Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna"

Transkript

1 Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna En rapport om högeralliansens förslag till ny trafikförsäkring

2 2(9) Sammanfattning Alla ska få en god kvalitativ vård med hög tillgänglighet vid sjukdom eller skada, oavsett orsak. Denna princip vill den moderatledda högeralliansen ändra på genom att särbehandla och privatisera trafikskador. Högeralliansen föreslår att kostnaderna för trafikskadades sjukpenning/sjukersättning flyttas från det gemensamma systemet och istället betalas genom den enskildes försäkringspremie. I den här rapporten redovisas konsekvenserna av högeralliansens förslag. Rapporten visar också att högeralliansen saknar täckning för sitt påstående om att Finland, som har ett system där privata försäkringar står för stora delar av sjukkostnaderna, har bättre trafiksäkerhet än Sverige. Högeralliansens trafikförsäkringsförslag I Bankerydsuppgörelsen 2005 kom högeralliansen överens om att flytta kostnaderna för sjukskrivningar i samband med trafikolyckor till den privata trafikförsäkringen. Förslaget redovisades i de borgerliga partiernas budgetmotioner som lades under hösten 2005 och något förändrat i högeralliansens vårbudgetmotion I högeralliansens budgetmotion våren 2006 redovisas att man vill föra över kostnader för sjukpenning, sjukersättning och rehabilitering från skador som uppkommit genom trafikolyckor från den allmänna sjukförsäkringen till den privatfinansierade trafikförsäkringen 1. Förslaget innebär att trafikskadade skiljs ut från den solidariska sjukförsäkringen. Detta föreslås börja gälla från och med 1 januari För att betala för kostnader för dem som skadats till och med 31 december 2006 föreslår högeralliansen dessutom en retroaktiv skatt, en så kallad trafikförsäkringsavgift. Skatten ska betalas genom ett procentuellt påslag på trafikförsäkringspremien och ska på några års sikt täcka alla gamla kostnader för skador uppkomna före den 31 december Motion 2005/06:Fi 12 av Fredrik Reinfeldt mfl. 2 Högeralliansen kallar detta felaktigt för trafiksäkerhetsavgift. Eftersom det saknas en direkt koppling mellan avgiften och kostnaderna för trafikolyckor ska avgiften med dagens lagstiftning ses som en skatt.

3 3(9) Genom omläggningen beräknar högeralliansen att staten ska spara 2,8 miljarder kronor för år Förslagets konsekvenser för enskilda Kraftigt höjda trafikförsäkringspremier Högeralliansens förslag innebär att kostnaderna för trafikskadades sjukpenning/sjukersättning ska betalas genom privata försäkringar, vilket medför avsevärda kostnadsökningar för Sveriges fordonsägare. I högeralliansens vårbudgetmotion redovisas en uträkning över premieökningen, vilken är kraftigt undervärderad. Enligt Folksams uträkningar kommer premien för en bilägare att fördubblas, vilket motsvarar en höjning med kronor per år 4. För moped, motorcykel eller snöskoter betyder högeralliansens förslag en premiehöjning på 200 procent. Detta eftersom kostnaden för personskador oftast är mycket högre än kostnaden för skadan på fordonet 5. Förslaget innebär även att en retroaktiv skatt införs som ett procentuellt påslag på premien. Högeralliansen kallar denna nya skatt för trafiksäkerhetsavgift. Extraskatten ska ge staten två miljarder kronor per år. För att få ihop dessa två miljarder krävs en premiehöjning på cirka 20 procent, eller motsvarande 400 kronor för en bilägare 6. Dessutom blir det ytterligare premiehöjningar för att finansiera kostnadsökningar i form av ökad administration, byråkrati och att antalet oförsäkrade fordon kommer att bli fler. Omfattande administrativt system och fler tvister för att avgöra vem som ska betala Till skillnad från dagen system, måste ett nytt byråkratiskt system skapas för den grupp vars ohälsa uppkommit genom trafikolyckor. Med högeralliansens förslag uppstår nya svåra gränsdragningar kring den enskildes skada. Varje enskild trafikskada kommer att innebära kostnader för försäkringsbolagen, i många fall höga kostnader. Det gör att försäkringsbolagen noggrant måste kontrollera om en skada uppkommit genom trafikolyckan eller om orsaken är en 3 När trafikförsäkringsavgiften täcker alla gamla skador blir den sammanlagda besparingen ca 8 miljarder för de gamla skadorna samt kostnaden för alla tillkommande skador, för närvarande, cirka 0,8 miljarder per år. 4 Folksam 5 Folksam 6 Folksam

4 4(9) annan. Hade den trafikskadade redan ont i ryggen före trafikolyckan? Beror värken på övervikt och inte på trafikolyckan? Om svaret är ja ska rehabiliteringsansvaret och sjukpenningkostnaderna ligga på försäkringskassan och den allmänna sjukförsäkringen. Om svaret är nej ska försäkringsbolaget stå för kostnaderna. Med högeralliansens förslag riskerar den enskilde att bollas mellan två försäkringssystem. Handläggningstiderna blir längre och ovissheten större för den enskilde större. Detta system innebär ökade kostnader på grund av ökad administration både hos försäkringsbolagen och hos försäkringskassan. Den allmänfinansierade sjukvården får också ökade kostnader för att utreda var och när olika skador uppkommit. Högeralliansens förslag tvingar den trafikskadade att vara aktiv och bevaka sina rättigheter, vilket kan leda till fler civilrättsliga processer när den enskilde tvingas processa mot sitt försäkringsbolag för att, exempelvis, få rätt till rehabilitering. Vinstdrivande försäkringsbolag avgör vem som ska få rehabilitering När det är konstaterat att en trafikolycka orsakat den enskildes ohälsa ska ansvaret för rehabilitering ligga på det privata försäkringsbolaget. Med alliansens förslag blir det vinstdrivande försäkringsbolag, genom sina skadereglerare, som avgör vem som har rätt till rehabilitering, i vilken omfattning och för vilka skador. Det ställer krav på att den enskilde är aktiv och bevakar sina rättigheter. En omläggning av ansvaret för trafikskadades rehabilitering manar också försäkringsbolagen att bygga upp egna system för att deras försäkringstagare kan gå före i vårdköerna för att därmed minska kostnaderna för försäkringsbolaget. Förslaget driver på öppnandet av nya gräddfiler och då ökar intresset för och behovet av privata sjukvårdsförsäkringar. Fler fordon riskerar att vara oförsäkrade vilket skapar höjda försäkringspremier Alla som äger en bil, eller annat motordrivet fordon, är skyldiga att teckna den obligatoriska delen av trafikförsäkringen. Fordonsägare som inte har tecknat en trafikförsäkring blir automatiskt rapporterade till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift som är avsevärt högre än den premie som man betalar för en ordinarie trafikförsäkring. Trots detta finns det de som låter bli att betala premien

5 5(9) eller avgiften till Trafikförsäkringsföreningen. Ett skäl till detta kan sannolikt vara att kostnaden för premien redan idag anses vara hög och att risken för att en olycka ska inträffa känns liten. Kostnaderna för de oförsäkrade fordonen betalas av Trafikförsäkringsföreningen vars kostnader betalas solidariskt från försäkringsbolagen. Idag är mindre en procent av det totala antalet fordon i Sverige oförsäkrade 7. Det visar att Sverige, i internationell jämförelse, har ett mycket bra och effektivt trafikförsäkringssystem med hög andel trafikförsäkrade bilar och andra försäkringspliktiga fordon. Genom kraftigt höjda premier riskerar antalet oförsäkrade fordon att öka. En ökad andel oförsäkrade fordon innebär i sin tur att skadorna måste betalas av Trafikförsäkringsföreningen. Det kan innebära att trafikförsäkringsavgifterna inte räcker till och att Trafikförsäkringsföreningens medlemsbolag måste skjuta till resurser. Det, i sin tur, leder till att försäkringsbolagen måste ta ut ännu högre premier för den enskilde fordonsägaren. Privat trafikförsäkring är inte det viktiga i arbetet för ökad trafiksäkerhet På den socialdemokratiska regeringens initiativ beslutade riksdagen att anta nollvisionen som inriktning för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet 8. Nollvisionen innebär att ingen ska dödas eller skadas till följd av trafikolyckor. För att nå detta mål föreslås att vägtranportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av nollvisionen. Ansvaret för trafiksäkerheten ska vara delat mellan trafikanterna och de som kallas systemutformarna det vill säga väghållare, fordonstillverkarna och de som ansvarar för yrkesmässiga vägtransporter. Dödstalen på de svenska vägarna har minskat sedan år Dödstalen för år 2005 beräknas till 440 människor. Det är det lägsta dödstalen sedan 1940-talet 9. Detta trots att antalet bilar och tunga fordon mångdubblats och att hastigheterna är högre. Det nuvarande arbetet med trafiksäkerhet ger alltså effekt. Högeralliansen anser att Finland är ett bra exempel på att skadefrekvensen i trafiken minskar genom att det fulla ansvaret för skadekostnaderna läggs på den 7 Trafikskadeförsäkringens årsrapport för Regeringens proposition 1996/07:

6 6(9) privata trafikförsäkringen. En enkel jämförelse visar att alliansens argument är svagt underbyggda. Statistik visar att Sverige har färre antal dödade per invånare än Finland 10. Antalet trafikdödade har minskat fortare i Sverige än i Finland. I EU:s rapport över trafiksäkerhetsutvecklingen i medlemsländerna mellan åren visar att Sverige minskat antalet döda i trafiken i högre utsträckning än genomsnittet inom EU medan Finland ligger ungefär på genomsnittsnivå. Det är överhuvudtaget väldigt osäkert om det går att göra någon koppling mellan försäkringssystemets utformning och trafiksäkerheten. Mer avgörande för säkerheten är säkert sådant som utformningen av vägar, inställningen till att köra alkohol- och drogpåverkad, 11 kraven för att få ta körkort med fler åtgärder. Svenskt arbete med en rad åtgärder sprungna ur nollvision och etappmål har därmed visat sig vara mer framgångsrik i fråga om att minska antalet dödade i trafiken. Föryngring av bilparken Moderaterna skriver i sin budgetmotion att Ett annat viktigt syfte med reformen är att stimulera utvecklingen av säkra fordon.. 12 I jämförelse med Finland kan konstateras att Finlands trafikförsäkringssystem inte lett till en snabbare föryngring av bilparken än i Sverige. Sverige har en något snabbare föryngring 13. Finlands system med högre trafikförsäkringspremier har således inte stimulerat de finska bilisterna att satsa på en nyare och mer trafiksäker bil. 10 Meddelande från kommissionen. Europeiskt åtgärdsaprogram för trafiksäkerhet, Lägesrapport efter halva tiden SEK (2006) Meddelande från kommissionen. Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet, Lägesrapport efter halva tiden SEK (2006) Motion 2005/06:Fi8 med anledning av prop 2005/06:100, 2006 års ekonomiska vårproposition av Fredrik Reinfeldt (m) mfl. 13 Bilsweden, Bilkonjunkturen, februari 2006

7 7(9) Högeralliansen vill flytta över fler försäkringsgrupper från det allmänna till försäkringsbolagen Omläggningen av trafikförsäkringen är inte den enda allmänna försäkring högeralliansen vill privatisera. Moderater har motionerat i riksdagen om att arbetsskadeförsäkringen bör förändras i en mer försäkringsmässig inriktning. 14 I motionen anförs bland annat att arbetsskadeförsäkring bör tecknas hos försäkringsbolag och att premien ska göras riskdifferentierad. Premien ska därmed skilja sig åt mellan branscher och näringar beroende på risker i arbetsmiljön. Detta innebär att premien skulle vara avsevärt högre inom byggbranschen än exempelvis på en revisionsbyrå. Högeralliansens mål är systemskifte Högeralliansens förslag om att föra över kostnader från den generella försäkringen till privata försäkringslösningar står i direkt motsats till den generella välfärdspolitik, den svenska modellen, som förs idag. Vår generella socialförsäkring är starkt omfördelande, inkomstrelaterad och utjämnar kostnaderna för olika riskgrupper. Med alliansens förslag försvagas riskutjämningen. Om en grupp, i det här fallet trafikskadade, lyfts ut från den allmänna sjukförsäkringen banar det vägen för att fler grupper lyfts ut i framtiden och att allt fler får stå för sina egna kostnader. För den som tillhör en högriskgrupp kan detta få stora ekonomiska konsekvenser. De som bäst behöver hjälp blir utan och lämnas efter. Förslaget skapar nya motsättningar mellan grupper av människor. 14 Motion 2005/06:Sf299, Arbetskadeförsäkringen, Per Westerberg m.fl.

8 8(9)

9

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Sälj inte ut våra sjukhus!

Sälj inte ut våra sjukhus! Sälj inte ut våra sjukhus! Socialdemokraterna tar fighten mot moderaternas planer på en privatiseringsrevolution av sjukvården i Stockholms län 2(14) 3(14) Sammanfattning Socialdemokraterna har granskat

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

Den svenska välfärdsmodellen kräver ett

Den svenska välfärdsmodellen kräver ett 12345678 Vilka förändringar kan göras i finansieringen? Reformer för att öka drivkrafterna till arbete Den svenska välfärdsmodellen kräver ett högt arbetskraftsdeltagande. Ett fortsatt högt arbetsutbud

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Den generella välfärden förutsätter allomfattande och starka socialförsäkringar

Den generella välfärden förutsätter allomfattande och starka socialförsäkringar 2008 1 Den generella välfärden förutsätter allomfattande och starka socialförsäkringar - De behöver dock utvecklas för att vara långsiktigt hållbara Internt arbetsmaterial Christer Persson 2008-06-11 2

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer

11 Medborgarnas acceptans för alkolås

11 Medborgarnas acceptans för alkolås 11 Medborgarnas acceptans för alkolås MHF och Salus Ansvar har låtit SIFO göra en undersökning av attityder till frivillig installation av alkolås i privata bilar. Undersökningen genomfördes i februari

Läs mer

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer

DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN

DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN rapport nr 39/2011 DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN Kopplingen mellan välfärdsmodell och tillväxten i samhället Av Christer Persson INNEHÅLL A. Den generella välfärden 1. Inledning 2. Generella modellens särart

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv!

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Författare: Marcus Arvesjö 2014-01-04 Marcus Arvesjö Förord I har jag arbetat vidare på mitt examensarbete vid Företagsekonomiska Institutet i Stockholm

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Studenternas tillträde till socialförsäkringarna Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Inledning Socialdemokraternas studiesociala grupp tillsattes med uppdraget att undersöka de

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf) Innehåll: Sid 2 Inledning

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

2000:2 B ILFÖRSÄKRINGEN EFTER AVREGLERINGEN. Rapport den 7 mars 2000

2000:2 B ILFÖRSÄKRINGEN EFTER AVREGLERINGEN. Rapport den 7 mars 2000 2000:2 B ILFÖRSÄKRINGEN EFTER AVREGLERINGEN Rapport den 7 mars 2000 1. S AMMANFATTNING År 1995 skedde en avreglering av svensk bilförsäkring. Finansinspektionen har under hösten och vintern 1999/2000 undersökt

Läs mer

Spelet om sjukförsäkringen spelet om välfärdsstaten

Spelet om sjukförsäkringen spelet om välfärdsstaten NFT 2/1998 Spelet om sjukförsäkringen spelet om välfärdsstaten av pol.mag. Henrik Holmquist, handläggare, Uppsala Studentkår Den 29 / 4 1997 stod följande att läsa på Dagens Nyheters ekonomisidor: Dyra

Läs mer

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2014-05-06 Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015; Dnr. Fi2014/1430 Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Utvecklingen av den kollektiva hemförsäkringen i Sverige

Utvecklingen av den kollektiva hemförsäkringen i Sverige Utvecklingen av den kollektiva hemförsäkringen i Sverige En historisk återblick NFT 2/21 av Christer Landelius, Folksam Närmare 2 år efter att den första kollektiva hemförsäkringen tecknades i Norge startade

Läs mer