IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning"

Transkript

1 IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid. 2 Zara Bergsten en forskarprofil på IBF sid. 4 IBF-forskare i världen sid. 4 Ny postdoktor Sara Westin sid. 5 Rapport från ENHR-konferensen sid. 5 Ny reviderad upplaga av boken Varför så olika? sid. 8 Valåret 2014 står för dörren och svensk bostadspolitik debatteras i en omfattning, och i ett tonläge, som vi inte har varit i närheten av på decennier. Hur ökar vi byggandet? Vem ska bekosta renoveringarna? Och hur ska boendesegregationen kunna motverkas? På IBF är detta frågor som alltid har varit levande och vi känner glädje över att de nu också blir föremål för en bred samhällsdebatt. I detta nummer av nyhetsbrevet ger kulturgeografen Brett Christophers ett bidrag till debatten om det svenska bostadssystemet genom att beskriva det som en monstruös hybrid av politisk reglering och nyliberalism, med brist på hyresrätter och höga priser på bostads- och äganderätter som främsta kännetecken. Ett annat bidrag ges av statsvetaren Bo Bengtsson, som ställer frågan om den nya lagstiftningen för allmännyttan, i kombination med förändringar i bruksvärdessystemet, utgör början på slutet för den generella svenska politiken utan behovsprövad social housing. Läs mer på sidan 3.

2 Botkyrkabornas kamp för allmännyttan En av de mest uppmärksammade kommunalpolitiska konflikterna under året har varit den runt utförsäljningen av Botkyrkabyggens 1300 lägenheter på Albyberget. Stora uppslag i rikspressen, inslag på teve och i radions nyheter och sociala medier har diskuterat konflikten. Alby är inte till salu bildades för att förhindra utförsäljningen, efter att kommunen beslutat om försäljningen utan att frågan varit föremål för dialog med de boende. En från början mindre grupp av unga invånare växte till en stor proteströrelse som samlade över 6500 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning. Senare underkändes 2000 av rösterna av kommunens valnämnd, men innan rösterna räknats presenterades en privat köpare och kommunfullmäktige röstade slutligen för utförsäljningen till stor besvikelse och ilska hos många invånare. Unga Botkyrkabor som engagerat sig mot försäljningen förklarar att kommunen uppmanar dem att engagera sig i frågor som rör närmiljön, men med kommunens agerande har deras dialogsatsning förlorat all trovärdighet. Botkyrka kommun är känd för sitt ambitiösa arbete för att involvera medborgarna i planering och beslutsfattande. Kommunen har det uttalade målet att stimulera det demokratiska samtalet och underlätta för alla att påverka samhällsutvecklingen. Demokrati och delaktighet är nyckelbegrepp för kommunens politik och strategin behandlar hela den politiska och kommunala organisationen. Så hur kan vi förstå att konflikten utvecklades i Botkyrka? En förklaring kanske ligger just i ambitionen att engagera invånarna. Ur kommunens arbete med att förverkliga detta växer en möjlighetsstruktur fram som både innefattar ett nytt sätt att tänka om medborgarnas roll i beslutsprocessen och konkreta resurser för att genomföra dialoger. Detta skapar förväntningar bland invånarna på medinflytande över kommunala frågor, kanske i synnerhet i frågor som har stor betydelse för dem. Arbetet för folkomröstningen kan ses i detta ljus, som ett demokratiskt arbete i linje med ett tänkande som kampanjens deltagare möter i Botkyrka. Besvikelsen och ilskan rör ett beslut som de uppfattar har skett i strid mot målsättningen att föra dialog med invånarna, men som rimmar med föreställningen att politikerna inte lyssnar på förortens befolkning. Ett annat svar på frågan handlar om själva dialogpolitikens innehåll och mål. En tydligt uttalad målsättning är att den är ett komplement till den representativa demokratin, men en annan är att invånarna också ska kunna påverka beslut och planer. Relationerna mellan beslutsfattandet i de representativa organen och samverkan i dialogerna framstår som oklara. Betydelsen av en dialog kan först spåras om den sätts in i hela den beslutsprocess som den ingår i. Det är inte underligt om det finns olika förväntningar på vad medinflytande innebär. Utrymmet för deltagande är inte neutralt utan skapas genom maktrelationerna i omvärlden. Sociologen John Gaventa föreslår att vi kan förstå detta bättre genom att skilja mellan tre olika rymder. Den första är den stängda där beslut fattas i en sluten krets av aktörer. Den andra är den inbjudna dit medborgare inbjuds att delta och den tredje kallar han för den krävda eller skapade, vilken skapas autonomt i förhållande till dem som har makten. Relationerna mellan rymderna ingår i ett dynamiskt förhållande som genom förhandlingar och motstånd kan förändras; frågor som förts till den slutna rymden kan övergå till den inbjudna och formerna från en rymd kan föras över till en annan. Kampanjen Alby är inte till salu kan förstås som en kamp för att vidga den inbjudna deltagarrymden till att också omfatta frågan om det kommunala bostadsbolagets bestånd. Hittills har kampen drivits utanför den inbjudna rymdens samverkansarenor och den kan därför sägas vara en krävd rymd. Idag vet vi inte hur konflikten kommer att utvecklas, men är inte den stora grupp av människor som engagerat sig för att få till stånd en folkomröstning en positiv kraft i ljuset av kommunens vilja att engagera invånarna? Förtroendet för kommunens dialogpolitik har fått en knäck och många brottas säkert idag med frågan om hur förtroendet för politiken ska kunna återskapas. Som jag ser det är en viktig del i ett sådant arbete att utveckla former för dialoger om den inbjudna rymdens innehåll. Särskilt viktigt är också att tydliggöra var makten ligger över det som dialogerna tar upp och hur dialogerna kommer in i beslutskedjan. Detta handlar om att tydliggöra vilket mandat väljarna ger de förtroendevalda när de röstar och vilka frågor som medborgarna fortlöpande ska bjudas in till dialog om. Clarissa Kugelberg 2 IBF Nyhetsbrev

3 Bostadspolitikens tröghet och förändring 2000-talet började dramatiskt i svensk bostadspolitik, något som på sikt kan få långtgående konsekvenser för de en och en halv miljon hushåll som bor i hyreslägenheter. Efter flera decennier av korporatistiskt samarbete mellan staten och organisationerna på hyresmarknaden anmälde fastighetsägarnas organisation den svenska staten till EU-kommissionen för brott mot EU:s konkurrenslagstiftning i form av statsstöd till de kommunalt kontrollerade allmännyttiga bostadsföretagen. Frågan hann dock aldrig prövas av EU, utan efter många turer enades parterna om en ny lagstiftning om allmännyttan och hyresförhandlingssystemet, gällande från Möjligen kan denna lagstiftning vara början till slutet för det seglivade system för bostadsförsörjning som delvis till följd av bostadspolitikens inneboende trögheter och stigberoende fungerat i Sverige i princip sedan åren efter andra världskriget. Denna svenska bostadsregim har inneburit en generell politik utan någon behovsprövad social housing. Grundbulten har varit de allmännyttiga bostadsföretagen som erbjuder bostäder med hyresrätt åt alla typer av hushåll och gör det i konkurrens med en ungefär lika stor sektor av privatägda hyreslägenheter. I både sektorerna bestäms hyrorna i kollektiva förhandlingar där den unikt starka svenska hyresgäströrelsen representerar de boende. Den nya lagstiftningen förvandlar allmännyttan från självkostnadsbaserade till vinstdrivande företag. Samtidigt förändras bruksvärdessystemet för hyresprövning på så sätt att hyresnämnden i fortsättningen ska göra jämförelser med andra förhandlade hyror och inte som hittills med allmännyttans självkostnadshyror. Detta är på papperet helt grundläggande förändringar, men det är ännu osäkert hur långtgående konsekvenser de kommer att få i praktiken; kommunerna och hyresmarknadens parter kommer att ha stort inflytande på den fortsatta utvecklingen. I kapitlet om Sverige i den nyutkomna boken Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus beskrivs den svenska bostadsregimen och hur den byggts upp, konsoliderats och delvis avvecklats under de senaste hundra åren. Där diskuteras också spelet bakom den nya lagstiftningen och vad den kan komma att leda till. (Se information om boken på annan plats i Nyhetsbrevet.) Bo Bengtsson Det svenska bostadssystemet en monstruös hybrid Det brukar ofta hävdas att det svenska bostadssystemet är i kris, framförallt i storstäderna. Men i bostadsdebatten beskrivs sällan i detalj hur detta system faktiskt fungerar eller varför det ser ut som det gör. I en aktuell artikel, under publicering i tidskriften New Political Economy, gör jag därför en historisk översikt av det svenska bostadssystemet med hjälp av verktyg och perspektiv hämtade från politisk ekonomi. I artikeln analyserar jag systemets ekonomiska strukturer och dynamiker samt dess rötter i politisk filosofi, politiska processer och beslutsfattande. I den västerländska vänsterns politiska föreställningsvärld representerar Sverige fortfarande en vision om en bättre, mer egalitär politisk-ekonomisk modell än den nyliberala kapitalism som har kommit att dominera i särskilt den anglo-amerikanska världen. Sveriges bostadssystem uppfattas ofta som en integrerad del av denna alternativa, socialdemokratiska modell. Jag menar emellertid att denna bild av den svenska bostadsmarknadens politiska ekonomi är föråldrad. Samtidigt vill jag hävda att den bild av ett radikalt (ny)liberalt bostadssystem, som många svenska forskare idag målar upp, inte heller stämmer. Det tidiga 2000-talets svenska bostadssystem är istället en komplex hybrid av politisk reglering och nyliberalism som t.ex. hyresreglering och marknadsanpassning av allmännyttan. Att uppmärksamma denna hybridform och dess egenskaper är nödvändigt för att förstå innebörden av, och orsakerna till, några av de mest akuta problemen på den svenska bostadsmarknaden idag, inte minst i storstäderna. Bristen på hyresrätter och de mycket höga priserna på bostadsrätter och äganderätter är ett par viktiga exempel. Systemets hybriditet kan faktiskt beskrivas som monstruös att använda Jane Jacobs termer i den meningen att dessa problem visar på den avgörande roll som bostadssystemet spelar för att skapa, reproducera och intensifiera socioekonomisk ojämlikhet i det svenska samhället. Brett Christophers IBF Nyhetsbrev 3

4 Forskarprofilen Zara Bergsten är forskare vid IBF. Hennes forskning behandlar framför allt frågor om segregationsprocesser och dess effekter. I ett av Zaras pågående forskningsprojekt studeras en av de strategier som använts under en längre tid inom svensk samhällsplanering för att minska bostadssegregationen. Strategin går ut på att minska bostadssegregationen genom att skapa inkluderande bostadsområden, som har en blandning av olika typer av bostäder, såsom hyresrätter och bostadsrätter i flerfamiljshus eller småhus och egenägda småhus. Den underliggande tanken är att en blandning av olika bostadstyper ska ge skilda befolkningsgrupper ökade möjligheter att hitta en bostad i ett och samma område, vilket på så sätt ska minska den rumsliga segregationen mellan olika grupper. Syftet med forskningsprojektet har varit att studera de antaganden som planeringsstrategin vilar på, i vilken IBF-forskare i världen mån det finns en koppling mellan en blandad bebyggelse och en blandad befolkning. Vill människor bo blandat? Hur upplever de boende förändringar som gör att deras område blir mer blandat? Ett annat syfte har varit att studera implementeringen av planeringsidealet. Tidigare forskning har visat att många kommuner har som mål att skapa blandade boendemiljöer, men frågan har varit i vilken utsträckning planerna omsätts i praktiken. Prioriteras målet över andra målsättningar vid byggande av nya bostäder och bostadsområden, eller är det ett retoriskt mål? Ett annat av Zaras forskningsprojekt fokuserar på den förändrade geografin inom den svenska skolan, dvs. förändringarna i relationen mellan boendemiljö och skola. Under 2000-talet har skolvalet blivit en omdebatterad fråga, detta i samband med att de fristående skolorna blivit allt fler och att flera barn och föräldrar väljer en annan skola än den närmaste kommunala skolan. Projektet har bland annat syftat till att studera relationen mellan boendemiljö och attityder till skolval. Vi vet sedan tidigare att föräldrarnas bakgrund har betydelse för val av skola, men frågan är om även boendemiljön har betydelse för hur föräldrar ser på skolvalet och för de val som de gör. Vilka aspekter av boendemiljön är det som har betydelse? Resultaten av forskningsprojekten publiceras successivt i olika tidskrifter. Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid IBF, har blivit inbjuden av The Straus Institute for the Advanced Study of Law & Justice, New York University, att vistas 10 månader vid institutet. De inbjudna forskarna kommer från olika discipliner och kulturer och deltar vid institutets seminarier, arbetsluncher och konferenser. Tjänsteläge Henrik Andersson har anställts som doktorand i nationalekonomi 15 augusti Brett Christophers har antagits som docent i kulturgeografi den 9 april Marianne Danielsson har anställts som forskare i statsvetenskap 1 september juni Kati Kadarik har anställts som doktorand i kulturgeografi 1 september Jennifer Mack har anställts som postdok 1 september Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, har inbjudits av professor Jan Brueckner en av de ledande forskarna i världen inom urbanekonomi till University of California at Irvine som gästprofessor att tillbringa sitt sabbatsår där. Dahlberg deltar i forskningsseminarierna och diskuterar regelbundet sin och andras forskning med de övriga forskarna vid UC Irvine. Irene Molina, professor i kult u rgeog ra fi, ha r ut set t s t i l l prefe k t 1 januari 31 december Johanna Nilsson har anställts som doktorand i statsvetenskap 1 september Daniel Nyström har anställts som doktorand i statsvetenskap 1 december Eva Sandstedt, professor i sociologi, slutar som prefekt och går i pension 1 januari Brett Christophers, forskarassistent i kulturgeografi, åker från mitten av januari till mitten av april 2014 till the School of Geosciences vid University of Sydney, som gästforskare. Han kommer under sin vistelse att samarbeta med kolleger som forskar om urbanpolitisk ekonomi och bostadsfrågor. Sara Westin har anställts som forskare i kulturgeografi 1 september Hedvig Widmalm har anställts som doktorand i ekonomisk historia 1 september Carita Ytterberg, informatör, går i pension 1 januari Gästforskare Eike von Lindern, miljöpsykolog från Schweiz, är gästforskare på IBF fram till IBF Nyhetsbrev

5 Ny postdoktor Sara Westin tillträdde sin tjänst som postdoktor i kulturgeog r a fi v id I B F d e n 1 september Hon disputerade i december 2010 vid Uppsala universitet och hennes grundutbildning inleddes med det tvärvetenskapliga programmet Urban Studies vid Högskolan på Gotland. Stadsliv och boendefrågor, samhällsplanering och ideologi, makt och kunskapsfilosofi är Saras övergripande forskningsområden. Stadsplaneringens effekter för samhället i allmänhet, och för individer i synnerhet, är frågor som engagerar henne och det är till dessa som intresset för arkitektur och urbanmorfologi är kopplat. I sin avhandling Planerat, alltför planerat. En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer satte hon det s.k. stadsmässiga byggandet under lupp med hjälp av den psykoanalytiska tanketraditionen och filosofin om perspektivism. Resultatet: en annorlunda kritik av expertkunskap och en belysning av den täta men sällan uppmärksammade kopplingen mellan epistemologi och etik. Utöver avhandlingen, som snart ges ut i en engelsk version av Ashgate Publishing, har Sara skrivit artiklar för bl.a. Space and Culture, Journal of Space Syntax, Nordisk Arkitekturforskning, Arkitekturtidskriften KRITIK och Ordfront Magasin. Efter disputation har hon vänt sig till frågan om renoveringen av miljonprogrammet och de (demokratiska) konflikter som uppstår i samband med detta stora och mångbottnade stadsförnyelseprojekt. Syftet är att undersöka politikers förslag att göra om miljonprogramsområden så att de mer liknar innerstaden samt de protester som dessa förslag har väckt. En empirisk fördjupning av de generella problem som Sara studerade i sin avhandling: glappet mellan vision och verklighet i planeringen och relationen mellan stadens form och liv. ENHR-konferensen i Tarragona Konferensmiddagen är framdukad vid den romerska arenan vid hamnen i Tarragona. Foto: Carita Ytterberg Årets konferens med ENHR (European Network for Housing Research) ägde rum i Tarragona i Spanien juni. Konferensens tema var Overcoming the crisis: integrating the urban environment. Att just Spanien, som drabbats hårt av den ekonomiska krisen, var värd denna sommar kändes passande. En av studieresorna gick exempelvis till en nybyggd semesterby som stod helt öde eftersom spekulanter på de fina lägenheterna vid havet uteblivit. Det mest bestående minnet från konferensen för min egen del var pleanarsessionen med professor Marja Elsinga från Delfts universitet. Hon berättade om finanskrisen i Europa med referenser till den bok hon nyligen varit redaktör för tillsammans med Richard Ronald; Uppsala lecture Nästa Uppsala Lecture in Housing and Urban Research hålls av Gerry Stoker, professor i statsvetenskap och förvaltning vid University of Southampton, Storbritannien. Stoker har under tre decennier publicerat ett stort antal inflytelserika böcker och artiklar med inriktning på urbanpolitik, reformer i offentlig förvaltning, nätverksstyrning, politiskt deltagande och demokratiteori. Stoker håller sin föreläsning i Universitetshuset, tisdagen den 13 maj Mera information kommer i nästa nummer. Beyond Home Ownership. Housing, Welfare and Society. I sitt anförande visade hon hur tätt sammankopplad äganderätten blivit med individuell välfärd och statens välfärd framförallt i den anglosaxiska världen och hur lätt välfärden riskerar att omvandlas till ofärd. I år var det också 25-års jubileum för konferensen och det firades under bar himmel i Tarragonas gamla amfiteater. Under kvällen visades alla 25 konferensväskor upp i en parad, en för varje konferens som hållits. I väskorna brukar det finnas en book of abstracts och det är hisnande att tänka på all den forskning som kommit till stånd tack vare den mötesplats som ENHR-konferensen utgjort för bostadsforskare världen över. Emma Holmqvist IBF Nyhetsbrev 5

6 Publicerat Adman, Per & Per Strömblad (2013) Political Trust as Modest Expectations, Linnaeus University, Centre for Labour Market and Discrimination Studies, Working Paper, Nr 2013:6. Växjö: Linnéuniversitetet. Andersson, Roger (2013) Reproducing and reshaping ethnic residential segregation in Stockholm: the role of selective migration moves, Geografiska Annaler B. 95(2): Bengtsson, Bo (2013) Housing and housing policy, s i Charlotta Fredriksson, Mats Johan Lundström & Jacob Witzell (red.), Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. Stockholm: Föreningen för samhällsplanering. Birke, Lynda, Tora Holmberg & Kirilly Thompson (2013) Stories of animal passports: tracing disease, movements and identities, Humanimalia 5(1) Fall (online journal). Ceccato, Vania & Mats Wilhelmsson (2013) Challenging the idyll: Does crime affect property prices in small towns? Working Paper Series 2013:10. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Christophers, Brett (2013) Intervention mad world? On the social construction of economic value, Antipode (online only), available at Enström Öst, Cecilia (2013) Att tala samma språk Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag, ISF 2013:12. Stockholm: Inspektionen för socialförsäkringen. Enström Öst, Cecilia, Bo Söderberg & Mats Wilhelmsson (2013) Household Allocation and Spatial 6 IBF Nyhetsbrev Distribution in a Market under ( soft ) Rent Control. Working Paper Series 2013:5. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Enström Öst, Cecilia, Bo Söderberg & Mats Wilhelmsson (2013) High House Prices and Homeownership Rates. Working Paper Series 2013:8. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Franzén, Mats (2013) Introduktion, s i Rolf Lindner, Walks on the Wild Side. En historia om stadsforskning. Malmö: Egalité. Gustafson, Per (2014) Place attachment in an age of mobility, s i L. Manzo & P. Devine-Wright (red.), Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications. London: Routledge. Hartig, Terry & Ralph Catalano (2013) Cold summer weather, constrained restoration, and very low birthweight in Sweden, Health & Place 22 (July): Holmberg, Tora (2013) Pigeon stories. Review of Colin Jeromack s The Global Pigeon, Humanimalia 5(1) Fall (online journal). Keune, H., C. Kretsch, G. De Blust, M. Gilbert, L. Flandroy, K. Van den Berge, V. Versteirt, T. Hartig, et al. (2013) Science-policy challenges for biodiversity, public health and urbanization: Examples from Belgium, Environmental Research Letters 8(2) (published open access: doi.org/ / /8/2/025015). Kopsch, Fredrik, Han-Suck Song & Mats Wilhelmsson (2013) Determinants of Mutual Fund Flows. Working Paper Series 2013:13. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Rydén, Göran (2013) The enlightenment in practice. Swedish travellers and knowledge about the metal trades, s i Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth- Century Studies. Rydén, Göran red. (2013) Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Rydén, Göran (2013) Provincial cosmopolitanism: An introduction, s i Göran Rydén (red.), Sweden in the Eighteenth-Century World. Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Rydén, Göran (2013) Eskilstuna Fristad: The beginnings of an urban experiment, s i Göran Rydén (red.), Sweden in the Eighteenth-Century World. Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Rydén, Göran & Holger Weiss (2013) Sveaborg and the end of the Swedish cosmopolitan eighteenth century: An epilogue, s i Göran Rydén (red.), Sweden in the Eighteenth-Century World. Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Säfstrom, My & Terry Hartig (2013) Psychological detachment in the relationship between job stressors and strain, Behavioral Sciences 3(3): Taghizadeh, Jonas Larsson & Anders Lindbom (2013) Protests against welfare retrenchment: Healthcare restructuring in Sweden, Scandinavian Political Studies. DOI: /

7 Konferensbidrag Andersson, Roger (2013) Natives experiences of and opinions on ethnic residential segregation in Helsinki, Oslo and Stockholm. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spain, juni, Andersson, Roger (2013) Neighbourhood ethnic composition effects on immigrant incomes. Uppsats till NOVA s Seminar on Neighbourhood Dynamics and Neighbourhood Effects. NOVA, Oslo, 10 juni Ando, Michihito (2013) How much should we trust regressionkink-design estimates? Uppsats till the 60th Annual Congress of the International Institute of Public Finance, Taormina, Sicilien, augusti 2013 och till the 28th Annual Congress of the European Economic Association, Göteborg, augusti Ando, Michihito (2013) Inference with the synthetic control method. Uppsats till the 67th European Meeting of the Econometric Society, Göteborg, augusti Astell-Burt, Thomas, Richard Mitchell & Terry Hartig (2013) Greener neighbourhoods, healthier lives? A longitudinal study. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spain, juni, Bengtsson, Bo & Lotte Jensen (2013) Unitary housing regimes in transition comparing Denmark and Sweden in a perspective of path dependence and change. Uppsats till ISA (International Sociological Association) RC43 (Housing and the Built Environment) Conference at Home With the Housing Market, Amsterdam, juli, Bengtsson Bo & Jardar Sørvoll (2013) Divergent path dependence in two Nordic housing regimes comparing the historical trajectories of Swedish and Norwegian hou- sing policy. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spain, juni, Dahlberg, Matz (2013) After the cold war: The effect of military base closures on individual labor market outcomes. Uppsats till IIPF Conference, Taormina, Italien, augusti, Eliasson, Tove (2013) Access to capital The importance of coethnic bank employees for immigrant self-employment. Uppsats till Conference on Discrimination and Labour Market Research, Växjö, maj, Fitzpatrick, Suzanne, Bo Bengtsson & Bett Watts (2013) Rights, citizenship and housing: reviewing the terrain and exploring a middle way. Uppsats till ISA (International Sociological Association) RC43 (Housing and the Built Environment) Conference At home with the housing market, Amsterdam, juli, Hedman, Lina, Katja Vilkama, & Ingar Brattbakk (2013) White flight in the Nordic countries? Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spanien, juni, Kelly, Melissa & Lina Hedman (2013) Onward migration of Iranians from Sweden. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spanien, juni, Martinek, Hanne (2013) Redistribution or stabilization? Design and effects of German and Swedish cash-benefits for mothers. Uppsats till the RC 19 Conference Social Exclusion and the Challenges of Inclusion: Social Policies Addressing Intersecting Inequalities, Budapest, Hungary, augusti, Myrberg, Gunnar (2013) Housing newcomers: National policies and local challenges. Uppsats till Imiscoe 10th Annual Conference, Malmö, Sweden, augusti, Rydén, Göran (2013) The letter writer and the Ébéniste. Thoughts about the practice of work, other practices and historical change. Uppsats till The Eighteenth Century in Practice, Oslo, augusti, Vedung, Evert & Staffan Bjurulf (2013) A theory-based triangulation approach to impact evaluation: The MCET method revisited. Uppsats till Helix International Conference on Innovative Practices in Work, Organization and Regional Development Problems and Prospects, Linköpings University, Helix VINN Excellence Center, Linköping, juni, Detta nummer av nyhetsbrevet kommer att vara det sista för vår redaktör Carita Ytterberg, som går i pension vid årsskiftet. Vi vill därför passa på rikta ett stort tack till Carita för att hon sett till att nyhetsbrevet har kommit på plats varje gång. Genom Caritas redigering av texter och tillägg av bilder har nyhetsbrevet fått en väldigt fin slutfinish. Tack Carita, genom övriga medlemmar i redaktionskommittén! Intresserad av någon publikation? Kontakta Carita Ytterberg för närmare information! Tel: Epost: IBF Nyhetsbrev 7

8 Marknadstidning B AVS: Institutet för bostads- och urbanforskning Uppsala universitet Box Uppsala Gill Lokala Varför Alt affärsgator så One olika? MT 22 i globala pkt Regular städer. 24 Sharon pkt Zukins urbanföreläsning Berling Nordisk 10 pkt Regular bostadspolitik (13 pkt) i jämförande historiskt ljus Sharon Zukin, världskänd professor i i urbansociologi från Brooklyn från Varför Brooklyn så College, olika? College, New Den York frågan New City York är University, utgångspunkten City University, gästade gästade för IBF i mars. IBF denna i Under mars. bok Under fyra som hektiska beskriver fyra hektiska dagar och hann dagar analyserar hon hann med hon bostadspolitikens med IBF-forskare utveckling med IBF-forskare besöka sedan Stockholm 1900-talets besöka Stockholm för början en guidad för i en att med tillsammans tillsammans att visning guidad Sverige, av visning Danmark, gentrifieringens av gentrifieringens Norge, Södermalm, Finland Södermalm, och inklusive Island. inklusive ett I besök på ett december kollektivhuset besök på 2013 kollektivhuset Färdknäppen. utkommer Färdknäppen. den Förutom i andra ett Förutom seminarium omarbetad ett och seminarium upplaga, en doktorandworkshop där och hänsyn en doktorandworkshop har tagits på IBF, till samt utvecklingen ett på studiebesök IBF, samt allt på ett sedan Linnémuseet studiebesök 2006 då och på boken Linnémuseet Gustavianum, gavs ut och första hann Gustavianum, gången. vår gäst I också den hann med vår nya gäst huvudnumret upplagan också med finns i huvudnumret universitetshuset, utförliga, nyskrivna i universitetshuset, sal X: avsnitt den offentliga i vart sal föreläsningen X: och den ett offentliga av de i vår fem föreläsningen årliga landskapitlen serie Uppsala i vår om årliga Lecture de senaste serie in Uppsala Housing årens and Lecture utveckling Urban Research. Housing samt en and uppdatering Urban Research. och i någon mån omprövning Sharon Zukin av har slutsatserna under drygt i de trettio jämförande år år varit internationellt Även andra ledande avsnitt på på forskning har setts om över, städers bl.a. omvandlingar med hänsyn i i ljuset till senare av av ekonomiska, forskning sociala och till och ny kulturella dokumentation förändringar som nationellt kommit fram och globalt. under Gentrifiering de senaste åren. av av bostadsområden, konsumtion Trots de stora och restaurangkultur, likheterna mellan nya de former nordiska av av boen- ländederna ( loft och living ) trots täta samt kontakter hur känslor mellan av av äkthet beslutsfattarna hos urbana platsers har de utvecklat skapas och fem produceras, helt olika är är system några av av för de de att områden åstad- Zukin komma beforskat. ett gott Hennes boende senast åt sina bok medborgare. finns också översatt Utveck- till lingen svenska: analyseras Naken i stad. ett perspektiv Autentiska urbana av stigberoende platsers liv liv och eller förfall path (2011). dependence, som betonar betydelsen av kapitlen. tidigare Titeln på på beslut föredraget och händelser mars var för Beyond det politiska authenticity: hand- Local lingsutrymmet shopping streets vid senare in in global tidpunkter. cities, och handlade om ett Det pågående historiska jämförande förloppet projekt i vart som och undersöker ett av vilken fem roll länderna affärsgator beskrivs på på och svenska tolkas egentligen från en bostadsfrågans en gata eller ett område tidiga politisering för handel och i början matserveringar av det förra - i vid seklet mening fram till har dagens i i den situation nya, globala år staden. Författarna New York, Amsterdam diskuterar också och Singapore vad vi kan är är lära några oss av av av de de historien städer som om ingår vi vill i i denna ta ställning studie, och till dagens bland annat utveckling handlade och föredraget de aktuella om de de bostadspoli- fördelar jäm- jämförande tiska stridsfrågorna. studier studier av detta av detta slag har, slag samtidigt har, samtidigt som det som också det gavs exempel på problem. Ett exempel på detta är hur en affärsgata ska definieras för vissa handlar det helt självklart om en avgränsad adress, medan andra tänker mer i termer av kvarter. Ett urbant rum som i det här fallet en affärsgata, skapas Häftad, det vill ca sägs 480 upplevs, sidor definieras och används på många Andra olika rev. sätt, upplagan. i sitt specifika historiska sammanhang. Utkommer Föreläsningen december finns inspelad 2013 och är tillgänglig, tillsammans Varför så olika? med mer går information att beställa om hos Sharon Zukins arbeten, bokförlaget via IBFs Egalité, hemsida: i närmaste bokhandel eller hos någon nätbokhandel. urbanforelasning/2012-sharon-zukin/ Tora Holmberg, forskarassistent i sociologi Redaktör: Carita Ytterberg, tel e-post: Redaktion: Per Gustafson, Emma Holmqvist, Gunnar Myrberg och Carita Ytterberg Ansvarig utgivare: Roger Andersson Webbsida: Besöksadress: Trädgårdsgatan 18, Uppsala Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala Kph Trycksaksbolaget AB

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 2 juni 2013 Ur innehållet Mats Franzén skriver om förtätning av staden sid. 2 Kvinnorna styr på IBF Platser för tillverkning, platser för användning

Läs mer

Segregation en fråga för hela staden

Segregation en fråga för hela staden Segregation en fråga för hela staden Segregationen finns inte bara i områden som brukar kallas utsatta. Hela Göteborg är segregerat, och frågan är en angelägenhet för hela staden. Det var ett av budskapen

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 1, februari 2013 Ur innehållet Statsvetenskaplig bostads- och urbanforskning vad är det? sid. 2 IBF har fl yttat till Uppsala Nya sätt att bo

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

CURRICULUM VITAE ROBERT BOIJE

CURRICULUM VITAE ROBERT BOIJE 2013-09-20 CURRICULUM VITAE ROBERT BOIJE UTBILDNING Filosofie doktorsexamen, Uppsala Universitet 971203 Filosofie licentiatexamen, Uppsala Universitet 951010 Civilekonomexamen, Högskolan i Örebro 920612

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Den nordiska äldreomsorgsmodellen:

Den nordiska äldreomsorgsmodellen: Den nordiska äldreomsorgsmodellen: ideal och realiteter Äldreforskardagen den 17 mars 2016 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Vad är den nordiska modellen? Generell (universell)

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen

Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen Stefan Hochguertel och Henry Ohlsson Stefan Hochguertel är Associate Professor vid VU University, Amsterdam, och affilierad till Uppsala Center

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Klassegregationen ökar i Stockholm

Klassegregationen ökar i Stockholm IBF Nyhetsbrev nummer 2/2015 Nyheter från Institutet för bostads- och urbanforskning Klassegregationen ökar i Stockholm Människor med olika inkomster bor längre och längre ifrån varandra. Det visar en

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Medborgardialoger för en jämlik stad? Dialogens intentioner och arrangemang i Göteborg och Botkyrka

Medborgardialoger för en jämlik stad? Dialogens intentioner och arrangemang i Göteborg och Botkyrka Medborgardialoger för en jämlik stad? Dialogens intentioner och arrangemang i Göteborg och Botkyrka Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. offentlig förvaltning, Mångkulturellt centrum, Botkyrka nazem.tahvilzadeh@mkcentrum.se

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 2, augusti 2009 Ur innehållet Åsa Bråmå om det problematiska diskrimineringsbegreppet sid. 2 Blandat boende ett mål utan medel? Lina Bergström

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér

Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér Bebyggelsestrukturens betydelse för människors vardagsresande Erik Elldér Avdelningen för Kulturgeografi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Presentation 15 maj 2014 Det urbana stationssamhället

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Boendemiljöns betydelse och flytt bland personer över 80 år

Boendemiljöns betydelse och flytt bland personer över 80 år www.med.lu.se/case Boendemiljöns betydelse och flytt bland personer över 80 år MARIANNE GRANBOM, LEG. ARBETSTERAPEUT, DOKTORAND MARIA HAAK, LEG. ARBETSTERAPEUT, LEKTOR Center for Ageing and Supportive

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Kennert Orlenius Högskolan i Borås 2015-01-27

Kennert Orlenius Högskolan i Borås 2015-01-27 Kennert Orlenius Högskolan i Borås 2015-01-27 En socialt hållbar stadsutveckling bör kännetecknas av sådant som att hänsyn tas till olika gruppers behov, att förutsättningar för människors möten förbättras

Läs mer

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa Cristina Mattsson Lundberg WHO:s definition av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 2, juni 2010 Ur innehållet Clarissa Kugelberg har deltagit i det femte World Urban Forum i Rio de Janeiro och rapporterar från konferensen sid.

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Vårdval i primärvården

Vårdval i primärvården Vårdval i primärvården Modeller och utvecklingsbehov 1 Anders Anell Institutet för Ekonomisk Forskning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 1 Rapport kan beställas på www.kefu.se Vårdval i primärvården

Läs mer

Munken invigdes med pompa och ståt. Öppet hus Ett år sedan flytten från Gävle Huset fylldes med kolleger och vänner

Munken invigdes med pompa och ståt. Öppet hus Ett år sedan flytten från Gävle Huset fylldes med kolleger och vänner IBF Nyhetsbrev nummer 1/2014 Munken invigdes med pompa och ståt Nästan ett år efter flytten från Rådhuset i Gävle till kvarteret Munken i Uppsala bjöd IBF gamla och nya vänner på festlig invigning och

Läs mer

Slutsatser och sammanfattning

Slutsatser och sammanfattning Slutsatser och sammanfattning SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson

Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson Prof. i kulturgeografi, ssk bosättning och bebyggelse Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Läs mer

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik We live today in an age of sustainababble, a cacophonous profusion [överflöd] of uses of the word sustainable to mean anything from environmentally

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Livsfilosofi och det moderna samhället

Livsfilosofi och det moderna samhället KURSINFORMATION VT 2012 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

MÅNGFALDENS DILEMMAN

MÅNGFALDENS DILEMMAN MÅNGFALDENS DILEMMAN En seminarieserie om migration och etniska relationer vid Institutet för bostads- och urbanforskning Seminarier relaterade till forskningsprogrammet 2010 Tisdag 19 januari kl. 13.15

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Årsrapport Internationella beredningen och dess internationella ärenden 2015

Årsrapport Internationella beredningen och dess internationella ärenden 2015 Stadsledningskontoret Kommunikations- och omvärldsavdelningen Information Sida 1 (5) 2016-02-18 Internationella beredningen Internationella beredningen, IB, är en beredning under kommunstyrelsen som syftar

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI tvärvetenskaplig forskningsinriktning som analyserar

Läs mer

NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat

NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat Säkerhetskultur i processindustrin IPS konferens 5 februari 2013 Anders Pousette, Fil.Dr, Psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation_Ledarskap, Arbets-

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Det Europeiska Hjärthälsofördraget

Det Europeiska Hjärthälsofördraget Det Europeiska Hjärthälsofördraget Förord Sjuk- och dödlighet Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos Europeiska kvinnor och män (1). Sådan sjukdom förorsakar nära hälften av alla dödsfall

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN FORSKNINGSPROJEKTET NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN Skånskt Bostadsforum 2015 20 november 2015 Malmö Tapio Salonen Forskningsledare Professor i socialt arbete tapio.salonen@mah.se Forskningsprojekt 2013-2015 Nyttan

Läs mer

och Mångfaldens dilemman

och Mångfaldens dilemman IBF Nyhetsbrev nummer 3/2015 Nyheter från Institutet för bostads- och urbanforskning Mångfaldens dilemman Aktuell forskning om integration och segregation Under hösten har flyktingströmmarna till och genom

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension 1. Underkategori Underkategori finns för publikationstypen Artikel i tidskrift, och används till exempel för artiklar

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

EU-rättens påverkan på Sverige

EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten bjuder in till Rättsvetenskapens dag 2010 EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet presenterar sin forskning tisdagen den 5 oktober 2010 kl. 09.15

Läs mer

ATT BIDRA TILL JÄMLIKHET I HÄLSA - DELAKTIGHET SOM TEORI, METOD OCH PRAKTIK

ATT BIDRA TILL JÄMLIKHET I HÄLSA - DELAKTIGHET SOM TEORI, METOD OCH PRAKTIK ATT BIDRA TILL JÄMLIKHET I HÄLSA - DELAKTIGHET SOM TEORI, METOD OCH PRAKTIK Delaktighetens teori: Varför? Hur? Vem? GUNILLA PRIEBE, LEG. SJUKSKÖTERSKA, FIL.DR. 1 Juridiska argument för delaktighet Delaktighet

Läs mer

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 FOLKHELSEKONFERANSEN 2014 KULTURENS PÅVIRKING PÅ HELSE Hamar, 18 mars Sara Grut, NCK AGENDA DEL 1 -Kulturarv som resurs i arbetet för äldres hälsa och välfärd

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen?

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? emma corkhill stegen och kuben Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? Problemet med modeller är att de riskerar att förenkla och kategorisera en komplicerad verklighet till den grad att

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se

Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se Per Kornhall FilDr, leg. lär. Författare och oberoende skolexpert Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Eu-kommissionens DG Network

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till

Läs mer

Catharina Sternudd Arkitektur Stadsbyggnad, Lunds Universitet. Trivsel som mål eller medel? Forskning om upplevelse av stadsmiljö

Catharina Sternudd Arkitektur Stadsbyggnad, Lunds Universitet. Trivsel som mål eller medel? Forskning om upplevelse av stadsmiljö Catharina Sternudd Arkitektur Stadsbyggnad, Lunds Universitet Trivsel som mål eller medel? Forskning om upplevelse av stadsmiljö Presentationens innehåll Vad forskningen kan mena med trivsel Miljöfaktorer

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie (ISSN 1653-1531) (ISSN 1101-9093, för nummer 1-57) (ISSN 1653-1531, för nummer 62-) Stadsmiljögruppen (1991) Samhälle, Natur och Byggd miljö. En programskrift.

Läs mer

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Rapport från Läkemedelsverket 2013-01-31 Dnr 1.2-2013-4123 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, Stockholm. Gustav III:s Boulevard 83, SOLNA.

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, Stockholm. Gustav III:s Boulevard 83, SOLNA. Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 83, 169 74 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

Jon Loit Institutet för bostads- och urbanfrågor SEGREGATION OCH STADEN VI PLANERAR

Jon Loit Institutet för bostads- och urbanfrågor SEGREGATION OCH STADEN VI PLANERAR Jon Loit Institutet för bostads- och urbanfrågor SEGREGATION OCH STADEN VI PLANERAR En stad i världsklass Hur och för vem? En studie av Stockholms sociala stadsplanering Med fokus på: Övergripande inriktning

Läs mer

Äldres boende. Studentlitteratur. -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD

Äldres boende. Studentlitteratur. -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD Äldres boende -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD Studentlitteratur Inledning 11 Författarpresentation 17 KAPITEL 1 Ny bostadspolitik för att möta en åldrande befolkning

Läs mer

FRÅN AFGHANISTAN TILL SVERIGE SOM ENSAMKOMMANDE BARN. Elinor Brunnberg Mehrdad Darvishpour 29 februari 2016

FRÅN AFGHANISTAN TILL SVERIGE SOM ENSAMKOMMANDE BARN. Elinor Brunnberg Mehrdad Darvishpour 29 februari 2016 FRÅN AFGHANISTAN TILL SVERIGE SOM ENSAMKOMMANDE BARN Elinor Brunnberg Mehrdad Darvishpour 29 februari 2016 ANTAL ENSAMKOMMANDE POJKAR OCH FLICKOR 2015 Ålder Flickor Pojkar Totalt 0 6 år 157 155 312 7

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer