Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak"

Transkript

1 Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande bl.a. nya satsningar på forskning inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet (ANT). Regeringens förslag innebär en omedelbar nivåhöjning med 15 miljoner kr per år under perioden för denna forskning. Med anledning av regeringens proposition och under förutsättning av Riksdagens beslut utlyser FAS nu medel för långsiktiga satsningar inom ANT-området. I propositionen anges bland skälen för regeringens bedömning: Avgörande för utvecklingen av en kunskapsbaserad verksamhet inom området är fortsatt stöd till socialvetenskaplig och medicinsk ANT-forskning. Pågående forskning är internationellt framgångsrik och bör vidmakthållas. Det är därför angeläget att FAS främjar en långsiktig uppbyggnad av en kraftfull och bred forskning inom området. Forskningen kan röra utveckling av bruk och missbruk av alkohol, narkotika och tobak hos befolkningen i stort samt hos olika grupper och dess effekter på folkhälsa, välfärd och arbetsliv. Sambandet mellan missbruk, våld och ohälsa innefattas också. Särskild uppmärksamhet ges åt forskning om förebyggande insatser och vård för berörda grupper både med anknytning till arbetsliv och samhälle i övrigt. Vidare kan forskningen handla om utvärdering och implementering av förebyggande metoder och utvärdering av metoder för vård och behandling. Alkohol och droger har också negativa effekter på familjeliv, där barn och ungdomar utgör en särskilt utsatt grupp, men är också en betydande riskfaktor i trafikmiljön och på arbetsplatser. Studier av alkohol- och narkotikapolitik, effekter av kontrollpolitiska åtgärder och förebyggande insatser är angelägna fält. Vidare ingår forskning om vård av alkohol- och narkotikamissbrukare samt tobaksavvänjning genom olika modeller av beteendeförändring och läkemedelsbehandling. Hälsoekonomisk forskning ingår också i området. En socialvetenskaplig och medicinsk forskning om alkohol, narkotika och tobak kan vara tvärvetenskaplig till sin karaktär. Av betydelse är också en långsiktig kunskapsuppbyggnad och internationella kontakter. Internationella jämförelser av faktorer som påverkar konsumtion och missbruk är angelägna liksom betydelsen av preventiva insatser, lagstiftning eller opinionsbildning. Regeringens starka prioritering av ANT-området ställer höga krav både på forskarna och på FAS beredningsarbete eftersom medlen bör beviljas och börja verka redan under FAS har beslutat ge stöd för ANT-forskning inom följande bidragsformer: programstöd, forskningsprojekt (utan föregående skiss) samt forskarnätverk och gästforskare. Medel för nätverk och gästforskare för ANT-forskning kan sökas inom FAS ordinarie utlysningar för dessa bidrag: under våren 2009 med sista ansökningsdag den 12 februari 2009 samt under hösten 2009 med sista ansökningsdag den 15 september För närmare information hänvisas till eklaras startsida. Observera dock att för nätverksansökningar inom ANT-forskning skall den svenska projekttiteln inledas med Nätverk ANT: för gästforskaransökningar inom ANT-forskning skall den svenska projekttiteln inledas med Gästforskare ANT: ANT projekt, utlysning och anvisningar 1(7)

2 Ansökan om forskningsprojekt Ansökan om forskningsprojekt görs direkt utan föregående skiss. Mot bakgrund av detta tar FAS som tidigare meddelats ej emot skisser om forskning rörande alkohol-, narkotika- eller tobak i den ordinarie utlysningen av skisser med sista ansökningsdag den 29 januari Forskare som vill söka projektbidrag för alkohol-, narkotika- eller tobaksforskning i år hänvisas till denna FAS särskilda utlysning för ANT-forskning. Projektbidraget följer i princip de regler som normalt gäller för projektansökningar hos FAS, men de kan här omfatta högre belopp och sträcka sig över en något längre period än de tre år som är den vanliga projekttiden. Tvåstegsförfarande tillämpas inte för projektbidrag inom denna utlysning utan projekten söks utan föregående skiss. Medel till forskningsprojekt av interventionskaraktär kan också sökas. FAS medel kan då nyttjas för forskningsdelen i interventionen medan andra aktörer står för övriga kostnader. Högst två ansökningar om forskningsprojekt får lämnas in från samma projektledare. Behöriga att söka projektbidrag är de forskare, som har avlagt doktorsexamen vid den tidpunkt då ansökan senast skall lämnas in. Information om FAS ansvarsområde finns på Beredning Ansökningarna kommer att bedömas av en särskild beredningsgrupp med främst internationella sakkunniga. Både ansökans vetenskapliga kvalitet och dess samhällsrelevans är av betydelse för bedömningen. Bedömningar görs bland annat av Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet (originalitet, teoriram, relation till tidigare forskning och den internationella forskningsfronten) Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens Metoder och datamaterial. Kan forskningsfrågorna besvaras? Personaluppsättning och budget Vetenskaplig och praktisk betydelse av förväntade resultat Projektets relevans i förhållande till FAS ansvarsområde Beslut om projektbidrag kommer att fattas tidigast i juni Inlämning av ansökan Sista dag för inlämning av ansökan om bidrag till forskningsprojekt inom ANT-området är tisdagen den 17 mars 2009, kl Hela ansökan skall vara skriven på engelska för att kunna bedömas av internationella sakkunniga. Ansökan skall lämnas in elektroniskt via FAS webbtjänst för forskare, eklara, En utskrift av ansökan skall samtidigt skickas in till FAS, Box 2220, Stockholm. Utskriften skall vara undertecknad av projektledaren samt av prefekt eller motsvarande, som därmed garanterar att det finns lokala resurser för projektet. Om projektet har godkänts av etikprövningsnämnd skall kopia av godkännandet bifogas. Ansökningar som inte kommit in i undertecknad utskrift kommer inte att behandlas. ANT projekt, utlysning och anvisningar 2(7)

3 Ansökningsformulär finns i eklara/söka medel/projekt. För att komma in i eklara måste man upprätta ett användarkonto, se anvisningar på inloggningssidan. Fullständiga anvisningar för formuläret och de bilagor som skall lämnas via eklara Ekonomi, Personalbilaga, Projektbeskrivning och Meritförteckningar finns nedan samt i ansökningsformuläret under länken Anvisningar till denna sida och under de blå ikonerna. Arbetsgången för att upprätta och skicka in en ansökan finns beskriven i Handledning för eklara som hämtas på eklaras inloggningssida. Den finns också som länk i ansökningsformuläret. Kontaktpersoner hos FAS FAS huvudsekreterare, professor Erland Hjelmquist, tel , e-post: eller FAS programchef, docent Kenneth Abrahamsson, tel , e-post: Frågor om eklara Susanne Gabrielsson, forskningsadministratör, tel e-post: eller Ninnie McCabe, forskningsadministratör, tel , e-post: Anvisningar Här följer anvisningar för ansökan om bidrag till forskningsprojekt rörande alkohol, narkotika eller tobak. De finns också i tillämpliga delar under de blå ikonerna i formuläret. Arbetsgången i eklara finns beskriven i Handledning för eklara, som hämtas på eklaras inloggningssida. Den finns också som länk i ansökningsformuläret. Handledningen innehåller viktig information, som inte återkommer i anvisningarna. För att kunna skicka in en ansökan via eklara måste man ha ett användarkonto. Den som tidigare lämnat in en skiss eller ansökan till FAS har användarkonto. För att upprätta ett användarkonto, gå till För att skaffa användarkonto på eklaras inloggningssida. Logga in på eklara, gå till Söka medel. Läs först de generella anvisningarna på sidan Söka medel. Välj sedan formuläret Projekt. Ansökningsformuläret Ansökan skall inte föregås av en godkänd skiss. Bortse från denna information i ansökningsformuläret. Projektledare Projektledaren har det vetenskapliga ansvaret för projektet och företräder det i alla kontakter med FAS. Projektledaren skall vara disputerad. Ansökan skall upprättas från projektledarens konto i eklara. Endast en person kan vara projektledare. Projekttitel på svenska Det skall framgå av projekttiteln vad projektet går ut på, och den skall ge möjlighet också för personer utanför specialområdet att bilda sig en uppfattning om projektets innehåll. Projekttiteln används ofta ensam i olika sammanhang och den bör utformas med omsorg. Den skall vara på svenska och får omfatta högst 200 tecken inklusive mellanslag. Inled projekttiteln med Projekt ANT: och skriv därefter din projekttitel. Projekttitel på engelska Här skriver du in en översättning till engelska av den svenska projekttiteln. ANT projekt, utlysning och anvisningar 3(7)

4 Projektets hemvist Med projektets hemvist menas den institution där projektet skall bedrivas eller, om det är ett samarbete över institutionsgränser, dess huvudhemvist. Söks hos FAS Här redovisas vad som söks hos FAS uppdelat på budgetår. Beloppen anges i svenska kronor utan tusentalsavskiljare. De skall inkludera sociala avgifter samt förvaltnings- och lokalkostnadspåslag. Sammanfattning Den sammanfattande beskrivningen av projektet skall ge FAS bedömare och beslutsfattare god information om projektet. Den måste kunna läsas helt fristående, gör därför inga hänvisningar till andra delar av ansökan. Det är viktigt att sammanfattningen kan förstås också av icke-specialister. Sammanfattningen får omfatta högst 2000 tecken inklusive mellanslag. Andra bidragsgivare Ange här om du har fått eller söker bidrag för detta projekt hos annan bidragsgivare. Uppgiften skall specificeras i bilagan Projektbeskrivning. Ekonomi Bilagan skall skrivas på eklaras bilagemall Ekonomi. Följ vad som står i Handledning för eklara om hantering av bilagemallarna m.m. På blanketten specificerar man sökta medel, lämnar uppgifter om annan finansiering samt eventuella andra upplysningar, t.ex. om projektet är en direkt fortsättning av ett projekt som finansierats av FAS. SPECIFICATION OF FUNDS Personnel costs Ange sammanlagda kostnaderna inklusive sociala avgifter för den personal som skall avlönas med det sökta projektbidraget. Consumables and equipment Här anges vad som söks för utrustning som behöver införskaffas särskilt för projektet. Här avses sådan utrustning som normalt inte finns tillgänglig vid lärosätet (eller motsvarande). Om utrustningen också skall användas i annan verksamhet skall man i ansökan endast ta upp kostnader som motsvarar användningen i det sökta projektet. I de fall utrustningen är en investering kan man endast söka för amorterings- och räntekostnader. Man får inte ta upp kostnader för inköp av persondatorer eller annan normal kontorsutrustning i ansökan. Travel Man kan söka medel för sådana utlandsresor som motiveras av inplanerad internationell samverkan i projektet eller för resor till internationella konferenser för att rapportera om projektet. Specificera de resor som skall företas och motivera dem i projektbeskrivningen. Other costs Här specificeras kostnader för smärre konsultinsatser, litteratursökningar, datakostnader, förbrukningsmaterial (inte kontorsmaterial). Externa kostnader för större datainsamlingar, datainköp eller databearbetningar skall styrkas med kostnadsförslag. ANT projekt, utlysning och anvisningar 4(7)

5 Här redovisas också eventuella kostnader för vetenskaplig publicering samt kostnader för planerade insatser för kunskapsförmedling utanför vetenskapssamhället. Statliga institutioner beräknar sina kostnader exklusive moms. För projekt vid ickestatliga institutioner gäller att FAS endast ersätter sådan moms som utgör en reell kostnad för projektet. Eventuella kostnader för moms tas upp här och motiveras i projektbeskrivningen. Overhead costs Förvaltnings- och lokalkostnadspåslaget är högst 35 procent för institutioner som berörs av överenskommelsen mellan forskningsfinansiärerna och SUHF (finns i eklara/söka medel). För projekt vid institutioner vars lokalkostnader bekostas av landstingsmedel är påslaget 18 procent. För andra forskningsinstitutioner är påslaget högst 30 procent. Sökanden ansvarar för att kontrollera vilket påslag som gäller. Externa kostnader för större datainsamlingar etc. upp till ett belopp om kronor skall ingå i underlaget för förvaltningsavgift. Om kostnaderna överstiger kronor är förvaltningsavgiften kronor oberoende av kostnadernas storlek. (Se överenskommelsen mellan forskningsfinansiärerna och SUHF.) Generella institutionspåslag accepteras inte av FAS. Man måste i ansökan specificera vilka kostnader som man vill ha täckta. SOURCES OF FUNDING Redovisa samtliga bidrag som erhållits eller söks för projektet. Även finansiering från privata fonder, universitets- och landstingsmedel etc. skall redovisas. Om medel söks eller erhålls efter det att ansökan lämnats in skall FAS underrättas. En mer detaljerad redovisning över den planerade användningen av det bidrag, som söks hos FAS, i förhållande till övriga bidrag skall lämnas i bilagan Projektbeskrivning. ADDITIONAL INFORMATION Om ansökan avser fortsättning på projekt med tidigare finansiering från FAS skall detta anges här med FAS diarienummer för bidraget. Om projekttiden för det sökta projektet inte sammanfaller med de kalenderår för vilka medel söks anges projekttiden här. Personal Bilagan skall skrivas på eklaras bilagemall Personalbilaga. Mall 1 är för 1 7 personer, mall 2 för 1 14 personer. Följ vad som står i Handledning för eklara om hantering av bilagemallarna m.m. Participants in the project I personalbilagan skall du redovisa all medverkande personal i projektet inklusive eventuella konsulter samt ange lönen för dem som skall avlönas från projektbidraget. Lön skall anges omräknad till månadslön för heltid exklusive sociala avgifter och den ungefärliga arbetsinsatsen i projektet i antal personmånader heltid (utan decimaler). Ange namn, titel, institution, födelseår och kön. Ange även disputationsår och disputationsämne, så att det klart framgår vilka som har avslutad forskarutbildning. Med disputationsämne menas den disciplin man disputerat i (t.ex. sociologi) och inte avhandlingens titel. Glöm ej använda engelska för titel, institution, kön samt disputationsämne. ANT projekt, utlysning och anvisningar 5(7)

6 Personer med anställning som omfattar forskning kan inte finansieras helt av projektmedel, och man kan inte söka ersättning för handledning av doktorander. Lönemedel, som söks för en professor, måste motiveras särskilt i projektbeskrivningen. Projektbeskrivning Bilagan skall skrivas på eklaras bilagemall Projektbeskrivning. Följ vad som står i Handledning för eklara om hantering av bilagemallarna m.m. Projektbeskrivningen skall skrivas på får omfatta maximalt tio A4-sidor inklusive referenser. Följande aspekter skall behandlas: Bakgrund, syfte och relevans (Background, aims and relevance) Redovisa bakgrunden till projektet, beskriv vilka problem som projektet skall belysa och vilka hypoteser som skall prövas. Redovisa projektets betydelse för forskningen inom området och dess samhällsrelevans samt tänkbara användningsområden för resultaten. Gör en kortfattad översikt och analys av den teoretiska ramen för projektet liksom dess relation till tidigare forskning inom området. Kommentera om ett genusperspektiv är relevant i projektet. Anknytning till tidigare projekt (Relation to earlier projects) Om projektet bygger på ett tidigare avslutat eller fortfarande pågående projekt, skall du beskriva hur projekten förhåller sig till varandra. Det skall klart framgå vad som gjorts inom ramen för det tidigare projektet och vad som är det nya som du nu söker medel för. Resultat och publikationer från tidigare projekt med anknytning till det nu sökta projektet skall redovisas. Om FAS finansierat forskningen skall projektets diarienummer hos FAS anges. Metod och arbetsplan, etiska frågor (Methods, plan of work and ethical issues) Av arbetsplanen skall tydligt framgå vad som skall göras och hur arbetet kommer att bedrivas. Här redovisas val av metod, vilka data som skall användas, hur datainsamlingen kommer att utföras samt principer och metoder för databearbetning och analys. Arbetsplanen skall vara så utförlig att experter kan bedöma projektets kvalitet och genomförbarhet. Redogör för de etiska frågor som aktualiseras i projektet och hur de skall hanteras. Kommentera om projektet: Saknar etisk problematik Kräver vissa etiska hänsynstaganden Skall bedömas av etikprövningsnämnd Har godkänts av etikprövningsnämnd När projektet godkänts av etikprövningsnämnd, skall kopia av godkännandet skickas in till FAS. Kopian skall märkas med ansökans diarienummer hos FAS. Reglerna för etikprövning och den organisation som tillämpar dem presenteras utförligt på webbadressen Kontakter och samarbete i detta projekt (Contacts and collaboration in the project) Ange eventuella samarbetspartners, inom och utom landet, med vilka samarbete planeras eller redan är etablerat. Av särskilt intresse är om projektet skall ingå i ett större internationellt samarbete. ANT projekt, utlysning och anvisningar 6(7)

7 Vetenskaplig publicering, kunskapsförmedling utanför vetenskapssamhället (Scientific publishing and knowledge dissemination outside the scientific community) Redovisa de planer som finns på detta stadium för den vetenskapliga publiceringen och hur information om projektet och dess resultat skall spridas utanför vetenskapssamhället. Kostnadsplan och finansiering (Costs and financing) Kostnadsplanen skall omfatta hela projekttiden och även ta hänsyn till förväntade kostnadsökningar eftersom rådet normalt inte beviljar tilläggsbidrag. De kostnadsposter som redovisas i bilagan Ekonomi skall här redovisas mer i detalj och motiveras post för post. Under denna rubrik skall man också redovisa hur de medel man söker från FAS och de man sökt eller fått från andra bidragsgivare skall användas. Redovisningen skall göras på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem som skall finansiera vad av projektet. Meritförteckningar (CVs) Bilagan skall skrivas på eklaras bilagemall Meritförteckningar. Följ vad som står i Handledning för eklara om hantering av bilagemallarna m.m. Lämna korta (högst två A4-sidor per person) meritförteckningar för projektledaren och övriga disputerade forskare i projektet. Meritförteckningarna skall föras samman till ett dokument. Som tidigare nämnts skall även meritförteckningarna skall vara på engelska och innehålla uppgifter om utbildning, anställning och tidigare större forskningsbidrag (projekttitel, bidragsgivare, belopp, år) samt redovisa för projektet relevant publicering under de senaste fem åren. Om projektledaren har för avsikt att samtidigt leda andra projekt än det sökta, skall uppgift lämnas i meritförteckningen om vilka dessa projekt är och vem som finansierar dem. Skicka in och skriva ut ansökan i eklara När formuläret är ifyllt och bilagorna på plats klickar du på Skicka in. Som bekräftelse på att ansökan kommit in till FAS får du i eklara upp en sida med ansökans diarienummer hos FAS och anvisningar om hur du skriver ut det exemplar, som skall undertecknas och skickas in till FAS. Notera att hela ansökan skall skickas in till FAS, dvs. ansökans förstasida plus samtliga bilagor. ANT projekt, utlysning och anvisningar 7(7)

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Indirekta kostnader och lokalkostnader i externfinansierade forskningsprojekt

Indirekta kostnader och lokalkostnader i externfinansierade forskningsprojekt Indirekta kostnader och lokalkostnader i externfinansierade forskningsprojekt Kärt barn har många namn. Lika ofta även de mera problematiska, skulle jag vilja hävda! I samband med finansieringen av externt

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF):

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF): Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF): Fastställda: 2014-10-23. Villkoren gäller i den utsträckning inte annat anges under Särskilda villkor i kontraktet. 1. Allmänt

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram HANDBOK FÖR ADMINISTRATION OCH REDOVISNING AV PROJEKT I EU:S SJUNDE RAMPROGRAM 1 Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram Forskningsservice SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer