UTGIVET AV FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP, 4/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGIVET AV FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP, 4/2005"

Transkript

1 UTGIVET AV FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP, 4/2005 Årets ansökningsomgång FAS styrelse fattade beslut i november om årets ansökningsomgång för forskningsprojekt och postdoc. Sammanlagt kom det in 796 projektskisser i början av Efter beredning i två steg beviljade styrelsen bidrag till 105 projekt. Beviljade medel gäller perioden och uppgår sammanlagt till 188 miljoner kronor. Därutöver fanns åtta ansökningar som gällde European Science Foundations europeiska samarbetsprojekt ECRP. Fyra av dessa beviljades till ett sammanlagt belopp av 7,9 miljoner kronor för en treårsperiod. Styrelsen fattade också beslut om att bevilja 14 postdoc-bidrag för 2006 och Fördelningen av antalet bidrag per huvudområde blev i årets ansökningsomgång följande: Arbete och hälsa, 15 st. Arbetsorganisation, 24 st. Arbetsmarknad, 18 st. Folkhälsa, 33 st. Välfärd och socialförsäkring, 15 st. Omsorg och sociala relationer, 18 st. Listor över de beviljade bidragen finns på FAS webbplats under Beviljade ansökningar. Nya utlysningar Följande stödformer än nu öppna för ansökan med sista ansökningsdag enligt nedan. Forskningsprojekt, inlämning av skiss, Postdoc, Gästforskare, Utlandsstipendium, Nätverk, Anställning som forskare/ forskarassistent inom områdena Barns levnadsvillkor och hälsa respektive Funktionshinder och handikapp, FAS-Centra, Ansökningar om resebidrag, konferensbidrag, publiceringsbidrag, gästforskarbidrag om högst kronor plus förvaltnings- och lokalkostnadspåslag samt ansökningar om utlandsstipendium om högst kronor söks löpande. Skisser och ansökningar skall lämnas in elektroniskt via FAS webbtjänst för forskare, eklara, Detta gäller numera också publiceringsbidrag (tidskrifter och monografier). Mer information om de olika bidragsformerna och villkoren för dem, uppgift om kontaktpersoner samt anvisningar för ansökan finns på eklaras inloggningssida under FAS bidrag. Ansökningsformulär finns i eklara (kräver användarkonto och inloggning). Formulär och anvisningar uppdateras inför varje utlysning. Hämta därför aktuell information från eklara. Även Handledning för eklara, som hämtas på eklaras startsida, är omarbetad. Kontaktpersoner hos FAS Frågor kan ställas till FAS handläggare, se eller till huvudsekreterare Rune Åberg, tel , e- post: eller programchef Kenneth Abrahamsson, tel , e-post: Inbjudan till inlämning av skisser Om projektbidrag Ansökningar till FAS om bidrag till forskningsprojekt görs i ett tvåstegsförfarande. Den sökande lämnar först in en projektskiss. De forskare som får sin projektskiss godkänd kan sedan lämna in en fullständig projektansökan. Projektbidrag beviljas som regel för högst tre år. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då fullständig ansökan skall lämnas in. Inlämning av skiss Sista dag för inlämning av skiss avseende forskningsprojekt med start tidigast 2007 är onsdagen den 1 februari 2006 kl Skissen skall lämnas in elektroniskt via eklara, eklara.fas.se. En av sökanden undertecknad utskrift med Stockholm. Skisserna bedöms av FAS prioriteringskommittéer, som är sammansatta av forskare och allmänföreträdare. Bedömningar görs bland annat av Projektets vetenskapliga kvalitet (originalitet, teoriram, relation till tidigare forskning och den internationella forskningsfronten) Projektledarens och forskargruppens kompetens, vetenskapliga miljö och internationella anknytning Projektplanens genomförbarhet Projektets relevans i förhållande till FAS ansvarsområde Under april 2006 kommer FAS att sända ut beslutsmeddelanden om vilka skisser som accepterats som underlag för fullständig projektansökan. Ansökningstiden för fullständig projektansökan går ut torsdagen den 1 juni 2006.

2 FAS utlyser postdoc-bidrag Om postdoc-bidrag Postdoc-bidragen är en form av projektbidrag som FAS utlyser under en försöksperiod om tre år, 2004, 2005 och Syftet med postdoc-bidragen är att ge yngre, nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Ett postdocbidrag uppgår till kronor per år inklusive förvaltningsavgift. Det ges för två år och är avsett att täcka en heltidslön. Den som får ett postdoc-bidrag kan fritt utveckla sin forskning inom det område som utstakats i forskningsplanen. Medlen skall förvaltas av svenskt universitet eller motsvarande. Behörig att söka postdoc-bidrag i denna utlysning är den som avlagt doktorsexamen mellan den 1 januari och den 31 december 2005 (examensbevis skall vara uttaget eller vidimerat intyg utfärdat). Sökandens avhandling och forskningsplaner skall ligga inom FAS ansvarsområde. Sista dag för inlämning av ansökan om postdoc-bidrag för 2007 och 2008 är onsdagen den 1 februari 2006 kl eklara.fas.se. En av sökanden undertecknad utskrift med Stockholm tillsammans med ett exemplar av avhandlingen (skriv ansökans diarienummer på avhandlingens omslag). Ansökningar, som inte kommit in i utskrift, kan inte behandlas av FAS. Postdoc-bidrag söks i konkurrens och urvalet sker på grundval av i första hand sökandens forskningsmeriter (främst avhandlingen) men också sökandens forskningsplaner. Ansökan om postdoc-bidrag bereds av FAS prioriteringskommittéer. FAS kommer att använda ett tvåstegsförfarande, som innebär att prioriteringskommittéerna i steg 1 kommer att välja ut ett antal ansökningar för vidare beredning. De, som hör till den gruppen, kommer sedan att inför steg 2 få komplettera sin ansökan med examensbevis, ytterligare exemplar av avhandlingen samt eventuella andra publikationer. Sökanden skall också sända in ett intyg från prefekt eller motsvarande vid den institution där forskningen skall bedrivas (den s.k. hemvistinstitutionen) att han/hon är välkommen att bedriva sin forskning där. Besked om resultatet av steg 1 kommer att sändas ut under april Beslut om de ansökningar som bedöms i steg 2 fattas av FAS styrelse i november FAS utlyser nätverksbidrag Om FAS nätverksbidrag Nätverksbidragen skall underlätta för forskare inom FAS ansvarsområde att samarbeta över institutions- och fakultetsgränser. FAS stöder i första hand nationella nätverk och nätverk som omfattar forskare vid flera lärosäten men också nordiska och internationella nätverk med bas i Sverige. FAS beviljar däremot inte bidrag till lokala nätverk vid samma lärosäte. Nätverket skall träffas regelbundet och minst en gång per år. FAS ser gärna att nätverk inkluderar yngre forskare och att möten förläggs till olika platser i landet. Nätverksbidrag söks av koordinatorn/projektledaren för nätverket. Exempel på kostnader som kan täckas av nätverksbidrag är: Resor och uppehälle för nätverksdeltagarna i samband med möten Omkostnader för produktion och distribution av nyhetsbrev Omkostnader för upprättande av elektroniska nätverk, webbsidor och konferenser FAS beviljar inte medel för löner, större konferenser, symposier, utlandsresor eller gästforskarvistelser inom ~ 2 ~ ramen för nätverksstöd utan sådana bidrag får i förekommande fall sökas separat. Sista dag för inlämning av ansökan om nätverksbidrag är onsdagen den 15 februari 2006 kl eklara.fas.se. Ett En original undertecknad utskrift och med en kopia skall samtidigt skickas in till FAS, Box 2220, Stockholm. Originalet Utskriften skall vara undertecknadt av projektledaren/koordinatorn/ projektledaren samt av prefekt eller motsvarande vid den institution, där nätverket är baserat, som därmed garanterar att det finns lokala resurser för nätverket. Ansökan om nätverksbidrag bereds inom FAS kansli. Bedömningar görs bl.a. av Relevans för FAS ansvarsområde Vetenskaplig kvalitet och substans i nätverkets program Det förväntade mervärdet för forskningsområdet stiden är cirka tre månader. Beslut fattas av huvudsekreteraren.

3 FAS utlyser utlandsstipendier Om FAS utlandsstipendier FAS utlandsstipendier skall göra det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering. Syftet är att utveckla kompetens och samtidigt främja internationell forskarrörlighet och forskningssamarbete över gränserna. Värdinstitutionen skall vara välrenommerad inom stipendiatens forskningsområde och utlandsvistelsen skall ge ett väsentligt kunskaps- och kompetenstillskott för fortsatt forskning inom FAS område. Stipendieprogrammet är öppet i första hand för nydisputerade forskare och doktorander i slutet av avhandlingsarbetet (högst 2 år kvar till disputation). Även mer etablerade forskare kan söka bidrag t.ex. för att kunna tillbringa tid utomlands under ett sabbatsår. Sökande som är utländsk medborgare skall ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Stipendier söks normalt vanligen för 6 12 månaders sammanhängande utlandsvistelse. Den som av t.ex. familjeskäl har svårt att vara utomlands under lång tid kan söka för utlandsvistelser varvade med arbete på hemmainstitutionen. FAS utlandsstipendier är skattefria. I stipendierna ingår ett grundbelopp som varierar efter kostnadsläget i värdlandet och antalet medföljande familjemedlemmar (normalt vid sammanhängande längre utlandsvistelser längre än sex månader), samt ett bidrag för forskningsomkostnader och resor. Annan finansiering reducerar stipendiebeloppet. FAS har inget arbetsgivaransvar för utlandsstipendiater. Sista dag för inlämning av ansökan om stipendium är onsdagen den 15 februari 2006 kl (Ansökningar om högst kronor kan lämnas in löpande.) eklara.fas.se/. Ett av sökanden undertecknat original med Stockholm. Ansökan om stipendium bereds inom FAS kansli. Kansliet tar in synpunkter från externa sakkunniga och från FAS prioriteringskommittéer. Bland annat bedöms Sökandens kompetens Substans och kvalitet i programmet för utlandsvistelsen Valet av värdinstitution Utlandsvistelsens förväntade betydelse för sökandens utveckling och för kompetensuppbyggnaden inom forskningsområdet stiden är vanligen cirka tre månader. Beslut fattas av huvudsekreteraren. FAS utlyser gästforskarbidrag Om FAS gästforskarbidrag Syftet med FAS gästforskarbidrag är att tillföra det svenska forskarsamhället kvalificerade kunskaper och kompetens av betydelse för forskning inom FAS ansvarsområde. Gästforskarbidragen avser i första hand kortare vistelser (mindre än sex månader) för forskning, konsultationer, föreläsningar och seminarier (gärna också vid andra institutioner än värdinstitutionen). Gästforskarbidrag beviljas inte för personer som enbart behöver en bas i Sverige för sin egen forskning, utveckla sin kompetens vid svensk institution eller vars insatser mer är att betrakta som ett arbetskraftstillskott. Gästforskarbidrag söks av den svenska värdinstitutionen. Kostnader som kan bli täckta omfattar lön/arvoden, utrikes och inrikes resor och boendekostnader i Sverige. Däremot kan man inte söka bidrag till direkta forskningsomkostnader. eklara.fas.se/. Ett undertecknat original utskrift och med en kopia skall samtidigt skickas in till FAS, Box 2220, Stockholm. Originalet Utskriften skall vara undertecknad av ansvarig för gästforskarvistelsen samt av prefekt eller motsvarande på värdinstitutionen, som därmed garanterar att det finns lokala resurser för att genomföra gästforskarvistelsen. Ansökningar om gästforskarbidrag bereds inom FAS kansli. Kansliet tar in synpunkter från externa sakkunniga och från FAS prioriteringskommittéer. Bland annat bedöms Gästforskarens kompetens Substans och kvalitet i programmet för vistelsen Sista dag för inlämning av ansökan om gästforskarbidrag är tisdagen onsdagen den 15 februari 2006 kl (Bidrag under kronor exklusive förvaltningsavgift kan sökas löpande.) Det förväntade värdet för värdinstitutionens forskning stiden är vanligen cirka tre månader. Beslut fattas av huvudsekreteraren. ~ 3 ~

4 FAS utlyser anställningar som forskarassistent/forskare med inriktning mot barns levnadsvillkor och hälsa som forskarassistent med inriktning mot funktionshinder och handikapp 1. FAS har beslutat finansiera en anställning som forskarassistent och två anställningar som forskare inom området barns levnadsvillkor och hälsa i ett samhällsperspektiv med fokus på sociala och/eller psykologiska aspekter. 2. FAS har beslutat finansiera två anställningar som forskarassistent inom området funktionshinder och handikapp i ett individ- och samhällsperspektiv med tonvikt på kommunikation, tillgänglighet och delaktighet i samhälle och arbetsliv. Denna utlysning är en del av ett initiativ som tagits gemensamt av Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och FAS. De andra samarbetspartnernas motsvarande satsningar kommer att utlysas senare. Anställningarna söks för fyra år och bör kunna tillträdas under Sökande till anställning som forskarassistent skall, då ansökan lämnas in, ha avlagt doktorsexamen. Tiden mellan doktorsexamen och ansökan får dock inte överstiga fem år. Föräldraledighet, längre sammanhängande militärtjänstgöring och allmäntjänstgöring för läkare inräknas inte i de fem åren. Se i övrigt Högskoleförordningen (1993:100), 4 kap., 10, 21 och 30 p. 7 För anställning som forskare krävs kompetens motsvarande docentnivå. Se i övrigt Förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd, 4-9. Sista dag för inlämning av ansökan om anställning är onsdagen den 1 februari 2006 kl FAS utlyser stöd till FAS-centra Om FAS-centra FAS utlyser i enlighet med riksdagsbeslut med anledning av den forskningspolitiska propositionen (2004/05:80) stöd till starka forskningsmiljöer, s. k. FAS-centra, inom FAS ansvarsområde: arbetsliv, folkhälsa och välfärd. Ansvarsområdet finns närmare beskrivet på FAS webbplats, FAS räknar med att kunna stödja tre till fyra FAS-centra från och med För närvarande planeras ingen ytterligare utlysning. Ansökningar om stöd till FAS-centra kan inkludera stöd till forskarskolor. Vad är FAS-centra? FAS-centra är ett stöd till starka forskningsmiljöer, som riktas till miljöer som antingen befinner sig på internationell toppnivå inom sitt forskningsfält eller som med det extra stödet bedöms kunna nå en internationell topposition. Ett FAS-centrum skall också bidra till forskningens ~ 4 ~ eklara.fas.se. En av sökanden undertecknad utskrift av ansökan med en kopia skall samtidigt skickas in till FAS tillsammans med följande bilagor: bevis om avlagd doktorsexamen, betyg och andra handlingar sökanden vill åberopa intyg från prefekt eller motsvarande vid den tilltänkta hemvistinstitutionen att sökande är välkommen att förlägga sin anställning dit fyra exemplar av avhandlingen och andra vetenskapliga arbeten (tillsammans högst 10) som sökanden vill åberopa Bilagorna skall märkas med ansökans diarienummer. Försändelsen kan skickas med post till FAS, Box 2220, Stockholm eller levereras som företagspaket eller med bud till FAS, Wallingatan 2, Stockholm. Ansökningar, som inte kommit in i utskrift tillsammans med begärda bilagor, kan inte behandlas av FAS. Anställningar söks i konkurrens och urvalet sker främst på grundval av sökandens vetenskapliga meriter men man ser också till sökandens forskningsplaner. I första hand bedöms Sökandens vetenskapliga kompetens Kvalitet i sökandens forskningsplaner Forskningens relevans i förhållande till det utlysta området FAS kommer att anlita externa sakkunniga för beredning av ansökningarna. Beslut fattas av FAS styrelse i november förnyelse. Verksamhet skall ligga inom centrala delar av FAS ansvarsområde. En viktig förutsättning för ett FAS-centrum är ett reellt engagemang från det sökande lärosätet. Centret skall vara en del av lärosätets strategiska planering och lärosätet skall lämna medfinansiering om minst 50 procent av det sökta beloppet sett över hela perioden. Medfinansieringen kan bestå av stöd i form av t.ex. lokaler, forskare och övrig personal samt ekonomiska bidrag till forskning eller infrastruktur. Det sökande lärosätet förväntas vara berett att ta ansvar för den framtida finansieringen av verksamheten, när stödet från FAS går mot sitt slut. Stöd till forskarskolor För att få till stånd en kvalificerad forskarutbildning i anslutning till FAS-centra finns möjligheten att i ansökan inkludera kostnaderna för att utveckla och driva en sådan utbildning. Däremot finansierar FAS inte doktorandlöner. Forts. sid 5

5 Hur mycket kan man söka? Det sökta beloppet för ett FAS-centrum skall ligga inom intervallet 5 till 7 miljoner kronor per år i högst 10 år. Därutöver kan man beräkna stöd till forskarskola om högst 1 miljon kronor per år i högst fyra år. Vem kan söka? Stödet kan sökas av svenska universitet och högskolor, inte av enskilda forskare eller forskargrupper. Universiteten i Stockholm, Göteborg och Lund samt Karolinska Institutet kan lämna in tre ansökningar, universiteten i Umeå, Linköping och Uppsala två ansökningar och övriga lärosäten en ansökan. Om flera lärosäten i samverkan söker för en gemensam miljö skall ett lärosäte vara huvudsökande och ansökan räknas in i dess kvot. Respektive lärosätes engagemang skall tydligt framgå av ansökan. Verksamheter som fått Linnéstöd eller Berzeliusstöd kan inte komma ifråga för centrumstöd från FAS. Ett centrumstöd påverkar däremot inte de medverkande forskarnas möjligheter att söka eller inneha andra former av stöd från FAS. Ansökan om stöd till FAS-centrum skall vara inlämnad till FAS senast torsdagen fredagen den 1 september 2006 kl eklara.fas.se, från projektledarens användarkonto i eklara. (Projektledare är den som skall ha det vetenskapliga ansvaret för verksamheten vid det planerade FAScentret.) En av projektledaren och rektor för lärosätet undertecknad utskrift med en kopia skall samtidigt skickas in till FAS, Box 2220, Stockholm. Ansökningarna om stöd till FAS-centra kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp. sgruppen kan begära in yttranden från andra externa sakkunniga. Både ansökans vetenskapliga kvalitet och dess samhällsrelevans är av betydelse för bedömningen. En tätgrupp av ansökningarna kan bli föremål för hearings, där FAS bl.a. gör en fördjupad prövning av lärosätets engagemang genom hearings. FAS planerar att fatta beslut om stöd senast under våren FAS-centra kommer att utvärderas både under löptiden och efter det att stödet avslutats. Mer information Enskilda forskare och forskargrupper skall vända sig till sitt lärosäte för information om den interna processen. Frågor rörande hantering av ansökningarna kan ställas till huvudsekreterare Rune Åberg, tel , e- post: KONFERENSER Socialtjänstforum 2006 ett möte mellan forskning och socialtjänst Ett liv som andras är temat för Socialtjänstforum 2006 i Göteborg. Frågan om funktionshindrades möjligheter att delta i samhällslivet är ständigt aktuell. I Socialtjänstforum 2006 möts socialarbetare, politiker och forskare i en dialog kring forskning om funktionshindrades möjligheter att leva ett liv som andras. Vi tänker då speciellt på rättigheter, respekt och inflytande för personer med olika former av funktionshinder i alla åldrar och i olika skeden av livet. Varierar omsorgen om funktionshindrade i svenska kommuner? Och i så fall varför och på vilket sätt? Får personer med psykiska funktionshinder de LSS insatser de har rätt till? Vilken roll spelar anhörig- och handikapporganisationerna idag? Hur fungerar arbetsmarknaden för funktionshindrade? Konferensen äger rum april Lokal: Dalén 1, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg. Anmälningsformulär finns på FAS webbplats under Kalendarium. Anmälan senast tisdagen den 21 februari För ytterligare information om konferensen kontakta forskningssekreterare Lena Strömqvist, tel , e-post: Allmän information om FAS, projektkatalog, ansökningstider, webbtjänst för forskare, bokhandel m.m. FAS Nyhetsbrev Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220, Stockholm Tel Fax E-post: FAS Nyhetsbrev utkommer med ett par nummer per termin. Det är kostnadsfritt och kan beställas från FAS kansli. Redaktör: Jan Jerring Detta nummer distribuerat i december 2005

Om FAS utlandsstipendier

Om FAS utlandsstipendier Om FAS utlandsstipendier FAS utlandsstipendier skall göra det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering. Syftet är

Läs mer

Anvisningar för utlandsstipendier 2014

Anvisningar för utlandsstipendier 2014 2013-11-26 Anvisningar för utlandsstipendier 2014 Fortes utlandsstipendier skall göra det möjligt för forskare inom Fortes ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Om FAS utlandsstipendier

Om FAS utlandsstipendier Om FAS utlandsstipendier FAS utlandsstipendier skall göra det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering. Syftet är

Läs mer

Anvisningar för postdoc-bidrag 2014

Anvisningar för postdoc-bidrag 2014 2013-12-11 Anvisningar för postdoc-bidrag 2014 Syftet med postdoc-bidragen är att ge yngre, nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Nivån

Läs mer

Anvisningar för nätverksbidrag 2014

Anvisningar för nätverksbidrag 2014 2013-12-11 Anvisningar för nätverksbidrag 2014 Nätverksbidragen skall underlätta för forskare inom Fortes ansvarsområde att samarbeta över institutions- och fakultetsgränser. Forte stöder i första hand

Läs mer

Anvisningar för projektskisser 2014

Anvisningar för projektskisser 2014 2013-12-11 Anvisningar för projektskisser 2014 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder grundforskning och behovsstyrd forskning inom sitt ansvarsområde: hälsa, arbetsliv

Läs mer

Anvisningar för juniorforskarskisser 2013

Anvisningar för juniorforskarskisser 2013 2012-12-12 Anvisningar för juniorforskarskisser 2013 Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har sedan några år tillbaka tillämpat ett särskilt projektstöd på fyra år: Stöd till juniora

Läs mer

Anvisningar för juniorforskarskisser 2014

Anvisningar för juniorforskarskisser 2014 2013-12-11 Anvisningar för juniorforskarskisser 2014 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har sedan några år tillbaka tillämpat ett särskilt projektstöd på fyra år: Stöd till juniora

Läs mer

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer forskning med hög relevans för de samhällsutmaningar som berör hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Nätverksbidrag inom forskningsprogrammet företagshälsovård

Nätverksbidrag inom forskningsprogrammet företagshälsovård Nätverksbidrag inom forskningsprogrammet företagshälsovård Bakgrund Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har i forskningspropositionen (Ett lyft för forskning och innovation, prop. 2008/09:50)

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Programstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Programstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Programstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

Anvisningar för gästforskarbidrag 2014

Anvisningar för gästforskarbidrag 2014 2013-11-26 Anvisningar för gästforskarbidrag 2014 Syftet med Fortes gästforskarbidrag är att tillföra det svenska forskarsamhället kvalificerade kunskaper och kompetens av betydelse för forskning inom

Läs mer

Anvisningar för fullständig ansökan om projektbidrag och juniorforskarbidrag 2014

Anvisningar för fullständig ansökan om projektbidrag och juniorforskarbidrag 2014 2014-04-09 Anvisningar för fullständig ansökan om projektbidrag och juniorforskarbidrag 2014 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder grundforskning och behovsstyrd forskning

Läs mer

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning 2013-02-12 FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som

Läs mer

LITEVad innebär FAKTA. FAS verksamhet?

LITEVad innebär FAKTA. FAS verksamhet? LITEVad innebär FAKTA FAS verksamhet? DET HÄR ÄR FAS FAS finansierar forskning som främjar människors arbetsliv, hälsa och välfärd. FAS är en myndighet under Socialdepartementet. FAS är en förkortning

Läs mer

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning 2013-02-01 FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som

Läs mer

Större finansiärer av HSM-forskning

Större finansiärer av HSM-forskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom arbetsliv, hälsa och välfärd. www.fas.se Större finansiärer

Läs mer

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning 2014-01-15 Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Vetenskapsrådet (VR) utlyser under 2014 medel för vårdforskning omfattande

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

FAS utlyser ett doktorandbidrag för tre månaders tjänstgöring i riksdagen

FAS utlyser ett doktorandbidrag för tre månaders tjänstgöring i riksdagen 2013-05-22 FAS utlyser ett doktorandbidrag för tre månaders tjänstgöring i riksdagen Utlysning för doktorander vars handledare har pågående finansiering (projektbidrag) från FAS. Policyrelevant arbete

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik

Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik 2014-04-14 Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, stödjer

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende (ANDTS)

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende (ANDTS) 2012-12-14 Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende (ANDTS) Den forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation innebar för FAS

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

FAS mål, verksamhet och långsiktiga satsningar på äldreforskning

FAS mål, verksamhet och långsiktiga satsningar på äldreforskning FAS mål, verksamhet och långsiktiga satsningar på äldreforskning Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012 EU kommissionen,stockholm, 2012-11-29 Kenneth Abrahamsson

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) Denna utlysning av anslag till forskningstid är en del av Lärarhögskolans vid Umeå universitet resursfördelningssystem

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Kansliet för samhällsvetenskap Telefon: 090-786 57 93 E-post: monica.sunden@umu.se Anvisningar 2015-02-27 Sid 1 (5) Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga

Läs mer

Juniorforskare/Fullständig ansökan Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma.

Juniorforskare/Fullständig ansökan Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma. Juniorforskare/Fullständig ansökan 2016. Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma. Den information som du har skrivit in i skissen är automatiskt överförd till den fullständiga ansökan och i den

Läs mer

POSTDOKTOR. Om anslagsformen

POSTDOKTOR. Om anslagsformen POSTDOKTOR Om anslagsformen Projektet ska omfatta forskning inom området Barncancer. Ansökan beviljas för 1-2 år för forskning på heltid (100%) eller halvtid (50%) i Sverige eller utomlands. Halvtidstjänst/stipendium

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 1 (5) Diarienummer CIF 2016/2 Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Forte utlyser projektbidrag inom området åldrande och hälsa

Forte utlyser projektbidrag inom området åldrande och hälsa 2014-04-14 Forte utlyser projektbidrag inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Utlysning av Linnéstöd

Utlysning av Linnéstöd VETENSKAPSRÅDET Generaldirektörens kansli PM Utlysning av Linnéstöd Under rubriken Strategiska insatser i regeringens forskningspolitiska proposition Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) presenteras

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet BILAGA 3 Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedanstående

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Studieplan för doktorsexamen i spanska

Studieplan för doktorsexamen i spanska = Studieplan för doktorsexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

FAS utlyser programstöd inom området Välfärdssamhällets organisation och förändring

FAS utlyser programstöd inom området Välfärdssamhällets organisation och förändring FAS utlyser programstöd inom området Välfärdssamhällets organisation och förändring FAS styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 16 februari 2012 att utlysa högst tre programstöd inom området: Välfärdssamhällets

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med litteraturvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

2012 FAS ÅRSREDOVISNING

2012 FAS ÅRSREDOVISNING FAS ÅRSREDOVISNING 2012 förord 2 FAS ÅRSREDOVISNING 2012 FAS Årsredovisning 2012 4 FAS ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förord 6 Resultatredovisning 9 1. Mål och arbetssätt 9 2. Organisation 14 3. Rådets huvudområden

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2017-01-30 dnr P 2017/14 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fakultetskansliet för naturvetenskap Marie Emanuelsson HANTERINGSORDNING Hanteringsordning vid Naturvetenskapliga fakulteten för nominering till Kungl.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

ProSpekt 16 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 16 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 16 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Hanteringsordning för programmet National SciLifeLab Fellows

Hanteringsordning för programmet National SciLifeLab Fellows Forsknings- och innovationskontoret (FIK) Ulrika Hjelm Forskningsrådgivare ulrika.hjelm@gu.se 031-786 9504 HANTERINGSORDNING FÖR NATIONAL SCILIFELAB FELLOWS 2014-06-25 dnr F 2014/65 1 / 6 Hanteringsordning

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet U 2013/69 Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 2013-02-21. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i tyska

Allmän studieplan för doktorsexamen i tyska Allmän studieplan för doktorsexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 10 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet

Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet Sida 1 (10) UTLYSNING Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av en tvåårig

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst-och bildvetenskap

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst-och bildvetenskap Dnr U 2013/174 Allmän studieplan för doktorsexamen i konst-och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 27 mars 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst- och bildvetenskap

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst- och bildvetenskap Allmän studieplan för doktorsexamen i konst- och bildvetenskap = Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 24 september månad 2009. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 30 augusti 2013)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 30 augusti 2013) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga (senast 30 augusti 2013) Denna utlysning är en del av Lärarhögskolan vid Umeå universitets satsning på kvalitetsbaserad resursfördelning för

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

FAS Årsredovisning 2010 ISBN Produktion: Prospect Communication Grafisk form: Lena Eliasson Tryck: Åtta45 AB

FAS Årsredovisning 2010 ISBN Produktion: Prospect Communication Grafisk form: Lena Eliasson Tryck: Åtta45 AB Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 FAS Årsredovisning 2010 ISBN 978-91-89602-42-7 Produktion: Prospect Communication Grafisk form: Lena Eliasson Tryck: Åtta45 AB Forskningsrådet för arbetsliv och

Läs mer

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 2015-10-07 Vä lkommen ätt so kä stipendium! F orskarstuderande och forskare vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka stipendier. Den totala

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Företagsforskarskolor 15

Företagsforskarskolor 15 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka forskningsmiljöerna

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar för forskningssamarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

FAS utlyser programstöd inom området vårdforskning

FAS utlyser programstöd inom området vårdforskning 2013-02-12 FAS utlyser programstöd inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som berör

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer