Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl /Britt-Marie Rasmussen/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/"

Transkript

1 1 (15) Plats och Tid Sjöliden kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell Thorpman Rolf G Johansson Kyrkoherde Hans Gårdh Ersättare; Gunilla Arbrink, Johan Broms, Elisabeth Msson, Jan Dolk. Andreas Ekeberg, Maria Larsson, Birgitta Lundén och Christer Hillerström Föredragande: Britt-Marie Rasmussen - Sekr./Kanslichef Ulf Boström - Kyrkogårdsföreståndare Annika Ludvigsson - Bisittare Åhörare; st Utses justera Justeringens Plats och tid Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 Under- Skrifter Sekreterare Paragrafer 1 11 Ordförande Annika Ludvigsson Lars Bryntesson Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet Organ; ; Datum för anslags uppsättande; Förvaringsplats för Pastorsexpeditionen, Sjöliden protokollet; Underskrift Datum för nedtagande /Britt-Marie Rasmussen/

2 2 (15) KYRKORÅDET Innehållsförteckning Kyrkorådet nr 1 - Godkännande av dagordning... 3 Kyrkorådet nr 2 - Rapporter... 4 Kyrkorådet nr 3 - Arbetsutskottet avsägelse samt fyllnadsval... 5 Kyrkorådet nr 4 - Ekonomi byte av bank... 6 Kyrkorådet nr 5 - Ekonomi amortering av lån Kyrkorådet nr 6 - Investeringar år Ljud och larm... 8 Kyrkorådet nr 7 - Utlösen firmabilar... 9 Kyrkorådet nr 8 - Askgravlund Kyrkorådet nr 9 - Övrigt Kyrkorådet nr 10 - Hört i församlingen Kyrkorådet nr 11 - Avslutning... 14

3 3 (15) Kyrkorådet nr 1 - Godkännande av dagordning Diarienummer: PA 20 Kyrkorådets ordförande ställer frågan om Kyrkorådet kan godkänna dagordningen som medföljt kallelsen till dagens sammanträde samt ställer frågan om det finns fler punkter tillföra dagens sammanträde. Kyrkorådet godkänner dagordningen för dagens sammanträde. Sändlista; Diariet

4 4 (15) Kyrkorådet nr 2 - Rapporter Diarienummer: KR Kyrkoherdens rapport; Personalläget; Hampus Befrits Toll tjänstledig 20 % från den 1 mars 2013 Presentation av vår nya kanslichef. Rapport om ekonomin; Kanslichefen redovisar ekonomin vid Församlingen. Ekonomirapport ; Summa anläggningstillgångar; Summa likvida medel; Summa lån; 31,0 mkr (31,2 mkr) 4,8 mkr ( 4,9 mkr) 7, 5 mkr ( 7,6 mkr) Bokslut/Årsredovisning tidigaste prognos till början av mars. Övriga rapporter GTP Kyrkorådet beslutar; godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. Sändlista; Diariet

5 5 (15) Kyrkorådet nr 3 - Arbetsutskottet avsägelse samt fyllnadsval Diarienummer: PA KR AU Mot bakgrund av Lars Bryntesson flyttat till Sigtuna kommun avsäger han sig uppdraget som ledamot och ordförande i Arbetsutskottet. Arbetsutskottet diskuterar frågan. Då Lars flyttat från församlingen får han inte kvarstå i Kyrkofullmäktige, men då han fortfarande är kyrkorådets ordförande bör Kyrkofullmäktige ta ställning till hans närvaro vid Kyrkofullmäktiges sammanträden. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; utse Birgitta Schöllin som ordförande i arbetsutskottet, samt utse ersättare Birgitta Lundén som ledamot i arbetsutskottet. Kyrkorådets ordförande föredrar ärendet samt föreslår beslut fas i enlighet med arbetsutskottets förslag samt som ersättare för Birgitta Lundén i arbetsutskottet föreslår Gunilla Arbrink. Kyrkorådet beslutar; utse Birgitta Schöllin som ordförande i arbetsutskottet, samt utse ersättare Birgitta Lundén som ledamot i arbetsutskottet, samt utse Gunilla Arbrink som ny ersättare i arbetsutskottet efter Birgitta Lundén. Sändlista; o diariet

6 6 (15) Kyrkorådet nr 4 - Ekonomi byte av bank Diarienummer: PA KR AU Församlingen har tidigare föreslagit byte av bank mot bakgrund av NORDEA upphör med kontanthantering vid sitt Gustavsbergskontor. Församlingen föreslår nu inget byte sker av bank bl a mot bakgrund av man har funnit en alternativ lösning på kontanthanteringen till NORDEA under de följande två åren. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; ge förvaltningen i uppdrag lösa frågan med banktillhörighet och kontanthantering på bästa sätt. Kanslihefen föredrar ärendet samt föreslår beslut fas i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kyrkorådet beslutar; ge förvaltningen i uppdrag lösa frågan med banktillhörighet och kontanthantering på bästa sätt. Sändlista; o diariet

7 7 (15) Kyrkorådet nr 5 - Ekonomi amortering av lån. Diarienummer: PA KR AU Församlingen har idag lån på 7,5 mkr och då summan av församlingens likvida medel ligger på i snitt 2-2,5 mkr över beräknat behov föreslås; dels en engångsamortering sker för lånen totalt med 500 tkr. dels en höjning sker av den löpande amorteringen för lånen under året från 300 tkr till 500 tkr för lånen totalt. Idag amorteras det ena lånet med 180 tkr och det andra med 120 tkr. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; ge förvaltningen i uppdrag göra en engångsamortering på totalt 500 tkr av den totala lånesumman som belastar församlingen, samt ge förvaltningen i uppdrag öka den löpande amorteringen på lånen totalt från 300 tkr/år till 500 tkr/år under år Kanslihefen föredrar ärendet samt föreslår beslut fas i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kyrkorådet beslutar; ge förvaltningen i uppdrag göra en engångsamortering på totalt 500 tkr av den totala lånesumman som belastar församlingen, samt ge förvaltningen i uppdrag öka den löpande amorteringen på lånen totalt från 300 tkr/år till 500 tkr/år under år Sändlista; o diariet

8 8 (15) Kyrkorådet nr 6 - Investeringar år Ljud och larm Diarienummer: Pa KR AU I investeringsbudget för år 2012 fanns avs medel för larm och ljud med 100 tkr vardera. Under investeringsåret arbetades med upphandling men det visade sig båda upphandlingarna var mer komplicerade än vad man från början insett. Mot den bakgrunden kunde inge upphandling av berörda investeringar genomföras år Föreslås Kyrkofullmäktige beviljar tilläggsanslag för år 2013 avseende dessa investeringar. Arbetsutskottet diskuterar frågan ingående och önskar ha en förtroendevald med i arbetsgruppen för ljud. Kyrkorådets arbetsutskott beslutar; Kjell Thorpman ingår i arbetsgruppen för ljud tillsammans med kyrkoherden, båda musikerna och Arne som är vaktmästare, samt Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta; föreslå kyrkofullmäktige bevilja tilläggsanslag för; Ljudanläggning med 100 tkr Larmanläggning med100 tkr Kanslihefen föredrar ärendet samt föreslår beslut fas i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; bevilja tilläggsanslag för; o Ljudanläggning med 100 tkr o Larmanläggning med100 tkr punkten förklaras omedelbart justerad. Sändlista; KR ,, arbetsgrupp ljud och larm samt diariet

9 9 (15) Kyrkorådet nr 7 - Utlösen firmabilar Diarienummer: PA2013- Värmdö församling har två firmabilar som leasas och förvaltningen föreslår en utlösen av bilarna då det är det mest ekonomiska på sikt. Medel finns i driftbudget för leasing motsvarande 70 tkr. Inlösen sker av båda bilarna med 85 tkr. Förvaltningen föreslår kyrkorådet ansöka hos Kyrkofullmäktige om tilläggsanslag motsvarande lösensumman av bilarna. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; bevilja tilläggsanslag år 2013 för utlösen av firmabilarna; Nissan Kubistar årsmodell 2008 reg nr HXL 213 med kronor Nissan Kubistar årsmodell 2008 reg nr JMY 800 med kronor punkten förklaras omedelbart justerad Sändlista: o diariet

10 Kyrkorådet nr 8 - Askgravlund 10 (15) Diarienummer: Pa , BG KU Kyrkogårdsföreståndaren informerar om nuläget vad gäller askgravlunden. Kyrkogårdsutskottet diskuterar frågan ingående och kommer fram till en beräknad invigning av askgravlunden kan ske i slutet av maj. Kyrkogårdsutskottet beslutar; ett förslag till regelverk för gravskicket skall presenteras till nästa sammanträde, samt en redovisning av den ekonomiska budgeten för askgravlunden skall ske vid nästa sammanträde, samt föreslå kyrkorådet besluta vid behov får en omfördelning av kostnaden för nya kyrkogården tillföras askgravlunden, samt godkänna informationen. AU Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar den ekonomiska frågan om omfördelning av kostnaderna från nya kyrkogården till askgravlunden. Redovisas framtagen ekonomisk redovisning för askgravlunden som analysmässigt ligger på 196 tkr budgeterade medel för Askgravlunden är 200 tkr. Arbetsutskottet diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; vid behov får en omfördelning av kostnaden för nya kyrkogården tillföras askgravlunden, dock med en begränsning på högst 50 tkr. Kanslichefen redovisar framtagen reviderad eknomisk analys som ligger på drygt 20 tkr mer än budgeterat för askgravluden.

11 Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; 11 (15) vid behov får en omfördelning av kostnaden för nya kyrkogården tillföras askgravlunden, dock med en begränsning på högst 50 tkr, samt punkten förklaras omedelbart justerad,

12 12 (15) Sändlista: Kyrkorådet nr 9 - Övrigt o diariet Diarienummer: PA Finns det några övriga anmälda ärenden?????

13 13 (15) Sändlista: o diariet Kyrkorådet nr 10 - Hört i församlingen Diarienummer: PA Inget nytt hade hörts i församlingen till dagens sammanträde.

14 14 (15) Sändlista; Diariet Kyrkorådet nr 11 - Avslutning Diarienummer: PA 2012 Sammanträdet avslutas kl.

15 15 (15) Sändlista; Diariet

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00. Justering: Vara församlingshem den 10 november kl. 18.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00. Justering: Vara församlingshem den 10 november kl. 18.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 101-116

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-17.00

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-17.00 1 (12) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-17.00 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Anders Jonsson (c), ordförande Sixten Öhlund (fp) Ulla-Maj Andersson (s), 253-261

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer