Avtal om Netaxept Avtal för Netaxept-tjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om Netaxept Avtal för Netaxept-tjänsten"

Transkript

1 Avtal om Netaxept Avtal för Netaxept-tjänsten Returadress Nets Tjänster för distanshandeln FI- Finland Netaxept ID Behandlingsdatum Avtalsversion SE 4.01 Handläggare Fyll i blanketten noggrant (fält som är markerade med asterisk * är obligatoriska) och returnera blanketten till Nets. Avtalet görs på företagets officiella namn. Uppgifterna om varje enskilt handelsplats ska anmälas på en separat blankett. I detta Avtal Nets betyder. Tillsatt att ni gör avtalet om Netaxept måste ni göra ett annat avtal om att ta emot Visa och MasterCard kortbetalningar och deras inlösning i distansförsäljning liksom med andra betalningsätt med valda serviceleverantörer. Utan dessa avtal kan ni inte ta emot betalningar via Netaxept i er nätbutik och annan distansförsäljning. 1 Uppgifter om företaget 1.1 Företagets officiella namn* 1.2 Företagets marknadsföringsnamn / Handelsplatsens namn* 1.3 Postadress* 1.4 Postnummer* 1.5 Adressort* 1.6 Land* 1.7 FO-nummer* 1.8 Personbeteckning (ddmmåå+signumdelen, behövs endast från firmanamn) 1.9 Kontaktperson* Kontaktpersonens mobiltelefonnummer* 1.11 Kontaktpersonens e-post adress* 1.12 Handelsplatsens webbadress 1.13 Affärskedja och/eller handelsgrupp, till vilken företaget hör 1.14 Bransch samt de produkter och tjänster som avtalet omfattar* 1.15 Uppskattat antal betalningstransaktioner per 12 månader* 1.16 Språk* Finska Svenska Engelska 1.17 Typen av produkt fakturering* efaktura Fakturan per post Nätfakturaadress (fakturan postas på den adress som uppges i punk 1.3) Namnet av fakturans mottagare EDI-kod Operatörens / förmedlarens kod 1) Personen till vilken Nets skickar användarkoderna för Netaxept när Netaxept avtalet har trätt i kraft.

2 Avtal om Netaxept Avtal för Netaxept-tjänsten 2 Integrator av nätbutiken (fyll in bara om avtalet gäller en nätbutik) 2.1 Nätbutikens integrator* 2 Vi själva Någon annan, företagets namn? 2) Företaget som tar hand om integrationen mellan er nätbutik och Netaxept. Integrator betyder inte Nets. 3 Servicepaket och tilläggstjänster (välj bara ett servicepaket) * 3.1 Servicepaket Start: Baspaket för nätbutik 3.2 Tilläggstjänster (avgiftsbelagda) Inga tilläggstjänster 3.3 Servicepaket Advanced: Omfattande paket för nätbutik 3.4 Tilläggstjänster (avgiftsbelagda) One-click -betalning (easy payment) Återkommande kortbetalningar (recurring payment) Riskhanteringsverktyg (ThreatMetrix) 3.5 Servicepaket Call Centre: Paket för telefon- och postförsäljning 3.6 Tilläggstjänster (avgiftsbelagda) Återkommande kortbetalningar (recurring payment) 4 Visa och MasterCard kortbetalningars inlösare 4.1 Visa- och MasterCard-kortbetalningars inlösare (acquirer) ³ Nets Oy Osuuspankki Danske Bank Nordea Handelsbanken Teller Någon annan, vem? 3) Företaget som ni har gjort ett avtal med om att ta emot Visa och MasterCard kortbetalningar och deras inlösning i distansförsäljning, och som inlöser dessa kortbetalningar till er. 5 Valutor 5.1 Betalningsvalutor* ⁴ EUR SEK USD GBP Någon annan, vad? 4) Ta reda på att inlösaren stöder valutorna som ni har valt. I Start-servicepaketet kan ni välja bara euro till er betalningsvaluta. 6 Uppgifter om Nets Webbportalens användare Nets Webbportal (Merchant Portal) är en rapportering service som Nets erbjuder till att följa betalningstransaktioner. 6.1 Kontaktperson* Kontaktpersonens mobiltelefonnummer* 6.3 Kontaktpersonens e-post adress* 5) Personen till vilken Nets skickar användarkoderna för Nets Webbportalen efter Netaxept produktionsanvändarkoderna har skickats.

3 Avtal om Netaxept Avtal för Netaxept-tjänsten 7 Tilläggsuppgifter 8 Underskrift Genom att underteckna ansökan intygar den sökande att uppgifterna som angetts i ansökan är korrekta och den sökande förbinder sig att följa Avtal om Netaxept inklusive bilagor och de gällande avtalsvillkoren som tillämpas på avtalet samt Nets instruktioner. Den sökande godkänner att Nets kan skaffa nödvändiga kredituppgifter om honom. 8.1 Ort och datum* 8.2 Undertecknarens ställning i företaget* 8.3 Företagets officiella underskrift* 8.4 Namnförtydligande*

4 Allmänna avtalsvillkor för Netaxept-tjänsten (Sida 1/3) 1. Avtalets omfattning Dessa allmänna avtalsvillkor för Netaxept-tjänsten (Allmänna Villkor) tillämpas på avtalsförhållandet mellan Handlaren och Nets, enligt vilket Nets tillhandahåller Netaxept-tjänsten till Handlaren. I Allmänna Villkoren regleras även parternas rättigheter och skyldigheter kring användningen av Netaxept-tjänsten. Avtalsformuläret och dessa Allmänna Villkor utgör tillsammans avtalet för användning av Netaxept-tjänsten (Avtalet). Avtalet uppstår då parterna har undertecknat Avtalet eller då Nets på något annat sätt har godkänt Avtalet som Handlaren har undertecknat. Vid tillämpningen av Avtalet iakttas följande prioritetsordning: 1. Avtalet 2. Allmänna Villkor 3. Prislista 2. Definitioner Handlaren är den enhet som har ingått Avtalet med Nets. Netaxept är en tjänst som kan användas för att göra betalningar i distansförsäljning med betalkort och/eller andra betalningsmedel för vilka Handlaren har ingått avtal med en eller flera inlösare och/eller betalningsleverantörer. Nets är ett bolag i Nets-koncernen som har ingått detta Avtal med Handlaren. 3. Handlarens rättigheter och skyldigheter Handlaren ska tillhandahålla och utföra nödvändig implementering och anpassning av e-handelslösningen för att kunna kommunicera med Netaxept. Innan Netaxept kan tas i bruk ska Handlaren testköra integrationen av Handlarens e-handelslösning med Netaxept enligt Nets instruktioner. Handlaren ansvarar för alla kostnader för implementering och testkörning. Handlarens utrustning och e-handelslösning ska alltid uppfylla Nets krav och specifikationer för användning av Netaxept vilka finns att hämta på webbplatsen Användningen av Netaxept kräver alltid att Handlaren har ett eller flera giltiga avtal med inlösaren(arna) och/eller betalningsleverantören(erna). Handlaren ska skriftligen och utan dröjsmål informera Nets om alla ändringar i Handlarens information som kan påverka Avtalet eller Netaxept. Detta gäller även ändringar av Handlarens adress, telefonnummer, e-postadress etc. Handlaren ska även informera Nets vid uppsägning eller ingående av avtal med inlösare och/eller betalningsleverantörer. Handlaren ansvarar för att informationen till Nets är korrekt och fullständig. Nets har ingen skyldighet att bekräfta eller komplettera informationen från Handlaren. Handlaren ska omgående och senast inom 24 timmar informera Nets om databrott eller försök till databrott som Handlaren känner till eller misstänker ha orsakat eller kan orsaka skada för Nets eller kortinnehavare / slutkunder. 4. Nets rättigheter och skyldigheter Nets ska göra Netaxept tillgängligt för Handlaren så att Handlaren kan göra och leverera betalningar för distansförsäljning till inlösare och/eller betalningsleverantör(er) som har godkänt att Netaxept används vid betalningar i distansförsäljning. Nets ska uppfylla de krav på funktion och säkerhet som ställs av de inlösare och/eller betalningsleverantör(er) som har godkänt att Netaxept används vid betalningar i distansförsäljning. Nets är skyldigt att se till att Netaxept uppfyller aktuella säkerhetskrav för betalningssystem, för närvarande PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Netaxept är tillgängligt dygnet runt för utväxling av transaktioner. Nets strävar efter att tillhandahålla en tillgänglighet på 99 %. Nets har rätt att avbryta Netaxept-driften om detta är nödvändigt för underhåll, reparation eller utveckling av Netaxept eller om det finns någon annan orsak som berättigar ett avbrott. Om möjligt ska Nets meddela Handlaren i förväg om avbrottet. Nets är skyldigt att informera Handlaren om viktiga ändringar av Netaxept som kräver ändringar av integrationen mellan Handlarens e-handelslösning och Netaxept. Sådana ändringar meddelas med en (1) månads varsel. När Handlaren tar emot detta meddelande är denne skyldig att uppdatera sin egen e-handelslösning inom den tidsfrist som angetts av Nets. Vid ändringar av företagsegna system ansvarar Handlaren självt för sina kostnader. Nets ansvarar inte för funktionen eller tillgängligheten hos de tjänster eller system från tredje part som ansluter till Netaxept och har inte heller några andra skyldigheter när det gäller dessa tjänster eller system. 5. Support När Handlarens e-handelslösning integreras med Netaxept erbjuder Nets upp till fyra (4) timmars kostnadsfri support för etablering av en kommunikationslänk mellan Handlarens e-handelslösning och Netaxept samt för felidentifiering. Support utöver fyra (4) timmar avtalas skriftligen mellan Handlaren och Nets och faktureras enligt den timtaxa som anges i Nets gällande prislista.

5 Allmänna avtalsvillkor för Netaxept-tjänsten (Sida 2/3) 6. Tokeniseringslösningar Om tokeniseringslösningar (återkommande kortbetalningar / one-click-betalningar) används, är det Handlarens ansvar att förvara sådan "tokens" på ett säkert sätt och begränsa åtkomst till data efter principen "need to know". Det är inte under några omständigheter tillåtet att förvara "tokens" i oskyddade frontend-system på internet eller direkt på mobila enheter. Handlaren ska omgående och senast inom 24 timmar informera Nets om databrott eller försök till databrott som Handlaren känner till eller misstänker ha orsakat eller kan orsaka skada för Nets eller kortinnehavare / slutkunder. 7. Priser och betalningsvillkor Priser för Handlarens användning av Netaxept och ytterligare tjänster anges på Avtalet och/eller i Nets gällande prislista. Efter den inledande tidsperioden har Nets rätt att ändra priserna i prislistan genom att skriftligen eller på något annat permanent sätt meddela Handlaren om ändringen. Detta måste dock göras senast två (2) månader innan ändringen träder i kraft. Alla priser är exklusive moms. Startavgiften och månadsavgiften för den första månaden faktureras när Avtalet har ingåtts. Månadsavgiften faktureras månadsvis i förskott. Transaktionsavgiften faktureras månadsvis i efterskott. Betalningsvillkoren är fjorton (14) dagar från fakturadatum. Dröjsmålsräntan ska vara den ränta som anges i de gällande bestämmelserna om förfallna betalningar. Nets har rätt att överlämna förfallna och obetalda fakturor till tredje part för inkassering av skuld. Handlaren ansvarar för eventuella inkassokostnader. 8. Ändringar i Avtalet Nets har rätt att göra ändringar i Avtalet genom att skriftligen eller på något annat permanent sätt meddela Handlaren om detta. Detta måste dock göras senast tre (3) månader innan ändringen träder i kraft. Om ändringen inte beror på lag, förordning, en myndighets föreskrift eller beslut, på de Internationella kortorganisationernas regler eller på krav från inlösare och/eller betalningsleverantörer och om ändringen är ogynnsam för Handlaren, har Handlaren rätt att genom en skriftlig anmälan till Nets säga upp Avtalet att upphöra innan ändringen träder i kraft. Om Handlaren inte har sagt upp Avtalet skriftligen innan ändringen träder i kraft, anses Handlaren ha godkänt ändringen och Avtalet kommer då att vara bindande för Handlaren i sin ändrade form. 9. Immateriella rättigheter Alla immateriella rättigheter för Netaxept och tillhörande dokumentation tillhör Nets och/eller tredje part, och inga sådana rättigheter kommer att överlåtas till Handlaren enligt detta Avtal. Under Avtalets giltighetsperiod beviljar Nets Handlaren en ickeexklusiv, begränsad rätt att använda Netaxept såsom anges i detta Avtal. Handlaren har inte rätt att ändra, kopiera, sälja eller på annat sätt göra Netaxept tillgängligt för andra. 10. Ansvarsbegränsning Varje part ansvarar gentemot den andra parten för skador som orsakats av brott mot detta Avtal med reservation för de begränsningar som anges nedan. Nets ansvarar inte under några omständigheter för indirekta skador eller följdskador och/eller förluster, inklusive förlorad goodwill, vinstbortfall, krav från tredje part, driftsförlust, serviceavbrott, inkomstbortfall, förlust av sparmedel, dataförlust, ränteförlust och liknande. Nets ansvar för fel eller förseningar av Netaxept är begränsat till att åtgärda felet eller till att se till att den felaktiga eller försenade tjänsten åter tas i drift. Nets ansvarar dock för direkta skador som Handlaren har åsamkats genom oaktsamt brott mot detta Avtal och som Handlaren kan bevisa. Ansvaret begränsas till ett belopp per händelse motsvarande de avgifter Handlaren har betalt för Netaxept under tre (3) månader omedelbart före denna händelse. När det gäller avtalsår begränsas ansvaret till högst tolv (12) månaders avgifter för Netaxept. Nets ansvarar uteslutande för sina egna tjänster och handlingar. Nets ansvarar därför inte under några omständigheter för fel / defekter eller förseningar eller på annat sätt för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter, om detta är ett resultat av Handlarens eller tredje parts handlingar. 11. Giltighet och uppsägning Detta Avtal gäller under en inledande period på tolv (12) månader från Avtalets ingående och gäller efter denna inledande period tills vidare. Efter den inledande perioden kan Avtalet sägas upp av båda parterna med tre (3) månaders skriftligt varsel. Varje part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan genom ett skriftligt meddelande till den andra parten: 1. i händelse av väsentligt avtalsbrott från den andra parten eller 2. om den andra parten är konkursmässig, lämnar in en konkursansökan, begär omstrukturering eller liknande konkursförfarande. Dessutom har Nets rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Nets anser att den hårdvara, mjukvara eller kommunikationsanslutning som Handlaren använder kan utgöra en sä-

6 Allmänna avtalsvillkor för Netaxept-tjänsten (Sida 3/3) kerhetsrisk för Netaxept eller om Handlarens verksamhet på annat sätt utgör en datasäkerhetsrisk och Handlaren inte har åtgärdat situationen trots skriftligt meddelande från Nets. 12. Avbrytande av Netaxept Istället för eller som tillägg till rätten att säga upp Avtalet i avsnitt 11 eller i händelse av att Handlaren inte har betalat Nets faktura i tid, har Nets rätt att avbryta eller stänga Netaxept och alla andra tjänster som Nets tillhandahåller till Handlaren enligt detta Avtal. När Netaxept ska öppnas igen eller när andra tjänster ska återupptas faktureras en separat avgift som anges i Nets gällande prislista. Nets ska utan oskäligt dröjsmål meddela Handlaren om åtgärder som vidtas i avsnitt Tillämplig lag och lösande av tvister Avtalet omfattas av finsk lagstiftning, exklusive dess val av lagbestämmelser. Tvister ska i första instans lösas av tingsrätten i Nets hemvist. 14. Övriga villkor Ingen av parterna får hållas ansvarig gentemot den andra parten för omständigheter som ligger utanför partens kontroll och som parten inte skäligen hade kunnat beakta eller undvika när Avtalet ingicks, såsom arbetskonflikter (strejk och lockout), nyckelpersoners arbetsoförmåga, krig, terrorhandlingar, civilmotstånd, naturkatastrofer, brand, valutarestriktioner, tvångskonfiskering, import- eller exportförbud samt avbrott i den normala handeln eller störningar/avbrott i infrastrukturen, telekommunikationslinjer, nätverk, internetanslutningar, elförsörjning eller annan energiförsörjning. Ovanstående gäller på motsvarande sätt för force majeure hos relevanta underleverantörer. Handlaren har inte rätt att avträda eller överlåta Avtalet eller delar av det utan att först inhämta skriftligt tillstånd från Nets. För Handlarens avträdande eller överlåtelse av Avtalet eller delar av detta som Nets har godkänt, faktureras en separat avgift som anges i Nets gällande prislista. Nets har rätt att avträda eller överlåta Avtalet eller delar av detta till en enhet som ingår i samma bolagsgrupp som Nets eller i samband med Nets överlåtelse av relevanta affärsverksamheter till tredje part genom ett skriftligt meddelande till Handlaren. Nets har rätt att banda samtalen till servicenumren. De bandade samtalen hanteras endast av behöriga personer. De bandade samtalen används bland annat för utredning av reklamationer och för utbildning av kundservicepersonalen. 15. De Allmänna Villkorens giltighet Dessa Allmänna Villkor träder i kraft den 27 mars 2014 och gäller tills vidare.

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

TellerAvtal Villkor. Juli 2011

TellerAvtal Villkor. Juli 2011 Juli 2011 TellerAvtal Villkor Teller is part of the Nets group Teller A/S, Danmark, fillial Sverige (org.nr: 516407-1846) och Teller AS, Norge, fillial Sverige (org.nr: 516405-4321) Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer