Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Niklas Thelin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska (M) Benita Vikström (S) Thomas Tjäderhane, (S) Agneta Rönn (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Inge Ståhlgren (S) Birgitta Luoto (S) Catharina Fredriksson (S) Lotta Johnsson Fornarve (V) Patrik Renfors (V) Siv Sjöholm Johansson (C) Bo Jender (M) Gunnar Söderberg (MP) Sören Carlsson (S) Mårthen Backman (KD) Hans Trovik (FP) Ann Svensson (S) Britta Bergström (S) Malin Björgum (S) Gun Cederbaum (M) Björn Blomqvist (M) Peter Friberg (MP) Ann-Sophie Nygren (S) Bror Sterner (S) Håkan Gustafsson (V) Klas-Gunnar Appel, (S) Ej tjänstgörande Lena Blomkvist (S) ersättare och övriga Klas-Gunnar Appel, (S) deltagare Solveig Mäkinen (S) Kicki Orha (M) Hans Nilsson, (FP) Underskrifter Sekreterare Niklas Thelin Paragrafer Ordförande Justerande Mayvor Lundberg. Bror Sterner. Bo Jender BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Niklas Thelin

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Register Kf 90 Val av justeringsledamöter Kf 91 Delårsbokslut 2010 Kf 92 Skattesats 2011 Kf 93 Taxor 2011 Kf 94 Mål och budget Kf 95 Sammanträdesdagar 2011 Kf 96 Kommunens ansvar inför ny lag om brandfarliga och explosiva varor Kf 97 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda Kf 98 Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag Kf 99 Svar på medborgarförslag om ett mer levande centrum Kf 100 Avsägelser Kf 101 Delgivning Kf 102 information Kf 103 Frågor till Kommunfullmäktige Kf 104 Motion om ekonomiskt stöd till katthem Kf 105 Motion om Lanternan, boende

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Kf 90 Dnr KS Val av justeringsledamöter Bror Sterner (S) och Bo Jender (M) utses att justera dagens protokoll. Offentlig justering sker måndag 18 oktober, 13.00, i kommunhuset rum 293.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Kf 91 Dnr KS Delårsbokslut 2010 Kommunstyrelsens kontor lämnar förslag till delårsrapport för kommunkoncernen verksamhet. Rapporten redovisar måluppföljning och ekonomiskt resultat per augusti Beslutsunderlag Delårsrapport 2010, förslag Revisionsrapport Revisorernas utlåtande KOMMUNSTYRELSEN , 128 Ajournering Kommunstyrelsen ajourneras Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Delårsrapporten fastställs med redigeringar enligt Kommunstyrelsen diskussion. Särskilt yttrande Agneta Rönn (M), Bo Jender (M), Dag Bergentoft (M), Solweig Ericsson- Kurg (FP), Siw Sjöholm Johansson ( C ) och Björn Johansson (MP) lämnar följande särskilda yttrande: I uppföljningen per mars var årsresultatet för Kommunen enligt prognos 40.5 mkr och balanskravsresultatet 18.8 mkr. Då beslöt S+V vid sittande bord att ta av det prognostiserade överskottet ur Reserv/resultatkrav för att byta till lågenergilampor, asfaltera, avsätta pengar till politikerutbildning, köpa webbkamera och anordna personalfest. Alliansen och Miljöpartiet reserverade sig mot sättet att redan i april ta i anspråk fiktiva pengar ur en prognos och att göra det i strid med beslutsordningen som säger att det är Kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen som beslutar i budgetfrågor. Dessutom visade det prognostiserade överskottet att den Sverigehögsta skattehöjningen var onödig, vilket vi tidigare hävdat. Vid dagens uppföljning har årsprognosen för resultatet sjunkit från 40,5 till 25,5 mkr och balanskravsresultatet från 18,8 till 8,0 mkr. Det återstår fyra månader av året och den hittillsvarande utvecklingen förskräcker.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Kf 91 Dnr KS Vi anser att det är av största vikt att hålla budget och att alla kostnadsökningar som uppstår genom politiska beslut utanför budget tydligt redovisas. Det ekonomiska ansvaret ska med lätthet kunna utkrävas. Vi reagerar också kraftigt mot att budgeten justeras under löpande år när beslut fattas om utnyttjande av reserver och andra justeringar. Enligt god redovisningssed finns det bara en budget och den ska ligga fast, senare uppdateringar är löpande prognoser. Det är också helt omöjligt att följa upp det presenterade delårsresultatet med åtföljande prognos mot den fastställda budgeten. Delårsresultatet och budgeten är nämligen uppställda på helt olika sätt, varför de olika posterna inte är jämförbara. Verksamhetskostnaderna stämmer inte och resultatreserven har ändrats. Som exempel kan också nämnas att försäljning av fastigheter och tomträtter enligt årsprognosen uppgår till 20,0 mkr mot budget 8,0 mkr. Skillnaden är helt missvisande eftersom man i årsprognosen inte redovisat kostnaderna för försäljningen. När det gäller investeringar anges i delårsrapporten rondellen vid polishuset för 5,3 mkr. Detta skall jämföras med budgeterade 1,0 mkr. Förutsättningarna för investeringen var att kommunen skulle bidra med 1,0 mkr och att resterande del skulle täckas av statliga medel och av hamnbolaget. Var tog dessa pengar vägen? Var de inte säkrade? Vi förutsätter att en acceptabel förklaring kan lämnas innan årsbokslut upprättas. KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag 1 Solweig Eriksson-Kurg (FP) föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för de poster i delårsbokslutet som visar ett negativt resultat samt att återkomma till Kommunfullmäktige för redovisning. Benita Vikström (S) och Gunnar Söderberg (MP) instämmer. Förslag 2 Benita Vikström (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Propositionsordning 1 Ordförande frågar angående Solweig Eriksson-Kurgs förslag 1 och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. Propositionsordning 2 Ordförande frågar angående Benita Vikströms förslag 2 och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Kf 91 Dnr KS Kommunfullmäktiges beslut 1. Delårsrapporten fastställs. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för de poster i delårsbokslutet som visar ett negativt resultat samt att återkomma till Kommunfullmäktige för redovisning. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) och Peter Friberg (MP lämnar följande särskilda yttrande: Miljöpartiet de gröna lämnade ett särskilt yttrande vid behandlingen av detta ärende redan i kommunstyrelsen Miljöpartiet de gröna reserverade sig mot sättet att redan i april ta i anspråk fiktiva pengar ur en prognos och att göra det i strid med beslutsordningen. Den säger att det är Kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen som beslutar i budgetfrågor. Vi reagerar också kraftigt mot att budgeten justeras under löpande år när beslut fattas om utnyttjande av reserver och andra justeringar. Enligt god redovisningssed finns det bara en budget och den ska ligga fast, senare uppdateringar är löpande prognoser. När budgeten justerats under löpande år kan man inte följa upp det presenterade delårsresultatet med åtföljande prognos mot den fastställda budgeten. Delårsresultatet och budgeten är nämligen uppställda på helt olika sätt, varför de olika posterna inte är jämförbara. Detta är inte en acceptabel ordning utan måste ändras till kommande år. Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Kf 92 Dnr KS Skattesats 2011 Den skattesats som ligger till grund för förslag till mål- och budget är 22,28 kr per skattekrona. Beslutsunderlag Mål och budget , förslag Budget från Alliansen i Oxelösund KOMMUNSTYRELSEN , 130 Framskrivet förslag Kommunstyrelsens kontor föreslår Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesats för 2011 till 22,28 kr per skattekrona. Förslag 1 Agneta Rönn (M) föreslår att skattesats för 2011 sänks med 20 öre och fastställs till 22,08 kr per skattekrona. Förslag 2 Patrik Renfors (V) föreslår avslag till Agneta Rönns förslag 1. Benita Vikström (S) instämmer. Förslag 3 Björn Johansson (MP) föreslår återremiss. Förslag 4 Benita Vikström (S) föreslår avslag till Björn Johanssons förslag 3. Patrik Renfors (V) instämmer. Propositionsordning 1 Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras enligt Björn Johanssons förslag 3. Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. Propositionsordning 2 Ordförande ställer framskrivet förslag mot Agneta Rönns förslag 1 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Deltar inte i beslutet Björn Johansson (MP) deltar inte i beslutet från och med propositionsordning 2.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Kf 92 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Skattesats för 2011 fastställs till 22,28 kr per skattekrona. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M), Sten Nordlander (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE , Förslag Agneta Rönn (M) föreslår att skattesatsen för 2011 fastställs till kr per skattekrona. Deltar inte i beslutet Gunnar Söderberg (MP) deltar inte i beslutet. Propositionsordning Ordförande ställer Agneta Rönns förslag mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut Skattesats för 2011 fastställs till 22,28 kr per skattekrona. Reservationer Bo Jender (M), Agneta Rönn (M), Gun Cederbaum (M), Luiza Kaminska (M), Jan Widegren (M), Sten Nordlander (M) samt Björn Blomqvist (M) reserverar sig mot beslutet. Solweig Eriksson-Kurg (FP), Hans Trovik (FP), Siw Sjöholm Johansson (C) och Mårthen Backman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agneta Rönns förslag. Beslut till: Göran Bernhardsson

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Kf 93 Dnr KS Taxor 2011 Enligt beslut från 2008 ska kommunens samtliga taxor beslutas samtidigt med Mål och budget och redovisas i ett samlat dokument. Inför Kommunfullmäktiges beslut 2009 om 2010 års taxor sågs samtliga kommunala taxor över och sammanställdes i ett samlat dokument. Därefter har taxeärendet kompletterats, bland annat med taxor för renhållning och VA samt med taxor sammanhängande med kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Inför årets beredning i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har inte de kommunala taxorna för 2011 sammanställts. Kommunstyrelsens kontor föreslår att nämnders och kommunala bolags taxor antas var för sig och att kommunstyrelsens kontor återkommer med ett samlat dokument över kommunens taxor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor med bilagor Protokoll från Oxelö Energi , 36 KOMMUNSTYRELSEN , 131 Förslag Björn Johansson (MP) föreslår återremiss. Propositionsordning Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras enligt Björn Johanssons förslag. Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Taxor för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2011 fastställs enligt följande; A Taxa för äldre- och handikappomsorg i ordinarie boende, 334 kr per timme (indexreglerat). B Taxa för olika hjälpmedel uttas med belopp motsvarande egenavgift C Taxa för städning av säborum vid dödsfall eller avflyttning utgår ur nämndens förslag.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Kf 93 Dnr KS Taxor för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 2011 fastställs enligt följande; A G-faktorn höjs från 41 till 46 B Reviderade taxor för: - uppdragsverksamhet - lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa - strålskyddslagens områden - prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - offentlig kontroll inom livsmedelsområdet - plan- och byggärenden - installation av eldstad och rökkanal C Taxor för långtidsparkering, torghandel och upplåtelse av allmän plats blir oförändrade, 3. Reviderade taxor för brandskyddskontroll samt sotningstaxa fastställs enligt bilaga. 4. Taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2011 fastställs enligt nämndens förslag. 5. VA-taxa 2011 fastställs enligt förslag från Oxelö Energi, vilket motsvarar en höjning av brukningsavgiften med 2 % i jämförelse med Taxor för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), samt övriga olycksförebyggande myndighets ärenden vid Sörmlandskustens Räddningstjänst fastställs enligt förslag från Räddningstjänsten. 7. Övriga kommunala taxor är oförändrade.

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Kf 93 Dnr KS KOMMUNFULLMÄKTIGE Deltar inte i beslutet Gunnar Söderberg (MP) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktiges beslut Enligt Kommunstyrelsen. Beslut till: Nämnder och styrelse

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Kf 94 Dnr KS Mål och budget Kommunstyrelsens kontor lämnar förslag till mål och budget Beslutsunderlag Mål och budget , förslag Budget från Alliansen i Oxelösund KOMMUNSTYRELSEN , 132 Framskrivet förslag Enligt beslutsunderlag samt under sammanträdet kompletterat med följande förslag: 1. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att nyupplåna, och därmed att öka kommunens skulder, med 75 miljoner kr under Av Iånemassan är 50 miljoner kr avsedda för kommunens egna behov och 25 miljoner kr avsedda för de helägda kommunala bolagens behov. 2. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att omsatta Iån 2011, d v s att låna upp belopp som motsvarar lånebeloppen på de lån som förfaller till betalning under året. Förslag 1 Agneta Rönn (M) föreslår att alliansens alternativa budget sänds ut med kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde 13 oktober Förslag 2 Agneta Rönn (M) föreslår avslag på framskrivet förslag om särskild jämställdhetspott. Förslag 3 Agneta Rönn (M) föreslår att 2,3 % avsätts till löneöversyn. Förslag 4 Agneta Rönn (M) föreslår att reserv/resultatkrav läggs in i resultatet. Förslag 5 Agneta Rönn (M) föreslår återställning av skatten med 20 öre per år

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Kf 94 Dnr KS Förslag 6 Agneta Rönn (M) föreslår kostnadsreduktion i verksamheterna genom rationaliseringar och alternativa utförare 0, 5% 2011 och 1% per år Förslag 6 Agneta Rönn (M) föreslår satsningar om totalt 3.5 mkr för att bekämpa ungdomsarbetslöshet, minska gruppstorleken i förskolan för de minsta barnen, stimulera företagsetableringar samt öka samarbetet med frivilligorganisationerna i deras utåtriktade sociala verksamhet. Förslag 7 Patrik Renfors (V) föreslår avslag till Agneta Rönns förslag 2-6. Benita Vikström (S) instämmer. Förslag 8 Björn Johansson (MP) föreslår återremiss. Propositionsordning 1 Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras enligt Björn Johanssons förslag 8. Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. Propositionsordning 2 Ordförande ställer framskrivet förslag mot Agneta Rönns förslag 2-7 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Deltar inte i beslutet Björn Johansson (MP) deltar inte i beslutet från och med propositionsordning 2.

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Kf 94 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Mål och budget fastställs. 2. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att nyupplåna, och därmed att öka kommunens skulder, med 75 miljoner kr under Av Iånemassan är 50 miljoner kr avsedda för kommunens egna behov och 25 miljoner kr avsedda för de helägda kommunala bolagens behov. 3. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att omsätta Iån 2011, d v s att låna upp belopp som motsvarar lånebeloppen på de lån som förfaller till betalning under året. 4. Alliansens alternativa budget sänd ut med kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde 13 oktober Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M), Sten Nordlander (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag 1 Benita Vikström (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Patrik Renfors (V), Lotta Johnsson Fornarve (V), Catharina Fredriksson (S), Inge Ståhlgren (S), Britta Bergström (S) och Thomas Tjäderhane (S) instämmer. Förslag 2 Agneta Rönn (M) föreslår att jämställdhetspotten tas bort och att felaktiga löneskillnader hanteras inom kollektivavtalens ramar. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 3 Agneta Rönn (M) föreslår att 2,3 % avsätts till löneöversyn. Solweig Eriksson- Kurg (FP) instämmer. Förslag 4 Agneta Rönn (M) föreslår att reserv/resultatkrav läggs in i resultatet. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer.

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Kf 94 Dnr KS Förslag 5 Agneta Rönn (M) föreslår att skatten återställs med 20 öre per år. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 6 Agneta Rönn (M) föreslår kostnaderna i verksamheterna minskar med 0, 5% 2011 och 1% per år 2012 och Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 7 Agneta Rönn (M) föreslår att 3.5 mkr satsas för att förstärka välfärden genom att bekämpa ungdomsarbetslöshet, minska gruppstorleken i förskolan för de minsta barnen, stimulera företagsetableringar samt öka samarbetet med frivillig-organisationerna i deras utåtriktade sociala verksamhet. Fördelning efter behov och prioritering. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 8 Agneta Rönn (M) föreslår, om förslag 2-7 avslås, avslag på Kommunstyrelsens förslag till budget och bifall till alliansens budgetförslag. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 9 Agneta Rönn (M) föreslår att en grupp med representanter för alla partier inför nästa Mål och budget får i uppdrag att föreslå mätbara mål, mått och nyckeltal, som kan följas upp under fem närmast föregående år. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Förslag 10 Benita Vikström (S) föreslår avslag till Agneta Rönns förslag 2-9. Patrik Renfors (V) och Inge Ståhlgren (S) instämmer. Ajournering Kommunfullmäktige ajourneras Deltar inte i beslutet Gunnar Söderberg (MP) deltar inte i beslutet. Propositionsordning 1 Ordförande frågar angående vart och ett av Agneta Rönns förslag 2-7 och finner att Kommunfullmäktige avslår förslagen.

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Kf 94 Dnr KS Propositionsordning 2 Ordförande ställer alliansens förslag till budget, enligt Agneta Rönns förslag 8, mot Kommunstyrelsens förslag 1 och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 3 Ordförande frågar angående Agneta Rönns förslag 9 och finner att Kommunfullmäktige avslår förslaget. Propositionsordning 4 Ordförande frågar angående Kommunstyrelsens förslag 2 och 3 och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslagen. Kommunfullmäktiges beslut 1. Mål och budget fastställs. 2. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att nyupplåna, och därmed att öka kommunens skulder, med 75 miljoner kr under Av Iånemassan är 50 miljoner kr avsedda för kommunens egna behov och 25 miljoner kr avsedda för de helägda kommunala bolagens behov. 3. Kommunstyrelsen/koncernbanken har rätt att omsätta Iån 2011, d v s att låna upp belopp som motsvarar lånebeloppen på de lån som förfaller till betalning under året. Reservationer Bo Jender (M), Agneta Rönn (M), Gun Cederbaum (M), Luiza Kaminska (M), Jan Widegren (M), Sten Nordlander (M) samt Björn Blomqvist (M) reserverar sig mot beslutet. Solweig Eriksson-Kurg (FP), Hans Trovik (FP), Siw Sjöholm Johansson (C) och Mårthen Backman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Agneta Rönns förslag. Beslut till: Nämnder och styrelse Kommunbolagen

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Kf 95 Dnr KS Sammanträdesdagar 2011 Kommunstyrelsens kontor föreslår sammanträdesdagar för 2011 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget innebär att respektive nämnd kompletterar med egna sammanträdesdagar för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Tidplan 2011 KOMMUNSTYRELSEN , 135 Förslag Patrik Renfors (V) föreslår att Kommunfullmäktiges budgetsammanträde ska hållas i oktober. Propositionsordning Ordförande frågar angående Patrik Renfors förslag och finner att Kommunstyrelsen avslår förslaget. Kommunstyrelsens beslut Sammanträdesplan för Kommunstyrelsen fastställs. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige fastställs. KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag 1 Patrik Renfors (V) föreslår att Kommunfullmäktiges budgetsammanträde ska hållas i oktober. Förslag 2 Benita Vikström (S) föreslår avslag till Patrik Renfors förslag 1.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Kf 95 Dnr KS Propositionsordning Ordförande ställer Patrik Renfors förslag 1 mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige fastställs. Beslut till: Nämnder och styrelse Agneta West Kerstin Samuelsson

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Kf 96 Dnr KS Kommunens ansvar inför ny lag om brandfarliga och explosiva varor Riksdagen har 1 juli 2010 utfärdat en ny lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Lagen innebär bl.a. att kommunerna övertar ansvar från polismyndigheterna vad avser hantering av tillstånd och tillsyn för explosiv vara. Kommunerna ska själva besluta om var tillstånds- och tillsynsfrågorna för brandfarlig och explosiv vara ska hanteras inom kommunen. Vidare ges kommunen möjlighet att ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn. Sedan tidigare har olika ärenden inom området brandfarlig vara handlagts av Sörmlandskustens räddningstjänst i Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner. Även tillsyn av brandfarlig vara i ovanstående kommuner sker idag via Sörmlandskustens räddningstjänst. Kommunen har med anledning av lagens införande att fatta beslut om ansvarig nämnd, organisatorisk hemvist för ärendehantering, reviderad delegationsordning samt avgifter för tillståndshandläggning och tillsyn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag till delegationsordning Samverkan gällande utförande av uppgifter enligt LBE KOMMUNSTYRELSEN , 137 Förslag Benita Vikström (S) föreslår att Kommunstyrelsen utses till ansvarig nämnd. Propositionsordning Ordförande frågar angående Benita Vikströms förslag och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Kf 96 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen utses till ansvarig nämnd. 2. Hantering av tillstånd och tillsyn delegeras till Sörmlandskustens räddningstjänst 3. Delegationsordning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor fastställs. 4. Kommunstyrelsen uppdras att teckna samverkansavtal med Sörmlandskustens räddningstjänst. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktiges beslut Enligt Kommunstyrelsen. Beslut till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Örjan Scheller KFS

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Kf 97 Dnr KS Arvoden och ersättningar till förtroendevalda Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde , 25, fick kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till ett nytt system för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Följande ändringar föreslås i ersättningsbestämmelserna: Bestämmelser som begränsar möjligheten till förlorad arbetsförtjänst har flyttats till 3. Uppdragsgrad har införts för vissa uppdrag och återfinns i beloppsbilagan. Nytt stycke har tillförts 3 som reglerar rätten till förlorad arbetsförtjänst. Möjlighet för kommunstyrelse respektive nämnder att besluta om förrättningsarvode även för vice ordföranden. Arvode för heltids oppositionsråd har införts. Arvode för Förab har införts Nya arvodesnivåer har införts för, framför allt, ordföranden inom samtliga nämnder. Samtliga nämndordföranden är undantagna från rätten att begära förlorad arbetsförtjänst. Arvodesnivåer för Förab Utöver utredningsdirektivet föreslås en ändring av fribeloppet för visstidspension. Det föreslagna reglementet innebär höjda arvoden inom flera områden. Förutom inrättande av heltids oppositionsråd föreslås höjda arvoden för, framför allt, ordförande i nämnder. Ändringen innebär dock samtidigt att möjligheten för att begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst försvinner för dessa befattningshavare. Totalt beräknas framskrivna förändringar ge en nettokostnadsökning på ca kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor med bilagor

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Kf 97 Dnr KS KOMMUNSTYRELSEN , 134 Framskrivet förslag Kommunstyrelsens kontor föreslår Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige: 1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda inklusive utsänd beloppsbilaga med giltighet from antas. 2. Fribeloppet enligt "Bestämmelser och pension och avgångsersättning för förtroendevalda" 10 mom. 3 anges till 3 basbelopp. 3. Förabs nästkommande bolagsstämma beslutar om styrelsearvode. 4. Finansieringen av den delen av kostnadsökningen som inte täcks av Reserverat belopp i Mål och Budget 2010 belastar kommunstyrelsens oförutsedda ( kronor). 5. Kommunchefen ges i uppdrag att omfördela nämndernas budget för politisk verksamhet utifrån nya arvodesnivåer. Förslag 1 Benita Vikström (S) föreslår följande arvoden, angivet i andel av riksdagsmannaarvodet : Ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, 30% Ordförande för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 30% Ordförande för Utbildningsnämnden, 35 % Ordförande för Vård- och omsorgsnämnden, 40% Förslag 2 Benita Vikström (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att utforma en plattform för teknisk support till ordförandegrupp och oppositionsråd. Förslag 3 Benita Vikström (S) föreslår att gruppledarnas arvoden inarbetas i dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Förslag 4 Björn Johansson (MP) föreslår återremiss. Förslag 5 Benita Vikström (S) föreslår avslag på Björn Johanssons förslag 4.

23 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Kf 97 Dnr KS Förslag 6 Agneta Rönn (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att se över arvoden och ersättningar till ledamöter i Förab och dotterbolagen med redovisning och förslag i samband med årsstämmor våren Benita Vikström (S) instämmer. Förslag 7 Agneta Rönn (M) föreslår en översyn av kommunens politiska organisation, i syfte att reducera kostnaderna för politisk verksamhet. Förslag 8 Benita Vikström (S) föreslår avslag till Agneta Rönns förslag 7. Förslag 9 Agneta Rönn (M) föreslår att fribeloppet enligt "Bestämmelser och pension och avgångsersättning för förtroendevalda" 10 mom. 3 anges till 1 prisbasbelopp. Propositionsordning 1 Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras enligt Björn Johanssons förslag 4. Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. Propositionsordning 2 Ordförande frågar angående Benita Vikströms förslag 1 och 3 och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslagen. Propositionsordning 3 Ordförande frågar angående Agneta Rönns förslag 9 och finner att Kommunstyrelsen avslår förslaget. Propositionsordning 4 Ordförande frågar angående Agneta Rönns förslag 6 och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Propositionsordning 5 Ordförande frågar angående Benita Vikströms förslag 2 och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Propositionsordning 6 Ordförande frågar angående Agneta Rönns förslag 7 och finner att Kommunstyrelsen avslår förslaget.

24 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Kf 97 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda inklusive utsänd beloppsbilaga med giltighet from antas med följande förändringar; a. Arvoden, angivet i andel av riksdagsmannaarvodet, ska utgöra : För ordförande för Kultur- och fritidsnämnden; 30% För ordförande för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden; 30% För ordförande för Utbildningsnämnden; 35 % För ordförande för Vård- och omsorgsnämnden; 40% b. Gruppledarnas arvoden inarbetas i dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 2. Fribeloppet enligt "Bestämmelser och pension och avgångsersättning för förtroendevalda" 10 mom. 3 anges till 3 basbelopp. 3. Finansieringen av den delen av kostnadsökningen som inte täcks av reserverat belopp i Mål och Budget 2010 belastar kommunstyrelsens oförutsedda. 4. Kommunchefen ges i uppdrag att omfördela nämndernas budget för politisk verksamhet utifrån nya arvodesnivåer. 5. Kommunchefen får i uppdrag att se över arvoden och ersättningar till ledamöter i Förab och dotterbolagen. Redovisning och förslag ges i samband med årsstämmor våren Kommunchefen får i uppdrag att utforma en plattform för teknisk support till ordförandegrupp och oppositionsråd. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Sten Nordlander (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Kommunala heltids- och deltidsförtroendevalda (40% och högre) har i förhållande till de flesta andra arbetande människor enligt PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda 2001:65) ett mycket generöst skydd när uppdraget upphör och arvodet försvinner.

25 Sammanträdesprotokoll Blad 25 Kf 97 Dnr KS Syftet är att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå från att ägna sig åt politik och riskera att stå på bar backe när uppdraget är slut. Man ska i lugn och ro kunna skaffa nya inkomster och intill dess ha sin visstidspension eller sin avgångsersättning. Syftet har aldrig varit att pensionen eller avgångsersättningen ska vara bottenplatta för nya inkomster. Därför samordnas visstidspensioner och avgångsersättningar med andra inkomster. Kommunfullmäktige i Oxelösund beslöt 2002 att anta PBF för kommunens förtroendevalda och att fribeloppet skulle vara ett prisbasbelopp. Idag är det och ökar till fr.o.m (Pensionen minskas efter avräknat fribelopp med 75% av förvärvsinkomsten). Vi anser att ingångna avtal ska respekteras. Men i framtiden kan det vara rimligt att anpassa politikers pensions- och avgångsersättningar till de regler som gäller för arbetsmarknaden i övrigt. Vi anser att det utifrån syftet med PBF inte finns anledning att ändra tidigare Kommunfullmäktigebeslut för att Oxelösunds politiker ska få ett mera frikostigt inkomstskydd. Det belastar skattebetalarna med ännu större kostnader för politiken. Att politiker på andra håll kringgått samordningsbestämmelserna med hjälp av att etablera egna företag eller helt enkelt inte brytt sig om att skaffa nya förvärvsinkomster anser vi bidrar till ett ökat politikerförakt. Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet Arvoden och ersättningar till förtroendevalda har undertecknad yrkat bifall till förslaget att Oppositionsrådet får 75% av Riksdagsmannaarvode (RA) med 100% uppdragsgrad avseende samtliga uppdrag i kommunkoncernen, vilket vi från Miljöpartiet de grönas sida sedan tidigare anser vara väl underbyggt. Kostnadsökningen av denna förändring från nuvarande 40% av RA till 75% har av kommunchefen beräknats till kronor per år vilket ryms inom av Mål- och budgetberedningen reserverade kronor till arvodesändringar. Däremot har jag yrkat återremiss vad gäller övriga i ärendet föreslagna förändringar av reglementet samt till föreslagen ökning av fribeloppet enligt Bestämmelser och pension och avgångsersättning för förtroendevalda 10 mom. 3, från nuvarande ett basbelopp till 3 basbelopp. Vi anser att den redovisade översynen inte beaktar helheten i arvodessystemet och att de förändringar som i besparingssyfte genomfördes under 2009 inte har utvärderats. Vi ifrågasätter också rimligheten i de kostnadsökningar som de förslagna förändringarna innebär.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (26) Kommunstyrelsen 2010-09-30. Restaurang Strömkällan Nyköping, kl 13.30-17.35 Ajournering 15.00-16.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (26) Kommunstyrelsen 2010-09-30. Restaurang Strömkällan Nyköping, kl 13.30-17.35 Ajournering 15.00-16. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (26) Plats och tid Restaurang Strömkällan Nyköping, kl 13.30-17.35 Ajournering 15.00-16.00 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Rådsalen, Cupan kl 18.00-21.15 Beslutande Mayvor Lundberg (s) Katarina Jakobsson (m) Jan Widegren (m) Bjarne Westerlund (s) Birger Svensson (s) Luiza Kaminska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293, 13.35-18.15 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Birger Svensson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1. Kommunfullmäktige 2009-04-01

Sammanträdesprotokoll Blad 1. Kommunfullmäktige 2009-04-01 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Plats och tid Rådsalen, Cupan, kl 18.00-21.35 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Ann-Sophie Nygren (S) Birger Svensson (S) Torbritt Bökman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(17) Paragrafer Sekreterare Susanna Shaibu

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(17) Paragrafer Sekreterare Susanna Shaibu 1(17) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-20.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Bror Sterner (S) Luiza Kaminska (M) Eva Asthage (M) Birger Svensson (S) Björn Johansson (MP) Dag Bergentoft (M) Sinikka

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.30. Beslutande Britta Bergström (s) Luiza Kaminska (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Kommunfullmäktige 2013-10-30. Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 104-117.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Kommunfullmäktige 2013-10-30. Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 104-117. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-20.15 Beslutande Ann-Sophie Nygren (S) Bror Sterner (S) Luiza Kaminska, ordförande (M) Eva Asthage (M) Birger Svensson (S)

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (7) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl 13.15-13.17 Beslutande Birgitta Luoto Ägarombud Övriga deltagare Benita Vikström Styrelsens ordförande Agneta Rönn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunfullmäktige 2010-11-10 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 106-120. Niklas Thelin

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunfullmäktige 2010-11-10 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 106-120. Niklas Thelin Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Plats och tid Rådsalen, Cupan kommunhuset rum 293 kl 13.15 Beslutande Carlsson Sören (S) Björgum Malin (S) Lundberg Mayvor (S) Thor Leif (M) Kaminska Luiza (M) Sterner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Sammanträdesdatum Blad 1 (26) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Mayvor Lundberg (s) Senja Peltonen (v) Kerstin Eriksson (s) Berit Karlsson (s) Agnetha Bertheau (v) Bror Sterner

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 14.40-16.55 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Mayvor Lundberg (s) Bjarne Westerlund (s) Berit Karlsson (s) Tuula Wikstedt (s) Luiza Kaminska (m) Bodil

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 16.20-16.45 Beslutande Britta Bergström Linus Fogel Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren Bror Sterner Björn Johansson (MP) Dag

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-16.40 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Jan Grundström (m) Charlotte

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 14.00-16.45 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner Utbildningsnämnden 2006-02-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.15. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Susanne Josefsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Sören Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Sören Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.45-17.25 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2011-05-12. Anna-Karin Bergstén Socialchef. Ingela Mindemark.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2011-05-12. Anna-Karin Bergstén Socialchef. Ingela Mindemark. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-03-31 1 (25) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-20.10

Kommunfullmäktige 2004-03-31 1 (25) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-20.10 Sammanträdesdatum Blad 1 (25) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-20.10 Mayvor Lundberg (s) Britta Bergström (s) Kerstin Eriksson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Agnetha Bertheau (v) Jan

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Ulf Lindelöw, 24-35 Kommunchef Ulf Karlsson, 31. Verksamhetsansvarig VA, Oxelö Energi BEVIS ...

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Ulf Lindelöw, 24-35 Kommunchef Ulf Karlsson, 31. Verksamhetsansvarig VA, Oxelö Energi BEVIS ... Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådssalen, Cupan kl 18.00-20.59 Beslutande Mayvor Lundberg (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Torbritt Bökman (m) Birger Svensson (s) Bjarne Westerlund

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 8.30-10.40 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Britta Bergström (S) Olov Zakrisson (S) Sten Nordlander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.20 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Monika Agnedal, Camilla Salomonsson, Kristina Jernberg, BEVIS.. Margareta Rundström

Monika Agnedal, Camilla Salomonsson, Kristina Jernberg, BEVIS.. Margareta Rundström Sammanträdesdatum Blad 1 (20) Plats och tid Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00 20.10 Beslutande Mayvor Lundberg (s) Bror Sterner (s) Kerstin Eriksson (s) Björn Blomqvist (m) Benita Vikström (s) Britt-Marie

Läs mer

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.20 Beslutande Sören Carlsson (s) Jan T. Staszewski (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund (s) Katarina

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 17.00-20.40 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Leif Thor (M) Luiza Kaminska (M) Bror Sterner (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.25-15.20 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

(S) Lars-Åke Lindman, 43-47 (S) Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Leif Thor. Äldrekoordinator Charlotte Tydén, 40

(S) Lars-Åke Lindman, 43-47 (S) Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Leif Thor. Äldrekoordinator Charlotte Tydén, 40 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson, 40-42 (S) Lars-Åke Lindman, 43-47 (S) Klas-Gunnar Appel

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Vård- och omsorgsnämnden Linda Bogne. Ingela Mindemark Carin Olofsson, 49 Enhetschef BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Vård- och omsorgsnämnden Linda Bogne. Ingela Mindemark Carin Olofsson, 49 Enhetschef BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.25 15.30 Beslutande Gun Cederbaum (M) Lars-Åke Lindman (S) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m)

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m) Sammanträdesdatum Blad 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer