Verksamhetsberättelse Fastighetsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Fastighetsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Fastighetsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Utmaningar inför framtiden Uppdrag Övrigt Mål Ekonomi Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

3 1 Fastighetsnämnd 1.1 Inledning Årets ökade fokusering på en förbättrad dialog med hyresgäster, framförallt gällande återkoppling och information, har i NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) 2014 visat på en mycket stor förbättring jämfört med undersökningen NKI hanterar aspekterna kundvård & personlig service, inflytande & lyhördhet samt skötsel & underhåll. Resultatet av NKI ligger i den övre kvartilen i jämförelse med 55 kommunala fastighetsförvaltare i landet. Vid revision inom Intern kontroll tillförlitlighet i system och rutiner för kundfakturering, genomförd av PwC, har inga avvikelser noterats. Samverkan med andra kommuner är en viktig del i verksamheten. Genom Föreningen Kommunala Fastighetsförvaltare sker ett samarbete och kunskapsutbyte kring exempelvis komponentavskrivning, systemstöd och byggnadstekniska frågor. Studiebesök och den årliga konferensen är föreningens främsta forum för kunskapsutbyte. 1.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Den milda vintern har medfört lägre kostnader för driftmedia liksom minskat vinterunderhåll. Takskottning har utförts i mindre omfattning vilket medför färre takskador till följd av skottning. Kapitaltjänstkostnaden belastas med 2,5 mnkr för köp av Ginnungagap Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Investeringar Nettokostnader Flertalet projekt löper över flera kalenderår och när projekten förskjuts i tid uppkommer avvikelser från budget. De större budgetavvikelserna avser tidsförskjutning av Fribergaskolan etapp 3-6, Djursholms ridhus och Kevingeskolan. Skolfastighetsprojektens karaktär har förändrats över tid och bedömningen är att internhyrorna för dessa fastigheter behöver justeras framöver. Bedömningen om en höjning från år 2012 kvarstår och styrks av att Kevingeskolan och Mörbyskolan kommer att kräva investeringsinsatser framöver. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

4 1.4 Viktiga händelser i verksamheten Entreprenören för fastighetdrift har bytt namn från YIT AB till Caverion Sverige AB och avtalet med entreprenören är förlängt till Driftentreprenör Caverion har förstärkt organisationen för en effektivare drift av fastighetsbeståndet. Byggnader i fastighetsbeståndet har relationsritats och ytor är uppmätta och definierade i funktion. I projektet Fribergaskolan etapp 3-6 har en byggnad färdigställts och inflyttning skett. Produktion pågår och elever är evakuerade till paviljonger inom skolområdet. Elevverkets sophus har tagits i bruk och marksaneringen har färdigställts. Deletapp i Enebybergs pensionärsbostäder har färdigställts. Byggstart har ej skett av LSS-boende på Diskusen 2, beslut inväntas. Oljepannor på fyra objekt är ersatta med bergvärmepump respektive luftvattenvärmepump. Implementering av beställningsmodulen i Agresso har skett. Fastighetsportalen, ett ledningssystem för styrning av projekt och förvaltning, har tagits i bruk i ny version. Analys av energistatus enligt Totalmetodik har genomförts på Kevingeskolan, med bidrag från Energimyndigheten/Belok. Ramavtal för samverkansentreprenader har tecknats. En förvaltningsassistent har rekryterats internt. 1.5 Mål Inriktningsmål Budgeterad måluppfyllnad Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

5 1.7 Utmaningar inför framtiden En stor utmaning kommer att vara att i förväg utveckla kommunens markreserver för att möta kommande lokalförsörjningskrav. Nybyggnation av nära nollenergibyggnad med erfarenhet av Skogsgläntans förskola är en utmaning för framtiden. Det åldrande fastighetsbeståndet kommer att kräva ytterligare insatser vad gäller reinvesteringar, planerat underhåll, reparationer samt moderniseringar av tekniska system. Ett av kommunens mål är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Därför är det viktigt att översynen av fastighetsbeståndet fortsätter, och att kontoret arbetar vidare med prioritering av rätt underhållsinsatser. Under året har underhållsplanen för fastighetsbeståndet i stort sett följts. Utmaning är att balansera kommunens utbud mot det ökade behovet av bostäder för äldre och vårdboenden. Arbetet med energieffektiviseringar har tidigare inneburit stora insatser såsom utbyte av oljepannor till bergvärmepumpar. Samtliga större anläggningar är konverterade. Kommande utmaning är succesiv övergång till koldioxidneutralt bränsle såsom RME (rapsolja) för de kvarvarande mindre oljepannorna. Tekniska kontoret planerar för utveckling av styr- och reglersystem i objekten i syfte att ge möjlighet att snabbt upptäcka fel i värme- och ventilationssystemet och förkorta inställelsetiden för åtgärdande. Det ökar möjligheterna att nå uppsatta drifteffektiviseringsmål och en god inomhusmiljö för verksamheterna. Tankar om en kommunägd driftcentral för driftentreprenörens övervakning och styrning av de tekniska systemen, inom IT-systemets brandväggar följer även denna linje. Tekniska kontoret planerar för en stor arbetsinsats inom systematiska brandskyddsarbetet, vilket ska spridas till våra hyresgäster. Ett område som har fortsatt prioritering inom ekonomistyrning är komponentavskrivning. Investeringsprocessprojektet, som inkluderar riktlinjer och övergångsregler, kommer beroende på sin komplexitet fortgå även under Med hjälp av stödsystem, så som beställningsprogram och beslutsstöd, kommer tekniska kontoret få goda möjligheter att förbättra budget- och prognosarbetet. Behov av ytterligare stödsystem för att utveckla och förfina förvaltningen kommer öppna för nya spännande möjligheter till kompatibla arbetssätt som till exempel användning av BIM (Building Information Model) för förvaltning och projekt. Att bibehålla, stärka och trygga fortsatt hög kompetens hos tekniska kontorets medarbetare är en fortlöpande utmaning. En god kontinuitet i bemanningen på tekniska kontoret ger resultat i fastighetsbeståndet och nöjdare hyresgäster. Anställning av ny fastighetschef planeras. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

6 1.9 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste utfall Försäljning av lägenhet Mörbydalen 26 KF Byggnad för reservkraft KS 2011/0056 Behov av fastigheter för gruppboenden och särskilda boenden Uppdatera den översiktliga, långsiktiga plan för att tillgodose lokalbehovet Kommunstyrelsen beslutar ge tekniska nämnden (nuvarande fastighetsnämnden) i uppdrag att vid lämplig tidpunkt på den öppna bostadsmarknaden försälja lägenheten Mörbydalen 26, 4tr. KF ger FN i uppdrag att inom anvisade medel uppföra byggnad för reservkraft med reservaggregat samt byggnad för sophantering. Beslutet gäller under förutsättning av att statsbidrag för den del som avser investering i ledningsplats beviljas av MSB. KS ger FN i uppdrag att i samarbete med SN utarbeta en programhandling och söka bygglov för ett nytt gruppboende vid Korsövägen samt att ta fram kalkyl- och beslutsunderlag så att KF kan fatta beslut att tilldela medel för genomförande av projektet. KS 2013/0019 Fastighetsnämnden, som lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet, skall i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, uppdatera den översiktliga, långsiktiga plan som är framtagen för att tillgodose lokalbehovet för olika verksamheter. Pågående Inväntar lämplig tidpunkt. Bevakas Pågående Produktion pågår. Pågår Pågående Pågående Fastighetsnämnden har erhållit bygglov på Korsövägen för gruppboende i två plan. Uppdraget ligger på Exploateringskontoret att hitta lämplig tomt för boende i ett plan. Pågår i samråd med KLK, BUN, Soc. och UKK. Beslut saknas. Översyn av lokalförsörjningsprocessen pågår under ledning av kommunledningskontoret Övrigt Synpunker på kommunfullmäktiges beslutade ramar för 2016 (november 2014) har rapporterats i samband med Reviderad budget 2015 där reviderad plan för finns redovisad. Övergången till komponentavskrivning kan påverka kommande års budget beroende på de principer som beslutas och dess påverkan på både investering- och driftbudget. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

7 1.12 Mål Inriktningsmål: Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. Pågår enligt plan Minska totala graddagsjusterade energianvändningen. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Energianvändningen avser objekt ägda av Danderyds kommun exklusive Djursholms AB. Arbetet med att kvalitetssäkra mätvärden pågår. För en korrekt jämförelse med resultat 2013 beräknas 2013 års värde om med likvärdig mätmetod som för 2014, vilket ger mätetalet 181 kwh/m 2 för Minska totala graddagsjusterade energianvändningen årligen. Energianvändning, kwh/m2 per år 5,6% 4,7% 3% 3% 3% Över tid avveckla fossilbränsleanläggningar och konvertera dem till miljövänligare alternativ. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Anläggningarna är konverterade till bergvärmepump, luftvärmepump, elpanna eller panna för eldning med RME. För kvarvarande oljeanläggningar i fastighetsbeståndet planeras för övergång till koldioxidneutralt bränsle såsom RME. Antal anläggningar 6st 4st 2st 1st 1st Uppgradering/utbyte av styrsystem för värme och vatten. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Styrsystem är utbytt från konventionell reglering till webbaserad övervakning enligt tekniska kontorets projekteringsanvisningar. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

8 Antal objekt Vid nyproduktion skall ambitionen vara att bygga "nära nollenergibyggnad". Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Ingen nybyggnation som berörs av målet har färdigställts under året. Objekt Skapa möjligheter till källsortering i kommunens verksamheter. Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå I kommunens lokaler i Mörby centrum har källsortering införts och på Elevverket har ett sophus med plats för källsortering uppförts. Skapa Inriktningsmål: Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Detta sker inom ram för beviljad budget I alla investeringsprojekt skall ambitionen vara att pröva möjligheten till flexibla lösningar som kan anpassas till framtida ändrad verksamhet. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå I programprojektering av Kevingeskolan väljs flexibla lösningar för nyttjande av samma lokal för flera funktioner såsom grupprum, hemkunskap och fritidslokal. I verksamhetsanpassning för nya skollokaler på Danderyds gymnasium har lösning med skjutvägg valts för att skapa flexibilitet mellan funktionerna klassrum och mindre grupprum. Flexibla Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

9 lösningar Teknisk handbok (standard) för kommunens fastigheter och anläggningar. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Teknisk handbok utvecklas kontinuerligt och ingår som en del i fastighetsavdelningens ledningssystem Fastighetsportalen. Projekteringsanvisningar inom VVS- och kylsystem, Riktlinjer för säkerhetsinstallationer, Riktlinjer IT infrastuktur samt Beslagning dörrmiljöer har utformats. Uppdatering av teknisk handbok Ja Ja Ja Ja Ja Nöjdkundindex (NKI). Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) visar på en mycket stor förbättring jämfört med undersökningen NKI hanterar aspekterna kundvård & personlig service, inflytande & lyhördhet samt skötsel & underhåll. Resultatet av NKI ligger i den övre kvartilen i jämförelse med 55 kommunala fastighetsförvaltare i landet. NKI Inriktningsmål: Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Underhållsarbeten utförs enligt prioriterad plan Genomföra planerat underhåll enligt beslutad underhållsplan. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Visst planerat underhåll har flyttats fram i tid, såsom fönsterbyte på Mörbyskolan. Underhållsplan Delvis Delvis Ja Ja Ja Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

10 Inriktningsmål: Danderyd har en god utomhusmiljö. Utfasning av kvicksilverarmaturer ersätts med LED-armaturer. Inriktningsmål: Danderyd har en god inomhusmiljö. Pågår enligt plan och i samråd med brukarna. Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Vid projektering av ny-, om- och tillbyggnad tas hänsyn till ekonomisk- och miljömässig livslängd över tid utifrån ett långsiktigt fastighetsägarperspektiv. Inriktningsmål: Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Investeringsprojektens material väljs utifrån Miljöstyrningsrådets direktiv där så är applicerbart Ekonomi Drift (tkr) Budget helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Detaljerat driftutfall (belopp i tkr) perioden Budget 2014 Avvikelse INTÄKTER Interna hyror Externa hyror SUMMA INTÄKTER DRIFTKOSTNADER Tillsyn och skötsel Driftmedia Underhåll Underhåll investeringsprojekt Externa hyror, försäkringar Summa Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

11 (belopp i tkr) perioden Budget 2014 Avvikelse ADMINISTRATIVA KOSTANDER Löner inkl. personalkostnader Projektledning Konsulter och utredningskostnader Övriga administrativa kostnader Summa AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR Köp Ginnungagap Summa Kapitaltjänst KAPITALTJÄNSTKOSTN ADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT Kostnadsbilden för tillsyn och skötsel påverkas av nya förutsättningar för komponentavskrivning. Året har enligt graddagsberäkningar varit 16 % varmare än ett normalår. Detta avspeglar sig i dels lägre kostnader för driftmedia och dels lägre vinterkostnader, 5,4 mnkr under budget. I posten för planerat underhåll ingår särskilda medel om 22,7 mnkr riktade för renovering av Fribergaskolan. Detta följer den generella principen om fördelning 70/30 av investeringsmedel respektive driftmedel vid underhållsåtgärder. Fördelningen mellan drift och investering gällande Friberga etapp 3-6 har genomförts fullt ut under året. Hyreskostnader har tillkommit för inhyrning av kontorslokal på Svärdvägen, paviljonguppställning på Brageskolan och utökning av paviljonguppställning på Stocksundsskolan. Övriga administrativa kostnader inkluderar IT-kostnader. Fördelningen av IT-kostnader har förändrats centralt vilket har medfört en ökning av kostnader. Fastigheten Ginnungagap 2 har förvärvats. Enebygård har sålts. Förskjutningar i tidplan för investeringsprojekten såsom Friberga etapp 1-2, Djursholms ridhus och nytt LSS-boende har resulterat i både sen och utebliven aktivering i anläggningsregistret i förhållande till budget, vilket har medfört en lägre kapitaltjänstkostnad. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

12 Investering Projekt (tkr) Budget Avvikelse Investeringsprojekt Totalt Investeringsuppföljning PROJEKT 2014 TOTALT Namn Nr Budget Ram, drifteffektiviseringar Ram, inomhusmiljö Ram, verksamhets anpassningar Budget avvikelse Projekt utfall Projekt budget Projekt prognos Ram, myndighetskrav Ramanslag FN Planerat underhåll investering Björkdungens förskola Rosenvägen Brageskolan Elevverket Fribergaskolan, etapp Skogsgläntan Sporthallen Gruppboende Ekologen Brageskolan, idrottshall Vårdboende Djursholms ridhus Kevingeskolan Fribergaskolan, etapp LSS gruppboende Pensionärsbostäder, Enebyberg Nya skolplatser Fönsterbyten Puts fasad Skeppsgården * Kyrkskolan, paviljong ** Stocksundsskolan ** Reservkraft Djursholms slott Utveckling Baldersskolan * 0 5 Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

13 PROJEKT 2014 TOTALT Hagaskolan paviljonger ** Gymnasiet, takbyte Mörbyskolan Förskolan Pärlan Summa Fastigheter Fotnot: * Budget ingår i projektnummer 8204, Planerat underhåll. ** Budget ingår i projektnummer 8200, Ramanslag FN Satsning inom drifteffektivisering pågår, dock med viss försening på grund av ramavtal för hantverkstjänster rör har inväntats. Åtgärder för förbättring av inomhusmiljö och åtgärder inom myndighetskrav såsom utbyte av kvicksilverarmaturer och förbättring av taksäkerhet har genomförts i stort sett enligt plan Danderyd 3:200, Svalans förskola (Björkdungens förskola). Utförande entreprenadbolag är försatt i konkurs med likvidation. Framställda krav om 1,8 mnkr mot kommunen kan därmed avskrivas Orren 30, Brageskolan. Ekonomisk slutavräkning med entreprenör pågår Elevverket. Hela fastigheten är nu sanerad och återställd. Omfattning av saneringen visade sig vara större än tidigare prognostiserat. Sophus i arkitektonisk stil med huvudbyggnad har uppförts Djursholm 2:371, ny förskola Skogsgläntans förskola. Ekonomisk slutreglering av mindre belopp pågår Ekologen 1, gruppboende i Enebyberg. Är slutredovisad Brageskolan, idrottshall. Trafikutredning är genomförd och detaljplanearbete pågår Vårdboende. Inget uppdrag har inkommit Djursholms ridhus. Investeringsmedel beviljade med förbehåll att nytt avtal tecknas. Samverkansentreprenad är avropad och systemhandlingsprojektering pågår. Produktionen är senarelagd till år 2015 på grund av bygglovshandläggning och hyresförhandling Jungfrun 2, Kevingeskolan. Ramavtalad samverkansentreprenad är upphandlad. Samverkansentreprenad är avropad och fördjupat programarbete pågår Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6. Projektstarten är förskjuten med anledning av försenad start av etapp 1-2. Av projektets budgeterade medel har 22,7 mnkr belastat driftbudgeten. Bedömning av slutkostnad visar på ett överskridande på 6 %, beroende av flera punkter såsom ökat antal elever och lärare jämfört med program och oförutsedda flyttkostnader. Produktion är i en intensiv fas. I en byggnad har inflyttning skett. Projektet pågår till år LSS boende. Beslut saknas Plogen 11-13, Skrindan 1 och Tröskan 22. I Enebybergs pensionärsbostäder har del av första etappen färdigställts. Evakuering av vissa hyresgäster kvarstår och därmed viss invändiga byggnadsåtgärder Nya skolplatser. Inga paviljonger är aviserade i västra Danderyd Fönsterbyten. Kontraktet har avslutats genom förlikning med entreprenör med anledning av en otydlig upphandling. Arbetet kommer att utföras i samband med den större tänkta renoveringen Reservkraft Djursholms slott. Cirka 3 mnkr kommer att utbetalas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vid färdigställt projekt för reservkraftanläggningen. Produktion pågår Mörbyskolan - förstudie avseende byggteknisk status och kapacitetsbedömning har genomförts. Beslut väntas av KS för start av programarbete 8261 Ginnuagap 2,förvärv av Pärlans förskola. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

14 Tekniska kontoret Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Tekniska kontorets arbete med intern kontroll samordnas av stabschef, Marie Stahl. Av tekniska kontorets plan för intern kontroll framgår kontrollmoment, metoder, vem som ansvarar för respektive kontroll samt till vilken chef rapportering ska ske. Redovisning av genomförd intern kontroll under året Rutin/system Avvikelser Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Kontrollmetod Rapportera till EFH/ Representation Upphandling/inköp Några notor saknade namngivna deltagare Fullständig kontroll ej möjlig då komplett verktyg och rutin saknas. Kontroll av - kontering - momsbelopp - syfte och deltagare Kontrollera avtalstrohet av RAM-avtal vid inköp och beställning. Upphandling/inköp Inga avvikelser Applicerbarheten i att följa Miljöstyrningsrådets riktlinjer vid upphandling. Slutredovisning av Inga avvikelse investeringsprojekt God Inga avvikelser redovisningssed Delegationsordning Inga avvikelser Projekt slutredovisas och aktiveras enl. checklista. Kontroll att periodiseringar sker vid bokslut Att gällande delegationsordning efterföljs Redovisningsekonom 4 ggr Stickprov Stabschef Energistrateg Controller/ Ekonom Vid slut redovisning Avstämning mot Agresso/Hyresavtal Fastighetschef Redovisnings- 4 ggr Bokföringslista Stabschef ekonom Registrator 4 ggr Stickprov Stabschef Skyddsrond Ej utförd Att process vid skyddsrond är ändamålsenligt när det gäller t ex åtgärder, ansvarsfördelning Förvaltningschef Personalrapportering En sommarjobbare hade fel ansvarskod. Åtgärdades vid upptäckt. Kontroll av rapporterad frånvaro Kontroll att rätt person får rätt lön (avdrag/tillägg) Skyddsombud 1 ggr Bedömning av process Personal-redogörare 12 ggr Kontrollera att uppgifterna stämmer (analyslista) Upphandlare 4 ggr Kontroll av lista från leverantörsreskontra Upphandlare löpande Bedömning av applicerbarhet Förvaltningschef Stabschef Bilaga 2

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. Fastighetsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015. Fastighetsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Periodens resultat... 3 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.4 Mål... 5 1.5 Utmaningar

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016-2017 Fastighetsnämnden

Budget 2015 med plan 2016-2017 Fastighetsnämnden Budget 2015 med plan 2016-2017 Fastighetsnämnden Bilaga Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 4 1.4 Förslag till budget 2015... 4 1.5 Omprioriteringar

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos Fastighetsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos Fastighetsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Fastighetsnämnden

Budget 2016 med plan 2017-2018. Fastighetsnämnden Budget 2016 med plan 2017-2018 Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 11 1.5 Omprioriteringar

Läs mer

Fastighetsnämnden Bokslut 2011

Fastighetsnämnden Bokslut 2011 Tekniska kontoret Fastighets nämnden 1(6) Fastighetsnämnden Bokslut 2011 Baldersskolan Foto Tengboms Tekniska kontoret Fastighets nämnden 2(6) Fastighet (belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-19

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 1(10) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl.18.34 19.53 Paragrafer 15 22 Beslutande Övriga deltagare Torsten Sjögren (M), ordförande Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden 1(16) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18.30 20.00 Paragrafer 47-57 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling (S) tjg ers Sven Carlsson

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Budget 2018 med plan Fastighetsnämnd

Budget 2018 med plan Fastighetsnämnd Budget 2018 med plan 2019-2020 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 3 Ekonomi (budget)... 8 3.1 Drift... 8 3.2 Förslag till budget 2018... 8 3.3 Investeringar... 11 4 Utmaningar

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Uppföljning internkontroll Tekniska kontoret

Uppföljning internkontroll Tekniska kontoret Uppföljning internkontroll 2016 Tekniska kontoret Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning av nämndens arbete med intern kontroll... 3 3 Uppföljning av områden... 4 3.1 Ekonomi... 4 3.2 Verksamhet...

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-12-12. Anna Sarkany (M) Kaviraj Appadu (M) Sivert Svärling (S)

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-12-12. Anna Sarkany (M) Kaviraj Appadu (M) Sivert Svärling (S) 1(9) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.35-19.40 Paragrafer 62-68 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Fredrik Olsson (MP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Bilaga 1 1(9) ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER. Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE

Bilaga 1 1(9) ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER. Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE Bilaga 1 1(9) PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE (Underlag för program) Beslutad 2011-12-15 Tekniska

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Sida 1 (6) 2017-01-04 Handläggare Fastighetskontoret Lena Johanson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 269 28 lena.johanson@stockholm.se Handläggare Karin Bolin Stockholms stadsbibliotek Telefon: 08-508

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Internkontrollredovisning 2013

Internkontrollredovisning 2013 INTERNKONTROLLREDOVISNING Service- och tekniknämndens handling nr 2/2014 Internkontrollredovisning Service- och tekniknämnden Uppföljning internkontroll (Service- och tekniknämnden) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

PROJEKTPLAN Djursholms slott, Reservkraft

PROJEKTPLAN Djursholms slott, Reservkraft 1(10) PROJEKTPLAN Djursholms slott, Reservkraft Fastighet: Djursholms slott 3 Uppdragsgivare: Danderyds kommun AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Upprättad Kristin Åberg Nilsson Reviderad 2016-11-22

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Linn Nordström, nämndsekreterare Ulf Sjöstrand, projektledare bygg Sarah Skogqvist, registrator

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Linn Nordström, nämndsekreterare Ulf Sjöstrand, projektledare bygg Sarah Skogqvist, registrator 1(17) Plats och tid Tranholmen, kl. 18:30-20:00, Ajournering pågår mellan kl. 19:03-19:10 Paragrafer 69-78 Beslutande Övriga deltagare Torsten Sjögren (M), ordförande Lars-Gunnar Wallin (FP) 1:a vice ordförande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(14) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30 19.08 Paragrafer 27-36 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Fredrik Olsson (MP) ej 27 Artimis Ala Naziri (M)

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRS- BOSTÄDER SLUTREDOVISNING PILOTPROJEKT

PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRS- BOSTÄDER SLUTREDOVISNING PILOTPROJEKT Bilaga 1 1(9) PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRS- BOSTÄDER SLUTREDOVISNING PILOTPROJEKT Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning)

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer