Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Niklas Thelin.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska (M) Benita Vikström (S) Thomas Tjäderhane, (S) Agneta Rönn (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Inge Ståhlgren (S) Birgitta Luoto (S) Catharina Fredriksson (S) Lotta Johnsson Fornarve (V) Patrik Renfors (V) Siv Sjöholm Johansson (C) Bo Jender (M) Gunnar Söderberg (MP) Sören Carlsson (S) Mårthen Backman (KD) Hans Trovik (FP) Ann Svensson (S) Britta Bergström (S) Malin Björgum (S) Gun Cederbaum (M) Björn Blomqvist (M) Peter Friberg (MP) Ann-Sophie Nygren (S) Bror Sterner (S) Håkan Gustafsson (V) Klas-Gunnar Appel, (S) Ej tjänstgörande Lena Blomkvist (S) ersättare och övriga Klas-Gunnar Appel, (S) deltagare Solveig Mäkinen (S) Kicki Orha (M) Hans Nilsson, (FP) Underskrifter Sekreterare Niklas Thelin Paragrafer Ordförande Justerande Mayvor Lundberg. Bror Sterner. Bo Jender BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Niklas Thelin

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Register Kf 90 Val av justeringsledamöter Kf 91 Delårsbokslut 2010 Kf 92 Skattesats 2011 Kf 93 Taxor 2011 Kf 94 Mål och budget Kf 95 Sammanträdesdagar 2011 Kf 96 Kommunens ansvar inför ny lag om brandfarliga och explosiva varor Kf 97 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda Kf 98 Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag Kf 99 Svar på medborgarförslag om ett mer levande centrum Kf 100 Avsägelser Kf 101 Delgivning Kf 102 information Kf 103 Frågor till Kommunfullmäktige Kf 104 Motion om ekonomiskt stöd till katthem Kf 105 Motion om Lanternan, boende

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Kf 90 Dnr KS Val av justeringsledamöter Bror Sterner (S) och Bo Jender (M) utses att justera dagens protokoll. Offentlig justering sker måndag 18 oktober, 13.00, i kommunhuset rum 293.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Kf 91 Dnr KS Delårsbokslut 2010 Kommunstyrelsens kontor lämnar förslag till delårsrapport för kommunkoncernen verksamhet. Rapporten redovisar måluppföljning och ekonomiskt resultat per augusti Beslutsunderlag Delårsrapport 2010, förslag Revisionsrapport Revisorernas utlåtande KOMMUNSTYRELSEN , 128 Ajournering Kommunstyrelsen ajourneras Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Delårsrapporten fastställs med redigeringar enligt Kommunstyrelsen diskussion. Särskilt yttrande Agneta Rönn (M), Bo Jender (M), Dag Bergentoft (M), Solweig Ericsson- Kurg (FP), Siw Sjöholm Johansson ( C ) och Björn Johansson (MP) lämnar följande särskilda yttrande: I uppföljningen per mars var årsresultatet för Kommunen enligt prognos 40.5 mkr och balanskravsresultatet 18.8 mkr. Då beslöt S+V vid sittande bord att ta av det prognostiserade överskottet ur Reserv/resultatkrav för att byta till lågenergilampor, asfaltera, avsätta pengar till politikerutbildning, köpa webbkamera och anordna personalfest. Alliansen och Miljöpartiet reserverade sig mot sättet att redan i april ta i anspråk fiktiva pengar ur en prognos och att göra det i strid med beslutsordningen som säger att det är Kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen som beslutar i budgetfrågor. Dessutom visade det prognostiserade överskottet att den Sverigehögsta skattehöjningen var onödig, vilket vi tidigare hävdat. Vid dagens uppföljning har årsprognosen för resultatet sjunkit från 40,5 till 25,5 mkr och balanskravsresultatet från 18,8 till 8,0 mkr. Det återstår fyra månader av året och den hittillsvarande utvecklingen förskräcker.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Kf 91 Dnr KS Vi anser att det är av största vikt att hålla budget och att alla kostnadsökningar som uppstår genom politiska beslut utanför budget tydligt redovisas. Det ekonomiska ansvaret ska med lätthet kunna utkrävas. Vi reagerar också kraftigt mot att budgeten justeras under löpande år när beslut fattas om utnyttjande av reserver och andra justeringar. Enligt god redovisningssed finns det bara en budget och den ska ligga fast, senare uppdateringar är löpande prognoser. Det är också helt omöjligt att följa upp det presenterade delårsresultatet med åtföljande prognos mot den fastställda budgeten. Delårsresultatet och budgeten är nämligen uppställda på helt olika sätt, varför de olika posterna inte är jämförbara. Verksamhetskostnaderna stämmer inte och resultatreserven har ändrats. Som exempel kan också nämnas att försäljning av fastigheter och tomträtter enligt årsprognosen uppgår till 20,0 mkr mot budget 8,0 mkr. Skillnaden är helt missvisande eftersom man i årsprognosen inte redovisat kostnaderna för försäljningen. När det gäller investeringar anges i delårsrapporten rondellen vid polishuset för 5,3 mkr. Detta skall jämföras med budgeterade 1,0 mkr. Förutsättningarna för investeringen var att kommunen skulle bidra med 1,0 mkr och att resterande del skulle täckas av statliga medel och av hamnbolaget. Var tog dessa pengar vägen? Var de inte säkrade? Vi förutsätter att en acceptabel förklaring kan lämnas innan årsbokslut upprättas. KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag 1 Solweig Eriksson-Kurg (FP) föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för de poster i delårsbokslutet som visar ett negativt resultat samt att återkomma till Kommunfullmäktige för redovisning. Benita Vikström (S) och Gunnar Söderberg (MP) instämmer. Förslag 2 Benita Vikström (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Propositionsordning 1 Ordförande frågar angående Solweig Eriksson-Kurgs förslag 1 och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. Propositionsordning 2 Ordförande frågar angående Benita Vikströms förslag 2 och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Kf 91 Dnr KS Kommunfullmäktiges beslut 1. Delårsrapporten fastställs. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för de poster i delårsbokslutet som visar ett negativt resultat samt att återkomma till Kommunfullmäktige för redovisning. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) och Peter Friberg (MP lämnar följande särskilda yttrande: Miljöpartiet de gröna lämnade ett särskilt yttrande vid behandlingen av detta ärende redan i kommunstyrelsen Miljöpartiet de gröna reserverade sig mot sättet att redan i april ta i anspråk fiktiva pengar ur en prognos och att göra det i strid med beslutsordningen. Den säger att det är Kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen som beslutar i budgetfrågor. Vi reagerar också kraftigt mot att budgeten justeras under löpande år när beslut fattas om utnyttjande av reserver och andra justeringar. Enligt god redovisningssed finns det bara en budget och den ska ligga fast, senare uppdateringar är löpande prognoser. När budgeten justerats under löpande år kan man inte följa upp det presenterade delårsresultatet med åtföljande prognos mot den fastställda budgeten. Delårsresultatet och budgeten är nämligen uppställda på helt olika sätt, varför de olika posterna inte är jämförbara. Detta är inte en acceptabel ordning utan måste ändras till kommande år. Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Kf 92 Dnr KS Skattesats 2011 Den skattesats som ligger till grund för förslag till mål- och budget är 22,28 kr per skattekrona. Beslutsunderlag Mål och budget , förslag Budget från Alliansen i Oxelösund KOMMUNSTYRELSEN , 130 Framskrivet förslag Kommunstyrelsens kontor föreslår Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesats för 2011 till 22,28 kr per skattekrona. Förslag 1 Agneta Rönn (M) föreslår att skattesats för 2011 sänks med 20 öre och fastställs till 22,08 kr per skattekrona. Förslag 2 Patrik Renfors (V) föreslår avslag till Agneta Rönns förslag 1. Benita Vikström (S) instämmer. Förslag 3 Björn Johansson (MP) föreslår återremiss. Förslag 4 Benita Vikström (S) föreslår avslag till Björn Johanssons förslag 3. Patrik Renfors (V) instämmer. Propositionsordning 1 Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras enligt Björn Johanssons förslag 3. Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. Propositionsordning 2 Ordförande ställer framskrivet förslag mot Agneta Rönns förslag 1 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Deltar inte i beslutet Björn Johansson (MP) deltar inte i beslutet från och med propositionsordning 2.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Kf 92 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Skattesats för 2011 fastställs till 22,28 kr per skattekrona. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M), Sten Nordlander (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE , Förslag Agneta Rönn (M) föreslår att skattesatsen för 2011 fastställs till kr per skattekrona. Deltar inte i beslutet Gunnar Söderberg (MP) deltar inte i beslutet. Propositionsordning Ordförande ställer Agneta Rönns förslag mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut Skattesats för 2011 fastställs till 22,28 kr per skattekrona. Reservationer Bo Jender (M), Agneta Rönn (M), Gun Cederbaum (M), Luiza Kaminska (M), Jan Widegren (M), Sten Nordlander (M) samt Björn Blomqvist (M) reserverar sig mot beslutet. Solweig Eriksson-Kurg (FP), Hans Trovik (FP), Siw Sjöholm Johansson (C) och Mårthen Backman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agneta Rönns förslag. Beslut till: Göran Bernhardsson

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Kf 93 Dnr KS Taxor 2011 Enligt beslut från 2008 ska kommunens samtliga taxor beslutas samtidigt med Mål och budget och redovisas i ett samlat dokument. Inför Kommunfullmäktiges beslut 2009 om 2010 års taxor sågs samtliga kommunala taxor över och sammanställdes i ett samlat dokument. Därefter har taxeärendet kompletterats, bland annat med taxor för renhållning och VA samt med taxor sammanhängande med kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Inför årets beredning i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har inte de kommunala taxorna för 2011 sammanställts. Kommunstyrelsens kontor föreslår att nämnders och kommunala bolags taxor antas var för sig och att kommunstyrelsens kontor återkommer med ett samlat dokument över kommunens taxor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor med bilagor Protokoll från Oxelö Energi , 36 KOMMUNSTYRELSEN , 131 Förslag Björn Johansson (MP) föreslår återremiss. Propositionsordning Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras enligt Björn Johanssons förslag. Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Taxor för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2011 fastställs enligt följande; A Taxa för äldre- och handikappomsorg i ordinarie boende, 334 kr per timme (indexreglerat). B Taxa för olika hjälpmedel uttas med belopp motsvarande egenavgift C Taxa för städning av säborum vid dödsfall eller avflyttning utgår ur nämndens förslag.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Kf 93 Dnr KS Taxor för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 2011 fastställs enligt följande; A G-faktorn höjs från 41 till 46 B Reviderade taxor för: - uppdragsverksamhet - lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa - strålskyddslagens områden - prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - offentlig kontroll inom livsmedelsområdet - plan- och byggärenden - installation av eldstad och rökkanal C Taxor för långtidsparkering, torghandel och upplåtelse av allmän plats blir oförändrade, 3. Reviderade taxor för brandskyddskontroll samt sotningstaxa fastställs enligt bilaga. 4. Taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2011 fastställs enligt nämndens förslag. 5. VA-taxa 2011 fastställs enligt förslag från Oxelö Energi, vilket motsvarar en höjning av brukningsavgiften med 2 % i jämförelse med Taxor för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), samt övriga olycksförebyggande myndighets ärenden vid Sörmlandskustens Räddningstjänst fastställs enligt förslag från Räddningstjänsten. 7. Övriga kommunala taxor är oförändrade.

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Kf 93 Dnr KS KOMMUNFULLMÄKTIGE Deltar inte i beslutet Gunnar Söderberg (MP) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktiges beslut Enligt Kommunstyrelsen. Beslut till: Nämnder och styrelse

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Kf 94 Dnr KS Mål och budget Kommunstyrelsens kontor lämnar förslag till mål och budget Beslutsunderlag Mål och budget , förslag Budget från Alliansen i Oxelösund KOMMUNSTYRELSEN , 132 Framskrivet förslag Enligt beslutsunderlag samt under sammanträdet kompletterat med följande förslag: 1. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att nyupplåna, och därmed att öka kommunens skulder, med 75 miljoner kr under Av Iånemassan är 50 miljoner kr avsedda för kommunens egna behov och 25 miljoner kr avsedda för de helägda kommunala bolagens behov. 2. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att omsatta Iån 2011, d v s att låna upp belopp som motsvarar lånebeloppen på de lån som förfaller till betalning under året. Förslag 1 Agneta Rönn (M) föreslår att alliansens alternativa budget sänds ut med kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde 13 oktober Förslag 2 Agneta Rönn (M) föreslår avslag på framskrivet förslag om särskild jämställdhetspott. Förslag 3 Agneta Rönn (M) föreslår att 2,3 % avsätts till löneöversyn. Förslag 4 Agneta Rönn (M) föreslår att reserv/resultatkrav läggs in i resultatet. Förslag 5 Agneta Rönn (M) föreslår återställning av skatten med 20 öre per år

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Kf 94 Dnr KS Förslag 6 Agneta Rönn (M) föreslår kostnadsreduktion i verksamheterna genom rationaliseringar och alternativa utförare 0, 5% 2011 och 1% per år Förslag 6 Agneta Rönn (M) föreslår satsningar om totalt 3.5 mkr för att bekämpa ungdomsarbetslöshet, minska gruppstorleken i förskolan för de minsta barnen, stimulera företagsetableringar samt öka samarbetet med frivilligorganisationerna i deras utåtriktade sociala verksamhet. Förslag 7 Patrik Renfors (V) föreslår avslag till Agneta Rönns förslag 2-6. Benita Vikström (S) instämmer. Förslag 8 Björn Johansson (MP) föreslår återremiss. Propositionsordning 1 Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras enligt Björn Johanssons förslag 8. Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. Propositionsordning 2 Ordförande ställer framskrivet förslag mot Agneta Rönns förslag 2-7 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Deltar inte i beslutet Björn Johansson (MP) deltar inte i beslutet från och med propositionsordning 2.

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Kf 94 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Mål och budget fastställs. 2. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att nyupplåna, och därmed att öka kommunens skulder, med 75 miljoner kr under Av Iånemassan är 50 miljoner kr avsedda för kommunens egna behov och 25 miljoner kr avsedda för de helägda kommunala bolagens behov. 3. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att omsätta Iån 2011, d v s att låna upp belopp som motsvarar lånebeloppen på de lån som förfaller till betalning under året. 4. Alliansens alternativa budget sänd ut med kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde 13 oktober Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M), Sten Nordlander (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag 1 Benita Vikström (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Patrik Renfors (V), Lotta Johnsson Fornarve (V), Catharina Fredriksson (S), Inge Ståhlgren (S), Britta Bergström (S) och Thomas Tjäderhane (S) instämmer. Förslag 2 Agneta Rönn (M) föreslår att jämställdhetspotten tas bort och att felaktiga löneskillnader hanteras inom kollektivavtalens ramar. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 3 Agneta Rönn (M) föreslår att 2,3 % avsätts till löneöversyn. Solweig Eriksson- Kurg (FP) instämmer. Förslag 4 Agneta Rönn (M) föreslår att reserv/resultatkrav läggs in i resultatet. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer.

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Kf 94 Dnr KS Förslag 5 Agneta Rönn (M) föreslår att skatten återställs med 20 öre per år. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 6 Agneta Rönn (M) föreslår kostnaderna i verksamheterna minskar med 0, 5% 2011 och 1% per år 2012 och Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 7 Agneta Rönn (M) föreslår att 3.5 mkr satsas för att förstärka välfärden genom att bekämpa ungdomsarbetslöshet, minska gruppstorleken i förskolan för de minsta barnen, stimulera företagsetableringar samt öka samarbetet med frivillig-organisationerna i deras utåtriktade sociala verksamhet. Fördelning efter behov och prioritering. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 8 Agneta Rönn (M) föreslår, om förslag 2-7 avslås, avslag på Kommunstyrelsens förslag till budget och bifall till alliansens budgetförslag. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 9 Agneta Rönn (M) föreslår att en grupp med representanter för alla partier inför nästa Mål och budget får i uppdrag att föreslå mätbara mål, mått och nyckeltal, som kan följas upp under fem närmast föregående år. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 10 Benita Vikström (S) föreslår avslag till Agneta Rönns förslag 2-9. Patrik Renfors (V) och Inge Ståhlgren (S) instämmer. Ajournering Kommunfullmäktige ajourneras Deltar inte i beslutet Gunnar Söderberg (MP) deltar inte i beslutet. Propositionsordning 1 Ordförande frågar angående vart och ett av Agneta Rönns förslag 2-7 och finner att Kommunfullmäktige avslår förslagen.

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Kf 94 Dnr KS Propositionsordning 2 Ordförande ställer alliansens förslag till budget, enligt Agneta Rönns förslag 8, mot Kommunstyrelsens förslag 1 och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 3 Ordförande frågar angående Agneta Rönns förslag 9 och finner att Kommunfullmäktige avslår förslaget. Propositionsordning 4 Ordförande frågar angående Kommunstyrelsens förslag 2 och 3 och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslagen. Kommunfullmäktiges beslut 1. Mål och budget fastställs. 2. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att nyupplåna, och därmed att öka kommunens skulder, med 75 miljoner kr under Av Iånemassan är 50 miljoner kr avsedda för kommunens egna behov och 25 miljoner kr avsedda för de helägda kommunala bolagens behov. 3. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att omsätta Iån 2011, d v s att låna upp belopp som motsvarar lånebeloppen på de lån som förfaller till betalning under året. Reservationer Bo Jender (M), Agneta Rönn (M), Gun Cederbaum (M), Luiza Kaminska (M), Jan Widegren (M), Sten Nordlander (M) samt Björn Blomqvist (M) reserverar sig mot beslutet. Solweig Eriksson-Kurg (FP), Hans Trovik (FP), Siw Sjöholm Johansson (C) och Mårthen Backman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agneta Rönns förslag. Beslut till: Nämnder och styrelse Kommunbolagen

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Kf 95 Dnr KS Sammanträdesdagar 2011 Kommunstyrelsens kontor föreslår sammanträdesdagar för 2011 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget innebär att respektive nämnd kompletterar med egna sammanträdesdagar för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Tidplan 2011 KOMMUNSTYRELSEN , 135 Förslag Patrik Renfors (V) föreslår att Kommunfullmäktiges budgetsammanträde ska hållas i oktober. Propositionsordning Ordförande frågar angående Patrik Renfors förslag och finner att Kommunstyrelsen avslår förslaget. Kommunstyrelsens beslut Sammanträdesplan för Kommunstyrelsen fastställs. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige fastställs. KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag 1 Patrik Renfors (V) föreslår att Kommunfullmäktiges budgetsammanträde ska hållas i oktober. Förslag 2 Benita Vikström (S) föreslår avslag till Patrik Renfors förslag 1.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Kf 95 Dnr KS Propositionsordning Ordförande ställer Patrik Renfors förslag 1 mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige fastställs. Beslut till: Nämnder och styrelse Agneta West Kerstin Samuelsson

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Kf 96 Dnr KS Kommunens ansvar inför ny lag om brandfarliga och explosiva varor Riksdagen har 1 juli 2010 utfärdat en ny lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Lagen innebär bl.a. att kommunerna övertar ansvar från polismyndigheterna vad avser hantering av tillstånd och tillsyn för explosiv vara. Kommunerna ska själva besluta om var tillstånds- och tillsynsfrågorna för brandfarlig och explosiv vara ska hanteras inom kommunen. Vidare ges kommunen möjlighet att ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn. Sedan tidigare har olika ärenden inom området brandfarlig vara handlagts av Sörmlandskustens räddningstjänst i Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner. Även tillsyn av brandfarlig vara i ovanstående kommuner sker idag via Sörmlandskustens räddningstjänst. Kommunen har med anledning av lagens införande att fatta beslut om ansvarig nämnd, organisatorisk hemvist för ärendehantering, reviderad delegationsordning samt avgifter för tillståndshandläggning och tillsyn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag till delegationsordning Samverkan gällande utförande av uppgifter enligt LBE KOMMUNSTYRELSEN , 137 Förslag Benita Vikström (S) föreslår att Kommunstyrelsen utses till ansvarig nämnd. Propositionsordning Ordförande frågar angående Benita Vikströms förslag och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Kf 96 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen utses till ansvarig nämnd. 2. Hantering av tillstånd och tillsyn delegeras till Sörmlandskustens räddningstjänst 3. Delegationsordning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor fastställs. 4. Kommunstyrelsen uppdras att teckna samverkansavtal med Sörmlandskustens räddningstjänst. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktiges beslut Enligt Kommunstyrelsen. Beslut till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Örjan Scheller KFS

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Kf 97 Dnr KS Arvoden och ersättningar till förtroendevalda Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde , 25, fick kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till ett nytt system för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Följande ändringar föreslås i ersättningsbestämmelserna: Bestämmelser som begränsar möjligheten till förlorad arbetsförtjänst har flyttats till 3. Uppdragsgrad har införts för vissa uppdrag och återfinns i beloppsbilagan. Nytt stycke har tillförts 3 som reglerar rätten till förlorad arbetsförtjänst. Möjlighet för kommunstyrelse respektive nämnder att besluta om förrättningsarvode även för vice ordföranden. Arvode för heltids oppositionsråd har införts. Arvode för Förab har införts Nya arvodesnivåer har införts för, framför allt, ordföranden inom samtliga nämnder. Samtliga nämndordföranden är undantagna från rätten att begära förlorad arbetsförtjänst. Arvodesnivåer för Förab Utöver utredningsdirektivet föreslås en ändring av fribeloppet för visstidspension. Det föreslagna reglementet innebär höjda arvoden inom flera områden. Förutom inrättande av heltids oppositionsråd föreslås höjda arvoden för, framför allt, ordförande i nämnder. Ändringen innebär dock samtidigt att möjligheten för att begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst försvinner för dessa befattningshavare. Totalt beräknas framskrivna förändringar ge en nettokostnadsökning på ca kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor med bilagor

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Kf 97 Dnr KS KOMMUNSTYRELSEN , 134 Framskrivet förslag Kommunstyrelsens kontor föreslår Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige: 1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda inklusive utsänd beloppsbilaga med giltighet from antas. 2. Fribeloppet enligt "Bestämmelser och pension och avgångsersättning för förtroendevalda" 10 mom. 3 anges till 3 basbelopp. 3. Förabs nästkommande bolagsstämma beslutar om styrelsearvode. 4. Finansieringen av den delen av kostnadsökningen som inte täcks av Reserverat belopp i Mål och Budget 2010 belastar kommunstyrelsens oförutsedda ( kronor). 5. Kommunchefen ges i uppdrag att omfördela nämndernas budget för politisk verksamhet utifrån nya arvodesnivåer. Förslag 1 Benita Vikström (S) föreslår följande arvoden, angivet i andel av riksdagsmannaarvodet : Ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, 30% Ordförande för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 30% Ordförande för Utbildningsnämnden, 35 % Ordförande för Vård- och omsorgsnämnden, 40% Förslag 2 Benita Vikström (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att utforma en plattform för teknisk support till ordförandegrupp och oppositionsråd. Förslag 3 Benita Vikström (S) föreslår att gruppledarnas arvoden inarbetas i dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Förslag 4 Björn Johansson (MP) föreslår återremiss. Förslag 5 Benita Vikström (S) föreslår avslag på Björn Johanssons förslag 4.

23 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Kf 97 Dnr KS Förslag 6 Agneta Rönn (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att se över arvoden och ersättningar till ledamöter i Förab och dotterbolagen med redovisning och förslag i samband med årsstämmor våren Benita Vikström (S) instämmer. Förslag 7 Agneta Rönn (M) föreslår en översyn av kommunens politiska organisation, i syfte att reducera kostnaderna för politisk verksamhet. Förslag 8 Benita Vikström (S) föreslår avslag till Agneta Rönns förslag 7. Förslag 9 Agneta Rönn (M) föreslår att fribeloppet enligt "Bestämmelser och pension och avgångsersättning för förtroendevalda" 10 mom. 3 anges till 1 prisbasbelopp. Propositionsordning 1 Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras enligt Björn Johanssons förslag 4. Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. Propositionsordning 2 Ordförande frågar angående Benita Vikströms förslag 1 och 3 och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslagen. Propositionsordning 3 Ordförande frågar angående Agneta Rönns förslag 9 och finner att Kommunstyrelsen avslår förslaget. Propositionsordning 4 Ordförande frågar angående Agneta Rönns förslag 6 och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Propositionsordning 5 Ordförande frågar angående Benita Vikströms förslag 2 och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Propositionsordning 6 Ordförande frågar angående Agneta Rönns förslag 7 och finner att Kommunstyrelsen avslår förslaget.

24 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Kf 97 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda inklusive utsänd beloppsbilaga med giltighet from antas med följande förändringar; a. Arvoden, angivet i andel av riksdagsmannaarvodet, ska utgöra : För ordförande för Kultur- och fritidsnämnden; 30% För ordförande för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden; 30% För ordförande för Utbildningsnämnden; 35 % För ordförande för Vård- och omsorgsnämnden; 40% b. Gruppledarnas arvoden inarbetas i dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 2. Fribeloppet enligt "Bestämmelser och pension och avgångsersättning för förtroendevalda" 10 mom. 3 anges till 3 basbelopp. 3. Finansieringen av den delen av kostnadsökningen som inte täcks av reserverat belopp i Mål och Budget 2010 belastar kommunstyrelsens oförutsedda. 4. Kommunchefen ges i uppdrag att omfördela nämndernas budget för politisk verksamhet utifrån nya arvodesnivåer. 5. Kommunchefen får i uppdrag att se över arvoden och ersättningar till ledamöter i Förab och dotterbolagen. Redovisning och förslag ges i samband med årsstämmor våren Kommunchefen får i uppdrag att utforma en plattform för teknisk support till ordförandegrupp och oppositionsråd. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Sten Nordlander (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Kommunala heltids- och deltidsförtroendevalda (40% och högre) har i förhållande till de flesta andra arbetande människor enligt PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda 2001:65) ett mycket generöst skydd när uppdraget upphör och arvodet försvinner.

25 Sammanträdesprotokoll Blad 25 Kf 97 Dnr KS Syftet är att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå från att ägna sig åt politik och riskera att stå på bar backe när uppdraget är slut. Man ska i lugn och ro kunna skaffa nya inkomster och intill dess ha sin visstidspension eller sin avgångsersättning. Syftet har aldrig varit att pensionen eller avgångsersättningen ska vara bottenplatta för nya inkomster. Därför samordnas visstidspensioner och avgångsersättningar med andra inkomster. Kommunfullmäktige i Oxelösund beslöt 2002 att anta PBF för kommunens förtroendevalda och att fribeloppet skulle vara ett prisbasbelopp. Idag är det och ökar till fr.o.m (Pensionen minskas efter avräknat fribelopp med 75% av förvärvsinkomsten). Vi anser att ingångna avtal ska respekteras. Men i framtiden kan det vara rimligt att anpassa politikers pensions- och avgångsersättningar till de regler som gäller för arbetsmarknaden i övrigt. Vi anser att det utifrån syftet med PBF inte finns anledning att ändra tidigare Kommunfullmäktigebeslut för att Oxelösunds politiker ska få ett mera frikostigt inkomstskydd. Det belastar skattebetalarna med ännu större kostnader för politiken. Att politiker på andra håll kringgått samordningsbestämmelserna med hjälp av att etablera egna företag eller helt enkelt inte brytt sig om att skaffa nya förvärvsinkomster anser vi bidrar till ett ökat politikerförakt. Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet Arvoden och ersättningar till förtroendevalda har undertecknad yrkat bifall till förslaget att Oppositionsrådet får 75% av Riksdagsmannaarvode (RA) med 100% uppdragsgrad avseende samtliga uppdrag i kommunkoncernen, vilket vi från Miljöpartiet de grönas sida sedan tidigare anser vara väl underbyggt. Kostnadsökningen av denna förändring från nuvarande 40% av RA till 75% har av kommunchefen beräknats till kronor per år vilket ryms inom av Mål- och budgetberedningen reserverade kronor till arvodesändringar. Däremot har jag yrkat återremiss vad gäller övriga i ärendet föreslagna förändringar av reglementet samt till föreslagen ökning av fribeloppet enligt Bestämmelser och pension och avgångsersättning för förtroendevalda 10 mom. 3, från nuvarande ett basbelopp till 3 basbelopp. Vi anser att den redovisade översynen inte beaktar helheten i arvodessystemet och att de förändringar som i besparingssyfte genomfördes under 2009 inte har utvärderats. Vi ifrågasätter också rimligheten i de kostnadsökningar som de förslagna förändringarna innebär.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer