IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning"

Transkript

1 IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid. 2 Zara Bergsten en forskarprofil på IBF sid. 4 IBF-forskare i världen sid. 4 Ny postdoktor Sara Westin sid. 5 Rapport från ENHR-konferensen sid. 5 Ny reviderad upplaga av boken Varför så olika? sid. 8 Valåret 2014 står för dörren och svensk bostadspolitik debatteras i en omfattning, och i ett tonläge, som vi inte har varit i närheten av på decennier. Hur ökar vi byggandet? Vem ska bekosta renoveringarna? Och hur ska boendesegregationen kunna motverkas? På IBF är detta frågor som alltid har varit levande och vi känner glädje över att de nu också blir föremål för en bred samhällsdebatt. I detta nummer av nyhetsbrevet ger kulturgeografen Brett Christophers ett bidrag till debatten om det svenska bostadssystemet genom att beskriva det som en monstruös hybrid av politisk reglering och nyliberalism, med brist på hyresrätter och höga priser på bostads- och äganderätter som främsta kännetecken. Ett annat bidrag ges av statsvetaren Bo Bengtsson, som ställer frågan om den nya lagstiftningen för allmännyttan, i kombination med förändringar i bruksvärdessystemet, utgör början på slutet för den generella svenska politiken utan behovsprövad social housing. Läs mer på sidan 3.

2 Botkyrkabornas kamp för allmännyttan En av de mest uppmärksammade kommunalpolitiska konflikterna under året har varit den runt utförsäljningen av Botkyrkabyggens 1300 lägenheter på Albyberget. Stora uppslag i rikspressen, inslag på teve och i radions nyheter och sociala medier har diskuterat konflikten. Alby är inte till salu bildades för att förhindra utförsäljningen, efter att kommunen beslutat om försäljningen utan att frågan varit föremål för dialog med de boende. En från början mindre grupp av unga invånare växte till en stor proteströrelse som samlade över 6500 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning. Senare underkändes 2000 av rösterna av kommunens valnämnd, men innan rösterna räknats presenterades en privat köpare och kommunfullmäktige röstade slutligen för utförsäljningen till stor besvikelse och ilska hos många invånare. Unga Botkyrkabor som engagerat sig mot försäljningen förklarar att kommunen uppmanar dem att engagera sig i frågor som rör närmiljön, men med kommunens agerande har deras dialogsatsning förlorat all trovärdighet. Botkyrka kommun är känd för sitt ambitiösa arbete för att involvera medborgarna i planering och beslutsfattande. Kommunen har det uttalade målet att stimulera det demokratiska samtalet och underlätta för alla att påverka samhällsutvecklingen. Demokrati och delaktighet är nyckelbegrepp för kommunens politik och strategin behandlar hela den politiska och kommunala organisationen. Så hur kan vi förstå att konflikten utvecklades i Botkyrka? En förklaring kanske ligger just i ambitionen att engagera invånarna. Ur kommunens arbete med att förverkliga detta växer en möjlighetsstruktur fram som både innefattar ett nytt sätt att tänka om medborgarnas roll i beslutsprocessen och konkreta resurser för att genomföra dialoger. Detta skapar förväntningar bland invånarna på medinflytande över kommunala frågor, kanske i synnerhet i frågor som har stor betydelse för dem. Arbetet för folkomröstningen kan ses i detta ljus, som ett demokratiskt arbete i linje med ett tänkande som kampanjens deltagare möter i Botkyrka. Besvikelsen och ilskan rör ett beslut som de uppfattar har skett i strid mot målsättningen att föra dialog med invånarna, men som rimmar med föreställningen att politikerna inte lyssnar på förortens befolkning. Ett annat svar på frågan handlar om själva dialogpolitikens innehåll och mål. En tydligt uttalad målsättning är att den är ett komplement till den representativa demokratin, men en annan är att invånarna också ska kunna påverka beslut och planer. Relationerna mellan beslutsfattandet i de representativa organen och samverkan i dialogerna framstår som oklara. Betydelsen av en dialog kan först spåras om den sätts in i hela den beslutsprocess som den ingår i. Det är inte underligt om det finns olika förväntningar på vad medinflytande innebär. Utrymmet för deltagande är inte neutralt utan skapas genom maktrelationerna i omvärlden. Sociologen John Gaventa föreslår att vi kan förstå detta bättre genom att skilja mellan tre olika rymder. Den första är den stängda där beslut fattas i en sluten krets av aktörer. Den andra är den inbjudna dit medborgare inbjuds att delta och den tredje kallar han för den krävda eller skapade, vilken skapas autonomt i förhållande till dem som har makten. Relationerna mellan rymderna ingår i ett dynamiskt förhållande som genom förhandlingar och motstånd kan förändras; frågor som förts till den slutna rymden kan övergå till den inbjudna och formerna från en rymd kan föras över till en annan. Kampanjen Alby är inte till salu kan förstås som en kamp för att vidga den inbjudna deltagarrymden till att också omfatta frågan om det kommunala bostadsbolagets bestånd. Hittills har kampen drivits utanför den inbjudna rymdens samverkansarenor och den kan därför sägas vara en krävd rymd. Idag vet vi inte hur konflikten kommer att utvecklas, men är inte den stora grupp av människor som engagerat sig för att få till stånd en folkomröstning en positiv kraft i ljuset av kommunens vilja att engagera invånarna? Förtroendet för kommunens dialogpolitik har fått en knäck och många brottas säkert idag med frågan om hur förtroendet för politiken ska kunna återskapas. Som jag ser det är en viktig del i ett sådant arbete att utveckla former för dialoger om den inbjudna rymdens innehåll. Särskilt viktigt är också att tydliggöra var makten ligger över det som dialogerna tar upp och hur dialogerna kommer in i beslutskedjan. Detta handlar om att tydliggöra vilket mandat väljarna ger de förtroendevalda när de röstar och vilka frågor som medborgarna fortlöpande ska bjudas in till dialog om. Clarissa Kugelberg 2 IBF Nyhetsbrev

3 Bostadspolitikens tröghet och förändring 2000-talet började dramatiskt i svensk bostadspolitik, något som på sikt kan få långtgående konsekvenser för de en och en halv miljon hushåll som bor i hyreslägenheter. Efter flera decennier av korporatistiskt samarbete mellan staten och organisationerna på hyresmarknaden anmälde fastighetsägarnas organisation den svenska staten till EU-kommissionen för brott mot EU:s konkurrenslagstiftning i form av statsstöd till de kommunalt kontrollerade allmännyttiga bostadsföretagen. Frågan hann dock aldrig prövas av EU, utan efter många turer enades parterna om en ny lagstiftning om allmännyttan och hyresförhandlingssystemet, gällande från Möjligen kan denna lagstiftning vara början till slutet för det seglivade system för bostadsförsörjning som delvis till följd av bostadspolitikens inneboende trögheter och stigberoende fungerat i Sverige i princip sedan åren efter andra världskriget. Denna svenska bostadsregim har inneburit en generell politik utan någon behovsprövad social housing. Grundbulten har varit de allmännyttiga bostadsföretagen som erbjuder bostäder med hyresrätt åt alla typer av hushåll och gör det i konkurrens med en ungefär lika stor sektor av privatägda hyreslägenheter. I både sektorerna bestäms hyrorna i kollektiva förhandlingar där den unikt starka svenska hyresgäströrelsen representerar de boende. Den nya lagstiftningen förvandlar allmännyttan från självkostnadsbaserade till vinstdrivande företag. Samtidigt förändras bruksvärdessystemet för hyresprövning på så sätt att hyresnämnden i fortsättningen ska göra jämförelser med andra förhandlade hyror och inte som hittills med allmännyttans självkostnadshyror. Detta är på papperet helt grundläggande förändringar, men det är ännu osäkert hur långtgående konsekvenser de kommer att få i praktiken; kommunerna och hyresmarknadens parter kommer att ha stort inflytande på den fortsatta utvecklingen. I kapitlet om Sverige i den nyutkomna boken Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus beskrivs den svenska bostadsregimen och hur den byggts upp, konsoliderats och delvis avvecklats under de senaste hundra åren. Där diskuteras också spelet bakom den nya lagstiftningen och vad den kan komma att leda till. (Se information om boken på annan plats i Nyhetsbrevet.) Bo Bengtsson Det svenska bostadssystemet en monstruös hybrid Det brukar ofta hävdas att det svenska bostadssystemet är i kris, framförallt i storstäderna. Men i bostadsdebatten beskrivs sällan i detalj hur detta system faktiskt fungerar eller varför det ser ut som det gör. I en aktuell artikel, under publicering i tidskriften New Political Economy, gör jag därför en historisk översikt av det svenska bostadssystemet med hjälp av verktyg och perspektiv hämtade från politisk ekonomi. I artikeln analyserar jag systemets ekonomiska strukturer och dynamiker samt dess rötter i politisk filosofi, politiska processer och beslutsfattande. I den västerländska vänsterns politiska föreställningsvärld representerar Sverige fortfarande en vision om en bättre, mer egalitär politisk-ekonomisk modell än den nyliberala kapitalism som har kommit att dominera i särskilt den anglo-amerikanska världen. Sveriges bostadssystem uppfattas ofta som en integrerad del av denna alternativa, socialdemokratiska modell. Jag menar emellertid att denna bild av den svenska bostadsmarknadens politiska ekonomi är föråldrad. Samtidigt vill jag hävda att den bild av ett radikalt (ny)liberalt bostadssystem, som många svenska forskare idag målar upp, inte heller stämmer. Det tidiga 2000-talets svenska bostadssystem är istället en komplex hybrid av politisk reglering och nyliberalism som t.ex. hyresreglering och marknadsanpassning av allmännyttan. Att uppmärksamma denna hybridform och dess egenskaper är nödvändigt för att förstå innebörden av, och orsakerna till, några av de mest akuta problemen på den svenska bostadsmarknaden idag, inte minst i storstäderna. Bristen på hyresrätter och de mycket höga priserna på bostadsrätter och äganderätter är ett par viktiga exempel. Systemets hybriditet kan faktiskt beskrivas som monstruös att använda Jane Jacobs termer i den meningen att dessa problem visar på den avgörande roll som bostadssystemet spelar för att skapa, reproducera och intensifiera socioekonomisk ojämlikhet i det svenska samhället. Brett Christophers IBF Nyhetsbrev 3

4 Forskarprofilen Zara Bergsten är forskare vid IBF. Hennes forskning behandlar framför allt frågor om segregationsprocesser och dess effekter. I ett av Zaras pågående forskningsprojekt studeras en av de strategier som använts under en längre tid inom svensk samhällsplanering för att minska bostadssegregationen. Strategin går ut på att minska bostadssegregationen genom att skapa inkluderande bostadsområden, som har en blandning av olika typer av bostäder, såsom hyresrätter och bostadsrätter i flerfamiljshus eller småhus och egenägda småhus. Den underliggande tanken är att en blandning av olika bostadstyper ska ge skilda befolkningsgrupper ökade möjligheter att hitta en bostad i ett och samma område, vilket på så sätt ska minska den rumsliga segregationen mellan olika grupper. Syftet med forskningsprojektet har varit att studera de antaganden som planeringsstrategin vilar på, i vilken IBF-forskare i världen mån det finns en koppling mellan en blandad bebyggelse och en blandad befolkning. Vill människor bo blandat? Hur upplever de boende förändringar som gör att deras område blir mer blandat? Ett annat syfte har varit att studera implementeringen av planeringsidealet. Tidigare forskning har visat att många kommuner har som mål att skapa blandade boendemiljöer, men frågan har varit i vilken utsträckning planerna omsätts i praktiken. Prioriteras målet över andra målsättningar vid byggande av nya bostäder och bostadsområden, eller är det ett retoriskt mål? Ett annat av Zaras forskningsprojekt fokuserar på den förändrade geografin inom den svenska skolan, dvs. förändringarna i relationen mellan boendemiljö och skola. Under 2000-talet har skolvalet blivit en omdebatterad fråga, detta i samband med att de fristående skolorna blivit allt fler och att flera barn och föräldrar väljer en annan skola än den närmaste kommunala skolan. Projektet har bland annat syftat till att studera relationen mellan boendemiljö och attityder till skolval. Vi vet sedan tidigare att föräldrarnas bakgrund har betydelse för val av skola, men frågan är om även boendemiljön har betydelse för hur föräldrar ser på skolvalet och för de val som de gör. Vilka aspekter av boendemiljön är det som har betydelse? Resultaten av forskningsprojekten publiceras successivt i olika tidskrifter. Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid IBF, har blivit inbjuden av The Straus Institute for the Advanced Study of Law & Justice, New York University, att vistas 10 månader vid institutet. De inbjudna forskarna kommer från olika discipliner och kulturer och deltar vid institutets seminarier, arbetsluncher och konferenser. Tjänsteläge Henrik Andersson har anställts som doktorand i nationalekonomi 15 augusti Brett Christophers har antagits som docent i kulturgeografi den 9 april Marianne Danielsson har anställts som forskare i statsvetenskap 1 september juni Kati Kadarik har anställts som doktorand i kulturgeografi 1 september Jennifer Mack har anställts som postdok 1 september Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, har inbjudits av professor Jan Brueckner en av de ledande forskarna i världen inom urbanekonomi till University of California at Irvine som gästprofessor att tillbringa sitt sabbatsår där. Dahlberg deltar i forskningsseminarierna och diskuterar regelbundet sin och andras forskning med de övriga forskarna vid UC Irvine. Irene Molina, professor i kult u rgeog ra fi, ha r ut set t s t i l l prefe k t 1 januari 31 december Johanna Nilsson har anställts som doktorand i statsvetenskap 1 september Daniel Nyström har anställts som doktorand i statsvetenskap 1 december Eva Sandstedt, professor i sociologi, slutar som prefekt och går i pension 1 januari Brett Christophers, forskarassistent i kulturgeografi, åker från mitten av januari till mitten av april 2014 till the School of Geosciences vid University of Sydney, som gästforskare. Han kommer under sin vistelse att samarbeta med kolleger som forskar om urbanpolitisk ekonomi och bostadsfrågor. Sara Westin har anställts som forskare i kulturgeografi 1 september Hedvig Widmalm har anställts som doktorand i ekonomisk historia 1 september Carita Ytterberg, informatör, går i pension 1 januari Gästforskare Eike von Lindern, miljöpsykolog från Schweiz, är gästforskare på IBF fram till IBF Nyhetsbrev

5 Ny postdoktor Sara Westin tillträdde sin tjänst som postdoktor i kulturgeog r a fi v id I B F d e n 1 september Hon disputerade i december 2010 vid Uppsala universitet och hennes grundutbildning inleddes med det tvärvetenskapliga programmet Urban Studies vid Högskolan på Gotland. Stadsliv och boendefrågor, samhällsplanering och ideologi, makt och kunskapsfilosofi är Saras övergripande forskningsområden. Stadsplaneringens effekter för samhället i allmänhet, och för individer i synnerhet, är frågor som engagerar henne och det är till dessa som intresset för arkitektur och urbanmorfologi är kopplat. I sin avhandling Planerat, alltför planerat. En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer satte hon det s.k. stadsmässiga byggandet under lupp med hjälp av den psykoanalytiska tanketraditionen och filosofin om perspektivism. Resultatet: en annorlunda kritik av expertkunskap och en belysning av den täta men sällan uppmärksammade kopplingen mellan epistemologi och etik. Utöver avhandlingen, som snart ges ut i en engelsk version av Ashgate Publishing, har Sara skrivit artiklar för bl.a. Space and Culture, Journal of Space Syntax, Nordisk Arkitekturforskning, Arkitekturtidskriften KRITIK och Ordfront Magasin. Efter disputation har hon vänt sig till frågan om renoveringen av miljonprogrammet och de (demokratiska) konflikter som uppstår i samband med detta stora och mångbottnade stadsförnyelseprojekt. Syftet är att undersöka politikers förslag att göra om miljonprogramsområden så att de mer liknar innerstaden samt de protester som dessa förslag har väckt. En empirisk fördjupning av de generella problem som Sara studerade i sin avhandling: glappet mellan vision och verklighet i planeringen och relationen mellan stadens form och liv. ENHR-konferensen i Tarragona Konferensmiddagen är framdukad vid den romerska arenan vid hamnen i Tarragona. Foto: Carita Ytterberg Årets konferens med ENHR (European Network for Housing Research) ägde rum i Tarragona i Spanien juni. Konferensens tema var Overcoming the crisis: integrating the urban environment. Att just Spanien, som drabbats hårt av den ekonomiska krisen, var värd denna sommar kändes passande. En av studieresorna gick exempelvis till en nybyggd semesterby som stod helt öde eftersom spekulanter på de fina lägenheterna vid havet uteblivit. Det mest bestående minnet från konferensen för min egen del var pleanarsessionen med professor Marja Elsinga från Delfts universitet. Hon berättade om finanskrisen i Europa med referenser till den bok hon nyligen varit redaktör för tillsammans med Richard Ronald; Uppsala lecture Nästa Uppsala Lecture in Housing and Urban Research hålls av Gerry Stoker, professor i statsvetenskap och förvaltning vid University of Southampton, Storbritannien. Stoker har under tre decennier publicerat ett stort antal inflytelserika böcker och artiklar med inriktning på urbanpolitik, reformer i offentlig förvaltning, nätverksstyrning, politiskt deltagande och demokratiteori. Stoker håller sin föreläsning i Universitetshuset, tisdagen den 13 maj Mera information kommer i nästa nummer. Beyond Home Ownership. Housing, Welfare and Society. I sitt anförande visade hon hur tätt sammankopplad äganderätten blivit med individuell välfärd och statens välfärd framförallt i den anglosaxiska världen och hur lätt välfärden riskerar att omvandlas till ofärd. I år var det också 25-års jubileum för konferensen och det firades under bar himmel i Tarragonas gamla amfiteater. Under kvällen visades alla 25 konferensväskor upp i en parad, en för varje konferens som hållits. I väskorna brukar det finnas en book of abstracts och det är hisnande att tänka på all den forskning som kommit till stånd tack vare den mötesplats som ENHR-konferensen utgjort för bostadsforskare världen över. Emma Holmqvist IBF Nyhetsbrev 5

6 Publicerat Adman, Per & Per Strömblad (2013) Political Trust as Modest Expectations, Linnaeus University, Centre for Labour Market and Discrimination Studies, Working Paper, Nr 2013:6. Växjö: Linnéuniversitetet. Andersson, Roger (2013) Reproducing and reshaping ethnic residential segregation in Stockholm: the role of selective migration moves, Geografiska Annaler B. 95(2): Bengtsson, Bo (2013) Housing and housing policy, s i Charlotta Fredriksson, Mats Johan Lundström & Jacob Witzell (red.), Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. Stockholm: Föreningen för samhällsplanering. Birke, Lynda, Tora Holmberg & Kirilly Thompson (2013) Stories of animal passports: tracing disease, movements and identities, Humanimalia 5(1) Fall (online journal). Ceccato, Vania & Mats Wilhelmsson (2013) Challenging the idyll: Does crime affect property prices in small towns? Working Paper Series 2013:10. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Christophers, Brett (2013) Intervention mad world? On the social construction of economic value, Antipode (online only), available at Enström Öst, Cecilia (2013) Att tala samma språk Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag, ISF 2013:12. Stockholm: Inspektionen för socialförsäkringen. Enström Öst, Cecilia, Bo Söderberg & Mats Wilhelmsson (2013) Household Allocation and Spatial 6 IBF Nyhetsbrev Distribution in a Market under ( soft ) Rent Control. Working Paper Series 2013:5. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Enström Öst, Cecilia, Bo Söderberg & Mats Wilhelmsson (2013) High House Prices and Homeownership Rates. Working Paper Series 2013:8. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Franzén, Mats (2013) Introduktion, s i Rolf Lindner, Walks on the Wild Side. En historia om stadsforskning. Malmö: Egalité. Gustafson, Per (2014) Place attachment in an age of mobility, s i L. Manzo & P. Devine-Wright (red.), Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications. London: Routledge. Hartig, Terry & Ralph Catalano (2013) Cold summer weather, constrained restoration, and very low birthweight in Sweden, Health & Place 22 (July): Holmberg, Tora (2013) Pigeon stories. Review of Colin Jeromack s The Global Pigeon, Humanimalia 5(1) Fall (online journal). Keune, H., C. Kretsch, G. De Blust, M. Gilbert, L. Flandroy, K. Van den Berge, V. Versteirt, T. Hartig, et al. (2013) Science-policy challenges for biodiversity, public health and urbanization: Examples from Belgium, Environmental Research Letters 8(2) (published open access: doi.org/ / /8/2/025015). Kopsch, Fredrik, Han-Suck Song & Mats Wilhelmsson (2013) Determinants of Mutual Fund Flows. Working Paper Series 2013:13. Stockholm: Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), Royal Institute of Technology. Rydén, Göran (2013) The enlightenment in practice. Swedish travellers and knowledge about the metal trades, s i Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth- Century Studies. Rydén, Göran red. (2013) Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Rydén, Göran (2013) Provincial cosmopolitanism: An introduction, s i Göran Rydén (red.), Sweden in the Eighteenth-Century World. Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Rydén, Göran (2013) Eskilstuna Fristad: The beginnings of an urban experiment, s i Göran Rydén (red.), Sweden in the Eighteenth-Century World. Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Rydén, Göran & Holger Weiss (2013) Sveaborg and the end of the Swedish cosmopolitan eighteenth century: An epilogue, s i Göran Rydén (red.), Sweden in the Eighteenth-Century World. Provincial Cosmopolitans. Farnham: Ashgate. Säfstrom, My & Terry Hartig (2013) Psychological detachment in the relationship between job stressors and strain, Behavioral Sciences 3(3): Taghizadeh, Jonas Larsson & Anders Lindbom (2013) Protests against welfare retrenchment: Healthcare restructuring in Sweden, Scandinavian Political Studies. DOI: /

7 Konferensbidrag Andersson, Roger (2013) Natives experiences of and opinions on ethnic residential segregation in Helsinki, Oslo and Stockholm. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spain, juni, Andersson, Roger (2013) Neighbourhood ethnic composition effects on immigrant incomes. Uppsats till NOVA s Seminar on Neighbourhood Dynamics and Neighbourhood Effects. NOVA, Oslo, 10 juni Ando, Michihito (2013) How much should we trust regressionkink-design estimates? Uppsats till the 60th Annual Congress of the International Institute of Public Finance, Taormina, Sicilien, augusti 2013 och till the 28th Annual Congress of the European Economic Association, Göteborg, augusti Ando, Michihito (2013) Inference with the synthetic control method. Uppsats till the 67th European Meeting of the Econometric Society, Göteborg, augusti Astell-Burt, Thomas, Richard Mitchell & Terry Hartig (2013) Greener neighbourhoods, healthier lives? A longitudinal study. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spain, juni, Bengtsson, Bo & Lotte Jensen (2013) Unitary housing regimes in transition comparing Denmark and Sweden in a perspective of path dependence and change. Uppsats till ISA (International Sociological Association) RC43 (Housing and the Built Environment) Conference at Home With the Housing Market, Amsterdam, juli, Bengtsson Bo & Jardar Sørvoll (2013) Divergent path dependence in two Nordic housing regimes comparing the historical trajectories of Swedish and Norwegian hou- sing policy. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spain, juni, Dahlberg, Matz (2013) After the cold war: The effect of military base closures on individual labor market outcomes. Uppsats till IIPF Conference, Taormina, Italien, augusti, Eliasson, Tove (2013) Access to capital The importance of coethnic bank employees for immigrant self-employment. Uppsats till Conference on Discrimination and Labour Market Research, Växjö, maj, Fitzpatrick, Suzanne, Bo Bengtsson & Bett Watts (2013) Rights, citizenship and housing: reviewing the terrain and exploring a middle way. Uppsats till ISA (International Sociological Association) RC43 (Housing and the Built Environment) Conference At home with the housing market, Amsterdam, juli, Hedman, Lina, Katja Vilkama, & Ingar Brattbakk (2013) White flight in the Nordic countries? Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spanien, juni, Kelly, Melissa & Lina Hedman (2013) Onward migration of Iranians from Sweden. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference: Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment, Tarragona, Spanien, juni, Martinek, Hanne (2013) Redistribution or stabilization? Design and effects of German and Swedish cash-benefits for mothers. Uppsats till the RC 19 Conference Social Exclusion and the Challenges of Inclusion: Social Policies Addressing Intersecting Inequalities, Budapest, Hungary, augusti, Myrberg, Gunnar (2013) Housing newcomers: National policies and local challenges. Uppsats till Imiscoe 10th Annual Conference, Malmö, Sweden, augusti, Rydén, Göran (2013) The letter writer and the Ébéniste. Thoughts about the practice of work, other practices and historical change. Uppsats till The Eighteenth Century in Practice, Oslo, augusti, Vedung, Evert & Staffan Bjurulf (2013) A theory-based triangulation approach to impact evaluation: The MCET method revisited. Uppsats till Helix International Conference on Innovative Practices in Work, Organization and Regional Development Problems and Prospects, Linköpings University, Helix VINN Excellence Center, Linköping, juni, Detta nummer av nyhetsbrevet kommer att vara det sista för vår redaktör Carita Ytterberg, som går i pension vid årsskiftet. Vi vill därför passa på rikta ett stort tack till Carita för att hon sett till att nyhetsbrevet har kommit på plats varje gång. Genom Caritas redigering av texter och tillägg av bilder har nyhetsbrevet fått en väldigt fin slutfinish. Tack Carita, genom övriga medlemmar i redaktionskommittén! Intresserad av någon publikation? Kontakta Carita Ytterberg för närmare information! Tel: Epost: IBF Nyhetsbrev 7

8 Marknadstidning B AVS: Institutet för bostads- och urbanforskning Uppsala universitet Box Uppsala Gill Lokala Varför Alt affärsgator så One olika? MT 22 i globala pkt Regular städer. 24 Sharon pkt Zukins urbanföreläsning Berling Nordisk 10 pkt Regular bostadspolitik (13 pkt) i jämförande historiskt ljus Sharon Zukin, världskänd professor i i urbansociologi från Brooklyn från Varför Brooklyn så College, olika? College, New Den York frågan New City York är University, utgångspunkten City University, gästade gästade för IBF i mars. IBF denna i Under mars. bok Under fyra som hektiska beskriver fyra hektiska dagar och hann dagar analyserar hon hann med hon bostadspolitikens med IBF-forskare utveckling med IBF-forskare besöka sedan Stockholm 1900-talets besöka Stockholm för början en guidad för i en att med tillsammans tillsammans att visning guidad Sverige, av visning Danmark, gentrifieringens av gentrifieringens Norge, Södermalm, Finland Södermalm, och inklusive Island. inklusive ett I besök på ett december kollektivhuset besök på 2013 kollektivhuset Färdknäppen. utkommer Färdknäppen. den Förutom i andra ett Förutom seminarium omarbetad ett och seminarium upplaga, en doktorandworkshop där och hänsyn en doktorandworkshop har tagits på IBF, till samt utvecklingen ett på studiebesök IBF, samt allt på ett sedan Linnémuseet studiebesök 2006 då och på boken Linnémuseet Gustavianum, gavs ut och första hann Gustavianum, gången. vår gäst I också den hann med vår nya gäst huvudnumret upplagan också med finns i huvudnumret universitetshuset, utförliga, nyskrivna i universitetshuset, sal X: avsnitt den offentliga i vart sal föreläsningen X: och den ett offentliga av de i vår fem föreläsningen årliga landskapitlen serie Uppsala i vår om årliga Lecture de senaste serie in Uppsala Housing årens and Lecture utveckling Urban Research. Housing samt en and uppdatering Urban Research. och i någon mån omprövning Sharon Zukin av har slutsatserna under drygt i de trettio jämförande år år varit internationellt Även andra ledande avsnitt på på forskning har setts om över, städers bl.a. omvandlingar med hänsyn i i ljuset till senare av av ekonomiska, forskning sociala och till och ny kulturella dokumentation förändringar som nationellt kommit fram och globalt. under Gentrifiering de senaste åren. av av bostadsområden, konsumtion Trots de stora och restaurangkultur, likheterna mellan nya de former nordiska av av boen- ländederna ( loft och living ) trots täta samt kontakter hur känslor mellan av av äkthet beslutsfattarna hos urbana platsers har de utvecklat skapas och fem produceras, helt olika är är system några av av för de de att områden åstad- Zukin komma beforskat. ett gott Hennes boende senast åt sina bok medborgare. finns också översatt Utveck- till lingen svenska: analyseras Naken i stad. ett perspektiv Autentiska urbana av stigberoende platsers liv liv och eller förfall path (2011). dependence, som betonar betydelsen av kapitlen. tidigare Titeln på på beslut föredraget och händelser mars var för Beyond det politiska authenticity: hand- Local lingsutrymmet shopping streets vid senare in in global tidpunkter. cities, och handlade om ett Det pågående historiska jämförande förloppet projekt i vart som och undersöker ett av vilken fem roll länderna affärsgator beskrivs på på och svenska tolkas egentligen från en bostadsfrågans en gata eller ett område tidiga politisering för handel och i början matserveringar av det förra - i vid seklet mening fram till har dagens i i den situation nya, globala år staden. Författarna New York, Amsterdam diskuterar också och Singapore vad vi kan är är lära några oss av av av de de historien städer som om ingår vi vill i i denna ta ställning studie, och till dagens bland annat utveckling handlade och föredraget de aktuella om de de bostadspoli- fördelar jäm- jämförande tiska stridsfrågorna. studier studier av detta av detta slag har, slag samtidigt har, samtidigt som det som också det gavs exempel på problem. Ett exempel på detta är hur en affärsgata ska definieras för vissa handlar det helt självklart om en avgränsad adress, medan andra tänker mer i termer av kvarter. Ett urbant rum som i det här fallet en affärsgata, skapas Häftad, det vill ca sägs 480 upplevs, sidor definieras och används på många Andra olika rev. sätt, upplagan. i sitt specifika historiska sammanhang. Utkommer Föreläsningen december finns inspelad 2013 och är tillgänglig, tillsammans Varför så olika? med mer går information att beställa om hos Sharon Zukins arbeten, bokförlaget via IBFs Egalité, hemsida: i närmaste bokhandel eller hos någon nätbokhandel. urbanforelasning/2012-sharon-zukin/ Tora Holmberg, forskarassistent i sociologi Redaktör: Carita Ytterberg, tel e-post: Redaktion: Per Gustafson, Emma Holmqvist, Gunnar Myrberg och Carita Ytterberg Ansvarig utgivare: Roger Andersson Webbsida: Besöksadress: Trädgårdsgatan 18, Uppsala Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala Kph Trycksaksbolaget AB

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 2 juni 2013 Ur innehållet Mats Franzén skriver om förtätning av staden sid. 2 Kvinnorna styr på IBF Platser för tillverkning, platser för användning

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Munken invigdes med pompa och ståt. Öppet hus Ett år sedan flytten från Gävle Huset fylldes med kolleger och vänner

Munken invigdes med pompa och ståt. Öppet hus Ett år sedan flytten från Gävle Huset fylldes med kolleger och vänner IBF Nyhetsbrev nummer 1/2014 Munken invigdes med pompa och ståt Nästan ett år efter flytten från Rådhuset i Gävle till kvarteret Munken i Uppsala bjöd IBF gamla och nya vänner på festlig invigning och

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

MÅNGFALDENS DILEMMAN

MÅNGFALDENS DILEMMAN MÅNGFALDENS DILEMMAN En seminarieserie om migration och etniska relationer vid Institutet för bostads- och urbanforskning Seminarier relaterade till forskningsprogrammet 2010 Tisdag 19 januari kl. 13.15

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Name: Olof Åslund Title: Director General, Professor Year of birth: 1972 Adress: IFAU, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Tel: +46 18 471 70 89 Fax: +46 18 471

Läs mer

Äldres boende. Studentlitteratur. -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD

Äldres boende. Studentlitteratur. -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD Äldres boende -forskningsperspektiv i Norden REDAKTÖRER: MARIANNE ABRAMSSON CATHARINA NORD Studentlitteratur Inledning 11 Författarpresentation 17 KAPITEL 1 Ny bostadspolitik för att möta en åldrande befolkning

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

IBF NYHETSBREV. Sverige har fått en ny regering. Den socialdemokratiskt. Nya tider och en ny politik. Nr 3, okt. 2006

IBF NYHETSBREV. Sverige har fått en ny regering. Den socialdemokratiskt. Nya tider och en ny politik. Nr 3, okt. 2006 IBF NYHETSBREV Nya tider och en ny politik Sverige har fått en ny regering. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har ersatts med en regering ledd av fyra borgerliga partier. Hur kommer det att påverka

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Lukas Smas, Senior Research Fellow, Nordregio Felles nettverksamling for regional og kommunal planlegging 12-13 November 2012.

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 4, november 2012 Ur innehållet Djur i staden sid. 2 Miljonprogrammets renovering kan leda till vräkningar Rapport från ENHR i Lillehammer sid.

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Stockholm 2015-05-04

Stockholm 2015-05-04 Stockholm 2015-05-04 Inledning Civilutskottet beslutade den 25 november 2014 att göra en resa till Haag, Nederländerna, den 19-21 april 2015. Syftet med resan har av utskottet fastställts enligt följande

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i den atlantiska världen 1960-2012

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i den atlantiska världen 1960-2012 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i den atlantiska världen 1960-2012 Evert Vedung Prof emeritus i statsvetenskap ssk bostadspolitik 2005- Uppsala universitet Institutet f bostads-

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se

Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn! per@kornhall.se Per Kornhall FilDr, leg. lär. Författare och oberoende skolexpert Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Eu-kommissionens DG Network

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 Version 2015-03-13 Moviums aktiviteter våren 2015 Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 5-6 februari i Umeå Specialkurs för besiktningsmän utemiljö arrangerad av SBR Byggingenjörerna

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre Med denna broschyr vill vi flagga för ett spännande internationellt arbete med en webbplattform

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Værnes workshop 2011-03-23 Fritidsboliger og flerhusboende som trend, ressurs og utfordring Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Upplägg Några ord om Tillväxtanalys

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Ekonomi för en hållbar utveckling

Ekonomi för en hållbar utveckling Inlägg seminarium vid Ekocentrum, Göteborg, den 5 november 2014 Ekonomi för en hållbar utveckling Peter Söderbaum Professor emeritus, ekologisk ekonomi Mälardalens högskola, Västerås http://www.mdh.se/est

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

med familj och barn går det?

med familj och barn går det? Ann-Christin Jans Flytta till jobb med familj och barn går det? Den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden har minskat de senaste decennierna i Sverige. Undantag finns dock. Under 1990-talet blev unga

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

MEDBORGARDIALOG EN FRÅGA OM FÖRTROENDE & MEDSKAPANDE

MEDBORGARDIALOG EN FRÅGA OM FÖRTROENDE & MEDSKAPANDE MEDBORGARDIALOG EN FRÅGA OM FÖRTROENDE & MEDSKAPANDE Förebygg.nu November 2013 Martin Sande, Kreativ ledare på Preera, twitter.com/martinsande 1 2013-11-20 Martin Sande, martin.sande@preera.se, www.twitter.com/martinsande

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Bostadens inre kvaliteter

Bostadens inre kvaliteter Bostadens inre kvaliteter Tammsvik, Upplands-Bro 18 20 augusti, 2010 Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter En gång i tiden begränsade sig kraven på en bostad till att den skulle vara funktionell

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet National Council on Ageing, Iceland Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet Nätverket ingår i det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL) samt finansieras

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer