Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta"

Transkript

1 Cover Page Job ID: AdobePDF8-134 Requesting User: Lotta Title: Microsoft Word - Remissvar Transports Cover Page

2 Näringsdepartementet Stockholm Remissvar Transportstyrelsen ansvarslag för vägtrafiken m.m. (SOU 2008:44) Sammanfattning Motormännens Riksförbund välkomnar utredningens förslag om en lag om åtgärder för säkra vägar, som tydligt reglerar väghållarens ansvar för trafiksäkerheten. För att lagen ska få verklig effekt på trafiksäkerheten krävs att kraven på trafiksäkerhetsgranskning och säkerhetsinspektioner utvidgas till att utöver TEN-vägnätet även omfatta samtliga kommunala och statliga vägar utom tättbebyggt område. Vidare anser Motormännen att kravet på rapportering och utvärdering av olyckor ska omfatta både dödsolyckor och allvarliga olyckor. Kravet ska gälla för alla väghållare. Utredningens förslag att skadeståndslagen ska tillämpas för att bedöma om väghållaren brustit i sitt säkerhetsansvar är inte tillräckligt. De krav på bevisföring som skadeståndslagen ställer har inneburit att det är mycket svårt för bilister att få ersättning när väghållaren brustit i sitt ansvar. Motormännen föreslår därför att väghållarens ansvar för trafiksäkerheten skärps, genom införandet av ett presumtionsansvar där väghållaren måste visa att erforderliga åtgärder vidtagits för att bibehålla en hög trafiksäkerhetsstandard. Beslut om högsta tillåtna hastighet bör fattas på ett så konsekvent sätt som möjligt, så att samma hastighetsgräns sätts för samma vägstandard oavsett var i landet vägen finns. Det innebär att det är bättre och mer konsekvent att Transportstyrelsen fastställer högsta tillåtna hastighet för samtliga vägar utom tättbebyggt område, oavsett väghållare. För vägar inom tättbebyggt område ska kommunen besluta om högsta tillåtna hastighet. Vägtrafiken är det transportslag som orsakar i särklass flest skadade och dödade. Samtidigt tilldelas det inspektionsarbete som rör vägarna i särklass minst pengar. Det är ett självklart krav att

3 inspektionsarbetet för vägarna tilldelas så stora resurser att arbetet kan ske effektivt. Motormännen motsätter sig därför att Transportstyrelsens verksamhet ska vara avgiftsfinansierad. Finansiering och avgiftssystem (kap 9) Motormännen finner det mycket anmärkningsvärt att utredningen föreslår att Transportstyrelsen ska finansieras med avgifter med hänvisning till att transporter inte är en del av den gemensamma sektorn. Motormännen anser att infrastruktur i allra högsta grad är en del av den gemensamma sektorn som bör finansieras solidariskt. Detta gäller även Transportstyrelsens uppgift att utöva tillsyn över väghållarnas ansvar för trafiksäkerheten. Vägtrafiken är det transportslag som orsakar i särklass flest skadade och dödade. Samtidigt tilldelas det inspektionsarbete som rör vägarna i särklass minst pengar. Detta faktum som pågått under ett stort antal år är sannolikt en av orsakerna till att många människor dör och skadas helt i onödan på våra vägar, medan ett effektivt inspektionsarbete inom exempelvis flyget har räddat många liv. Det är ett självklart krav att inspektionsarbetet för vägarna tilldelas så stora resurser att arbetet kan ske effektivt. Motormännen motsätter sig på samma grunder att Transportstyrelsens verksamhet ska vara avgiftsfinansierad. De båda föreslagna finansieringsmodellerna innebär dessutom att enskilda bilister kommer att drabbas av högre avgifter. Privata fordonsägare är redan idag alldeles för hårt ekonomiskt belastade av skatter och avgifter. Istället för höjda avgifter för bilister bör verksamheten finansieras genom anslag i statsbudgeten, eftersom den också omfattar andra väganvändare som till exempel cyklister och gångtrafikanter. Trafiksäkerhetslagstiftning för vägområdet (kap 11) För att trafiksäkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt krävs att systemutformarnas säkerhetsansvar regleras i lag enligt intentionerna i Nollvisionen. Det är fullständigt oacceptabelt att dagens system lägger så gott som hela ansvaret för trafiksäkerheten på den enskilde trafikanten och att det inte finns någon uttalad skyldighet för systemutformarna att vidta åtgärder för att förebygga eller förhindra trafikolyckor. Motormännen välkomnar därför utredningens förslag om en lag om åtgärder för säkra vägar.

4 Tillsynsmyndighetens befogenheter (kap ) För att Transportstyrelsens funktion som tillsynsmyndighet ska vara så effektiv som möjligt krävs att myndigheten får ett föreskrifts- och tillsynsmandat inom vägtrafiksektorn som står i paritet med övriga transportslag. I föreskrifterna ska dokumentationskrav avseende trafiksäkerhetsanalysen, trafiksäkerhetsgranskningen, säkerhetsinspektionerna, rapportering och utredning av olyckor samt det allmänna säkerhetskravet specificeras. Motormännen instämmer i utredningens förslag att Transportstyrelsen ska ha möjlighet att meddela de förelägganden, förbud och villkor som krävs för att upprätta en hög trafiksäkerhetsstandard. I befogenheterna ska även ingå att Transportstyrelsen ska ha rätt att besluta om vilka åtgärder som ska genomföras, om en väghållare inte vidtar de åtgärder som krävs för att upprätthålla vägens trafiksäkerhetsstandard. Trafiksäkerhetsanalys när vägar och gator ska byggas (kap ) Motormännen ställer sig positiva till förslaget att en trafiksäkerhetsanalys ska genomföras innan gator och vägar byggs. Samtliga vägar, oavsett om vägen är allmän, enskild eller kommunal ska omfattas av kravet på en trafiksäkerhetsanalys för att säkerställa att bilister ska kunna färdas på säkra vägar. Trafiksäkerhetsgranskning (kap ) Utredningens förslag att trafiksäkerhetsgranskningar ska genomföras av Transportstyrelsen i samband med projekteringar är bra. Hur arbetet ska organiseras är en operativ fråga för Transportstyrelsens ledning. Förslaget att enbart vägar ingående i TEN-vägnätet ska omfattas av kravet på trafiksäkerhetsgranskning är inte tillräckligt för att nå framgång i trafiksäkerhetsarbetet, eftersom TEN-vägnätet utgör en mycket begränsad del av vägnätet och inte kommer att byggas ut i någon större omfattning. För att nå framgång krävs att samtliga större vägar omfattas av kravet på en trafiksäkerhetsgranskning. Motormännen anser därför att kravet ska utvidgas till att utöver vägar ingående i TEN-vägnätet även omfatta samtliga kommunala och statliga vägar utom tättbebyggt område.

5 Säkerhetsinspektioner (kap ) I likhet med kravet på trafiksäkerhetsgranskning anser Motormännen att kravet på säkerhetsinspektioner ska utvidgas till att utöver vägar ingående i TEN-vägnätet även omfatta samtliga kommunala och statliga vägar utanför tättbebyggt område. För att ytterligare stärka arbetet med att höja trafiksäkerhetsstandarden anser vi att trafiksäkerhetsanalysens innehåll ska regleras i förordningen om åtgärder för säkra vägar, där det ställs krav på att kartläggningen av olycksdrabbade vägsträckor och åtgärdsplaner ska tillsändas Transportstyrelsen tillsammans med en tidsplan för när åtgärderna ska genomföras. Rapportering och utredning av olyckor (kap ) Motormännen finner det anmärkningsvärt att utredningen principiellt tar ställning för att samtliga väghållare ska rapportera dödsolyckor och därefter kommer till slutsatsen att olycksrapporter enbart ska upprättas för vägar ingående i TEN-vägnätet, p.g.a. ekonomiska och kunskapsmässiga svårigheter. En bättre ordning är att rapporteringskravet utvidgas till att omfatta såväl TEN-vägnätet, som samtliga statliga, kommunala och enskilda vägar. I rapporteringen ska enligt Motormännens uppfattning även allvarliga olyckor ingå, för att ge möjlighet att tidigt sätta in trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För att ytterligare stärka arbetet med att höja trafiksäkerhetsstandarden anser Motormännen att rapporterna ska kompletteras med åtgärdsplaner, som ska tillsändas Transportstyrelsen tillsammans med en tidsplan för när åtgärderna ska genomföras. Vi finner det också mycket anmärkningsvärt att endast statliga väghållare ska ha skyldighet att utreda olyckor där någon omkommit. Kravet på utredning bör omfatta samtliga väghållare. För att stärka trafiksäkerhetsarbetet bör Transportstyrelsen ytterligare utreda hur olycksutredningarna ska genomföras och vem som ska ansvara för dessa.

6 Allmänt säkerhetskrav (kap ) Motormännen ställer sig positiva till förslaget att alla vägar ska omfattas av det allmänna säkerhetskravet, där väghållaren systematiskt och fortlöpande ska genomföra de åtgärder som krävs för att hålla en hög trafiksäkerhetsstandard. För att kravet på systematisk och kontinuerlig förbättring av vägsäkerheten ska få reell effekt ska säkerhetsdokumentationen tillsändas Transportstyrelsen. Motormännen har inget att invända mot att säkerhetskrav införs i etapper, så länge detta sker skyndsamt. En rimlig prioritetsordning är att säkerhetskravet först utsträcks till att omfatta enbart TENvägnätet, för att därefter utvidgas till statliga och kommunala vägar och slutligen även till enskilda vägar. Särskilt om skadestånd (kap ) Utredningens förslag att skadeståndslagen och den s.k. culparegeln ska tillämpas för att bedöma om väghållaren brustit i sitt säkerhetsansvar är inte tillräckligt. De krav på bevisföring som skadeståndslagen ställer har inneburit att det är mycket svårt för bilister att få ersättning när väghållaren brustit i sitt ansvar. När skadestånd har utbetalats har det hittills handlat om ytterst små belopp som inte täcker skadorna. Motormännen föreslår därför att väghållarens ansvar för trafiksäkerheten skärps, genom införandet av ett presumtionsansvar där väghållaren måste visa att erforderliga åtgärder vidtagits för att bibehålla en hög trafiksäkerhetsstandard. En skärpning stärker bilisterna gentemot väghållaren och tydliggör även väghållarens ansvar för trafiksäkerheten. Beslut om högsta tillåtna hastighet (kap ) Beslut om högsta tillåtna hastighet bör fattas på ett så konsekvent sätt som möjligt, så att samma hastighetsgräns sätts för samma vägstandard oavsett var i landet vägen finns. Det innebär att det är bättre och mer konsekvent att Transportstyrelsen fastställer högsta tillåtna hastighet för samtliga vägar. För att inte skapa en orimlig administrativ börda för fastställande av hastigheter inom tättbebyggt område bör kravet enbart omfatta vägar utom tättbebyggt område, oavsett väghållare. För vägar inom tättbebyggt område ska kommunen som väghållare beslut om högsta tillåtna hastighet.

7 Motormännen ser en fara i att väghållaren istället för att vidta nödvändiga trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att långsiktigt höja trafiksäkerhetsstandarden väljer att sänka hastigheten. Vi anser därför att förslag på sänkt hastighetsgräns allt ska motiveras och kombineras med en åtgärdsplan som beskriver hur vägen trafiksäkerhetsstandard ska utvecklas. Överklagande hos regeringen (kap ) Motormännen anser att beslut om hastighetsbegränsningar ska fattas av Transportstyrelsen för vägar utom tättbebyggt område. Vi anser att överklagansmöjligheten ska kvarstå, även om Transportstyrelsen beslutar om hastighetsgränser. Av detta följer att möjligheten till att överklaga normbeslut bör förtydligas i Trafikförordningen. Särskilt om trafiksäkerheten inom tättbebyggt område En stor del av vardagstrafiken sker inom tättbebyggt område. Det är därför synnerligen viktigt att väghållaren kontinuerligt arbetar med att förbättra trafiksäkerheten inom tättbebyggt område. Motormännens Riksförbund anser därför att väghållare inom tättbebyggt område ska åläggas att kontinuerligt arbeta med att utvärdera och förbättra trafiksäkerheten. Detta krav kan införas samtidigt som det allmänna säkerhetskravet införs. Säkerheten i vägtunnlar Trafiksäkerheten i vägtunnlar regleras enligt lagen respektive förordningen om säkerhet i vägtunnlar. Säkerhetskraven omfattar enbart vägtunnlar över 500 meter ingående i TEN-vägnätet och tunnlar som byggts efter halvårsskiftet Detta innebär att endast Götatunneln i Göteborg och Törnskogstunneln i Stockholms län omfattas av kraven. I Sverige finns förutom de ovannämnda tunnlarna ytterligare sju vägtunnlar över 500 meter, som inte omfattas av lagen. Den föreslagna trafiksäkerhetslagstiftningen syftar till att ta ett helhetsgrepp om trafiksäkerheten på vägar. För att lagstiftningen ska bli komplett krävs att även de längsta vägtunnlarna inkluderas. Motormännen anser därför att samtliga vägtunnlar över femhundra meter ska omfattas av säkerhetskravet. Detta skulle innebära att säkerheten ytterligare skulle kunna förbättras på vägnätet.

8 För att skapa en bättre och mer sammanhållen tillsyn över trafiksäkerheten bör tillsynsansvaret för vägtunnlar flyttas från Boverket till Transportstyrelsen. Motormännens Riksförbund Maria Spetz Verkställande direktör Niklas Fredriksson Trafiksäkerhetsansvarig

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet 1. Vilka är ert partis tre mest högprioriterade områden för korruptionsbekämpning där ni tänker lägga förslag till riksdagen under kommande mandatperiod? Centerpartiet - Att värdegrundsfrågor om korruption

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer