Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan 7 Digital information 8 Hemsida, intranät 8 Trycka medier 9 Veteranen 9 Internt 10 SPF i media 10 Trycksaker 10 Nytt medlemskort klart för Utbildning, folkhälsa och mästerskap 11 Hjärnkoll 11 Steg för steg 12 Mästerskapen leder till god folkhälsa 12 Rekrytering 13 Vi ska bli fler 13 Äldrepolitik SPF:s internationella engagemang 14 AGE Platform Europe 14 EU-projekt 14 Antidiskrimineringsgruppen 14 Pensioner och skatter 15 Diskrimineringslagstiftningen 16 Foton sakkunniga 16 De sakkunnigas arbete 17 SPF:s program för att motverka ålderism 17 Äldres läkemedelsbehandling 18 Mängder av föreläsningar och projekt 18 Trafikverksamhet 21 Utblickar Besvarade remisser Förbundsstyrelsens grupper Externa grupper Övriga grupper Förbundsstyrelse 26 Förbundsstyrelsens arbetsutskott 26 Valberedning 26 Revisorer 27 Personal 27 Sakkunniga 27 Valberedningens arbete 27 Foton personal 28 Foton förbundsstyrelse 29 Årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse 30 Flerårsöversikt 32 Resultaträkning 33 Balansräkning 34 Noter Revisionsberättelse 39

3 Förord 2011 var ett kongressår. I mitten av juni avhölls kongressen i Ronneby i det fagra Blekinge. Före kongressen präglas livet i SPF och i synnerhet i kansli och förbundsstyrelser av förberedelser. Styrelsens förslag till kongressbeslut ska göras färdiga. Inkomna motioner ska behandlas av förbundsstyrelsen och förses med yttrande och förslag till beslut. Alla praktiska arrangemang ska organiseras och vara intrimmade när väl kongressen är på plats. Vår duktiga och ansvarskännande personal skötte detta perfekt, och jag tror att kongressdeltagarna samfällt kände att det var en välplanerad kongress på ett bra ställe och med fokus på de väsentligaste frågorna för gamla och äldre. Såväl själva förhandlingarna som kringarrangemangen försiggick i en harmonisk och avslappnad ton. Detta hindrar inte att det före beslut i en del frågor hettade till ordentligt i debatten. SPF fick vid kongressen en styrelse som förnyades med mer än hälften av medlemmarna. De styrelseledamöter som avtackades hade gjort ett fantastiskt jobb, och förväntningarna på de nya är stora. Ett viktigt beslut var medlemsavgiftshöjningen, kopplad till ett särskilt stöd till föreningar och distrikt för förnyelse av verksamheten. Förslaget om decentralisering av verksamhet från förbundskansliet till distrikten klubbades. Frågorna lever delvis kvar, även kopplade till den stadgekommitté som nu är tillsatt inför nästa kongress i Jönköping. Under 2010 lade vi ner ett ganska stort arbete på ett eventuellt samgående med SPRF, men eftersom detta möttes med stor skepsis i remissomgången blev det inget förslag till kongressen. Vi har dock alltfort ett gott samarbete med SPRF, som vi centralt delar kanslilokaler med, och ett gott lokalt samarbete. Under kongressen diskuterades frågan om ålderism, detta förhållande att det i samhället är vanligt att människor har stereotypa negativa värderingar av äldre, helt enkelt att äldre inte är lika mycket värda som yngre människor. Detta försöker vi nu genom en omfattande kampanj, som startade efter kongressen, komma tillrätta med. Om alla människor kan få samma rätt och värde skulle många frågor om samhällets ansvar för de äldre bli naturligare att lösa. Just detta samhällsansvar för äldre är en stor del av SPF:s uppgift och verksamhet. Trots fokuseringen på äldrefrågorna i 2010 års valrörelse har hittills väldigt lite hänt. Fortfarande betalar pensionärer en högre skatt på sin pension än en förvärvsarbetande gör på motsvarande inkomst. Då det gäller pensionernas nivå, som sjönk första januari 2010 och 2011 till följd av den sk. bromsen, har SPF tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna utarbetat en skrift som belyser den grava orättvisan. Den pågående debatten med regeringen och partierna har hittills inte gett något resultat men vi ger inte upp. Inom SPF håller vi som bäst på med att vässa argumenten. Under året har vår nye kanslichef, Stickan Carlsson, tillträtt sin tjänst, och efter en lång vakans är han mycket välkommen. Vid årsslutet anställdes även Johanna Lundin Bhattacharyya, som ekonomichef. Redan tidigare under året hade Kerstin Söderberg anställts som särskilt ansvarig för stödet åt förbundsoch kansliledningen. På så sätt har vår aktiva och hängivna personal ytterligare förstärkts, och det känns bra i arbetet med dessa tusentals engagerade medlemmar och funktionärer! Det är en ynnest att som ordförande ännu en kongressperiod få leda arbetet i vårt fantastiska SPF! Karl Erik Olsson, förbundsordförande Foto: Tomas Södergren SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 4 SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

5 Kongress i Ronneby Kongressen hölls i Ronneby Brunn juni. Sittande förbundsordförande, Karl Erik Olsson, möttes av stående ovationer efter sitt tal till kongressen och han valdes med acklamation till förbundets ordförande för kommande treårsperiod fram till nästa kongress i juni Ny styrelse och valberedning valdes och presenteras i slutet av denna verksamhetsberättelse. Nya mål och riktlinjer hade också tagits fram till kongressen och beslutades. och Sveriges Paralympiska Kommitté. Han tog med erfarenheter från att ha genomfört sju års processarbete i förbundet där dialog och förankring var honnörsorden. SPF ska utvecklas och förnyas Kongressen 2011 beslutade att förbundet varje år under ska avsätta två miljoner kronor som stimulansmedel för att stödja olika utvecklingsprojekt i föreningar och distrikt. Den heta frågan var ändå förbundets önskan om att höja medlemsavgiften till förbundet från och med 2013 med tjugo kronor. Omröstning avgjorde frågan med en röst till förmån för höjning. Även pensionssystemet diskuterades i och med att förbundsstyrelsen föreslog kongressen ett uttalande med rubriken Slopa broms och premiepensionssystem, halvera normen och tillför ålderspensionsavgifter till pensionssystemet. Uttalandet sändes till media. Ytterligare två uttalanden från kongressen sändes till media nämligen Ålderism identifiera problemen och eliminera dess konsekvenser samt SPF slår ett slag för det friska. Bodil Jönsson professor emerita talade om När horisonten flyttar sig att bli gammal i en ny tid, vilket också var titeln på hennes nyutkomna bok som hon signerade åt deltagarna efter sitt framträdande. Stig Carlsson, Stickan, var närvarande under kongressen men tillträdde tjänsten som förbundets kanslichef den 1 oktober. Han kom närmast som generalsekreterare från Sveriges Handikappidrottsförbund Syftet med satsningen är att utveckla och förnya SPF. Förbundet vill stimulera föreningar och distrikt till att utveckla och pröva nya metoder för medlemsrekrytering och för att behålla medlemmarna. Målet är att SPF blir en attraktiv pensionärsorganisation, som blir det naturliga valet för pensionärer i olika åldrar. Projekten och dess aktiviteter ska vara till nytta, kunna användas och bli impulser till förnyelser och förändring i hela organisationen. Första ansökningstillfället Citat ur BLT 18 juni annonserades i september Dags för samhället att acceptera äldre Seniorer kräver stopp för åldersdiskriminering Förbundet fick in 130 ansökningar där 43 projekt valdes ut för att få bidrag till en summa av 1,5 miljon kr. Dock kunde man se att övervägande del av ansökningarna hörde till ordinarie verksamhet och de har därför inte beviljats bidrag. Exempel på ordinarie verksamhet är medlemsmöten, upptryckning av program, annonsering och lokalhyra. Bidrag har inte heller beviljats till inköp av aktivitetsmaterial, datorer och tjänster. Nästa ansökningstid för 2012, för resterande kr, startar efter nyår. Bilder från vänster till höger: Ledamöter med Maria Larsson Karl Erik Olsson i talarstolen Eva-Christine Öhman, Ola Nilsson och Kerstin Söderberg Middag utomhus Omröstning Körsång inleder Maria Larsson och Karl Erik Olsson Kaffepaus Fr. vänster: Jan Arleij, Gunnar Degerman, Stickan Carlsson och Eva-Christine Öhman. Foto: Maria Samuelsson SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Event SPF engagerat i Almedalsveckan SPF:s seminarium den 7 juli i Almedalen var, för att uttrycka sig försiktigt, välbesökt. Rubriken var Gamla unga länge. Karl Erik Olsson, förbundsordförande, inledde och höll i seminariet samt det avrundande samtalet mellan Bodil Jönsson och Arne Melander. Ingela Lindberger, förbundsstyrelsen, hälsade alla välkomna till seminariet. Vårdförbundet hade en bilaga i Dagens Nyheter som skickades ut 7 juli och där annonserade SPF om seminariet. Vårdförbundet delade ut bilagan under hela veckan, 4-9 juli. Seminariet annonserades också på kommunens hemsida. Bodil Jönsson, författare till boken När horisonten flyttar sig, att bli gammal i en ny tid talade om just detta. Hon vred och vände på många av våra cementerade föreställningar om vad det innebär att åldras. Arne Melander, professor emeritus i klinisk farmakologi i Lund, fortsatte seminariet med att utreda effekterna av läkemedelsanvändning. Han citerades bland annat Piet Hein som sagt Pills are useful against ills, and against too many pills. Det här är det första seminariet som jag bevistat i Almedalen som faktiskt är roligt sade en dam i publiken Karl Erik Olsson var inviterad som talare vid ytterligare seminarier. Bland annat Framtidens äldrevård arrangerat av Socialdepartementet och med Maria Larsson, barn- och äldreminister som inledningstalare. Karl Erik Olsson deltog även som talare vid ett seminarium om pensioner. Utgångspunkten var en grönbok från EU om pensioner. Den presenterades av Conny Olsson, nationalekonom. Bakgrunden till grönboken var målet att skapa hållbara pensionsinkomster för EUmedborgare i framtiden. Den 6 juli prydde Karl Erik Olsson omslaget på tidningen Resumé, reklambranschens tidning. Den publicerade en intervju med honom under rubriken Lokal kampanj i valrörelsen tvingade politikerna lyssna. SPF var tillsammans med PRO en av tre nominerade i Resumés tävling Årets lobbyist. Tidningen delades ut i Visby under hela veckan. Gotlandsdistriktet var aktivt under veckan. De hade ordnat ett tält med bord fyllt av information mitt på Visbys affärsstråk och tältet var fullt av besökare. SPF:are delade ut material och värvade nya medlemmar. De delade bland annat ut en A4-sida om seminariet med Bodil Jönsson och Arne Melander och en A4-sida med information om SPF. SPF:s tävling Seniorvänlig kommun För tredje året i rad anordnade SPF tävlingen Seniorvänlig kommun. Femton kommuner var nominerade och i år vann Nykvarn priset som årets seniorvänligaste kommun med motiveringen: Nykvarns kommun har omsatt den nationella värdegrunden till praktisk verklighet genom sin lokala värdighetsgaranti. Exempel väl värda att lyfta fram är kommunens lustfyllda inställning till äldres måltider och stora satsningar på trygghet och välbefinnande. Även kommunens höga kompetenskrav på sin personal inom äldreomsorgen visar på stort engagemang. Kristianstads kommun fick ett hedersomnämnande med motiveringen: Kristianstads kommun har med tanke på kommunens storlek ett väl utvecklat system för de äldres välbefinnande. Prisutdelningen ägde rum på Café Opera i Stockholm. Förbundsordförande Karl Erik Olsson ledde ceremonin och äldreminister Maria Larsson delade ut pris och blommor. Juryn bestod av: Karl Erik Olsson, Stig Carlsson, kanslichef, Gösta Bucht, sakkunnig i SPF och professor 6 SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

7 emeritus i geriatrik, Umeå, Christina Möller f.d. Coops Provkök, Margareta Gärdestad, sekreterare, pensionsexpert SPF. Årets senior Pris till Årets senior delades ut av medlemstidningen Veteranen. Detta var ett nyinrättat tävlingsmoment. Veteranens läsare hade röstat på ett antal nominerade personer. Bodil Jönsson fick flest röster och vann därmed tävlingen. Två seminarier väcker uppmärksamhet Arbetsgruppen för översyn av vissa delar av pensionssystemet lade sin rapport Pensionssystemet, blev det som tänkt? i april. Ordförandena i de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna och arbetsgruppen presenterade sina slutsatser inför ett uppbåd av media och intresserade medlemmar och myndigheter. Rapporten fick stort genomslag och mycket beröm för att den är väl genomarbetad. I november hölls ett seminarium kring pensionssystemet utifrån rapporten Håller pensionssystemet vad man lovat? med underrubriken: Ger pensionssystemet långsiktighet och stabilitet för pensionärerna?. Curt Persson, förbundsordförande PRO, inledde och Karl Erik Olsson avslutade seminariet. Moderator var Susanna Popova, journalist, och medverkande var Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister, Tomas Eneroth, pensionsgruppen, Peter Malmqvist, finansanalytiker, K-G Scherman, f.d. generaldirektör Riksförsäkringsverket och Bo Könberg, ordförande i Pensionsmyndigheten och tidigare ordförande i den arbetsgrupp som skapade det nuvarande pensionssystemet och Åsa Forsell, välfärdsutredare TCO. SvT filmade hela seminariet och en webbinspelning lades på SPF:s hemsida. Även detta seminarium fick genomslag i media. Stoppa användning av olämpliga läkemedel SPF, PRO och Apoteket Farmaci i samarbetet Koll på läkemedel genomförde den 5 juli ett gemensamt och välbesökt seminarium: Stoppa användning av olämpliga läkemedel hos äldre där den s.k. Okloka listan för första gången presenterades. Efter en presentation av hur olämpliga läkemedel faktiskt används av äldre, debatterade regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm tillsammans med ledande vårdaktörer från Riksdagen, Socialstyrelsen, SKL och LIF vad som krävs för att användningen av olämpliga läkemedel till äldre skall stoppas. Träffa SPF på mässan Syftet med att SPF arrangerar mässor är att göra SPF mer känt och att samtidigt rekrytera fler medlemmar. Ett antal mässor och lokala marknader genomfördes där SPF medverkade som utställare. Följande distrikt genomförde mässor: Västerbotten, Västernorrland, Göteborg, Örebro, Jönköping, Norrköping, Stockholm, Västmanland, Halland, och Skåne. Redovisningen av nya medlemmar har inte inkommit på grund av att många blir medlemmar långt efter att mässan ägt rum. Men intresset för medlemskap väcktes under mässan. SPF Good Life Open i golf genomfördes i hela Sverige men förändrades till att bli en öppen tävling för målgruppen. Detta har resulterat i 30 nya medlemmar. SPF har varit medarrangör för golftävlingen. SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Digital information Hemsida, intranät Förbundets hemsida har fått ny och modernare layout. Den ligger nu på samma server och administreras i samma publiceringsverktyg som distrikts- och föreningshemsidorna. Detta innebär att alla SPF:s hemsidor är sammankopplade med medlemsregistret. Sidor som förr hanterades manuellt uppdateras automatiskt, dynamiskt, via medlemsregistret. För den som vill bli medlem har det blivit enklare att hitta en förening via hemsidan. Man skriver in sitt postnummer och får besked om föreningar i sin närhet. Två utbildningar i publiceringsverktyget Webbtool har genomförts under hösten i Stockholm. Nytt för i år var att distrikten delades upp i två samtalsgrupper för att fler skulle komma till tals. Ett avsnitt handlade om Hur man skriver för webben. Informationen tillgänglig för alla förtroendevalda På senhösten lanserade förbundet ett intranät för alla förtroendevalda inom SPF. Intranätet ska underlätta för de förtroendevalda på distrikt och föreningar att lösa sina uppgifter snabbare och enklare. I stället för att ringa förbundet ska de bland annat hitta nyheter, dokument och mallar på intranätet. På sikt kommer intranätet att minska förbundskansliets administrativa kostnader. SPF finns med på Facebook och medlemmar debatterar och diskuterar löpande aktuella frågor. SPF finns även med på Twitter, ett sätt att förmedla korta budskap till främst journalister och intresserade. 8 SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

9 Tryckta medier Veteranen Veteranen valdes till Årets Tidskrift av Sveriges Tidskrifter. En branschutmärkelse som kom att prägla Annonsintäkterna ökade och omvärlden började 2011 intressera sig allt mer för seniorer som en intressant målgrupp, under hösten kallade Dagens Media 60 det nya 20. Målen för 2011 var att vässa journalistiken, följa upp äldrepolitiska frågor och ta fram egna nyheter. I en artikelserie om ålderismen tog Veteranen fram en egen SKOP- undersökning som visade hur makten, media, arbetsmarknaden och vården såg på äldre (nr 1-3). Det blev även en serie om alkohol och ålderdom (nr 6,7), och Så påverkar du politiken, där kartlades att allt fler KPR, kommunalpolitiska råd, hotades med nedläggning (nr 9). Veteranen hade egna nyheter om att studera efter 55, hörsel och nya tandimplantat. På nyhetsplats bevakades bland annat pensioner, Caremaskandalen och åldersdiskriminering. Som första tidning lanserade vi sex- och samlevnadsexperter för äldre. Tävlingen Årets Senior inleddes i november. Veteranen gjorde två bilagor. Kongressbilaga (nr 5) samt Din guide till omsorgsdjungeln (nr 9). Ett annat mål var att vässa bildhanteringen. Veteranen lade mer resurser på efterbearbetning av bilder, arbetade med flera nya fotografer och försökte finna en mix i tidningen som kändes seniorkaxig och varierad i bildspråket. Att utveckla webben var ett annat mål. Veteranen arbetar med två målgrupper, att locka in de nya seniorerna via webben, och behålla de äldre via tidningen. Hemsidan var inte funktionell och tre webbyråer fick lägga förslag på utformning och struktur. Uppdraget gick till W4. Under hösten arbetade redaktionen med att kartlägga innehåll, sökordsoptimering, betalningsformer och överföring av gammalt material till nytt format; Wordpress, ett gratisverktyg, vilket förbättrat arbetet på redaktionen. Efter omgörningen visade statistik att besökarna fann sidan mer relevant och de stannade kvar längre, avvisningsfrekvensen minskade också. Under hösten tog Veteranen och SPF över en Community/mötesplats för 60 plus på webben som heter Silvergenerationen. Arbetet inleddes med att ta fram en ny snabbare plattform och koppla samman med Veteranens hemsida. Veteranen har marknadsfört sig på följande vis: Startat försäljning av tidningen via Interpress, där vissa valda återförsäljare säljer tidningen ex distribuerades per nummer. Fyra gånger valde Veteranen särskild reklamkampanjplats med eget ställ i butik (v:3,6,7,9). Veteranen har fortsatt att twittra, blogga och att vara från spf utnämnd till årets tidskrift nr :- nyheter seniorkamp i egypten trend rocka loss! resa ven ett paradis Grillat Sommarkultur Bok om Troell Fler böcker Dubbla kryss Prickar }plus! 8 skånska slott att besöka Kulturtant som tar plats Designern Gudrun Sjödén: från spf utnämnd till årets tidskrift nr :- 7 resa lyxkryssa billigare än du tror nya experter sex hela livet ålderism studielån i norge inte här lökar att plantera läsplattor Bärmums husbilsresa Din pension Rosenmetoden}plus! Gissa året Få nya kickar Patricia tudor-sandahl: med åren! från spf sveriges bästa seniortidning nr :- mode ta fram din personlighet rösta vem blir ÅreTS SeNiOr? tema hörsel höra Bra en dyr affär Ny hemsida Vinter på Teneriffa Cowboyfest Sexhjälpmedel Virka rutor Deckartips }plus! 16 stopp i Wien Åter kung på Svensktoppen Björn Skifs: SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 med på Facebook och har sakta ökat sina följare. Twitter är ett bra sätt att nå ut till media och makthavare och här har Veteranen varit flitig från mässor och seminarier. Veteranen har också deltagit på Bok- och Bibilioteksmässan, samt Seniormässan med egna seminarier som Välkommen till din fantastiska hjärna, Får man ha lust efter 60?. Vi hade en fototävling för läsarna och vinnaren fick pris på Seniormässan i Stockholm. Tidningen finns att köpa till digitala läsplattor via Quiosk. En översyn och organisationsförändring har gjorts kring Veteranens registerhantering av prenumeranter, taltidning och föreningsprenumerationer och den inleddes december Titeldata tar 2012 över det externa prenumerationsregistret. Personalförändringarna 2011 innebar att webbredaktören gick upp från 50 till 100 procent. Internt Information direkt hem i brevlådan Medlemmarna fick nyheter och information från förbundet i den del av Veteranen som heter SPF-Nytt. Sidorna fick en ny layout och färg i gult inför Här tas aktuella frågor upp exempelvis tävlingar av olika slag, konferenser, äldrefrågor. Egentligen allt förbundet arbetar med kommer arbetet i de kommunalpolitiska råden att lyftas liksom det arbete SPF:s sakkunniga gör. Information via distrikten SPF-Bladet firar fyraårsjubileum och har rönt stor uppskattning. Det är ett informationsblad som hittills skickats till distrikten med en uppmaning att dessa ska vidarebefordra bladet till sina föreningar. Detta har i stor utsträckning skett. Under hösten kom intranätet och därefter kan alla förtroendevalda gå in och läsa SPF-Bladet när det passar. SPF i media Bilden av SPF i media är den bild som alla tidningar och TV/radio ger var äldrefrågor i fokus, äldres ekonomiska villkor, deras boende och vård och omsorg. SPF syntes väl i dagspress i storstäder och på mindre orter. Ämnen som främst togs upp var: vem som vann tävlingen Seniorvänlig kommun, pensionärsorganisationernas krav på översyn av pensionssystemet, sänkta pensioner, äldres läkemedelskonsumtion och dess konsekvenser, mat på äldreboenden. Trycksaker En folder om folkhälsoarbetet SPF slår ett slag för det friska producerades och distribuerades via föreningsutskicket i december. Kongressprotokollet togs fram under sommaren liksom flygblad till Almedalsveckan. Annonser producerades till olika typer av tidningsbilagor med klockren målgrupp från 55+. Annars har inga nya trycksaker tagits fram under året. Nytt medlemskort klart för 2012 De nya medlemskorten togs fram och det nya är att de kommer att vara giltiga under medlemstiden i SPF. En sida på internet kommer samtidigt att lanseras Min sida och där kan varje medlem gå in, se vilken förening den tillhör samt administrera vissa egna personuppgifter till exempel adress. Medlemsförmåner Genom att nyttja SPF medlemsförmåner har medlemmarna sparat över 24 miljoner. Nya avtal har skrivits med bland annat Royal Caribbean och Actic Gym. Utskick av information i kuvert direkt till föreningarna gjordes under året. Tanken är att denna information istället så småningom ska läggas på intranätet och den som vill kan läsa den. 10 SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

11 Utbildning, folkhälsa och mästerskap Stort intresse för stimulans Utbildning och studieverksamhet är populärt inom SPF och ett omfattande folkbildningsarbete genomförs i många olika ämnen och frågor. I hela landet genomförs studiecirklar/kurser för att utveckla ny kompetens och för att fördjupa och förnya kompetensen inom ett redan känt ämne. Ett viktigt område inom SPF är att ge stöd, utveckla och förstärka kunskapen bland förtroendevalda. På årets konferens för utbildningsansvariga gjordes ett arbete med deltagarna. Gemensamt gjordes en behovsinventering om vilket behov av material, mallar och stöd distrikten har för att kunna genomföra kurser för förtroendevalda. Utifrån behovet startade förbundet ett arbete med att ta fram nytt material och mallar som beräknas bli klara under Förbundet genomför också varje år centrala kurser och konferenser för distriktens förtroendevalda. Under 2011 har förbundet genomfört följande centrala konferenser/ kurser för ansvariga inom distrikten: - Ordförande - Webb/ hemsideansvariga - Medlemsregistret - Folkhälsoansvariga - Utbildningsansvariga -Trafikansvariga Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan, SV, fortsätter. Under året har SPF i samarbetet med SV genomfört studiecirklar med deltagare kulturarrangemang har genomförts med deltagare. Trenden går mot att studiecirkelverksamheten minskar något och kulturprogrammen ökar. Slår ett slag för det friska SPF:s folkhälsoarbete styrs av innehållet i SPF:s stadgar, SPF:s äldrepolitiska plattform samt aktuella kongressbeslut. Målen är att öka förutsättningarna för att främja och behålla hälsa, en bra livskvalitet och oberoende samt att minska eller fördröja risken för sjukdom och funktionsnedsättning. Visionen är att SPF ska vara känt för sin hälsofrämjande verksamhet, att man självklart vänder sig till SPF för att delta i aktiviteter som är sociala, hälsofrämjande, lustfyllda och meningsfulla samt att SPF, nu och i framtiden, deltar i och påverkar hälsoutvecklingen för äldre. Under året har SPF centralt haft kontakt och samverkat med ett flertal myndigheter och organisationer samt deltagit i referensgrupper bland annat i SAMS-äldre det vill säga samverkansgruppen för äldres säkerhet på MSB, myndigheten för samhällsberedskap, samt i referensgruppsmöten med Statens folkhälsoinstitut och Socialdepartementet. SPF har också deltagit i två EU-projekt: WeDO European partnership for the wellbeing and dignity of older people, samt PASEO om hälsofrämjande arbete genom fysisk aktivitet för inaktiva äldre som avslutades under våren Förbundet har stöttat distriktens folkhälsoansvariga i deras arbete gentemot föreningar, bland annat genom distriktsbesök där förbundet besökt tre distrikt i samband med lokal utbildning/konferens inom folkhälsoområdet. En tvådagars konferens för både studie- och folkhälsoansvariga i distrikten genomfördes under hösten på Birka Paradise. Under konferensen presenterades bland annat nytt material och deltagarna fick möjlighet till erfarenhetsutbyte och verksamhetsplanering. Hjärnkoll Under året har inspirationsmaterial tagits fram och spridits bland annat marknadsföringsfoldern SPF slår ett slag för det friska som kan användas för att marknadsföra SPF:s hälsofrämjande aktiviteter på allt från månadsmöten till mässor. Ett inspirationsmaterial som beskriver hur man kan genomföra kunskapstävlingar på förenings- och distriktsnivå togs fram efter en diskussion med distrikt som redan genomför sådana, SPF Skaraborg och SPF Södra Älvsborg. Materialet spreds och förbundet vill inspirera till denna verksamhet. Kunskapstävlingen och riksmästerskapet SPF:s hjärnkoll genomfördes för första gången i november 2011 och lockade lag från 8 distrikt. SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Steg för steg En andra omgång av stegtävlingen SPF på gång, med stegräknare, för SPF:s medlemmar genomfördes. Stegtävlingen lockade ca 150 deltagare och en fortsättning planeras. Mästerskapen leder till god folkhälsa SPF-mästerskapen i olika fysiska och mentala idrotter är en del av förbundets folkhälsoarbete. Syftet är att ge medlemmarna ett skäl att vara aktiva inom sin favoritsport samt att ge tillfällen till social gemenskap. Tävlingarna ger dessutom såväl förbundet som arrangerande distrikt och föreningar tillfälle till god PR genom att de blir föremål för mediernas intresse. Under året genomfördes mästerskap i 8 beprövade grenar plus en ny gren, SPF:s hjärnkoll - en kunskapstävling, som lades till i mästerskapssviten. Se nedanstående tabell. Det största arbetet med mästerskapen utförs lokalt och organisationsgrupperna kring varje mästerskap lägger ner mycket tid och kraft på planering och genomförande. Förbundet tackar arrangörerna i alla grenar för mycket väl genomförda arrangemang i hälsans tecken. Längdskidor Bordtennis Orientering Boule Bridge Golf Bowling Schack SPF:s hjärnkoll 23-24/2 i Hudiksvall, arr SPF Glada Hudik 28-29/4 i Lidköping, arr SPF Lidköping 8-10/8 i Kristinehamn, arr SPF Bro 20-21/8 i Motala, arr SPF Baltzar 10-11/9 i Linköping, arr SPF Linköpingskretsen 1-2/9 i Mariestad & Töreboda, arr SPF Mariestad & Töreboda 5-8/9 i Bålsta, arr SPF Håbo 27-28/10 i Östersund, arr SPF Östersund 12-13/11 i Borås, arr SPF Södra Älvsborgsdistriktet 12 SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

13 Rekrytering Vi ska bli fler Rekryteringsgruppen tog fram en handlingsplan för rekrytering som förbundsstyrelsen beslutade att genomföra. Arbetet startade med att i september göra en undersökning som utgångspunkt för hur vi ska kommunicera med marknaden både internt och externt för att få fler medlemmar och behålla nuvarande. Nästa steg var att planera aktiviteter för 2012 med en kick-off i mars, en rekryteringskonferens där undersökningen ska presenteras samt stödjande material för föreningarnas arbete. Det som alltid framkommer vid utvärderingar av konferenser är också att deltagare från distrikten får stort utbyte av att utbyta erfarenheter när de träffas. Leva ett socialt liv i en positiv gemenskap Undersökningen omfattade en grupp med dem som tidigare varit medlemmar men slutat inom 1-2 år och en grupp med dem som ännu inte är medlemmar. Den gjordes via telefonintervjuer av 400 personer i varje grupp. Fördelningen mellan landsort, småstad och större stad var ungefär lika. De flesta var i åldern år. Sammanfattningsvis var resultatet att de flesta kunde tänka sig att vara med i SPF om där finns tillräckligt intressanta aktiviteter. De kunde också tänka sig ett stödjande medlemskap om SPF driver äldrefrågor lokalt, regionalt och centralt så att äldres villkor i Sverige ständigt förbättras. Ingen tackade heller nej till personliga medlemsförmåner. SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Äldrepolitik SPF:s internationella engagemang AGE Platform Europe SPF:s internationella verksamhet bedrivs framför allt inom AGE platform Europe, som är en medlemsorganisation för äldreorganisationer i Europa och har flera miljoner medlemmar. AGE är samtidigt en lobbyorganisation för äldre (50+) i Europa med huvudsaklig inriktning på vård- och omsorgsfrågor. Genom att vara medlem i AGE ges en möjlighet att påverka inriktningen hos AGE samt direkt insyn i vad som är på gång inom äldrefrågorna i Europa. AGE har sitt kansli i Bryssel och arbetar dels genom sin styrelse och dels genom ett antal arbetsgrupper, kallade expertgrupper, sammanlagt sex stycken bestående av 86 experter. SPF representeras av förbundsordförande Karl Erik Olsson i General Assembly där alla cirka 150 medlemsorganisationerna samlas en gång om året. I Council deltar alla nationers företrädare i möten två gånger om året. Här representeras Sverige och SPF av Karl Erik Olsson. Varje grupp sammanträder två gånger per år och SPF representeras i fyra av dessa. Olof Björlin, sakkunnig inom SPF, ingår i antidiskrimineringsgruppen och i gruppen för social delaktighet. Barbro Westerholm, hedersordförande i SPF, nomineras av SPF för att delta i gruppen för vård och omsorg och Karin Larsson, SPF Tibbleseniorerna, deltar i gruppen för ett aktivt åldrande och arbete. Att delta i expertgrupperna innebär att man ska bidra med kunskaper, sammanställa alla svenska AGE-medlemmars åsikter, representera AGE nationellt inom området, delta i möten, samt att svara på frågor och lämna information till AGE mellan gruppernas möten. EU-projekt SPF deltar sedan 2010 i styrgruppen för EU-projektet WeDO European Partnership for the Wellbeing and Dignity of Older People. Projektet finansieras av EU-kommissionen och bygger vidare på det tidigare EU-projektet EUSTaCEA och har liksom det målet att motverka våld och övergrepp mot äldre. Inom EUSTa- CEA-projektet tog man fram En europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg samt en medföljande handbok. Denna deklaration är grunden för arbetet i WeDOprojektet och med hjälp av den är målet att ta fram europeiska kvalitetsramar för vård och omsorg. I varje deltagande nation (12 stycken) bildas nationella nätverk med representanter från organisationer, myndigheter, forskare och vård- och omsorgssektorn. I Sverige drivs nätverket av SPF och SPF:s representant i styrgruppen är Ola Nilsson, folkhälsoansvarig på SPF:s förbundskansli. Målen för nätverket är att: 1. Skapa ett nationellt nätverk som åtar sig att sluta upp kring Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg. 2. Ge exempel på och beskriva aktiviteter/initiativ/lagstiftning som höjer kvaliteten på vård och omsorg, som redan existerar i Sverige samt identifiera områden/ämnen där det fortfarande krävs förbättring i Sverige. 3. Utveckla en nationell strategi för äldres välbefinnande och värdighet samt för implementering av de europeiska kvalitetsramarna i Sverige. Arbetet med WeDO-projektet kommer att fortsätta under 2012 och avslutas med en konferens i november Antidiskrimineringsgruppen Antidiscrimination Expert Group, ADEG, har lagt ner ett mycket omfattande arbete på att ta fram riktlinjer för bestämmelser mot åldersdiskriminering utanför arbetslivet. Dessa riktlinjer har överlämnats till Commissionen, men har ännu inte lett till mer bindande bestämmelser. Andra frågor som ADEG arbetar med är det stora problem som finns i en del länder när det gäller reseförsäk- 14 SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

15 ringar. I flera europeiska länder ger nämligen försäkringsbolagen inte reseförsäkringar till personer över 70 år. ADEG driver denna fråga mycket intensivt och har bland annat hänvisat till de i dessa sammanhang mycket fördelaktiga regler, som gäller i Sverige men motståndet är oförklarligt starkt. Samma gäller möjligheterna att få banklån och kreditkort där Sverige rapporterat om våra bankers förhållandevisa positiva regler. Andra frågor, som blivit mycket aktuella är den allmänna situationen för äldre invandrare och romer. Även arbetsmarknaden för äldre är mycket bekymmersam och Sverige kunde meddela att vi nu börjat arbeta med vad man kallar ålderism. Vi får anledning att återkomma till detta. Eftersom flera av de frågor som ADEG arbetar med även berör andra expertgrupper planeras ett gemensamt sammanträde med en del av dem. En annan grupp som SPF är representerad i är gruppen för social delaktighet Social Inclusion Expert Group, SIEG. SIEGS arbete går i första hand ut på att påvisa de sociala olikheterna, som finns mellan de europeiska länderna och föreslå lösningar. Sverige skiljer naturligen ut sig avsevärt ifrån en del andra när det gäller dessa frågor. Det kan konstateras att det sociala utanförskapet i många fall beror på en ekonomi som är klart otillfredsställande. Det sociala utanförskapet framstår som mycket stort i vissa länder och då problemen gränsar till dem, som diskuteras inom ADEG har ett gemensamt möte visat sig mycket givande. Pensioner och skatter År 2011 sänktes inkomst- och tilläggspensionerna för andra året i rad. Tillsammans med sänkningen år 2010 har dessa pensioner sänkts med 7,3 %. År 2012 ökar pensionerna med 3,5 %. De kommer dock inte att ha återställts under en prognosperiod som sträcker sig fram till år Garantipensionen höjdes 2011 med 0,9 % och återställdes därigenom till 2009 års nivå. År 2011 genomfördes ett tredje steg i sänkning av skatten för pensionärer med 7,5 miljarder kronor. Det är dock fortfarande stor skillnad i skatteuttaget mellan yrkesverksamma och pensionärer. Att komma till rätta med detta, dvs. kravet på lika skatt, är en av de frågor som SPF drivit hårt under året. SPF presenterade under året, tillsammans med de övriga rikstäckande pensionärsorganisationerna, en översyn av det reformerade pensionssystemet. Översynen grundades på de intentioner politikerna hade när pensionssystemet beslutades 1998 och hur det sedan har blivit. Rapporten Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? överlämnades till socialförsäkringsministern och presenterades även senare på ett seminarium. Svaret på första frågan i rapportens titel är att det inte i alla delar blev som det var tänkt. Bland de problem som kan noteras är bristande ekonomisk trygghet för pensionärerna, ökande inkomstklyftor mellan dem och de yrkesverksamma, låg avkastning och dyr förvaltning i AP-fonden. Dessutom visar Premiepensionssystemet en stor osäkerhet och dålig placering i sparandet. Som svar på andra frågan i rapportens titel föreslås det att det reformerade pensionssystemet ska genomgå en grundlig översyn. En parlamentarisk utredning bör snarast tillsättas och ge förslag om akuta och långsiktiga åtgärder. Pensionärsorganisationerna ska vara representerade i detta utredningsarbete. De konkreta viktigaste förslagen som lämnas kan sammanfattas som följande Den automatiska balanseringen bromsen slopas. Den så kallade normen i följsamhetsindexeringen halveras eller avskaffas. AP-fonden måste stärkas. De pensionsavgifter som tas ut över intjänandetaket tas i anspråk i pensionssystemet. Premiepensionssystemet avskaffas. Överföringarna av medel från AP-fonden till staten under åren bör omprövas, ca 260 miljoner kronor. SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Arbetsgruppen för översyn av vissa delar av pensionssystemet I arbetsgruppen ingick Margareta Gärdestad, SPF, Bengt Sibbmark, PRO, Bo Björksten, RPG, Karl-Olov Hedler, SPRF, Fredrik Jahn, SKPF. Diskrimineringslagstiftningen Regeringen tillsatte 2010 en utredning om utvidgning av förbud mot åldersdiskriminering att gälla även utanför arbetslivet, alltså en utvidgning av vad som gäller i nuvarande Diskrimineringslag men som gäller för övriga diskrimineringsgrunder. SPF hade tillfälle att ha kontakt med utredningen och kunde också hänvisa till vad som åstadkommits inom ADEG. Utredningen lade också ett förslag till regeringen under 2011 men ännu har ingen proposition lagts trots att ett färdigt lagförslag föreligger. Sakkunniga 2011 Gerdt Sundström Gösta Bucht Kjerstin Genell Andrén Lars Nilsson Margareta Grafström Olof Björlin Gunnar Carlsson Foto: Maria Samuelsson * Privat foto 16 SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

17 De sakkunnigas arbete Samtliga sakkunniga inom SPF besvarar löpande remisser inom respektive kunskapsområde liksom de deltar i arbetsgrupper inom sina områden. SPF:s program för att motverka ålderism Ordet ålderism är relativt nytt på svenska. Det går tillbaka till det amerikanska ageism från 1960-talet och är bildat på samma sätt som orden rasism, sexism och terrorism. Ålderism definieras som negativa attityder, stereotypier och diskriminering på grund av ålder. Det kan innebära att äldre människor ges lägre värde än yngre och att de har färre uppgifter i samhället. Det finns en omfattande litteratur om ålderism, t.ex. L. Andersson: Ålderism. Studentlitteratur, Lund Målet för SPF:s arbete mot ålderism är att de olika arbetsgrupperna inom programmet ska kunna lägga fram konkreta resultat av arbetet vid SPF:s kongress Under 2011 har SPF bedrivit ett utvecklingsarbete för att klarlägga vad förbundet kan göra för att motverka ålderism. Det har lett fram till ett förslag som presenterades vid SPF:s kongress i juni 2011 och som sedan vidareutvecklades till ett program som styrelsen fattade beslut om i augusti Styrelsens arbetsutskott är styrgrupp och Lars Nilsson, sakkunnig i SPF, har utsetts att vara ansvarig för programmet och ledarna för de olika arbetsgrupperna utgör projektgrupp. Programmet bygger på fyra handlingslinjer: Ett avgörande element i ålderismen är negativa attityder mot äldre. En handlingslinje är därför att förändra dessa attityder. Ålderistiska strukturer finns i samhället t.ex. lagar, regler och sedvänjor. Genom kartläggning av dessa och konkreta åtgärder kan dessa förändras. SPF ska samla kunskap och utveckla intern kompetens kring vissa företeelser innan ett handlingsprogram kan formuleras. Intern administration och struktur ska anpassas för att underlätta att förslagen kan genomföras. Handlingslinjerna har konkretiserats till ett antal arbetsgrupper som under hösten 2011 påbörjat sitt arbete. Arbetsgruppernas inriktning är följande: Medlemmarna ska veta vad ålderism är. En arbetsgrupp samlar in autentiska berättelser från medlemmarna där de beskriver hur de personligen har blivit utsatta för kränkande behandling på grund av sin ålder, ålderism. Berättelserna sprids i tryckt form, i föreläsningar eller som filmer att visas på medlemsmöten. Medlemmarnas attityd till sig själva. En arbetsgrupp arbetar för att se hur negativa attityder kan motverkas och hur positiva attityder till äldre kan skapas. Ålderistiska bestämmelser. En arbetsgrupp ska brett inventera området, identifiera ålderistiska lagar, avtal och andra bestämmelser och föreslå förändringar. Läkemedelsbehandling av äldre. Bristerna i äldres läkemedelsbehandling beror till stor del på lågt engagemang för äldres behandling. Det kan betraktas som ålderistiska företeelser. Det läkemedelsprojekt som pågår förs in i ålderismprogrammet. Starta-eget-service inom SPF. För att göra det möjligt för SPF:s medlemmar att vara yrkesverksamma utan övre åldersgräns kan man gå runt de hinder som idag finns. En arbetsgrupp har till uppgift att inrätta en starta-eget-service för SPF:s medlemmar. Certifiering av äldreboenden. Det finns en oro hos många för att behöva flytta till ett äldreboende där individen tvingas in i en gruppgemenskap som de kanske ogillar. För att motverka detta har en arbetsgrupp till uppgift att utreda hur SPF kan starta en certifiering av äldreboenden. Utforskande för senare bedömning. För att samla kunskap och utveckla intern kompetens studeras ett antal områden närmare innan beslut kan fattas om ett handlingsprogram. SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 Äldres läkemedelsbehandling Målet för SPF:s läkemedelsprojekt, som startade 2009, är att förbättra situationen för äldres medicinering, att till 2015 minska multimedicineringen med 25 % och halvera användningen av olämpliga läkemedel bland personer 80 år och äldre. Många äldre drabbas av flera sjukdomar. Om varje sjukdom och varje symtom behandlas med läkemedel så kommer många äldre att få många läkemedel. Äldre är känsligare för läkemedel än yngre personer vilket leder till biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Trots detta utsätts äldre för onödig multimedicinering, olämpliga läkemedel, bristfälligt dokumenterade läkemedel, otydligt läkaransvar och bristande uppföljning av insatt behandling. Koll på läkemedel Genom läkemedelsprojektet medverkar SPF i paraplyprojektet Koll på läkemedel, tillsammans med PRO och Apoteket Farmaci. Lars Nilsson har ingått i styrgruppen för projektet. Detta samarbete har pågått i drygt två år och det har fått stor uppmärksamhet i både vården och i media genom den kompetens som projektet har och genom att de två förbundens cirka medlemmar står bakom. Koll på läkemedel har en egen hemsida, med många besökare. Flera broschyrer med anpassad information kring äldres läkemedelsbehandling har producerats. En av dessa är den Okloka listan. Där presenteras de läkemedel som enligt Socialstyrelsen bör undvikas vid behandling av äldre. Okloka listan har fått stor uppmärksamhet efter att den första gången presenterades vid ett seminarium under politikerveckan i Visby i juli Hittills har den tryckts i exemplar. Den används av både PRO och SPF i arbetet inom projektet. Läkemedelsansvariga i varje distrikt För att genomföra läkemedelsprojektet bland medlemmarna har SPF skapat en fältorganisation av läkemedelsansvariga i varje distrikt. Det är personer med yrkeskunskap inom läkemedelsområdet apotekare, läkare, receptarier och sjuksköterskor och med engagemang för att förbättra äldres läkemedelsbehandling. De arbetar genom föreningarna i de egna distrikten för att där ordna program och studiecirklar, så att medlemmarna ska kunna ställa vassa frågor om sin egen behandling vid möten med vården. Aktiviteter mot kommunen eller vården sker bland annat genom ledamöterna i de kommunal- och landstingspolitiska råden, KPR och LPR. De kan påverka genom att visa data över hur äldres läkemedelsbehandling ser ut. Detta bygger på bearbetad statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister för det egna distriktet eller kommunen. Baserat på denna statistik har ledamöterna i KPR och LPR möjlighet att formulera vassa frågor till kommunernas representanter. Läkemedelsansvariga vittnar om intresse En gemensam konferens hölls med de läkemedelsansvariga. Många vittnade om det stora intresset för läkemedelsfrågan, och i de flesta distrikt har föreningarna utsett läkemedelsombud som driver läkemedelsprojektet i den egna föreningen. Aktiviteterna i distrikt och föreningar illustreras bland annat av att Lars Nilsson under året medverkat med föredrag om äldres läkemedelsbehandling i omkring 50 olika sammankomster. Mängder av föreläsningar och projekt Gerdt Sundström, sakkunnig, föreläste för en större grupp distriktssköterskor om epidemiologi ur åldrandeperspektiv i mars. I mars medverkade han också i ett EU-projekt om bättre levnadsförhållanden. Detta innebar ett besök i Sopot, Polen, där man försökt tillrättalägga stadsmiljön och andra levnadsvillkor för äldre, inklusive en ambitiös satsning på olika kurser i senioruniversitetet. Han föreläste tillsammans med Barbro Westerholm vid ett internationellt möte i Göteborg för socialarbetare som är specialintresserade av äldre invandrare. Han föreläste vid ett välbesökt möte i Ban- 18 SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

19 keryds församlingshus om Åldrandet och äldreomsorg på gott och ont. Veckan innan besökte han kollegor i Spanien för slutarbetet med en artikel som publicerades under hösten och som jämför livsvillkor och omsorg i de båda länderna. I maj föreläste Gerdt Sundström för en grupp amerikanska studenter om Sverige och den svenska äldreomsorgen och i slutet av månaden tog han hand om gäster från Taiwan, bland annat en journalist som senare skrev en serie artiklar om svensk äldreomsorg. I augusti släpptes boken Äldre och åldrande, där han medverkat med två kapitel, Gothia förlag, och på senhösten var hans medverkan i en WHO-rapport klar, red. prof. Emily Grundy, LSHTM, London. En tidskriftsartikel tillsammans med spanska kollegor (på spanska) analyserar äldreomsorgen i Sverige och Spanien och i en mer udda artikel har han redovisat böcker om seniorhumor. SPF:s sakkunniga Lars Nilsson och Gerdt Sundström besökte i november Spanien, med visiter hos spaniensvenskarnas organisation i Alicanteområdet och flera besök på olika platser hos SPF:s systerorganisation UDP i Katalonien. De möttes av stort intresse och slöt ett utbytesavtal med UDP. Sverige kan lära av Spanien inom vissa områden, t.ex. när det gäller gräsrotsaktiviteter, frivilligarbete och universitetsprogram för seniorer. UDP driver också åtskilliga träffpunkter för seniorer i Spanien. upplaga på nära miljonen. I november föreläste Gerdt Sundström vid två seminarier på Kvalitetsmässan i Göteborg om anhörigfrågor, Kommunalarbetareförbundet, respektive boendefrågor, Hjälpmedelsinstitutets Bo Bra. Olof Björlin, sakkunnig jurist företräder SPF i AGEsamarbetet samt i arbetsgrupper inom sitt sakområde. Margareta Grafström, sakkunnig i SPF, höll följande föreläsningar: Om fysiska begränsningsåtgärder. Samtal och föreläsning för personal inom Stockholms kommun. Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad. Presentation av kursbok för läkemedelsansvariga i läkemedelsprojektet. Huddinge sjukhus. Att vara anhörig till en person med demenssjukdom. Föreläsningen riktade sig till studenter inom geriatrik-kursen. Äldrecentrum. Anhörigas situation vid omsorg om en närstående med demens. Anställda inom äldreomsorg deltog. Pensionärsföreningen Fårö. Läkemedel, äldre och specifik omvårdnad. Föreningsmedlemmar från Gotland och Fårö deltog. Gerdt Sundström medverkade i en större internationell konferens i Barcelona om ensamheten bland de äldre, något som man uppfattar vara ett stort problem i Spanien. Denna arrangerades av Amics de la gent gran, en frivilligorganisation som arbetar med hembesök hos ensamma äldre. Därefter deltog han i en mindre, handplockad konferens om äldreomsorg i Beijing i december, med deltagare från ett antal länder i Europa och Asien och arrangerad av China Association for Social Welfare. Kina vill gärna lära av Europa och Sverige och det kan kanske bli utbyte mellan våra två länder. Kina saknar dock pensionärsorganisationer i vår mening, även om de har en särskild dagstidning för just seniorer med en Psykiatri Skåne, Hässleholms sjukhusorganisation i Kristianstad inbjöd till heldagsföreläsning om Äldre och läkemedel där sjuksköterskor vid sjukhusen i Hässleholm och Kristianstad samt kommunerna och primärvården i Nordöstra Skåne deltog. Stora Demensdagen- om livskvalitet och demens Norra Latin, Stockholm. Hon föreläste om sexualitet och demenssjukdom. Åhörare var främst politiker och chefer i vård och omsorg. SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Seminarier och projekt Margareta Grafström deltog i: Styrgruppsmöte WeDo, SPF. Planering av projektet En europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg. Aktiva medlemmar i styrgrupp och nätverk för WeDo deltar i alla möten som förekommer, c:a 4 gånger per år i vardera grupp. Socialstyrelsen Workshop inom projektet Säkerhetsfrämjande arbete för äldre då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Statens folkhälsoinstitut, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet och Trafikverket samt även Sveriges Kommuner och Landsting och pensionärsorganisationer har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell handlingsoch åtgärdsplan för personer 65 år och äldre. Syftet är att utarbeta en rapport som senare ska kunna användas för att utveckla säkerhetsförebyggande insatser i Sverige. Margareta Grafström kommer att föreläsa en dag i Ljungskile för distrikt och föreningar inom SPF. Därefter ska hon under hösten 2012 leda en studiecirkel med utgångspunkt i rapporten ovan. SKL startade ett projekt Bättre liv för sjuka äldre där SPF och PRO inbjudits till en referensgrupp. Fyra kvalitetsregister i vården av sjuka äldre presenterades. Dessa ska möjliggöra lärande och ständigt förbättringsarbete i hälso-och sjukvårdssystemen och leda till att vårdgivare själva kan utvärdera sin verksamhet, se sina svagheter och stimuleras till förbättringar. Dessa kommer även att ligga till grund för prestationsersättningar i vården. Nationella Kvalitetsregisterkonferensen vid SKL som presenterades som ett forum för medicinsk kvalitet och ständigt förbättringsarbete. Våld i nära relationer. Länsstyrelsen inbjöd till föreläsningar och dialogseminarier i detta ämne. Dialogseminarium om Äldrepsykiatri där Trygga Möten ett projekt från psykiatri Nordväst presenterades. Den genomgående frågan som diskuterades var: Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos äldre. Riksforum för sjuksköterskor i äldrevård. Konferens där sjuksköterskor med specialistkompetens i äldrevård och omsorg deltog. Trygg-Hansahuset, Stockholm. Socialstyrelsen om utvärdering av förändrad ansvarsfördelning mellan kommunerna i Socialtjästlagen, SoL och Lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS. SPF och PRO gör tillsammans en utvärdering av hur dessa förändringar i lagarna påverkar kommunerna. SPF deltar i detta projekt som planeras fortgå under 2012 och Margareta Grafström medverkade som författare i Att möta personer med demens. Studentlitteratur 2011, 353 sidor. Gösta Bucht har föreläst för distrikt och enskilda föreningar om demenssjukdomar och de nationella riktlinjerna för demens vid fyra tillfällen. Vidare har han förberett och testat streamade föreläsningar om demens, fyra stycken på ung 20 minuter vardera. Dessa ska under våren produceras och läggas ut på SPF:s hemsida. Två faktablad om våld och tvång i vården är framtagna och redigerade. Ett antal skrifter till SPF-Bladet är producerade under året och dessutom har han varit behjälplig med att svara på en statlig utredning om Åldersdiskriminering och gjort en utredning om hur socialförsäkringssystemet förändras vid 65 års ålder. Gösta Bucht har under året medverkat i en rad utredningar och grupper. Socialdepartementet, hearing om de svårast sjuka och Kommunaliserad hemsjukvård, SKL, Bättre liv för sjuka äldre, Socialstyrelsen, Vårdkontaktuppdraget och EU projektet WeDo. En satsning var att vara med och vidareutveckla Koll på läkemedel, genom bland annat ansökan om etisk prövning av fortsättningen på projektet. Projektet blev under året godkänt av Regionala etiknämnden i Stockholm. Kjerstin Genell Andrén, sakkunnig i vård och omsorg har under 2011 dels deltagit i två fokusgrupper, en om måltidsmiljö för äldre och en om gps-baserat larmsystem för äldre, dels deltagit i en paneldebatt Ett arbetsliv efter 67 -hur ser det ut? samt ett seminarium En syn på åldrandet Styr du ditt liv? med Bodil Jönsson. 20 SPF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Grafiska riktlinjer för SPF SPFs logotyp Rekrytering/värvning

Grafiska riktlinjer för SPF SPFs logotyp Rekrytering/värvning Maria Samuelsson - Kommunikatör med ansvar för digitala kanaler på förbundet - Tar fram trycksaker - Webbutiken och reklamartiklar - Projektledare för Kasta Loss med SPF (28-29 april) Idag Grafiska riktlinjer

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

SPF Bladet. Nr 1/2013 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2013-01-25. SPF Bladet önskar alla en god fortsättning på det nya året!

SPF Bladet. Nr 1/2013 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2013-01-25. SPF Bladet önskar alla en god fortsättning på det nya året! SPF Bladet Nr 1/2013 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2013-01-25 SPF Bladet önskar alla en god fortsättning på det nya året! SPF slår flera slag för det friska Mattcurling och säkerhetsfrämjande

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

SPF Bladet. Nr 1/2013 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2013-01-25. SPF Bladet önskar alla en god fortsättning på det nya året!

SPF Bladet. Nr 1/2013 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2013-01-25. SPF Bladet önskar alla en god fortsättning på det nya året! SPF Bladet Nr 1/2013 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2013-01-25 SPF Bladet önskar alla en god fortsättning på det nya året! SPF slår flera slag för det friska Mattcurling och säkerhetsfrämjande

Läs mer

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via "Min sida" Pengar till utveckling 2013

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via Min sida Pengar till utveckling 2013 SPF Bladet Nr 12/2012 2012-10-30 Läs SPF-Bladet via "Min sida" Nu kan alla SPF-medlemmar som loggar in på "Min sida" ta del av SPF-Bladet. Logga in via www.spf.se med personnummer (tio siffror utan bindestreck)

Läs mer

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Handlingsprogram 2013-2016 Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF FÖRORD Handlingsprogrammet för 2014 2016 utgör ett övergripande styrdokument för SPRFs förtroendevalda och anställda och förmedlar förbundets

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

SPF Bladet Nr 14/2012 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2012-12-10

SPF Bladet Nr 14/2012 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2012-12-10 SPF Bladet Nr 14/2012 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2012-12-10 65+ ska in i det offentliga samtalet De äldre måste bli en livskraftig del av beslutsapparaten på alla nivåer i samhället och

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

SPF Bladet. Nr 5/2014 2014-05-27

SPF Bladet. Nr 5/2014 2014-05-27 SPF Bladet Nr 5/2014 2014-05-27 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se www.spf.se, www.facebook.com/spfpension Nu grönskar det! Värmen kommer och går just nu, men naturen bjuder på sin allra vackraste,

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

SPF Bladet Informationsblad nr 11/2009 till distriktskanslier och distriktsordförande SPF:s förbundskansli

SPF Bladet Informationsblad nr 11/2009 till distriktskanslier och distriktsordförande SPF:s förbundskansli SPF i media Arbetade 19 år efter pension 30 juli gick vi ut med pressmeddelande om att Olle Johansson avslutat sin tid som sakkunnig i SPF. Vi slog ett slag för att han varit aktiv i arbetslivet fram till

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

SPF Bladet. Nr 3/2013 2013-03-22

SPF Bladet. Nr 3/2013 2013-03-22 SPF Bladet Nr 3/2013 2013-03-22 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se Vår i luften och påsk i sikte Även om vintern fortfarande regerar i stora delar av landet var det vårdagjämning i onsdags och i

Läs mer

- 1 - Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se En god avslutning och en fin start Ett händelserikt år är snart till ända och vi på förbundskansliet

- 1 - Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se En god avslutning och en fin start Ett händelserikt år är snart till ända och vi på förbundskansliet - 1 - Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se En god avslutning och en fin start Ett händelserikt år är snart till ända och vi på förbundskansliet tackar alla medlemmar och förtroendevalda för ett mycket

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

SPF, Sveriges Pensionärsförbund Verksamhetsåret 2012

SPF, Sveriges Pensionärsförbund Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2012 SPF, Sveriges Pensionärsförbund Verksamhetsåret 2012 SPFs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 3 Ordföranden har ordet Pensionärer var länge osedda, en

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Välkommen Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

SPF Bladet. Nr 8/2012 2012-05-15. Till registeransvariga. Lagförslag om åldersdiskriminering. Nu fungerar utskicken av medlemskorten som vanligt!

SPF Bladet. Nr 8/2012 2012-05-15. Till registeransvariga. Lagförslag om åldersdiskriminering. Nu fungerar utskicken av medlemskorten som vanligt! SPF Bladet Nr 8/2012 2012-05-15 Till registeransvariga Nu fungerar utskicken av medlemskorten som vanligt! Sedan en tid tillbaka fungerar utskicken av medlemskorten som vanligt. D.v.s. nya medlemmar får

Läs mer

SPF Bladet. Nr 6/2013 2013-06-20

SPF Bladet. Nr 6/2013 2013-06-20 SPF Bladet Nr 6/2013 2013-06-20 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se Följ oss i sociala medier: Glad midsommar och sommarlov Skolavslutning och en oändligt lång sommar med lata dagar på stranden,

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården.

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Närvarande: 48 valda ombud + 7 från distriktsstyrelsen, sammanlagt 55 personer.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

SPF Bladet Nr 13/2012 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2012-11-23

SPF Bladet Nr 13/2012 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2012-11-23 SPF Bladet Nr 13/2012 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se 2012-11-23 SPF får Guldpillrets hedersomnämnande När vinnarna av Guldpillret 2013 presenterades den 13 november gick det ärofyllda hedersomnämnandet

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Omslag 1 Innehållsförteckning 2 Förord 3 SPF-veckan 4 Äldrepolitik Pensioner och skatter 5 Sjukvård och omsorg 5 Folkhälsa 6 Läkemedel 6 Trafikverksamhet 7 Internationella

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

SPF Bladet. Nr 4/2013 2013-04-30

SPF Bladet. Nr 4/2013 2013-04-30 SPF Bladet Nr 4/2013 2013-04-30 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se Vintern rasat ut Nu har vi Valborg och Kristi Himmelsfärdshelger i sikte. Våren har motsträvigt anlänt och det börjar så smått

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressrapport Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressen öppnades kl 12.30 med sång av Maria Möller och Mikael Blomqvist på gitarr. Curt

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

SENIORBLADET nytt från SPF Seniorerna

SENIORBLADET nytt från SPF Seniorerna Redaktör: Karin Bajlo karin.bajlo@spfseniorena.se www.spfseniorerna.se www.facebook.com/spfpension SENIORBLADET nytt från SPF Seniorerna Ny profil och grafisk kostym Den nya logotypen och profilen är nu

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

SPF Bladet Nr 11/2012 2012-10-03

SPF Bladet Nr 11/2012 2012-10-03 SPF Bladet Nr 11/2012 2012-10-03 Öppet brev till finansminister Anders Borg Den 27 september skrev SPF och PRO ett öppet brev till finansminister Anders Borg. Brevet tar upp att det egentligen är åldersdiskriminering

Läs mer