Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR)"

Transkript

1 Välkommen till i Göteborgsregionen (GR) sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionens 13 kommuner hanterades ca sökande i antagningssystemet Indra. Antagningssystemet Indra Databasen Indra används för antagningsarbetet och är speciellt utformad för s och våra avnämares behov. Samtliga kommunala och flertalet fristående gymnasieskolor är uppkopplade mot Indra. Skolor som använder sig av färdighetsprov måste vara uppkopplade mot Indra för att kunna registrera elevernas resultat. Med hjälp av Indra kan man bl a: Registrera/justera antalet platser på sina utbildningar. Registrera ansökningar för eleverna. Ta ut olika elevuppgifter och etiketter. Följa sökandefrekvensen under antagningsperioden via simuleringskörningar. Lägga in information om upprop, vilket går ut till eleverna via antagningsbeskedet. Ta ut antagningslistor med elevval. Se antagningsresultat och statistik. Importera elevuppgifter över antagna till det egna elevregistreringssystemet. Indranet Fristående gymnasieskolor som inte kopplar upp sig mot Indra får använda sig av webbversionen Indranet, På Indranet finns delar av den information och de funktioner som finns i Indra. På Indranet finns information om alla skolor och utbildningar inom GR. Studievägledare och elever med användar-id kan också registrera ansökningar till gymnasieskolan. Skolpersonal med användar-id kan ta fram information om antagningen eller om viss elevs ansökan, betyg, adress och telefonnummer. De kan också ta ut antagningslistor, listor över elevval samt göra mejlutskick till studievägledare på regionens alla skolor mm. För att kunna arbeta med Indra/Indranet krävs att man har ett användar-id, se nedan. Registrering av nya gymnasieskolor När en ny gymnasieskola ska starta registrerar vi skolan i Indra/Indranet samt skickar över en ansökan om användar-id där skolan anger vilka personer på skolan som ansvarar för arbetsuppgifter som rör antagningsarbetet. Vi lägger sedan in uppgifterna i vårt adress- och mejlregister så att ansvarig personal på skolan får vår information under året. Information om vilka arbetsuppgifter skolan ansvarar för samt när de ska utföras skickas ut i god tid och vid oklarheter är det bara att kontakta oss för information. Om Skolverket ännu inte gett skolan tillstånd för start ska skolan meddela oss så snart det är klart samt skolans SCB-kod. För frågor runt det gemensamma antagningsarbetet kan ni tala med Susanne Carlström på på tel: eller mejla 1

2 Arbetsordning för gymnasieskolor och Som komplement till denna arbetsordning gäller alltid de datum vi angett i Tidsplan för grundoch gymnasieskolan som vi skickar ut till alla syv och rektorer och som också ligger under Övrigt material på Indranet. Hösten vintern Informationsmöte och Indra/Indranetutbildning På hösten bjuder vi in alla studievägledare eller dem med liknande funktion till informationsmöten här hos oss. Då går vi igenom resultatet av avslutat antagningsarbete och informerar om nyheter inför kommande antagningsår. Då finns det också möjlighet att ställa frågor, diskutera förslag till förbättring av rutiner mm. Under november finns också tillfälle för ny personal att få utbildning i Indra/Indranet. Anmäler till oss vilka som är nyanställda och vilka som önskar delta på Indra- eller Indranetutbildning. Studievägledaren eller skolledare deltar i det informationsmöte som hålls på under hösten. Anmälan om Öppet hus Information om gymnasieskolornas Öppet hus läggs ut på GRs webbplats. Datum och tider anmäler skolan själv via formulär på Informationen nås därefter på \ Gå direkt till \ Öppet hus. Gymnasiedagarna Varje höst i oktober anordnar GR Utbildning gymnasiemässan Gymnasiedagarna som är förlagd till Svenska mässan. Då har alla gymnasieskolor en möjlighet att informera om sin skola för samtliga grundskoleelever i regionen. Anmäl till GR Utbildning i mars månad om ni önskar delta på Gymnasiedagarna i oktober. Gymnasieorganisation Vi skickar utbildningsförslag utifrån broschyren Vad ska jag välja? till skolorna för korrektur. Därefter uppdaterar vi Indra/Indranet utifrån det material vi får tillbaka. Utbildningsutbudet samt antal platser ska vara justerat när ansökan öppnas för eleverna i december. Gymnasieskolorna anmäler till oss, på vår utskickade bilaga, vilka utbildningar som planeras starta. Utsedd person på skolan går sedan in på Indra/Indranet och registrerar antal utbildningsplatser på respektive program. Inför preliminär- och definitivantagningen måste gymnasieskolorna godkänna/klarmarkera i Indra/Indranet att korrekt antal platser är registrerade. Betyg Vi får in höstterminsbetyg för både regionens och övriga landets grundskoleelever (år 9). Slutbetyg för äldresökande finns i de flesta fall redan i Indra. I de fall gymnasieskolan har elever som läser på introduktionsprogram och kompletterar sina grundskolebetyg måste skolan se till att dessa registreras i Indra. 2

3 Program med färdighetsprov kallar aktuella skolor till informationsmöte och skickar även ut en mall för informationsblad om färdighetsprov som skolorna ska fylla i. Informationsbladet läggs sedan ut på Indranet. Skolan fyller i aktuella uppgifter i mallen för informationsblad och skickar in det till. Efter att ansökan stängts för eleverna kallar skolan själv till färdighetsprov. Skolan registrerar också elevernas poäng/resultat i Indra under våren. Ansökan Eleven Mellan december och februari kan eleverna själva registrera sin gymnasieansökan på Indranet. För exakt tid och datum se aktuell Tidsplan för grund- och gymnasieskolor. Vi handlägger samtliga ansökningar/val* för elever inom regionen via antagningssystemet Indra. Genom att alla skolor i regionen är med i det gemensamma antagningsarbetet undviks därmed dubbelantagning, d v s en elev kan bara bli antagen på en skola och en utbildning. Vi handlägger också ansökningar för elever som söker från övriga landet till Göteborgsregionen. I samband med att ansökan för elev stänger i februari sammanställs statistik över sökandefrekvensen, antal obehöriga och lediga platser mm. Statistiken läggs därefter ut på Indranet. * handlägger inte val till individbaserad yrkesintroduktion, individuellt alternativ, preparandutbildning och språkintroduktion. Studievägledaren eller motsvarande på skolan registrerar val för eleverna i Indra eller på Indranet i de fall eleven väljer att inte själva göra sin ansökan på Indranet. Fri kvot Vi ansvarar för antagningen i fri kvot på kommunala skolor för de elever som behöver företräde till viss utbildning på grund av sociala eller medicinska skäl. Skriftligt skäl över elevens situation ska vara oss tillhanda i samband med sista ansökningsdag för elev och prövas sedan under våren på frikvotsmöten. Frikvotsansökningar till fristående gymnasieskolor skickas av grundskolorna till oss och vi vidarebefordrar dem till mottagande skola för beslut. För skäl som uppkommit under vårterminen och för äldre elever är sista datum den runt 1 juni, se aktuell Tidsplan för grund- och gymnasieskolor. Fristående skolor ansvarar för att pröva elever i fri kvot till egen skola samt att lämna information om beslutet till handläggare på. Våren Anstånd Inför preliminärantagningen ska gymnasieskolor registrera val där eventuella elever har blivit beviljade anstånd på skolan. I Indra ska skolan även ta in eleven på samma program. Skolor som inte är uppkopplade mot Indra skickar uppgifter om elever som har beviljats anstånd till för registrering. 3

4 Simuleringskörningar/Planeringskörningar Under våren gör vi simuleringskörningar ungefär var 14:e dag som redovisas på Indranet. De ger information om fördelningen av förstahandsvalen till de olika utbildningarna och är ett bra underlag för dimensionering av skolans organisation/antal utbildningsplatser. Skolan kan själv påverka simuleringarna genom att ändra i antal platser i Indra eller Indranet inför varje körning och på så sätt se hur antagningsresultatet förändras. Skolorna måste kontrollera resultatet av varje simuleringskörning för att upptäcka eventuella fel inför körningarna av preliminär- och definitivantagningen. Informationsmöte Vi bjuder in samtliga skolor i regionen till information rörande antagningarna. Studievägledaren eller skolledare deltar i informationsmötet. Preliminärantagningen Preliminärantagning är klar i mitten av april. Det officiella beslutet om antagning fattas av den politiska antagningsnämnden, Utbildningsgruppen, för de kommunala skolorna. Även om fristående skolor inte omfattas av själva beslutet gäller regler och rutiner runt antagningen samtliga skolor oavsett huvudman. Vi skickar ut antagningsbesked till samtliga sökanden samt informerar pressen om resultatet av antagningen och statistik. Information och statistik läggs också ut på Indranet. Inför preliminärantagningen måste gymnasieskolorna klarmarkera/godkänna i Indra/Indranet att korrekt antal platser är registrerade. Omval och nyval Elever som vill göra omval/nyval efter preliminärantagningen måste vända sig till sin studievägledare som hjälper till att registrera valen på Indra/Indranet. Upprop Inför definitivantagningen registrerar skolorna information om upprop (datum, tid och plats) på Indra/Indranet. Informationen meddelas antagna elever via antagningsbeskedet. I de fall skolorna inte lägger in någon uppgift skriver vi in att skolan själv kontaktar eleven angående uppropstid och plats. Kvarsittare/Omgångare Inför definitivantagningen ska gymnasieskolor registrera val där eventuella elever har blivit kvarsatta i år 1 på skolan. Skolan ska även ta in eleven i Indra på samma program som eleven blivit kvarsatt på. Skolor som inte är uppkopplade mot Indra skickar uppgifter om kvarsittare till för registrering. 4

5 Lägga ner utbildning I de fall skolan lägger ner en utbildning efter preliminärantagningen informerar skolan själv de sökande. Skolan får inte lägga ner en utbildning för nära definitivantagningen, se aktuell Tidsplan för grund- och gymnasieskolor. Detta för att eleverna ska hinna göra eventuella omval innan vi stänger runt den 1 juni. Informationsskyldigheten och datum fastställs av den GRs politiska Utbildningsgrupp och finns angivna i de Etiska reglerna. är behjälplig med elevuppgifter i de fall skolan inte själv kan ta fram dessa. Sommaren Betyg Vi får in slutbetyg för GR:s elever samt för sökande utifrån som söker utbildning i vår region. Dispens engelska 16 kap 32 Skollagen: En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande 1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och 2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet. Eleven skall också ges förutsättningar att läsa in engelskan så att eleven får ett slutbetyg i gymnasieskolan. Rektor på avlämnande grundskola har ansvar för att skolan sammanställer skrivelse där man begär dispens från engelska för eleven. Skrivelsen skickas till mottagande gymnasieskola/skolor. Gymnasieskolans åtagande Det är huvudmannen för skolan, dvs mottagande gymnasieskola, som avgör om man beviljar eleven dispens. Skolan meddelar detta till oss på senast den dag som anges i aktuell Tidsplan för grund- och gymnasieskolor. När vi får den underskriva dispensen från gymnasieskolan prövas eleven på sökt program/skola, såvida eleven är behörig i övriga ämnen till sökt program! Prövning sker ej till preliminärantagningen. Definitivantagningen Definitivantagningen är klar i slutet av juni. Det officiella beslutet om antagning fattas av den politiska antagningsnämnden, Utbildningsgruppen, för de kommunala skolorna. Även om fristående skolor inte omfattas av själva beslutet gäller regler och rutiner runt antagningen samtliga skolor oavsett huvudman. Antagningsbesked med uppropstid skickas till samtliga sökande, pressen informeras om antagningsresultatet och statistik läggs ut på Indranet. Gymnasieskolorna kan själva ta ut information om antagna, antal reserver, lediga platser och antagningspoäng för sin skola. Uppgifterna kan också lämnas via fil under förutsättning att skolans elevregistreringssystem kan ta emot information från andra system. 5

6 Inför definitivantagningen måste gymnasieskolorna klarmarkera/godkänna i Indra/Indranet att korrekt antal platser är registrerade. Fristående skolor ska också på utsatt datum gå igenom antagningslistorna och klarmarkera att man godkänner föreslagen antagning. Reservantagning I början av augusti gör vi en stor reservantagning till de platser som blivit lediga under sommaren och därefter sker kontinuerlig antagning fram till dess att antagningen avslutas någon vecka in i september. Varje gymnasieskola har en kontaktperson hos oss under reservantagningen. sköter alla kontakter med avgående och tillkommande elever under hela reservantagningen, d v s skolan får inte själv ta in elever vid sidan om den officiella antagningen. Varje skola bistår med en kontaktperson under hela reservantagningen, vilken rapporterar till oss vilka elever som inte kommit till upprop och varför. Därefter rapporterar skolan också vilka elever som avgår från skolan så länge reservantagningen pågår, se aktuell Tidsplan för grund- och gymnasieskolor. Utbildningskatalog Vad ska jag välja? och skolan Under våren samlar in information om utbildningsutbudet för nästkommande antagning från skolorna. Uppgifterna sammanställs i katalogen Vad ska jag välja? som de allra flesta grundskolor i regionen beställer till sina årskurs-9 elever. Länk till katalogen finns också på Indranet/Gå direkt till. Skolan ska lämna skriftlig information till ansvarig på så att uppgifter i utbildningskatalogen blir korrekt. Skolorna kan i maj beställa utbildningskatalogen Vad ska jag välja?. Den kommer sedan ut i tryck i september. GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem ( Med anledning av kommunernas informationsansvar och att skolorna enligt skollagen är skyldiga att informera elevens hemkommun om när en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen så används inom GR det webbaserade uppföljningssystemet GRUUS. De två direkta syftena med systemet är: att hemkommunen ska få information om egen elev, om elev som går i en annan kommun, på fristående skola eller som avbryter sina studier. att ge fristående gymnasieskolor och kommuner inom GR ett klart och entydigt underlag om vilken kommun som är ekonomiskt ansvarig för en elev. GRUUS används idag av samtliga gymnasieskolor, såväl fristående som kommunala inom GR. På varje gymnasieskola finns en av skolan utsedd registreringsansvarig som löpande registrerar tillkommande och avgående elever. GRUUS används även av de av kommunerna utsedda informationsansvariga som arbetar med ungdomsuppföljning i regionens kommuner. Särskild ansökan om användar-id till GRUUS skickas till. Frågor om GRUUS mejlas till 6

7 GRINDA - GRsIndriktningsDatabas GRINDA är ett webbaserat IT-system som syftar till att synliggöra fördelningen av antalet lediga platser på gymnasieprogrammens inriktningar och underlätta vid övergång för elev mellan programinriktningar inom GR. I GRINDA visas antal lediga platser på programinriktningar, på gymnasieskolorna i Göteborgsregionen (GR). Systemet är till för studie- och yrkesvägledare som för elevs räkning via systemet kan hitta ledig plats på program och inriktningsnivå. För gymnasieskola bidrar GRINDA med möjligheten att nå ut med lediga platser. Systemet bidrar också till att ge en regional överblick över vilka programinriktningar som erbjuds inom GR. Organisationsansvarig/rektor på respektive gymnasieskola inom GR är ansvariga för att antalet platser är korrekt angivna per programinriktning i GRINDA. Organisationsansvarig står som kontaktperson för den egna skolans utbud. Särskild ansökan om användar-id till GRINDA skickas till. Frågor om GRINDA mejlas till Gemensamma gymnasiet ( Gymnasieskolorna i GR kan genom Gemensamma gymnasiet erbjuda ett fast utbud av kurser i samband med respektive skolas ordinarie val av valbara kurser och individuella val. För att dessa kurser ska kunna erbjudas i kursutbudet tidigt i valprocessen har varje skola möjlighet att anmäla vilka kurser de önskar anordna och/eller vilka kurser som de vill ska anordnas. Vilken eller vilka kurser ur det gemensamma utbudet som skolan sedan vill erbjuda sina elever bestämmer respektive hemskola själv. De gemensamt anordnade kurserna inom regionen ska vara smala nationella kurser som eleverna annars inte skulle få läsa pga få deltagare, att kursen är för kostnadskrävande att anordna eller att den egna skolan saknar lärare i ämnet. All information om kursutbudet finns på GR Utbildnings webbplats: Klicka på knappen Gymnasieskolan och sedan Gemensamma gymnasiet. För att kunna arbeta med det administrativa systemet krävs användar-id och lösenord. Särskild ansökan om användar-id till Gemensamma gymnasiet skickas till oss på. Inom ramen för Gemensamma gymnasiet administrativa system erbjuder även Språkcentrum ett antal kurser i ämnet Modersmål. 7

8 s verksamhet under antagningsåret - bild (1 oktober - 31 september) Juli Juni Augusti Reservantagning Skolstart Grundskolorna skickar in slutbetyg Gymnasieskolor ska besluta och klarmarkera sin organisation Fristående gymnasieskolor ska godkänna antagning av föreslagna elever Definitivantagningen är klar Resultatet finns på Indra/Indranet Brev till eleverna med antagningsbesked September Slutantagning är klar; Antagningen avslutas. Maj Resultatet finns på Indra/Indranet Statistik finns på Indranet Vad ska jag välja? skickas ut Sista ansökningsdag till program med färdighetsprov, se Tidsplan Uppropstider registreras i Indra Beslut om ev nedläggning utbildning Utbildningskatalogen Vad ska jag välja? beställs Sista ansökningsdag (Maj eller juni, se Tidsplan) Oktober Gymnasiedagarna Syv-information på Antagningsåret November Skolornas utbildningsutbud registreras i Indra Skolorna registrerar sin organisation Indrautbildning på Elevval ska registreras i Indra Januari Februari April Ansökningar för icke GR-elever registreras av Preliminärantagningen är klar Gymnasieskolorna ska klarmarkera sin organisation Resultatet finns på Indra/Indranet Statistik finns på Indranet Syv-information på Omvalsperioden startar Mars December Lösenorden skickas till eleverna Eleverna kan registrera ansökan Grundskolorna skickar in höstterminsbetyg Sista ansökningsdag (se Tidsplan) Sökandestatistik finns på Indranet Anstånd ska registreras i Indra Vårens första simuleringskörning 8

Tidsplan för antagningsprocessen 2017

Tidsplan för antagningsprocessen 2017 Tidsplan för antagningsprocessen 2017 December 9 dec Sista datum för skriftligt godkännande av utbud och antal platser, men helst tidigare om det går. Skickas till GA av gymnasiechef eller motsvarande.

Läs mer

Antagningsdokument Ska ne Nordost/Simrishamn

Antagningsdokument Ska ne Nordost/Simrishamn Antagningsdokument Ska ne Nordost/Simrishamn För huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolassistenter m fl. Gymnasieantagningen Kristianstad är ett gemensamt antagningskansli för 7 kommuner

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Information till syvar inför antagningen 2016

Information till syvar inför antagningen 2016 Information till syvar inför antagningen 2016 Du kan alltid logga in med din syvinloggning förutom till exempel vid antagningskörningar då vi stänger webben. Tidsplanen för antagningsåret kommer du också

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Information till syvar inför antagningen 2017

Information till syvar inför antagningen 2017 Information till syvar inför antagningen 2017 Du kan alltid logga in med din syvinloggning förutom till exempel vid antagningskörningar då vi stänger webben. Tidsplanerna för antagningsåret finns på vår

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Gymnasieantagningen Helsingborg

Gymnasieantagningen Helsingborg Antagningsdokument Gymnasieantagningen Helsingborg är ett gemensamt antagningskansli för 11 kommuner i nordvästra Skåne med ansvar för gymnasieantagningen till kommunala och fristående skolor. De kommuner

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Valet till gymnasiet 2016 Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland

Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland Syfte Syftet med ett gemensamt kansli för gymnasieantagning i Halland är ökad kvalitet och effektivitet, en ambitionshöjning, i antagningsarbetet.

Läs mer

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Dispens bör beviljas när Eleven har under en betydande del av sin grundskoletid ej haft möjlighet

Läs mer

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

Revidering sidan 31. Utskick av testkonton: Testperiod av testkonton: Testkontot stängs:

Revidering sidan 31. Utskick av testkonton: Testperiod av testkonton: Testkontot stängs: Revidering sidan 31 Utskick av testkonton: 2017-12-21 Ändrad dag på grund av tekniska problem med antagningssystemet och ansökningswebben 2017-12-18. Testperiod av testkonton: 2017-12-21 2018-01-15 Testkontot

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 20 oktober 2011 Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

S-G Lidheim

S-G Lidheim 1 SYV information 26/ 10 2016 Program Tidsplan 2017 Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet 2017/ 2018, informationshäfte Handläggning av anmälan till Introduktionsprogram

Läs mer

Gemensamt anordnade kurser i Göteborgsregionen inför läsåret 2011/2012

Gemensamt anordnade kurser i Göteborgsregionen inför läsåret 2011/2012 Till Rektor Datum Studie- och yrkesvägledare 101104 Gemensamt anordnade kurser i Göteborgsregionen inför läsåret 2011/2012 Inventering av önskemål om anordnande av kurser Gymnasieskolorna i Göteborgsregionen

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Aktivitetsplan -kalendarium 2017

Aktivitetsplan -kalendarium 2017 Aktivitetsplan -kalendarium 2017 Fyrkantens gymnasiesamverkan en och Au Version 1- Tove Waara Axelsson Inledning De fyra kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn har sedan 2006 samverkat kring gymnasieutbildningarna.

Läs mer

GRUUS med Inriktningar

GRUUS med Inriktningar GRUUS med Inriktningar eller GRINDA GR:s INriktningsDAtabas Mål Syftet med de nya funktionerna är att 1. Synliggöra fördelningen av antalet platser på gymnasieprogrammens inriktningar 2. Underlätta för

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun

Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken Studie- och yrkesvägledning kan

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

SYV-dag 13 oktober Antagning Fyrbodal

SYV-dag 13 oktober Antagning Fyrbodal SYV-dag 13 oktober 2016 Antagning Fyrbodal Hållpunkter Avslutat antagningsår Enkät Kommande antagningsår Viktiga saker Kommande utbildningar Frågor www.soktillgymnasiet.se Årets antagning i siffror Totalt

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Lovtider läsåret 2016/2017

Lovtider läsåret 2016/2017 MISSIV 2014-02-21 ÄRENDE 1 Till Lovtider läsåret 2016/2017 Utbildningsgruppen har lyft frågan om lovtidernas förläggning över året och uppdragit åt GR Utbildning att tillsammans med utbildningscheferna

Läs mer

Interkommunal ersättning för den svenska sektionen på ISGR under perioden

Interkommunal ersättning för den svenska sektionen på ISGR under perioden Utbildningsgruppen 2012-04-12 ÄRENDE 3 Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning för den svenska sektionen på ISGR under perioden 2012-07-01-2012-12-31 Ett lagförslag i utredningen

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Sök till gymnasiet 2017/2018. Informationshäfte. För ungdomar i Kramfors kommun

Sök till gymnasiet 2017/2018. Informationshäfte. För ungdomar i Kramfors kommun Sök till gymnasiet 2017/2018 Informationshäfte För ungdomar i Kramfors kommun Ansökan Alla ungdomar som är folkbokförda i Kramfors kommun och går i åk 9 i Kramfors kommuns grundskolor får sina inloggningsuppgifter

Läs mer

Beslutsprocesser. Jag. Alternativ. Gymnasievalet

Beslutsprocesser. Jag. Alternativ. Gymnasievalet Beslutsprocesser Jag Gymnasievalet Nu Alternativ Definitivt besked 1 okt. IDROTT Gymnasiedagarna 13-15 okt Niornas gymnasiedag 11 nov 15 dec första dagen för att lägga in val Gymnasieskolorna Öppet Hus

Läs mer

Viktig läsning inför Gymnasievalet Var snäll och läs igenom ALLT det finns mycket viktig information TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2015:

Viktig läsning inför Gymnasievalet Var snäll och läs igenom ALLT det finns mycket viktig information TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2015: Viktig läsning inför Gymnasievalet Var snäll och läs igenom ALLT det finns mycket viktig information TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2015: 15 januari - 15 februari 2015 - Ansökningswebben är öppen. Du gör din

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Till elever och vårdnadshavare skolår 9 i Hällefors ANTAGNING TILL GYMNASIEUTBILDNING

Till elever och vårdnadshavare skolår 9 i Hällefors ANTAGNING TILL GYMNASIEUTBILDNING Till elever och vårdnadshavare skolår 9 i Hällefors ANTAGNING TILL GYMNASIEUTBILDNING Att välja gymnasieutbildning inför läsåret 2014-2015 Ansökan till Gymnasieskolorna Du kan söka gymnasieutbildning som

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2013-06-26 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS 2017-2018 VÄLKOMMEN TILL GYMNASIESKOLAN I VÄSTERÅS! Gymnasieskolan är en skola för alla. Den är avgiftsfri och frivillig. Du har rätt att börja en gymnasieutbildning

Läs mer

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2016-01-25, rev. 2016-02-17 Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensnämnden fastställer Plan för

Läs mer

elever och vårdnadshavare - skolår 9 i Örebro

elever och vårdnadshavare - skolår 9 i Örebro Informationsskriften är sammanställd av Gymnasieantagningen i Örebro län och riktar sig till: elever och vårdnadshavare - skolår 9 i Örebro Att välja gymnasieprogram inför läsåret 2012-2013 Du är alltid

Läs mer

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 kontaktinformation Gymnasieintagningen Västerås stad Stadshuset 721 87 Västerås Telefon: 021-39 06 00 E-post: gymnasieintagningen@vasteras.se Gymnasieintagningens

Läs mer

MITT GYMNASIEVAL. Nu är det dags att söka till gymnasiet och du som är folkbokförd i Göteborgsregionen kan själv göra ditt gymnasieval på webben.

MITT GYMNASIEVAL. Nu är det dags att söka till gymnasiet och du som är folkbokförd i Göteborgsregionen kan själv göra ditt gymnasieval på webben. MITT GYMNASIEVAL Hej Nu är det dags att söka till gymnasiet och du som är folkbokförd i Göteborgsregionen kan själv göra ditt gymnasieval på webben. På ansökningswebben www.indra2.se hittar du information

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

viktig läsning inför Gymnasievalet

viktig läsning inför Gymnasievalet PM viktig läsning inför Gymnasievalet Var snäll och läs igenom ALLT det finns mycket viktig information TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2015: Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnar för ansökan Februari

Läs mer

Antagningsrapport gymnasie- och gymnasiesärskola 2014

Antagningsrapport gymnasie- och gymnasiesärskola 2014 Antagningsrapport gymnasie- och gymnasiesärskola 2014 Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-09-17 1.0 Ann-Sofie Nordh Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Elevernas antagningsbesked vid slutantagningen fyrbodal.indra2.se

Elevernas antagningsbesked vid slutantagningen fyrbodal.indra2.se Elevernas antagningsbesked vid slutantagningen fyrbodal.indra2.se Indras startsida Längst ner på sidan visas tidslinjen över viktiga händelser och datum under antagningsåret. Logga in Logga in med ditt

Läs mer

Rapport antagning till gymnasieskolan 2012/13

Rapport antagning till gymnasieskolan 2012/13 Rapport antagning till gymnasieskolan 2012/13 Bergagymnasiet i Eslöv Utbildningsförvaltningen RAPPORT ANTAGNING Utbildningskansliet 2012-10-18 LUND Ingela Arheden Tel: 046-3570 31 E-post: ingela.arheden@lund.se

Läs mer

Nytt digitalt verktyg för antagningsstatistik

Nytt digitalt verktyg för antagningsstatistik Nytt digitalt verktyg för antagningsstatistik Från och med antagningsåret 2014 finns ett nytt digitalt verktyg för GRs antagningsstatistik att användas som ett led i det nyutvecklade antagningssystemet

Läs mer

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun.

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-04-17 13 Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun UN-2015/150 Beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att fastställa

Läs mer

Gymnasieantagningen Helsingborg

Gymnasieantagningen Helsingborg Antagningsdokument Gymnasieantagningen Helsingborg är ett gemensamt antagningskansli för 11 kommuner i nordvästra Skåne med ansvar för gymnasieantagningen till kommunala och fristående skolor. De kommuner

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter Örebro Januari 2011 Lars Werner Flera olika riksdagsbeslut Pedagogisk omsorg Allmän förskola från 3 år Bidrag fristående skolor Ramar ny gymnasieskola Ny betygsskala

Läs mer

Reservantagningen 2016

Reservantagningen 2016 Reservantagningen 2016 Antagna nationella program Totalt antal 9 813 (9 435) 6 029 kommunala 3 784 fristående 78% är antagna på sitt 1:a-handsval (82%) Skolor Platser nationella program 25 kommunala 42

Läs mer

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Gäller för utbildning som påbörjas efter den 1/7 2011 Mer om Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan Nyheter Från och med hösten 2011 har en elev som på grund av

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor Januari 2011 1 (3) Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor - Om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor Inledning Skolinspektionen har

Läs mer

Gymnasievalet 2012. Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se

Gymnasievalet 2012. Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se Gymnasievalet 2012 Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se Grundskola / Gymnasiet Grundskola: Obligatorisk Barnbidrag 12 g/år Ämnen Gymnasiet: Frivillig Studiebidrag 10 g/år

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

Så här gör du ditt gymnasieval

Så här gör du ditt gymnasieval Uppdaterad: 2015-12-09 Så här gör du ditt gymnasieval Antagning Fyrbodal Box 305 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2 (Riverside) E-post: antagning@fyrbodal.se Tel: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval.

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. VIKTIGA DATUM 2016 11 :januari Kl: 08:00 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer hem till dig som går i årskurs 9, i början på januari. 1 februari Sista dag för ansökan, webben stänger kl 16:00.

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Så här gör du ditt gymnasieval

Så här gör du ditt gymnasieval Så här gör du ditt gymnasieval Nu är det dags att söka till gymnasiet! Du som är folkbokförd i Fyrbodals antagningsområde kan själv göra ditt gymnasieval på webben. På ansökningswebben (Indra) fyrbodal.indra2.se

Läs mer

Välkommen till DEXTER - antag. 1. Starta din webbläsare

Välkommen till DEXTER - antag. 1. Starta din webbläsare Välkommen till DEXTER - antag 1. Starta din webbläsare 2. Skriv följande adress i adressfältet: http://www.gymnasieregionen.se Här hittar du information om GYMNASIEREGION NORRA KALMAR LÄN. För att komma

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2010/2011 2011/2013 löper vidare för de elever som påbörjat en utbildning i

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina val. I dessa

Läs mer

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare GYMNASIEINFORMATION Vem är jag? Fredrika Svensson Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare Arbetar på Fagrabäck samt NOT på Teknikum Samtal

Läs mer

Att söka kurser Via webbansökan

Att söka kurser Via webbansökan Att söka kurser Via webbansökan Samt att bifoga betyg, läsa meddelanden och antagningsbesked från Komvux och hur du gör för att bekräfta (tacka ja) till en kurs. Så här gör du för att söka kurser! Gå in

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell 0250-263 83 eller 073-078 52 70 E-post: marie-louise.campbell@mora.se Min roll som SYV är att vägleda eleverna i deras valprocess. att vidga perspektiv och informera

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Fastställd av landstingsstyrelsen den 11 december 2013, 242-13. Styrelsen

Läs mer

Övergångar. Inledning. Sekretess mellan verksamheter

Övergångar. Inledning. Sekretess mellan verksamheter Övergångar Inledning Detta dokument klargör vilka juridiska ramar som gäller då barn och elever går från en verksamhet till en annan. Som berörd tjänsteman är det viktigt att ha sikte på både de rättsliga

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 20.4 Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram Regeringens förslag: För behörighet till ett yrkesprogram ska det krävas godkända betyg i svenska, engelska,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Hur skall jag kunna välja??

Hur skall jag kunna välja?? Välkommen! Hur skall jag kunna välja?? Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare) Gymnasiedagarna mässan 4-6 okt http://gymnasiedagarna.se/ Öppet hus på skolorna (nov-maj) Klassinformation

Läs mer

Antagningsdokument gymnasieantagningen i Kristianstad 2017/18 Kristianstad, Hässleholm, Sölvesborg, Osby, Simrishamn, Bromölla och Östra Göinge

Antagningsdokument gymnasieantagningen i Kristianstad 2017/18 Kristianstad, Hässleholm, Sölvesborg, Osby, Simrishamn, Bromölla och Östra Göinge Antagningsdokument gymnasieantagningen i Kristianstad 2017/18 Kristianstad, Hässleholm, Sölvesborg, Osby, Simrishamn, Bromölla och Östra Göinge För huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolassistenter

Läs mer