Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Tid och plats i Kommunhuset klockan (lunch ). Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Marianne Sternegård (C) - tjänstgörande ersättare Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Leif Sigbo, MO, Tommy Brorsson, SD, Ulla-Britt Erixson, SPI, Björn Zorec FP, Peter Andreasson, kommunchef, Kenth Svensson, kommunsekreterare, Stefan Christensson, ekonomichef, Anna Lindström, redovisningschef. Justering Justerare Thomas Bjertner Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Thomas Bjertner ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 KSAU 185 KLK Förslag till budget 2015 och EFP Föreligger förslag till budget 2015 jämte flerårsplan Budgetberedningen, d v s kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med representanter från i kommunfullmäktige representerade partier. Sverigedemokraterna, Miljö och Omtanke, Sveriges Pensionärers Intresseparti och Folkpartiet Liberalerna har en genomgång av nämndernas budgetförslag. Arbetsutskottet medger insynspartierna deltager vid sammanträdet och lämnar förslag. Nedanstående förslag har gemensamt tagits fram i samband med genomförda budgetdagar: Nämnderna tilldelas budget på nämndsnivå Nedan anges budgetram för 2015 Kommunstyrelsen Kir invånarmodul Qlikview 70 Valnämnd Uppräkning PO 55 Lona bidrag Helge å Minskat driftsbidrag kommunfastigheter Förslag till ändrad budgetnivå Investeringar Datautrustning Bredbandsstrategi Raindance internfaktura 135 Raindance abonnemang 180 Arkivlösning 115 Inköpsmodul 530 Episerver 100 Migrering från Novell till Microsoft 500 IKT-Investering 200 Förslag i investeringsbudget

3 Kommunfastigheter Investeringar Säkerhetsåtgärder Solrosen tak Solrosen ventilation Fastighetstekniskt underhåll Högkullen nybyggnation Lekplatser Markytor Rapphönan tak och ventilation Gatuförråd ventilation Idrottshall Allhall Konstgräs återbetalning föreningar Kungsskolan Aula Energibesparande åtgärder Bokelunda Idrottshall byte fasadskivor Dusch omklädningsrum Tockarp Kungssskolan ventilation D-E Bering special renovering Tallgården tilläggsisolering Idrottsplatsen bevning Gyllet ugn Kungsskolan fönsterbyte Mården tak Kungsskolan nytt ytskikt och el A-huset Idrottshall dusch värmeväxlare Idrottsplats byte staket Södergården hissar Södergården ventilation kök kommunhuset belysning Kommunhuset brandlarm Tallgården hiss Bokelunda F Kokgryta +disk Solgården disk 400 Centrumhuset borttaget Ny' Nya mätare energiprogram går inte skilja husen 300

4 Ny Åsljunga skola tak 850 Ny Fönsterbyte 300 Ny Kungsskolan uppfräschning 500 Ny Utbildningscentrum passagesystem 350 Ny Lillhallen ventilation 650 Ny Kungsskolan takbyte D+C 650 Ny Estet centrum takbyte 350 Ny Utbildningscentrum takbyte 120 Ny Bokelunda ventilation 2000 Ny Kommunhuset ventilation Solrosen utbyte värme 1000 Förslag i investeringsbudget Utbildningsnämnden Dokumentation elevhälsan Utökad ledning grundsärskolan Lärartjänst grundsärskolan Special/lärare Modersmålsundervisning IKT pedagog förskolan IKT pedagog grundskolan/fritidshem IKT pedagog gymnasieskolan IKT inpiratör grundskolan Nyanställningar inte på plats 1 jan -250 Förskole personal minskat barn antal förskolan Mat till skolan/ äldreomsorgen Förslag till ändrad budgetnivå Investeringar Inventarier förskola, skola och UBC Elevdatorer Inventarier ny förskola Högkullen 300

5 Förslag i investeringsbudgeten Socialnämnden Utökad drift Förstärkning IFO Hemtjänst planering Införande Qlikview Drift och serviceavtal Treserva Vårdtyngdsmätning Missbruk handläggare 1/ Utredning kring delade turer, vad blir effekten 100 Förslag till ändrad budgetnivå Investeringar Inventarier, Förslag till ändring i investeringsbudgeten Samhällsbyggnad Drift och underhåll av Aborraleden /Pinnåreservatet Enskilda vägar Gator och cykelvägar Förslag till ändrad budgetnivå Investeringar Gata/park 3701 Markundersökning Muddring Hjälmsjön Gator/vägar asfalt Lekplatser V114 Ängelholmsvägen 2700

6 3760 Ejdern södra Ejdern nordväst Hjälmsjöstrand område C Bruksvägen Gissystem Fordon Tillgänglighetsanpassning Cykelvägar Industriområde Eket Exploatering Eket Ombyggnad Nya Torg Industri område Skånes Fagerhult Industriområde Skåneporten Gille 6000 Ny Lyft verkstaden 50 Ny Belysning gc väg Ny Tomtmark Åsljunga 3000 Ny Asfaltering gc vägar trottoarer Ny Samhällsbyggnads förvaltningen Ny L-stöd gatukontoret 200 Skåneleden toaletter Städmaskin 250 Bänkar Investeringar VA Åtgärder ledningsnät Ejdern nordväst Hjälmsjöstrand VA C Avloppsreningsverk Renovering Va-verket Bruksvägen Industrimark Skåneporten Täckning biobäddar Industrimark Skånes Fagerhult Ökad gasproduktion Venledning Skåneporten Åtgärder för ovidkommande ven ny Tomtmark Åsljunga Åtgärder reningsverk ventilation 500 Ny Åtgärder AP stationer 600

7 Ny Elverk på ARV Ny VA-plan kommunövergripande 500 Förslag till investeringsbudget Kultur- och fritidsnämnd Utökning av lovaktiviteter Kulturdagen Konsertverksamhet musikriket Bokelunda skolan inköp av stolar 30 Förslag till ändrad budgetnivå Beslutsgång Under överläggningen presenterar representanterna från Alliansen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna säryrkanden utöver det gemensamma budgetförslaget. Ordföranden ställer först proposition på budgetberedningens förslag till beslut och finner detsamma tillstyrkt. Budgetberedningen har således beslutat godkänna det gemensamma budgetförslaget.

8 Ordföranden ställer därefter proposition på säryrkandena inklusive budgetberedningens förslag enligt följande: Proposition 1 1. Alliansens kompletterande yrkande till budgetberedningen om utökade anslag till: Personalförstärkning inom förskoleverksamheten med kronor. Kvalitetshöjning av mat som lagas inom kommunens förvaltningar om kronor. Stolar till aulan i Bokelundaskolan kronor. Missbrukshandläggare till socialnämnden kronor. Uppdrag till socialnämnden om utredning kring delade turer och daglig verksamhet kronor. 2. Socialdemokraternas yrkande - med instämmande av Miljö- och Omtanke - om utökade anslag till: Oppositionsråd om kronor. Sammanträdesarvode till kommunfullmäktigeledamöter om kronor. Kostnaden beräknas till kronor, för 11 sammanträden, 41 representanter och 300 kronor per sammanträde. Personligt ombud (50% tjänst) kronor. Försörjningsstöd kronor. 3. Sverigedemokraternas yrkande: Reducering av kommunens partistöd från kronor per mandat till kronor, omfande en total minskning av anslaget för partistöd med kronor. Ordföranden finner Alliansens yrkande tillstyrks. Votering begärs och ordföranden utser Alliansens förslag till huvudförslag. Proposition 2, motförslag Ordföranden ställer Sverigedemokraternas förslag mot Socialdemokraternas förslag och finner det sistnämnda bifallit.

9 Huvudomröstning Ordföranden fastställer därefter följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla Alliansens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har socialdemokraternas förslag antagits. Genomförd omröstning utfaller med 3 ja och 2 nej. Carina Zachau, Marianne Sternegård och Gunnar Edvardsson röstar ja. Christer Olsson och Thomas Bjertner röstar nej. Ordföranden noterar därmed Alliansens förslag har tillstyrkts. föreslår således kommunfullmäktige besluta årets resultat 2015 ska uppgå till 5 mnkr tilläggsbudgeten för 2015 skall vara 2 mnkr med i denna paragraf angivna ändringar i förhållande till 2014 års budgetramnivå fastställa budget 2015 jämte flerårsplan , inklusive investeringsbudget. kommunstyrelsen vid behov, får för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande nyupplåna, dvs öka kommunstyrelsens låneskulder under 2015 till totalt 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har under 2015 rätt omsätta lån, dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014, samt. kommunens taxor är oförändrade i jämförelse med 2014, (undantag indexering). Thomas Bjertner och Christer Olsson reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemokraternas förslag. Expedieras till: Kommunstyrelsen

10 KSAU 186 KLK Motion - Inför ett Oppositionsråd inför nästa mandatperiod Bjarne Daa (S), har inlämnat följande motion om oppositionsråd inför nästa mandatperiod: Vi är övertygade om en gemensam nämnare är den egna kommunen skall utvecklas. Detta kräver dock gemensamma kraftansträngningar. Den politiska majoriteten har huvudansvaret, men även oppositionen måste spela en konstruktiv roll. Politik är tidskrävande, och det är ingen nyhet. För demokratins skull är det viktigt både majoriteten och oppositionen ges lika förutsättningar. Det som kanske är viktigast av allt är ha en bra kontakt med förvaltningarna. Det innebär vara uppdaterad om vad som sker i den dagliga verksamheten och så fort som möjligt få reda på när det uppstår problem. Dessutom man ges möjligheten diskutera tankar och idéer med tjänstemän som är experter inom sina områden. Här ges majoriteten möjligheter och fördelar som oppositionen inte har. Detta på grund av kommunalrådet har en heltidstjänst med kontor på kommunhuset. Detta skapar enligt vår mening en demokratisk obalans. För komma tillrätta med detta borde man även ha ett oppositionsråd. Dagens politiska majoritets eller oppositions sammansättning, som sker genom olika former av samverkan, ska ligga till grund för tillsättande av kommunal- respektive oppositionsråd. Detta kräver även justeringar av olika reglementen och det bör göras i god tid innan nästa mandatperiod.

11 Med hänvisning till ovanstående föreslår Bjarne Daa fullmäktige beslutar Att Örkelljunga kommun nästa mandatperiod, efter valet 2014, har ett oppositionsråd anställt på en tjänst med kontor på kommunhuset. Att den ekonomiska frågan behandlas i budgetförhandlingarna inför Budget. Att motionen redovisas och beslut tas på Fullmäktigesammanträdet i November. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. har beslutat remittera ärendet till budgetberedningen inför budgetarbetet 2015, samt inför budgetberedningens behandling av ärendet skall en kostnadsuppgift presenteras avseende en omfning motsvarande 25 %, 50 % och 100 %. Beslutsunderlag Motion - Inför ett oppositionsråd nästa mandatperiod Protokoll KSAU 99 Yrkanden i arbetsutskottet Tomas Bjertner yrkar bifall motionen. Carina Zachau yrkar motionen skall avslås. Beslutsgång Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på förslagen och finner hennes eget yrkande antas.

12 föreslår således kommunfullmäktige besluta avslå motionen. Mot beslutet reserverar sig Thomas Bjertner och Christer Olsson till förmån för Thomas Bjertners yrkande. Expedieras till: Kommunstyrelsen

13 KSAU 187 KLK Uppdrag i samband med budgetberedningens möte 2014 Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau presenterat förslag till uppdrag som berör bl a socialnämnden. föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt kommunledningsförvaltningen undersöka var kommunens huvudmannaskap för hantering kring frågor för mottagning av flyktingar, ensamkommande barn samt mellankommunala avtal organisatoriskt skall placeras. Övervägandet bör göras om huvudmannaskapet skall åvila kommunstyrelsen. Ärendet skall rapporteras till arbetsutskottet senast i januari 2015 uppdra åt socialnämnden utvärdera tidigare uppdrag kring hemtagningsteamet och effekter och brukarnas upplevelser av denna verksamhet kontra korttidsvård som svar till socialnämnden göra årliga hyreshöjningar i följsamhet med allmännyttan meddela nämnden erhåller möjlighet fa beslut i denna frågan, samt som svar till socialnämnden om försäljning av 5 lägenheter på Ekholmsvägen meddela kommunstyrelsen önskar erhålla ytterligare information i ärendet. föreslår dessutom kommunfullmäktige besluta som svar på socialnämndens förfrågan om få avskaffa fotvårdssubventionen meddela nämnden delegeras rätten fa beslut i denna frågan. Expedieras till: Kommunstyrelsen

14 KSAU 188 KLK Utdebitering 2015 för Örkelljunga kommun Kommunfullmäktige har för 2014 fastställt en utdebitering för Örkelljunga kommun om 18:76 kronor per skekrona. Yrkanden i arbetsutskottet Carina Zachau yrkar utdebiteringen skall fastställas till 19:06 kronor, d v s en utökning med 30 öre. Thomas Bjertner yrkar utdebiteringens skall fastställas till 19:28 kronor, d v s en utökning med 52 öre. Beslutsgång Sedan överläggningen förklaras avslutad ställer ordföranden proposition på förslagen och finner hennes eget förslag antas. föreslår således kommunfullmäktige besluta för Örkelljunga kommun fastställa en utdebitering för 2015 om 19:06 kronor per skekrona. Thomas Bjertner och Christer Olsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas Bjertners yrkande. Expedieras till: Kommunstyrelsen

15 KSAU 189 KLK IT-plan 2015 IT-chef Leif Kristensson har inlämnat förslag till IT-plan Syfte IT-planen är en handlingsplan baserad på kommunens övergripande e-strategi. Den beskriver kortsiktiga aktiviteter som syftar till IT-stödet skall utgöra en bidragande faktor till kommunens resultat- och måluppfyllelse. Förbättringsområden kan t ex vara kortare ledtider, förbättrad kvalitet och kundnöjdhet samt kostnadseffektivitet. Innehåll IT-planen beskriver den aktuella IT-miljön i kommunen samt planerade aktiviteter. Nämnder/styrelsers verksamhetsplanering inom IT-området ingår i respektive enhets budgetunderlag enligt de anvisningar som gäller. Beslutsunderlag IT-plan 2015 föreslår kommunfullmäktige besluta anta IT-plan 2015 för Örkelljunga kommun. Expedieras till: Kommunstyrelsen

16 KSAU 190 KLK Ansökan om stöd till verksamhet vid Skånes Arkivförbund 2015 Skånes Arkivförbund är en ideell förening och ett enskilt arkiv som arbetar för Skånes lokalhistoria, särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för amatör och professionell forskning. Arkivförbundet är också en administrativ resurs när det gäller arkivoch informationshantering för organisationer och mindre företag inom enskild sektor i Skåne samt en stödfunktion för landskapets kommuner vad gäller enskilda arkivfrågor. Skånes Arkivförbunds verksamhet finansieras främst genom statliga, regionala och kommunala bidrag samt genom medlems- och hyllavgifter. Skånes Arkivförbund ansöker om ett kommunalt bidrag om kr för 2015 Beslutsunderlag Bilaga 1.pdf Ansökan.pdf beslutar avslå ansökan om bidrag 2015 från Skånes Arkivförbund. Expedieras till: Skånes Arkivförbund

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer