IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning"

Transkript

1 IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid. 2 Zara Bergsten en forskarprofil på IBF sid. 4 IBF-forskare i världen sid. 4 Ny postdoktor Sara Westin sid. 5 Rapport från ENHR-konferensen sid. 5 Ny reviderad upplaga av boken Varför så olika? sid. 8 Valåret 2014 står för dörren och svensk bostadspolitik debatteras i en omfattning, och i ett tonläge, som vi inte har varit i närheten av på decennier. Hur ökar vi byggandet? Vem ska bekosta renoveringarna? Och hur ska boendesegregationen kunna motverkas? På IBF är detta frågor som alltid har varit levande och vi känner glädje över att de nu också blir föremål för en bred samhällsdebatt. I detta nummer av nyhetsbrevet ger kulturgeografen Brett Christophers ett bidrag till debatten om det svenska bostadssystemet genom att beskriva det som en monstruös hybrid av politisk reglering och nyliberalism, med brist på hyresrätter och höga priser på bostads- och äganderätter som främsta kännetecken. Ett annat bidrag ges av statsvetaren Bo Bengtsson, som ställer frågan om den nya lagstiftningen för allmännyttan, i kombination med förändringar i bruksvärdessystemet, utgör början på slutet för den generella svenska politiken utan behovsprövad social housing. Läs mer på sidan 3.

2 Botkyrkabornas kamp för allmännyttan En av de mest uppmärksammade kommunalpolitiska konflikterna under året har varit den runt utförsäljningen av Botkyrkabyggens 1300 lägenheter på Albyberget. Stora uppslag i rikspressen, inslag på teve och i radions nyheter och sociala medier har diskuterat konflikten. Alby är inte till salu bildades för att förhindra utförsäljningen, efter att kommunen beslutat om försäljningen utan att frågan varit föremål för dialog med de boende. En från början mindre grupp av unga invånare växte till en stor proteströrelse som samlade över 6500 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning. Senare underkändes 2000 av rösterna av kommunens valnämnd, men innan rösterna räknats presenterades en privat köpare och kommunfullmäktige röstade slutligen för utförsäljningen till stor besvikelse och ilska hos många invånare. Unga Botkyrkabor som engagerat sig mot försäljningen förklarar att kommunen uppmanar dem att engagera sig i frågor som rör närmiljön, men med kommunens agerande har deras dialogsatsning förlorat all trovärdighet. Botkyrka kommun är känd för sitt ambitiösa arbete för att involvera medborgarna i planering och beslutsfattande. Kommunen har det uttalade målet att stimulera det demokratiska samtalet och underlätta för alla att påverka samhällsutvecklingen. Demokrati och delaktighet är nyckelbegrepp för kommunens politik och strategin behandlar hela den politiska och kommunala organisationen. Så hur kan vi förstå att konflikten utvecklades i Botkyrka? En förklaring kanske ligger just i ambitionen att engagera invånarna. Ur kommunens arbete med att förverkliga detta växer en möjlighetsstruktur fram som både innefattar ett nytt sätt att tänka om medborgarnas roll i beslutsprocessen och konkreta resurser för att genomföra dialoger. Detta skapar förväntningar bland invånarna på medinflytande över kommunala frågor, kanske i synnerhet i frågor som har stor betydelse för dem. Arbetet för folkomröstningen kan ses i detta ljus, som ett demokratiskt arbete i linje med ett tänkande som kampanjens deltagare möter i Botkyrka. Besvikelsen och ilskan rör ett beslut som de uppfattar har skett i strid mot målsättningen att föra dialog med invånarna, men som rimmar med föreställningen att politikerna inte lyssnar på förortens befolkning. Ett annat svar på frågan handlar om själva dialogpolitikens innehåll och mål. En tydligt uttalad målsättning är att den är ett komplement till den representativa demokratin, men en annan är att invånarna också ska kunna påverka beslut och planer. Relationerna mellan beslutsfattandet i de representativa organen och samverkan i dialogerna framstår som oklara. Betydelsen av en dialog kan först spåras om den sätts in i hela den beslutsprocess som den ingår i. Det är inte underligt om det finns olika förväntningar på vad medinflytande innebär. Utrymmet för deltagande är inte neutralt utan skapas genom maktrelationerna i omvärlden. Sociologen John Gaventa föreslår att vi kan förstå detta bättre genom att skilja mellan tre olika rymder. Den första är den stängda där beslut fattas i en sluten krets av aktörer. Den andra är den inbjudna dit medborgare inbjuds att delta och den tredje kallar han för den krävda eller skapade, vilken skapas autonomt i förhållande till dem som har makten. Relationerna mellan rymderna ingår i ett dynamiskt förhållande som genom förhandlingar och motstånd kan förändras; frågor som förts till den slutna rymden kan övergå till den inbjudna och formerna från en rymd kan föras över till en annan. Kampanjen Alby är inte till salu kan förstås som en kamp för att vidga den inbjudna deltagarrymden till att också omfatta frågan om det kommunala bostadsbolagets bestånd. Hittills har kampen drivits utanför den inbjudna rymdens samverkansarenor och den kan därför sägas vara en krävd rymd. Idag vet vi inte hur konflikten kommer att utvecklas, men är inte den stora grupp av människor som engagerat sig för att få till stånd en folkomröstning en positiv kraft i ljuset av kommunens vilja att engagera invånarna? Förtroendet för kommunens dialogpolitik har fått en knäck och många brottas säkert idag med frågan om hur förtroendet för politiken ska kunna återskapas. Som jag ser det är en viktig del i ett sådant arbete att utveckla former för dialoger om den inbjudna rymdens innehåll. Särskilt viktigt är också att tydliggöra var makten ligger över det som dialogerna tar upp och hur dialogerna kommer in i beslutskedjan. Detta handlar om att tydliggöra vilket mandat väljarna ger de förtroendevalda när de röstar och vilka frågor som medborgarna fortlöpande ska bjudas in till dialog om. Clarissa Kugelberg 2 IBF Nyhetsbrev

3 Bostadspolitikens tröghet och förändring 2000-talet började dramatiskt i svensk bostadspolitik, något som på sikt kan få långtgående konsekvenser för de en och en halv miljon hushåll som bor i hyreslägenheter. Efter flera decennier av korporatistiskt samarbete mellan staten och organisationerna på hyresmarknaden anmälde fastighetsägarnas organisation den svenska staten till EU-kommissionen för brott mot EU:s konkurrenslagstiftning i form av statsstöd till de kommunalt kontrollerade allmännyttiga bostadsföretagen. Frågan hann dock aldrig prövas av EU, utan efter många turer enades parterna om en ny lagstiftning om allmännyttan och hyresförhandlingssystemet, gällande från Möjligen kan denna lagstiftning vara början till slutet för det seglivade system för bostadsförsörjning som delvis till följd av bostadspolitikens inneboende trögheter och stigberoende fungerat i Sverige i princip sedan åren efter andra världskriget. Denna svenska bostadsregim har inneburit en generell politik utan någon behovsprövad social housing. Grundbulten har varit de allmännyttiga bostadsföretagen som erbjuder bostäder med hyresrätt åt alla typer av hushåll och gör det i konkurrens med en ungefär lika stor sektor av privatägda hyreslägenheter. I både sektorerna bestäms hyrorna i kollektiva förhandlingar där den unikt starka svenska hyresgäströrelsen representerar de boende. Den nya lagstiftningen förvandlar allmännyttan från självkostnadsbaserade till vinstdrivande företag. Samtidigt förändras bruksvärdessystemet för hyresprövning på så sätt att hyresnämnden i fortsättningen ska göra jämförelser med andra förhandlade hyror och inte som hittills med allmännyttans självkostnadshyror. Detta är på papperet helt grundläggande förändringar, men det är ännu osäkert hur långtgående konsekvenser de kommer att få i praktiken; kommunerna och hyresmarknadens parter kommer att ha stort inflytande på den fortsatta utvecklingen. I kapitlet om Sverige i den nyutkomna boken Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus beskrivs den svenska bostadsregimen och hur den byggts upp, konsoliderats och delvis avvecklats under de senaste hundra åren. Där diskuteras också spelet bakom den nya lagstiftningen och vad den kan komma att leda till. (Se information om boken på annan plats i Nyhetsbrevet.) Bo Bengtsson Det svenska bostadssystemet en monstruös hybrid Det brukar ofta hävdas att det svenska bostadssystemet är i kris, framförallt i storstäderna. Men i bostadsdebatten beskrivs sällan i detalj hur detta system faktiskt fungerar eller varför det ser ut som det gör. I en aktuell artikel, under publicering i tidskriften New Political Economy, gör jag därför en historisk översikt av det svenska bostadssystemet med hjälp av verktyg och perspektiv hämtade från politisk ekonomi. I artikeln analyserar jag systemets ekonomiska strukturer och dynamiker samt dess rötter i politisk filosofi, politiska processer och beslutsfattande. I den västerländska vänsterns politiska föreställningsvärld representerar Sverige fortfarande en vision om en bättre, mer egalitär politisk-ekonomisk modell än den nyliberala kapitalism som har kommit att dominera i särskilt den anglo-amerikanska världen. Sveriges bostadssystem uppfattas ofta som en integrerad del av denna alternativa, socialdemokratiska modell. Jag menar emellertid att denna bild av den svenska bostadsmarknadens politiska ekonomi är föråldrad. Samtidigt vill jag hävda att den bild av ett radikalt (ny)liberalt bostadssystem, som många svenska forskare idag målar upp, inte heller stämmer. Det tidiga 2000-talets svenska bostadssystem är istället en komplex hybrid av politisk reglering och nyliberalism som t.ex. hyresreglering och marknadsanpassning av allmännyttan. Att uppmärksamma denna hybridform och dess egenskaper är nödvändigt för att förstå innebörden av, och orsakerna till, några av de mest akuta problemen på den svenska bostadsmarknaden idag, inte minst i storstäderna. Bristen på hyresrätter och de mycket höga priserna på bostadsrätter och äganderätter är ett par viktiga exempel. Systemets hybriditet kan faktiskt beskrivas som monstruös att använda Jane Jacobs termer i den meningen att dessa problem visar på den avgörande roll som bostadssystemet spelar för att skapa, reproducera och intensifiera socioekonomisk ojämlikhet i det svenska samhället. Brett Christophers IBF Nyhetsbrev 3

4 Forskarprofilen Zara Bergsten är forskare vid IBF. Hennes forskning behandlar framför allt frågor om segregationsprocesser och dess effekter. I ett av Zaras pågående forskningsprojekt studeras en av de strategier som använts under en längre tid inom svensk samhällsplanering för att minska bostadssegregationen. Strategin går ut på att minska bostadssegregationen genom att skapa inkluderande bostadsområden, som har en blandning av olika typer av bostäder, såsom hyresrätter och bostadsrätter i flerfamiljshus eller småhus och egenägda småhus. Den underliggande tanken är att en blandning av olika bostadstyper ska ge skilda befolkningsgrupper ökade möjligheter att hitta en bostad i ett och samma område, vilket på så sätt ska minska den rumsliga segregationen mellan olika grupper. Syftet med forskningsprojektet har varit att studera de antaganden som planeringsstrategin vilar på, i vilken IBF-forskare i världen mån det finns en koppling mellan en blandad bebyggelse och en blandad befolkning. Vill människor bo blandat? Hur upplever de boende förändringar som gör att deras område blir mer blandat? Ett annat syfte har varit att studera implementeringen av planeringsidealet. Tidigare forskning har visat att många kommuner har som mål att skapa blandade boendemiljöer, men frågan har varit i vilken utsträckning planerna omsätts i praktiken. Prioriteras målet över andra målsättningar vid byggande av nya bostäder och bostadsområden, eller är det ett retoriskt mål? Ett annat av Zaras forskningsprojekt fokuserar på den förändrade geografin inom den svenska skolan, dvs. förändringarna i relationen mellan boendemiljö och skola. Under 2000-talet har skolvalet blivit en omdebatterad fråga, detta i samband med att de fristående skolorna blivit allt fler och att flera barn och föräldrar väljer en annan skola än den närmaste kommunala skolan. Projektet har bland annat syftat till att studera relationen mellan boendemiljö och attityder till skolval. Vi vet sedan tidigare att föräldrarnas bakgrund har betydelse för val av skola, men frågan är om även boendemiljön har betydelse för hur föräldrar ser på skolvalet och för de val som de gör. Vilka aspekter av boendemiljön är det som har betydelse? Resultaten av forskningsprojekten publiceras successivt i olika tidskrifter. Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid IBF, har blivit inbjuden av The Straus Institute for the Advanced Study of Law & Justice, New York University, att vistas 10 månader vid institutet. De inbjudna forskarna kommer från olika discipliner och kulturer och deltar vid institutets seminarier, arbetsluncher och konferenser. Tjänsteläge Henrik Andersson har anställts som doktorand i nationalekonomi 15 augusti Brett Christophers har antagits som docent i kulturgeografi den 9 april Marianne Danielsson har anställts som forskare i statsvetenskap 1 september juni Kati Kadarik har anställts som doktorand i kulturgeografi 1 september Jennifer Mack har anställts som postdok 1 september Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, har inbjudits av professor Jan Brueckner en av de ledande forskarna i världen inom urbanekonomi till University of California at Irvine som gästprofessor att tillbringa sitt sabbatsår där. Dahlberg deltar i forskningsseminarierna och diskuterar regelbundet sin och andras forskning med de övriga forskarna vid UC Irvine. Irene Molina, professor i kult u rgeog ra fi, ha r ut set t s t i l l prefe k t 1 januari 31 december Johanna Nilsson har anställts som doktorand i statsvetenskap 1 september Daniel Nyström har anställts som doktorand i statsvetenskap 1 december Eva Sandstedt, professor i sociologi, slutar som prefekt och går i pension 1 januari Brett Christophers, forskarassistent i kulturgeografi, åker från mitten av januari till mitten av april 2014 till the School of Geosciences vid University of Sydney, som gästforskare. Han kommer under sin vistelse att samarbeta med kolleger som forskar om urbanpolitisk ekonomi och bostadsfrågor. Sara Westin har anställts som forskare i kulturgeografi 1 september Hedvig Widmalm har anställts som doktorand i ekonomisk historia 1 september Carita Ytterberg, informatör, går i pension 1 januari Gästforskare Eike von Lindern, miljöpsykolog från Schweiz, är gästforskare på IBF fram till IBF Nyhetsbrev

5 Ny postdoktor Sara Westin tillträdde sin tjänst som postdoktor i kulturgeog r a fi v id I B F d e n 1 september Hon disputerade i december 2010 vid Uppsala universitet och hennes grundutbildning inleddes med det tvärvetenskapliga programmet Urban Studies vid Högskolan på Gotland. Stadsliv och boendefrågor, samhällsplanering och ideologi, makt och kunskapsfilosofi är Saras övergripande forskningsområden. Stadsplaneringens effekter för samhället i allmänhet, och för individer i synnerhet, är frågor som engagerar henne och det är till dessa som intresset för arkitektur och urbanmorfologi är kopplat. I sin avhandling Planerat, alltför planerat. En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer satte hon det s.k. stadsmässiga byggandet under lupp med hjälp av den psykoanalytiska tanketraditionen och filosofin om perspektivism. Resultatet: en annorlunda kritik av expertkunskap och en belysning av den täta men sällan uppmärksammade kopplingen mellan epistemologi och etik. Utöver avhandlingen, som snart ges ut i en engelsk version av Ashgate Publishing, har Sara skrivit artiklar för bl.a. Space and Culture, Journal of Space Syntax, Nordisk Arkitekturforskning, Arkitekturtidskriften KRITIK och Ordfront Magasin. Efter disputation har hon vänt sig till frågan om renoveringen av miljonprogrammet och de (demokratiska) konflikter som uppstår i samband med detta stora och mångbottnade stadsförnyelseprojekt. Syftet är att undersöka politikers förslag att göra om miljonprogramsområden så att de mer liknar innerstaden samt de protester som dessa förslag har väckt. En empirisk fördjupning av de generella problem som Sara studerade i sin avhandling: glappet mellan vision och verklighet i planeringen och relationen mellan stadens form och liv. ENHR-konferensen i Tarragona Konferensmiddagen är framdukad vid den romerska arenan vid hamnen i Tarragona. Foto: Carita Ytterberg Årets konferens med ENHR (European Network for Housing Research) ägde rum i Tarragona i Spanien juni. Konferensens tema var Overcoming the crisis: integrating the urban environment. Att just Spanien, som drabbats hårt av den ekonomiska krisen, var värd denna sommar kändes passande. En av studieresorna gick exempelvis till en nybyggd semesterby som stod helt öde eftersom spekulanter på de fina lägenheterna vid havet uteblivit. Det mest bestående minnet från konferensen för min egen del var pleanarsessionen med professor Marja Elsinga från Delfts universitet. Hon berättade om finanskrisen i Europa med referenser till den bok hon nyligen varit redaktör för tillsammans med Richard Ronald; Uppsala lecture Nästa Uppsala Lecture in Housing and Urban Research hålls av Gerry Stoker, professor i statsvetenskap och förvaltning vid University of Southampton, Storbritannien. Stoker har under tre decennier publicerat ett stort antal inflytelserika böcker och artiklar med inriktning på urbanpolitik, reformer i offentlig förvaltning, nätverksstyrning, politiskt deltagande och demokratiteori. Stoker håller sin föreläsning i Universitetshuset, tisdagen den 13 maj Mera information kommer i nästa nummer. Beyond Home Ownership. Housing, Welfare and Society. I sitt anförande visade hon hur tätt sammankopplad äganderätten blivit med individuell välfärd och statens välfärd framförallt i den anglosaxiska världen och hur lätt välfärden riskerar att omvandlas till ofärd. I år var det också 25-års jubileum för konferensen och det firades under bar himmel i Tarragonas gamla amfiteater. Under kvällen visades alla 25 konferensväskor upp i en parad, en för varje konferens som hållits. I väskorna brukar det finnas en book of abstracts och det är hisnande att tänka på all den forskning som kommit till stånd tack vare den mötesplats som ENHR-konferensen utgjort för bostadsforskare världen över. Emma Holmqvist IBF Nyhetsbrev 5

6 Publicerat Adman, Per & Per Strömblad (2013) Political Trust as Modest Expectations, Linnaeus University, Centre for Labour Market and Discrimination Studies, Working Paper, Nr 2013:6. Växjö: Linnéuniversitetet. Andersson, Roger (2013) Reproducing and reshaping ethnic residential segregation in Stockholm: the role of selective migration moves, Geografiska Annaler B. 95(2): Bengtsson, Bo (2013) Housing and housing policy, s i Charlotta Fredriksson, Mats Johan Lundström & Jacob Witzell (red.), Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. Stockholm: Föreningen för samhällsplanering. Birke, Lynda, Tora Holmberg & Kirilly Thompson (2013) Stories of animal passports: tracing disease, movements and identities, Humanimalia 5(1) Fall (online journal). Ceccato, Vania & Mats Wilhelmsson (2013) Challenging the idyll: Does crime affect property prices in small towns? Working Paper Series 2013:10. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Christophers, Brett (2013) Intervention mad world? On the social construction of economic value, Antipode (online only), available at Enström Öst, Cecilia (2013) Att tala samma språk Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag, ISF 2013:12. Stockholm: Inspektionen för socialförsäkringen. Enström Öst, Cecilia, Bo Söderberg & Mats Wilhelmsson (2013) Household Allocation and Spatial 6 IBF Nyhetsbrev Distribution in a Market under ( soft ) Rent Control. Working Paper Series 2013:5. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Enström Öst, Cecilia, Bo Söderberg & Mats Wilhelmsson (2013) High House Prices and Homeownership Rates. Working Paper Series 2013:8. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Franzén, Mats (2013) Introduktion, s i Rolf Lindner, Walks on the Wild Side. En historia om stadsforskning. Malmö: Egalité. Gustafson, Per (2014) Place attachment in an age of mobility, s i L. Manzo & P. Devine-Wright (red.), Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications. London: Routledge. Hartig, Terry & Ralph Catalano (2013) Cold summer weather, constrained restoration, and very low birthweight in Sweden, Health & Place 22 (July): Holmberg, Tora (2013) Pigeon stories. Review of Colin Jeromack s The Global Pigeon, Humanimalia 5(1) Fall (online journal). Keune, H., C. Kretsch, G. De Blust, M. Gilbert, L. Flandroy, K. Van den Berge, V. Versteirt, T. Hartig, et al. (2013) Science-policy challenges for biodiversity, public health and urbanization: Examples from Belgium, Environmental Research Letters 8(2) (published open access: doi.org/ / /8/2/025015). Kopsch, Fredrik, Han-Suck Song & Mats Wilhelmsson (2013) Determinants of Mutual Fund Flows. Working Paper Series 2013:13. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Rydén, Göran (2013) The enlightenment in practice. Swedish travellers and knowledge about the metal trades, s i Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth- Century Studies. Rydén, Göran red. (2013) Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Rydén, Göran (2013) Provincial cosmopolitanism: An introduction, s i Göran Rydén (red.), Sweden in the Eighteenth-Century World. Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Rydén, Göran (2013) Eskilstuna Fristad: The beginnings of an urban experiment, s i Göran Rydén (red.), Sweden in the Eighteenth-Century World. Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Rydén, Göran & Holger Weiss (2013) Sveaborg and the end of the Swedish cosmopolitan eighteenth century: An epilogue, s i Göran Rydén (red.), Sweden in the Eighteenth-Century World. Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Säfstrom, My & Terry Hartig (2013) Psychological detachment in the relationship between job stressors and strain, Behavioral Sciences 3(3): Taghizadeh, Jonas Larsson & Anders Lindbom (2013) Protests against welfare retrenchment: Healthcare restructuring in Sweden, Scandinavian Political Studies. DOI: /

7 Konferensbidrag Andersson, Roger (2013) Natives experiences of and opinions on ethnic residential segregation in Helsinki, Oslo and Stockholm. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spain, juni, Andersson, Roger (2013) Neighbourhood ethnic composition effects on immigrant incomes. Uppsats till NOVA s Seminar on Neighbourhood Dynamics and Neighbourhood Effects. NOVA, Oslo, 10 juni Ando, Michihito (2013) How much should we trust regressionkink-design estimates? Uppsats till the 60th Annual Congress of the International Institute of Public Finance, Taormina, Sicilien, augusti 2013 och till the 28th Annual Congress of the European Economic Association, Göteborg, augusti Ando, Michihito (2013) Inference with the synthetic control method. Uppsats till the 67th European Meeting of the Econometric Society, Göteborg, augusti Astell-Burt, Thomas, Richard Mitchell & Terry Hartig (2013) Greener neighbourhoods, healthier lives? A longitudinal study. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spain, juni, Bengtsson, Bo & Lotte Jensen (2013) Unitary housing regimes in transition comparing Denmark and Sweden in a perspective of path dependence and change. Uppsats till ISA (International Sociological Association) RC43 (Housing and the Built Environment) Conference at Home With the Housing Market, Amsterdam, juli, Bengtsson Bo & Jardar Sørvoll (2013) Divergent path dependence in two Nordic housing regimes comparing the historical trajectories of Swedish and Norwegian hou- sing policy. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spain, juni, Dahlberg, Matz (2013) After the cold war: The effect of military base closures on individual labor market outcomes. Uppsats till IIPF Conference, Taormina, Italien, augusti, Eliasson, Tove (2013) Access to capital The importance of coethnic bank employees for immigrant self-employment. Uppsats till Conference on Discrimination and Labour Market Research, Växjö, maj, Fitzpatrick, Suzanne, Bo Bengtsson & Bett Watts (2013) Rights, citizenship and housing: reviewing the terrain and exploring a middle way. Uppsats till ISA (International Sociological Association) RC43 (Housing and the Built Environment) Conference At home with the housing market, Amsterdam, juli, Hedman, Lina, Katja Vilkama, & Ingar Brattbakk (2013) White flight in the Nordic countries? Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spanien, juni, Kelly, Melissa & Lina Hedman (2013) Onward migration of Iranians from Sweden. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spanien, juni, Martinek, Hanne (2013) Redistribution or stabilization? Design and effects of German and Swedish cash-benefits for mothers. Uppsats till the RC 19 Conference Social Exclusion and the Challenges of Inclusion: Social Policies Addressing Intersecting Inequalities, Budapest, Hungary, augusti, Myrberg, Gunnar (2013) Housing newcomers: National policies and local challenges. Uppsats till Imiscoe 10th Annual Conference, Malmö, Sweden, augusti, Rydén, Göran (2013) The letter writer and the Ébéniste. Thoughts about the practice of work, other practices and historical change. Uppsats till The Eighteenth Century in Practice, Oslo, augusti, Vedung, Evert & Staffan Bjurulf (2013) A theory-based triangulation approach to impact evaluation: The MCET method revisited. Uppsats till Helix International Conference on Innovative Practices in Work, Organization and Regional Development Problems and Prospects, Linköpings University, Helix VINN Excellence Center, Linköping, juni, Detta nummer av nyhetsbrevet kommer att vara det sista för vår redaktör Carita Ytterberg, som går i pension vid årsskiftet. Vi vill därför passa på rikta ett stort tack till Carita för att hon sett till att nyhetsbrevet har kommit på plats varje gång. Genom Caritas redigering av texter och tillägg av bilder har nyhetsbrevet fått en väldigt fin slutfinish. Tack Carita, genom övriga medlemmar i redaktionskommittén! Intresserad av någon publikation? Kontakta Carita Ytterberg för närmare information! Tel: Epost: IBF Nyhetsbrev 7

8 Marknadstidning B AVS: Institutet för bostads- och urbanforskning Uppsala universitet Box Uppsala Gill Lokala Varför Alt affärsgator så One olika? MT 22 i globala pkt Regular städer. 24 Sharon pkt Zukins urbanföreläsning Berling Nordisk 10 pkt Regular bostadspolitik (13 pkt) i jämförande historiskt ljus Sharon Zukin, världskänd professor i i urbansociologi från Brooklyn från Varför Brooklyn så College, olika? College, New Den York frågan New City York är University, utgångspunkten City University, gästade gästade för IBF i mars. IBF denna i Under mars. bok Under fyra som hektiska beskriver fyra hektiska dagar och hann dagar analyserar hon hann med hon bostadspolitikens med IBF-forskare utveckling med IBF-forskare besöka sedan Stockholm 1900-talets besöka Stockholm för början en guidad för i en att med tillsammans tillsammans att visning guidad Sverige, av visning Danmark, gentrifieringens av gentrifieringens Norge, Södermalm, Finland Södermalm, och inklusive Island. inklusive ett I besök på ett december kollektivhuset besök på 2013 kollektivhuset Färdknäppen. utkommer Färdknäppen. den Förutom i andra ett Förutom seminarium omarbetad ett och seminarium upplaga, en doktorandworkshop där och hänsyn en doktorandworkshop har tagits på IBF, till samt utvecklingen ett på studiebesök IBF, samt allt på ett sedan Linnémuseet studiebesök 2006 då och på boken Linnémuseet Gustavianum, gavs ut och första hann Gustavianum, gången. vår gäst I också den hann med vår nya gäst huvudnumret upplagan också med finns i huvudnumret universitetshuset, utförliga, nyskrivna i universitetshuset, sal X: avsnitt den offentliga i vart sal föreläsningen X: och den ett offentliga av de i vår fem föreläsningen årliga landskapitlen serie Uppsala i vår om årliga Lecture de senaste serie in Uppsala Housing årens and Lecture utveckling Urban Research. Housing samt en and uppdatering Urban Research. och i någon mån omprövning Sharon Zukin av har slutsatserna under drygt i de trettio jämförande år år varit internationellt Även andra ledande avsnitt på på forskning har setts om över, städers bl.a. omvandlingar med hänsyn i i ljuset till senare av av ekonomiska, forskning sociala och till och ny kulturella dokumentation förändringar som nationellt kommit fram och globalt. under Gentrifiering de senaste åren. av av bostadsområden, konsumtion Trots de stora och restaurangkultur, likheterna mellan nya de former nordiska av av boen- ländederna ( loft och living ) trots täta samt kontakter hur känslor mellan av av äkthet beslutsfattarna hos urbana platsers har de utvecklat skapas och fem produceras, helt olika är är system några av av för de de att områden åstad- Zukin komma beforskat. ett gott Hennes boende senast åt sina bok medborgare. finns också översatt Utveck- till lingen svenska: analyseras Naken i stad. ett perspektiv Autentiska urbana av stigberoende platsers liv liv och eller förfall path (2011). dependence, som betonar betydelsen av kapitlen. tidigare Titeln på på beslut föredraget och händelser mars var för Beyond det politiska authenticity: hand- Local lingsutrymmet shopping streets vid senare in in global tidpunkter. cities, och handlade om ett Det pågående historiska jämförande förloppet projekt i vart som och undersöker ett av vilken fem roll länderna affärsgator beskrivs på på och svenska tolkas egentligen från en bostadsfrågans en gata eller ett område tidiga politisering för handel och i början matserveringar av det förra - i vid seklet mening fram till har dagens i i den situation nya, globala år staden. Författarna New York, Amsterdam diskuterar också och Singapore vad vi kan är är lära några oss av av av de de historien städer som om ingår vi vill i i denna ta ställning studie, och till dagens bland annat utveckling handlade och föredraget de aktuella om de de bostadspoli- fördelar jäm- jämförande tiska stridsfrågorna. studier studier av detta av detta slag har, slag samtidigt har, samtidigt som det som också det gavs exempel på problem. Ett exempel på detta är hur en affärsgata ska definieras för vissa handlar det helt självklart om en avgränsad adress, medan andra tänker mer i termer av kvarter. Ett urbant rum som i det här fallet en affärsgata, skapas Häftad, det vill ca sägs 480 upplevs, sidor definieras och används på många Andra olika rev. sätt, upplagan. i sitt specifika historiska sammanhang. Utkommer Föreläsningen december finns inspelad 2013 och är tillgänglig, tillsammans Varför så olika? med mer går information att beställa om hos Sharon Zukins arbeten, bokförlaget via IBFs Egalité, hemsida: i närmaste bokhandel eller hos någon nätbokhandel. urbanforelasning/2012-sharon-zukin/ Tora Holmberg, forskarassistent i sociologi Redaktör: Carita Ytterberg, tel e-post: Redaktion: Per Gustafson, Emma Holmqvist, Gunnar Myrberg och Carita Ytterberg Ansvarig utgivare: Roger Andersson Webbsida: Besöksadress: Trädgårdsgatan 18, Uppsala Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala Kph Trycksaksbolaget AB

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ. CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE

FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ. CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE 3 FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE 1 2 Det civila samhället och boende en forskningsöversikt Denna kunskapsöversikt kartlägger svensk och nordisk

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Till Mor (1947 2008), far, farfar och familjen

Till Mor (1947 2008), far, farfar och familjen Den delade skolan Till Mor (1947 2008), far, farfar och familjen Örebro Studies in Human Geography 6 Anders Trumberg Den delade skolan Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet Anders Trumberg,

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder

En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder REBECCA BILE CECILIA HORAK EXAMENSARBETE Teknologi kandidatprogrammet Affärsutveckling och

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

Socialt hållbar stadsutveckling

Socialt hållbar stadsutveckling Regeringsuppdrag IJ2009/1746/IU Socialt hållbar stadsutveckling en kunskapsöversikt Socialt hållbar stadsutveckling en kunskapsöversikt Titel: Socialt hållbar stadsutveckling Utgivare: Boverket november

Läs mer

För att komma till källan måste man simma mot strömmen

För att komma till källan måste man simma mot strömmen LiU Norrköping För att komma till källan måste man simma mot strömmen En studie om Åtvidabergs kommuns roterande kommunchefskap Linda Lundberg Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och

Läs mer

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv Forskningsrapport för Hyresgästföreningen Riksförbundet och Region Stockholm Ansvarig forskare och författare: Sara Westin, Fil. Dr.

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Sök Er ej till Stockholm

Sök Er ej till Stockholm UPPSATSER FRÅN KULTURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN juni 2012 Sök Er ej till Stockholm - Om sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt Lena Kavander Affisch från Stockholms stads officiella kampanj år 1946.

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt

Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt VTI rapport 677 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt Emmy Dahl Malin Henriksson Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 855 Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling Jessica Helander Uppsala, feb 2013 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Stockholmarnas resvanor mellan trängselskatt och klimatdebatt

Stockholmarnas resvanor mellan trängselskatt och klimatdebatt Stockholmarnas resvanor mellan trängselskatt och klimatdebatt Greger Henriksson Stockholmarnas resvanor mellan trängselskatt och klimatdebatt Greger Henriksson Utgiven av: Avdelningen för miljöstrategisk

Läs mer

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad en antologi om företagare med utländsk bakgrund Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter tryck vid behov Stockholm,

Läs mer

Två studier om Den Globala Skolan

Två studier om Den Globala Skolan Rapport nr 30 Två studier om Den Globala Skolan Den Globala Skolans fortbildning av lärare Learning for sustainable development in a world of complexity and controversy Den Globala Skolans fortbildning

Läs mer

Olik retorik i politik?

Olik retorik i politik? Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Patrik Henriksson Olik retorik i politik? En jämförande studie av skillnader i kommunpolitikers och riksdagspolitikers sätt att använda språket. Different rhetorics

Läs mer

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

Att dras mot stadens ljusa lyktor. En undersökning om de kreativa näringarna i Göteborg. Anders Teglund

Att dras mot stadens ljusa lyktor. En undersökning om de kreativa näringarna i Göteborg. Anders Teglund Att dras mot stadens ljusa lyktor En undersökning om de kreativa näringarna i Göteborg Anders Teglund Magisteruppsats i Kulturstudier Handledare: Helena Holgersson Examinator: Catharina Thörn Institutionen

Läs mer