Verksamhetsberättelse Fastighetsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Fastighetsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Fastighetsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Utmaningar inför framtiden Uppdrag Övrigt Mål Ekonomi Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

3 1 Fastighetsnämnd 1.1 Inledning Årets ökade fokusering på en förbättrad dialog med hyresgäster, framförallt gällande återkoppling och information, har i NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) 2014 visat på en mycket stor förbättring jämfört med undersökningen NKI hanterar aspekterna kundvård & personlig service, inflytande & lyhördhet samt skötsel & underhåll. Resultatet av NKI ligger i den övre kvartilen i jämförelse med 55 kommunala fastighetsförvaltare i landet. Vid revision inom Intern kontroll tillförlitlighet i system och rutiner för kundfakturering, genomförd av PwC, har inga avvikelser noterats. Samverkan med andra kommuner är en viktig del i verksamheten. Genom Föreningen Kommunala Fastighetsförvaltare sker ett samarbete och kunskapsutbyte kring exempelvis komponentavskrivning, systemstöd och byggnadstekniska frågor. Studiebesök och den årliga konferensen är föreningens främsta forum för kunskapsutbyte. 1.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Den milda vintern har medfört lägre kostnader för driftmedia liksom minskat vinterunderhåll. Takskottning har utförts i mindre omfattning vilket medför färre takskador till följd av skottning. Kapitaltjänstkostnaden belastas med 2,5 mnkr för köp av Ginnungagap Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Investeringar Nettokostnader Flertalet projekt löper över flera kalenderår och när projekten förskjuts i tid uppkommer avvikelser från budget. De större budgetavvikelserna avser tidsförskjutning av Fribergaskolan etapp 3-6, Djursholms ridhus och Kevingeskolan. Skolfastighetsprojektens karaktär har förändrats över tid och bedömningen är att internhyrorna för dessa fastigheter behöver justeras framöver. Bedömningen om en höjning från år 2012 kvarstår och styrks av att Kevingeskolan och Mörbyskolan kommer att kräva investeringsinsatser framöver. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

4 1.4 Viktiga händelser i verksamheten Entreprenören för fastighetdrift har bytt namn från YIT AB till Caverion Sverige AB och avtalet med entreprenören är förlängt till Driftentreprenör Caverion har förstärkt organisationen för en effektivare drift av fastighetsbeståndet. Byggnader i fastighetsbeståndet har relationsritats och ytor är uppmätta och definierade i funktion. I projektet Fribergaskolan etapp 3-6 har en byggnad färdigställts och inflyttning skett. Produktion pågår och elever är evakuerade till paviljonger inom skolområdet. Elevverkets sophus har tagits i bruk och marksaneringen har färdigställts. Deletapp i Enebybergs pensionärsbostäder har färdigställts. Byggstart har ej skett av LSS-boende på Diskusen 2, beslut inväntas. Oljepannor på fyra objekt är ersatta med bergvärmepump respektive luftvattenvärmepump. Implementering av beställningsmodulen i Agresso har skett. Fastighetsportalen, ett ledningssystem för styrning av projekt och förvaltning, har tagits i bruk i ny version. Analys av energistatus enligt Totalmetodik har genomförts på Kevingeskolan, med bidrag från Energimyndigheten/Belok. Ramavtal för samverkansentreprenader har tecknats. En förvaltningsassistent har rekryterats internt. 1.5 Mål Inriktningsmål Budgeterad måluppfyllnad Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

5 1.7 Utmaningar inför framtiden En stor utmaning kommer att vara att i förväg utveckla kommunens markreserver för att möta kommande lokalförsörjningskrav. Nybyggnation av nära nollenergibyggnad med erfarenhet av Skogsgläntans förskola är en utmaning för framtiden. Det åldrande fastighetsbeståndet kommer att kräva ytterligare insatser vad gäller reinvesteringar, planerat underhåll, reparationer samt moderniseringar av tekniska system. Ett av kommunens mål är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Därför är det viktigt att översynen av fastighetsbeståndet fortsätter, och att kontoret arbetar vidare med prioritering av rätt underhållsinsatser. Under året har underhållsplanen för fastighetsbeståndet i stort sett följts. Utmaning är att balansera kommunens utbud mot det ökade behovet av bostäder för äldre och vårdboenden. Arbetet med energieffektiviseringar har tidigare inneburit stora insatser såsom utbyte av oljepannor till bergvärmepumpar. Samtliga större anläggningar är konverterade. Kommande utmaning är succesiv övergång till koldioxidneutralt bränsle såsom RME (rapsolja) för de kvarvarande mindre oljepannorna. Tekniska kontoret planerar för utveckling av styr- och reglersystem i objekten i syfte att ge möjlighet att snabbt upptäcka fel i värme- och ventilationssystemet och förkorta inställelsetiden för åtgärdande. Det ökar möjligheterna att nå uppsatta drifteffektiviseringsmål och en god inomhusmiljö för verksamheterna. Tankar om en kommunägd driftcentral för driftentreprenörens övervakning och styrning av de tekniska systemen, inom IT-systemets brandväggar följer även denna linje. Tekniska kontoret planerar för en stor arbetsinsats inom systematiska brandskyddsarbetet, vilket ska spridas till våra hyresgäster. Ett område som har fortsatt prioritering inom ekonomistyrning är komponentavskrivning. Investeringsprocessprojektet, som inkluderar riktlinjer och övergångsregler, kommer beroende på sin komplexitet fortgå även under Med hjälp av stödsystem, så som beställningsprogram och beslutsstöd, kommer tekniska kontoret få goda möjligheter att förbättra budget- och prognosarbetet. Behov av ytterligare stödsystem för att utveckla och förfina förvaltningen kommer öppna för nya spännande möjligheter till kompatibla arbetssätt som till exempel användning av BIM (Building Information Model) för förvaltning och projekt. Att bibehålla, stärka och trygga fortsatt hög kompetens hos tekniska kontorets medarbetare är en fortlöpande utmaning. En god kontinuitet i bemanningen på tekniska kontoret ger resultat i fastighetsbeståndet och nöjdare hyresgäster. Anställning av ny fastighetschef planeras. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

6 1.9 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste utfall Försäljning av lägenhet Mörbydalen 26 KF Byggnad för reservkraft KS 2011/0056 Behov av fastigheter för gruppboenden och särskilda boenden Uppdatera den översiktliga, långsiktiga plan för att tillgodose lokalbehovet Kommunstyrelsen beslutar ge tekniska nämnden (nuvarande fastighetsnämnden) i uppdrag att vid lämplig tidpunkt på den öppna bostadsmarknaden försälja lägenheten Mörbydalen 26, 4tr. KF ger FN i uppdrag att inom anvisade medel uppföra byggnad för reservkraft med reservaggregat samt byggnad för sophantering. Beslutet gäller under förutsättning av att statsbidrag för den del som avser investering i ledningsplats beviljas av MSB. KS ger FN i uppdrag att i samarbete med SN utarbeta en programhandling och söka bygglov för ett nytt gruppboende vid Korsövägen samt att ta fram kalkyl- och beslutsunderlag så att KF kan fatta beslut att tilldela medel för genomförande av projektet. KS 2013/0019 Fastighetsnämnden, som lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet, skall i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, uppdatera den översiktliga, långsiktiga plan som är framtagen för att tillgodose lokalbehovet för olika verksamheter. Pågående Inväntar lämplig tidpunkt. Bevakas Pågående Produktion pågår. Pågår Pågående Pågående Fastighetsnämnden har erhållit bygglov på Korsövägen för gruppboende i två plan. Uppdraget ligger på Exploateringskontoret att hitta lämplig tomt för boende i ett plan. Pågår i samråd med KLK, BUN, Soc. och UKK. Beslut saknas. Översyn av lokalförsörjningsprocessen pågår under ledning av kommunledningskontoret Övrigt Synpunker på kommunfullmäktiges beslutade ramar för 2016 (november 2014) har rapporterats i samband med Reviderad budget 2015 där reviderad plan för finns redovisad. Övergången till komponentavskrivning kan påverka kommande års budget beroende på de principer som beslutas och dess påverkan på både investering- och driftbudget. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

7 1.12 Mål Inriktningsmål: Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. Pågår enligt plan Minska totala graddagsjusterade energianvändningen. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Energianvändningen avser objekt ägda av Danderyds kommun exklusive Djursholms AB. Arbetet med att kvalitetssäkra mätvärden pågår. För en korrekt jämförelse med resultat 2013 beräknas 2013 års värde om med likvärdig mätmetod som för 2014, vilket ger mätetalet 181 kwh/m 2 för Minska totala graddagsjusterade energianvändningen årligen. Energianvändning, kwh/m2 per år 5,6% 4,7% 3% 3% 3% Över tid avveckla fossilbränsleanläggningar och konvertera dem till miljövänligare alternativ. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Anläggningarna är konverterade till bergvärmepump, luftvärmepump, elpanna eller panna för eldning med RME. För kvarvarande oljeanläggningar i fastighetsbeståndet planeras för övergång till koldioxidneutralt bränsle såsom RME. Antal anläggningar 6st 4st 2st 1st 1st Uppgradering/utbyte av styrsystem för värme och vatten. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Styrsystem är utbytt från konventionell reglering till webbaserad övervakning enligt tekniska kontorets projekteringsanvisningar. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

8 Antal objekt Vid nyproduktion skall ambitionen vara att bygga "nära nollenergibyggnad". Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Ingen nybyggnation som berörs av målet har färdigställts under året. Objekt Skapa möjligheter till källsortering i kommunens verksamheter. Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå I kommunens lokaler i Mörby centrum har källsortering införts och på Elevverket har ett sophus med plats för källsortering uppförts. Skapa Inriktningsmål: Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Detta sker inom ram för beviljad budget I alla investeringsprojekt skall ambitionen vara att pröva möjligheten till flexibla lösningar som kan anpassas till framtida ändrad verksamhet. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå I programprojektering av Kevingeskolan väljs flexibla lösningar för nyttjande av samma lokal för flera funktioner såsom grupprum, hemkunskap och fritidslokal. I verksamhetsanpassning för nya skollokaler på Danderyds gymnasium har lösning med skjutvägg valts för att skapa flexibilitet mellan funktionerna klassrum och mindre grupprum. Flexibla Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

9 lösningar Teknisk handbok (standard) för kommunens fastigheter och anläggningar. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Teknisk handbok utvecklas kontinuerligt och ingår som en del i fastighetsavdelningens ledningssystem Fastighetsportalen. Projekteringsanvisningar inom VVS- och kylsystem, Riktlinjer för säkerhetsinstallationer, Riktlinjer IT infrastuktur samt Beslagning dörrmiljöer har utformats. Uppdatering av teknisk handbok Ja Ja Ja Ja Ja Nöjdkundindex (NKI). Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) visar på en mycket stor förbättring jämfört med undersökningen NKI hanterar aspekterna kundvård & personlig service, inflytande & lyhördhet samt skötsel & underhåll. Resultatet av NKI ligger i den övre kvartilen i jämförelse med 55 kommunala fastighetsförvaltare i landet. NKI Inriktningsmål: Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Underhållsarbeten utförs enligt prioriterad plan Genomföra planerat underhåll enligt beslutad underhållsplan. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Visst planerat underhåll har flyttats fram i tid, såsom fönsterbyte på Mörbyskolan. Underhållsplan Delvis Delvis Ja Ja Ja Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

10 Inriktningsmål: Danderyd har en god utomhusmiljö. Utfasning av kvicksilverarmaturer ersätts med LED-armaturer. Inriktningsmål: Danderyd har en god inomhusmiljö. Pågår enligt plan och i samråd med brukarna. Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Vid projektering av ny-, om- och tillbyggnad tas hänsyn till ekonomisk- och miljömässig livslängd över tid utifrån ett långsiktigt fastighetsägarperspektiv. Inriktningsmål: Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Investeringsprojektens material väljs utifrån Miljöstyrningsrådets direktiv där så är applicerbart Ekonomi Drift (tkr) Budget helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Detaljerat driftutfall (belopp i tkr) perioden Budget 2014 Avvikelse INTÄKTER Interna hyror Externa hyror SUMMA INTÄKTER DRIFTKOSTNADER Tillsyn och skötsel Driftmedia Underhåll Underhåll investeringsprojekt Externa hyror, försäkringar Summa Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

11 (belopp i tkr) perioden Budget 2014 Avvikelse ADMINISTRATIVA KOSTANDER Löner inkl. personalkostnader Projektledning Konsulter och utredningskostnader Övriga administrativa kostnader Summa AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR Köp Ginnungagap Summa Kapitaltjänst KAPITALTJÄNSTKOSTN ADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT Kostnadsbilden för tillsyn och skötsel påverkas av nya förutsättningar för komponentavskrivning. Året har enligt graddagsberäkningar varit 16 % varmare än ett normalår. Detta avspeglar sig i dels lägre kostnader för driftmedia och dels lägre vinterkostnader, 5,4 mnkr under budget. I posten för planerat underhåll ingår särskilda medel om 22,7 mnkr riktade för renovering av Fribergaskolan. Detta följer den generella principen om fördelning 70/30 av investeringsmedel respektive driftmedel vid underhållsåtgärder. Fördelningen mellan drift och investering gällande Friberga etapp 3-6 har genomförts fullt ut under året. Hyreskostnader har tillkommit för inhyrning av kontorslokal på Svärdvägen, paviljonguppställning på Brageskolan och utökning av paviljonguppställning på Stocksundsskolan. Övriga administrativa kostnader inkluderar IT-kostnader. Fördelningen av IT-kostnader har förändrats centralt vilket har medfört en ökning av kostnader. Fastigheten Ginnungagap 2 har förvärvats. Enebygård har sålts. Förskjutningar i tidplan för investeringsprojekten såsom Friberga etapp 1-2, Djursholms ridhus och nytt LSS-boende har resulterat i både sen och utebliven aktivering i anläggningsregistret i förhållande till budget, vilket har medfört en lägre kapitaltjänstkostnad. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

12 Investering Projekt (tkr) Budget Avvikelse Investeringsprojekt Totalt Investeringsuppföljning PROJEKT 2014 TOTALT Namn Nr Budget Ram, drifteffektiviseringar Ram, inomhusmiljö Ram, verksamhets anpassningar Budget avvikelse Projekt utfall Projekt budget Projekt prognos Ram, myndighetskrav Ramanslag FN Planerat underhåll investering Björkdungens förskola Rosenvägen Brageskolan Elevverket Fribergaskolan, etapp Skogsgläntan Sporthallen Gruppboende Ekologen Brageskolan, idrottshall Vårdboende Djursholms ridhus Kevingeskolan Fribergaskolan, etapp LSS gruppboende Pensionärsbostäder, Enebyberg Nya skolplatser Fönsterbyten Puts fasad Skeppsgården * Kyrkskolan, paviljong ** Stocksundsskolan ** Reservkraft Djursholms slott Utveckling Baldersskolan * 0 5 Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

13 PROJEKT 2014 TOTALT Hagaskolan paviljonger ** Gymnasiet, takbyte Mörbyskolan Förskolan Pärlan Summa Fastigheter Fotnot: * Budget ingår i projektnummer 8204, Planerat underhåll. ** Budget ingår i projektnummer 8200, Ramanslag FN Satsning inom drifteffektivisering pågår, dock med viss försening på grund av ramavtal för hantverkstjänster rör har inväntats. Åtgärder för förbättring av inomhusmiljö och åtgärder inom myndighetskrav såsom utbyte av kvicksilverarmaturer och förbättring av taksäkerhet har genomförts i stort sett enligt plan Danderyd 3:200, Svalans förskola (Björkdungens förskola). Utförande entreprenadbolag är försatt i konkurs med likvidation. Framställda krav om 1,8 mnkr mot kommunen kan därmed avskrivas Orren 30, Brageskolan. Ekonomisk slutavräkning med entreprenör pågår Elevverket. Hela fastigheten är nu sanerad och återställd. Omfattning av saneringen visade sig vara större än tidigare prognostiserat. Sophus i arkitektonisk stil med huvudbyggnad har uppförts Djursholm 2:371, ny förskola Skogsgläntans förskola. Ekonomisk slutreglering av mindre belopp pågår Ekologen 1, gruppboende i Enebyberg. Är slutredovisad Brageskolan, idrottshall. Trafikutredning är genomförd och detaljplanearbete pågår Vårdboende. Inget uppdrag har inkommit Djursholms ridhus. Investeringsmedel beviljade med förbehåll att nytt avtal tecknas. Samverkansentreprenad är avropad och systemhandlingsprojektering pågår. Produktionen är senarelagd till år 2015 på grund av bygglovshandläggning och hyresförhandling Jungfrun 2, Kevingeskolan. Ramavtalad samverkansentreprenad är upphandlad. Samverkansentreprenad är avropad och fördjupat programarbete pågår Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6. Projektstarten är förskjuten med anledning av försenad start av etapp 1-2. Av projektets budgeterade medel har 22,7 mnkr belastat driftbudgeten. Bedömning av slutkostnad visar på ett överskridande på 6 %, beroende av flera punkter såsom ökat antal elever och lärare jämfört med program och oförutsedda flyttkostnader. Produktion är i en intensiv fas. I en byggnad har inflyttning skett. Projektet pågår till år LSS boende. Beslut saknas Plogen 11-13, Skrindan 1 och Tröskan 22. I Enebybergs pensionärsbostäder har del av första etappen färdigställts. Evakuering av vissa hyresgäster kvarstår och därmed viss invändiga byggnadsåtgärder Nya skolplatser. Inga paviljonger är aviserade i västra Danderyd Fönsterbyten. Kontraktet har avslutats genom förlikning med entreprenör med anledning av en otydlig upphandling. Arbetet kommer att utföras i samband med den större tänkta renoveringen Reservkraft Djursholms slott. Cirka 3 mnkr kommer att utbetalas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vid färdigställt projekt för reservkraftanläggningen. Produktion pågår Mörbyskolan - förstudie avseende byggteknisk status och kapacitetsbedömning har genomförts. Beslut väntas av KS för start av programarbete 8261 Ginnuagap 2,förvärv av Pärlans förskola. Verksamhetsberättelse (13) Bilaga 1

14 Tekniska kontoret Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Tekniska kontorets arbete med intern kontroll samordnas av stabschef, Marie Stahl. Av tekniska kontorets plan för intern kontroll framgår kontrollmoment, metoder, vem som ansvarar för respektive kontroll samt till vilken chef rapportering ska ske. Redovisning av genomförd intern kontroll under året Rutin/system Avvikelser Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Kontrollmetod Rapportera till EFH/ Representation Upphandling/inköp Några notor saknade namngivna deltagare Fullständig kontroll ej möjlig då komplett verktyg och rutin saknas. Kontroll av - kontering - momsbelopp - syfte och deltagare Kontrollera avtalstrohet av RAM-avtal vid inköp och beställning. Upphandling/inköp Inga avvikelser Applicerbarheten i att följa Miljöstyrningsrådets riktlinjer vid upphandling. Slutredovisning av Inga avvikelse investeringsprojekt God Inga avvikelser redovisningssed Delegationsordning Inga avvikelser Projekt slutredovisas och aktiveras enl. checklista. Kontroll att periodiseringar sker vid bokslut Att gällande delegationsordning efterföljs Redovisningsekonom 4 ggr Stickprov Stabschef Energistrateg Controller/ Ekonom Vid slut redovisning Avstämning mot Agresso/Hyresavtal Fastighetschef Redovisnings- 4 ggr Bokföringslista Stabschef ekonom Registrator 4 ggr Stickprov Stabschef Skyddsrond Ej utförd Att process vid skyddsrond är ändamålsenligt när det gäller t ex åtgärder, ansvarsfördelning Förvaltningschef Personalrapportering En sommarjobbare hade fel ansvarskod. Åtgärdades vid upptäckt. Kontroll av rapporterad frånvaro Kontroll att rätt person får rätt lön (avdrag/tillägg) Skyddsombud 1 ggr Bedömning av process Personal-redogörare 12 ggr Kontrollera att uppgifterna stämmer (analyslista) Upphandlare 4 ggr Kontroll av lista från leverantörsreskontra Upphandlare löpande Bedömning av applicerbarhet Förvaltningschef Stabschef Bilaga 2

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Revisionsrapport Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Gällivare kommun Maj 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, Revisionskonsult 2010-05-31 Hans Forsström Rolf

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1 ÅRSREDOVISNING 2012 Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 Årsredovisning SUNDBYBERGs STAD 2 sundbybergs stad Innehåll Den politiska ledningen har ordet...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Årets

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer