2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter"

Transkript

1 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus

2 Rapport 2013:1 Utförd i grundläggande kurs i FoU-metodik FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Handledare: Karin Sundelin, ögonläkare och med.dr, SU/Mölndal Anders Östberg, ögonläkare, Ögonklinken Skaraborgs Sjukhus

3 SAMMANFATTNING Bakgrund Glaukom är ett samlingsnamn för ögonsjukdom som ger upphov till en progredierande synnervsskada med synfunktionsförlust som följd. I Sverige lider cirka 5 % av människor över 75 år av glaukom. Förhöjt ögontryck är den viktigaste faktorn för såväl glaukomutveckling som glaukomprogress. Vid säkerställt glaukom ges därför behandling som syftar till att sänka ögontrycket. Vanligen inleds behandlingen med trycksänkande ögondroppar. Ögontrycket kan även sänkas med en laserbehandling. I de fall då ögontrycket inte kan sänkas tillräckligt mycket med ögondroppar eller laserbehandling kan en trycksänkande/filtrerande operation bli aktuell. Den vanligaste trycksänkande operationen kallas trabekulektomi. Vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) utförs årligen ett antal trabekulektomier. Då det inte finns något nationellt kvalitetsregister för trabekulektomier kan det vara av värde för ögonkliniken på Skaraborgs Sjukhus att göra en intern uppföljning av de trycksänkande operationer som genomförs. Syfte Att studera effekten av filtrerande kirurgi i Skaraborg avseende trycksänkning och komplikationer så som utveckling av gråstarr och infektioner, samt att se över möjligheterna till förbättringar i hanteringen av de patienter som genomgår filtrerande kirurgi. Metod En retrospektiv journalstudie genomfördes under Samtliga patienter som genomgått filterande kirurgi i Skaraborg 2008 och/eller 2009 inkluderades. Under 2008, 56 patienter och 61 ögon och under 2009, 34 patienter och 35 ögon. Förändring av ögontrycket, antal ögondroppar, behov av ytterligare kirurgi samt komplikationer studerades vid avstämningstiderna 6 månader, 12 månader och 24 månader. Dessutom studerades orsak till operationen och typ av glaukom. Resultat I gruppen som helhet sänktes ögontrycket signifikant. Trycksänkningen var som störst efter 6 månader. Trycket ökade något med tiden. Majoriteten av de opererade ögonen, 65 % var fortfarande droppfria efter två år. Gråstarr var den vanligaste komplikationen och drabbade 36,5 %. Fem ögon behövde genomgå en ny filterande operationen under uppföljningstiden. För högt tryck var den vanligaste orsaken till operationen. Vid genomgång av journalerna framkom att en del patienter upplevde att de inte fått tillräcklig information om de förväntade resultaten av kirurgin. Slutsats Den filtrerande kirurgi som utfördes på Skaraborgs sjukhus under 2008 och 2009 resulterade i majoriteten av fallen i ett välreglerat ögontryck. Komplikationer förekom men påverkade slutresultatet i liten utsträckning. Vid journalgenomgången framkom att behov kan finnas av en skriftlig patientinformation.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 Glaukom... 1 Glaukom i världen och i Sverige... 1 Kliniska fynd och behandling... 1 Filtrerande kirurgi... 1 SYFTE... 2 FRÅGESTÄLLNINGAR... 3 METOD... 3 Studiedesign... 3 Urval (deltagare)... 3 Datainsamling/Procedur... 3 Analys av ögontryck... 3 Statistisk analys... 4 Etiska överväganden... 4 RESULTAT... 4 Förändring av ögontrycket efter operationen... 4 Antal aktiva trycksänkande substanser... 6 Komplikationer... 7 Ytterligare kirurgisk intervention... 7 Orsak till operationen... 8 Vanligaste diagnoserna... 8 DISKUSSION... 9 SLUTSATS REFERENSER BILAGOR 1. Registreringsformulär 2. Etisk diskussion

5 INLEDNING Glaukom Glaukom är ett samlingsbegrepp för ögonsjukdom som ger upphov till en progredierande synnervsskada med synfunktionsförlust som följd. Med progredierande menas att skadan blir värre och värre med tiden. Tidigt i förloppet är det främst synfältet som påverkas vilket är svårt för patienten själv att uppmärksamma. Senare i förloppet kan även synskärpan försämras vilket patienten i regel märker av [1]. Prevalensen av glaukom varierar mellan olika länder i världen och är även beroende av ålder och etnicitet. I Sverige lider cirka 5 % av människor över 75 år av glaukom [2]. Det finns flera typer av glaukom. Den vanligaste typen i Sverige är primärt öppenvinkelglaukom. Primärt öppenvinkelglaukom kan i sin tur delas in i följande grupper: Normaltrycksglaukom ögon med skador på synfält och synnerv typiska för glaukom trots ett ögontryck i intervallet mm Hg, vilket brukar betraktas som normalt. Simplexglaukom ögon med skador på synfält och synnerv typiska för glaukom och dessutom ett förhöjt ögontryck. Exfoliationsglaukom ögon med skador på synfält och synnerv typiska för glaukom, förhöjt ögontryck samt exfoliationssyndrom. Vid exfoliationssyndrom kan man bland annat se proteinutfällningar på linsens främre yta [3]. Glaukom i världen och i Sverige Öppenvinkelglaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet i västvärlden efter makuladegeneration [4,5]. I Sverige finns uppskattningsvis människor med glaukom [6]. Ju svårare synfältsskada som föreligger vid diagnos desto större är risken för framtida blindhet [7]. Kliniska fynd och behandling Förhöjt ögontryck är den viktigaste faktorn för såväl glaukom som glaukomprogress [8]. Vid säkerställt glaukom ges därför behandling som syftar till att sänka ögontrycket. Vanligen inleds behandlingen med trycksänkande ögondroppar. Vid otillräcklig effekt av detta kan laserbehandling göras. I de fall då trycket trots detta inte sjunker tillräckligt och/eller glaukomsjukdomen försämras kan filtrerande kirurgi bli aktuell. Filtrerande kirurgi Filtrerande kirurgi innebär att ett dräneringshål skapas för att underlätta flödet av kammarvattnet och på så sätt minska ögontrycket. Den vanligaste typen av filtrerande operation kallas trabekulektomi [9]. Kirurgisk behandling används ofta vid otillräcklig effekt av medicinsk behandling men kan även övervägas vid dålig 1

6 följsamhet och vid intolerans mot ögondroppar. Filtrerande kirurgi innebär en liten men reell risk för allvarliga och synhotande komplikationer. Det har visats att kirurgi är en effektivare trycksänkande behandling än såväl medicinsk behandling som laserbehandling [10]. I en Cochranegenomgång har man jämfört medicinsk och kirurgisk behandling vid öppenvinkelglaukom och visat att risken för progress vid milda öppenvinkelglaukom är likartad vid båda behandlingsmetoderna. I genomgången sågs även samband mellan trabekulektomi samt utvecklingen av grå starr, det vill säga grumlingar i linsen [11]. I en brittisk studie från 2009 följdes patienter som genomgått trabekulektomi och man studerade såväl synfält som synnervens struktur [12]. Efter 5 år visade 28 % av de 250 undersökta ögonen progress av glaukomskada på synfältsundersökning eller på synnervsundersökning eller på båda undersökningarna. Alla ögon visade dock inte progress på båda parametrarna. Man fann att ju större procentuell sänkning av ögontrycket som erhölls av trabekulektomin desto mindre var risken för glaukomprogress [12]. År 1991 publicerades en långtidsuppföljning av resultaten av trabekulektomier på Ögonkliniken på Kärnsjukhuset i Skövde [13]. Patienterna följdes upp efter 2, 6 och 12 månader samt efter 2, 5 och 10 år. Studien visade att antalet fall utan progress minskade med tiden och att exfoliationsglaukom progredierade i mindre utsträckning än simplexglaukom. Efter 5 år visade 43 % av patienterna progress i sin sjukdom och efter 10 år 58 %. Studien visade även att det fanns en påtaglig risk att utveckla gråstarr efter en trabekulektomi [13]. I en senare svensk studie, där man jämförde exfoliationsglaukom och simplexglaukom, kunde dock inte någon skillnad i progress ses mellan de två typerna av glaukom [14]. Statistik över resultaten av filtrerande kirurgi i Skaraborg har även förts senare men dessa resultat har inte publicerats. Vid glaukomklubbens årsmöte 2011 presenterades 2- årsresultat av den filtrerande kirurgi som genomförts på Umeå Universitetssjukhus. Detta väckte intresse för att följa upp resultaten av den filtrerande kirurgi som genomförs i Skaraborg. Det är av värde för ögonkliniken i Skaraborg att veta i vilken utsträckning de filtrerande operationerna som genomförs sänker ögontrycket då förhöjt ögontryck den viktigaste faktorn för såväl glaukom som glaukomprogress [8]. För patienternas del kan det vara av intresse att få information före operationen om risken för komplikationer och försämring av synskärpan. SYFTE Att studera effekten av filtrerande kirurgi i Skaraborg avseende trycksänkning och komplikationer så som utveckling av gråstarr och infektioner samt se över möjligheterna till förbättringar i hanteringen av patienter som genomgår filtrerande kirurgi. 2

7 FRÅGESTÄLLNINGAR 1. Hur förändrade den filtrerande operationen ögontrycket efter 6 månader, 1 år och 2 år? 2. Hur många trycksänkande ögondroppar hade patienterna före den filtrerande operationen samt efter 6 månader, 1 år och 2 år? 3. Hur stor andel av patienterna drabbades av komplikationer? Kända komplikationer till filtrerande kirurgi är hypotoni (för lågt ögontryck), hypertoni (för högt ögontryck), avlossning av åderhinnan, infektioner, inflammation, utveckling av gråstarr, försämrad synskärpa. 4. Hur många av ögonen behövde ytterligare kirurgisk intervention för att erhålla ett välreglerat tryck? 5. Varför opererades ögat? 6. Vilka typer av glaukom var vanligast hos de ögon som opererades? METOD Studiedesign Retrospektiv journalstudie. Urval (deltagare) Samtliga patienter som genomgått filtrerande kirurgi i Skaraborg 2008 eller Under , patienter och 61 ögon och under patienter och 35 ögon. Datainsamling/Procedur Efter sökning på de diagnoskoder som används vid filterande kirurgi i Skaraborg upprättades ett register med namn och personnummer på de patienter som opererats 2008 eller Uppgifterna inhämtades av kliniksekreteraren på ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus (SkaS)/Skövde från Cognos med hjälp av programmet Impromptu. Registret användes för att ta fram relevant fakta för att besvara frågeställningarna. För informationsinhämtningen användes ett registreringsformulär. I formuläret registrerades: typ av glaukom, orsak till operationen, synskärpa, ögontryck i mm Hg före och efter operationen, operatör, patientens ålder vid operation, komplikationer samt i den mån det var möjligt grad av synfältsdefekt (Bilaga1). Analys av ögontryck Som preoperativt ögontryck angavs ett medeltryck beräknat på de två senaste mätningarna före operationen. Ojämna tal avrundades uppåt med 0,5 mm Hg till närmaste heltal. Som postoperativt ögontryck angavs det tryck som uppmätts närmast avstämningstiderna 6 månader, 1 år och 2 år. 3

8 Statistisk analys För att analysera statistiskt signifikant förändring användes Student's T-test i SPSS. Etiska överväganden Studien ansågs vara en del av ordinarie verksamhetsuppföljning varför en etisk prövning inte var nödvändig. Någon publicering i vetenskaplig tidskrift var inte aktuell. Studien baserades på befintlig journaldata och medförde inga extra besök, provtagningar, undersökningar eller risker för de patienter som studerades. Vinsten för de patienter som kommer att opereras längre fram kan till exempel vara bättre kännedom om risken för att drabbas av komplikationer samt chanserna till ett förbättrat ögontryck tack vare operationen. Journalgranskningen godkändes av aktuell läkarchef på kliniken. De fem läkare på kliniken som utför filtrerande kirurgi skulle dock kunna känna sig granskade och bjöds därför in till ett möte där information om projektet gavs och etiska aspekter av arbetet diskuterades, bland annat kring hur fall där uppföljningen fallit bort skulle hanteras (Bilaga 2). RESULTAT Under 2008 och 2009 opererades totalt 96 ögon med filtrerande kirurgi. Majoriteten, 91,7 % opererades med sedvanlig trabekulektomi medan resterande opererades med metoden djup sklerektomi. Fem olika operatörer genomförde operationerna varav en utförde över 50 % av ingreppen. En andra operatör utförde cirka 20 % av operationerna. Övriga 30 % av operationerna var fördelade på de tre kvarstående operatörerna. Förändring av ögontrycket efter operationen Den procentuella sänkningen av ögontrycket har räknats fram med utgångspunkt från det genomsnittliga ögontryck som förelåg före operationen hos de patienter som kvarstod vid respektive avstämningspunkt. I samtliga fall låg det genomsnittliga ögontrycket före operationen på cirka 27 mm Hg. Tabell 1. Förändring av ögontrycket i gruppen som helhet. Antal ögon Genomsnittligt ögontryck Sänkning av ögontrycket P-värde Före operationen 96 27,1 mm Hg Efter 6 månader 94 12,7 mm Hg 53 % < 0,0001 Efter 1 år 93 12,7 mm Hg 53 % < 0,0001 Efter 2 år 90 13,9 mm Hg 49 % < 0,0001 4

9 Figur 1. Medelögontryck med max- och minvärden. Stjärna och ring betecknar trycknivåer som låg betydligt över medelvärdet. Materialet delades upp i två undergrupper beroende på trycknivå före operationen. Tabell 2. Förändring av ögontrycken hos ögon med debuttryck 21 mm Hg. Antal ögon med tryck 21 Genomsnittligt ögontryck Före operationen 16 18,9 mm Hg Sänkning av ögontrycket Efter 6 månader 16 11,8 mm Hg 43 % Efter 1 år 16 12,5 mm Hg 34 % Efter 2 år 15 13,9 mm Hg 26 % Tabell 3. Förändring av ögontrycken hos ögon med debuttryck 22 mm Hg. Antal ögon med tryck 22 Genomsnittligt ögontryck Före operationen 80 28,7 mm Hg Sänkning av ögontrycket Efter 6 månader 78 13,1 mm Hg 54 % Efter 1 år 77 12,7 mm Hg 56 % Efter 2 år 75 13,9 mm Hg 52 % 5

10 Tabell 4. Jämförande analys av Exfoliationsglaukom och Simplexglaukom. Diagnos Antal ögon Medeltryck Standarddeviation P-värde Trycknivå före operationen Trycknivå efter 6 mån Trycknivå efter 1 år Simplex 24 26,21 mm Hg 4,644 0,319 Exfoliation 59 27,58 mm Hg 5,980 0,270 Simplex 22 12,05 mm Hg 4,053 0,968 Exfoliation 59 12,00 mm Hg 4,594 0,966 Simplex 22 14,09 mm Hg 5,135 0,079 Exfoliation 59 12,12 mm Hg 4,165 0,116 Trycknivå efter 2 år Simplex 22 14,45 mm Hg 4,554 0,292 Exfoliation 57 13,25 mm Hg 4,380 0,280 Ingen signifikant skillnad mellan diagnosgrupperna. Antal aktiva trycksänkande substanser Före operationen hade 91 av totalt 96 ögon en eller flera ögondroppar. Nio patienter behandlades dessutom med Diamox (ögontryckssänkande tablett). Fördelningen av ögondroppar före och efter operationen såg ut enligt figur 2. Ögondroppar vid olika tidpunker Antal patienter Inga droppar En droppe Två droppar Tre droppar Fyra droppar Fem droppar Före operationen Efter 6 månader Efter 1 år Efter 2 år Figur 2. Antal ögondroppar före och efter operation. 6

11 Tabell 5. Förändring av antal droppbehandlade ögon. Andel droppfria ögon Andel patienter med Diamox -behandling Före operationen 5 % 9 % Efter 6 månader 81 % 2 % Efter 1 år 75 % 1 % Efter 2 år 65 % 0 % Komplikationer Tabell 6. De vanligast förekommande komplikationerna. Komplikation Andel drabbade ögon Hypotoni (för lågt tryck) 13,5 % Hypertoni (för högt tryck) 16,7 % Choroidalavlossning (avlossning av åderhinnan) 23 % Gråstarr 36,5 % Gråstarr förekom i en del fall redan före den filterande operationen. Tjugotre procent av ögonen genomgick någon gång under uppföljningstiden en gråstarrsoperation. Det är känt sedan tidigare att synskärpan kan försämras efter en filtrerande operation [1]. Hos cirka 40 % av ögonen försämrades synskärpan under uppföljningstiden, hos 29 % var den oförändrad och hos 24 % uppmättes en förbättring. Resterande 7 % fanns det ingen uppgift om vid 2-årskontrollen. Inget öga drabbades av endoftalmit, den mest fruktade infektionen vid kirurgi inne i ögat. Ytterligare kirurgisk intervention Needling innebär att dräneringskanalen som skapats vid den filtrerande operationen men sedan vuxit ihop öppnas upp med hjälp av en nål. Under hela uppföljningsperioden genomgick tjugofyra ögon needling och fem ögon genomgick ytterligare en filtrerande operation. Av dem som genomgick ny filtrerande operation var fyra droppfria och hade ett ögontryck som var mindre än 21 mm Hg. Den femte hade ögontryck över 21 mm Hg trots droppbehandling. Tabell 7. Antal ögon som genomgått needling. Tidsperiod Needling Ny Trabekelektomi 0 6 mån 21 ögon 2 ögon 7 12 mån 3 ögon 2 ögon mån 0 ögon 1 öga 7

12 Orsak till operationen Tabell 8. Fördelning mellan olika orsaker till operation. Orsak till operation Andel ögon För högt tryck 79 % Droppintolerans 30 % Försämrat synfält 16 % Dålig följsamhet 2 % I vissa fall fanns flera olika orsaker till att ögat opererades. Vanligaste diagnoserna Primärt öppenvinkelglaukom är den vanligaste glaukomtypen i Sverige. De två vanligaste diagnoserna i detta material, Simplexglaukom och Exfoliationsglaukom är båda undergrupper till Primärt öppenvinkelglaukom. 70 Fördelning mellan diagnoser Figur 3. Fördelningen mellan diagnoser hos de 96 ögonen som opererades 2008 eller

13 DISKUSSION Målet med studien var att den skulle fungera som kvalitetsuppföljning på ögonkliniken Skas/Skövde och förhoppningsvis leda fram till förbättringar i omhändertagandet av de glaukompatienter som genomgår filtrerande kirurgi. Vid genomgång av journalerna framkom att en del patienter upplevt att de inte fått tillräckligt med information om de förväntade effekterna av kirurgin. Detta diskuterades med klinikens glaukomkirurger i samband med den etiska diskussionen och resulterade i beslut om att ett skriftligt informationsmaterial ska arbetas fram. Journalgenomgången visade även att synfältsundersökningar inte alltid gjorts både före och efter operationen. Nyttan av upprepade synfältsundersökningar kan variera och några nya rutiner för när synfältsundersökningar i anslutning till operation ska göras har inte arbetats fram. Däremot ska det framöver framgå i PM att journalen alltid ska vara operatören till handa i god till innan operationen för att förbättra möjligheterna till bästa möjliga handläggning av fallet. Att studera progress av sjukdomen genom att titta på synfältsundersökningar skulle också vara intressant på sikt men skulle kräva en prospektiv studie med uppföljningstid på 5 10 år. Den studerade gruppen sedd som helhet erhöll en mycket god trycksänkande effekt av den filtrerande kirurgin. Trycksänkningen var som störst efter 6 månader. Trycket steg något efter 1 respektive 2 år. Däremot minskade spridningen i gruppen med tiden. Både vid 6-månaderskontrollen och vid 1-årskontrollen fanns två ögon där trycket låg betydligt över gruppen som helhet. Dessa ögon var efter 2 år mer samstämmiga med gruppen som helhet. Den överlag goda trycksänkande effekten av kirurgin speglades i det minskade behovet av trycksänkande ögondroppar. Hur minskat behov av trycksänkande droppar påverkar livskvaliteten har inte studerats vid denna genomgång men skulle vara en intressant uppföljande studie. Svängande tryck är vanligt i det tidiga postoperativa förloppet och patienterna behöver vanligen följas med täta återbesök den första tiden efter operationen. Dessa täta kontroller såväl som risken för komplikationer bör patienten noga informeras om före operationen. Några av de vanligaste komplikationerna var som tidigare nämnts hypotoni, ofta i kombination med choroidalavlossning och gråstarr. Dessa tillstånd går att behandla. Genom täta kontroller och justering av inflammationshämmande ögondroppar brukar choroidalavlossningarna försvinna efter några veckor till månader. Inte något av de studerade 96 ögonen hade kvarstående choroidalavlossningar efter 6 månader. Förändring av synskärpan registreades vid datainsamlingen men tyvärr inte dess orsak. Andelen med förbättrad synskärpa överensstämmer väl med andelen gråstarrsopererade ögon. Försämring av synskärpa kan ha många orsaker, bland annat gråstarr, försämring av glaukomet och infektion. Även om någon analys av orsaken till synförsämringen inte gjordes visade ändå genomgången att inget öga fått försämrad synskärpa till följd av den allvarliga infektionen endoftalmit. Under uppföljningstiden genomgick 24 ögon så kallad needling. Det har bara gjorts en randomiserad studie där man jämför needling med droppar och den 9

14 visade att needling var bättre [ 4, p.83]. Nyttan av needling skulle vara intressant att vidare studera. Högt ögontryck var den vanligaste operationsindikationen i studien och speglar att huvudindikationen för filtrerande kirurgi är progredierande glaukom där medicinsk behandling eller laserbehandling inte gett acceptabel sänkning av ögontrycket [4 p.77]. Exfoliationsglaukom och simplexglaukom var de två vanligaste diagnoserna i materialet. Någon signifikant skillnad i den trycksänkande effekten mellan dessa två grupper sågs inte. SLUTSATS Den filtrerande kirurgi som utfördes på Skaraborgs sjukhus under 2008 och 2009 resulterade i majoriteten av fallen i ett välreglerat ögontryck. Komplikationer förekom men påverkade slutresultatet i liten utsträckning. Likt tidigare studier har denna genomgång visat att en betydande andel av patienterna får försämrad synskärpa. Då detta är något patienterna i regel märker av och kan uppleva som negativt är det av stor betydelse att informera om detta innan operationen. Omfattande muntlig information kan vara svår att ta till sig och komma ihåg varför behov finns av att arbeta fram ett skriftligt informationsmaterial till patienterna som ska opereras. 10

15 REFERENSER 1. SBU kunskapscentrum för hälso- och sjukvården Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling. p. 51. URL: [åtkomst ] 2. SBU kunskapscentrum för hälso- och sjukvården Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling. p. 36. URL: [åtkomst ] 3. Sveriges ögonläkarförening. SOTA/State of the Art Öppenvinkelglaukom. p URL: [åtkomst ]. 4. Heilj A, Alm A, Bengtsson B et al. Riktlinjer för Glaukomsjukvården. 1:a upplagan. Produktion Bäcklund Media, Malmö p Restnikoff S, Pascolini D, Etya'ale D et al. Global data on visual impairment in the year Bull World Health Organ 2004; 82: Ekstrom C. Prevalence of open-angle glaucoma in central Sweden. The Tierp Glaucoma Survey. Acta Ophthalmol Scand 1996; 74: Chen PP. Risk and risk factors for blindness from glaucoma. Curr Opin Opthalmol. 2004; 15: Heijl A, Leske MC, Bengtsson B, et al. Reduction of intraocular pressure and glaucoma progression: results from the Early Manifest Glaucoma Trial. Arch Opthalmol 2002; 120: SBU kunskapscentrum för hälso- och sjukvården Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling. p URL: [åtkomst ] 10. Migdal C, Gregory W & Hitchings R. Long-term fuctional outcome after early surgery compared with laser and medicine in open-angle glaucoma. Opthalmology 1994; 101: Burr J, Azuara-Blanci A, Avenell A. Medical versus surgical interventions for open angle glaucoma. Cochrane Library 2009, Issue 1, p Kotecha A, Spratt A, Bunce C, Garway-Heath D F, Khaw P T, Viswanathan A and More. Flow Study Groap. Optic Disc and Visual Field Changes after Trabeculectomy. Invest. Opthalol. Vis. Sci. 2009; 50 (10):

16 13. Törnqvist G, Drolsum L K. Trabeculectomies. A long-term study. Acta Opthalmologica 1991; 69: Popovic V, Sjöstrand J. Course of exfoliation and simplex glaucoma after primary trabeculectomy. Br J Opthalmology 1999; 83:

17 BILAGA 1 (1/2) Registreringsformulär filtrerande kirurgi Preoperativ data Personnummer:. Löpnr: Sida: Diagnos: 1) Kongen 2) Simplex 3) Exfol 4) Pigm 5) Trångv 6) Sek 7) Normal Terapi: 0 dr 1 dr 2 dr 3 dr dr-peror Visus: P HR FR 0,1-1,0.. Trycknivå:. Orsak till operation: Tidigare filterande op: Ja Nej Annan intraockulär op: Ja Nej SF-skada: Ingen Måttlig Grav VFI Operativ data % Op-dag: Operatör: MMC Ja Nej Komplikationer och kataraktutveckling: Postoperativ data 6 månader Trycknivå:. Terapi: 0 dr 1 dr 2 dr 3 dr dr-peror Visus: P HR FR 0,1-1,0. Ny TE: Ja Nej Needling: Ja Nej

18 BILAGA 1 (2/2) Postoperativ data 1 år Trycknivå:. Terapi: 0 dr 1 dr 2 dr 3 dr dr-peror Visus: P HR FR 0,1-1,0. Ny TE: Ja Nej Needling: Ja Nej Komplikationer och kataraktutveckling: Postoperativ data 2 år Trycknivå:. Terapi: 0 dr 1 dr 2 dr 3 dr dr-peror Visus: P HR FR 0,1-1,0 Ny TE: Ja Nej. SF-skada: Ingen Måttlig Grav VFI % Komplikationer och kataraktutveckling: Antal droppar avser hur många droppar patienten droppat i ögat. Inom parantes anges även antal aktiva substanser då det förekommer kombinationsdroppar.

19 BILAGA 2 Etisk diskussion kring FoU-arbete 2-årsuppföljning av glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter Medverkande: EG, MR, AÖ, AL, ML Journalgenomgång Vid genomgång av journaler har ett fall med en ung glaukompatient (född 58) hittats där uppföljningen uteblivit. Ingen besöksavvikelse hittades i journalen. Hade före operationen grava synfältsdefekter. Bilkörning? Risk för framtida blindhet? Nysta i detta? Ytterligare två fall har hittats där patienten ej finns med i väntelistan. I det ena fallet har patienten själv ringt och avbokat uppföljning pga hjärtbesvär. Skulle dock kommit för ställningstagande till fortsatt körkortsinnehav. Angivit till sköterska att han inte kört bil på många år, i datorjournalen ingen uppgift om huruvida körkortet är indraget. Diskussionen ledde fram till att samtliga patienter bokades in till läkare för uppföljning. Relativt många patienter drabbas av komplikationer, de flesta sjunker i synskärpa. Ibland kan synen förbättras med gråstarrsoperation ibland inte. En del patienter har efter operationen betydligt sämre synskärpa och dålig insikt om att sjukdomen även omfattar skador på synfältet. Anledning att ge skriftlig information om sjukdomen innan operationen, dess delkomponenter samt risker vs vinster med en operation? Diskussionen ledde fram till att ett skriftligt informationsblad kommer att arbetas fram. Det gjordes 2008 få synfältsundersökningar, 2009 gjordes något fler undersökningar. Det finns patienter som opererats på indikationen progress av synfältsdefekter och där det inte finns något synfält gjort efter operationen. Bör synfältsundersökningar som regel göras pre- och postoperativt? Det är ofta önskvärt med en synfältsundersökning före operationen men inte alltid nödvändigt. Viktigast är att operatören fått se journalen i god tid före operationen. Allra bäst är om ett läkarbesök kan bokas in till operatören.

20 FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg, Storgatan 18, Skövde E-post: Hemsida:

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Operation vid brytningsfel i ögat

Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert-rapport nr 2007-04 2007-12-04 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser metod och målgrupp

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Operation men vad händer sedan?

Operation men vad händer sedan? Operation men vad händer sedan? En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk insats efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom Författare: Carina Stenberg, arbetsterapeut Närhälsan Karlsborg

Läs mer

Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården?

Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Ann Segerblom

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 2 GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda en kvinna med

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke (Nintendo

Läs mer

Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetstidens innehåll

Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetstidens innehåll Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetss innehåll District nurses and nurses perception of the work environment in primary care as

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska behandlingsriktlinjer en litteraturstudie Filippa Bergström & Anna Granevåg 2014 Examensarbete,

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

Den där knuten måste liksom knytas upp

Den där knuten måste liksom knytas upp Amanda Ljungberg Den där knuten måste liksom knytas upp Patienters erfarenheter av våldsutsatthet och av hur dessa erfarenheter hanteras i psykiatrin FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm 2014 2014 FoU-enheten

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Bertil Lindblom. Professor vid Göteborgs Universitet, Transportstyrelsens konsultläkare. Kontakt:

Bertil Lindblom. Professor vid Göteborgs Universitet, Transportstyrelsens konsultläkare. Kontakt: Synkrav för körkort Bertil Lindblom Professor vid Göteborgs Universitet, Transportstyrelsens konsultläkare Kontakt: Bertil Lindblom, Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, 431 80 Mölndal

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Hur allmänläkare resonerar om ordination av läkemedel exemplet hjärt kärlsjukdom.ett fokusgr uppsamtal vid en vårdcentral.

Hur allmänläkare resonerar om ordination av läkemedel exemplet hjärt kärlsjukdom.ett fokusgr uppsamtal vid en vårdcentral. Examensuppsatser 2006 Moderator: Arja Lehti Föreläsare 1:Anna Barnéus: ST dagarna i allmänmedicin en kick off? Eller konsten att blåsa liv i en yrkeskår. St dagarna i allmänmedicin har arrangeras fyra

Läs mer