SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande Allmänhetens frågestund...4 Borgensramar för kommunens helägda bolag...5 Regionförbundet Jönköpings län årsredovisning 2009 samt redovisning Två år med RUP...7 Eksjö Energi delägarskap i Smålands Bredband AB...8 Budget enskilda vägar Upprustning av Prästängsskolan, motion Hyresnivåer vid uthyrning av skollokaler Tillsyn av handel med receptfria läkemedel Kommunstyrelsens reglemente revidering Lag om brandfarliga och explosiva varor Val av godkänd revisor för vissa stiftelser Koncernbidrag år Finansrapport per Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet -revisionsrapport Länstrafikens delårsrapport januari mars Hedersplats Eksjö - medborgarförslag Starta en bilpool i Eksjö - motion Restaurering av stadsvapnet på Hemtjänstens hus - medborgarförslag Skyltning i staden - motion Ledsagning till personer med funktionsnedsättning - motion Kommunal bilpool - motion Villkor vid utbetalning av kommunala bidrag - motion Fördjupad översiktsplan för Mariannelund - motion Eksjöpanelen nr

2 Sammanträdesdatum 2(34) Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl ande Anders Gustafsson (M) ordf 127, 128, Östen Johnsson (C) 127, 128, , ordf 129 Ingegerd Axell (S) Kjell Axell (S) Tomas Erazim (M) Lennart Bogren (C) Bo Bergvall (S) förhindrad. Ersättare Per-Olof Askerhäll (S) Håkan Dufva (KD) Göran Persson (M) Erling Johansson (C) Andreas Henning (S) Inger Stenström (S) Kerstin Robertson (M) Bernhard Issal (C) Lars-Göran Lind (KD) Sven-Olov Lindahl (FP) forts Utses att justera Per Sixtensson och Bahram Kouchakpour Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Anders Gustafsson Östen Johnsson... Per Sixtensson Bahram Kouchakpour ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(34) forts Kent Andersson (S) Marie-Louise Gunnarsson (M) Mikael Andersen (MP) förhindrad. Ersättare Lea Petersson (MP) Agneta Sköldunger (C) Peter Lindholm (S) Ylva Eriksson (M) Nils-Gunnar Karlsson Johan Starck (S) Inger Bergman (C) förhindrad. Ersättare Marianne Löwgren (C) Kent Björk (S) Jan Lindholm (M) Lars Kyhlberg (C) förhindrad Christina Nilsson (S) förhindrad. Ersättare Leif Fransson (S) Anna-Lisa Lundvall (FP) förhindrad. Ersättare Kerstin Wredén (FP) Kenneth Jägsander (KD) Göran Thydén (M) Leif Karlsson (S) Sten Eriksson (C) förhindrad Carl-Eric Gustavsson (S) Marianne Ihse (M) Mona Augustsson (MP) Per Sixtensson (C) Bahram Kouchakpour (S) Lars Samuelsohn (KD) Claes-Göran Stelpe (M) Ronny Jakobsson (S) Ingbritt Martinsson (C) Klein Karlsson (S) Ronnie Gustafsson (M) Lennart Nyrén (KD) Gun-Britt Henning (S) Åke Wredén (FP) Kurt Rosén (SD) Övriga deltagare Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, tf kommundirektör Karin Eriksson, Eksjö kommunrevision 140

4 Sammanträdesdatum 4(34) Kf 127 Allmänhetens frågestund Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. Då inga frågor ställs förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.

5 Sammanträdesdatum 5(34) Kf 128 Dnr Borgensramar för kommunens helägda bolag Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att godkänna att såsom för egen skuld ingå borgen för nedan angivna bolags låneförpliktelser upp till angiven borgensram, jämte därpå löpande ränta och kostnader: Eksjöbostäder 280,0 mnkr AB Eksjö Industribyggnader 84,0 mnkr Eksjö Energi AB 409,0 mnkr Eksjö Fordonsutbildning AB 50,0 mnkr Eksjö Kommunfastigheter AB 115,7 mnkr Eksjö Stadshus AB 45,4 mnkr Kommunfullmäktige har vid olika tidpunkter fattat beslut om borgen för kommunens helägda bolag. Finanschefen redovisar i en skrivelse daterad , de borgensramar som f n finns. Borgensåtagande preskriberas efter 10 år, varför borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år. De äldsta borgensbesluten är från år För att få ett samlat beslut över aktuella borgensramar för de helägda bolagen föreslår finanschefen att kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld ingå borgen för nedan angivna bolags låneförpliktelser upp till angiven borgensram, jämte därpå löpande ränta och kostnader: Eksjöbostäder 280,0 mnkr AB Eksjö Industribyggnader 84,0 mnkr Eksjö Energi AB 409,0 mnkr Eksjö Fordonsutbildning AB 50,0 mnkr Eksjö Kommunfastigheter AB 115,7 mnkr Eksjö Stadshus AB 45,4 mnkr

6 Sammanträdesdatum 6(34) Samtliga föreslagna borgensramar är identiska med de borgensbeslut som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har , 56, tillstyrkt förslaget. sunderlag Skrivelse från finanschefen, daterad Ledningsutskottets beslut , 78 i styrelsen för Eksjö Stadshus , 56 Kommunstyrelsens beslut , 182 Ekavd

7 Sammanträdesdatum 7(34) Kf 129 Dnr Regionförbundet Jönköpings län årsredovisning 2009 samt redovisning Två år med RUP Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att bevilja Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet, samt att godkänna redovisat förslag till årsredovisning 2009 samt redovisningen Två år med RUP. Andreas Henning (S), Anders Gustafsson (M) och Lennart Bogren (C) deltar inte i beslutet p g a jäv. Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län har vid sammanträde , 17-33, beslutat att överlämna årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt lägesrapport över Två år med RUP (Regionalt Utvecklingsprogram), till medlemmarna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen, daterad , att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet, samt att Regionförbundet Jönköpings län årsredovisning för 2009 fastställs. sunderlag Årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt rapporten Två år med RUP Ledningsutskottets beslut , 79 Kommunstyrelsens beslut , 183 RegF

8 Sammanträdesdatum 8(34) Kf 130 Dnr Eksjö Energi delägarskap i Smålands Bredband AB Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att godkänna att Eksjö Energi AB blir delägare i Smålands Bredband AB enligt redovisat förslag, samt att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för Smålands Bredband AB. Förutsättningar att slå samman de kommunbindande fibernäten mellan Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommun har utretts. De jämförelseparametrar som framtagits visar respektive näts värde inför en sammanslagning, varvid framkommit att skillnaderna inte är så signifikanta utan att man kan genomföra sammanslagning baserad på likavärdering. Resultatet visar att skillnader finns mellan kommunerna, men att de är av marginell natur i absoluta termer, dels i förhållande till övrig verksamhet och dels i förhållande till de möjligheter en sammanslagning skapar. Inga hinder föreligger att bilda ett gemensamt lika ägt bolag, som föreslås få kostnadsfri nyttjanderätt till alla kommunsammanbindande nät, men där äganderätten kvarstår inom respektive kommun. Man tillgodoser på detta sätt marknadens krav på one-stop-shopping, samtidigt som grunden läggs för ett ökat marknadsvärde, kvalité och med bibehållen långsiktig rådighet över infrastrukturen i kommunen. Sammanslagningen föreslås ske utan någon kvittning mellan bolagen. Styrelsen för Eksjö Energi föreslår , 27 - att ett gemensamt försäljningsbolag (SBAB) skapas, med uppgift att hyra ut fiber till marknadens aktörer - att samtliga ägare får lika stor ägarandel i det gemensamma bolaget - att ägande av IT-infrastruktur fortfarande behålls inom den egna kommunen - att kommunsammanbindande fiber upplåts i erforderlig omfattning för att möjliggöra affärer för det gemensamma försäljningsbolaget, samt

9 Sammanträdesdatum 9(34) - att det gemensamma bolaget får namnet Smålands Bredband AB Styrelsen för Eksjö Stadshus AB tillstyrker förslaget. sunderlag Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning, daterat i Eksjö Energi:s styrelse , 27 Ledningsutskottets beslut , 80 i Eksjö Stadshus AB , 57 Kommunstyrelsens beslut , 184 E-ö Energi AB

10 Sammanträdesdatum 10(34) Kf 131 Dnr Budget enskilda vägar Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anslå 394 tkr för iståndsättning av enskilda vägar med finansiering via anslaget för oförutsedda behov. Lennart Bogren (C) deltar inte i beslutet p g a jäv. I befintlig budget finns inte täckning för de enskilda vägar som kommunen ansvarar för. Vid iståndsättande av enskilda vägar går Trafikverket in med övervägande del av kostnaderna, men förutsätter att även kommunen anslår medel. För att kunna genomföra iståndsättning av broåtgärder vid Bengtsgården i Bruzaholm (väg 16810) krävs att ytterligare 394 tkr avsätts. Trafikverkets bidrag är kr för nämnda åtgärd. Utöver detta objekt planerar Trafikverket för ny planskild korsning mellan enskilda vägen vid Brevik och järnvägen mellan Eksjö och Nässjö. Kommunens medfinansiering är preliminärt 180 tkr, men det är oklart om denna åtgärd genomförs under sunderlag Budgetunderlag Enskilda vägar Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 108 Kommunstyrelsens beslut , 185 SbS Ekavd

11 Sammanträdesdatum 11(34) Kf 132 Dnr Upprustning av Prästängsskolan, motion Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för tydliga svar på frågeställningarna i motionen. Kommunfullmäktige har , 200, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Andreas Henning (S). I motionen påtalas behovet av en översyn av Prästängsskolans lokaler. Ventilationen i den nya delen av skolan är bristfällig, och matsalen Snäckan är inte någon trivsam miljö att äta lunch i. Motionären föreslår att kommunfullmäktige snarast - får en genomgång i hur arbets- och studiemiljön på skolorna i Eksjö kommun ser ut och vad som behöver prioriteras, - återigen aktualisera behovet av renovering av Prästängsskolan, och då framförallt ventilationen i nya delen, samt - låter utreda förutsättningarna att bygga en ny skolrestaurang i anslutning till nuvarande Prästängshallen och, om möjligt, docka ihop Prästängsskolan med Prästängshallen. Barn- och ungdomsutskottet har diskuterat ärendet vid sammanträde , 80, varvid noterats att då utredningen avseende skollokaler är i ett slutskede vore det fel att bryta ut Prästängsskolan ur helhetssynen avseende tänkbara alternativa lokallösningar och hur man på bästa sätt kan optimera skollokalerna inför framtiden. Skolutredningen ingår i en större lokalutredning avseende hela lokalbeståndet i kommunen. Denna utredning pågår och görs av Eksjö Kommunfastigheter AB. Ett diskussionsunderlag avseende skolutredningen har presenterats för barnoch ungdomsutskottet. I diskussionsunderlaget finns förslag på alternativ som bl a rör Prästängsskolan.

12 Sammanträdesdatum 12(34) På barn- och ungdomsutskottets uppdrag, och efter samråd med utskottets presidium, redovisar vik sektorschefen yttrande i ärendet, varvid bl a framgår att den skollokalutredning, som f n pågår avser samtliga skolor i Eksjö tätort. Målsättningen är att nå ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Skolutredningen ingår vidare i en större lokalutredning avseende kommunens totala lokalbestånd, vilket sker i Eksjö Kommunfastigheters AB:s regi.. För att på kort sikt lösa ventilationsproblematiken i nya delen av Prästängsskolan har dock åtta klimatanläggningar införskaffats som ska installeras. Kommunstyrelsen har , 186, beslutat föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning dels till skollokalutredningen, där Prästängsskolan ingår, dels till pågående lokalutredning avseende kommunens totala lokalbestånd, i dagsläget inte vidta några ytterliga åtgärder avseende Prästängsskolan, att uppdra till kommunstyrelsen att beakta intentionerna i motionen när kommunens lokalutredning är färdigställd, samt att därmed förklara motionen besvarad. Yrkande Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Lennart Bogren (C) och Andreas Henning (S) återremiss av ärendet för ett tydligare svar på motionärens frågeställningar. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på återremissyrkandet mot att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Lennart Bogren (C) och Andreas Hennings (S) återremissyrkande. sunderlag Motion från Andreas Henning (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 200 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 80 Tjänsteskrivelse från vik barn- och ungdomschef, daterad Kommunstyrelsens beslut , 186 BuS

13 Sammanträdesdatum 13(34) Kf 133 Dnr Hyresnivåer vid uthyrning av skollokaler Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att fastställa föreslagna hyresnivåer för skollokaler med kommunstyrelsens ändringar. Dåvarande skolstyrelse har , fastställt riktpriser vid uthyrning av skollokaler. Reviderat förslag till hyresnivåer vid uthyrning av skollokaler har upprättats vid barn- och ungdomssektorn. Förslaget avser hyra av klassrum per timme/tillfälle/övernattning, av specialsalar, samt av aula med betalande, alternativt ej betalande publik. Hyressättningen är lägre för ideella organisationer än vid uthyrning för kommersiella ändamål. Redovisat förslag innebär bl a att hyra av aula, såväl av ideella organisationer som kommersiell verksamhet, är 400 kr/tillfälle. Kommunstyrelsen har , 187, bl a beslutat att ändra barn- och ungdomsutskottets förslag, innebärande att hyran för aula ska erläggas med 400 kr/tillfälle vid uthyrning för kommersiella ändamål utan betalande publik, och med 200 kr/tillfälle vid uthyrning till ideell organisation vid arrangemang utan publikintäkter. sunderlag Förslag till hyra vid uthyrning av skollokaler, daterat Barn- och ungdomsutskottets beslut , 81 Kommunstyrelsens beslut , 187 BuS EKFS

14 Sammanträdesdatum 14(34) Kf 134 Dnr Tillsyn av handel med receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att uppdra till kommunstyrelsen att svara för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, samt att fr.o.m ta ut en avgift för den kommunala tillsynen om 600 kr per försäljningsställe och år, varefter avgiften ska följa prisbasbeloppet. Enligt Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska butiker som vill sälja receptfria läkemedel göra en anmälan till Läkemedelsverket (LV) innan försäljningen påbörjas. Lagen ger kommunerna ansvaret att kontrollera efterlevnaden av lagen och de föreskrifter (LVFS 2009:20) som meddelas med stöd av denna. Kommunen ska rapportera brister i efterlevnaden till LV. Läkemedelsverket förser därför kommunerna med information om vilka försäljningsställen som ska kontrolleras. Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning. Kommunerna har ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs medan Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet. Ansvaret för den kommunala tillsynen har i en del kommuner förlagts till Miljöavdelningen, för att tillsyn ska kunna genomföras samtidigt som övrig livsmedelstillsyn. I andra kommuner åvilar ansvaret alkoholhandläggaren, då denne har tillsyn över folköl- och tobaksförsäljningen. I Eksjö kommun föreslås ansvaret ligga på medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, eftersom det vid tillsyn krävs en del kunskaper kring medicin. Den kommun där verksamheten bedrivs har, enligt lagen, 23, rätt att ta ut en avgift för kontrollen. Den som bedriver detaljhandel ska dessutom (enligt förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel) betala en årsavgift om kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

15 Sammanträdesdatum 15(34) Avgiften för tobakstillsyn och nikotinläkemedel uppgår i Eksjö kommun idag till 300 kr per år, tillsynsavgiften för folkölsförsäljning är 600 kr. Den högre avgiften anses rimlig att ta ut vid läkemedelstillsynen, då denna är mer omfattande och tidskrävande än t ex tobakstillsynen. Kommunstyrelsen har , 188, under förutsättning att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att svara för tillsynen, beslutat att uppdra till socialutskottet, medicinskt ansvarig sjuksköterska, att svara för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Socialutskottets beslut , 75 Kommunstyrelsens beslut , 188 SoS MAS AdmC EKFS

16 Sammanträdesdatum 16(34) Kf 135 Dnr Kommunstyrelsens reglemente revidering Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att revidera kommunstyrelsens reglemente, 27, enligt redovisat förslag, innebärande att finanschefen erhåller rätt att kontrasignera låne- och borgensförbindelser. Mot bakgrund av den omorganisation som skett vid kommunledningskontorets ekonomiavdelning, med inrättande av en tjänst som finanschef krävs revidering av kommunstyrelsens reglemente, 27, undertecknad av handling, så att finanschefen, istället för ekonomichefen, erhåller rätt att kontrasignera låne- och borgensförbindelser. Följande skrivning föreslås: Låne- och borgensförbindelser undertecknas av ordförande med kontrasignation av finanschefen eller kommundirektören. sunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Kommunstyrelsens beslut , 189 FinansC AdmC EKFS

17 Sammanträdesdatum 17(34) Kf 136 Dnr Lag om brandfarliga och explosiva varor Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att uppdra till tillstånd- och myndighetsnämnden att handlägga ärende och besluta om tillstånd m m beträffande brandfarliga varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt att revidera tillstånd- och myndighetsnämndens reglemente 2 enligt följande: handlägga ärenden och beslut om tillstånd beträffande brandfarliga och explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och ansvara för tillsyn av efterlevnad enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt besluta härvid om föreläggande och förbud, samt att uppdra till tillstånds- och myndighetsnämnden att redovisa förslag till taxekonstruktion i ärendet. Riksdagen har beslutat om ny lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr o m Lagen innebär bl a att tillståndshanteringen beträffande explosiva varor fortsättningsvis ska skötas av kommunerna istället för, som idag av polismyndigheten. Vidare föreslås viss modifiering av brott emot lagstiftningen och de straffskalor som är knutna till dessa. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion, orsakade av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. De mest framträdande förändringarna mot gällande lagstiftning är - kommunen blir ansvarig för tillstånd och tillsyn enligt förvaring av explosiva varor - kommunen får själv bestämma över var tillstånds- och tillsynsfrågor ska hanteras inom kommunen - kommunen får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshantering och tillsyn även för explosiva varor. Det blir tydligare vad som ska prövas när tillstånd ges.

18 Sammanträdesdatum 18(34) Handläggning av ärenden avseende brandfarliga varor har tidigare, under tillstånds- och myndighetsnämnden handlagts på räddningstjänsten. Räddningschefen omtalar i skrivelse , att det är naturligt att de nya arbetsuppgifterna handläggs på samma sätt som ärenden om brandfarliga varor. Med anledning av detta föreslås räddningschefen att reglementet för tillstånd- och myndighetsnämnden ändras så att fullmäktige utser tillstånd- och myndighetsnämnden att handlägga ärenden enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kommunen har också möjlighet att besluta om taxor för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Med anledning av förändringar i lagstiftningen föreslår räddningschefen i denna del att taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt enligt lagen om skydd mot olyckor hädanefter beslutas av tillstånd- och myndighetsnämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse från räddningschefen, daterad Kommunstyrelsens beslut , 190 TMN AdmC RäddnC EKFS

19 Sammanträdesdatum 19(34) Kf 137 Dnr Val av godkänd revisor för vissa stiftelser Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att till ny godkänd revisor efter Roland Edlund, PriceWaterHouseCoopers AB, för berörda stiftelser, fr o m verksamhetsåret 2010 utse Camilla Lorefors, PriceWaterHouseCoopers AB, Jönköping. Kommunfullmäktige har inför innevarande mandatperiod utsett godkänd revisor Roland Edlund, PriceWaterHouseCoopers AB, som revisor i stiftelserna Laurentius och Anna Thinnerstedts stiftelse för barn och ungdoms fostran, Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs minne, samt för stiftelser förvaltade av Eksjö kommun med kapital över 10 basbelopp. Roland Edlund meddelar att han hösten 2009 avslutade sin heltidsanställning vid PriceWaterHouseCoopers AB i samband med pensionering. Fr o m innevarande räkenskapsår behövs ny revisor väljas. Efter samråd med ansvariga inom PriceWaterHouseCoopers vid Jönköpings- och Linköpingskontoren föreslår Roland Edlund att Camilla Lorefors vid bolagets Jönköpingskontor väljs som godkänd revisor i berörda stiftelser fr om räkenskapsåret sunderlag Skrivelse från godkänd revisor Roland Edlund PriceWaterHouseCoopers AB, daterad Kommunstyrelsens beslut , 191 C Lorefors R Edlund Berörda stiftelser Ekavd Reg

20 Sammanträdesdatum 20(34) Kf 138 Dnr Koncernbidrag år 2011 Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att Eksjö Energi i koncernbidrag år 2011 ska erlägga 1,7 mnkr att Eksjöbostäder AB ska lämna koncernbidrag i enlighet med gällande skattelagstiftning, att Eksjö Fordonsutbildning AB ska lämna utdelning med 0,5 mnkr i koncernbidrag, enligt beslut om kostnadsneutralitet att Eksjö Kommunfastigheter AB och AB Eksjö Industribyggnader för 2011 inte ska lämna koncernbidrag, samt att Eksjöbostäder AB ska återbetala 1,5 mnkr av villkorat aktieägartillskott. Enligt kommunfullmäktiges beslut , 5, ska fullmäktige årligen fastställa avkastningskraven för bolagen som ingår i koncernen Eksjö Stadshus AB. Kommunfullmäktige har därefter , 96, inför beslut om 2010 års budget m m, bl a beslutat att borgensavgiften för kommunens bolag höjs till 0,4 % fr o m år Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har vid sammanträde , 55, diskuterat 2011 års budgetförutsättningar och beslutat föreslå kommunfullmäktige att - Eksjö Energi i koncernbidrag 2011 ska erlägga 1,7 mnkr - Eksjöbostäder AB ska lämna koncernbidrag i enlighet med gällande skattelag stiftning, - Eksjö Fordonsutbildning AB ska lämna utdelning med 0,5 mnkr i koncernbidrag, enligt beslut om kostnadsneutralitet,

21 Sammanträdesdatum 21(34) - Eksjö Kommunfastigheter AB och AB Eksjö Industribyggnader för 2011 inte ska lämna koncernbidrag, samt - Eksjöbostäder AB ska återbetala 1,5 mnkr av villkorat aktieägartillskott. sunderlag i styrelsen för Eksjö Stadshus AB , 55 Kommunstyrelsens beslut , 192 Bolagen FinansC ESAB

22 Sammanträdesdatum 22(34) Kf 139 Dnr Finansrapport per Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Finansrapport per har upprättats vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas. Kommunstyrelsen har , 193, beslutat att anmäla rapporten i kommunfullmäktige. sunderlag Finansrapport per Kommunstyrelsens beslut , 193

23 Sammanträdesdatum 23(34) Kf 140 Dnr Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet - revisionsrapport Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. På de förtroendevaldas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av det lagstadgade, systematiska arbetsmiljöarbetet inom Eksjö kommun. I granskningsrapporten noteras att kommunen uppfyller lagkravet om skriftlig dokumentation avseende arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Rapportering och redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, olyckor och tillbud är tillfredsställande. Brister finns dock då kommunledningskontoret inte haft något samverkansmöte under 2009, och samhällsbyggnadssektorn endast haft ett möte. Likaså finns brister beträffande skriftliga ansvarsförbindelser mellan olika ansvarsnivåer för arbetsmiljöarbetet. Behov finns av dels kompletterande utbildningar inom det arbetsrättsliga området för arbetsledarna och skyddsombuden, dels av en enhetlig och strukturerad dokumentation för riskanalyser och handlingsplaner. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast den 11 augusti 2010 med vilka åtgärder man avser vidta mot bakgrund av rapporten. På uppdrag av ledningsutskottet redovisas vid dagens sammanträde av t f kommundirektören upprättat förslag till yttrande, varav bl a framgår att samverkan i huvudsak fungerar bra. Förvaltningen ska dock i samråd med fackliga organisationer, fastställa hur samverkan ska ske, inom kommunledningskontoret och samhällsbyggnadssektorn. Av yttrandet framgår vidare att en genomgång av aktuell delegering avseende arbetsmiljöansvar ska ske, och rutiner för årlig kontroll ska upprättas. Personalavdelningen har i uppdrag att senast upprätta en handlingsplan för utbildning i arbetsmiljö. Kommunstyrelsen har , 194, beslutat

24 Sammanträdesdatum 24(34) att godkänna redovisat förslag till yttrande i ärendet och avge detsamma till kommunrevisionen, samt att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. Vid dagens sammanträde redogör revisor Karin Eriksson (C) över granskningen. sunderlag Granskningsrapport, daterad Ledningsutskottets beslut , 86 Tf kommundirektörens förslag till yttrande, daterat Kommunstyrelsens beslut , 194

25 Sammanträdesdatum 25(34) Kf 141 Dnr Länstrafikens delårsrapport januari mars 2010 Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Jönköpings Länstrafik AB redovisar i rapport per att resultaträkningen för årets tre första månader visar ett underskott mot budget på ca 0,1 mnkr. Prognosen för årets verksamhet indikerar ett resultat om negativa 0,4 mnkr mot budget. Enligt rådande intäktstrend blir det svårt att fullfölja årets verksamhet inom beviljad ekonomisk ram. Kommunstyrelsen har , 195, beslutat att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. sunderlag Delårsrapport från Jönköpings Länstrafik AB, daterad Ledningsutskottets beslut , 82 Kommunstyrelsens beslut , 195

26 Sammanträdesdatum 26(34) Kf 142 Dnr Hedersplats Eksjö - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Tore Sandh, Edshult, föreslår i rubricerat medborgarförslag att Eksjö kommun anlägger en hedersplats i Eksjö där personer från kommunområdet som gjort sig kända på olika sätt får sitt namn på ett tilltalande sätt synligt och förevigat. Placeringen av nämnda hedersplats måste diskuteras, men förslagsställaren påtalar att Järnvägsparken och stationsområdet är avtramp ut mot världen. sunderlag Medborgarförslag från Tore Sandh, Edshult, daterad KomD SbS AdmC

27 Sammanträdesdatum 27(34) Kf 143 Dnr Starta en bilpool i Eksjö - motion Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Inger Stenström (S) föreslår i rubricerad motion att Eksjö kommun utreder förutsättningarna att starta en eller flera bilpooler. Med tillgång till bilpool skulle hushåll och privatpersoner klara sig utan egen bil i Eksjö. Många kommuner har i dag bilpooler. Ett exempel är Linköping där man startade med kommunens egna bilar, som då kunde nyttjas av privata hushåll på kvällar, helger och semestertider. Motionären påtalar också möjligheten att samarbeta med Landstinget i Jönköpings län och de kommunala bolagen. sunderlag Motion från Inger Stenström (S), ankomststämplad KomD AdmC

28 Sammanträdesdatum 28(34) Kf 144 Dnr Restaurering av stadsvapnet på Hemtjänstens hus - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen, samt att begära yttrande i ärendet från Eksjö Kommunfastigheter AB. Bernt Andersson, Eksjö, föreslår i rubricerat medborgarförslag att det synnerligen stilfulla stadsvapnet i sandsten på Hemtjänstens hus vid Regementsgatan restaureras professionellt. Vapnet på f d stadsbiblioteket har ett konstnärligt värde och ansluter i hög grad till Eksjö kommuns gällande grafiska profil. Under många år har vapnet kontraminerats av kopparjoner i regnvatten från byggnadens koppartak. Vapnet har därmed blivit mycket kraftigt missfärgat. sunderlag Medborgarförslag från Bernt Andersson, Eksjö, daterad EKFAB KomD AdmC

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: EKSJÖ Plats: Landstatshuset, Hamngatan 4 Dnr: 201-4914-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.25 ande Ersättare Övriga deltagande Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Håkan Johansson (M) Lennart Lööv (S) Nils-Erik Johansson (S) Dan

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer