Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang"

Transkript

1 Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att uppfölja t.ex. uppgifter om 10 företags firmor och alla ändringar i 10 företag. Om man dessutom vill uppfölja alla ändringar i ett ytterligare företag, måste ett nytt abonnemang tecknas och en andra abonnemangsblankett fyllas i för det elfte företaget. Om du vill uppfölja uppgifterna om ett företags firma och ändringar av ett annat företags verksamhetsområde, ska du teckna två abonnemang, eftersom de uppgifter som ska uppföljas inte har samma innehåll. Kopiera alltså så många abonnemangsblanketter som du behöver. Som ovan framgår kan ett avtal innehålla flera abonnemang. Varje abonnemang utgör bilaga till Avtalet. Underteckna alla abonnemang. Kontaktpersonen kan meddela ändringar i tjänsten med e-post eller brev.

2 Grunduppgifter om kunden Kundens namn Kundens utdelnings-/leveransadress Meddelandetjänst Abonnemangsblankett Kundens FO-nummer/födelsedatum Kundens faktureringsadress (om annan än ovan) Uppgifter om kundens kontaktperson Kontaktperson Mobiltelefonnummer Telefon och fax E-post Tjänstesortiment (Välj vilka tjänster du vill abonnera.) Handelsregistret Alla ändringar Företagsform. Firma Bifirma Parallellfirma Kapitalet Verksamhetsområde Organisationsregler Bokslut har lämnats in Räkenskapsperiod Företagets ställning Roller Anmälan som har tagits upp till behandling Stiftelseregistret Alla ändringar Årsredovisning har lämnats in Stadgeändring Ärende som har tagits upp till behandling FO-nummer på de företag eller stiftelser som ska uppföljas (max. 10/abonnemang): Ytterligare information Ort och datum Ort Datum Kundens underskrift och namnförtydligande Kundens underskrift och namnförtydligande Godkännande av abonnemang (PRS undertecknar.).

3 3( VILLKOR FÖR MEDDELANDETJÄNSTEN VIRRE Dessa villkor för meddelandetjänsten Virre tillämpas på den meddelandetjänst (senare Tjänsten ) som Patentoch registerstyrelsen - FO-nummer , adress Arkadiagatan 6 A, Helsingfors (senare "PRS ) tillhandahåller via sin informationstjänst Virre. Vid abonnemang av Tjänsten förbinder sig Kunden att följa dessa villkor. 1. Registrering Kunden eller hans företrädare registrerar Kunden som användare av Tjänsten då han fyller i abonnemangsblanketten för Tjänsten eller då han abonnerar tjänsten, varvid Kunden godkänner dessa villkor och förbinder sig att följa dem. PRS förbehåller sig rätten att besluta om registreringen av Kunden. Kunden förbinder sig att använda Tjänsten enligt dessa villkor, lagstiftning och god sed. 2. Tjänstens innehåll Tjänsten avser den meddelandetjänst som PRS levererar till Kunden, och den omfattar offentliga uppgifter som tjänstesortimentet innehåller och som separat har plockats. Tjänsten kan innehålla flera Abonnemang, och högst 10 FO-nummer som ska uppföljas kan kopplas till ett abonnemang. Fyll i en egen abonnemangsblankett för varje Abonnemang. Tjänstens exaktare innehåll bestäms efter de produkter som har specificerats på abonnemangsblanketten för Tjänsten. Beskrivningen av Tjänsten, som gäller vid undertecknandet av avtalet, utgör bilaga 2 till dessa villkor. Rapporten enligt Tjänsten levereras till Kunden med e-post i textformat. PRS har rätt att ändra, komplettera eller ta bort Tjänstens egenskaper, tillgänglighet eller tjänstesortiment. PRS förbehåller sig rätten att när som helst stänga Tjänsten om det finns skäl att anta att Kunden underlåter att följa dessa villkor. Kunden har rätt att ändra Tjänstens innehåll genom att skriftligen meddela om ändringarna till PRS. Kontaktpersonen kan meddela om ändringarna i Abonnemanget med e-post eller brev. Ändringarna bifogas som en del till detta Avtal. PRS ska genomföra ändringen utan onödigt dröjsmål. Kunden ansvarar för riktigheten av de uppgifter som han anger. 3. Avbrott i Tjänsten Avbrott kan förekomma i Tjänsten på grund av underhåll, tekniska problem eller uppdatering. PRS strävar till att på förhand i god tid på sin webbplats informera om planerade avbrott i Tjänsten, men garanterar inte att Tjänsten fungerar utan störningar och avbrott. Fördröjningar och avbrott kan emellertid inte anses som avtalsbrott. Kunden ska omedelbart informera PRS om han märker störningar eller brister i Tjänsten eller i PRS verksamhet. 4. Kundens rättigheter och ansvar Mot betalning av de avgifter som bestäms i Avtalet får Kunden en av villkoren begränsad, icke-exklusiv nyttjanderätt till den information som han får via Tjänsten under avtalets giltighetstid. Kunden ser till att PRS har korrekta och uppdaterade kontakt- och faktureringsuppgifter om Kunden. Kunden ser också till att den kontaktperson som Kunden har utsett har den information och de befogenheter som behövs för att sköta de i villkoren definierade uppdragen och abonnemang på eventuella tilläggstjänster. Kunden ansvarar för att han använder, utnyttjar och bevarar den information som han har fått via Tjänsten enligt dessa villkor och kraven i den gällande lagstiftningen.

4 4 ( Kunden kan lagra information som han har fått via Tjänsten men kan inte överlåta den vidare i stora mängder. Informationen får varken återförsäljas eller publiceras i datanät. Vid behandlingen av informationen ska Kunden följa kraven i de gällande bestämmelserna i personuppgiftslagen. 5. Avgifter och faktureringsgrunder Kunden faktureras för start av Abonnemanget, för de ändringar som han gör i Abonnemanget och för användning enligt den prislista som gäller vid respektive tidpunkt. Prislistan som gäller den dag då avtalet träder i kraft utgör bilaga 1. Fakturering för Tjänsten sker månadsvis i efterhand. Startavgiften debiteras före införandet av Tjänsten. Betalningsvillkoret är fjorton (14) dagar från fakturans datum. För försenade betalningar debiterar vi ränta enligt räntelagen och skäliga indrivningskostnader. Betalningen av avgiften senast den i fakturan angivna förfallodagen är villkoret för att rätten att använda Tjänsten fortsätter att gälla. PRS har rätt att göra ändringar i prislistan. Punkt 8 "Ändring av villkoren" bestämmer om införandet av ändringar. 6. Äganderätt till information PRS (eller den som rättigheterna eventuellt har härletts från) äger alla immateriella rättigheter i anslutning till Tjänsten (såsom upphovsrätt, patent, nyttighetsmodellrätt och varumärken med rättigheterna att ändra och vidare överlåta dem). Avtalet innebär att kunden mot den avtalade ersättningen endast får en icke-exklusiv, av villkoren begränsad nyttjanderätt till den information som han får via Tjänsten. Kundens alla rättigheter till den under Tjänsten samlade informationen upphör att gälla då avtalet löper ut. 7. Skadeersättning och ansvarsbegränsningar PRS ansvarar varken för informationens integritet eller för felaktig, fördröjd, förstörd, försvunnen eller förvanskad information i Tjänsten eller för de skador som detta medför för Kunden eller en tredje part. PRS ansvarar inte heller för användningen av Tjänsten i Kundens verksamhet eller för att Tjänsten inte motsvarar Kundens syfte. Ytterligare har PRS inte något ansvar för de tjänster som Kunden erbjuder eller de produkter som Kunden tillverkar och eventuella fel i dem eller skador som dessa har orsakat. PRS ansvarar inte för skador som orsakas av funktionsavbrott, ändringar i Tjänstens innehåll, nedläggning av Tjänsten eller av att Tjänsten inte fungerar. PRS är inte ansvarig för dröjsmål eller skada som beror på ett oöverstigligt hinder. En Part ska utan dröjsmål skriftligen meddela om ett oöverstigligt hinder till den andra Parten, likaså då ett hinder har upphört. PRS ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som Tjänsten eventuellt orsakar Kunden. PRS är inte heller ansvarig för skada eller dröjsmål för en tredje. PRS skyldighet att ersätta direkta kostnader och skador motsvarar högst den totala summa av avgifter som PRS har debiterat Kunden för Tjänsterna under de föregående sex (6) månaderna före den händelse som utlöste skadeståndsansvaret. 8. Ändring av villkoren PRS har rätt att ändra dessa villkor och avgifterna för Tjänsten. Vi informerar Kundens kontaktperson skriftligen om ändringar minst en månad innan dessa träder i kraft. Om Kunden inte godkänner en ändring, har Kunden rätt att säga upp sitt Avtal genom att skriftligen meddela PRS om detta senast fjorton (14) dagar innan ändringen skulle träda i kraft. Uppsägningen träder i kraft den dag då ändringen skulle ha trätt i kraft.

5 5 ( 9. Överlåtelse av avtal Kunden har inte rätt att överlåta ens en del av Avtalet utan skriftligt förhandssamtycke från PRS. 10. Giltighet Avtalet gäller tills vidare från det datum som anges i avtalsbekräftelsen. Avtalet kan sägas upp med en (1) månads uppsägningstid. En uppsägning ska göras skriftligen med en uppsägningsanmälan till den andra parten. PRS har rätt att hindra användningen av Tjänsten om Kunden har underlåtit att betala fakturan senast på förfallodagen. PRS har rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om: (i) (ii) (iii) Kunden väsentligen har underlåtit att följa villkor enligt detta Avtal eller att uppfylla sina förpliktelser enligt villkoren, eller om Kunden på ett annat väsentligt sätt har brutit mot Avtalsvillkoren och inte har avhjälpt sitt avtalsbrott under en tidsfrist på fjorton (14) dagar från PRS skriftliga anmärkning Kunden kommer att försättas i företagssanering, likvidation eller konkurs, eller om det annars finns grundade skäl att anta att han är oförmögen att sköta sina betalningar, eller Kunden bryter mot lagstiftningen eller myndighetsbestämmelserna i sin verksamhet. Oberoende av uppsägningsgrunden och vilken part som säger upp avtalet kommer de avgifter som Kunden har betalat inte att återbetalas när avtalet hävs. 11. Tillämpad lag och avgörande av tvister Finlands lag ska tillämpas på dessa villkor och Avtalet, utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att något annat lands lag ska vara tillämplig. Tvist angående tolkning eller uppfyllelse av villkoren och Avtalet ska i första hand avgöras genom förhandling mellan avtalsparterna. Om förhandlingen inte leder till någon lösning, ska tvisten i första instans avgöras av Helsingfors tingsrätt.

6 Bilaga 1 Prislista för Meddelandetjänsten Meddelandetjänster Grund för avgift Pris utan moms Moms 24 % Pris inkl. moms Priset på Meddelandetjänsten omfattar fasta start- och bearbetningsavgifter och specifika avgifter för olika meddelanden Startavgift /abonnemang 20,00 4,80 24,80 Bearbetningsavgift /abonnemang 10,00 2,40 12,40 Meddelandeavgift /abonnemang 0,50 0,12 0,62.

7 Om prissättning av Meddelandetjänsten Ett avtal kan innehålla flera abonnemang (Kunden kan kopiera abonnemangsblanketten flera gånger och bifoga flera abonnemangsblanketter till ett avtal). Ett abonnemang kan endast innehålla uppgiftskategorier som har samma innehåll, ett abonnemang kan omfatta högst 10 FO-nummer. Kundens avtal: Jag vill uppfölja uppgifter om följande företags firmor: A, B, C, D, E, F, G + ändringar av följande företags verksamhetsområden: H, I, J, K, L, M, N + ändringar av följande företags firmor och verksamhetsområden O, P, Q, R + alla ändringar av följande företags uppgifter: S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö. = sammanlagt 5 skilda abonnemang! Tjänsten skapas av PRS. Abonnemang 1: Abonnemang 2 Abonnemang 3 Abonnemang 4 Abononnemang 5 firmor verksamhetsområden firmor och alla ändringar alla ändringar II verksamhetsområden Följande företag Följande företag O, P, Q, R kopplas S, T, U, V, W, X, Y, Ö kopplas kopplas till Tjänsten: kopplas Z, Å, Ä kopplas A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Pris 24,80 Pris 24,80 Pris 24,80 Pris 24,80 Pris 24,80 Det totala priset är alltså 5*24,80 = 124 Kunden meddelar vid ett senare tillfälle ändringar i tjänsterna. Han vill dessutom uppfölja företaget i tjänsten 1 + vill i fråga om företaget K byta uppföljningsföremålet till firmor och verksamhetsområden + upphöra att uppfölja företaget z och uppfölja alla ändringar i följande företags uppgifter: /, &, %. Vi debiterar 12,40 euro/abonnemang. Ändringar alltså i tjänsterna 1, 2, 3, 4, 5 = ändringspriserna sammanlagt 62,00.

8 BESKRIVNING AV MEDDELANDETJÄNSTEN, Bilaga 2 PRS kan upprätta en meddelandetjänst åt Kunden. Med hjälp av meddelandetjänsten kan kunden uppfölja ändringar i företags handelsregisteruppgifter och i stiftelsers stiftelseregisteruppgifter. Kunden väljer de företag/stiftelser vars uppgifter han vill uppfölja och anger deras FO-nummer till PRS. Dessutom väljer kunden vilka ändringar i registeruppgifterna han vill uppfölja. En ändring i de uppföljda registeruppgifterna sätter i gång ett urval. Då det sker ändringar i de företags/stiftelsers registeruppgifter som ska uppföljas skickar vi kunden ett meddelande om ändringarna. Om kunden uppföljer ändringar i vilka registeruppgifter och kontaktuppgifter som helst, skickar vi honom information om företagets/stiftelsens alla registeruppgifter då uppgifterna ändras. Om kunden däremot har specificerat föremålen för de ändringar som ska uppföljas, skickar vi endast information om den ändrade registeruppgiften (FO-nummer, företagets/stiftelsens namn och hemort, ändrad registeruppgift och datum då denna uppgift trädde i kraft). Om kunden uppföljer anmälningar som tas upp till behandling, skickar vi information om anmälans diarienummer, typ av anmälan och ankomstdagen. Den information som vi levererar till kunden består av de uppgifter som är gällande vid tidpunkten för urvalet. Om det emellertid är namnändring som ska uppföljas, skickar vi till kunden utöver det nya namnet också det tidigare namnet. Informationen i meddelandetjänsten levereras med e-post. Ändringarna i företagsinteckningsregistrets uppgifter kan inte uppföljas via meddelandetjänsten. Typ av tjänst Kort beskrivning Ändringar att uppföljas Uppgifter som visas för kunden i ett meddelande Meddelandetjänsten från Handelsregistret, dvs. ändringar i registrerade företag Urvalet täcker (alla eller specificerade) ändringar i angivna företag. Ändring av registeruppgifterna eller Specificerat föremål för ändring: ändring av företagsform, ändring av firma, ändring av bifirma, parallellfirma, ändring av kapitalet, ändring av verksamhetsområde, ändring av organisationsregler, bokslut har lämnats in, ändring av räkenskapsperiod, ändring av företagets ställning, ändring av roller, anmälan som har tagits upp till behandling Obligatoriskt: FO-nummer, företagets namn och hemort. Andra uppgifter visas i enlighet med vilka ändringar kunden har valt för uppföljning och datumet då denna ändring trädde i kraft. Meddelandetjänsten från stiftelseregistret, dvs. ändringar i registrerade stiftelser Urvalet täcker (alla eller specificerade) ändringar i angivna stiftelser Ändring av registeruppgifterna eller Specificerat föremål för ändring: årsredovisning har lämnats in, stadgeändring, ärende som har tagits upp till behandling Obligatoriskt: FO-nummer, stiftelsens namn och hemort. Andra uppgifter visas i enlighet med vilka ändringar kunden har valt för uppföljning och datumet då denna ändring trädde i kraft.

9 Regler: FO-nummer FO-nummer Ärende som ska uppföljas Anmälan har tagits upp till behandling Anmälan har tagits upp till behandling Alla ändringar Specificerat föremål för ändring Namnändring Leverans av meddelande Du ska ange minst ett FO-nummer. Det FO-nummer som anges ska vara antecknat i handelsregistret/stiftelseregistret, och företagets/stiftelsens status kan vara registrerat eller upphört. Du kan välja en eller flera specificerade ändringar, eller alternativt alla ändringar i registeruppgifterna. Om det ärende som ska uppföljas är anmälan har tagits upp till behandling, skickar vi ett meddelande om ändrings- och nedläggningsanmälningar. Om det ärende som ska uppföljas är anmälan har tagits upp till behandling, täcker urvalet utöver FO-numret, hemorten och namnet också anmälans ankomstdatum, anmälans diarienummer och typen av anmälan. Om du har valt att uppfölja ändringar av vilka registeruppgifter som helst, täcker urvalet alla giltiga registeranteckningar, adressuppgifter, kontaktuppgifter och FOnumret. Om du har valt specificerat föremål för ändring, täcker urvalet FO-numret, hemorten, namnet och den uppgift som har valts för uppföljning. Urvalet täcker den uppgift som är uppdaterad i informationen om företaget/stiftelsen. Om föremålet för ändringen är namnändring, omfattar urvalet både det nya namnet och det tidigare namnet. Ett meddelande skickas till kunden då uppgift om ett ärende som ska uppföljas (anmälan, adress- och kontaktuppgifter) eller en registeranteckning har kommit till Systemet för informationstillgång. Meddelandetjänsten skickar ett meddelande per ändring. Om det sker flera ändringar, skickas ett skilt meddelande per ändring. (Obs! Se undantag: alla ändringar) Alla ändringar Ändring av bifirma Ärende som har tagits upp till behandling Om du har valt alla ändringar för uppföljning, kan du inte välja andra ärenden för uppföljning förutom anmälan har tagits upp till behandling. Då ändring av bifirma är vald för meddelandetjänsten, innehåller uppgifterna både bifirman och dess översättning. Om ärende som har tagits upp till behandling ska uppföljas, skickas ett meddelande om diarieföring av alla andra ärenden utom följande: Anmälan om testamente, tillstånd till grundande, registreringsanmälan

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer