Intern styrning och kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern styrning och kontroll"

Transkript

1 UFV 2009/1486 Intern styrning och kontroll Riskanalys för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av Rektor

2 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte 3 inom universitetet 3 Arbetssätt 3 Riskidentifiering 3 Riskvärdering 4 Befintliga kontrollaktiviteter/-åtgärder 4 Beslut om hantering 4 Uppföljning 5 Resultat 5 Arbetsmiljö 5 Organisation och planering 6 Externa förutsättningar 7 Myndighetsutövning 7 Universitetets varumärke 7 Teknisk utrustning 7 Kvalitet 7 Studenttillströmning 7 Intern planering 7 Slutsatser 7 2

3 Bakgrund och syfte I den plan för 2009 års arbete med intern styrning och kontroll som fastställts av rektor (UFV 2009/47) framgår att arbetet med riskanalys inom utbildningsområdet ska fördjupas. Syftet med denna fördjupade analys är att göra en kartläggning av de huvudsakliga riskområdena och de åtgärder som idag tillämpas för att hantera dessa risker. Kartläggningen kommer att ligga till grund för beslut om eventuella ytterligare åtgärder och också utgöra en del av det underlag som konsistoriet behöver för att, i samband med årsredovisningen, göra bedömningen huruvida universitetets interna styrning och kontroll kan anses betryggande. inom universitetet Huvuddelen av den interna styrningen och kontrollen vid universitetet finns integrerad i verksamheten i form av den styrning och det kvalitetsarbete som utförs genom ständigt pågående aktiviteter, och som syftar till att uppnå verksamhetens mål med beaktande av inre och yttre kvalitetskrav. Aktiviteterna består till stor del av preventiva åtgärder, rutiner och processer som har utvecklats under lång tid. Ansvaret för den interna styrningen och kontrollen följer universitetets delegationsordning. En översiktlig beskrivning och kartläggning av den interna styrningen och kontrollen samt den interna miljön kommer att utformas i anslutning till slutrapporten för ISK 2009 vid Uppsala universitet. Arbetssätt Arbetet med riskanalysen inom utbildningsområdet har utförts i tre olika grupper: humanistisksamhällsvetenskapligt vetenskapsområde inklusive utbildningsvetenskap, teknisk-naturvetenskapligt vetenskapsområde och medicinskt-farmaceutiskt vetenskapsområde och följt samma principiella tillvägagångssätt. Antalet deltagare och funktioner från varje område har varierat och utbildningsledare och kanslichefer är exempel på befattningshavare som medverkat. I bilaga återfinns resultatet per område och även en sammanställning av samtliga områden. Rapporten beskriver den sammanställda riskanalysen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå som helhet om inget annat anges. Riskidentifiering Det första steget i riskanalysen består i att identifiera riskerna, vilket enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll innebär att fastställa händelser som utgör hot mot att målen uppnås. I 1 kap Högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser för universitetets verksamhet uttryckta som mål, och flera av dem relaterar direkt till utbildningsområdet. I Mål och strategier för Uppsala universitet har målen utvecklats och delats upp i fyra fokusområden, varav ett avser utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid riskidentifieringen har det övergripande målet för utbildningsområdet, nämligen att Uppsala universitet ska vara ett universitet för förstklassig utbildning använts. Myndighetsförordningens (2007:515) krav på att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och att myndigheten hushållar väl med statens medel har också varit en utgångspunkt för diskussionerna och utgjort en grund för riskformuleringarna. Begreppet risk i förordningens betydelse av hot mot verksamhetens måluppfyllelse, skulle kunna tolkas som en händelse som ännu inte inträffat men som under vissa omständigheter skulle kunna göra det. Denna tillämpning av riskbegreppet har redan tidigare visat sig svårhanterlig i en pågående 3

4 verksamhet och därför har tolkningen vidgats till att omfatta existerande svårigheter, problem, hinder etc. för att utföra verksamheten på ett effektivt sätt, med god hushållning, god återrapportering och i enlighet med gällande rätt. I rapporten används fortsättningsvis begreppet risk men det ska här tolkas i denna, vidare, betydelse. Risker har tidigare identifierats vid olika tillfällen och i olika sammanhang och ingår som ett naturligt inslag i den ständigt pågående verksamhetsstyrningen och verksamhetsutvecklingen, liksom i det ständiga kvalitetsarbetet. En genomlysning gjordes i samband med den självvärdering som genomfördes inom ramen för Högskoleverkets utvärdering. I de rapporter som då togs fram beskrivs olika risker utifrån kontrollåtgärderna i verksamheten. Ytterligare risker som har direkt beröring med utbildning på grundnivå och avancerad nivå identifierades vid de riskseminarier som genomfördes områdesvis under Som utgångspunkt för de fördjupade diskussionerna och riskanalysen för utbildningsområdet har självvärderingsrapporterna och riskbeskrivningar från seminarierna använts. De risker som togs fram har därefter bearbetats av planeringsavdelningen och områdeskanslierna vid tre seminarier och resulterat i en risklista för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet var att dels ta vara på det arbete som redan gjorts i andra sammanhang för att undvika dubbelarbete, dels att underlätta vid de fördjupade riskseminarierna. Riskvärdering Det andra steget i riskanalysen innebär enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll, att bedöma sannolikheten för att en händelse inträffar samt konsekvenserna om så sker. Värderingen av risken ska göras i förhållande till det mål/verksamhetsresultat som den påverkar. Avsikten med att värdera riskerna är att möjliggöra en god resurshantering genom att avgöra vilka risker som bör prioriteras, dvs. är mest sannolika att inträffa och får störst konsekvenser för verksamheten i fråga. Värderingen har gjorts i form av ett riskseminarium per utbildningsområde. Vid riskvärderingen har en tregradig skala använts. (Denna skala har i senare riskanalyser utvidgas till att omfatta fem steg.) Enkelt uttryckt har skalan kunnat utläsas som: 1=inträffar sällan/låg konsekvens, 2=inträffar ibland/måttlig konsekvens och 3=inträffar ofta/stor konsekvens. Värderingen bygger på en diskussion i respektive grupp och avser att ge uttryck för deltagarnas gemensamma uppfattning. Det finns ingen tydlig gränsdragning mellan de olika stegen i skalan och det kan inte uteslutas att de olika grupperna lagt olika nyanser i värderingen. För att riskvärderingen så långt möjligt skulle avse den s.k. bruttorisken, dvs. den risk som uppstår om inget görs för att förhindra den, genomfördes den vid det första tillfället innan någon inventering av kontrollaktiviteter gjorts. Befintliga kontrollaktiviteter/-åtgärder En inventering och beskrivning av befintliga aktiviteter med koppling till varje risk gjordes av projektgruppen i samverkan med berörda enheter inom förvaltningen. Beslut om hantering Det tredje steget i riskanalysarbetet är att, mot bakgrund av de identifierade och värderade riskerna, besluta om hur de ska hanteras. Teoretiskt sett finns fyra alternativa hanteringsbeslut: att eliminera en risk genom att upphöra med verksamheten som ger upphov till denna risk, att acceptera en risk genom att välja bort direkta kontrollåtgärder, att dela en risk med annan part t.ex. genom att teckna 4

5 försäkring eller, och framför allt, att med olika former av kontrollåtgärder minimera riskens skadeverkningar. Hanteringsbeslutet fattas mot bakgrund av organisationens önskade risknivå och ska bedömas i ett kostnads-/nyttoperspektiv som för universitetets del i stor utsträckning mäts i ett kvalitativt perspektiv. Beslut om hantering av riskerna fattades av rektor i samband med att riskanalysen för utbildningsområdet fastställdes och efter en bedömning i universitetsledningen. Universitetsledningen gjorde bedömningen att de aktiviteter som idag finns integrerade i den löpande verksamheten och de kontrollåtgärder som identifierats och kopplats till den specifika risken är tillfredsställande och att den återstående risken, nettorisken, ligger inom universitetets önskade risknivå och således kan accepteras. Några ytterligare åtgärder beslutades inte. Uppföljning De olika åtgärderna kommer att följas upp på olika sätt och med varierande periodicitet. De åtgärder som kategoriseras som löpande aktiviteter består till stor del av utarbetade rutiner och processer som inte direkt är uppföljningsbara. De kontrollåtgärder som särskilt beslutats om följs däremot upp på olika sätt beroende på åtgärdens karaktär. Uppföljningen integreras i den ordinarie verksamhetsplaneringen och ansvaret för att följa upp att åtgärderna utförs och får avsedd effekt följer universitetets normala delegationsordning. Resultat Resultaten från riskvärderingarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har vävts samman för att ge en helhetsbild. Variationen mellan vetenskapsområdena är dock stor, och vid en bedömning av hur riskerna hanteras och åtgärdas behöver hänsyn tas till denna variation. De riskområden som identifierades var: Arbetsmiljö Organisation och planering Externa förutsättningar Myndighetsutövning Universitetets varumärke Teknisk utrustning Kvalitet Studenttillströmning Intern planering Nedan beskrivs de sammanlagt högst värderade riskerna inom respektive riskområde. Arbetsmiljö Arbetsmiljö var det riskområde som generellt fick de högsta riskvärdena vid värderingen. De enskilda risker som fick de högsta gemensamma riskvärdena var: Alltför hög arbetsbelastning för anställda 5

6 En alltför hög arbetsbelastning anses vara vanligt förekommande både för lärare och för annan personal och riskerar att leda till kvalitetsbrister. Orsaker som har nämnts till den höga arbetsbelastningen är resursbrist, det stora antalet utvärderingar och krav på återrapportering samt införande av nya gemensamma administrativa system utan samordning med följden att institutionernas personal vissa perioder får en alltför stor arbetsbelastning. Åtgärder för att kontrollera arbetsbelastningen är bl.a. det nya arbetstidsavtal som är under framtagande samt den årliga återrapporteringen av arbetsmiljöplaner. Brister i regelefterlevnad Arbetsmiljöområdet innefattar ett komplext regelverk med bestämmelser som ibland kan vara svåra att överblicka och som inte alltid till fullo tillämpas. Detta kan innebära en risk för att universitetets arbetsmiljöansvar inte upprätthålls och att medarbetare och studenter far illa på arbetsplatsen. Utöver den gemensamma risklistan lyfte vetenskapsområdena var för sig fram särskilda risker. Inom medicin/farmaci bedömdes trakasserier och särbehandling av studenter utgöra en mycket hög risk mot målet en förstklassig utbildning. Enskilda studenter riskerar utsättas för trakasserier och särbehandling både av lärare och studiekamrater, och trots att det sammantaget direkt berör ett mindre antal enskilda individer, så anses det påverka studiemiljön kraftigt. Även fysiska arbetsmiljörisker i vissa lokaler för studenter ansågs utgöra en särskild risk inom medicin/farmaci. Inom teknik/naturvetenskap ansågs brister i lokalplanering och schemaläggning utgöra en särskild risk. Organisation och planering Inom ramen för de långa utbildningsprogrammen inom medicin/farmaci och teknik/naturvetenskap upplevs ibland att det finns en oklarhet i ansvarsfördelning mellan programråd och de enskilda institutionerna. Ibland upplevs även oklarheter i universitetets delegationsordning. Båda dessa risker åtgärdas med löpande informationsinsatser. Andra risker som nämns är svårigheter att prioritera mellan utbildning och forskning, där utbildningen ibland blir lidande, vilket åtgärdas med en tydligare verksamhetsplanering, stöd till prefekter och studierektorer samt (inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde inklusive utbildningsvetenskap) en spärregel som säger att vissa lärare ska undervisa minst 40 % av sin tid. Regleringsbrevets krav och universitetets egen önskan att inrätta vissa utbildningar inom t.ex. språk och seismologi, upplevs inte alltid som ekonomiskt försvarbart, men då dessa utbildningar inte kan väljas bort är detta risker som accepteras. Bristande ledarskap beskrivs som en risk inom främst teknik/naturvetenskap och som åtgärd nämns universitetets chefskurser och fakultetens pedagogiska råd som arbetar särskild med pedagogiska ledare. Inom vissa områden finns ett antal jämförelsevis små institutioner vilket kan innebära risk inom t.ex. det teknisk-administrativa området. Inom teknik/naturvetenskap har på senare år små institutioner slagits ihop till större enheter och humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde inklusive utbildningsvetenskap söker underlätta gemensamt utnyttjande av personal. 6

7 Externa förutsättningar De externa förutsättningarna styrs ofta av det faktum att universitetet är en statlig myndighet och därför lyder under en politisk styrning som inte alltid uppfattas som stödjande för verksamheten. Som exempel nämns icke koordinerade återrapporteringskrav, avsaknad av dimensionering av utbildningsplatser, regleringsbrevens krav på särskilda åtaganden och statsanslagens urholkning. En stor del av åtgärderna/aktiviteterna för att hantera dessa risker ligger i områdeskansliernas ansvar. Vissa utbildningar innefattar krav på praktik, vilket kan utgöra en risk om inte samarbetet fungerar som avsett. Denna risk hanteras genom en kontinuerlig översyn av avtal och överenskommelser. Myndighetsutövning Universitetets myndighetsutövning avser här relationen till studenterna, t.ex. i samband med examination. Det finns ett komplext regelverk inom området som kan utgöra risk i form av bristande kännedom och bristande efterlevnad. Dessa risker är värderade till låga/medelhöga och åtgärderna inriktas främst på information till berörda parter i olika sammanhang. Universitetets varumärke Generellt för de risker som kopplas till universitetets varumärke är att de sannolikt inträffar sällan, men kan medföra betydande konsekvenser om de väl inträffar. Teknisk utrustning Viss teknisk utrustning beskrivs som gammal och i behov av förnyelse. Kvalitet Risken att utbildningens kvalitet skulle sjunka värderas som låg sannolikhet och hög konsekvens. Kvalitetsarbetet är väl integrerat i den löpande verksamheten och risken anses väl hanterad. Studenttillströmning Studenttillströmningen varierar över tiden med årskullarnas storlek och rådande konjunkturläge vilket kan försvåra planeringsarbetet. Detta är ett känt faktum som man alltid tvingats anpassa sig till och idag finns en utvecklad förmåga att hantera detta. Intern planering Den risk som berör riskområdet intern planering och som värderats högst var att det kollegiala ledarskapets komplexitet. Framför allt nämns att prefekternas förutsättningar för att utföra sitt uppdrag är otillfredsställande. Risken lyftes fram redan under 2008, och åtgärder har inletts för att hantera risken ytterligare. Som exempel kan nämnas att rektor under 2009 har beslutat om att göra prefektutbildningen obligatorisk. Slutsatser Arbetet med universitetets övergripande risker har generellt fungerat bra, och merparten av universitetets och fakulteternas ledningar har deltagit. De riskområden och risker som har lyfts fram kommer att utgöra grund för återkommande riskanalyser, där nya risker sannolikt kommer att läggas 7

8 till de redan nämnda. Förnyade riskvärderingar kan också förväntas ge vissa förändringar i riskvärdet i takt med att kvaliteten i och kunskapen om metoden förbättras. 8

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer