På jakt efter nya biomarkörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På jakt efter nya biomarkörer"

Transkript

1 f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya biomarkörer

2 ledare innehåll # Lena Gustafsson, vice generaldirektör, och Per Eriksson, generaldirektör för VINNOVA. Foto: Victor Brott Sid 6 Sid 15 Viktigt att kunna mäta resultatet av FoU-satsningar att kunna mäta resultaten av investeringar som görs i forskning och utveckling (FoU) blir allt viktigare. Inte minst måste staten kunna visa på kopplingen mellan de satsningar som görs på FoU och den effekt de har på både samhälle och näringsliv för att kunna motivera fortsatta och/eller ökade satsningar. För VINNOVA är detta en viktig del av verksamheten och vi har genomfört ett par mycket genomgående effektanalyser av några av våra satsningar för att se vilka långsiktiga effekter de åstadkommit. Senast var det en effektanalys inom området fordons- och trafiksäkerhetsområdet. Bara i Sverige kostar trafikolyckor samhället cirka 30 miljarder kronor per år (2005). Det ligger alltså stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster i ökad trafiksäkerhet. i den rapport som beskrivs närmare på annan plats i tidningen är effekterna av de offentliga medel som satsats via VINNOVA och dess föregångare samt Programrådet för fordonsforskning (PFF) att forskningen bidragit till att Sverige årligen sparar liv. Det motsvarar ett värde på cirka 8 miljarder kronor och förebygger många såväl svåra som lättare skador i trafiken. Totalt har de offentliga finansiärerna satsat 440 miljoner kronor under åren vilket innebär en mycket god utdelning på investerade medel för staten i sparat mänskligt lidande och sparade samhällsresurser. Men, två effektanalyser per år räcker inte. Vi måste jobba på en bredare front, mäta både kortsiktiga och långsiktiga resultat och effekter. VINNOVA satsar därför nu stort på att bygga upp en ökad verksamhet och kompetens för att ännu bättre kunna följa de investeringar och satsningar som görs på FoU inom våra områden. Detta för att både kunna välja satsningar som ger stora effekter och för att vägleda kommande beslut för svenska nysatsningar på FoU. Här gäller det även att se samspelet mellan de offentliga och privata satsningarna på FoU. Sverige har en mycket stor andel privat FoU, där en större del går till utveckling och en mindre till forskning. Samspelet mellan mer långsiktiga satsningar på behovsmotiverad forskning med statlig finansiering och den forskning och utveckling som sker i näringslivet måste bli ännu bättre framöver. Genom att bättre förstå och mäta effekterna av våra satsningar kan vi nå längre och nå en bredare förståelse i samhället för betydelsen av investering i FoU. Sid 12 nyheter 3 tema 6 Letar biomarkörer i jakten på gåtan kring ALS, Alzheimers sjukdom och Parkinson innovation 10 Minimal motor med maximala möjligheter fokus 11 FaxénLaboratoriet bakom revolution i papperstillverkningen fokus 12 Strukturfonder öppnar för stöd till FoU krönika 14 Miljöfrågan mycket större än en klimatfråga porträttet 15 Leder vågad satsning i Skagerrak fokus 18 Chefen måste börja med sig själv REDAKTION ansvarig utgivare: per eriksson redaktör: Krystyna Nilsson skribenter: Tomas Eriksson, Catharina Bergsten, Krystyna Nilsson adress: telefon: utkommer: sex nummer per år prenumeration: grafisk form: ETC layout & repro: ETC tryck: Elanders Berlings AB, 2007 issn: omslagsfoto: melker dahlstrand

3 nyheter Svensk fordonsforskning sparar tusentals liv Sverige har under de senaste femtio åren storsatsat på fordons- och trafiksäkerhetsforskning, främst genom VINNOVA och Vägverket. Detta har enligt en ny VINNOVA-rapport sparat både tusentals liv och miljardtals kronor. Samtidigt har svensk fordonsindustris konkurrenskraft stärkts. Trafikolyckor är ett stort samhällsproblem. Enligt WHOs bedömning blir de det tredje största hälsoproblemet år I dagsläget omkommer 1-1,5 miljoner människor varje år i trafiken i världen. Därtill kommer alla de som skadas i trafiken. Bara i Sverige kostar trafikolyckor samhället cirka 30 miljarder kronor per år (2005). Det ligger alltså stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster i ökad trafiksäkerhet. Rapporten Effekter av den svenska trafiksäkerhetsforskningen har analyserat effekterna av de offentliga medel som satsats via VINNO- VA och dess föregångare samt Programrådet för fordonsforskning (PFF). Resultaten visar att forskningen bidragit till att Sverige årligen sparar 481 liv, som motsvarar ett värde av 8,4 miljarder kronor, och förebygger många såväl svåra som lätta skador i trafiken. Totalt har de offentliga finansiärerna satsat 440 miljoner kronor under åren Merparten av medlen har gått till fyra forskningsmiljöer som kompletterat varandra på ett värdefullt sätt. Chalmers har inriktat sig på säkerhetssystem för fordon, Lunds tekniska högskola på trafikmiljön i tätorter, Uppsala universitet på trafikanters beteenden medan VTI har en bred verksamhet, varav cirka 40 procent avser trafiksäkerhet. Studien visar även att fordons- och trafiksäkerhetsforskningen har bidragit till att svensk fordonsindustri, med underleverantörer som till exempel Autoliv, har utvecklat en rad säkerhetsprodukter som har stärkt företagens konkurrenskraft. Den svenska forskningen ligger på en internationellt sett Svensk forskning inom trafik- och fordonssäkerhet sparar tusentals liv och miljarder kronor, enligt en ny VINNOVA-rapport. Foto: Vägverket hög akademisk nivå. Den offentliga finansieringen har säkrat ett långvarigt samarbete mellan forskare och användare. Den bakåtvända bilbarnstolen visar till exempel hur en innovation kan revolutionera samhället. Fordonsindustrins, trafikmyndigheternas och försäkringsbranschens gemensamma koncept den svenska bilbarnstolskulturen hade stor betydelse för att skydda barn i trafiken. Den starka kopplingen till fordonsindustrin innebar att bilbarnstolarna kunde börja produceras snabbt. Kopplingen till myndigheter och organisationer bidrog till att lagar och andra åtgärder kunde påskynda användningen. För att ytterligare stärka Sveriges ledande position inom fordons- och trafiksäkerhetsområdet fördjupar nu Vägverket och VINNOVA sitt samarbete i gemensamma FoUprogram och FoU-projekt. Detta ska bidra till både ökad trafiksäkerhet och till ökad konkurrenskraft för svensk fordonsindustri med underleverantörer. Analysen har gjorts av Transportøkonomisk institutt (TØI) och Møreforskning Molde (MFM) i Norge. D För mer information Nya EU-initiativ inom IT och läkemedel EU-kommissionen vill få fart på samarbetet mellan offentlig forskning och privata investeringar och har nyligen presenterat två initiativ till strategiska samarbeten inom IT och läkemedel, så kallade Joint Technology Initiatives. Tanken är att samla näringslivets, medlemsstaternas och kommissionens resurser i riktade forskningsprogram. Det ena initiativet, ARTEMIS, handlar om de inbyggda IT-system som i dag styr allt ifrån bilar, flygplan och telefoner till fabriker, tvättmaskiner och TV-apparater. ARTEMIS beräknas kosta 2,7 miljarder euro under EU:s nuvarande forskningsprogram. Av detta väntas 60 procent komma från näringslivet, 410 miljoner euro från kommissionen och 800 miljoner från medlemsländerna. Det andra initiativet, Innovativa läkemedel, gäller utveckling av ny kunskap och metoder för att utveckla bättre och säkrare läkemedel. Programmet kommer att ha 2 miljarder euro att investera under sju år. EU bidrar med 1 miljard som uteslutande går till små och medelstora företag och universitet för forskning som kan utnyttjas av läkemedelssektorn. Under början av 2008 väntas EU-kommissionen komma med ytterligare initiativ till tekniksamarbeten, bland annat inom nanoteknologi, ren luft och väte och bränsleceller.

4 nyheter Miljarder fattas till enprocentmål för civil statlig FoU Det saknas åtta miljarder kronor för att målet om att en procent av BNP ska gå till statligt finansierad civil FoU ska uppnås. Det visar ny statistik från SCB som VINNOVA bearbetat. År 2003 framförde VINNOVA tillsammans med Vetenskapsrådet, FAS, Formas, Sveriges universitets- och högskoleförbund, IVA och Kungliga Vetenskapsakademien att målet för den statliga civila forskningsfinansieringen borde sättas till en procent av BNP. Nyligen publicerad statistik från SCB, baserad på en analys av budgetpropositionen 2007, visar att det för innevarande år saknas åtta miljarder kronor för att målet om en procent i statligt finansierad civil FoU ska uppnås. År 2007 uppgick svenska statens FoU-finansiering, enligt budgetpropositionen, till 24,7 miljarder kronor. I löpande VINNOVAs generaldirektör Per Eriksson är en stark förespråkare för att en procent av BNP ska gå till civil forskning och utveckling. priser innebär det en oförändrad nivå jämfört med Inkluderas även prognosen för FoU-finansieringen från de sju forskningsstiftelserna, som skapades av löntagarfondsmedel, uppgår den totala FoU-finansieringen till 26,2 miljarder år Jämfört med 2006 års nivå innebär det i löpande priser en minskning med cirka 200 miljoner kronor. Omräknat i termer av BNP (baserat på prognos om BNP år 2007 från Konjunkturinstitutet) innebär det att statens totala forskningsfinansiering, inklusive de offentliga forskningsstiftelserna, uppgår till 0,87 procent av BNP. Detta kan jämföras med 2006 års siffra som uppgick till 0,93 procent Den civila statliga forskningsfinansieringen, bestående av de direkta statsanslagen, forskningsfinansiering från forskningsråd och andra myndigheter (till exempel VINNOVA) uppgick 2007 till 20,6 miljarder vilket motsvarar 0,69 procent av BNP. De av löntagarfondsmedel inrättade forskningsstiftelserna beräknas finansiera forskning för cirka 1,5 miljarder 2007, vilket motsvarar 0,05 procent av BNP. Den civila statliga FoU-finansieringen inklusive de offentliga forskningsstiftelserna beräknas för 2007 uppgå till 22,2 miljarder, motsvarande 0,74 procent av BNP. Den försvarsmotiverade statliga forskningen uppgick till drygt 4 miljarder, eller cirka 0,13 procent av BNP år Baserat på Konjunkturinstitutets prognos för BNP år 2007 utgör en procent av BNP cirka 30,1 miljarder kronor. En jämförelse mellan denna siffra och den budgeterade statliga civila FoU-finansieringen (inklusive forskningsstiftelserna) visar att det krävs ett tillskott på åtta miljarder kronor för att enprocentmålet ska uppnås. Exkluderas finansieringen från de offentliga forskningsstiftelserna fattas cirka 9,5 miljarder kronor. D För mer information Stora Teknikpriset till litet chip Ett litet chip med en miljon styrbara speglar får VINNOVAs och Ny Tekniks Stora Teknikpriset Torbjörn Sandström belönas för sina innovationer i Täbyföretaget Micronics världsledande laserskrivare. Utbildningsminister Lars Leijonborg överlämnade priset, kronor under Teknik-SM som avgjordes i Stockholm. Juryns motivering lyder: Torbjörn Sandström är pappa till ett stort antal av innovationerna bakom Micronics världsunika laserritare. Genombrottet inom halvledarindustrin baseras på ännu en innovation, ett chip med en miljon individuellt styrda mikrospeglar. Innovationerna ligger utanför traditionella svenska teknikområden och bakom framgångarna ligger också stor skicklighet i att hantera ett högt tekniskt risktagande. Det är tredje året som Ny Teknik och VINNOVA delar ut Stora Teknikpriset. Priset på Torbjörn Sandström belönades med Stora Teknikpriset Foto: Camilla Svensk kronor går till personer bakom tekniska genombrott och lönsamma innovationer.

5 nyheter 39 nya Forska&Väx-företag I årets enda utlysningomgång av VINNOVA-programmet Forska&Väx får 39 småföretag sammanlagt 50,5 miljoner kronor i finansiering till sina FoU-satsningar. Sammanlagt hade 366 företag sökt över 600 miljoner kronor. Det är en genomgående hög kvalitet på FoU-projekten och vi har också kunna skönja en trend mot områdena miljö och hälsa bland ansökningarna. I denna omgång har vi dessutom glädjande nog sett en ökad andel företag som befinner sig i genomförandefasen, berättar programledaren Helen Andréasson. I Forska&Väx kan företag söka finansiering för tre typer av erbjudande: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Eftersom finansiering saknades för 2007 i regeringens vårproposition genomförs nästa utlysning av Forska&Väx först sent under våren Därefter planeras två utlysningar per år från och med Årets 50 miljoner har tillkommit genom en omprioritering av VINNOVAs budget. Läs mer om programmet och de finansierade företagen på Weda Poolcleaner i Södertälje har fått drygt 1,5 miljoner för att ta fram en ny bottensugare till pooler. Storsatsning på nytt gruvforskningsprogram VINNOVA och svensk gruvindustri, genom Stiftelsen Mineralindustrins Teknikutveckling (MITU), har slutit avtal om ett nytt gruvforskningsprogram. Satsningen ska stärka den svenska gruvindustrins teknikledande position och konkurrenskraft samt säkra framtida kompetensförsörjning. Under fem år satsas minst 100 miljoner kronor, varav den offentliga delen utgör 50 miljoner kronor och gruvindustrin tillför lika mycket. Gruvforskningsprogrammet ska bland annat inriktas på: Säkrad råvaruförsörjning genom prospektering Ökad konkurrenskraft genom utveckling av produktionsteknik Ökad kunskap i partikelteknologi inom gruvindustriella processer resurseffektiv utvinning av basmetaller minskad miljöbelastning vid gruvhantering Hård konkurrens om VINN NU-stöd Tio nystartade, FoU-baserade företag finansieras med kronor vardera i VINNOVAs och Energimyndighetens satsning VINN NU. Den riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Vårens tio VINN NU-företag är: Acumem (Uppsala), BioServo Technologies (Stockholm), CalMarker (Karlstad), Celoxio (Stockholm), Emstone (Lund), Eviware Software (Saltsjöbaden), Huvudbolaget i Malmö, Institute of Robotics in Scandinavia AB, irobis (Göteborg), Plasmatrix Materials (Stockholm) och Semprecia AB (Eskilstuna). VINN NU ska underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga, kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt. På så sätt kan de utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag. Det har varit en hård konkurrens mellan flera mycket lovande företag, med spännande affärsidéer inom vitt skilda områden, säger Ann-Louise Persson, VINNOVA. Läs mer om de aktuella företagen på

6 TEMA: berzelii centra Leder jakten på mänskliga biomarkörer Med hjälp av känsliga analysmetoder hoppas en grupp forskare och företag i Uppsala att inom tio år hitta biomarkörer i människokroppen som visar när en neurodegenerativ sjukdom som Alzheimers sjukdom eller ALS håller på att utvecklas. Därmed hoppas de på en ökad förståelse för hur sjukdomarna uppstår och att i förlängningen hitta botemedel mot dem. Projektet finansieras av VINNOVAs och Vetenskapsrådets satsning på Berzelii Centra. Det är unikt att få så lång tid på sig som tio år. Nu törs vi dessutom satsa på några högriskprojekt som kan innebära viktiga genombrott om de lyckas, säger Fredrik Nikolajeff, vetenskaplig ledare för Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics i Uppsala. Text: Tomas Eriksson Foto: melker dahlstrand Neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, Parkinson, ALS och vissa former av kronisk smärta orsakar stort lidande och stora kostnader, i Sverige runt 120 miljarder kronor per år för vård och inkomstbortfall. Gemensamt för de neurodegenerativa sjukdomarna är att de upptäcks först i ett sent skede och att det saknas verksamma bromsmediciner på marknaden. I Uppsala har det länge funnits forskning i världsklass kring proteinseparation och känsliga analysmetoder. Här finns också en tradition av att arbeta med biomarkörer för att fastställa tillstånd i kroppen. Exempelvis var det Leif Wide vid Akademiska Sjukhuset som på 60-talet använde sig av speciella antikroppar som reagerar på det hormon som utvecklas hos gravida kvinnor. Detta utvecklades snart till ett enkelt test som kunde säljas över disk på apoteket och analyseras hemma. Bra grund Så när VINNOVA och Vetenskapsrådet utlyste en satsning på fyra Berzelii Centra som ska para excellent grundforskning med näringslivssamarbete fanns en bra grund för att samla forskningsgrupper och företag i Uppsalaregionen runt proteinbaserad analys och diagnostik. Tack vare utlysningen kunde parterna samlas och besluta om att formalisera ett samarbete, med fokus kring neurodegenerativa sjukdomar. Nu kan vi arbeta från ax till limpa, från patient på sjukhuset, vidare till forskarna och industrin och sedan tillbaka till vården, berättar Fredrik Nikolajeff. Arbetet vid centret, som startade vid årsskiftet, har två mål: Det första är att hitta och utvärdera biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar. Om vi kan hitta säkra biomarkörer så kan utsatta personer få en tidig diagnos och slippa att skickas runt i vården. De ges då också möjlighet att förbereda sig och sina anhöriga på sjukdomens förlopp. Biomarkörer kan även ge insikter om bakomliggande orsaker till sjukdomen. I ett senare skede hoppas vi att det ska leda till någon form av behandling. Det andra är att förbättra och förfina de tekniker som används vid analys och diagnostik. För att kunna ställa säkrare diagnoser måste vi ha bättre verktyg. Vid neurodegenerativa sjukdomar rör det sig om mycket små förhöjningar av biomarkörer eller att dessa finns i låga koncentrationer. Redan i dag är vi långt framme i arbetet med att utveckla selektiva proteinbindare, som med mycket hög bindningsförmåga binder de proteiner vi vill hitta i kroppen. Dessa bindare kan sedan kopplas till molekylära metoder som ger en läsbar signal vilket gör att vi får en så känslig diagnostik att vi i princip kan detektera enstaka proteinmolekyler, säger Fredrik Nikolajeff. Genom att dessa nya verktyg har en potential att kunna utvecklas till multiplexade tester som kan användas på vårdcentraler, är det möjligt att sjukvården i framtiden kan screena utvalda patientgrupper och finna markörer innan några symptom dykt upp. Ordet technology i centrets namn markerar att arbetet i första hand handlar om att ta fram tekniska verktyg. Ett av de mer tekniska inslagen är att utveckla förbättrade metoder för att underlätta hanteringen av

7 Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi, berättar att man kan hitta flera intressanta biomarkörer för sjukdomen ALS.

8 TEMA: berzelii centra Fredrik Nikolajeff är vetenskaplig ledare vid Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics. de mycket små mängder vätska som ges vid vissa typer av provtagning. För att minska förluster av de ämnen som fås vid provtagning kommer vi testa nya material och ytmodifieringar, berättar Fredrik Nikolajeff. Centrumets inriktning har snabbt skapat intresse bland de företag som deltog i ansökningsarbetet, som GE Healthcare och AstraZeneca. Vi vågade inte riktigt tro att dessa företag skulle medverka direkt, utan att de först ville se hur centrumet utvecklades. Det den långa horisonten gör också att vi vågar blanda in några högriskprojekt. är viktigt för oss att näringslivet är med från start, annars finns risken att man utvecklar ny kunskap och teknologi som varken industri eller sjukhus vill ha, säger Fredrik Nikolajeff. Han ser samarbetet som ett tidens tecken. Det omfattande utbyte mellan universitet och större företag som fanns förr har bromsats upp bland annat på grund av höga utvecklingskostnader och ökade sekretesskrav, med följd att läkemedelsindustrin valt att inrikta sig på att köpa små forskningsföretag med färdiga produkt- och patentportföljer. Men nu börjar kontakterna återupptas. Framgång kring ALS Ett redan framgångsrikt projekt inom centrumet är att leta biomarkörer för ALS. Vi har i dag hittat flera intressanta biomarkörer som jag tror starkt på, nu måste vi utvärdera dem. Då krävs nya metoder och tekniker som vi håller på att ta fram. Lyckas vi där måste vi sedan hitta en standardmetod som kan accepteras inom sjukvård och industrin, berättar Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi. Stora förhoppningar finns också att komma närmare gåtan kring kronisk smärta och hur den kan uppstå. Det är ett märkligt fenomen. Det tycks vara något som ger en impuls till hjärnan om smärta som egentligen inte finns, eller att hjärnan felaktigt tolkar en signal från kroppen som smärta. Dessutom är symptomet svårbehandlat eftersom vissa patienter svarar mycket dåligt på smärtlindring. Därför jagar vi nu biomarkörer som skiljer de patienter som svarar på smärtlindring och de som inte gör det, säger Jonas Bergquist. Kanske kan det arbetet också förklara varför vissa patienter svarar så bra på paracetamol, den verksamma substansen i exempelvis Alvedon, och varför ämnet inte alls hjälper andra. Arbetet i centrumet planeras, utifrån en Långsiktig centrumsatsning Berzelii Centra ska inrikta sig mot excellent grundforskning parad med en vilja att kommersialisera forskningsresultatet. Under tio år ska fyra center få cirka 180 miljoner var till sitt arbete. Det var 2005 som regeringen i sitt regleringsbrev uppmanade VINNOVA och Vetenskapsrådet att samarbeta. Resultatet blev bland annat en centrumsatsning, med en så långsiktig horisont som tio år, kallad Berzelii Centra. Till skillnad från andra centra inom innovationssystemet fick näringslivet en friare roll i detta system, utan tvång att från start teckna avtal eller på annat sätt binda upp sig långsiktigt. Vi såg att det fanns områden där det vanliga arbetssättet inte passade. Det handlade dels om områden där kunskaperna är så nya att de behövde verifieras innan företagen ville gå in, dels om branscher som är så nya att företagen inte hunnit växa sig tillräckligt stora, berättar Erik Litborn, programledare vid VINNOVA. I Berzelii centra ska företagen i inledningsskedet identifiera sina behov. Sedan är det meningen att deras engagemang ska öka med tiden. Efter fem år är det meningen att VINNOVA, Vetenskapsrådet, universitet och företag ska stå för en fjärdedel var av finansieringen. Arbetet med Berzelii Centra är i sin linda. Men Erik Litborn är nöjd med det han sett. Vi har inga krav på resultat de första åren, däremot vill vi att man snabbt ska komma igång och samarbeta mellan disciplinerna. Det har man gjort, för forskarna inser att ensam är stark inte håller längre, nu gäller det att hitta de strategiska allianser man kan bygga i exempelvis ett center. Nytt för många är att få så lång tid på sig som tio år, de flesta forskningsprojekt löper på 2-3 år. Men man är måna om att försöka utnyttja den långa tiden, vilket bland annat innebär att man kan ta lite större risker, säger Erik Litborn. Nytt för många har också varit att vi på VINNOVA ofta är ute hos centren. Några har först upplevt det som att vi kontrollerar, men sedan förstår de att vi vill hjälpa till.

9 Egenskaperna i halvledarmaterial förändras i högtemperaturugnar, ett viktigt steg i tillverkningen av mikro/nanostrukturer. Fakta: Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics Deltagande företag: GE Healthcare, AstraZeneca, Olink AB, och Gyros AB. Deltagande enheter vid Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset: Inst för teknikvetenskaper Inst för fysikalisk och analytisk kemi Inst för biokemi och organisk kemi Inst för farmaceutisk biovetenskap Inst för genetik och patologi Inst för medicinska vetenskaper Inst för folkhälso- och vårdvetenskap Inst för kirurgiska vetenskaper Inst för neurovetenskap Klinisk kemi och farmakologi Smärtcentrum Antal forskare: Totalt medverkar mer än 20 universitetsanställda forskare inom centrumet, liksom flera forskare från sjukhus och företag. förväntad finansiering under tio år, vilket ger Fredrik Nikolajeff stora förhoppningar om att nå viktiga resultat. Att få så lång tid på sig är unikt, men egentligen nödvändigt. För man brukar räkna med att det tar minst tio år att ta ett lyckat grundforskningsprojekt till en färdig produkt. I dag vill finansiärerna oftast se resultat inom 2-3 år. Den långa horisonten gör också att vi vågar blanda in några högriskprojekt som kan ge hög avkastning eftersom man inte i varje steg måste visa resultat för att få fortsatt finansiering. När Fredrik Nikolajeff rensar sitt skrivbord år 2017 är hans dröm att centrumet har skapat radikalt ökad förståelse för de sjukdomar man arbetat med. Förståelse och helst något som kan lindra. Har vi lyckats ge utsatta människor en bättre livskvalitet då är jag nöjd. Men våra verktyg bör dessutom kunna bli generella inom områden som kräver känslig detektering och som därför kan användas på flera områden, säger Fredrik Nikolajeff. Men det finns flera indikatorer som man kan mäta framgång med. Om någon inom industrin berättar att Berzelii centra i Uppsala hjälpte till att ta fram nya produkter visar det också att vi gjort ett bra jobb. D För mer information Exempel på projekt Just nu pågår ett drygt tiotal samverkansprojekt som initierats inom centrumet. De leds huvudsakligen av juniora forskare som nyligen disputerat. Några exempel på projekt som hunnit med att startas är: Provtagning genom mikrodialys Ska förbättra provtagning när det bara finns små mängder vätska att analysera. I dag har man problem med att allt för mycket av provet fastnar på ytorna i bland annat provtagningsslangarna. Projektet studerar just nu olika ytmodifieringar med nya material och nya geometrier. Fyra Berzelii Centra utsågs i september UPSC Centre for Forest Biotechnology (UCFB) Umeå Plant Science Centre är en världsledande forskningsmiljö inom växtbioteknik där internationellt ledande grundforskning kopplas ihop med utveckling av framtida produkter och processer inom jord- och skogsbruk. EXSELENT Verksamheten är centrerad kring en syntes av nya funktionella, porösa material. Genom samarbete mellan synteskemister, modellerare och strukturkemister ska centret framställa nanomaterial skräddarsydda för tillämpningar inom katalys samt kontrollerad adsorption och desorption. Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics (Se artikel) Stockholm Brain Institute Berzelii Centra Genom att integrera världsledande expertis inom kognition, beräkningsmodeller och nervforskning ska centret få ökad förståelse av hjärnan. Främst läggs fokus på hjärnans interaktion av aktivitet, känsla och minne. Det ska bland annat leda till större förståelse av mekanismerna bakom, och i längden bättre prevention och behandling av, sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni. Nya affinitetsbindare En helt ny typ av kemiska föreningar, Agnonomerer, som känner igen och binder proteiner med hög affinitet och selektivitet är under utveckling. De har många fördelar jämfört med befintliga teknologier, inte minst ur produktionssynpunkt. Ökad känslighet, reproducerbarhet och upplösning i kliniska tester är förväntade resultat av dessa bindare. Proximitetsligering En extremt känslig analysmetod baserad på att två eller flera molekylära prober känner igen enstaka proteiner och som inom centrumet kommer att testas för diagnostik av bland annat Alzheimers sjukdom och kronisk smärta

10 fokus: innovation FOKUS: PiezoWave 1 PiezoMotor AB utvecklar en liten, anpassningsbar mikromotor kallad PiezoWave. Små motorer med stora möjligheter 10 För drygt tio år sedan belönades två Uppsalaforskare i Swedish Innovation Cup, för att ha utvecklat en roterande piezoelektrisk mikromotor den minsta och starkaste i världen. I dag finns motorerna i en mängd produkter världen över. text: catharina bergsten bild: Bo reinerdahl Piezoeffekten har varit känd sedan 1880, men det tog hundra år innan de första piezoelektriska motorerna började tillverkas för kommersiella produkter, i första hand kameralinser. PiezoMotor AB grundades 1997 av de två prisbelönta forskarna; Stefan Johansson och Mats Bexell, och är verksamt inom forskning, utveckling och tillverkning. Företaget har ett eget testlaboratorium och säljrepresentanter i Japan, Tyskland och Storbritannien. Ett 20-tal företag tillverkar piezoelektriska motorer, men de flesta arbetar mot forskningsvärlden och tar fram utrustning för exempelvis rymdforskning. Vi tillverkar istället i volym för industrin, säger Peo Sollerud, marknadschef på PiezoMotor AB. Mikromotorer i piezoelektriskt material används i en mängd produkter; insulinpumpar, mobiltelefoner, avancerade leksaker, elektriska hushållsapparater, dörrlås och mycket annat. I framtiden kan de förhoppningsvis användas i fler medicintekniska produkter, som portabla utrustningar och implantat i människokroppen. PiezoMotor har fått fyra miljoner från VINNOVAs Forska&Väx-program, för att undersöka gränserna för tekniken och hitta nya tillämpningsområden. Peo Sollerud menar att användningsområdena och möjligheterna för mikromotorer är så gott som obegränsade. Den snabba utvecklingen på elektronikområdet gynnar oss, och ger oss möjligheter att vidareutveckla motorerna. En sådan PiezoWave har mötts av ett mycket stort intresse sedan den introducerades på marknaden n 2 Tekniken bygger på piezoelektricitet vilket i det här fallet kortfattat kan beskrivas som tunna keramiska skikt som formförändras när de utsätts för en svag elektrisk spänning. 3 Genom att kombinera flera skikt och kontrollera strömmens frekvens kan motorn leverera en rörelse med extremt hög precision (i steg om 0,0005 mm). 4 Användningsområden är till exempel autofokus/zoom för kamera i mobiltelefoner, insulinpumpar, elektromekaniska lås med flera. Jämfört med en traditionell elmotor har PiezoWave många fördelar: Liten storlek (14 x 7 x 2 mm), låg strömförbrukning, låg produktionskostnad, få rörliga delar, lång livslängd, hög precision. Själva motorn, utan sitt motorhus, väger 0,6 gram. D För mer information

11 FOKUS: faxénlabb Daniel Söderberg (till vänster) och Marco Lucisano vid STFI-Packforsk framför en pilotpappersmaskin. Sparade fibrer sparar skog och pengar Svenska forskare utvecklar teknik som kan komma att revolutionera pappersindustrin. Grunden lades i FaxénLaboratoriet, ett kompetenscentrum vid KTH. text: catharina bergsten bild: stfi-packforsk Kunskap som togs fram vid FaxénLaboratoriet lade grunden för en ny teknologi. FaxénLaboratoriet vid KTH var ett av 28 kompetenscentrum inom det svenska kompetenscentrumprogrammet, som drevs gemensamt av VINNOVA och Energimyndigheten. Forskningsområdena inom centrumet var strömningsmekanik som bidrog med ny grundläggande kunskap och tre tillämpningsområden; materialteknik, elektrokemi och pappersteknik. Ungefär tjugo företag medverkade aktivt. Nu ett par år efter att FaxénLaboratoriet avslutats är den nya kunskap som togs fram på väg att lägga grunden för en helt ny teknologi inom pappersframställningen. Daniel Söderberg hann både doktorera och själv handleda doktorander under sin tid vid FaxénLaboratoriet. I dag är han storprojektledare och verksam på forskningsinstitutet STFI-Packforsk där han leder forskningsprojektet TESS II. Projektet omsätter 86 miljoner kronor, varav en tredjedel finansieras genom det europeiska storprojektet Ecotarget, som också leds från STFI-Packforsk. Arbetet ska förhoppningsvis resultera i en radikalt annorlunda pappersindustri, som om några år ska använda alla resurser betydligt mer effektivt än idag. Projektet bygger på nya idéer om flerskiktspapper. Genom att skilja massaströmmarna i inloppslådan med en tunn pappersstråle undviker man att skikten blandar sig. På så sätt kan man göra papper av flera olika massor, även i tunna kvaliteter. I dag används flerskikt bara för kartongframställning. Genom att använda exakt rätt fiberegenskaper exakt där de gör nytta, behöver man inte ge en del fibrer onödigt goda egenskaper, säger Daniel Söderberg. Spara skog eller pengar Han räknar med att den nya tekniken kan spara sex procent fibrer, som applicerat i ett pappersbruk motsvarar en vinstökning på tre procent. Tekniken kan användas på två sätt; antingen tar man fram samma produkt med mindre råvara, eller producerar bättre kvalitet till samma kostnad. Både energi, skog och pengar sparas, säger Daniel Söderberg. Branschen har tagit emot TESS II med öppna armar, och väntar nu bara på att kunna tillämpa tekniken i verkligheten. Om cirka fem år används den förhoppningsvis i industrin, säger Daniel Söderberg. Han menar att verksamheten i Faxén- Laboratoriet var en förutsättning för TESS II. Industrins närvaro gjorde att vi tydligare såg implementeringsmöjligheterna, att detta var tillämpbart. Engagemanget från företagen var stort och vi fick bra feedback, säger han. Fritz Bark, professor vid KTH och föreståndare för FaxénLaboratoriet, tycker att det bästa med kompetenscentrum var möjligheten att driva djärva projekt. Vi kunde studera en unik grupp av problem som man inte hade studerat förut. Pappersindustrin är konservativ eftersom investeringskostnaderna är enorma, men vi fick möjlighet att tillsammans testa idéer som visat sig fruktbara. D För mer information 11

nytt #2 APRIL 2006 Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern

nytt #2 APRIL 2006 Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern #2 APRIL 2006 nytt Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern Sverige har alla förutsättningarna för att bli en vinnare.

Läs mer

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006 #4 september 2006 nytt Spel i högsta divisionen Textilindustrin en framtidsbransch Utvandring byggde svensk välfärd Torra vindar en vinnare Forskar på Excellence nivå Det enda som blev som det var tänkt

Läs mer

EU-forskning ger nya möjligheter

EU-forskning ger nya möjligheter EU-forskning ger nya möjligheter Om EU:s sjunde ramprogram EU är en stor finansiär av europeiskt samarbete inom forskning och utveckling. Det största EU-programmet är det sjunde ramprogrammet som pågår

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Magnus Hall tror på vind, sol och gas

Magnus Hall tror på vind, sol och gas IVA mot AKTUELLT NUMMER 1 2015 Antibiotika i jord hopp resistenta bakterier 14 Nobelstiftelsens drömbygge växer fram mitt i Stockholm 20 VATTENFALLS LEDARE Magnus Hall tror på vind, sol och gas Nano stor

Läs mer

forskare som formar vår vardag Karin Nordin

forskare som formar vår vardag Karin Nordin S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 forskare som formar vår vardag Karin Nordin 2 Sex forskare tänker nytt för att göra nytta. Vad driver dem och hur bär de sig åt? De har

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

FORSKNING & UTVECKLING / ARTIKLAR

FORSKNING & UTVECKLING / ARTIKLAR FORSKNING & UTVECKLING / ARTIKLAR DATORMODELL VARNAR FÖR DJUREPIDEMI En avancerad datormodell ska rädda USA från ett katastrofalt utbrott av mul- och klövsjuka. Forskare vid Linköpings universitet har

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012.

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012. TIDNINGEN WE 2 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. 72 timmarsracet gav resultat på Ortviken Världens mest innovativa företag Här är människorna i fokus Hetaste trenden inom utveckling

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

2:2 NYA HORISONTER. Grön energi från sol och vatten TEMA: ENERGI MAGASIN FRÅN UPPSALA UNIVERSITET. Byggstart för världsunik vågkraftspark

2:2 NYA HORISONTER. Grön energi från sol och vatten TEMA: ENERGI MAGASIN FRÅN UPPSALA UNIVERSITET. Byggstart för världsunik vågkraftspark NYA HORISONTER MAGASIN FRÅN UPPSALA UNIVERSITET 2:2 2012 TEMA: ENERGI Grön energi från sol och vatten Byggstart för världsunik vågkraftspark Energifrågan handlar om mer än teknik DNA-analys ger en ny bild

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011

Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011 Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011 Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 2013 Redaktör: Henrik Lundström Skribenter: Andreas Nilsson, Thomas Heldmark och Henrik Lundström,

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap IVA för AKTUELLT NUMMER 2 2014 Patrik Fältström Situationen internet mycket ansträngd 28 Carl Bennet Inga innovationer utan entreprenörer 22 Praktik smakstart på ingenjörsutbildning Många minus när skiffer

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer