Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar"

Transkript

1 November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda nya stadgar. FS utarbetade direktiv till arbetsgruppen som har avlämnat sitt betänkande. Därefter har FS bearbetat förslaget och remitterar nu både sitt förslag och stadgegruppens ursprungsförslag till Föreningar och Distrikt tillsammans med ett frågeformulär. Bakgrund i samhället. Omvärlden förändras ständigt. Utvecklingen bygger på all hittills samlad kunskap och går därför allt fortare. Idag kan vi se flera betydelsefulla samhällsförändringar. Demografin förändras. Samtidigt som stora årskullar går i pension ökar medellivslängden. Därmed blir vi allt fler som är över 65 år. Men många är friska, pigga och dessutom erfarna. Det är inte självklart att vi blir fler riktigt gamla eller sjuka. Men väl fler mogna seniorer, som också kan vara en resurs i samhället. Ekonomiska förändringar har lett till allt mer marknadsekonomi med större spridning i inkomstnivåer, mer individualisering och privatisering men även större valfrihet. Den allmänna pensionen är den enda inkomsten för många pensionärer, men allt fler har tjänstepension och en del har egna resurser. Det blir allt vanligare att pensionärer kompletterar med arbetsinkomster. Tekniken utvecklas. IT innebär en kunskapsexplosion. Alla vet allt överallt och på en gång. Stödjande teknik och miljö gör att det blir lättare att leva med vissa funktionsnedsättningar. Och vi kan sätta in allt fler reservdelar i människokroppen. Hälso- o sjukvården har blivit allt mer kompetent. Många överlever nu t ex cancer och stroke. Vi har tillgång till bra mediciner som vid lagom användning kan ge sjuka ett liv som friska. Omsorg och boende har ändrat karaktär. Allt fler klarar sig hemma med hjälp av anhörig. Fler också med hjälp från kommunen. Ett problem är ensamheten. Det finns inte ett fritt val mellan att bo hemma eller bo på ett äldreboende. 1

2 Attityder mot äldre är ofta negativa. Det kan börja tidigt t ex på arbetsplatser. I den bästa av världar vore pensionering en succesiv process, anpassad till varje människas behov och förmåga. Äldre borde i högre grad inkluderas och medverka i samhället. Vi har förmåga till det och till att representera oss själva i politiska församlingar. I nästa års val är 26 % över 65 år och de representeras av ett fåtal från sin åldersgrupp. Människors benägenhet att organisera sig i ideella organisationer avtar. Pensionärer organiserar sig fortfarande i hög grad. Men vi vet inte hur det blir. Skälen till medlemskap kommer troligen att variera mer. Det kan vara den sociala gemenskapen med alla föreningsaktiviteter men det kan även vara de förmåner ett medlemskap erbjuder. Och viljan att stödja en god sak, arbetet för att äldre ska få det bättre, blir kanske viktigare. Vi vet idag inte heller hur lätt det kommer att vara att motivera ideellt arbete och hur mycket tjänster som i framtiden behöver köpas in. SPF måste anpassa sig. Seniorgruppen växer genom högre ålder. Men den växer även neråt i åldrarna. Vi borde kanske öppna upp för ett fritt medlemskap. Det blir allt viktigare för SPF att bli sedda, att ta plats i samhällsdebatten. Hur ska vi nå ut med våra synpunkter? Behöver vi nya kanaler, nytt namn och/eller ny logga? Vi behöver säkert en mer varierad verksamhet för olika intressen och åldrar. Och vi behöver stärka seniorernas röst! Detta är bakgrunden till vårt förslag till nya stadgar! Stadgegruppens arbete En arbetsgrupp bestående av Inga Davidsson-Friberg som ordförande, Kjell Holmlund och Kjell Skålberg förbundsstyrelseledamöter och Stickan Carlsson förbundets generalsekreterare utsågs hösten 2011 av förbundsstyrelsen. Gruppen lämnade sitt förslag till nya stadgar till förbundsstyrelsen i april Förutom förbundsstyrelsens direktiv har gruppen studerat tidigare förslag som Vision 2020, FAFO, motioner om annan ombudsfördelning, synpunkter från DO-konferensen 2012 och förslag från distrikt och enskilda medlemmar om förändringar. Dessutom har gruppen tagit del av andra ideella organisationers utvecklingsarbete och stadgeförändringar. Målet med hela förslaget är att SPF ska ha stadgar som underlättar för morgondagens medlemmar/seniorer/pensionärer och stadgarna ska vara aktuella i år framåt. Vill vi bli det största förbundet och det självklara senioralternativet måste vi våga utveckla förbundet på alla nivåer. Stadgegruppens förslag Medlemskap Medlem i SPF kan alla vara som uppbär pension och övriga intresserade av SPFs frågor. Man kan bara vara medlem i en förening. Man kan vara vänmedlem i andra föreningar men då utan rösträtt och utan möjlighet till att väljas till styrelsepost. Flyttning till annan förening ska ske senast 1 december. 2

3 För de som av olika anledningar inte vill vara medlem i en speciell förening finns direktmedlemskap. Avgifter En ny ordning föreslås med central uppbörd vilket innebär att förbundet debiterar medlemmen för hela medlemsavgiften(förenings-, distrikts- och förbundsavgift). Varannan månad överför förbundet del av avgiften till distrikt och förening. Läs mer på bilaga 3. Organisation Distrikten läggs ned och i stället bildas 10 regioner. Medlemsbasen i varje region är minst medlemmar. Alla föreningar inom ett län tillhör samma region. Storleken på respektive region skapar förutsättning för en kanslitjänst på minst 50% arbetstid. Detta ger en likvärdig service landet runt för alla föreningar och medlemmar. Regioner Förslaget innebär att 27 distrikt omorganiseras till 10 regioner. Förändringen genomförs samtidigt under Antal ombud medlemmar inom regionen ger 5 ombud, medlemmar ger 6 ombud osv medlemmar ger 13 ombudsplatser sedan sker ökningen efter varje påbörjat tal medlemmar i regionen ger slutligen 15 ombud till kongressen. Fördelning av ombud per region(medlemsantal per den 1 oktober 2013) Region Medlemmar Ombud Västra Götaland + Halland Stockholm + Gotland Skåne + Blekinge Uppsala + Södermanland Värmland + Örebro + Västmanland Jönköping + Östergötland Dalarna + Gästrikland + Hälsingland Kalmar + Kronoberg Norrbotten + Västerbotten Jämtland + Härjedalen + Västernorrland Regionkontorens arbetsuppgifter Allmänna kontorsgöromål, bokföring och telefonservice till medlemmar och föreningar bildar grunden i regionkontorets uppgift. Lägg därtill uppdatering av regionwebb, planering av kurser, ta emot anmälningar, boka lokaler etc. En viktig roll är givetvis att ha kontakt med föreningarna i regionen och delta i informationsutbytet mellan regionen och förbundet. 3

4 I övrigt vara ett nav för olika frågor som ställs som ska vidarebefordras till ordförande eller annan funktionär i styrelsen. Kongress och mandatperioder Kongressperioden föreslås oförändrad, fortsatt tre år. Mandatperiod för förbundsstyrelsen max 3x3 år (9 år). För distrikt och förening max 4x2 år (8 år). Förutsättningar Nuvarande distrikt är garanterade 2 platser i den nya regionstyrelsen, under två år. Varje region erhåller ett administrativt stöd under två år på kr per år. Ledamot från Förbundsstyrelsen leder omstruktureringsarbetet från distrikt till region. Ledamot i Förbundsstyrelsen adjungeras under ett år i den nya regionstyrelsen och i övrigt ger förbundskansliet service i omstruktureringsarbetet. Förbundsstyrelsens ställningstagande Förbundsstyrelsen ställde sig vid sammanträdet den 18 september 2013 bakom Arbetsgruppens förslag i sin helhet. Rundresan För att ge samtliga distriktsstyrelser möjlighet att få ta del av förslaget i sin helhet genomfördes en rundresa i oktober/november då 8 platser besöktes. Drygt 130 distriktsstyrelseledamöter mötte förbundsordförande Karl Erik Olsson, stadgegruppens ordförande Inga Davidsson-Friberg(vissa platser), styrelseledamoten Kjell Skålberg och generalsekreteraren Stickan Carlsson. Upplägget var detsamma på samtliga platser. Först en omvärldsredovisning av alla de förändringar som sker och som kommer att ske runt om oss, information om själva förslaget och sedan en avslutande diskussion. Intryck från rundresan Vi kan konstatera att vi har ett bra mötesklimat i rörelsen. Även om alla inte accepterade förslaget kunde diskussionerna ske på ett mycket positivt och konstruktivt sätt. Det är ett gott betyg till oss alla. Vi som reste runt kände oss nöjda med vår insats. Förbundsstyrelsen ställningstagande och beslut den 13 november På förbundsstyrelsens sammanträde den 13 november redovisades intrycken från rundsresan och en engagerad och intressant diskussion ägde rum. Den mynnade ut i följande beslut; att remissen sänds ut i sin helhet i slutet av november att förslaget om regionindelning tas bort att ombudsfördelningen görs om med utgångspunkt från 27 distrikt att fastställa remisstiden till den 28 februari

5 Slutord Förbundsstyrelsen har valt att skicka ut hela förslaget så som vi presenterade det för alla distriktsstyrelser för att få en officiell återkoppling från både föreningar och distrikt. Remisstiden pågår till den 28 februari. Svar på frågorna, synpunkter på de olika stadgarna skickas digitalt till eller via brev till Förbundskansliet under adress: SPF, Sveriges Pensionärsförbund Box Stockholm De inkomna synpunkterna kommer att bearbetas av Förbundskansliet och Förbundsstyrelsen och förslag till nya stadgar redovisas på Distriktsordförandekonferensen i april Därefter formulerar Förbundsstyrelsen det slutliga förslaget som skickas ut till ombuden inför kongressen juni Jag ser fram emot konstruktiva synpunkter och förslag som utvecklar förbundet mot framtiden. Med vänliga hälsningar Karl Erik Olsson Förbundsordförande Bilagor Frågeformulär - bil. 1 Ombudsfördelning - bil. 2 Central uppbörd - bil.3 Stadgar förbund, distrikt och förening - bil. 4, 5 och 6 5

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via "Min sida" Pengar till utveckling 2013

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via Min sida Pengar till utveckling 2013 SPF Bladet Nr 12/2012 2012-10-30 Läs SPF-Bladet via "Min sida" Nu kan alla SPF-medlemmar som loggar in på "Min sida" ta del av SPF-Bladet. Logga in via www.spf.se med personnummer (tio siffror utan bindestreck)

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden Kongressen 10 12 juni 2013 Motioner Yttranden 1 2 Innehåll Motion nr 1 Namnändring 6 Motion nr 2 Namnbyte 7 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn 8 Motion nr 4 Namnändring 9 Yttrande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D

SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D A. VÄRLDENS MODERNASTE VÄLFÄRD Motion A 1 Blir civilsamhällets återkomst solidaritetens upprättelse? Motion A 2 Vad kan SKTF lära av Trondheimsmodellen? Motion

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga

Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga 18 19 september 2012 Sergel Plaza Hotell, Brunkebergs torg, Stockholm plus kryssning till Åland med Birka Paradise Programansvarig: Gunnar Degerman

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer