Verksamhetsberättelse Fastighetsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Fastighetsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Fastighetsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Utmaningar inför framtiden Uppdrag Övrigt Mål Ekonomi Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

3 1 Fastighetsnämnd 1.1 Inledning Årets ökade fokusering på en förbättrad dialog med hyresgäster, framförallt gällande återkoppling och information, har i NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) 2014 visat på en mycket stor förbättring jämfört med undersökningen NKI hanterar aspekterna kundvård & personlig service, inflytande & lyhördhet samt skötsel & underhåll. Resultatet av NKI ligger i den övre kvartilen i jämförelse med 55 kommunala fastighetsförvaltare i landet. Vid revision inom Intern kontroll tillförlitlighet i system och rutiner för kundfakturering, genomförd av PwC, har inga avvikelser noterats. Samverkan med andra kommuner är en viktig del i verksamheten. Genom Föreningen Kommunala Fastighetsförvaltare sker ett samarbete och kunskapsutbyte kring exempelvis komponentavskrivning, systemstöd och byggnadstekniska frågor. Studiebesök och den årliga konferensen är föreningens främsta forum för kunskapsutbyte. 1.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Den milda vintern har medfört lägre kostnader för driftmedia liksom minskat vinterunderhåll. Takskottning har utförts i mindre omfattning vilket medför färre takskador till följd av skottning. Kapitaltjänstkostnaden belastas med 2,5 mnkr för köp av Ginnungagap Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Investeringar Nettokostnader Flertalet projekt löper över flera kalenderår och när projekten förskjuts i tid uppkommer avvikelser från budget. De större budgetavvikelserna avser tidsförskjutning av Fribergaskolan etapp 3-6, Djursholms ridhus och Kevingeskolan. Skolfastighetsprojektens karaktär har förändrats över tid och bedömningen är att internhyrorna för dessa fastigheter behöver justeras framöver. Bedömningen om en höjning från år 2012 kvarstår och styrks av att Kevingeskolan och Mörbyskolan kommer att kräva investeringsinsatser framöver. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

4 1.4 Viktiga händelser i verksamheten Entreprenören för fastighetdrift har bytt namn från YIT AB till Caverion Sverige AB och avtalet med entreprenören är förlängt till Driftentreprenör Caverion har förstärkt organisationen för en effektivare drift av fastighetsbeståndet. Byggnader i fastighetsbeståndet har relationsritats och ytor är uppmätta och definierade i funktion. I projektet Fribergaskolan etapp 3-6 har en byggnad färdigställts och inflyttning skett. Produktion pågår och elever är evakuerade till paviljonger inom skolområdet. Elevverkets sophus har tagits i bruk och marksaneringen har färdigställts. Deletapp i Enebybergs pensionärsbostäder har färdigställts. Byggstart har ej skett av LSS-boende på Diskusen 2, beslut inväntas. Oljepannor på fyra objekt är ersatta med bergvärmepump respektive luftvattenvärmepump. Implementering av beställningsmodulen i Agresso har skett. Fastighetsportalen, ett ledningssystem för styrning av projekt och förvaltning, har tagits i bruk i ny version. Analys av energistatus enligt Totalmetodik har genomförts på Kevingeskolan, med bidrag från Energimyndigheten/Belok. Ramavtal för samverkansentreprenader har tecknats. En förvaltningsassistent har rekryterats internt. 1.5 Mål Inriktningsmål Budgeterad måluppfyllnad Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

5 1.7 Utmaningar inför framtiden En stor utmaning kommer att vara att i förväg utveckla kommunens markreserver för att möta kommande lokalförsörjningskrav. Nybyggnation av nära nollenergibyggnad med erfarenhet av Skogsgläntans förskola är en utmaning för framtiden. Det åldrande fastighetsbeståndet kommer att kräva ytterligare insatser vad gäller reinvesteringar, planerat underhåll, reparationer samt moderniseringar av tekniska system. Ett av kommunens mål är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Därför är det viktigt att översynen av fastighetsbeståndet fortsätter, och att kontoret arbetar vidare med prioritering av rätt underhållsinsatser. Under året har underhållsplanen för fastighetsbeståndet i stort sett följts. Utmaning är att balansera kommunens utbud mot det ökade behovet av bostäder för äldre och vårdboenden. Arbetet med energieffektiviseringar har tidigare inneburit stora insatser såsom utbyte av oljepannor till bergvärmepumpar. Samtliga större anläggningar är konverterade. Kommande utmaning är succesiv övergång till koldioxidneutralt bränsle såsom RME (rapsolja) för de kvarvarande mindre oljepannorna. Tekniska kontoret planerar för utveckling av styr- och reglersystem i objekten i syfte att ge möjlighet att snabbt upptäcka fel i värme- och ventilationssystemet och förkorta inställelsetiden för åtgärdande. Det ökar möjligheterna att nå uppsatta drifteffektiviseringsmål och en god inomhusmiljö för verksamheterna. Tankar om en kommunägd driftcentral för driftentreprenörens övervakning och styrning av de tekniska systemen, inom IT-systemets brandväggar följer även denna linje. Tekniska kontoret planerar för en stor arbetsinsats inom systematiska brandskyddsarbetet, vilket ska spridas till våra hyresgäster. Ett område som har fortsatt prioritering inom ekonomistyrning är komponentavskrivning. Investeringsprocessprojektet, som inkluderar riktlinjer och övergångsregler, kommer beroende på sin komplexitet fortgå även under Med hjälp av stödsystem, så som beställningsprogram och beslutsstöd, kommer tekniska kontoret få goda möjligheter att förbättra budget- och prognosarbetet. Behov av ytterligare stödsystem för att utveckla och förfina förvaltningen kommer öppna för nya spännande möjligheter till kompatibla arbetssätt som till exempel användning av BIM (Building Information Model) för förvaltning och projekt. Att bibehålla, stärka och trygga fortsatt hög kompetens hos tekniska kontorets medarbetare är en fortlöpande utmaning. En god kontinuitet i bemanningen på tekniska kontoret ger resultat i fastighetsbeståndet och nöjdare hyresgäster. Anställning av ny fastighetschef planeras. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

6 1.9 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste utfall Försäljning av lägenhet Mörbydalen 26 KF Byggnad för reservkraft KS 2011/0056 Behov av fastigheter för gruppboenden och särskilda boenden Uppdatera den översiktliga, långsiktiga plan för att tillgodose lokalbehovet Kommunstyrelsen beslutar ge tekniska nämnden (nuvarande fastighetsnämnden) i uppdrag att vid lämplig tidpunkt på den öppna bostadsmarknaden försälja lägenheten Mörbydalen 26, 4tr. KF ger FN i uppdrag att inom anvisade medel uppföra byggnad för reservkraft med reservaggregat samt byggnad för sophantering. Beslutet gäller under förutsättning av att statsbidrag för den del som avser investering i ledningsplats beviljas av MSB. KS ger FN i uppdrag att i samarbete med SN utarbeta en programhandling och söka bygglov för ett nytt gruppboende vid Korsövägen samt att ta fram kalkyl- och beslutsunderlag så att KF kan fatta beslut att tilldela medel för genomförande av projektet. KS 2013/0019 Fastighetsnämnden, som lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet, skall i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, uppdatera den översiktliga, långsiktiga plan som är framtagen för att tillgodose lokalbehovet för olika verksamheter. Pågående Inväntar lämplig tidpunkt. Bevakas Pågående Produktion pågår. Pågår Pågående Pågående Fastighetsnämnden har erhållit bygglov på Korsövägen för gruppboende i två plan. Uppdraget ligger på Exploateringskontoret att hitta lämplig tomt för boende i ett plan. Pågår i samråd med KLK, BUN, Soc. och UKK. Beslut saknas. Översyn av lokalförsörjningsprocessen pågår under ledning av kommunledningskontoret Övrigt Synpunker på kommunfullmäktiges beslutade ramar för 2016 (november 2014) har rapporterats i samband med Reviderad budget 2015 där reviderad plan för finns redovisad. Övergången till komponentavskrivning kan påverka kommande års budget beroende på de principer som beslutas och dess påverkan på både investering- och driftbudget. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

7 1.12 Mål Inriktningsmål: Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. Pågår enligt plan Minska totala graddagsjusterade energianvändningen. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Energianvändningen avser objekt ägda av Danderyds kommun exklusive Djursholms AB. Arbetet med att kvalitetssäkra mätvärden pågår. För en korrekt jämförelse med resultat 2013 beräknas 2013 års värde om med likvärdig mätmetod som för 2014, vilket ger mätetalet 181 kwh/m 2 för Minska totala graddagsjusterade energianvändningen årligen. Energianvändning, kwh/m2 per år 5,6% 4,7% 3% 3% 3% Över tid avveckla fossilbränsleanläggningar och konvertera dem till miljövänligare alternativ. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Anläggningarna är konverterade till bergvärmepump, luftvärmepump, elpanna eller panna för eldning med RME. För kvarvarande oljeanläggningar i fastighetsbeståndet planeras för övergång till koldioxidneutralt bränsle såsom RME. Antal anläggningar 6st 4st 2st 1st 1st Uppgradering/utbyte av styrsystem för värme och vatten. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Styrsystem är utbytt från konventionell reglering till webbaserad övervakning enligt tekniska kontorets projekteringsanvisningar. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

8 Antal objekt Vid nyproduktion skall ambitionen vara att bygga "nära nollenergibyggnad". Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Ingen nybyggnation som berörs av målet har färdigställts under året. Objekt Skapa möjligheter till källsortering i kommunens verksamheter. Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå I kommunens lokaler i Mörby centrum har källsortering införts och på Elevverket har ett sophus med plats för källsortering uppförts. Skapa Inriktningsmål: Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Detta sker inom ram för beviljad budget I alla investeringsprojekt skall ambitionen vara att pröva möjligheten till flexibla lösningar som kan anpassas till framtida ändrad verksamhet. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå I programprojektering av Kevingeskolan väljs flexibla lösningar för nyttjande av samma lokal för flera funktioner såsom grupprum, hemkunskap och fritidslokal. I verksamhetsanpassning för nya skollokaler på Danderyds gymnasium har lösning med skjutvägg valts för att skapa flexibilitet mellan funktionerna klassrum och mindre grupprum. Flexibla Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

9 lösningar Teknisk handbok (standard) för kommunens fastigheter och anläggningar. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Teknisk handbok utvecklas kontinuerligt och ingår som en del i fastighetsavdelningens ledningssystem Fastighetsportalen. Projekteringsanvisningar inom VVS- och kylsystem, Riktlinjer för säkerhetsinstallationer, Riktlinjer IT infrastuktur samt Beslagning dörrmiljöer har utformats. Uppdatering av teknisk handbok Ja Ja Ja Ja Ja Nöjdkundindex (NKI). Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) visar på en mycket stor förbättring jämfört med undersökningen NKI hanterar aspekterna kundvård & personlig service, inflytande & lyhördhet samt skötsel & underhåll. Resultatet av NKI ligger i den övre kvartilen i jämförelse med 55 kommunala fastighetsförvaltare i landet. NKI Inriktningsmål: Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Underhållsarbeten utförs enligt prioriterad plan Genomföra planerat underhåll enligt beslutad underhållsplan. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Visst planerat underhåll har flyttats fram i tid, såsom fönsterbyte på Mörbyskolan. Underhållsplan Delvis Delvis Ja Ja Ja Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

10 Inriktningsmål: Danderyd har en god utomhusmiljö. Utfasning av kvicksilverarmaturer ersätts med LED-armaturer. Inriktningsmål: Danderyd har en god inomhusmiljö. Pågår enligt plan och i samråd med brukarna. Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Vid projektering av ny-, om- och tillbyggnad tas hänsyn till ekonomisk- och miljömässig livslängd över tid utifrån ett långsiktigt fastighetsägarperspektiv. Inriktningsmål: Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Investeringsprojektens material väljs utifrån Miljöstyrningsrådets direktiv där så är applicerbart Ekonomi Drift (tkr) Budget helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Detaljerat driftutfall (belopp i tkr) perioden Budget 2014 Avvikelse INTÄKTER Interna hyror Externa hyror SUMMA INTÄKTER DRIFTKOSTNADER Tillsyn och skötsel Driftmedia Underhåll Underhåll investeringsprojekt Externa hyror, försäkringar Summa Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

11 (belopp i tkr) perioden Budget 2014 Avvikelse ADMINISTRATIVA KOSTANDER Löner inkl. personalkostnader Projektledning Konsulter och utredningskostnader Övriga administrativa kostnader Summa AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR Köp Ginnungagap Summa Kapitaltjänst KAPITALTJÄNSTKOSTN ADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT Kostnadsbilden för tillsyn och skötsel påverkas av nya förutsättningar för komponentavskrivning. Året har enligt graddagsberäkningar varit 16 % varmare än ett normalår. Detta avspeglar sig i dels lägre kostnader för driftmedia och dels lägre vinterkostnader, 5,4 mnkr under budget. I posten för planerat underhåll ingår särskilda medel om 22,7 mnkr riktade för renovering av Fribergaskolan. Detta följer den generella principen om fördelning 70/30 av investeringsmedel respektive driftmedel vid underhållsåtgärder. Fördelningen mellan drift och investering gällande Friberga etapp 3-6 har genomförts fullt ut under året. Hyreskostnader har tillkommit för inhyrning av kontorslokal på Svärdvägen, paviljonguppställning på Brageskolan och utökning av paviljonguppställning på Stocksundsskolan. Övriga administrativa kostnader inkluderar IT-kostnader. Fördelningen av IT-kostnader har förändrats centralt vilket har medfört en ökning av kostnader. Fastigheten Ginnungagap 2 har förvärvats. Enebygård har sålts. Förskjutningar i tidplan för investeringsprojekten såsom Friberga etapp 1-2, Djursholms ridhus och nytt LSS-boende har resulterat i både sen och utebliven aktivering i anläggningsregistret i förhållande till budget, vilket har medfört en lägre kapitaltjänstkostnad. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

12 Investering Projekt (tkr) Budget Avvikelse Investeringsprojekt Totalt Investeringsuppföljning PROJEKT 2014 TOTALT Namn Nr Budget Ram, drifteffektiviseringar Ram, inomhusmiljö Ram, verksamhets anpassningar Budget avvikelse Projekt utfall Projekt budget Projekt prognos Ram, myndighetskrav Ramanslag FN Planerat underhåll investering Björkdungens förskola Rosenvägen Brageskolan Elevverket Fribergaskolan, etapp Skogsgläntan Sporthallen Gruppboende Ekologen Brageskolan, idrottshall Vårdboende Djursholms ridhus Kevingeskolan Fribergaskolan, etapp LSS gruppboende Pensionärsbostäder, Enebyberg Nya skolplatser Fönsterbyten Puts fasad Skeppsgården * Kyrkskolan, paviljong ** Stocksundsskolan ** Reservkraft Djursholms slott Utveckling Baldersskolan * 0 5 Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

13 PROJEKT 2014 TOTALT Hagaskolan paviljonger ** Gymnasiet, takbyte Mörbyskolan Förskolan Pärlan Summa Fastigheter Fotnot: * Budget ingår i projektnummer 8204, Planerat underhåll. ** Budget ingår i projektnummer 8200, Ramanslag FN Satsning inom drifteffektivisering pågår, dock med viss försening på grund av ramavtal för hantverkstjänster rör har inväntats. Åtgärder för förbättring av inomhusmiljö och åtgärder inom myndighetskrav såsom utbyte av kvicksilverarmaturer och förbättring av taksäkerhet har genomförts i stort sett enligt plan Danderyd 3:200, Svalans förskola (Björkdungens förskola). Utförande entreprenadbolag är försatt i konkurs med likvidation. Framställda krav om 1,8 mnkr mot kommunen kan därmed avskrivas Orren 30, Brageskolan. Ekonomisk slutavräkning med entreprenör pågår Elevverket. Hela fastigheten är nu sanerad och återställd. Omfattning av saneringen visade sig vara större än tidigare prognostiserat. Sophus i arkitektonisk stil med huvudbyggnad har uppförts Djursholm 2:371, ny förskola Skogsgläntans förskola. Ekonomisk slutreglering av mindre belopp pågår Ekologen 1, gruppboende i Enebyberg. Är slutredovisad Brageskolan, idrottshall. Trafikutredning är genomförd och detaljplanearbete pågår Vårdboende. Inget uppdrag har inkommit Djursholms ridhus. Investeringsmedel beviljade med förbehåll att nytt avtal tecknas. Samverkansentreprenad är avropad och systemhandlingsprojektering pågår. Produktionen är senarelagd till år 2015 på grund av bygglovshandläggning och hyresförhandling Jungfrun 2, Kevingeskolan. Ramavtalad samverkansentreprenad är upphandlad. Samverkansentreprenad är avropad och fördjupat programarbete pågår Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6. Projektstarten är förskjuten med anledning av försenad start av etapp 1-2. Av projektets budgeterade medel har 22,7 mnkr belastat driftbudgeten. Bedömning av slutkostnad visar på ett överskridande på 6 %, beroende av flera punkter såsom ökat antal elever och lärare jämfört med program och oförutsedda flyttkostnader. Produktion är i en intensiv fas. I en byggnad har inflyttning skett. Projektet pågår till år LSS boende. Beslut saknas Plogen 11-13, Skrindan 1 och Tröskan 22. I Enebybergs pensionärsbostäder har del av första etappen färdigställts. Evakuering av vissa hyresgäster kvarstår och därmed viss invändiga byggnadsåtgärder Nya skolplatser. Inga paviljonger är aviserade i västra Danderyd Fönsterbyten. Kontraktet har avslutats genom förlikning med entreprenör med anledning av en otydlig upphandling. Arbetet kommer att utföras i samband med den större tänkta renoveringen Reservkraft Djursholms slott. Cirka 3 mnkr kommer att utbetalas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vid färdigställt projekt för reservkraftanläggningen. Produktion pågår Mörbyskolan - förstudie avseende byggteknisk status och kapacitetsbedömning har genomförts. Beslut väntas av KS för start av programarbete 8261 Ginnuagap 2,förvärv av Pärlans förskola. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

14 Tekniska kontoret Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Tekniska kontorets arbete med intern kontroll samordnas av stabschef, Marie Stahl. Av tekniska kontorets plan för intern kontroll framgår kontrollmoment, metoder, vem som ansvarar för respektive kontroll samt till vilken chef rapportering ska ske. Redovisning av genomförd intern kontroll under året Rutin/system Avvikelser Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Kontrollmetod Rapportera till EFH/ Representation Upphandling/inköp Några notor saknade namngivna deltagare Fullständig kontroll ej möjlig då komplett verktyg och rutin saknas. Kontroll av - kontering - momsbelopp - syfte och deltagare Kontrollera avtalstrohet av RAM-avtal vid inköp och beställning. Upphandling/inköp Inga avvikelser Applicerbarheten i att följa Miljöstyrningsrådets riktlinjer vid upphandling. Slutredovisning av Inga avvikelse investeringsprojekt God Inga avvikelser redovisningssed Delegationsordning Inga avvikelser Projekt slutredovisas och aktiveras enl. checklista. Kontroll att periodiseringar sker vid bokslut Att gällande delegationsordning efterföljs Redovisningsekonom 4 ggr Stickprov Stabschef Energistrateg Controller/ Ekonom Vid slut redovisning Avstämning mot Agresso/Hyresavtal Fastighetschef Redovisnings- 4 ggr Bokföringslista Stabschef ekonom Registrator 4 ggr Stickprov Stabschef Skyddsrond Ej utförd Att process vid skyddsrond är ändamålsenligt när det gäller t ex åtgärder, ansvarsfördelning Förvaltningschef Personalrapportering En sommarjobbare hade fel ansvarskod. Åtgärdades vid upptäckt. Kontroll av rapporterad frånvaro Kontroll att rätt person får rätt lön (avdrag/tillägg) Skyddsombud 1 ggr Bedömning av process Personal-redogörare 12 ggr Kontrollera att uppgifterna stämmer (analyslista) Upphandlare 4 ggr Kontroll av lista från leverantörsreskontra Upphandlare löpande Bedömning av applicerbarhet Förvaltningschef Stabschef Bilaga 2

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Fastighetsnämnden

Budget 2016 med plan 2017-2018. Fastighetsnämnden Budget 2016 med plan 2017-2018 Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 11 1.5 Omprioriteringar

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014

Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014 1(8) Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014 Ärendet Nämnderna har i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen redovisat resultatet av den genomförda

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Tertialbokslut 2 2014 för fastighetsverksamheten

Tertialbokslut 2 2014 för fastighetsverksamheten 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS2013/182-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Tertialbokslut 2 2014 för fastighetsverksamheten Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP-

PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP- 1(11) Bilaga 2 PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP- BOENDE FÖR FUNKTIONSNEDSATTA Fastighet: Ekologen Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige/fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Internkontrollredovisning 2013

Internkontrollredovisning 2013 INTERNKONTROLLREDOVISNING Service- och tekniknämndens handling nr 2/2014 Internkontrollredovisning Service- och tekniknämnden Uppföljning internkontroll (Service- och tekniknämnden) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ.

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Investeringsanalys en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Maj 2013 1 Innehåll Sida Varför? 3 Resultat 4 Hur? 6

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Årsrapport 2014 Idrottsnämnden

Årsrapport 2014 Idrottsnämnden Årsrapport 2014 Idrottsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 21, 2015 Dnr 3.1.2-63/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Dagordning... 3 93 Information om arbetsgivarfrågor... 4 94

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Granskning av investeringsplanering

Granskning av investeringsplanering Revisionsrapport Granskning av investeringsplanering Halmstads kommun Rebecca Andersson Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Effektrealisering på SJ

Effektrealisering på SJ Effektrealisering på SJ Varför, vad och hur Anturadagen 2011-11-30 Pär Helgesson Vad är effekter? Ekonomistyrningsverkets definition: En förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer