Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för år 2010, det etthundranionde verksamhetsåret. (Det kan noteras att det i årsredovisningen för år 2009 angavs att det verksamhetsåret var det etthundranionde. Styrelsen har dock uppmärksammats på att samfundets första verksamhetsår förlängdes och kom att omfatta tiden från den 24 maj 1901 till den 31 december 1902, vilket således var samfundets första verksamhetsår. Härav följer att verksamhetsåret 2010 faktiskt är det etthundranionde.) Förvaltningsberättelse Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars syfte enligt stadgarna är att sprida kännedom om Stockholms historia att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling. Förenande för samfundets medlemmar är genuint intresse för Stockholm. Grundläggande är att samfundet och dess medlemmar är till för Stockholm samtidigt som medlemmarna ska gagnas av och känna personlig glädje över att vara medlem i samfundet. Samfundet representerar ett allmänintresse och agerar av hävd som oberoende förening främst i frågor som är av synnerlig vikt för utvecklingen av Stockholm eller som har stor betydelse för människor som rör sig i Stockholm. Samfundet är Stockholms stadsmuseums och Stockholms medeltidsmuseums vänförening. Stadsmuseets och Medeltidsmuseets program och föreläsningar har under året varit tillgängliga för samfundets medlemmar. Konung Carl XVI Gustaf är sedan 1974 samfundets Höge beskyddare. 1(15)

2 Årsmöte 2010 Samfundet S:t Eriks årsmöte ägde rum onsdagen den 27 april 2010 i Börshuset, Stora Börssalen. Cirka 85 personer av samfundets medlemmar och inbjudna gäster var närvarande vid årsmötet. Till ny ordförande valdes Monica Andersson för en period om två år. Ledamoten Fredrik von Feilitzen omvaldes. Till nya ledamöter valdes Per Björkman, som tidigare varit suppleant, och arkitekt Laila Reppen. Samtliga valdes för en tid om två år. Susanne Ingo omvaldes till suppleant och till ny suppleant valdes professor i stockholmshistoria Sven Lilja. Båda valdes för en tid av två år. Till ordinarie revisorer omvaldes auktor revisor Bodil Björk och civilekonom Roland Valtersson. Till revisorssuppleanter omvaldes auktor revisor Christina Lundin och nyvaldes byggnadsantikvarie Stephan Fickler. Till valberedning omvaldes Kerstin Mandén Örn (ordförande) och Per Kallstenius. Till ny ledamot i valberedningens valdes direktör Hans von Schreeb. Såväl revisorer, revisorsuppleanter som valberedning valdes för en tid av ett år. Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för år 2011 skall vara oförändrade, 225 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem samt 5000 kr för ständig fysisk medlem. Efter årsmötet berättade 1:e intendent vid Armémuseet Thomas Roth om Fredrik Blom, Karl Johans arkitekt. Samfundet S:t Eriks belöningsplakett jämte pris På årsmötet tilldelades fil dr, journalisten och arkitekturhistorikern Eva Eriksson samfundets belöningsplakett och pris om kr för för att hon generöst delar med sig av sitt djupa konst- och arkitekturhistoriska kunnande till nytta för utvecklingen av Stockholm. Hon har alltid visat en lyhördhet för kreativ förnyelse. Hennes analyser och hennes djupa insikter i historiska perspektiv och kvaliteter bottnar i ett rikligt arkitekturhistoriskt författarskap kring det moderna Sveriges framväxt och utveckling. Hon har bakom sig en omfattande arkitekturkritisk verksamhet, som redaktör för tidskriften Arkitektur på 1970-talet och därefter sakkunnig på först Dagens Nyheter och nu senare Svenska Dagbladet. Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendium På årsmötet utdelades Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendium om kr till universitetslektor i historiedidaktik Anders Sjöbrandt för arbetet med doktorsavhandlingen Att riva eller inte riva mer. Fyra berättelser om omdaningen av Stockholm under och 1960-talen. Anslag ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond Ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond har under 2010 anslag om kr givits till professor Fredric Bedoire och fotograf Göran Fredriksson till produktion av boken Regeringsgatan i förvandlingarnas stad. 2(15)

3 Stockholmiapriset Stockholmiapriset inrättades 2009 tillsammans med Stockholmsforskningen vid Stockholms Stadsmuseum och delas ut till bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden som godkänts under föregående år. Stipendiet 2010 om kr tilldelades Cara Sumner Don t bite my style. Autenticity, individuality and the paradoxes of Stockholm s hip-hop culture. Två heders-omnämnanden delades ut. Det ena till Andreas Ahlstam för uppsatsen Maktutövning vid planering av stora projekt. Om spelet bakom Förbifart Stockholm och det andra till Gunta Amola för Contribution of waterborne public transport to sustainable waterfronts. Case studies of Hammarby sjöstad (Stockholm) and HafenCity (Hamburg). Anslag och gåva Under 2010 har anslag om sammanlagt kr delats ut till bland annat Stockholms Medeltidmuseum för öppning av Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan, till Stockholms Stadsmuseum för utställningen Alla tiders Stockolm, till olika bok- och forskningsprojekt samt till restaurering av Skandiaorgeln. För mer information hänvisas till not 1. Den bislagssten som samfundet haft i sin ägo sedan 1910-talet och som varit deponerad i Stockholms medeltidsmuseum sedan 1986 har i gåva givits till Stockholms stadsmuseum. Samarbetspartners Samfundet S:t Erik ingick under hösten 2009 en samverkansöverenskommelse med Strindbergsmuseet, Intima Teatern och K. A. Almgrens Sidenväveri. Det har resulterat i att dessa har annonserat sina aktiviteter i samfundets informationsblad och genom utskick till e-postmedlemsregistret. Samfundets medlemmar har fått tillgång till fler medlemsförmåner, t ex rabatt på entréer och föremål i butikerna samt återkommande rabatt på föredrag och föreställningar. Programaktiviteter för medlemmar Höstmötet ägde rum tisdagen den 23 november i Börshusets stora sal. Tema var restaureringsfrågor i Stockholm. Arkeolog Anna Bergman berättade kort om utgrävningarna i kv Venus och på Riddarholmen. Slottsarkitekt Andreas Heymowski gav en exposé över sin yrkesverksamhet, från Helgeandsholmen till Slottsmiljö. Höstmötet avslutades med att Ulf Sörensson kort presenterade den nyligen utgivna årsboken Höga hus. Mötet var öppet för allmänheten. Årets medlemsaktiviteter började i januari med ett besök i Bååtska palatset med frimurare Åke Ahlberg som ciceron. Det nyrenoverade nyöppnade Medeltidsmuseet öppnade sina portar för medlemmarna den 9, 10, 17 och 24 februari samt den 10 mars och 15 april. 3(15)

4 Den 10 mars genomfördes en busstur på Norra Djurgården med Margareta Cramér och Henrik Waldenström som ciceroner. Den 14 april besöktes Einar Hylanders Miljöbygge på Narvavägen 29 av två grupper. Den 8 maj avtäcktes en minnesplatta över Vera Siöcrona på huset Sven Vintappares gränd 2, på initiativ av Hembygdsföreningen Gamla Stan. Samfundet har bidragit till kostnaderna och Fredrik von Feilitzen stod för text och layout. Samfundets medlemmar var inbjudna till ceremonin. Den 17 och 25 maj guidade Charlotte Ahnlund Berg från Skansen medlemmarna i en specialdesignad stadsvandring i Stockholm på Skansen. Den 27 maj var Gunilla Stillström från Riksidrottsmuseet ciceron vid en Skulpturvandring på Stockholms Olympia Stadion. Vårprogrammet avslutades den 1 juni med en stadsvandring i Evenemangsparken på Djurgården där Margareta Cramér berättade om utbyggnadsplanerna och upprustningsarbeten i området. Höstens program inleddes den 8 september med en vandring bland Koloniträdgårdarna på Söder där Ingrid Dyhlén-Täckman från Stadsmuseet var ciceron. Den 16 september guidade Mats Rhen medlemmarna runt i Hjorthagen och berättade om dess historia och gav en överblick över den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Den 21 september besöktes stadsdelen Tensta där Peter Lundevall från Stadsbyggnadskontoret berättade om upprustning och utveckling av området. Antikvarie Barbro Århem från Stadsmuseet tog sedan gruppen längs den nyinvigda kulturstigen Tidens väg över Järvafältet med avslut i Akalla. Den 6 och 19 oktober besöktes Konserthuset som nyligen inventerats av antikvarie Hedvig Schönbäck, som också var ciceron vid båda besöken. Etnolog och teknikhistorikern Jan Garnet höll den 28 oktober ett föredrag om Lampor och ljuskultur i Stockholms historia. I november genomfördes två föredrag, den första den 3 november Stockholm från Sjösidan i Medeltidsmuseets hörsal med marinarkeolog Markus Hjulhammar. Den andra föreläsningen ägde rum den 11 november Byggandet i Stockholm under 1700-talet om byggnadsordningen med Marianne Råberg. Höstens program avslutades den 2 december då antikvarie Annette Åström och enhetschef för samlingsenheten på Stockholms stadsmuseum Gunilla Rehnström Olander, öppnade dörrarna till Stadsmuseets Magasin i Frihamnen. Den sedvanliga bokrean förlades 2010 i v 41 med generösa erbjudanden av titlar ur bl a bokförlaget Höjerings Bokförlags lager. Under året har Lisa Härmark och Lisa Sarban arrangerat programverksamheten med bistånd av programgruppen som fram till september månad bestått av Ann Katrin Pihl Atmer, Anna- Karin Ericson, Göran Sjöberg och Marianne Råberg. Fr o m september månad består gruppen av Jonas Berglund, Suzanne Lindhagen, Laila Reppen och Jan Larsén. 4(15)

5 Seminarier, symposier och konferenser med samfundet som huvudarrangör Sedan hösten 2010 har samfundet utvecklat arbetet med seminarieverksamheten och kommer att som huvudarrangör genomföra en serie seminarier och symposier om stadsbyggnadsfrågor där medlemmarna, forskare och praktiker ges en chans att delta aktivt. Den 13 september genomfördes det första seminariet i KTH:s lokaler, en hearing om Slussen, Långsiktig hållbarhet för Slussen med vattenregleringsproblematiken i fokus. Inbjudna talare var, Sten Bergström, SMHI, arkitekt Svante Forsström och prof. emeritus KTH Klas Cederwall. Ett symposium om Höga hus i Norden genomfördes den 10 februari Ytterligare ett symposium, som kommer att äga rum den 10 mars 2011, har temat Stadsplanering och segregation. Den sociala segregationen orsaker och botemedel. Seminarier, symposier och konferenser där samfundet medverkat Den 4 maj genomfördes seminariet Stockholm Identity i Arkitekturmuseet i samverkan med huvudarrangören Europa Nostra Sverige samt ICOMOS Sverige, Sveriges Arkitekter, Arkitekturmuseet och Stadsbyggnadsakademien vid KTH. Den maj var samfundet, genom samfundets f d ordförande Kerstin Westerlund Bjurström, delaktig i förberedelserna av Svenska Byggnadsvårdsföreningen vårresa med temat Stockholm staden är vår. Hur vill vi ha den?. Samfundets nya ordförande Monica Andersson deltog med ett anförande. Samfundets medlemmar var inbjudna att delta. Den 29 september var samfundet inbjudet att tala i en debatt på Business Arenas konferens Den planerade staden i Clarion hotell. Ordförande Monica Anderssons deltog i debatten som hade rubriken Vilka krafter formar staden?. Planeringen av den internationella konferensen City and nature in harmony som skulle genomföras tillsammans med Stockholms Hembygdsförbund och Förbundet för Nationalstadsparken under 2010 har lagts på is. Informationsbladet Informationsbladet, med kalendarium och annan information till samfundets medlemmar, har utkommit med fyra nummer under Därutöver har medlemmar som anmält sig till e-postmedlemsregistret kunna ta del evenemang och informationer som vänmuseerna informerat om samt utvalda arrangemang arrangerade av andra. 5(15)

6 Skrivelser Yttranden och skrivelser över följande ärenden har avsänts: Förslag till beslut om Västra city i kommunfullmäktige; Svar på motion 2008:30, Angående: Förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m.fl. i stadsdelen Södermalm och Gamla Stan, S Dp , Remissvar på samråd om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4, Hjorthagen 1:2 m.fl, i stadsdelen Hjorthagen, S-Dp , Remissvar om Slussens vattenreglering. Slussen. Ny reglering av Mälaren, kanaler, kajer m.m. Preliminär MKB, tillstånd enligt miljöbalken. Dnr: E ; Här utöver har bland annat följande pressmeddelanden avsänts: Stockholm Identity, Världens vackraste huvudstad förstörs av skyskrapor, Nya Slussen döljer vår historia, Staden är vår! - Hur vill vi ha den?, Samfundet S:t Erik prisar Eva Erikssons engagemang för Stockholms utveckling, Stipendium till forskning kring maktspelet kring Stockholms utveckling, Samfundet S:t Erik prisar forskning kring Hip-hop, vattentransporter och maktspel, Samfundet S:t Erik får ny ordförande, Långsiktig hållbar lösning för Slussen?, Samfundet S:t Erik inlämnade den 16 juni 2010 en överklagan av Byggnadsnämndens i Stockholm beslut att bevilja bygglov för ändring av byggnads yttre utseende på fastigheten Cepheus 26 i Gamla stan. Den 4 februari 2011 meddelades att Länsstyrelsen upphäver Stadsbyggnadsnämndens beslut. Skrivelser, yttranden och PM skickas regelmässigt till berörda politiker, tjänstemän och valda delar av media samt till samfundets speciella samarbetskontakter. Media I följande tidningsartiklar och tidningsnotiser samt nättidningar har samfundet skrivit, omnämnts eller varit medagerande: Riv Slussen gräv ner t-banan, SvD, Här är nya Slussen, Metro, Slussen: Kommentar till Ledare i DN 26/1. Berömda särdrag kräver omsorg, DN, Protester mot Tors Torn, svt.se Het debatt kring Norra Station, , svt.se Nu måste Tors torn ritas om, Mitt i Vasastan, Bilarna dominerar nya Slussen, SvD Söndag, (15)

7 Stockholmare om Slussenförslaget, DN.se, Replik: Slussen Kejsarens nya kläder, SvD, Vår masterstudent Cara Sumner får Stockholmiapriset, socant.su.se, Stadsmuseum får Stockholmsteckning, DN, Unik bild, SvD, Unik Stockholmsteckning hittad på Parisauktion, SvD, Förstör inte KI:s unika campus, SvD, Eva Eriksson får pris för sitt engagemang, tidskriftenrum.se 2010/04 SLUSSEN älskad och hatad, Ledungen, nr 2-3, 2010 Slussen, GoDome, maj-juni nr 2, 2010 Dokumentation av seminariet Stockholm Identity, Tidningen Arkitekten, Mälaren kommer att bli en havsvik. Frågan är bara när. DN.se Epsteins STHLM, Slussen, Mälaren och Vättern, Slussen.nu, Tors torn en gammal dröm eller tafatt och bakåtblickande, DN.se Epsteins STHLM, Debattbok - hetaste Stockholmsfrågan just nu. Mynewsdesk.com Höga hus i Stockholm, recension, Tidningen Fastighetsaktien, Nr Sankt Eriks Årsbok 2010 Samfundets årsbok 2010 Höga hus utkom i november i en upplaga av exemplar och utgavs på Bokförlaget Langenskiölds, vilket var ett nytt samarbete. Årsboksredaktör var Ulf Sörenson. Redaktionskommittén bestod av, förutom årsbokredaktören, Margareta Sörenson, Johan Mårtelius, Andreas Pemer och t o m juni månad Marianne Råberg, Kerstin Westerlund Bjurström. Fr o m juni månad ingår istället Laila Reppen, Sven Lilja och Monica Andersson. Styrelse, revisorer och valberedning Samfundets styrelse har sedan årsmötet 2010 haft följande sammansättning: vald tom årsmöte Ledamöter: fil dr Monica Andersson, ordförande 2012 advokat Per Björkman 2012 fd ekonomidirektör Folke Dellström, skattmästare 2011 fd överläkare Fredrik von Feilitzen 2012 verkställande direktör Jan Larsén 2011 professor Johan Mårtelius, vice ordförande 2011 arkitekt Laila Reppen, sekreterare 2012 Suppleanter: landskapsarkitekt Jonas Berglund, klubbmästare 2011 arkitekt Susanne Ingo 2012 professor i stockholmshistoria Sven Lilja 2012 byggnadsantikvarie Suzanne Lindhagen 2011 Adjungerade funktionärer: Lisa Härmark, kansliansvarig Lisa Sarban, vik kansliansvarig författare Ulf Sörenson, årsboksredaktör stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund 7(15)

8 Revisorer valda t o m årsmötet 2011: Ordinarie: auktor revisor Bodil Björk civilekonom Roland Valtersson Suppleanter: auktor revisor Christina Lundin byggnadsantikvarie Stephan Fickler Valberedning vald t o m årsmötet 2011: antikvarie Kerstin Mandén Örn, ordförande stadsarkitekt Per Kallstenius direktör Hans von Schreeb Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden, nämligen den 2/2, 22/2, 16/3, 27/4 (2 st, varav ett konstituerande), 15/6 (2 st, varav ett konstituerande), 7/9, 4/10 samt 23/11. Befattningshavare Under året har Lisa Härmark och Lisa Sarban (vikarie för föräldralediga Lin Annerbäck) arbetat på samfundets kansli med administration, ekonomi samt övriga föreningsangelägenheter. Samfundets representation och kontakter Samfundets representant i Rådet till skydd för Stockholms skönhet har varit Fredrik von Feilitzen. Samfundets representanter i AB Stadsholmens styrelse har varit Folke Dellström (ordinarie) och Kerstin Westerlund Bjurström (suppleant). Marianne Råberg och Fredrik von Feilitzen har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusråd. Kerstin Westerlund Bjurström och Bengt OH Johansson har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusprisjury. Samfundet är ständig medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Sveriges Hembygdsförbund och Vaxholms Fästnings Musei Vänner. Vidare är samfundet medlem i Beckholmens vänförening, Förbundet för Ekoparken, Föreningen Briggen Tre Kronor, Gamla Stan Sällskapet, Haga-Brunnsvikens vänner, Stockholms Sjögård och Köpmangatans företagarförening. Samfundet är stödjande medlem i Kulturarv utan gränser samt associerad medlem i Europa Nostra Sverige. Samfundet deltar kontinuerligt i seminarier anordnade av Stadsbyggnadskontoret och Regionplanekontoret. Därutöver skaffar samfundet aktuell kunskap genom kontakter med företrädare för utbildning/forskning/museer, föreningar och organisationer såsom KTH, Stockholms universitet, Förbundet för Nationalstadsparken, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms handelskammare med flera. Regelbundna avstämningskontakter med ledande politiker är en viktig del av verksamheten. 8(15)

9 Medlemmar och medlemsavgifter Medlemsavgiften för år 2010 utgjorde enligt årsmötets beslut 225 kronor för årligen betalande medlemmar och 100 kronor för familjemedlemmar. Avgiften för ständigt medlemskap är kronor och gäller endast fysiska personer. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till st (2 190). Antalet ständiga medlemmar uppgick till 401 st (407). Under året har två nya ständiga medlemmar tillkommit. Samfundet har 6 st (6) hedersledamöter. Antalet årligen betalande medlemmar uppgick till st (1 728), varav 299 st (306) är familjemedlemmar. Ekonomi, fonder och stiftelser Samfundets värdepappersportfölj hade vid årets slut ett marknadsvärde på 53,4 mkr (48,6), vilket överstiger dess bokförda värde med 13,4 mkr (8,2). Samfundets förmögenhet uppgick per den 31 december 2010 till 53,2 mkr (48,2). Årets resultat uppgick till kronor ( ). Årets beslutade anslag, kronor, specificeras i not 1 och redovisas som en avgående post ur balanserat kapital. Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor, disponeras enligt nedan Årets resultat före dispositioner Omplaceringsresultat till bundet eget kapital (60 %) Återföring av tidigare års nedskrivningar Återstår till balanserat kapital Utdelningen för år 2010 från Johan Unmans fond på kronor ( ) har, liksom tidigare år, använts för årsboken. De penninggåvor som samfundet erhöll i anslutning till fru Greta Wästbergs bortgång år 2006 på sammanlagt kronor, ingår i samfundets egna kapital och används enligt hennes önskemål för samfundets syften. Den gåva som samfundet erhöll år 1992 från fru Signe Wirgin på kronor, ingår i samfundets egna kapital och används för samfundets syften. Elsa Svenséns Minnesfond, vars avkastning skall användas till stipendium för främjande av forskning om staden Stockholm och dess kulturhistoria, uppgick vid verksamhetsårets slut till kronor (35 850). 9(15)

10 Elsa Svenséns Dispositionsfond uppgick till kronor (23 959). Utdelning av stipendiemedel har inte gjorts under året. Axel Hirschs fond förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Axel Hirschs fond. Stiftelsens ändamål framgår av dess verksamhetsberättelse, som avges samtidigt med samfundets. Resultatet uppgick för verksamhetsåret 2010, efter nedskrivning av värdepappersportföljen med kronor, till kronor ( ) och beslutade anslag under året uppgick till kronor (25 000). Mottagare av 2010 års anslag är Fredrik Bedoire och Göran Fredriksson för boken Regeringsgatan i förvandlingarnas stad. Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Samfundet erhöll den 21 augusti 2001 en donation till ett värde av kronor från Margot Höjering. Donationen förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Stiftelsens ändamål framgår av dess verksamhetsberättelse, som avges samtidigt som samfundets. Lämnat stipendium under året uppgick till kronor (40 000) års stipendium utdelades till Anders Sjöbrandt för arbetet med doktorsavhandlingen Att riva eller inte riva mer. Fyra berättelser om omdaningen av Stockholm under 1950 och 1960 talen. Resultatet för verksamhetsåret uppgick, efter återföring av tidigare års nedskrivningar med kronor, till kronor (88 858). Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Resultatet av samfundets verksamhet under år 2010 samt dess ställning vid verksamhetsårets slut framgår av efterföljande resultaträkningar samt balansräkningar. Stockholm den 24 februari 2011 Monica Andersson Ordförande Folke Dellström Skattmästare Johan Mårtelius Vice ordförande Laila Reppen Sekreterare Fredrik von Feilitzen Per Björkman Jan Larsén 10(15)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007 Svensk Trädgård Riksförbundet verksamhetsidé Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset

Läs mer

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Nu gäller det. En avgörande tid för Svensk Form 2009 inleddes med inflyttningsfest i Prästgården, våra nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Sedan packade vi upp

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND

CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE OCH AUGUST CASSELS FOND avlämnar följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2012, CSA:s ett hundranionde verksamhetsår. Org nr CSA 802000-5578 Cassels

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org.

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org. OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. Detta beror på att vi för i år har

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra nästan 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

MRO-AKTUELLT (08/2014)

MRO-AKTUELLT (08/2014) Påminnelse Årsmötet! Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet 4-5 oktober. Gör det omedelbart och senast 25 september. För detaljer se MRO-Akt nr 7. SkJ låter meddela följande kompletteringar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra nästan 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup-Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har funnit att verksamhetsberättelserna framöver bör omfatta samma tid som den ekonomiska redovisningen, alltså det gångna kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra drygt 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup-Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer