Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för år 2010, det etthundranionde verksamhetsåret. (Det kan noteras att det i årsredovisningen för år 2009 angavs att det verksamhetsåret var det etthundranionde. Styrelsen har dock uppmärksammats på att samfundets första verksamhetsår förlängdes och kom att omfatta tiden från den 24 maj 1901 till den 31 december 1902, vilket således var samfundets första verksamhetsår. Härav följer att verksamhetsåret 2010 faktiskt är det etthundranionde.) Förvaltningsberättelse Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars syfte enligt stadgarna är att sprida kännedom om Stockholms historia att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling. Förenande för samfundets medlemmar är genuint intresse för Stockholm. Grundläggande är att samfundet och dess medlemmar är till för Stockholm samtidigt som medlemmarna ska gagnas av och känna personlig glädje över att vara medlem i samfundet. Samfundet representerar ett allmänintresse och agerar av hävd som oberoende förening främst i frågor som är av synnerlig vikt för utvecklingen av Stockholm eller som har stor betydelse för människor som rör sig i Stockholm. Samfundet är Stockholms stadsmuseums och Stockholms medeltidsmuseums vänförening. Stadsmuseets och Medeltidsmuseets program och föreläsningar har under året varit tillgängliga för samfundets medlemmar. Konung Carl XVI Gustaf är sedan 1974 samfundets Höge beskyddare. 1(15)

2 Årsmöte 2010 Samfundet S:t Eriks årsmöte ägde rum onsdagen den 27 april 2010 i Börshuset, Stora Börssalen. Cirka 85 personer av samfundets medlemmar och inbjudna gäster var närvarande vid årsmötet. Till ny ordförande valdes Monica Andersson för en period om två år. Ledamoten Fredrik von Feilitzen omvaldes. Till nya ledamöter valdes Per Björkman, som tidigare varit suppleant, och arkitekt Laila Reppen. Samtliga valdes för en tid om två år. Susanne Ingo omvaldes till suppleant och till ny suppleant valdes professor i stockholmshistoria Sven Lilja. Båda valdes för en tid av två år. Till ordinarie revisorer omvaldes auktor revisor Bodil Björk och civilekonom Roland Valtersson. Till revisorssuppleanter omvaldes auktor revisor Christina Lundin och nyvaldes byggnadsantikvarie Stephan Fickler. Till valberedning omvaldes Kerstin Mandén Örn (ordförande) och Per Kallstenius. Till ny ledamot i valberedningens valdes direktör Hans von Schreeb. Såväl revisorer, revisorsuppleanter som valberedning valdes för en tid av ett år. Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för år 2011 skall vara oförändrade, 225 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem samt 5000 kr för ständig fysisk medlem. Efter årsmötet berättade 1:e intendent vid Armémuseet Thomas Roth om Fredrik Blom, Karl Johans arkitekt. Samfundet S:t Eriks belöningsplakett jämte pris På årsmötet tilldelades fil dr, journalisten och arkitekturhistorikern Eva Eriksson samfundets belöningsplakett och pris om kr för för att hon generöst delar med sig av sitt djupa konst- och arkitekturhistoriska kunnande till nytta för utvecklingen av Stockholm. Hon har alltid visat en lyhördhet för kreativ förnyelse. Hennes analyser och hennes djupa insikter i historiska perspektiv och kvaliteter bottnar i ett rikligt arkitekturhistoriskt författarskap kring det moderna Sveriges framväxt och utveckling. Hon har bakom sig en omfattande arkitekturkritisk verksamhet, som redaktör för tidskriften Arkitektur på 1970-talet och därefter sakkunnig på först Dagens Nyheter och nu senare Svenska Dagbladet. Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendium På årsmötet utdelades Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendium om kr till universitetslektor i historiedidaktik Anders Sjöbrandt för arbetet med doktorsavhandlingen Att riva eller inte riva mer. Fyra berättelser om omdaningen av Stockholm under och 1960-talen. Anslag ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond Ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond har under 2010 anslag om kr givits till professor Fredric Bedoire och fotograf Göran Fredriksson till produktion av boken Regeringsgatan i förvandlingarnas stad. 2(15)

3 Stockholmiapriset Stockholmiapriset inrättades 2009 tillsammans med Stockholmsforskningen vid Stockholms Stadsmuseum och delas ut till bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden som godkänts under föregående år. Stipendiet 2010 om kr tilldelades Cara Sumner Don t bite my style. Autenticity, individuality and the paradoxes of Stockholm s hip-hop culture. Två heders-omnämnanden delades ut. Det ena till Andreas Ahlstam för uppsatsen Maktutövning vid planering av stora projekt. Om spelet bakom Förbifart Stockholm och det andra till Gunta Amola för Contribution of waterborne public transport to sustainable waterfronts. Case studies of Hammarby sjöstad (Stockholm) and HafenCity (Hamburg). Anslag och gåva Under 2010 har anslag om sammanlagt kr delats ut till bland annat Stockholms Medeltidmuseum för öppning av Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan, till Stockholms Stadsmuseum för utställningen Alla tiders Stockolm, till olika bok- och forskningsprojekt samt till restaurering av Skandiaorgeln. För mer information hänvisas till not 1. Den bislagssten som samfundet haft i sin ägo sedan 1910-talet och som varit deponerad i Stockholms medeltidsmuseum sedan 1986 har i gåva givits till Stockholms stadsmuseum. Samarbetspartners Samfundet S:t Erik ingick under hösten 2009 en samverkansöverenskommelse med Strindbergsmuseet, Intima Teatern och K. A. Almgrens Sidenväveri. Det har resulterat i att dessa har annonserat sina aktiviteter i samfundets informationsblad och genom utskick till e-postmedlemsregistret. Samfundets medlemmar har fått tillgång till fler medlemsförmåner, t ex rabatt på entréer och föremål i butikerna samt återkommande rabatt på föredrag och föreställningar. Programaktiviteter för medlemmar Höstmötet ägde rum tisdagen den 23 november i Börshusets stora sal. Tema var restaureringsfrågor i Stockholm. Arkeolog Anna Bergman berättade kort om utgrävningarna i kv Venus och på Riddarholmen. Slottsarkitekt Andreas Heymowski gav en exposé över sin yrkesverksamhet, från Helgeandsholmen till Slottsmiljö. Höstmötet avslutades med att Ulf Sörensson kort presenterade den nyligen utgivna årsboken Höga hus. Mötet var öppet för allmänheten. Årets medlemsaktiviteter började i januari med ett besök i Bååtska palatset med frimurare Åke Ahlberg som ciceron. Det nyrenoverade nyöppnade Medeltidsmuseet öppnade sina portar för medlemmarna den 9, 10, 17 och 24 februari samt den 10 mars och 15 april. 3(15)

4 Den 10 mars genomfördes en busstur på Norra Djurgården med Margareta Cramér och Henrik Waldenström som ciceroner. Den 14 april besöktes Einar Hylanders Miljöbygge på Narvavägen 29 av två grupper. Den 8 maj avtäcktes en minnesplatta över Vera Siöcrona på huset Sven Vintappares gränd 2, på initiativ av Hembygdsföreningen Gamla Stan. Samfundet har bidragit till kostnaderna och Fredrik von Feilitzen stod för text och layout. Samfundets medlemmar var inbjudna till ceremonin. Den 17 och 25 maj guidade Charlotte Ahnlund Berg från Skansen medlemmarna i en specialdesignad stadsvandring i Stockholm på Skansen. Den 27 maj var Gunilla Stillström från Riksidrottsmuseet ciceron vid en Skulpturvandring på Stockholms Olympia Stadion. Vårprogrammet avslutades den 1 juni med en stadsvandring i Evenemangsparken på Djurgården där Margareta Cramér berättade om utbyggnadsplanerna och upprustningsarbeten i området. Höstens program inleddes den 8 september med en vandring bland Koloniträdgårdarna på Söder där Ingrid Dyhlén-Täckman från Stadsmuseet var ciceron. Den 16 september guidade Mats Rhen medlemmarna runt i Hjorthagen och berättade om dess historia och gav en överblick över den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Den 21 september besöktes stadsdelen Tensta där Peter Lundevall från Stadsbyggnadskontoret berättade om upprustning och utveckling av området. Antikvarie Barbro Århem från Stadsmuseet tog sedan gruppen längs den nyinvigda kulturstigen Tidens väg över Järvafältet med avslut i Akalla. Den 6 och 19 oktober besöktes Konserthuset som nyligen inventerats av antikvarie Hedvig Schönbäck, som också var ciceron vid båda besöken. Etnolog och teknikhistorikern Jan Garnet höll den 28 oktober ett föredrag om Lampor och ljuskultur i Stockholms historia. I november genomfördes två föredrag, den första den 3 november Stockholm från Sjösidan i Medeltidsmuseets hörsal med marinarkeolog Markus Hjulhammar. Den andra föreläsningen ägde rum den 11 november Byggandet i Stockholm under 1700-talet om byggnadsordningen med Marianne Råberg. Höstens program avslutades den 2 december då antikvarie Annette Åström och enhetschef för samlingsenheten på Stockholms stadsmuseum Gunilla Rehnström Olander, öppnade dörrarna till Stadsmuseets Magasin i Frihamnen. Den sedvanliga bokrean förlades 2010 i v 41 med generösa erbjudanden av titlar ur bl a bokförlaget Höjerings Bokförlags lager. Under året har Lisa Härmark och Lisa Sarban arrangerat programverksamheten med bistånd av programgruppen som fram till september månad bestått av Ann Katrin Pihl Atmer, Anna- Karin Ericson, Göran Sjöberg och Marianne Råberg. Fr o m september månad består gruppen av Jonas Berglund, Suzanne Lindhagen, Laila Reppen och Jan Larsén. 4(15)

5 Seminarier, symposier och konferenser med samfundet som huvudarrangör Sedan hösten 2010 har samfundet utvecklat arbetet med seminarieverksamheten och kommer att som huvudarrangör genomföra en serie seminarier och symposier om stadsbyggnadsfrågor där medlemmarna, forskare och praktiker ges en chans att delta aktivt. Den 13 september genomfördes det första seminariet i KTH:s lokaler, en hearing om Slussen, Långsiktig hållbarhet för Slussen med vattenregleringsproblematiken i fokus. Inbjudna talare var, Sten Bergström, SMHI, arkitekt Svante Forsström och prof. emeritus KTH Klas Cederwall. Ett symposium om Höga hus i Norden genomfördes den 10 februari Ytterligare ett symposium, som kommer att äga rum den 10 mars 2011, har temat Stadsplanering och segregation. Den sociala segregationen orsaker och botemedel. Seminarier, symposier och konferenser där samfundet medverkat Den 4 maj genomfördes seminariet Stockholm Identity i Arkitekturmuseet i samverkan med huvudarrangören Europa Nostra Sverige samt ICOMOS Sverige, Sveriges Arkitekter, Arkitekturmuseet och Stadsbyggnadsakademien vid KTH. Den maj var samfundet, genom samfundets f d ordförande Kerstin Westerlund Bjurström, delaktig i förberedelserna av Svenska Byggnadsvårdsföreningen vårresa med temat Stockholm staden är vår. Hur vill vi ha den?. Samfundets nya ordförande Monica Andersson deltog med ett anförande. Samfundets medlemmar var inbjudna att delta. Den 29 september var samfundet inbjudet att tala i en debatt på Business Arenas konferens Den planerade staden i Clarion hotell. Ordförande Monica Anderssons deltog i debatten som hade rubriken Vilka krafter formar staden?. Planeringen av den internationella konferensen City and nature in harmony som skulle genomföras tillsammans med Stockholms Hembygdsförbund och Förbundet för Nationalstadsparken under 2010 har lagts på is. Informationsbladet Informationsbladet, med kalendarium och annan information till samfundets medlemmar, har utkommit med fyra nummer under Därutöver har medlemmar som anmält sig till e-postmedlemsregistret kunna ta del evenemang och informationer som vänmuseerna informerat om samt utvalda arrangemang arrangerade av andra. 5(15)

6 Skrivelser Yttranden och skrivelser över följande ärenden har avsänts: Förslag till beslut om Västra city i kommunfullmäktige; Svar på motion 2008:30, Angående: Förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m.fl. i stadsdelen Södermalm och Gamla Stan, S Dp , Remissvar på samråd om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4, Hjorthagen 1:2 m.fl, i stadsdelen Hjorthagen, S-Dp , Remissvar om Slussens vattenreglering. Slussen. Ny reglering av Mälaren, kanaler, kajer m.m. Preliminär MKB, tillstånd enligt miljöbalken. Dnr: E ; Här utöver har bland annat följande pressmeddelanden avsänts: Stockholm Identity, Världens vackraste huvudstad förstörs av skyskrapor, Nya Slussen döljer vår historia, Staden är vår! - Hur vill vi ha den?, Samfundet S:t Erik prisar Eva Erikssons engagemang för Stockholms utveckling, Stipendium till forskning kring maktspelet kring Stockholms utveckling, Samfundet S:t Erik prisar forskning kring Hip-hop, vattentransporter och maktspel, Samfundet S:t Erik får ny ordförande, Långsiktig hållbar lösning för Slussen?, Samfundet S:t Erik inlämnade den 16 juni 2010 en överklagan av Byggnadsnämndens i Stockholm beslut att bevilja bygglov för ändring av byggnads yttre utseende på fastigheten Cepheus 26 i Gamla stan. Den 4 februari 2011 meddelades att Länsstyrelsen upphäver Stadsbyggnadsnämndens beslut. Skrivelser, yttranden och PM skickas regelmässigt till berörda politiker, tjänstemän och valda delar av media samt till samfundets speciella samarbetskontakter. Media I följande tidningsartiklar och tidningsnotiser samt nättidningar har samfundet skrivit, omnämnts eller varit medagerande: Riv Slussen gräv ner t-banan, SvD, Här är nya Slussen, Metro, Slussen: Kommentar till Ledare i DN 26/1. Berömda särdrag kräver omsorg, DN, Protester mot Tors Torn, svt.se Het debatt kring Norra Station, , svt.se Nu måste Tors torn ritas om, Mitt i Vasastan, Bilarna dominerar nya Slussen, SvD Söndag, (15)

7 Stockholmare om Slussenförslaget, DN.se, Replik: Slussen Kejsarens nya kläder, SvD, Vår masterstudent Cara Sumner får Stockholmiapriset, socant.su.se, Stadsmuseum får Stockholmsteckning, DN, Unik bild, SvD, Unik Stockholmsteckning hittad på Parisauktion, SvD, Förstör inte KI:s unika campus, SvD, Eva Eriksson får pris för sitt engagemang, tidskriftenrum.se 2010/04 SLUSSEN älskad och hatad, Ledungen, nr 2-3, 2010 Slussen, GoDome, maj-juni nr 2, 2010 Dokumentation av seminariet Stockholm Identity, Tidningen Arkitekten, Mälaren kommer att bli en havsvik. Frågan är bara när. DN.se Epsteins STHLM, Slussen, Mälaren och Vättern, Slussen.nu, Tors torn en gammal dröm eller tafatt och bakåtblickande, DN.se Epsteins STHLM, Debattbok - hetaste Stockholmsfrågan just nu. Mynewsdesk.com Höga hus i Stockholm, recension, Tidningen Fastighetsaktien, Nr Sankt Eriks Årsbok 2010 Samfundets årsbok 2010 Höga hus utkom i november i en upplaga av exemplar och utgavs på Bokförlaget Langenskiölds, vilket var ett nytt samarbete. Årsboksredaktör var Ulf Sörenson. Redaktionskommittén bestod av, förutom årsbokredaktören, Margareta Sörenson, Johan Mårtelius, Andreas Pemer och t o m juni månad Marianne Råberg, Kerstin Westerlund Bjurström. Fr o m juni månad ingår istället Laila Reppen, Sven Lilja och Monica Andersson. Styrelse, revisorer och valberedning Samfundets styrelse har sedan årsmötet 2010 haft följande sammansättning: vald tom årsmöte Ledamöter: fil dr Monica Andersson, ordförande 2012 advokat Per Björkman 2012 fd ekonomidirektör Folke Dellström, skattmästare 2011 fd överläkare Fredrik von Feilitzen 2012 verkställande direktör Jan Larsén 2011 professor Johan Mårtelius, vice ordförande 2011 arkitekt Laila Reppen, sekreterare 2012 Suppleanter: landskapsarkitekt Jonas Berglund, klubbmästare 2011 arkitekt Susanne Ingo 2012 professor i stockholmshistoria Sven Lilja 2012 byggnadsantikvarie Suzanne Lindhagen 2011 Adjungerade funktionärer: Lisa Härmark, kansliansvarig Lisa Sarban, vik kansliansvarig författare Ulf Sörenson, årsboksredaktör stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund 7(15)

8 Revisorer valda t o m årsmötet 2011: Ordinarie: auktor revisor Bodil Björk civilekonom Roland Valtersson Suppleanter: auktor revisor Christina Lundin byggnadsantikvarie Stephan Fickler Valberedning vald t o m årsmötet 2011: antikvarie Kerstin Mandén Örn, ordförande stadsarkitekt Per Kallstenius direktör Hans von Schreeb Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden, nämligen den 2/2, 22/2, 16/3, 27/4 (2 st, varav ett konstituerande), 15/6 (2 st, varav ett konstituerande), 7/9, 4/10 samt 23/11. Befattningshavare Under året har Lisa Härmark och Lisa Sarban (vikarie för föräldralediga Lin Annerbäck) arbetat på samfundets kansli med administration, ekonomi samt övriga föreningsangelägenheter. Samfundets representation och kontakter Samfundets representant i Rådet till skydd för Stockholms skönhet har varit Fredrik von Feilitzen. Samfundets representanter i AB Stadsholmens styrelse har varit Folke Dellström (ordinarie) och Kerstin Westerlund Bjurström (suppleant). Marianne Råberg och Fredrik von Feilitzen har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusråd. Kerstin Westerlund Bjurström och Bengt OH Johansson har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusprisjury. Samfundet är ständig medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Sveriges Hembygdsförbund och Vaxholms Fästnings Musei Vänner. Vidare är samfundet medlem i Beckholmens vänförening, Förbundet för Ekoparken, Föreningen Briggen Tre Kronor, Gamla Stan Sällskapet, Haga-Brunnsvikens vänner, Stockholms Sjögård och Köpmangatans företagarförening. Samfundet är stödjande medlem i Kulturarv utan gränser samt associerad medlem i Europa Nostra Sverige. Samfundet deltar kontinuerligt i seminarier anordnade av Stadsbyggnadskontoret och Regionplanekontoret. Därutöver skaffar samfundet aktuell kunskap genom kontakter med företrädare för utbildning/forskning/museer, föreningar och organisationer såsom KTH, Stockholms universitet, Förbundet för Nationalstadsparken, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms handelskammare med flera. Regelbundna avstämningskontakter med ledande politiker är en viktig del av verksamheten. 8(15)

9 Medlemmar och medlemsavgifter Medlemsavgiften för år 2010 utgjorde enligt årsmötets beslut 225 kronor för årligen betalande medlemmar och 100 kronor för familjemedlemmar. Avgiften för ständigt medlemskap är kronor och gäller endast fysiska personer. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till st (2 190). Antalet ständiga medlemmar uppgick till 401 st (407). Under året har två nya ständiga medlemmar tillkommit. Samfundet har 6 st (6) hedersledamöter. Antalet årligen betalande medlemmar uppgick till st (1 728), varav 299 st (306) är familjemedlemmar. Ekonomi, fonder och stiftelser Samfundets värdepappersportfölj hade vid årets slut ett marknadsvärde på 53,4 mkr (48,6), vilket överstiger dess bokförda värde med 13,4 mkr (8,2). Samfundets förmögenhet uppgick per den 31 december 2010 till 53,2 mkr (48,2). Årets resultat uppgick till kronor ( ). Årets beslutade anslag, kronor, specificeras i not 1 och redovisas som en avgående post ur balanserat kapital. Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor, disponeras enligt nedan Årets resultat före dispositioner Omplaceringsresultat till bundet eget kapital (60 %) Återföring av tidigare års nedskrivningar Återstår till balanserat kapital Utdelningen för år 2010 från Johan Unmans fond på kronor ( ) har, liksom tidigare år, använts för årsboken. De penninggåvor som samfundet erhöll i anslutning till fru Greta Wästbergs bortgång år 2006 på sammanlagt kronor, ingår i samfundets egna kapital och används enligt hennes önskemål för samfundets syften. Den gåva som samfundet erhöll år 1992 från fru Signe Wirgin på kronor, ingår i samfundets egna kapital och används för samfundets syften. Elsa Svenséns Minnesfond, vars avkastning skall användas till stipendium för främjande av forskning om staden Stockholm och dess kulturhistoria, uppgick vid verksamhetsårets slut till kronor (35 850). 9(15)

10 Elsa Svenséns Dispositionsfond uppgick till kronor (23 959). Utdelning av stipendiemedel har inte gjorts under året. Axel Hirschs fond förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Axel Hirschs fond. Stiftelsens ändamål framgår av dess verksamhetsberättelse, som avges samtidigt med samfundets. Resultatet uppgick för verksamhetsåret 2010, efter nedskrivning av värdepappersportföljen med kronor, till kronor ( ) och beslutade anslag under året uppgick till kronor (25 000). Mottagare av 2010 års anslag är Fredrik Bedoire och Göran Fredriksson för boken Regeringsgatan i förvandlingarnas stad. Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Samfundet erhöll den 21 augusti 2001 en donation till ett värde av kronor från Margot Höjering. Donationen förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Stiftelsens ändamål framgår av dess verksamhetsberättelse, som avges samtidigt som samfundets. Lämnat stipendium under året uppgick till kronor (40 000) års stipendium utdelades till Anders Sjöbrandt för arbetet med doktorsavhandlingen Att riva eller inte riva mer. Fyra berättelser om omdaningen av Stockholm under 1950 och 1960 talen. Resultatet för verksamhetsåret uppgick, efter återföring av tidigare års nedskrivningar med kronor, till kronor (88 858). Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Resultatet av samfundets verksamhet under år 2010 samt dess ställning vid verksamhetsårets slut framgår av efterföljande resultaträkningar samt balansräkningar. Stockholm den 24 februari 2011 Monica Andersson Ordförande Folke Dellström Skattmästare Johan Mårtelius Vice ordförande Laila Reppen Sekreterare Fredrik von Feilitzen Per Björkman Jan Larsén 10(15)

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Årsredovisning 2009 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (organisationsnummer 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2009, det etthundranionde verksamhetsåret. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Samfundet S:t Erik Stockholm Årsredovisning 2011 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (org.nr. 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2011, det etthundrationde verksamhetsåret.

Läs mer

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Samfundet S:t Erik Stockholm Årsredovisning 2012 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (org.nr. 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2012, det etthundraelfte verksamhetsåret.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Årsstämma - Brf Bergakungen

Årsstämma - Brf Bergakungen HSB Brf Bergakungen Sida 1 (5) Årsstämma - Brf Bergakungen Datum 21 februari 2008 Klockan 19:00 Plats Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35 Dagordning Stämman öppnas 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från extra föreningsstämma i Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd den 31 augusti 2011 kl. 13.00 på Armémuseum 1 Den extra föreningsstämman öppnas

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2012 2011 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 356 175 348 000 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-15 000 Försäljning av publikationer 29 665 23 660 Övriga intäkter

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN Inledande bestämmelser 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet

Läs mer

Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2017 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 18 maj klockan 15.00 PLATS: Klubben Resande gesäller, Helsingör, Danmark Närvarande: Berit

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Villaägarna i Karlskoga

Villaägarna i Karlskoga Villaägarna i Karlskoga Årsmöte med Villaägarna i Karlskoga 2011-03-28 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. (kallelse den 8 mars per post)

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Protokoll HALLANDS MUSEIFORENING 2010 - 1(7) Arsmote. Tid: 18.30-20.30. Lansmuseet Halmstad

Protokoll HALLANDS MUSEIFORENING 2010 - 1(7) Arsmote. Tid: 18.30-20.30. Lansmuseet Halmstad - 1(7) Arsmote Dag: 17maj Tid: 18.30-20.30 Plats: Narvarande: Lansmuseet Halmstad Ca 50 medlemmar samt styrelsen och mottagare av fbreningens diplom for god byggnadsvard Ordforande Sekreterare Sven Lundstrom

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Katedralskolans Alumniförening

Katedralskolans Alumniförening Katedralskolans Alumniförening Uppsala Högre Allmänna Läroverks Alumniförening Stadgar Katedralskolan är Uppsalas äldsta kända utbildningsinstitution-och en av Sveriges äldsta med rötter i 1200-talets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Sida 1 av 5 STADGAR för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Tillägg till 7 antagna första gången den 9 oktober 2008 och andra gången

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer