Sista sidan beskriver hur översiktsplanen ska hållas levande och vad som gäller om man i framtiden finner att planen är inaktuell.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sista sidan beskriver hur översiktsplanen ska hållas levande och vad som gäller om man i framtiden finner att planen är inaktuell."

Transkript

1 Del 6 Så här ska vi arbeta för framtiden! I avsnittet Så ska vi arbeta för framtiden beskrivs ett arbetssätt som vi tror kan bidra till att Växtplats Ulricehamn verkligen kommer att användas som ett verktyg för att nå vår vision. Vi har format en vision, en framtidsbild, vi har formulerat strategier och riktlinjer som ska leda oss mot en god framtida utveckling i Ulricehamns kommun. Det finns möjligheter till en kraftfull positiv utveckling. För att Växtplats Ulricehamn inte bara ska bli planer på papperet utan också ge resultat som syns i verkligheten, den verklighet som för Ulricehamnarna innebär ett gott liv krävs ett nytt arbetssätt. Genom att låta de övergripande och långsiktiga målsättningarna knyta ihop verksamheter med olika inriktning så kan vi på ett effektivt sätt gemensamt röra oss i rätt riktning mot en önskad framtid. På de följande sidorna har vi listat de planeringsinsatser och åtgärder som krävs för att intentionerna ska kunna förverkligas. Här beskriver vi också hur viktigt det är att det finns en gemensam bild av vilka faktorer i vår omvärld som påverkar beslut som fattas i kommunen. Kan vi enas kring vikten av de långsiktiga målen, visionen, så måste detta sedan få påverka kommunens olika verksamheter. Det kan göras i budgetprocessen, genom uppföljningar av målen i översiktsplanen och i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Sista sidan beskriver hur översiktsplanen ska hållas levande och vad som gäller om man i framtiden finner att planen är inaktuell. Vår ambition har varit att skapa en översiktsplan som kan bli ett levande dokument med betydelse för alla som bor och är verksamma i Ulricehamns kommun. Förändringar i vår omvärld sker i allt snabbare takt och det ska vi ge utrymme för i vår planering. Men de grundläggande värdena är stabila. Och de finns i rik mängd hos oss som växer upp och växer till i Ulricehamns kommun. Och de kommer att gälla för lång tid framöver. 83

2 Saker vi behöver göra för att nå intentionerna! För att genomföra och fullfölja översiktsplanens intentioner krävs en rad fortsatta planeringsinsatser och övriga aktiva åtgärder. Planeringsåtgärd Övergripande planering Den lokala demokratin ska utvecklas så att underifrånperspektivet från medborgarna samerkar med kommunen och formar morgondagens samhälle Fördjupning av översiktsplanen ska upprättas över Ulricehamns stad. Ett samlat grepp ska tas från kommunens sida för utvecklingen i Gällstadområdet. Kommunen ska verka för att bibehålla servicen på landsbygden och aktivt arbeta för en levande landsbygd. Boende Boendekvalitéerna i kommunen ska marknadsföras till presumtiva inflyttare. Sjönära mindre bebyggelseområden ska planläggas vid Tolken, Åsunden och Strängseredsjön. Ge möjlighet för enkla ungdomsbostäder och seniorboende 55+ i centrala lägen, nära service och kommunikationer. Ansvarig STUBO Åtgärder Kommunikationer Utredningsarbetet kring ombyggnad av riksväg 40 till motorvägsstandard ska intensifieras. Utredningsarbetet med Götalandsbanan ska intensifieras. 84

3 Kommunen ska verka för att standard- höjande åtgärder samt drift och underhåll sker med god kvalitet på det robusta vägnätet, enligt den kommunala vägnätsplanen. Kommunen ska verka för ett miljöanpassat transportsystem. Gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och samåkning ska främjas. (MöTs-projektet) Kommunen ska satsa på hållbara transporter och i enlighet med resepolicyn välja säkra och miljövänliga fordon. (MöTs-projektet) Kollektivtrafikens turtäthet och attraktivitet ska förbättras. Funktionshindrades, barns och äldres tillgänglighet i systemet ska öka. Pendelparkeringar ska ordnas vid kollektiv- Serviceförvaltningen trafikens knutpunkter. En satsning på anropsstyrd trafik med gemensam beställningscentral i Sjuhärad för sjukresor, färdtjänst, kompletteringstrafik och ringbil ska göras. Trafiknätsanalyser ska upprättas och genomföras i de större orterna. Nollvisionen ska vara riktmärke för åtgärderna. Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunen ska arbeta för att skapa trafik- Serviceförvaltningen säkra miljöer med minimerade personskaderisker. Uppställningsplatser och haveriplats för farligt gods på väg ska anordnas. En kommuntäckande bredbandsutbyggnad ska ske. Serviceförvaltning UEAB Åtgärder 85

4 Arbete och företag I samråd med företagare och forskare ska näringslivets framtida behov studeras. Attraktiva industriområden och områden för tjänsteproduktion ska skapas. Marknadsföra och sprida information om EU-projekt och internationell lansering. Företagarklimatet ska marknadsföras till presumtiva inflyttande företag och nyföretagande ska stödjas. Utbildning Samverkan med högskolor och universitet ska stärkas. Skolorna i Ulricehamn ska vidareutvecklas och fördjupa samarbetet med näringslivet och högskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen Social omsorg Samarbetsformerna för social omsorg, utbildning och övrig planering ska utvecklas. Ett strategiskt Vård- och omsorgsprogram ska tas fram. Vård- och omsorgsförvaltningen Kulturverksamhet Ett strategiskt kulturprogram ska tas fram. Kulturförvaltningen Åtgärder En kulturell mötesplats ska skapas. En gestaltningsskola ska utvecklas. Kulturförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 86

5 Övrigt För att säkerställa de kulturhistoriska värdena ska ett kulturmiljövårdsprogram för hela kommunen upprättas. Naturvårdsprogram ska upprättas som underlag för säkerställande av naturvåden. Ett åtgärdsprogram ska också tas fram för kommunens naturvårdsarbete. Sanatorieskogen ska säkerställas för friluftslivet. Komosse ska utveckla till ett internationellt Ulricehamns turistbyrå besöktsmål och lärcentrum. Ett alternativt läge för Prångens camping ska utredas. En alternativ lokalisering av Vistavallen ska utredas. Agenda 21 och Energiplanens intentioner ska genomföras. Energiplanen ska uppdateras en gång per mandatperiod. Värmeplaner ska upprättas för Blidsberg, Dalum, Gällstad, Hökerum, Timmele En riskanalys, inriktad på det kommunaltekniska försörjningssystemet, farligt gods på väg och industrier som hanterar mycket farligt gods ska genomföras. Markbäcks dricksvatten ska förbättras genom att en vattenledning dras dit från Ulricehamns stad. Verka för att dåliga enskilda VAanläggningar förändras till gemensamma med större driftsäkerhet och lägre miljöbelastning. Serviceförvaltningen Åtgärder 87

6 Så ska intentionerna knytas till vår vardag! Fortsatt hantering av översiktsplanen Förändringar sker idag i allt snabbare takt. Många förändringar i omvärlden påverkar oss i Ulricehamn i vårt arbete och vår planering. Det är därför viktigt att vi har tillgång till en bra och aktuell omvärldsanalys. De omvärldsfaktorer som har betydelse för kommunens verksamheter ska få genomslag i både översiktsplanen och budgeten. Våra långsiktiga och kortsiktiga mål påverkas ju av samma faktorer i omvärlden, faktorer som vi inte själva styr över men som påverkar vilka åtgärder som ska planeras. Kommunens framtidsbild, vision Växtplats Ulricehamns kommun, ska styra arbetet med såväl översiktsplan och budget. Översiktsplanen har en längre tidshorisont än budgeten men båda ska leda mot samma mål. Visionen visar mot en framgångsrik utveckling för Ulricehamns kommun. Visionens uppgift är att ge inriktning, motivation och inspiration, men för att förverkligas måste den också ligga till grund för beslut och beteende. Den ska se till att alla processer leder mot samma mål. Mål, strategier och riktlinjer ska formas utifrån visionen. I budgetanvisningarna ska detta tydligt framgå. Det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden är av stor vikt när översiktsplanen ska kopplas samman med budgetprocessen. Verksamhetsidéer och inriktningar bör ansluta till översiktsplanens mål och strategier. Varje budgetprocess bör därför starta med ett arbete där översiktsplanens intentioner diskuteras och ses över mot en aktuell omvärldsanalys. (Tjänstemannaseminarie i december). Ett kontinuerligt uppdaterad långsiktig bedömning av varje års nuläge ska sedan påverka budgetarbetet så att de åtgärder som görs på kort sikt också får de avsedda följderna på lång sikt. I budgetarbetet ska också översiktsplanens intentioner omvandlas till prioriterade åtgärder inom de resursramar som finns tillgängliga. Nämnderna ska i sin verksamhet ta hänsyn till hur de påverkas av omvärlden och av vision Växtplats Ulricehamns kommun. De övergripande målen konkretiseras här i verksamhetsmål, nyckeltal och aktiviteter/åtgärder. (Politiskt seminarie - Budgetberedning och dialog i april). Varje budgetår följs upp i ett bokslut, som visar hur de genomförda aktiviteterna och åtgärderna har svarat upp mot verksamhetsidé, mål, vision och omvärldskrav. Med ett sådant väl genomtänkt arbetssätt kommer vi succesivt att öka våra möjligheter att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Ulricehamns kommun. (Politiskt seminarie - Bokslutsberedning och uppföljning mot översiktsplanen i februari). 88

7 Kopplingen mellan den långsiktiga och kortsiktiga planeringen, på de olika politiska nivåerna. Detta är ett nytt arbetssätt och tanken är att bättre samordna, knyta ihop, kommunens verksamhet och få in ett långsiktigt tänkande. Kvalitet, demokrati och kundperspektiv är viktiga delar. Kommunens arbete i förvaltningarna ska ske utifrån översiktsplanens intentioner och den kommunpolitiska viljan. Detta ska genomsyra vår verksamhet! Fortsatt hantering av översiktsplanen 89

8 Tidsschema för det rullande arbetet! Fortsatt hantering av översiktsplanen Månad December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September - December Aktivitet Tjänstemannaseminarium - Ca 2 dagar. Berörda på förvaltningarna och ledningsgruppen. Omvärldsanalys och diskussion kring översiktsplanens aktualitet och intentioner vad gäller vision och mål, mm. Resultatet redovisas i ett särskilt dokument som innehåller grundförutsättningarna för budgetarbetett Budgetanvisningar för nästa 3 år arbetas fram. KS antar budgetanvisningarna. Politiskt seminarium - Ca 2 dagar. KSAU, nämndspresidierna och tjänstemannaledningsgruppen. Alla partier ska vara representerade. Bokslutsberedning och uppföljning mot översiktsplanen. Har vi satt pengar på rätt saker och går vi mot en långsiktigt hållbar utveckling? Budgetarbetet pågår på förvaltningarna. Budgetarbetet pågår på förvaltningarna. Uppföljning. Årsredovisningen antas i KF. Politiskt seminarium - Ca 2 dagar. KSAU, nämndspresidierna och tjänstemannaledningsgruppen. Alla partier ska vara representerade. Budgetberedning och dialog. Avstämning av budgeten mot omvärldsanalysen, översiktsplanens vision, mål och strategier samt mot verksamhetsidén. Politisk behandling av budgeten. Uppföljning. KF antar budgeten för 3 år. Delårsbokslut. Uppföljning. Fördelning av anslag på förvaltningsnivå. 90

9 Aktualitetsförklaring ska ske minst vart fjärde år! Översiktsplanen består av följande handlingar: Del 1 Mål- och strategidokument, Del 2 Kunskapskälla, Del 3 Konsekvensbeskrivning samt fördjupningar över Gällstad Rånnaväg, Sanatorieskogen, Trädet och Älmestad. (De gamla kommundelsplanerna gäller inte längre.) Aktualitetsförklaringen inbegriper såväl den kommunomfattande planen som ändringar i form av fördjupningar eller tillägg. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan och kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Ställningstagandet avser enbart översiktsplanens aktualitet, dvs i vilken utsträckning översiktsplanens intentioner fortfarande är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar. Innehållet i planen ändras inte i något avseende genom beslutet. Om kommunfullmäktige finner att planen är inaktuell, är det dock naturligt att kommunen tar ställning till att inleda en översyn av planen. Om översiktsplanen behöver ändras, följer en period då kommunen i vissa avseenden har en inaktuell plan. Planen gäller dock tills en ny antagits. Denna situation kräver uppmärksamhet när planen används som beslutsunderlag. Inför aktualiseringen ska länsstyrelsen redovisa de synpunkter i fråga om statliga intressen som kan vara av betydelse för kommunens beslut. Länsstyrelsen ska också samlat redovisa sin syn på hur dessa synpunkter förhåller sig till planen. Kommuninvånarna och andra intressenter ska informeras om kommunfullmäktiges beslut. Detta kan ske genom ortspressen och på kommunens anslagstavla. Beslutet om planens aktualitet ska fogas till översiktsplanens handlingar. Det bör också sändas till länsstyrelsen och Boverket så att de får en aktuell bild av översiktsplanen. Fortsatt hantering av översiktsplanen 91

Del 2 Hur ska vi nå framtiden?

Del 2 Hur ska vi nå framtiden? Del 2 Hur ska vi nå framtiden? I avsnittet Hur vi ska nå framtiden beskrivs de strategier, inom varje målområde, som vi behöver arbeta efter för att visionen och målen ska nås. Utifrån vår vision ska vi

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidspolitisktt handlingsprogram för Ulricehamns kommun ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA VISION/MÅL ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidsverksamheten bidrar till att lyfta livskvaliteten i kommunen. Ett rikt

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Resultatet av ett samarbete mellan Täby, Upplands Väsby och Vaxholms stad TREKOMMUNERS- PROJEKTET Denna skrift är framtagen på uppdrag av och i samråd med kommunerna

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer