2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter"

Transkript

1 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus

2 Rapport 2013:1 Utförd i grundläggande kurs i FoU-metodik FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Handledare: Karin Sundelin, ögonläkare och med.dr, SU/Mölndal Anders Östberg, ögonläkare, Ögonklinken Skaraborgs Sjukhus

3 SAMMANFATTNING Bakgrund Glaukom är ett samlingsnamn för ögonsjukdom som ger upphov till en progredierande synnervsskada med synfunktionsförlust som följd. I Sverige lider cirka 5 % av människor över 75 år av glaukom. Förhöjt ögontryck är den viktigaste faktorn för såväl glaukomutveckling som glaukomprogress. Vid säkerställt glaukom ges därför behandling som syftar till att sänka ögontrycket. Vanligen inleds behandlingen med trycksänkande ögondroppar. Ögontrycket kan även sänkas med en laserbehandling. I de fall då ögontrycket inte kan sänkas tillräckligt mycket med ögondroppar eller laserbehandling kan en trycksänkande/filtrerande operation bli aktuell. Den vanligaste trycksänkande operationen kallas trabekulektomi. Vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) utförs årligen ett antal trabekulektomier. Då det inte finns något nationellt kvalitetsregister för trabekulektomier kan det vara av värde för ögonkliniken på Skaraborgs Sjukhus att göra en intern uppföljning av de trycksänkande operationer som genomförs. Syfte Att studera effekten av filtrerande kirurgi i Skaraborg avseende trycksänkning och komplikationer så som utveckling av gråstarr och infektioner, samt att se över möjligheterna till förbättringar i hanteringen av de patienter som genomgår filtrerande kirurgi. Metod En retrospektiv journalstudie genomfördes under Samtliga patienter som genomgått filterande kirurgi i Skaraborg 2008 och/eller 2009 inkluderades. Under 2008, 56 patienter och 61 ögon och under 2009, 34 patienter och 35 ögon. Förändring av ögontrycket, antal ögondroppar, behov av ytterligare kirurgi samt komplikationer studerades vid avstämningstiderna 6 månader, 12 månader och 24 månader. Dessutom studerades orsak till operationen och typ av glaukom. Resultat I gruppen som helhet sänktes ögontrycket signifikant. Trycksänkningen var som störst efter 6 månader. Trycket ökade något med tiden. Majoriteten av de opererade ögonen, 65 % var fortfarande droppfria efter två år. Gråstarr var den vanligaste komplikationen och drabbade 36,5 %. Fem ögon behövde genomgå en ny filterande operationen under uppföljningstiden. För högt tryck var den vanligaste orsaken till operationen. Vid genomgång av journalerna framkom att en del patienter upplevde att de inte fått tillräcklig information om de förväntade resultaten av kirurgin. Slutsats Den filtrerande kirurgi som utfördes på Skaraborgs sjukhus under 2008 och 2009 resulterade i majoriteten av fallen i ett välreglerat ögontryck. Komplikationer förekom men påverkade slutresultatet i liten utsträckning. Vid journalgenomgången framkom att behov kan finnas av en skriftlig patientinformation.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 Glaukom... 1 Glaukom i världen och i Sverige... 1 Kliniska fynd och behandling... 1 Filtrerande kirurgi... 1 SYFTE... 2 FRÅGESTÄLLNINGAR... 3 METOD... 3 Studiedesign... 3 Urval (deltagare)... 3 Datainsamling/Procedur... 3 Analys av ögontryck... 3 Statistisk analys... 4 Etiska överväganden... 4 RESULTAT... 4 Förändring av ögontrycket efter operationen... 4 Antal aktiva trycksänkande substanser... 6 Komplikationer... 7 Ytterligare kirurgisk intervention... 7 Orsak till operationen... 8 Vanligaste diagnoserna... 8 DISKUSSION... 9 SLUTSATS REFERENSER BILAGOR 1. Registreringsformulär 2. Etisk diskussion

5 INLEDNING Glaukom Glaukom är ett samlingsbegrepp för ögonsjukdom som ger upphov till en progredierande synnervsskada med synfunktionsförlust som följd. Med progredierande menas att skadan blir värre och värre med tiden. Tidigt i förloppet är det främst synfältet som påverkas vilket är svårt för patienten själv att uppmärksamma. Senare i förloppet kan även synskärpan försämras vilket patienten i regel märker av [1]. Prevalensen av glaukom varierar mellan olika länder i världen och är även beroende av ålder och etnicitet. I Sverige lider cirka 5 % av människor över 75 år av glaukom [2]. Det finns flera typer av glaukom. Den vanligaste typen i Sverige är primärt öppenvinkelglaukom. Primärt öppenvinkelglaukom kan i sin tur delas in i följande grupper: Normaltrycksglaukom ögon med skador på synfält och synnerv typiska för glaukom trots ett ögontryck i intervallet mm Hg, vilket brukar betraktas som normalt. Simplexglaukom ögon med skador på synfält och synnerv typiska för glaukom och dessutom ett förhöjt ögontryck. Exfoliationsglaukom ögon med skador på synfält och synnerv typiska för glaukom, förhöjt ögontryck samt exfoliationssyndrom. Vid exfoliationssyndrom kan man bland annat se proteinutfällningar på linsens främre yta [3]. Glaukom i världen och i Sverige Öppenvinkelglaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet i västvärlden efter makuladegeneration [4,5]. I Sverige finns uppskattningsvis människor med glaukom [6]. Ju svårare synfältsskada som föreligger vid diagnos desto större är risken för framtida blindhet [7]. Kliniska fynd och behandling Förhöjt ögontryck är den viktigaste faktorn för såväl glaukom som glaukomprogress [8]. Vid säkerställt glaukom ges därför behandling som syftar till att sänka ögontrycket. Vanligen inleds behandlingen med trycksänkande ögondroppar. Vid otillräcklig effekt av detta kan laserbehandling göras. I de fall då trycket trots detta inte sjunker tillräckligt och/eller glaukomsjukdomen försämras kan filtrerande kirurgi bli aktuell. Filtrerande kirurgi Filtrerande kirurgi innebär att ett dräneringshål skapas för att underlätta flödet av kammarvattnet och på så sätt minska ögontrycket. Den vanligaste typen av filtrerande operation kallas trabekulektomi [9]. Kirurgisk behandling används ofta vid otillräcklig effekt av medicinsk behandling men kan även övervägas vid dålig 1

6 följsamhet och vid intolerans mot ögondroppar. Filtrerande kirurgi innebär en liten men reell risk för allvarliga och synhotande komplikationer. Det har visats att kirurgi är en effektivare trycksänkande behandling än såväl medicinsk behandling som laserbehandling [10]. I en Cochranegenomgång har man jämfört medicinsk och kirurgisk behandling vid öppenvinkelglaukom och visat att risken för progress vid milda öppenvinkelglaukom är likartad vid båda behandlingsmetoderna. I genomgången sågs även samband mellan trabekulektomi samt utvecklingen av grå starr, det vill säga grumlingar i linsen [11]. I en brittisk studie från 2009 följdes patienter som genomgått trabekulektomi och man studerade såväl synfält som synnervens struktur [12]. Efter 5 år visade 28 % av de 250 undersökta ögonen progress av glaukomskada på synfältsundersökning eller på synnervsundersökning eller på båda undersökningarna. Alla ögon visade dock inte progress på båda parametrarna. Man fann att ju större procentuell sänkning av ögontrycket som erhölls av trabekulektomin desto mindre var risken för glaukomprogress [12]. År 1991 publicerades en långtidsuppföljning av resultaten av trabekulektomier på Ögonkliniken på Kärnsjukhuset i Skövde [13]. Patienterna följdes upp efter 2, 6 och 12 månader samt efter 2, 5 och 10 år. Studien visade att antalet fall utan progress minskade med tiden och att exfoliationsglaukom progredierade i mindre utsträckning än simplexglaukom. Efter 5 år visade 43 % av patienterna progress i sin sjukdom och efter 10 år 58 %. Studien visade även att det fanns en påtaglig risk att utveckla gråstarr efter en trabekulektomi [13]. I en senare svensk studie, där man jämförde exfoliationsglaukom och simplexglaukom, kunde dock inte någon skillnad i progress ses mellan de två typerna av glaukom [14]. Statistik över resultaten av filtrerande kirurgi i Skaraborg har även förts senare men dessa resultat har inte publicerats. Vid glaukomklubbens årsmöte 2011 presenterades 2- årsresultat av den filtrerande kirurgi som genomförts på Umeå Universitetssjukhus. Detta väckte intresse för att följa upp resultaten av den filtrerande kirurgi som genomförs i Skaraborg. Det är av värde för ögonkliniken i Skaraborg att veta i vilken utsträckning de filtrerande operationerna som genomförs sänker ögontrycket då förhöjt ögontryck den viktigaste faktorn för såväl glaukom som glaukomprogress [8]. För patienternas del kan det vara av intresse att få information före operationen om risken för komplikationer och försämring av synskärpan. SYFTE Att studera effekten av filtrerande kirurgi i Skaraborg avseende trycksänkning och komplikationer så som utveckling av gråstarr och infektioner samt se över möjligheterna till förbättringar i hanteringen av patienter som genomgår filtrerande kirurgi. 2

7 FRÅGESTÄLLNINGAR 1. Hur förändrade den filtrerande operationen ögontrycket efter 6 månader, 1 år och 2 år? 2. Hur många trycksänkande ögondroppar hade patienterna före den filtrerande operationen samt efter 6 månader, 1 år och 2 år? 3. Hur stor andel av patienterna drabbades av komplikationer? Kända komplikationer till filtrerande kirurgi är hypotoni (för lågt ögontryck), hypertoni (för högt ögontryck), avlossning av åderhinnan, infektioner, inflammation, utveckling av gråstarr, försämrad synskärpa. 4. Hur många av ögonen behövde ytterligare kirurgisk intervention för att erhålla ett välreglerat tryck? 5. Varför opererades ögat? 6. Vilka typer av glaukom var vanligast hos de ögon som opererades? METOD Studiedesign Retrospektiv journalstudie. Urval (deltagare) Samtliga patienter som genomgått filtrerande kirurgi i Skaraborg 2008 eller Under , patienter och 61 ögon och under patienter och 35 ögon. Datainsamling/Procedur Efter sökning på de diagnoskoder som används vid filterande kirurgi i Skaraborg upprättades ett register med namn och personnummer på de patienter som opererats 2008 eller Uppgifterna inhämtades av kliniksekreteraren på ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus (SkaS)/Skövde från Cognos med hjälp av programmet Impromptu. Registret användes för att ta fram relevant fakta för att besvara frågeställningarna. För informationsinhämtningen användes ett registreringsformulär. I formuläret registrerades: typ av glaukom, orsak till operationen, synskärpa, ögontryck i mm Hg före och efter operationen, operatör, patientens ålder vid operation, komplikationer samt i den mån det var möjligt grad av synfältsdefekt (Bilaga1). Analys av ögontryck Som preoperativt ögontryck angavs ett medeltryck beräknat på de två senaste mätningarna före operationen. Ojämna tal avrundades uppåt med 0,5 mm Hg till närmaste heltal. Som postoperativt ögontryck angavs det tryck som uppmätts närmast avstämningstiderna 6 månader, 1 år och 2 år. 3

8 Statistisk analys För att analysera statistiskt signifikant förändring användes Student's T-test i SPSS. Etiska överväganden Studien ansågs vara en del av ordinarie verksamhetsuppföljning varför en etisk prövning inte var nödvändig. Någon publicering i vetenskaplig tidskrift var inte aktuell. Studien baserades på befintlig journaldata och medförde inga extra besök, provtagningar, undersökningar eller risker för de patienter som studerades. Vinsten för de patienter som kommer att opereras längre fram kan till exempel vara bättre kännedom om risken för att drabbas av komplikationer samt chanserna till ett förbättrat ögontryck tack vare operationen. Journalgranskningen godkändes av aktuell läkarchef på kliniken. De fem läkare på kliniken som utför filtrerande kirurgi skulle dock kunna känna sig granskade och bjöds därför in till ett möte där information om projektet gavs och etiska aspekter av arbetet diskuterades, bland annat kring hur fall där uppföljningen fallit bort skulle hanteras (Bilaga 2). RESULTAT Under 2008 och 2009 opererades totalt 96 ögon med filtrerande kirurgi. Majoriteten, 91,7 % opererades med sedvanlig trabekulektomi medan resterande opererades med metoden djup sklerektomi. Fem olika operatörer genomförde operationerna varav en utförde över 50 % av ingreppen. En andra operatör utförde cirka 20 % av operationerna. Övriga 30 % av operationerna var fördelade på de tre kvarstående operatörerna. Förändring av ögontrycket efter operationen Den procentuella sänkningen av ögontrycket har räknats fram med utgångspunkt från det genomsnittliga ögontryck som förelåg före operationen hos de patienter som kvarstod vid respektive avstämningspunkt. I samtliga fall låg det genomsnittliga ögontrycket före operationen på cirka 27 mm Hg. Tabell 1. Förändring av ögontrycket i gruppen som helhet. Antal ögon Genomsnittligt ögontryck Sänkning av ögontrycket P-värde Före operationen 96 27,1 mm Hg Efter 6 månader 94 12,7 mm Hg 53 % < 0,0001 Efter 1 år 93 12,7 mm Hg 53 % < 0,0001 Efter 2 år 90 13,9 mm Hg 49 % < 0,0001 4

9 Figur 1. Medelögontryck med max- och minvärden. Stjärna och ring betecknar trycknivåer som låg betydligt över medelvärdet. Materialet delades upp i två undergrupper beroende på trycknivå före operationen. Tabell 2. Förändring av ögontrycken hos ögon med debuttryck 21 mm Hg. Antal ögon med tryck 21 Genomsnittligt ögontryck Före operationen 16 18,9 mm Hg Sänkning av ögontrycket Efter 6 månader 16 11,8 mm Hg 43 % Efter 1 år 16 12,5 mm Hg 34 % Efter 2 år 15 13,9 mm Hg 26 % Tabell 3. Förändring av ögontrycken hos ögon med debuttryck 22 mm Hg. Antal ögon med tryck 22 Genomsnittligt ögontryck Före operationen 80 28,7 mm Hg Sänkning av ögontrycket Efter 6 månader 78 13,1 mm Hg 54 % Efter 1 år 77 12,7 mm Hg 56 % Efter 2 år 75 13,9 mm Hg 52 % 5

10 Tabell 4. Jämförande analys av Exfoliationsglaukom och Simplexglaukom. Diagnos Antal ögon Medeltryck Standarddeviation P-värde Trycknivå före operationen Trycknivå efter 6 mån Trycknivå efter 1 år Simplex 24 26,21 mm Hg 4,644 0,319 Exfoliation 59 27,58 mm Hg 5,980 0,270 Simplex 22 12,05 mm Hg 4,053 0,968 Exfoliation 59 12,00 mm Hg 4,594 0,966 Simplex 22 14,09 mm Hg 5,135 0,079 Exfoliation 59 12,12 mm Hg 4,165 0,116 Trycknivå efter 2 år Simplex 22 14,45 mm Hg 4,554 0,292 Exfoliation 57 13,25 mm Hg 4,380 0,280 Ingen signifikant skillnad mellan diagnosgrupperna. Antal aktiva trycksänkande substanser Före operationen hade 91 av totalt 96 ögon en eller flera ögondroppar. Nio patienter behandlades dessutom med Diamox (ögontryckssänkande tablett). Fördelningen av ögondroppar före och efter operationen såg ut enligt figur 2. Ögondroppar vid olika tidpunker Antal patienter Inga droppar En droppe Två droppar Tre droppar Fyra droppar Fem droppar Före operationen Efter 6 månader Efter 1 år Efter 2 år Figur 2. Antal ögondroppar före och efter operation. 6

11 Tabell 5. Förändring av antal droppbehandlade ögon. Andel droppfria ögon Andel patienter med Diamox -behandling Före operationen 5 % 9 % Efter 6 månader 81 % 2 % Efter 1 år 75 % 1 % Efter 2 år 65 % 0 % Komplikationer Tabell 6. De vanligast förekommande komplikationerna. Komplikation Andel drabbade ögon Hypotoni (för lågt tryck) 13,5 % Hypertoni (för högt tryck) 16,7 % Choroidalavlossning (avlossning av åderhinnan) 23 % Gråstarr 36,5 % Gråstarr förekom i en del fall redan före den filterande operationen. Tjugotre procent av ögonen genomgick någon gång under uppföljningstiden en gråstarrsoperation. Det är känt sedan tidigare att synskärpan kan försämras efter en filtrerande operation [1]. Hos cirka 40 % av ögonen försämrades synskärpan under uppföljningstiden, hos 29 % var den oförändrad och hos 24 % uppmättes en förbättring. Resterande 7 % fanns det ingen uppgift om vid 2-årskontrollen. Inget öga drabbades av endoftalmit, den mest fruktade infektionen vid kirurgi inne i ögat. Ytterligare kirurgisk intervention Needling innebär att dräneringskanalen som skapats vid den filtrerande operationen men sedan vuxit ihop öppnas upp med hjälp av en nål. Under hela uppföljningsperioden genomgick tjugofyra ögon needling och fem ögon genomgick ytterligare en filtrerande operation. Av dem som genomgick ny filtrerande operation var fyra droppfria och hade ett ögontryck som var mindre än 21 mm Hg. Den femte hade ögontryck över 21 mm Hg trots droppbehandling. Tabell 7. Antal ögon som genomgått needling. Tidsperiod Needling Ny Trabekelektomi 0 6 mån 21 ögon 2 ögon 7 12 mån 3 ögon 2 ögon mån 0 ögon 1 öga 7

12 Orsak till operationen Tabell 8. Fördelning mellan olika orsaker till operation. Orsak till operation Andel ögon För högt tryck 79 % Droppintolerans 30 % Försämrat synfält 16 % Dålig följsamhet 2 % I vissa fall fanns flera olika orsaker till att ögat opererades. Vanligaste diagnoserna Primärt öppenvinkelglaukom är den vanligaste glaukomtypen i Sverige. De två vanligaste diagnoserna i detta material, Simplexglaukom och Exfoliationsglaukom är båda undergrupper till Primärt öppenvinkelglaukom. 70 Fördelning mellan diagnoser Figur 3. Fördelningen mellan diagnoser hos de 96 ögonen som opererades 2008 eller

13 DISKUSSION Målet med studien var att den skulle fungera som kvalitetsuppföljning på ögonkliniken Skas/Skövde och förhoppningsvis leda fram till förbättringar i omhändertagandet av de glaukompatienter som genomgår filtrerande kirurgi. Vid genomgång av journalerna framkom att en del patienter upplevt att de inte fått tillräckligt med information om de förväntade effekterna av kirurgin. Detta diskuterades med klinikens glaukomkirurger i samband med den etiska diskussionen och resulterade i beslut om att ett skriftligt informationsmaterial ska arbetas fram. Journalgenomgången visade även att synfältsundersökningar inte alltid gjorts både före och efter operationen. Nyttan av upprepade synfältsundersökningar kan variera och några nya rutiner för när synfältsundersökningar i anslutning till operation ska göras har inte arbetats fram. Däremot ska det framöver framgå i PM att journalen alltid ska vara operatören till handa i god till innan operationen för att förbättra möjligheterna till bästa möjliga handläggning av fallet. Att studera progress av sjukdomen genom att titta på synfältsundersökningar skulle också vara intressant på sikt men skulle kräva en prospektiv studie med uppföljningstid på 5 10 år. Den studerade gruppen sedd som helhet erhöll en mycket god trycksänkande effekt av den filtrerande kirurgin. Trycksänkningen var som störst efter 6 månader. Trycket steg något efter 1 respektive 2 år. Däremot minskade spridningen i gruppen med tiden. Både vid 6-månaderskontrollen och vid 1-årskontrollen fanns två ögon där trycket låg betydligt över gruppen som helhet. Dessa ögon var efter 2 år mer samstämmiga med gruppen som helhet. Den överlag goda trycksänkande effekten av kirurgin speglades i det minskade behovet av trycksänkande ögondroppar. Hur minskat behov av trycksänkande droppar påverkar livskvaliteten har inte studerats vid denna genomgång men skulle vara en intressant uppföljande studie. Svängande tryck är vanligt i det tidiga postoperativa förloppet och patienterna behöver vanligen följas med täta återbesök den första tiden efter operationen. Dessa täta kontroller såväl som risken för komplikationer bör patienten noga informeras om före operationen. Några av de vanligaste komplikationerna var som tidigare nämnts hypotoni, ofta i kombination med choroidalavlossning och gråstarr. Dessa tillstånd går att behandla. Genom täta kontroller och justering av inflammationshämmande ögondroppar brukar choroidalavlossningarna försvinna efter några veckor till månader. Inte något av de studerade 96 ögonen hade kvarstående choroidalavlossningar efter 6 månader. Förändring av synskärpan registreades vid datainsamlingen men tyvärr inte dess orsak. Andelen med förbättrad synskärpa överensstämmer väl med andelen gråstarrsopererade ögon. Försämring av synskärpa kan ha många orsaker, bland annat gråstarr, försämring av glaukomet och infektion. Även om någon analys av orsaken till synförsämringen inte gjordes visade ändå genomgången att inget öga fått försämrad synskärpa till följd av den allvarliga infektionen endoftalmit. Under uppföljningstiden genomgick 24 ögon så kallad needling. Det har bara gjorts en randomiserad studie där man jämför needling med droppar och den 9

14 visade att needling var bättre [ 4, p.83]. Nyttan av needling skulle vara intressant att vidare studera. Högt ögontryck var den vanligaste operationsindikationen i studien och speglar att huvudindikationen för filtrerande kirurgi är progredierande glaukom där medicinsk behandling eller laserbehandling inte gett acceptabel sänkning av ögontrycket [4 p.77]. Exfoliationsglaukom och simplexglaukom var de två vanligaste diagnoserna i materialet. Någon signifikant skillnad i den trycksänkande effekten mellan dessa två grupper sågs inte. SLUTSATS Den filtrerande kirurgi som utfördes på Skaraborgs sjukhus under 2008 och 2009 resulterade i majoriteten av fallen i ett välreglerat ögontryck. Komplikationer förekom men påverkade slutresultatet i liten utsträckning. Likt tidigare studier har denna genomgång visat att en betydande andel av patienterna får försämrad synskärpa. Då detta är något patienterna i regel märker av och kan uppleva som negativt är det av stor betydelse att informera om detta innan operationen. Omfattande muntlig information kan vara svår att ta till sig och komma ihåg varför behov finns av att arbeta fram ett skriftligt informationsmaterial till patienterna som ska opereras. 10

15 REFERENSER 1. SBU kunskapscentrum för hälso- och sjukvården Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling. p. 51. URL: [åtkomst ] 2. SBU kunskapscentrum för hälso- och sjukvården Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling. p. 36. URL: [åtkomst ] 3. Sveriges ögonläkarförening. SOTA/State of the Art Öppenvinkelglaukom. p URL: [åtkomst ]. 4. Heilj A, Alm A, Bengtsson B et al. Riktlinjer för Glaukomsjukvården. 1:a upplagan. Produktion Bäcklund Media, Malmö p Restnikoff S, Pascolini D, Etya'ale D et al. Global data on visual impairment in the year Bull World Health Organ 2004; 82: Ekstrom C. Prevalence of open-angle glaucoma in central Sweden. The Tierp Glaucoma Survey. Acta Ophthalmol Scand 1996; 74: Chen PP. Risk and risk factors for blindness from glaucoma. Curr Opin Opthalmol. 2004; 15: Heijl A, Leske MC, Bengtsson B, et al. Reduction of intraocular pressure and glaucoma progression: results from the Early Manifest Glaucoma Trial. Arch Opthalmol 2002; 120: SBU kunskapscentrum för hälso- och sjukvården Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling. p URL: [åtkomst ] 10. Migdal C, Gregory W & Hitchings R. Long-term fuctional outcome after early surgery compared with laser and medicine in open-angle glaucoma. Opthalmology 1994; 101: Burr J, Azuara-Blanci A, Avenell A. Medical versus surgical interventions for open angle glaucoma. Cochrane Library 2009, Issue 1, p Kotecha A, Spratt A, Bunce C, Garway-Heath D F, Khaw P T, Viswanathan A and More. Flow Study Groap. Optic Disc and Visual Field Changes after Trabeculectomy. Invest. Opthalol. Vis. Sci. 2009; 50 (10):

16 13. Törnqvist G, Drolsum L K. Trabeculectomies. A long-term study. Acta Opthalmologica 1991; 69: Popovic V, Sjöstrand J. Course of exfoliation and simplex glaucoma after primary trabeculectomy. Br J Opthalmology 1999; 83:

17 BILAGA 1 (1/2) Registreringsformulär filtrerande kirurgi Preoperativ data Personnummer:. Löpnr: Sida: Diagnos: 1) Kongen 2) Simplex 3) Exfol 4) Pigm 5) Trångv 6) Sek 7) Normal Terapi: 0 dr 1 dr 2 dr 3 dr dr-peror Visus: P HR FR 0,1-1,0.. Trycknivå:. Orsak till operation: Tidigare filterande op: Ja Nej Annan intraockulär op: Ja Nej SF-skada: Ingen Måttlig Grav VFI Operativ data % Op-dag: Operatör: MMC Ja Nej Komplikationer och kataraktutveckling: Postoperativ data 6 månader Trycknivå:. Terapi: 0 dr 1 dr 2 dr 3 dr dr-peror Visus: P HR FR 0,1-1,0. Ny TE: Ja Nej Needling: Ja Nej

18 BILAGA 1 (2/2) Postoperativ data 1 år Trycknivå:. Terapi: 0 dr 1 dr 2 dr 3 dr dr-peror Visus: P HR FR 0,1-1,0. Ny TE: Ja Nej Needling: Ja Nej Komplikationer och kataraktutveckling: Postoperativ data 2 år Trycknivå:. Terapi: 0 dr 1 dr 2 dr 3 dr dr-peror Visus: P HR FR 0,1-1,0 Ny TE: Ja Nej. SF-skada: Ingen Måttlig Grav VFI % Komplikationer och kataraktutveckling: Antal droppar avser hur många droppar patienten droppat i ögat. Inom parantes anges även antal aktiva substanser då det förekommer kombinationsdroppar.

19 BILAGA 2 Etisk diskussion kring FoU-arbete 2-årsuppföljning av glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter Medverkande: EG, MR, AÖ, AL, ML Journalgenomgång Vid genomgång av journaler har ett fall med en ung glaukompatient (född 58) hittats där uppföljningen uteblivit. Ingen besöksavvikelse hittades i journalen. Hade före operationen grava synfältsdefekter. Bilkörning? Risk för framtida blindhet? Nysta i detta? Ytterligare två fall har hittats där patienten ej finns med i väntelistan. I det ena fallet har patienten själv ringt och avbokat uppföljning pga hjärtbesvär. Skulle dock kommit för ställningstagande till fortsatt körkortsinnehav. Angivit till sköterska att han inte kört bil på många år, i datorjournalen ingen uppgift om huruvida körkortet är indraget. Diskussionen ledde fram till att samtliga patienter bokades in till läkare för uppföljning. Relativt många patienter drabbas av komplikationer, de flesta sjunker i synskärpa. Ibland kan synen förbättras med gråstarrsoperation ibland inte. En del patienter har efter operationen betydligt sämre synskärpa och dålig insikt om att sjukdomen även omfattar skador på synfältet. Anledning att ge skriftlig information om sjukdomen innan operationen, dess delkomponenter samt risker vs vinster med en operation? Diskussionen ledde fram till att ett skriftligt informationsblad kommer att arbetas fram. Det gjordes 2008 få synfältsundersökningar, 2009 gjordes något fler undersökningar. Det finns patienter som opererats på indikationen progress av synfältsdefekter och där det inte finns något synfält gjort efter operationen. Bör synfältsundersökningar som regel göras pre- och postoperativt? Det är ofta önskvärt med en synfältsundersökning före operationen men inte alltid nödvändigt. Viktigast är att operatören fått se journalen i god tid före operationen. Allra bäst är om ett läkarbesök kan bokas in till operatören.

20 FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg, Storgatan 18, Skövde E-post: Hemsida:

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom?

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom? Glaukom Glaukom eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan. Ögonläkare väljer ofta

Läs mer

Glaukom. Patientinformation

Glaukom. Patientinformation Glaukom Patientinformation Glaukom - eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan.

Läs mer

Glaukom vårdprogram. Berörda enheter. Syfte. Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom.

Glaukom vårdprogram. Berörda enheter. Syfte. Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom. Glaukom vårdprogram Ögonsjukvård NLL Berörda enheter Syfte Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom Innehåll Mål Vårdnivå Definitioner Processbeskrivning

Läs mer

glaukom (Grön starr)

glaukom (Grön starr) glaukom (Grön starr) frågor och svar s bu s tat e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g DENNA SKRIFT GES UT AV SBU OCH KAN BESTÄLLAS PÅ WWW.SBU.SE, BESTÄLLNINGSNUMMER 401-15.

Läs mer

Kombinerad katarakt- och glaukomkirurgi

Kombinerad katarakt- och glaukomkirurgi Kombinerad katarakt- och glaukomkirurgi Hur komma åt båda på samma gång? Anders Bergström SU/Mölndal Katarakt och glaukom - Options 1. Enbart kataraktoperation Katarakt/tjock lins och grund kammare 2.

Läs mer

Nya stora glaukomframsteg. Ögontrycket - Historik. Glaukom - Behandling lönar sig. Osäkerhet om glaukom. Ögontryck inte samma som glaukom

Nya stora glaukomframsteg. Ögontrycket - Historik. Glaukom - Behandling lönar sig. Osäkerhet om glaukom. Ögontryck inte samma som glaukom Glaukom - Behandling lönar sig Nya stora glaukomframsteg Dags att reformera glaukomvården Professor Anders Heijl Universitetssjukhuset MAS, Malmö FFS studiedagar Kalmar 27 Under de första åren av 2-talet

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

Vårdprogram för glaukom

Vårdprogram för glaukom Vårdprogram för glaukom Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa såvida inte särskilda skäl föreligger. Regionala vårdprogram tas fram i nära samverkan

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till SITHS-inloggning http://login.eyenetreg.se Manual E-tjänstekort SITHS

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Förbättrad glaukomvård på Ögonmottagningen, ViN

Förbättrad glaukomvård på Ögonmottagningen, ViN Lite bättre hela tiden Förbättrad glaukomvård på Ögonmottagningen, ViN Axel Nordell, specialistläkare, medicinskt ansvarig i glaukomteamet Ingrid Region Lagos, Östergötland ögonsjuksköterska, teamledare

Läs mer

Kliniska riktlinjer - Öppenvinkelglaukom

Kliniska riktlinjer - Öppenvinkelglaukom Kliniska riktlinjer - Öppenvinkelglaukom Viktig information till läsarna: Författarna till detta dokument, eventuella granskare och utgivaren av dokumentet har gjort stora ansträngningar för att försäkra

Läs mer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer Glaukomkirurgi Överläkare Anders Bergström om Glaukomkirurgi Anders Bergström, överläkare och medicine Doktor vid ögonkliniken SU/Mölndal medverkar i detta och nästa nummer av Ögontrycket med en ingående

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

Hål i gula fläcken. Patientinformation

Hål i gula fläcken. Patientinformation Hål i gula fläcken Patientinformation VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan läsa och se

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Glaukom Medicinsk och kirurgisk behandling. Raad Baha ST-läkare Ögonkliniken Växjö

Glaukom Medicinsk och kirurgisk behandling. Raad Baha ST-läkare Ögonkliniken Växjö Glaukom Medicinsk och kirurgisk behandling Raad Baha ST-läkare Ögonkliniken Växjö 2017.11.15 Vad är Glaukom? Glaukom är en ögonsjukdom om karakteriseras av skador i synnerven (synnervshuvudet = papillen)

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Ganfort Ögondroppar, lösning i endosbehållare. 0,3 mg/ml + 5 mg/ml. 0,3 mg/ml + 5 mg/ml

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Ganfort Ögondroppar, lösning i endosbehållare. 0,3 mg/ml + 5 mg/ml. 0,3 mg/ml + 5 mg/ml 2013-12-19 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Allergan Norden AB Johannelundsvägen 3-5 194 81 Upplands Väsby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Fallgropar trångvinkel. Lucian Vancea Glaukomklubben 2008

Fallgropar trångvinkel. Lucian Vancea Glaukomklubben 2008 Fallgropar trångvinkel Lucian Vancea Glaukomklubben 2008 Man 80 år Nyinflyttad POAG senaste åren (Cosopt + Xalatan) IOP 30-36 mmhg Sista månaden klagar över suddig syn ibland Papill och synfältspåverkan

Läs mer

Hål i gula fläcken makulahål

Hål i gula fläcken makulahål Hål i gula fläcken makulahål 1 Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synnerv Hornhinna Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen retinal grenvensocklusion, som också kallas

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Uppdragsgivare... 4. 1.1 Initierings- och startdatum... 4. 1.2 Återföringsdatum... 4. 2 Uppdrag... 4

Innehållsförteckning. 1 Uppdragsgivare... 4. 1.1 Initierings- och startdatum... 4. 1.2 Återföringsdatum... 4. 2 Uppdrag... 4 Innehållsförteckning 1 Uppdragsgivare... 4 1.1 Initierings- och startdatum... 4 1.2 Återföringsdatum... 4 2 Uppdrag... 4 3 Deltagare i analysteam... 4 4 Metodik... S S Resultat.... S S.1 Händelseförlopp...

Läs mer

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Catquest-9SF Validerat genom s.k. Rasch analys Mäter Activity limitations in daily life (WHO) Kvalitetsregisterkonferensen

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD)

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre förstå LUCENTIS, en behandling

Läs mer

Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling

Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling En systematisk litteraturöversikt Oktober 2008 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment

Läs mer

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår:

Läs mer

CRP och procalcitonin: Variation vid okomplicerad elektiv sectio

CRP och procalcitonin: Variation vid okomplicerad elektiv sectio CRP och procalcitonin: Variation vid okomplicerad elektiv sectio Vetenskapligt arbete under ST tjänstgöring Patrik Alm, ST läkare Kvinnokliniken, Gävle sjukhus Innehållsförteckning 1.1 Introduktion...2

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB. 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning 2008-06-03 LS 0707-0741 LS 0801-0011 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsens allmänna utskott Utmaningar av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Kongenital katarakt, ögon CLV

Kongenital katarakt, ögon CLV Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Barnoftalmologi Giltig fr.o.m: 2011-02-11 Faktaägare: Karin Ylvén, ST-läkare ögonkliniken Växjö Fastställd av: Karin Wallentén, Överläkare ögonkliniken Växjö

Läs mer

SBU:s roll i regional kunskapsstyrning. Måns Rosén SBU

SBU:s roll i regional kunskapsstyrning. Måns Rosén SBU SBU:s roll i regional kunskapsstyrning Måns Rosén SBU SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvården SBU har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett medicinskt,

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 1 PROJEKT VESTA Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 Mats Skondia ST-läkare, Mörby VC Maj 2014 Klinisk handledare: Ulla Karnebäck, Specialistläkare i allmänmedicin

Läs mer

Ögonsjukvård är ett område som expanderar i takt med en åldrande befolkning men även beroende på att utvecklingen inom området går allt snabbare.

Ögonsjukvård är ett område som expanderar i takt med en åldrande befolkning men även beroende på att utvecklingen inom området går allt snabbare. Ögonsjuks roll i glauko Ögonsjukvård är ett område som expanderar i takt med en åldrande befolkning men även beroende på att utvecklingen inom området går allt snabbare. Gunilla Lindskog, Katrineholm En

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

Registerbaserade PROM-studier

Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra som vi inte vet från kliniska data? Vi är benägna att behandla organ,

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Kontroller efter näthinnekirurgi

Kontroller efter näthinnekirurgi Ögonsjukvård, SUS Kristina Johansson Sektionschef Kristina.Johansson@skane.se REMISSINFORMATION Datum 2016-07-04 Giltigt 2018-07-04 Kontroller efter näthinnekirurgi Frågor angående nyligen opererade patienter

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Bättre verksamhetsstyrning genom analyser av patientflödet. 2007-06-12 Kerstin Sjöström

Bättre verksamhetsstyrning genom analyser av patientflödet. 2007-06-12 Kerstin Sjöström Bättre verksamhetsstyrning genom analyser av patientflödet Ögonkliniken, UMAS i siffror 2006 32 874 läkarbesök 13 284 sjukvårdande behandlingar 6 000 rådgivning 3 500 operationer 783 dygn/209 tillfällen

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

Vad skall fungera för att vi skall se? Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem. Bakre synbanan

Vad skall fungera för att vi skall se? Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem. Bakre synbanan Synfunktion hos prematura barn Vad skall fungera för att vi skall se? Optiskt organ med hornhinna och lins som bryter ljuset Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem Eva Larsson Institutionen

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker.

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. 1 (4) Datum PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. Intyg angående synfunktionen vid diabetes krävs om sjukdomen varat mer än 5 år eller debuterat efter fyllda 40 år. Om sjukdomen behandlas

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Glaskroppsoperation. Glaskroppen. Grumlingarna som bildas vid normalt åldrande är som regel inte farliga men kan ibland störa synen.

Glaskroppsoperation. Glaskroppen. Grumlingarna som bildas vid normalt åldrande är som regel inte farliga men kan ibland störa synen. Specialitet: Godkänt datum: Glaskroppsoperation Denna typoperation utförs inte vid din hemortsklinik då patientunderlaget inte är tillräckligt stort. Istället kommer du att remitteras till ögonkliniken

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning. 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning. 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare SIQ Processrapport från program i processutveckling 2006 Ögonkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare Processdeltagare: Kristina Öberg Olsson; sjuksköterska CVU

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Glaukom för ST-läkare i oftalmologi

Glaukom för ST-läkare i oftalmologi Glaukom för ST-läkare i oftalmologi Kursdatum 25-28 April, 2017 Kursort Stockholms län Sista ansökningsdag 09 Dec, 2016 1. Målgrupp 1a. Nivå Läkare under specialistutbildning/st 1b. Specialitet Ögonsjukdomar

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 108 nationella kvalitetsregister löpande lärande, förbättring, forskning samt kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Diabetisk näthinnesjukdom. Upptäck och behandla i tid

Diabetisk näthinnesjukdom. Upptäck och behandla i tid Diabetisk näthinnesjukdom Upptäck och behandla i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15) medinfo@bayer.fi Bayer Oy Kägelstranden 12,

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-04-27

BESLUT. Datum 2012-04-27 BESLUT 1 (5) Datum 2012-04-27 Vår beteckning 3131/2011 SÖKANDE Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Statistisk styrka Dimensioneringsberäkningar

Statistisk styrka Dimensioneringsberäkningar Statistisk styrka Dimensioneringsberäkningar Jonas Björk Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och FoU-centrum Skåne E-post: jonas.bjork@skane.se Tel: 046 17 79 30 FoU-Centrum Skåne (verksamhetschef:

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2 AUGUSTI 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 INTRODUKTION Denna publikation är en sammanställning av patientuppgifter från år 2

Läs mer

Svensk Barnkataraktkirurgi

Svensk Barnkataraktkirurgi Svensk Barnkataraktkirurgi Årsrapport 2013 baserad på data från Barnkataraktregistret PECARE Kristina Tornqvist Gunilla Magnusson Alf Nyström Annika Rosensvärd Birgitte Haargaard Innehåll... 1 Svensk Barnkataraktkirurgi...

Läs mer

Exfoliationssyndrom hos patienter med glaukom i norra Sverige: frekvens, könsfördelning och terapi

Exfoliationssyndrom hos patienter med glaukom i norra Sverige: frekvens, könsfördelning och terapi Exfoliationssyndrom hos patienter med glaukom i norra Sverige: frekvens, könsfördelning och terapi Anna-Karin Stridsman Överläkare, ögonkliniken Piteå älvdals sjukhus Examensarbete inom ramen för kurs

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Fotodynamisk behandling vid förändring i ögats gula fläck

Fotodynamisk behandling vid förändring i ögats gula fläck Fotodynamisk behandling vid förändring i ögats gula fläck Publicerad 01-02-26 Version 1 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Åldersrelaterad makuladegeneration är en sjukdom i gula fläcken i ögats näthinna.

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (7) Datum 2016-03-01 Vår beteckning FÖRETAG Allergan Norden AB Johannelundsvägen 3-5, Business Campus 194 81 Upplands Väsby SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds-

Läs mer

Forskningsprojekt och Kvalitetsregister

Forskningsprojekt och Kvalitetsregister Forskningsprojekt och Kvalitetsregister Så har jag gjort Eva Westman Lektor/Överläkare Umeå Universitet Studieort Sundsvall Projektarbete Termin 10 Läkarutbildningen Umeå Universitet 3 projektarbeten:

Läs mer

Patientens upplevelse av obesitaskirurgi

Patientens upplevelse av obesitaskirurgi Patientens upplevelse av obesitaskirurgi My Engström Specialistsjuksköterska i kirurgi, Medicine doktor Gast.lab, Kirurgen, SU/Sahlgrenska & Avd. f. Gastrokirurgisk forskning och utbildning & Institutionen

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-09-25

BESLUT. Datum 2015-09-25 BESLUT 1 (5) Datum 2015-09-25 Vår beteckning 1945/2015 SÖKANDE Novartis Sverige AB Kemistvägen 1 183 79 Täby SAKEN Uppföljning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Regional riktlinje för preoperativa utredningar

Regional riktlinje för preoperativa utredningar Regional riktlinje för preoperativa utredningar Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad SPESAK ögon Samverkan ögonsjukvården i Skåne Samverkansformer SPESAK Specialist sakkunniga - Medicinskt specialistnätverk Ordförande Anders Bergström, Verksamhetschef Lund Ögonsjukvården i Skåne Tvärprofessionella

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml 2012-12-11 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Alcon Sverige AB Box 12233 102 26 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet?

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON UNIV.ADJUNKT, SJUKSKÖTERSKA, DOKTORAND Operationsborr kvar i fot i två år För knappt två år sedan opererades en 75-årig kvinna i foten för artros, men blev aldrig bra. Härom

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

metoder Canaloplastik En vidareutveckling av de icke-penetrerande trabekulektomierna

metoder Canaloplastik En vidareutveckling av de icke-penetrerande trabekulektomierna - Glaukomkirurgi nya innovativa metoder Överläkare Anders Bergström om Glaukomkirurgi Anders Bergström, överläkare och medicine Doktor vid ögonkliniken SU/Mölndal medverkar i detta och förra numret av

Läs mer

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Missfall i tidig graviditet vanligt 15-20% av alla graviditeter Var fjärde

Läs mer

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening, ett projekt i två delar om levnadsvanor i samband med ett

Läs mer

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Ledproteskirurgi är ett vanligt ingrepp i sjukvården och tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat har på

Läs mer

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger MATS LUNDSTRÖM PROF. EM. RC SYD/EYENET SWEDEN, BLEKINGESJUKHUSET, KARLSKRONA, SVERIGE Innehåll Varför använda PROM? Krav på

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer