SPF Bladet. Nr 12/ Läs SPF-Bladet via "Min sida" Pengar till utveckling 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via "Min sida" Pengar till utveckling 2013"

Transkript

1 SPF Bladet Nr 12/ Läs SPF-Bladet via "Min sida" Nu kan alla SPF-medlemmar som loggar in på "Min sida" ta del av SPF-Bladet. Logga in via med personnummer (tio siffror utan bindestreck) och ert personliga lösenord. Klicka på knappen SPF-bladet så ser du en lista över de senaste numren. Frågor? Kontakta Maria Samuelsson på förbundet, Pengar till utveckling 2013 Under senare år har debatten om äldres situation ökat på ett positivt sätt i samhället. De ekonomiska frågorna, pensioner och skatter, uppmärksammas ofta. Likaså problemen inom vård och omsorg av äldre. Från SPF:s sida försöker vi bidra till denna debatt på bästa sätt. Attityden till äldre är dessvärre fortfarande ofta nedlåtande och detta försöker vi komma tillrätta med i vårt Ålderismprogram. Dessvärre tycks politiker och myndigheter inte ännu ha förstått vidden i äldres problem. Det senaste exemplet på detta är regeringens så gott som omärkliga förslag till sänkning av pensionärsskatten. SPF behövs på alla nivåer i samhället för att med ökad styrka arbeta till förmån för äldres situation. Det första året med stöd till förnyelsearbete inom SPF är snart till ända. Förbundet har betalat ut ca 2 miljoner kr till idérika föreningar och distrikt. Vi kan redan nu konstatera att det händer intressanta nya saker runt om i vårt land. Projekten kommer att redovisas till förbundet i januari Det är angeläget att vi utnyttjar de positiva erfarenheterna och sprider dessa i förbundet. För att göra detta planerar förbundet att under första kvartalet 2013 genomföra ett eller flera seminarier för att sprida de goda idéerna. Målgruppen är de som är intresserade från föreningar och distrikt som vill utveckla verksamheten. Förbundsstyrelsen har avsatt max kr för detta ändamål av de 2 miljoner som är avsatta för utvecklingsprojekt för Ny utlysning Resten av de 2 miljonerna ska användas för nya projekt. Föreningar och distrikt är därför välkomna att ansöka om stimulansbidrag senast den 30 april Utbetalning till beviljade projekt ska göras senast den 30 juni Min förhoppning är att många ska utnyttja denna möjlighet att utveckla och förnya vår verksamhet inom SPF.

2 Håll utkik efter våra förnyelseseminarier! Utnyttja utvecklingsmiljonerna! Med SPF-hälsning Karl Erik Olsson, förbundsordförande Riktlinjer för ekonomiskt bidrag till utvecklingsprojekt inom SPF År 2013 (omgång 3) Kongressen 2011 beslutade att förbundet varje år under ska avsätta 2 miljoner kronor som stimulansmedel för att stödja olika utvecklingsprojekt i föreningar och distrikt som leder till förnyelse inom SPF. Distrikt och föreningar kan nu ansöka för perioden Vem kan söka? Ansökan kan göras av samtliga föreningar och distrikt inom SPF. Samverkan uppmuntras mellan föreningar, distrikt, studieförbundet vuxenskolan, kommun, landsting och andra organisationer. I första hand ges stöd till projekt med en löptid på upp till ett år. Syfte med satsningen Projektet syftar till att utveckla och förnya SPF. Förbundet vill stimulera föreningar och distrikt till att utveckla och pröva nya metoder för medlemsrekrytering och för att behålla medlemmarna. Målet är att SPF blir en attraktiv pensionärsorganisation och att pensionärer i olika åldrar väljer SPF. Projekten och dess aktiviteter ska vara till nytta, ska kunna användas, och ska ge impulser till förnyelse och förändring i hela organisationen. Bidragets storlek Stimulansbeloppen kan variera från minimum kr till maximum kr vid ett ansökningstillfälle. Ansökan Ansökan ska göras skriftligt med hjälp av en blankett som hämtas på förbundets intranät: Ansökan skickas till förbundet antingen via e-post: eller per post till SPF, Box , Stockholm. En kopia av ansökan ska skickas till respektive distrikt för kännedom. Sista ansökningsdag är den 30 april

3 Ansökan ska innehålla uppgift om: Projektets bakgrund Mål och resultat Förening/Distrikt Projektledare/ kontaktperson Tidplan med tid, start och slut Kostnadsberäkning Egna insatser och eventuella medfinansiärer Finansieringsplan Planerad uppföljning/utvärdering Hur spridning av projektets erfarenheter ska göras. Vilka typer av projekt finansieras? Projekten ska stimulera till förnyelse enligt beslut från kongressen år och ansökningar om projekt ska vara inriktade på: Utveckling och förnyelse Nya rekryteringsmetoder Nöjda medlemmar som stannar kvar i organisationen Öka den digitala delaktigheten hos medlemmarna Krav och Utvärderingskriterier Ansökningarna utvärderas utifrån givna utvärderingskriterier inom bland annat: Grundläggande krav Användarnytta Kostnader Grundläggande krav som sökande projekt måste uppfylla: Skriftlig ansökan enligt given mall ska inkomma inom utsatt ansökningstid. Det ska vara ett tydligt avgränsande projekt med en välformulerad projektplan, tidsperiod på maximalt ett år samt önskat ekonomisk bidrag. Olika typer av projekt är välkomna att söka, men alla ska bidra till förnyelse och utveckling. Projektresultatet ska vara fritt tillgängligt inom hela organisationen, detta för att kunna vara ett lärande exempel för andra föreningar och distrikt inom SPF. Resultatet ska sammanställas skriftligt, via en mall som kommer finnas tillgänglig på intranätet, och rapporteras in till förbundskansliet. Vid kursverksamhet bör någon form av kursavgift tas ut. Projekt som stöds (får inte): Får inte vara driftsstöd för verksamheten. Får inte påverka SPF:s varumärke negativt. Får inte gå till inköp av aktivitetsmateriel, såsom curling-mattor och boulebanor eller datorer eller tjänster. Användarnytta Projektet ska ha en tydlig användargrupp med ett identifierat och uttalat behov. Tidpunkten då projektresultatet ska tillgängliggöras till övriga är formulerat. Ska kunna användas inom hela organisationen och ge möjlighet till kunskapsspridning 3

4 och lärande. Kostnader Projektplanen ska visa på en ekonomisk effektivitet. Stöd från externa finansiärer kan underlätta bidraget från SPF Höga löner och höga konsultarvoden beviljas inte ekonomiskt stöd. Urvalskriterier Nedanstående urvalskriterier granskar förbundet i urvalsarbetet. Hur hög är sannolikheten att projektets syfte kan uppnås? Hur starkt är projektet med hänsyn till bedömningskriterierna? Har sökande de rätta förutsättningarna för att slutföra projektet? Kommer projektet leda till att bidra till SPF:s förnyelse? Hur påverkar projektet SPF:s verksamhet och varumärke? Utbetalning Utbetalning av bidraget görs senast den till föreningens eller distriktets postgiro eller bankgirokonto. Beslut Förbundets AU beslutar om vilka föreningar och distrikt som får bidrag. Beslut kan inte överklagas. Beviljat projekt Besked till alla sökande lämnas senast den 14 juni Övrigt För frågor kontakta Eva-Christine Öhman på telefon Medlemsutveckling september 2012 September är liksom de därefter följande två månaderna oktober och november alltid månader där medlemsantalet återhämtar sig ganska kraftigt efter vårens och sommarens tillbakagång. Även i år har september varit på det sättet, faktiskt ovanligt bra (bara september 2008 och 2011 var bättre) års septembersiffra stannade på +1,087 medlemmar netto. Nedan de tio distrikt som klättrade med mer än 50 medlemmar: Skaraborg ,2 % Skåne ,2 % Stockholm ,2 % Jönköping ,9 % Östergötland ,8 % Sörmland ,6 % Kronoberg ,1 % Halland ,5 % Västernorrland+55 +0,8 % Jämtland ,5 % Totalt har vi ökat sedan årsskiftet med medlemmar eller +0,94 %. Räknat från sista september 2011 har vi ökat netto med medlemmar eller +1,8 %. Vi ligger nu på totalt medlemmar, tydligt upp efter sommardoppet (efter augusti låg vi på medlemmar). 4

5 Utvecklingen av vårdval inom den specialiserade vården Sedan 2010 är det obligatoriskt fört alla landsting att ha vårdval inom primärvården. Vårdval inom den specialiserade vården, t ex för höftledsoperationer och ögonbottenfotografering, som man gör vid bl a diabetes började införas Goda erfarenheter av detta och att regeringen har avsatt 260 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen fram till 2015 har gjort att detta har ökat. Sommaren 2012 har 16 landsting infört eller utreder införande av vårdval inom olika specialiteter. Stockholm toppar listan med ett drygt trettital specialiteter där vårdval redan är infört eller på väg att införas. Uppsala och Skåne har även de infört vårdvalet inom flera specialiteter medan övriga landsting infört det inom enstaka specialiteter. Det pågår dock en snabb utveckling av vårdval till specialister runt om i landet som kommer att förändra utbudet av valmöjligheterna inom specialistvården. Hur det ser ut inom och förändras i Ditt landsting kan Du se på hemsidan sök vårdval. Gösta Bucht Sakkunnig, geriatrik Bokföringsprogram Glädjande nog är nu bokföringsprogrammet klart och inloggning till bokföringsmodulen beställs av förbundet. Vid beställning uppge Föreningens namn, kassörens namn och personnummer samt epostadress. Beställningen skickas till Support Förbundet ger inte användarsupport till bokföringsprogrammet. Information finns i filmerna som finns i programmet. Vid tekniska fel, kontakta Tjänstepensionsavtal Följande brev har skickats till avtalsparterna när det gäller just tjänstpensioner: Tjänstepensionerna utgör ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och kommer att bli en allt viktigare del i pensionärernas totala ekonomi. Det är därför av största vikt att tjänstepensionsavtalen på bästa sätt tillgodoser pensionärernas intressen. Idag har en person rätt, enligt lagen om anställningsskydd, att kvarstå i anställning till 67 år. Med hänsyn till den ökande medellivslängden kommer det för många personer att vara nödvändigt att fortsätta sitt förvärvsarbete för att uppnå en skälig levnadsnivå som pensionär. Enligt dagens tjänstepensionsavtal upphör intjänandet till tjänstepension vid 65 års ålder. I vissa fall är det dock möjligt att, efter förhandling mellan arbetsgivare och anställd, träffa överenskommelse om fortsatt premieinbetalning. Det är högst önskvärt att en person ska kunna påverka och tjäna in till sin tjänstepension även efter 65 år och att detta sker automatiskt så länge personen kvarstår i sin anställning. 5

6 SPF Sveriges Pensionärsförbund vill därför uppmana parterna att utforma avtalen i enlighet härmed. Med vänlig hälsning, Karl Erik Olsson Förbundsordförande Sveriges Pensionärsförbund Seniormässan i Älvsjö 31 oktober 31 oktober kommer Karl Erik Olsson, förbundsordförande, att inledningstala på Seniormässan i Älvsjö i Stockholm. Klockan 11:40 kommer han så att vara moderator vid en politisk debatt om äldrefrågor tillsammans med Christina Tallberg, PRO. Frågorna kring den så kallade Bromsen och ett eventuellt slopande av PPM är högaktuella. Frågan är hur stora förändringar politikerna är beredda att göra? Samtliga riksdagspartier deltar i debatten. Rör om i grytan Det blir en paneldebatt om måltiden i Tumba i Stockholm 5 november. Företrädare för upphandling inom äldreomsorgen, matleverantörer, konsumentorganisation och SPF deltar. Debatten kommer att webbsändas klockan 12:00-14:00. Moderator är Christina Möller, provkökschef och hedersdoktor. Ålderism Nu kan alla förtroendevalda ta del av en omfattande beskrivning av Ålderismprogrammet inom SPF. Det finns att läsa på SPF:s intranät. Du loggar in som vanligt med personnummer i tio siffror utan mellanslag och sedan som lösenord ditt postnummer. 6

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

SPF Bladet. Nr 6/2013 2013-06-20

SPF Bladet. Nr 6/2013 2013-06-20 SPF Bladet Nr 6/2013 2013-06-20 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se Följ oss i sociala medier: Glad midsommar och sommarlov Skolavslutning och en oändligt lång sommar med lata dagar på stranden,

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer