KYRKOFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28"

Transkript

1 1 (22) Plats och Tid Sjöliden kl Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Christoffer Nathanson/ ordf 22 Lotta Danielsson Eva Ekenberg Jenny Danielsson Hans Wikström Britt-Marie Skoglund Kjell Thorpman Johan Edholm Eva Nordquist Roland Gustavsson Lennart Lönn/2e vice ordf Christer Hillerström Ersättare; Övriga; Kyrkoherde Hans Gårdh, KR ordf. Lars Bryntesson, Olivier Guillard, Britt- Marie Rasmussen, Ulf Boström, Annika Ludvigsson Åhörare ; 0 st Utses att justera Lotta Danielsson och Christer Hillerström Justering sker på Sjöliden tisdagen den 4 juni 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 8-24 Ordförande Annika Ludvigsson Gunilla Arbrink Organ Justerande Lotta Danielsson Christer Hillerström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige Datum för anslags uppsättande Pastorsexpeditionen, Sjöliden Förvaringsplats för Underskrift /Annika Ludvigsson Datum för nedtagande

2 2 (22) KYRKOFULLMÄKTIGE Innehållsförteckning Kyrkofullmäktige nr 8 - Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop Kyrkofullmäktige nr 9 - Godkännande av dagordning... 4 Kyrkofullmäktige nr 10 - Ekonomi Kyrkofullmäktige nr 11 - Årsredovisning år Kyrkofullmäktige nr 12 - Revisionsberättelse år Kyrkofullmäktige nr 13 - Ansvarsfrihet för räkenskapsåret Kyrkofullmäktige nr 14 - Verksamhetsberättelse år Kyrkofullmäktige nr 15 - Arvode valförrättare/röstmottagare Kyrkofullmäktige nr 16 - Målkapital Kyrkofullmäktige nr 17 - Askgravlund Kyrkofullmäktige nr 18 - Avsägelse av uppdrag i KF Hampus Befrits Toll Kyrkofullmäktige nr 19 - Avsägelse av uppdrag i KF Christina Höge Kyrkofullmäktige nr 20 - Avsägelse uppdrag i Valberedningen Christina Höge Kyrkofullmäktige nr 21 - Prästgården 1;35 information Kyrkofullmäktige nr 22 - Ansökan om anslag - Kören Choristas Veteranicus...17 Kyrkofullmäktige nr 23 - Rapporter Kyrkofullmäktige nr 24 - Avslutning... 22

3 3 (22) Kyrkofullmäktige nr 8 - Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop. Dnr: PA Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande. Ordföranden förrättar upprop enligt särskild närvarolista. Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse. Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad. Sändlista; Diariet

4 4 (22) Kyrkofullmäktige nr 9 - Godkännande av dagordning Diarienummer: PA Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen för dagens möte med tillägg av ett nytt ärende. KR nr 26 - Ansökan om anslag kören Choristas Veteranicus. Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen med tillägg av ärendet Ansökan om anslag kören Choristas Veteranicus. Sändlista; Diariet

5 Kyrkofullmäktige nr 10 - Ekonomi. Diarienummer: PA (22) Kanslichefen redovisar ekonomin vid församlingen. Ekonomirapport IB 2013 Summa anläggningstillgångar; 30,2 mkr ( 30,8 mkr) Summa likvida medel; 2,5 mkr ( 4,4 mkr) Summa lån; 6,7 mkr ( 7,4 mkr) Kyrkofullmäktige beslutar; att godkänna informationen. Sändlista: Diariet

6 6 (22) Kyrkofullmäktige nr 11 - Årsredovisning år 2012 Diarienummer: PA KR AU Förvaltningen presenterar förslag till Årsredovisning år Förvaltningen redovisar ett resultat för verksamhetsåret på 316 tkr ( tkr år 2011) och Begravningsverksamheten visar ett utgående ackumulerat resultat med en fordran på 1085 tkr (951 tkr år 2011). Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; att föreslå Kyrkofullmäktige anta Årsredovisningen år KR Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden presenterar förslag till årsredovisning för år Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; att anta Årsredovisningen år Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden presenterar förslag till årsredovisning för år Kyrkofullmäktige beslutar; att anta Årsredovisningen år Sändlista; Kanslichef o diariet

7 7 (22) Kyrkofullmäktige nr 12 - Revisionsberättelse år 2012 Diarienummer: PA Församlingens revisorer har överlämnat; Revisionsberättelse Rapport från förtroendevalda revisorer Revisionsberättelse för kollekter Revisionsberättelsen tillstyrker att Kyrkofullmäktige fastställer resultatoch Balansräkning för församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar; att lägga revisionsberättelserna till handlingarna för Sändlista;Kanslichef o diariet

8 8 (22) Kyrkofullmäktige nr 13 - Ansvarsfrihet för räkenskapsåret Diarienummer: PA2013- Församlingens revisorer har i Revisionsberättelse tillstyrkt att Kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Kyrkofullmäktige beslutar; att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Sändlista: Kanslichef o diariet

9 9 (22) Kyrkofullmäktige nr 14 - Verksamhetsberättelse år Diarienummer: PA KR AU Kyrkoherden presenterar ett första förslag till Verksamhetsberättelse år Den kommer att kompletteras med vissa delar. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar verksamhetsberättelsen. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta; att föreslå kyrkofullmäktige att till protokollet notera Verksamhetsberättelsen för år 2012 KR Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelse för år Kyrkoherden betonar att denna Verksamhetsberättelse kan tryckas upp till alla som önskar och är ett bra dokument som speglar församlingens verksamhet under året. Kyrkorådet framför ett tack till förvaltningen för fint arbete med verksamhetsberättelsen. Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta; att till protokollet notera verksamhetsberättelsen för år Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelse för år Kyrkofullmäktige beslutar; att till protokollet notera verksamhetsberättelsen för år Sändlista; Förvaltningen o diariet

10 10 (22) Kyrkofullmäktige nr 15 - Arvode valförrättare/röstmottagare Diarie PA VN Förvaltningen presenterar reviderat förslag till valförrättare/röstmottagare ersättning vid 2013 års val. Valnämnden diskuterar förslaget ingående. Valnämnden beslutar: att föreslå Kyrkofullmäktige anta reviderat förslag till Ersättning valförrättare/röstmottagare valet Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Valnämndens förslag. Sändlista;Valnämnden o diariet

11 11 (22) Kyrkofullmäktige nr 16 - Målkapital Diarienummer: PA KR Förvaltningen presenterar förslag till reviderat målkapitalet. Förvaltningen har arbetat fram reviderat förslag på värdet av det dolda kapitalet från 15 mkr till 19 mkr, vilket gör att målkapitalet på 42 mkr redan kan anses vara uppnått (42,9 mkr). Kyrkorådet diskuterar frågan. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; att anta revideringen av det dolda kapitalet, vilket gör att Församlingen redan har uppnått målkapitalet på 42 mkr, samt att punkten förklaras omedelbart justerad. Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Kyrkorådets förslag.

12 Sändlista; Diariet Kyrkofullmäktige nr 17 - Askgravlund 12 (22) Dnr:BG KR Kyrkogårdsföreståndaren presenterar Medgivande om villkor för gravsättning i askgravplats samt lokala föreskrifter. Kyrkorådet diskuterar frågan. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; att att godkänna villkor för gravsättning i askgravplats med lokala föreskrifter, samt avgift för gravsättning i askgravlund är kronor, samt att delegera till kyrkogårdsutskottet att genomföra framtida revideringar av föreskrifter och avgifter. Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Kyrkorådets förslag.

13 13 (22) Sändlista; Kyrkogårdschef, Kanslichef o diariet Kyrkofullmäktige nr 18 - Avsägelse av uppdrag i KF Hampus Befrits Toll. Dnr:PA Hampus Befrits Toll har i skrivelse avsagt sig sin plats i Kyrkofullmäktige mot bakgrund av att han flyttar från församlingen den 12 juli Kyrkofullmäktige beslutar; att tillskriva Stiftsstyrelsen för beslut om ersättare.

14 14 (22) Sändlista;Hampus Befrits-Toll, Sekreterare och diariet Kyrkofullmäktige nr 19 - Avsägelse av uppdrag i KF Christina Höge Dnr:PA Christina Höge har i skrivelse avsagt sig sin plats i Kyrkofullmäktige mot bakgrund av att hon redan flyttat från församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar; att tillskriva Stiftsstyrelsen för beslut om ersättare.

15 15 (22) Sändlista;Christina Höge, Sekreterare och diariet Kyrkofullmäktige nr 20 - Avsägelse uppdrag i Valberedningen Christina Höge Dnr:PA Christina Höge avsäger sig uppdraget i Valberedningen mot bakgrund av att hon flyttat från församlingen. Kyrkofullmäktiges ordförande ber att representanter för nomineringsgruppen Kyrkan i Tiden lämnar förslag till ny ledamot i Valberedningen. Nomineringsgruppen föreslår Eva Ekenberger till ny ledamot i Valberedningen. Kyrkofullmäktige beslutar; att utse Eva Ekenberger till ny ledamot i Valberedningen.

16 16 (22) Sändlista;Eva Ekenberger, Sekreterare,Valberedningen o diariet Kyrkofullmäktige nr 21 - Prästgården 1;35 information Dnr:PA KR Kanslichefen informerar om att försäljning av mark till Leo Hadesten Prästgården 1;35 återgår mot bakgrund av Länsstyrelsens beslut. 750 tkr skall återbetalas. Informeras också från det möte församlingen hade med berörda fastighetsägare den 1 april där man avhandlade servitut för el och kommande nyttjanderättsavtal för mark mm. Kyrkorådet beslutar; att att godkänna återbetalningen med 750 tkr till fastighetsägarna till Prästgården 1;35, samt ge arbetsutskottet i uppdrag att till Kyrkorådet ta fram en bedömning och eventuell åtgärdsplan för den ekonomiska konsekvensen vad gäller återköp av marken vid Prästgården, samt att kyrkofullmäktige skall informeras. Kanslichefen informerar Kyrkofullmäktige om bakgrunden. Kyrkofullmäktige beslutar; att godkänna informationen.

17 17 (22) Sändlista;Kanslichefen och diariet Kyrkofullmäktige nr 22 - Ansökan om anslag kören Choristas Veteranicus Dnr: PA KR AU Kören Choristas Veteranicus har ansökt om förhöjt anslag år 2013 med kronor. Arbetsutskottet diskuterar frågan och är inte helt överens, men kommer fram till att bevilja anslag som en punktinsats. På sikt får församlingen se över hur man fördelar kostnaderna för körerna. Kyrkrådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; att bevilja anslag med kronor till kören Choristas Veteranicus Som en punkt insats år KR Kyrkoherden redogjorde för bakgrunden till att kören Choristas Veteranicus har ansökt om förhöjt anslag år 2013 med kronor. Kyrkorådet diskuterar frågan ingående. Kyrkorådet beslutar; att att återremittera ärendet till arbetsutskottet för att återkomma med förslag till finansiering, samt kyrkorådet skall ha ett extra kyrkoråd i samband med kyrkofullmäktige den 28 maj för att fatta beslut i ärendet.

18 18 (22) KR AU Kyrkorådet har återremitterat ärendet till arbetsutskottet. Ordföranden Birgitta Schöllin är jävig och deltar inte i beslutet. Johan Broms går in som ledamot och Kjell Thorpman går in som ordförande under denna punkt. Kyrkorådet diskuterar frågan ingående. Mot bakgrund av Choristas Veteranicus utveckling som kör och för dess utökande medverkan vid församlinens engageman i Ljung, Diamanten och i andra församlingar mm kommer arbetsutskottet fram till att det motiverar till beviljande av extra anslag som en punktinsats år Ur ekonomisk synvinkel får extra anslaget till kören finansieras ur församlingens budgetöverskott år 2013 samt att införa budget 2014 bör en översyn ske av samtliga körers anslag. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; att att finansering av ansökan om anslag med kronor skall tas från församlingens budgetöverskott som en punktinsats år 2013, samt en översyn av körpengen för alla körer bör ske inför budget år KR Kyrkorådet diskuterar frågan. Kyrkorådet beslutar; att föreslå kyrkofullmäktige utöka anslaget för körverksamhet med kronor för år 2013 i syfte att möjliggöra stöd till Choristas Veteranicus, samt att under förutsättning av kyrkofullmäktiges beslut om utökat anslag bevilja Choristas Veternicus stöd med kronor som en punktinsats under 2013, samt

19 19 (22) att en översyn av körpengen för alla körer bör ske inför budget år Ordförande Gunilla Arbrink är jävig och deltar inte i beslutet. Christoffer Nathanson går in som ordförande under denna punkt. Kyrkofullmäktige diskuterar frågan. Kyrkofullmäkte beslutar; att utöka anslaget för körverksamheten med kronor för år 2013 i syfte att möjliggöra stöd till Choristas Veteranicus.

20 20 (22) Sändlista; Kören och diariet Kyrkofullmäktige nr 23 Rapporter Dnr:PA Kyrkoherdens rapport; Dataljplan Kolvik-K3 Ett nytt möte är inplanerat den 19 juni 2013 med grannfastighetens ägare och kommunen. Personal Komminister Karin Öhagen är tjänstledig och beräknar att komma tillbaka i september. Komminister Kristina Lethin är föräldraledig och beräknar att komma tillbaka i början av Komminister Eva Åhlander har ett vikariat t om Bevakning Bevakning runt Sjöliden sker fredagar och lördagar. Hemsidan Församlingen har uppdaterat hemsidan så att den passar att läsas i mobiler och läsplattor. Kyrkovalet Planeringsarbetet pågår och bl a diskuterars en musikstund på Svartsö då man också kan rösta. Ordinarie upptaktsgudstjänsten är flyttad till valdagen den 15 september. Antal kyrkotillhöriga i Värmdö Församling Idag är kyrkotillhöriga i Värmdö Församling och 36 st utträden har skett. Kyrkorådets ordförandens rapport; Arbetsutskottet Birgitta Schöllin är nybliven ordförande i arbetsutskottet efter Lars avgång. Målkapitalet

21 21 (22) Det känns bra att församlingen nu nått målkapitalet. Detaljplan Lars deltar i diskussionerna kring detaljplanerna. Församlingen Lars berättar också att det talas väl om vår församling på byn och att det känns att verksamheten i församlingen är stabil. Kyrkogårdsutskottets ordförandens rapport; Askgravlunden Askgravlunden är invigd och ca 400 askor kommer att kunna gravsättas i det nya gravskicket. Det kommer att ske en ekonomisk rapport under hösten. Kyrkbryggan En trevlig och välkomnande informationsskylt bör sättas upp vid kyrkbryggan. Församlingen har fått i uppdrag att presentera förslag till text. Bogårdsmuren Sista delen är påbörjad och en ekonomisk rapport kommer under hösten. Kulturgravar Förvaltningens arbete pågår och redovisning kommer under hösten. Detaljplan Ny kyrkogård Frågan tas upp under hösten med förvaltningen vad vi kan göra i egen regi. Kyrkogårdsutskottets ordförande är mycket positiv till personalgruppen på kyrkgården. Kyrkofullmäktige beslutar; att godkänna rapporterna.

22 22 (22) Sändlista;Diariet Kyrkofullmäktige nr 24 - Avslutning Dnr:PA Kyrkofullmäktige avlutades med avtackning av Kanslichef Britt-Marie Rasmussen som går i pension 1 juli 2013 efter 15 år i församlingens tjänst. Trygghet, engagemang och auktoritet var ord som framfördes av Kyrkofullmäktiges ordförande och Kyrkorådets ordförande i tacktalet. Kyrkoherden Hans Gårdh tackar för många år av samarbete. Kyrkofullmäktiges ordförande avslutade mötet kl 20.00

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 (7) KYRKOFULLMÄKTIGE 2014-05-27

Sammanträdesdatum 1 (7) KYRKOFULLMÄKTIGE 2014-05-27 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och Tid Sjöliden 19.45 21.00 Beslutande Ersättare Gunilla Arbrink/Ordf Annika Ludvigsson Christoffer Nathanson Johan Edholm Johan Broms Jenny Danielsson Birgitta Schöllin

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-09-03 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan 19.30-21.15 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson,

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer