Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för år 2010, det etthundranionde verksamhetsåret. (Det kan noteras att det i årsredovisningen för år 2009 angavs att det verksamhetsåret var det etthundranionde. Styrelsen har dock uppmärksammats på att samfundets första verksamhetsår förlängdes och kom att omfatta tiden från den 24 maj 1901 till den 31 december 1902, vilket således var samfundets första verksamhetsår. Härav följer att verksamhetsåret 2010 faktiskt är det etthundranionde.) Förvaltningsberättelse Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars syfte enligt stadgarna är att sprida kännedom om Stockholms historia att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling. Förenande för samfundets medlemmar är genuint intresse för Stockholm. Grundläggande är att samfundet och dess medlemmar är till för Stockholm samtidigt som medlemmarna ska gagnas av och känna personlig glädje över att vara medlem i samfundet. Samfundet representerar ett allmänintresse och agerar av hävd som oberoende förening främst i frågor som är av synnerlig vikt för utvecklingen av Stockholm eller som har stor betydelse för människor som rör sig i Stockholm. Samfundet är Stockholms stadsmuseums och Stockholms medeltidsmuseums vänförening. Stadsmuseets och Medeltidsmuseets program och föreläsningar har under året varit tillgängliga för samfundets medlemmar. Konung Carl XVI Gustaf är sedan 1974 samfundets Höge beskyddare. 1(15)

2 Årsmöte 2010 Samfundet S:t Eriks årsmöte ägde rum onsdagen den 27 april 2010 i Börshuset, Stora Börssalen. Cirka 85 personer av samfundets medlemmar och inbjudna gäster var närvarande vid årsmötet. Till ny ordförande valdes Monica Andersson för en period om två år. Ledamoten Fredrik von Feilitzen omvaldes. Till nya ledamöter valdes Per Björkman, som tidigare varit suppleant, och arkitekt Laila Reppen. Samtliga valdes för en tid om två år. Susanne Ingo omvaldes till suppleant och till ny suppleant valdes professor i stockholmshistoria Sven Lilja. Båda valdes för en tid av två år. Till ordinarie revisorer omvaldes auktor revisor Bodil Björk och civilekonom Roland Valtersson. Till revisorssuppleanter omvaldes auktor revisor Christina Lundin och nyvaldes byggnadsantikvarie Stephan Fickler. Till valberedning omvaldes Kerstin Mandén Örn (ordförande) och Per Kallstenius. Till ny ledamot i valberedningens valdes direktör Hans von Schreeb. Såväl revisorer, revisorsuppleanter som valberedning valdes för en tid av ett år. Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för år 2011 skall vara oförändrade, 225 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem samt 5000 kr för ständig fysisk medlem. Efter årsmötet berättade 1:e intendent vid Armémuseet Thomas Roth om Fredrik Blom, Karl Johans arkitekt. Samfundet S:t Eriks belöningsplakett jämte pris På årsmötet tilldelades fil dr, journalisten och arkitekturhistorikern Eva Eriksson samfundets belöningsplakett och pris om kr för för att hon generöst delar med sig av sitt djupa konst- och arkitekturhistoriska kunnande till nytta för utvecklingen av Stockholm. Hon har alltid visat en lyhördhet för kreativ förnyelse. Hennes analyser och hennes djupa insikter i historiska perspektiv och kvaliteter bottnar i ett rikligt arkitekturhistoriskt författarskap kring det moderna Sveriges framväxt och utveckling. Hon har bakom sig en omfattande arkitekturkritisk verksamhet, som redaktör för tidskriften Arkitektur på 1970-talet och därefter sakkunnig på först Dagens Nyheter och nu senare Svenska Dagbladet. Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendium På årsmötet utdelades Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendium om kr till universitetslektor i historiedidaktik Anders Sjöbrandt för arbetet med doktorsavhandlingen Att riva eller inte riva mer. Fyra berättelser om omdaningen av Stockholm under och 1960-talen. Anslag ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond Ur Stiftelsen Axel Hirschs Fond har under 2010 anslag om kr givits till professor Fredric Bedoire och fotograf Göran Fredriksson till produktion av boken Regeringsgatan i förvandlingarnas stad. 2(15)

3 Stockholmiapriset Stockholmiapriset inrättades 2009 tillsammans med Stockholmsforskningen vid Stockholms Stadsmuseum och delas ut till bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden som godkänts under föregående år. Stipendiet 2010 om kr tilldelades Cara Sumner Don t bite my style. Autenticity, individuality and the paradoxes of Stockholm s hip-hop culture. Två heders-omnämnanden delades ut. Det ena till Andreas Ahlstam för uppsatsen Maktutövning vid planering av stora projekt. Om spelet bakom Förbifart Stockholm och det andra till Gunta Amola för Contribution of waterborne public transport to sustainable waterfronts. Case studies of Hammarby sjöstad (Stockholm) and HafenCity (Hamburg). Anslag och gåva Under 2010 har anslag om sammanlagt kr delats ut till bland annat Stockholms Medeltidmuseum för öppning av Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan, till Stockholms Stadsmuseum för utställningen Alla tiders Stockolm, till olika bok- och forskningsprojekt samt till restaurering av Skandiaorgeln. För mer information hänvisas till not 1. Den bislagssten som samfundet haft i sin ägo sedan 1910-talet och som varit deponerad i Stockholms medeltidsmuseum sedan 1986 har i gåva givits till Stockholms stadsmuseum. Samarbetspartners Samfundet S:t Erik ingick under hösten 2009 en samverkansöverenskommelse med Strindbergsmuseet, Intima Teatern och K. A. Almgrens Sidenväveri. Det har resulterat i att dessa har annonserat sina aktiviteter i samfundets informationsblad och genom utskick till e-postmedlemsregistret. Samfundets medlemmar har fått tillgång till fler medlemsförmåner, t ex rabatt på entréer och föremål i butikerna samt återkommande rabatt på föredrag och föreställningar. Programaktiviteter för medlemmar Höstmötet ägde rum tisdagen den 23 november i Börshusets stora sal. Tema var restaureringsfrågor i Stockholm. Arkeolog Anna Bergman berättade kort om utgrävningarna i kv Venus och på Riddarholmen. Slottsarkitekt Andreas Heymowski gav en exposé över sin yrkesverksamhet, från Helgeandsholmen till Slottsmiljö. Höstmötet avslutades med att Ulf Sörensson kort presenterade den nyligen utgivna årsboken Höga hus. Mötet var öppet för allmänheten. Årets medlemsaktiviteter började i januari med ett besök i Bååtska palatset med frimurare Åke Ahlberg som ciceron. Det nyrenoverade nyöppnade Medeltidsmuseet öppnade sina portar för medlemmarna den 9, 10, 17 och 24 februari samt den 10 mars och 15 april. 3(15)

4 Den 10 mars genomfördes en busstur på Norra Djurgården med Margareta Cramér och Henrik Waldenström som ciceroner. Den 14 april besöktes Einar Hylanders Miljöbygge på Narvavägen 29 av två grupper. Den 8 maj avtäcktes en minnesplatta över Vera Siöcrona på huset Sven Vintappares gränd 2, på initiativ av Hembygdsföreningen Gamla Stan. Samfundet har bidragit till kostnaderna och Fredrik von Feilitzen stod för text och layout. Samfundets medlemmar var inbjudna till ceremonin. Den 17 och 25 maj guidade Charlotte Ahnlund Berg från Skansen medlemmarna i en specialdesignad stadsvandring i Stockholm på Skansen. Den 27 maj var Gunilla Stillström från Riksidrottsmuseet ciceron vid en Skulpturvandring på Stockholms Olympia Stadion. Vårprogrammet avslutades den 1 juni med en stadsvandring i Evenemangsparken på Djurgården där Margareta Cramér berättade om utbyggnadsplanerna och upprustningsarbeten i området. Höstens program inleddes den 8 september med en vandring bland Koloniträdgårdarna på Söder där Ingrid Dyhlén-Täckman från Stadsmuseet var ciceron. Den 16 september guidade Mats Rhen medlemmarna runt i Hjorthagen och berättade om dess historia och gav en överblick över den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Den 21 september besöktes stadsdelen Tensta där Peter Lundevall från Stadsbyggnadskontoret berättade om upprustning och utveckling av området. Antikvarie Barbro Århem från Stadsmuseet tog sedan gruppen längs den nyinvigda kulturstigen Tidens väg över Järvafältet med avslut i Akalla. Den 6 och 19 oktober besöktes Konserthuset som nyligen inventerats av antikvarie Hedvig Schönbäck, som också var ciceron vid båda besöken. Etnolog och teknikhistorikern Jan Garnet höll den 28 oktober ett föredrag om Lampor och ljuskultur i Stockholms historia. I november genomfördes två föredrag, den första den 3 november Stockholm från Sjösidan i Medeltidsmuseets hörsal med marinarkeolog Markus Hjulhammar. Den andra föreläsningen ägde rum den 11 november Byggandet i Stockholm under 1700-talet om byggnadsordningen med Marianne Råberg. Höstens program avslutades den 2 december då antikvarie Annette Åström och enhetschef för samlingsenheten på Stockholms stadsmuseum Gunilla Rehnström Olander, öppnade dörrarna till Stadsmuseets Magasin i Frihamnen. Den sedvanliga bokrean förlades 2010 i v 41 med generösa erbjudanden av titlar ur bl a bokförlaget Höjerings Bokförlags lager. Under året har Lisa Härmark och Lisa Sarban arrangerat programverksamheten med bistånd av programgruppen som fram till september månad bestått av Ann Katrin Pihl Atmer, Anna- Karin Ericson, Göran Sjöberg och Marianne Råberg. Fr o m september månad består gruppen av Jonas Berglund, Suzanne Lindhagen, Laila Reppen och Jan Larsén. 4(15)

5 Seminarier, symposier och konferenser med samfundet som huvudarrangör Sedan hösten 2010 har samfundet utvecklat arbetet med seminarieverksamheten och kommer att som huvudarrangör genomföra en serie seminarier och symposier om stadsbyggnadsfrågor där medlemmarna, forskare och praktiker ges en chans att delta aktivt. Den 13 september genomfördes det första seminariet i KTH:s lokaler, en hearing om Slussen, Långsiktig hållbarhet för Slussen med vattenregleringsproblematiken i fokus. Inbjudna talare var, Sten Bergström, SMHI, arkitekt Svante Forsström och prof. emeritus KTH Klas Cederwall. Ett symposium om Höga hus i Norden genomfördes den 10 februari Ytterligare ett symposium, som kommer att äga rum den 10 mars 2011, har temat Stadsplanering och segregation. Den sociala segregationen orsaker och botemedel. Seminarier, symposier och konferenser där samfundet medverkat Den 4 maj genomfördes seminariet Stockholm Identity i Arkitekturmuseet i samverkan med huvudarrangören Europa Nostra Sverige samt ICOMOS Sverige, Sveriges Arkitekter, Arkitekturmuseet och Stadsbyggnadsakademien vid KTH. Den maj var samfundet, genom samfundets f d ordförande Kerstin Westerlund Bjurström, delaktig i förberedelserna av Svenska Byggnadsvårdsföreningen vårresa med temat Stockholm staden är vår. Hur vill vi ha den?. Samfundets nya ordförande Monica Andersson deltog med ett anförande. Samfundets medlemmar var inbjudna att delta. Den 29 september var samfundet inbjudet att tala i en debatt på Business Arenas konferens Den planerade staden i Clarion hotell. Ordförande Monica Anderssons deltog i debatten som hade rubriken Vilka krafter formar staden?. Planeringen av den internationella konferensen City and nature in harmony som skulle genomföras tillsammans med Stockholms Hembygdsförbund och Förbundet för Nationalstadsparken under 2010 har lagts på is. Informationsbladet Informationsbladet, med kalendarium och annan information till samfundets medlemmar, har utkommit med fyra nummer under Därutöver har medlemmar som anmält sig till e-postmedlemsregistret kunna ta del evenemang och informationer som vänmuseerna informerat om samt utvalda arrangemang arrangerade av andra. 5(15)

6 Skrivelser Yttranden och skrivelser över följande ärenden har avsänts: Förslag till beslut om Västra city i kommunfullmäktige; Svar på motion 2008:30, Angående: Förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m.fl. i stadsdelen Södermalm och Gamla Stan, S Dp , Remissvar på samråd om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4, Hjorthagen 1:2 m.fl, i stadsdelen Hjorthagen, S-Dp , Remissvar om Slussens vattenreglering. Slussen. Ny reglering av Mälaren, kanaler, kajer m.m. Preliminär MKB, tillstånd enligt miljöbalken. Dnr: E ; Här utöver har bland annat följande pressmeddelanden avsänts: Stockholm Identity, Världens vackraste huvudstad förstörs av skyskrapor, Nya Slussen döljer vår historia, Staden är vår! - Hur vill vi ha den?, Samfundet S:t Erik prisar Eva Erikssons engagemang för Stockholms utveckling, Stipendium till forskning kring maktspelet kring Stockholms utveckling, Samfundet S:t Erik prisar forskning kring Hip-hop, vattentransporter och maktspel, Samfundet S:t Erik får ny ordförande, Långsiktig hållbar lösning för Slussen?, Samfundet S:t Erik inlämnade den 16 juni 2010 en överklagan av Byggnadsnämndens i Stockholm beslut att bevilja bygglov för ändring av byggnads yttre utseende på fastigheten Cepheus 26 i Gamla stan. Den 4 februari 2011 meddelades att Länsstyrelsen upphäver Stadsbyggnadsnämndens beslut. Skrivelser, yttranden och PM skickas regelmässigt till berörda politiker, tjänstemän och valda delar av media samt till samfundets speciella samarbetskontakter. Media I följande tidningsartiklar och tidningsnotiser samt nättidningar har samfundet skrivit, omnämnts eller varit medagerande: Riv Slussen gräv ner t-banan, SvD, Här är nya Slussen, Metro, Slussen: Kommentar till Ledare i DN 26/1. Berömda särdrag kräver omsorg, DN, Protester mot Tors Torn, svt.se Het debatt kring Norra Station, , svt.se Nu måste Tors torn ritas om, Mitt i Vasastan, Bilarna dominerar nya Slussen, SvD Söndag, (15)

7 Stockholmare om Slussenförslaget, DN.se, Replik: Slussen Kejsarens nya kläder, SvD, Vår masterstudent Cara Sumner får Stockholmiapriset, socant.su.se, Stadsmuseum får Stockholmsteckning, DN, Unik bild, SvD, Unik Stockholmsteckning hittad på Parisauktion, SvD, Förstör inte KI:s unika campus, SvD, Eva Eriksson får pris för sitt engagemang, tidskriftenrum.se 2010/04 SLUSSEN älskad och hatad, Ledungen, nr 2-3, 2010 Slussen, GoDome, maj-juni nr 2, 2010 Dokumentation av seminariet Stockholm Identity, Tidningen Arkitekten, Mälaren kommer att bli en havsvik. Frågan är bara när. DN.se Epsteins STHLM, Slussen, Mälaren och Vättern, Slussen.nu, Tors torn en gammal dröm eller tafatt och bakåtblickande, DN.se Epsteins STHLM, Debattbok - hetaste Stockholmsfrågan just nu. Mynewsdesk.com Höga hus i Stockholm, recension, Tidningen Fastighetsaktien, Nr Sankt Eriks Årsbok 2010 Samfundets årsbok 2010 Höga hus utkom i november i en upplaga av exemplar och utgavs på Bokförlaget Langenskiölds, vilket var ett nytt samarbete. Årsboksredaktör var Ulf Sörenson. Redaktionskommittén bestod av, förutom årsbokredaktören, Margareta Sörenson, Johan Mårtelius, Andreas Pemer och t o m juni månad Marianne Råberg, Kerstin Westerlund Bjurström. Fr o m juni månad ingår istället Laila Reppen, Sven Lilja och Monica Andersson. Styrelse, revisorer och valberedning Samfundets styrelse har sedan årsmötet 2010 haft följande sammansättning: vald tom årsmöte Ledamöter: fil dr Monica Andersson, ordförande 2012 advokat Per Björkman 2012 fd ekonomidirektör Folke Dellström, skattmästare 2011 fd överläkare Fredrik von Feilitzen 2012 verkställande direktör Jan Larsén 2011 professor Johan Mårtelius, vice ordförande 2011 arkitekt Laila Reppen, sekreterare 2012 Suppleanter: landskapsarkitekt Jonas Berglund, klubbmästare 2011 arkitekt Susanne Ingo 2012 professor i stockholmshistoria Sven Lilja 2012 byggnadsantikvarie Suzanne Lindhagen 2011 Adjungerade funktionärer: Lisa Härmark, kansliansvarig Lisa Sarban, vik kansliansvarig författare Ulf Sörenson, årsboksredaktör stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund 7(15)

8 Revisorer valda t o m årsmötet 2011: Ordinarie: auktor revisor Bodil Björk civilekonom Roland Valtersson Suppleanter: auktor revisor Christina Lundin byggnadsantikvarie Stephan Fickler Valberedning vald t o m årsmötet 2011: antikvarie Kerstin Mandén Örn, ordförande stadsarkitekt Per Kallstenius direktör Hans von Schreeb Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden, nämligen den 2/2, 22/2, 16/3, 27/4 (2 st, varav ett konstituerande), 15/6 (2 st, varav ett konstituerande), 7/9, 4/10 samt 23/11. Befattningshavare Under året har Lisa Härmark och Lisa Sarban (vikarie för föräldralediga Lin Annerbäck) arbetat på samfundets kansli med administration, ekonomi samt övriga föreningsangelägenheter. Samfundets representation och kontakter Samfundets representant i Rådet till skydd för Stockholms skönhet har varit Fredrik von Feilitzen. Samfundets representanter i AB Stadsholmens styrelse har varit Folke Dellström (ordinarie) och Kerstin Westerlund Bjurström (suppleant). Marianne Råberg och Fredrik von Feilitzen har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusråd. Kerstin Westerlund Bjurström och Bengt OH Johansson har representerat samfundet i AB Stadsholmens kulturhusprisjury. Samfundet är ständig medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Sveriges Hembygdsförbund och Vaxholms Fästnings Musei Vänner. Vidare är samfundet medlem i Beckholmens vänförening, Förbundet för Ekoparken, Föreningen Briggen Tre Kronor, Gamla Stan Sällskapet, Haga-Brunnsvikens vänner, Stockholms Sjögård och Köpmangatans företagarförening. Samfundet är stödjande medlem i Kulturarv utan gränser samt associerad medlem i Europa Nostra Sverige. Samfundet deltar kontinuerligt i seminarier anordnade av Stadsbyggnadskontoret och Regionplanekontoret. Därutöver skaffar samfundet aktuell kunskap genom kontakter med företrädare för utbildning/forskning/museer, föreningar och organisationer såsom KTH, Stockholms universitet, Förbundet för Nationalstadsparken, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms handelskammare med flera. Regelbundna avstämningskontakter med ledande politiker är en viktig del av verksamheten. 8(15)

9 Medlemmar och medlemsavgifter Medlemsavgiften för år 2010 utgjorde enligt årsmötets beslut 225 kronor för årligen betalande medlemmar och 100 kronor för familjemedlemmar. Avgiften för ständigt medlemskap är kronor och gäller endast fysiska personer. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till st (2 190). Antalet ständiga medlemmar uppgick till 401 st (407). Under året har två nya ständiga medlemmar tillkommit. Samfundet har 6 st (6) hedersledamöter. Antalet årligen betalande medlemmar uppgick till st (1 728), varav 299 st (306) är familjemedlemmar. Ekonomi, fonder och stiftelser Samfundets värdepappersportfölj hade vid årets slut ett marknadsvärde på 53,4 mkr (48,6), vilket överstiger dess bokförda värde med 13,4 mkr (8,2). Samfundets förmögenhet uppgick per den 31 december 2010 till 53,2 mkr (48,2). Årets resultat uppgick till kronor ( ). Årets beslutade anslag, kronor, specificeras i not 1 och redovisas som en avgående post ur balanserat kapital. Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor, disponeras enligt nedan Årets resultat före dispositioner Omplaceringsresultat till bundet eget kapital (60 %) Återföring av tidigare års nedskrivningar Återstår till balanserat kapital Utdelningen för år 2010 från Johan Unmans fond på kronor ( ) har, liksom tidigare år, använts för årsboken. De penninggåvor som samfundet erhöll i anslutning till fru Greta Wästbergs bortgång år 2006 på sammanlagt kronor, ingår i samfundets egna kapital och används enligt hennes önskemål för samfundets syften. Den gåva som samfundet erhöll år 1992 från fru Signe Wirgin på kronor, ingår i samfundets egna kapital och används för samfundets syften. Elsa Svenséns Minnesfond, vars avkastning skall användas till stipendium för främjande av forskning om staden Stockholm och dess kulturhistoria, uppgick vid verksamhetsårets slut till kronor (35 850). 9(15)

10 Elsa Svenséns Dispositionsfond uppgick till kronor (23 959). Utdelning av stipendiemedel har inte gjorts under året. Axel Hirschs fond förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Axel Hirschs fond. Stiftelsens ändamål framgår av dess verksamhetsberättelse, som avges samtidigt med samfundets. Resultatet uppgick för verksamhetsåret 2010, efter nedskrivning av värdepappersportföljen med kronor, till kronor ( ) och beslutade anslag under året uppgick till kronor (25 000). Mottagare av 2010 års anslag är Fredrik Bedoire och Göran Fredriksson för boken Regeringsgatan i förvandlingarnas stad. Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Samfundet erhöll den 21 augusti 2001 en donation till ett värde av kronor från Margot Höjering. Donationen förvaltas i stiftelseform under namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Stiftelsens ändamål framgår av dess verksamhetsberättelse, som avges samtidigt som samfundets. Lämnat stipendium under året uppgick till kronor (40 000) års stipendium utdelades till Anders Sjöbrandt för arbetet med doktorsavhandlingen Att riva eller inte riva mer. Fyra berättelser om omdaningen av Stockholm under 1950 och 1960 talen. Resultatet för verksamhetsåret uppgick, efter återföring av tidigare års nedskrivningar med kronor, till kronor (88 858). Stiftelsens förmögenhet uppgick vid årsskiftet till kronor ( ). Resultatet av samfundets verksamhet under år 2010 samt dess ställning vid verksamhetsårets slut framgår av efterföljande resultaträkningar samt balansräkningar. Stockholm den 24 februari 2011 Monica Andersson Ordförande Folke Dellström Skattmästare Johan Mårtelius Vice ordförande Laila Reppen Sekreterare Fredrik von Feilitzen Per Björkman Jan Larsén 10(15)

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Samfundet S:t Erik Stockholm Årsredovisning 2011 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (org.nr. 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2011, det etthundrationde verksamhetsåret.

Läs mer

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Samfundet S:t Erik Stockholm Årsredovisning 2012 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (org.nr. 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2012, det etthundraelfte verksamhetsåret.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 11 mars 2015 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer