SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande Allmänhetens frågestund...4 Borgensramar för kommunens helägda bolag...5 Regionförbundet Jönköpings län årsredovisning 2009 samt redovisning Två år med RUP...7 Eksjö Energi delägarskap i Smålands Bredband AB...8 Budget enskilda vägar Upprustning av Prästängsskolan, motion Hyresnivåer vid uthyrning av skollokaler Tillsyn av handel med receptfria läkemedel Kommunstyrelsens reglemente revidering Lag om brandfarliga och explosiva varor Val av godkänd revisor för vissa stiftelser Koncernbidrag år Finansrapport per Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet -revisionsrapport Länstrafikens delårsrapport januari mars Hedersplats Eksjö - medborgarförslag Starta en bilpool i Eksjö - motion Restaurering av stadsvapnet på Hemtjänstens hus - medborgarförslag Skyltning i staden - motion Ledsagning till personer med funktionsnedsättning - motion Kommunal bilpool - motion Villkor vid utbetalning av kommunala bidrag - motion Fördjupad översiktsplan för Mariannelund - motion Eksjöpanelen nr

2 Sammanträdesdatum 2(34) Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl ande Anders Gustafsson (M) ordf 127, 128, Östen Johnsson (C) 127, 128, , ordf 129 Ingegerd Axell (S) Kjell Axell (S) Tomas Erazim (M) Lennart Bogren (C) Bo Bergvall (S) förhindrad. Ersättare Per-Olof Askerhäll (S) Håkan Dufva (KD) Göran Persson (M) Erling Johansson (C) Andreas Henning (S) Inger Stenström (S) Kerstin Robertson (M) Bernhard Issal (C) Lars-Göran Lind (KD) Sven-Olov Lindahl (FP) forts Utses att justera Per Sixtensson och Bahram Kouchakpour Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Anders Gustafsson Östen Johnsson... Per Sixtensson Bahram Kouchakpour ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(34) forts Kent Andersson (S) Marie-Louise Gunnarsson (M) Mikael Andersen (MP) förhindrad. Ersättare Lea Petersson (MP) Agneta Sköldunger (C) Peter Lindholm (S) Ylva Eriksson (M) Nils-Gunnar Karlsson Johan Starck (S) Inger Bergman (C) förhindrad. Ersättare Marianne Löwgren (C) Kent Björk (S) Jan Lindholm (M) Lars Kyhlberg (C) förhindrad Christina Nilsson (S) förhindrad. Ersättare Leif Fransson (S) Anna-Lisa Lundvall (FP) förhindrad. Ersättare Kerstin Wredén (FP) Kenneth Jägsander (KD) Göran Thydén (M) Leif Karlsson (S) Sten Eriksson (C) förhindrad Carl-Eric Gustavsson (S) Marianne Ihse (M) Mona Augustsson (MP) Per Sixtensson (C) Bahram Kouchakpour (S) Lars Samuelsohn (KD) Claes-Göran Stelpe (M) Ronny Jakobsson (S) Ingbritt Martinsson (C) Klein Karlsson (S) Ronnie Gustafsson (M) Lennart Nyrén (KD) Gun-Britt Henning (S) Åke Wredén (FP) Kurt Rosén (SD) Övriga deltagare Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, tf kommundirektör Karin Eriksson, Eksjö kommunrevision 140

4 Sammanträdesdatum 4(34) Kf 127 Allmänhetens frågestund Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. Då inga frågor ställs förklarar ordföranden allmänhetens frågestund för avslutad.

5 Sammanträdesdatum 5(34) Kf 128 Dnr Borgensramar för kommunens helägda bolag Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att godkänna att såsom för egen skuld ingå borgen för nedan angivna bolags låneförpliktelser upp till angiven borgensram, jämte därpå löpande ränta och kostnader: Eksjöbostäder 280,0 mnkr AB Eksjö Industribyggnader 84,0 mnkr Eksjö Energi AB 409,0 mnkr Eksjö Fordonsutbildning AB 50,0 mnkr Eksjö Kommunfastigheter AB 115,7 mnkr Eksjö Stadshus AB 45,4 mnkr Kommunfullmäktige har vid olika tidpunkter fattat beslut om borgen för kommunens helägda bolag. Finanschefen redovisar i en skrivelse daterad , de borgensramar som f n finns. Borgensåtagande preskriberas efter 10 år, varför borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år. De äldsta borgensbesluten är från år För att få ett samlat beslut över aktuella borgensramar för de helägda bolagen föreslår finanschefen att kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld ingå borgen för nedan angivna bolags låneförpliktelser upp till angiven borgensram, jämte därpå löpande ränta och kostnader: Eksjöbostäder 280,0 mnkr AB Eksjö Industribyggnader 84,0 mnkr Eksjö Energi AB 409,0 mnkr Eksjö Fordonsutbildning AB 50,0 mnkr Eksjö Kommunfastigheter AB 115,7 mnkr Eksjö Stadshus AB 45,4 mnkr

6 Sammanträdesdatum 6(34) Samtliga föreslagna borgensramar är identiska med de borgensbeslut som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har , 56, tillstyrkt förslaget. sunderlag Skrivelse från finanschefen, daterad Ledningsutskottets beslut , 78 i styrelsen för Eksjö Stadshus , 56 Kommunstyrelsens beslut , 182 Ekavd

7 Sammanträdesdatum 7(34) Kf 129 Dnr Regionförbundet Jönköpings län årsredovisning 2009 samt redovisning Två år med RUP Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att bevilja Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet, samt att godkänna redovisat förslag till årsredovisning 2009 samt redovisningen Två år med RUP. Andreas Henning (S), Anders Gustafsson (M) och Lennart Bogren (C) deltar inte i beslutet p g a jäv. Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län har vid sammanträde , 17-33, beslutat att överlämna årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt lägesrapport över Två år med RUP (Regionalt Utvecklingsprogram), till medlemmarna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen, daterad , att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet, samt att Regionförbundet Jönköpings län årsredovisning för 2009 fastställs. sunderlag Årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt rapporten Två år med RUP Ledningsutskottets beslut , 79 Kommunstyrelsens beslut , 183 RegF

8 Sammanträdesdatum 8(34) Kf 130 Dnr Eksjö Energi delägarskap i Smålands Bredband AB Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att godkänna att Eksjö Energi AB blir delägare i Smålands Bredband AB enligt redovisat förslag, samt att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för Smålands Bredband AB. Förutsättningar att slå samman de kommunbindande fibernäten mellan Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommun har utretts. De jämförelseparametrar som framtagits visar respektive näts värde inför en sammanslagning, varvid framkommit att skillnaderna inte är så signifikanta utan att man kan genomföra sammanslagning baserad på likavärdering. Resultatet visar att skillnader finns mellan kommunerna, men att de är av marginell natur i absoluta termer, dels i förhållande till övrig verksamhet och dels i förhållande till de möjligheter en sammanslagning skapar. Inga hinder föreligger att bilda ett gemensamt lika ägt bolag, som föreslås få kostnadsfri nyttjanderätt till alla kommunsammanbindande nät, men där äganderätten kvarstår inom respektive kommun. Man tillgodoser på detta sätt marknadens krav på one-stop-shopping, samtidigt som grunden läggs för ett ökat marknadsvärde, kvalité och med bibehållen långsiktig rådighet över infrastrukturen i kommunen. Sammanslagningen föreslås ske utan någon kvittning mellan bolagen. Styrelsen för Eksjö Energi föreslår , 27 - att ett gemensamt försäljningsbolag (SBAB) skapas, med uppgift att hyra ut fiber till marknadens aktörer - att samtliga ägare får lika stor ägarandel i det gemensamma bolaget - att ägande av IT-infrastruktur fortfarande behålls inom den egna kommunen - att kommunsammanbindande fiber upplåts i erforderlig omfattning för att möjliggöra affärer för det gemensamma försäljningsbolaget, samt

9 Sammanträdesdatum 9(34) - att det gemensamma bolaget får namnet Smålands Bredband AB Styrelsen för Eksjö Stadshus AB tillstyrker förslaget. sunderlag Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning, daterat i Eksjö Energi:s styrelse , 27 Ledningsutskottets beslut , 80 i Eksjö Stadshus AB , 57 Kommunstyrelsens beslut , 184 E-ö Energi AB

10 Sammanträdesdatum 10(34) Kf 131 Dnr Budget enskilda vägar Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anslå 394 tkr för iståndsättning av enskilda vägar med finansiering via anslaget för oförutsedda behov. Lennart Bogren (C) deltar inte i beslutet p g a jäv. I befintlig budget finns inte täckning för de enskilda vägar som kommunen ansvarar för. Vid iståndsättande av enskilda vägar går Trafikverket in med övervägande del av kostnaderna, men förutsätter att även kommunen anslår medel. För att kunna genomföra iståndsättning av broåtgärder vid Bengtsgården i Bruzaholm (väg 16810) krävs att ytterligare 394 tkr avsätts. Trafikverkets bidrag är kr för nämnda åtgärd. Utöver detta objekt planerar Trafikverket för ny planskild korsning mellan enskilda vägen vid Brevik och järnvägen mellan Eksjö och Nässjö. Kommunens medfinansiering är preliminärt 180 tkr, men det är oklart om denna åtgärd genomförs under sunderlag Budgetunderlag Enskilda vägar Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 108 Kommunstyrelsens beslut , 185 SbS Ekavd

11 Sammanträdesdatum 11(34) Kf 132 Dnr Upprustning av Prästängsskolan, motion Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för tydliga svar på frågeställningarna i motionen. Kommunfullmäktige har , 200, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Andreas Henning (S). I motionen påtalas behovet av en översyn av Prästängsskolans lokaler. Ventilationen i den nya delen av skolan är bristfällig, och matsalen Snäckan är inte någon trivsam miljö att äta lunch i. Motionären föreslår att kommunfullmäktige snarast - får en genomgång i hur arbets- och studiemiljön på skolorna i Eksjö kommun ser ut och vad som behöver prioriteras, - återigen aktualisera behovet av renovering av Prästängsskolan, och då framförallt ventilationen i nya delen, samt - låter utreda förutsättningarna att bygga en ny skolrestaurang i anslutning till nuvarande Prästängshallen och, om möjligt, docka ihop Prästängsskolan med Prästängshallen. Barn- och ungdomsutskottet har diskuterat ärendet vid sammanträde , 80, varvid noterats att då utredningen avseende skollokaler är i ett slutskede vore det fel att bryta ut Prästängsskolan ur helhetssynen avseende tänkbara alternativa lokallösningar och hur man på bästa sätt kan optimera skollokalerna inför framtiden. Skolutredningen ingår i en större lokalutredning avseende hela lokalbeståndet i kommunen. Denna utredning pågår och görs av Eksjö Kommunfastigheter AB. Ett diskussionsunderlag avseende skolutredningen har presenterats för barnoch ungdomsutskottet. I diskussionsunderlaget finns förslag på alternativ som bl a rör Prästängsskolan.

12 Sammanträdesdatum 12(34) På barn- och ungdomsutskottets uppdrag, och efter samråd med utskottets presidium, redovisar vik sektorschefen yttrande i ärendet, varvid bl a framgår att den skollokalutredning, som f n pågår avser samtliga skolor i Eksjö tätort. Målsättningen är att nå ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Skolutredningen ingår vidare i en större lokalutredning avseende kommunens totala lokalbestånd, vilket sker i Eksjö Kommunfastigheters AB:s regi.. För att på kort sikt lösa ventilationsproblematiken i nya delen av Prästängsskolan har dock åtta klimatanläggningar införskaffats som ska installeras. Kommunstyrelsen har , 186, beslutat föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning dels till skollokalutredningen, där Prästängsskolan ingår, dels till pågående lokalutredning avseende kommunens totala lokalbestånd, i dagsläget inte vidta några ytterliga åtgärder avseende Prästängsskolan, att uppdra till kommunstyrelsen att beakta intentionerna i motionen när kommunens lokalutredning är färdigställd, samt att därmed förklara motionen besvarad. Yrkande Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Lennart Bogren (C) och Andreas Henning (S) återremiss av ärendet för ett tydligare svar på motionärens frågeställningar. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på återremissyrkandet mot att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Lennart Bogren (C) och Andreas Hennings (S) återremissyrkande. sunderlag Motion från Andreas Henning (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 200 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 80 Tjänsteskrivelse från vik barn- och ungdomschef, daterad Kommunstyrelsens beslut , 186 BuS

13 Sammanträdesdatum 13(34) Kf 133 Dnr Hyresnivåer vid uthyrning av skollokaler Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att fastställa föreslagna hyresnivåer för skollokaler med kommunstyrelsens ändringar. Dåvarande skolstyrelse har , fastställt riktpriser vid uthyrning av skollokaler. Reviderat förslag till hyresnivåer vid uthyrning av skollokaler har upprättats vid barn- och ungdomssektorn. Förslaget avser hyra av klassrum per timme/tillfälle/övernattning, av specialsalar, samt av aula med betalande, alternativt ej betalande publik. Hyressättningen är lägre för ideella organisationer än vid uthyrning för kommersiella ändamål. Redovisat förslag innebär bl a att hyra av aula, såväl av ideella organisationer som kommersiell verksamhet, är 400 kr/tillfälle. Kommunstyrelsen har , 187, bl a beslutat att ändra barn- och ungdomsutskottets förslag, innebärande att hyran för aula ska erläggas med 400 kr/tillfälle vid uthyrning för kommersiella ändamål utan betalande publik, och med 200 kr/tillfälle vid uthyrning till ideell organisation vid arrangemang utan publikintäkter. sunderlag Förslag till hyra vid uthyrning av skollokaler, daterat Barn- och ungdomsutskottets beslut , 81 Kommunstyrelsens beslut , 187 BuS EKFS

14 Sammanträdesdatum 14(34) Kf 134 Dnr Tillsyn av handel med receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att uppdra till kommunstyrelsen att svara för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, samt att fr.o.m ta ut en avgift för den kommunala tillsynen om 600 kr per försäljningsställe och år, varefter avgiften ska följa prisbasbeloppet. Enligt Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska butiker som vill sälja receptfria läkemedel göra en anmälan till Läkemedelsverket (LV) innan försäljningen påbörjas. Lagen ger kommunerna ansvaret att kontrollera efterlevnaden av lagen och de föreskrifter (LVFS 2009:20) som meddelas med stöd av denna. Kommunen ska rapportera brister i efterlevnaden till LV. Läkemedelsverket förser därför kommunerna med information om vilka försäljningsställen som ska kontrolleras. Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning. Kommunerna har ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs medan Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet. Ansvaret för den kommunala tillsynen har i en del kommuner förlagts till Miljöavdelningen, för att tillsyn ska kunna genomföras samtidigt som övrig livsmedelstillsyn. I andra kommuner åvilar ansvaret alkoholhandläggaren, då denne har tillsyn över folköl- och tobaksförsäljningen. I Eksjö kommun föreslås ansvaret ligga på medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, eftersom det vid tillsyn krävs en del kunskaper kring medicin. Den kommun där verksamheten bedrivs har, enligt lagen, 23, rätt att ta ut en avgift för kontrollen. Den som bedriver detaljhandel ska dessutom (enligt förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel) betala en årsavgift om kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

15 Sammanträdesdatum 15(34) Avgiften för tobakstillsyn och nikotinläkemedel uppgår i Eksjö kommun idag till 300 kr per år, tillsynsavgiften för folkölsförsäljning är 600 kr. Den högre avgiften anses rimlig att ta ut vid läkemedelstillsynen, då denna är mer omfattande och tidskrävande än t ex tobakstillsynen. Kommunstyrelsen har , 188, under förutsättning att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att svara för tillsynen, beslutat att uppdra till socialutskottet, medicinskt ansvarig sjuksköterska, att svara för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Socialutskottets beslut , 75 Kommunstyrelsens beslut , 188 SoS MAS AdmC EKFS

16 Sammanträdesdatum 16(34) Kf 135 Dnr Kommunstyrelsens reglemente revidering Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att revidera kommunstyrelsens reglemente, 27, enligt redovisat förslag, innebärande att finanschefen erhåller rätt att kontrasignera låne- och borgensförbindelser. Mot bakgrund av den omorganisation som skett vid kommunledningskontorets ekonomiavdelning, med inrättande av en tjänst som finanschef krävs revidering av kommunstyrelsens reglemente, 27, undertecknad av handling, så att finanschefen, istället för ekonomichefen, erhåller rätt att kontrasignera låne- och borgensförbindelser. Följande skrivning föreslås: Låne- och borgensförbindelser undertecknas av ordförande med kontrasignation av finanschefen eller kommundirektören. sunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Kommunstyrelsens beslut , 189 FinansC AdmC EKFS

17 Sammanträdesdatum 17(34) Kf 136 Dnr Lag om brandfarliga och explosiva varor Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att uppdra till tillstånd- och myndighetsnämnden att handlägga ärende och besluta om tillstånd m m beträffande brandfarliga varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt att revidera tillstånd- och myndighetsnämndens reglemente 2 enligt följande: handlägga ärenden och beslut om tillstånd beträffande brandfarliga och explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och ansvara för tillsyn av efterlevnad enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt besluta härvid om föreläggande och förbud, samt att uppdra till tillstånds- och myndighetsnämnden att redovisa förslag till taxekonstruktion i ärendet. Riksdagen har beslutat om ny lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr o m Lagen innebär bl a att tillståndshanteringen beträffande explosiva varor fortsättningsvis ska skötas av kommunerna istället för, som idag av polismyndigheten. Vidare föreslås viss modifiering av brott emot lagstiftningen och de straffskalor som är knutna till dessa. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion, orsakade av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. De mest framträdande förändringarna mot gällande lagstiftning är - kommunen blir ansvarig för tillstånd och tillsyn enligt förvaring av explosiva varor - kommunen får själv bestämma över var tillstånds- och tillsynsfrågor ska hanteras inom kommunen - kommunen får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshantering och tillsyn även för explosiva varor. Det blir tydligare vad som ska prövas när tillstånd ges.

18 Sammanträdesdatum 18(34) Handläggning av ärenden avseende brandfarliga varor har tidigare, under tillstånds- och myndighetsnämnden handlagts på räddningstjänsten. Räddningschefen omtalar i skrivelse , att det är naturligt att de nya arbetsuppgifterna handläggs på samma sätt som ärenden om brandfarliga varor. Med anledning av detta föreslås räddningschefen att reglementet för tillstånd- och myndighetsnämnden ändras så att fullmäktige utser tillstånd- och myndighetsnämnden att handlägga ärenden enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kommunen har också möjlighet att besluta om taxor för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Med anledning av förändringar i lagstiftningen föreslår räddningschefen i denna del att taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt enligt lagen om skydd mot olyckor hädanefter beslutas av tillstånd- och myndighetsnämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse från räddningschefen, daterad Kommunstyrelsens beslut , 190 TMN AdmC RäddnC EKFS

19 Sammanträdesdatum 19(34) Kf 137 Dnr Val av godkänd revisor för vissa stiftelser Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att till ny godkänd revisor efter Roland Edlund, PriceWaterHouseCoopers AB, för berörda stiftelser, fr o m verksamhetsåret 2010 utse Camilla Lorefors, PriceWaterHouseCoopers AB, Jönköping. Kommunfullmäktige har inför innevarande mandatperiod utsett godkänd revisor Roland Edlund, PriceWaterHouseCoopers AB, som revisor i stiftelserna Laurentius och Anna Thinnerstedts stiftelse för barn och ungdoms fostran, Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs minne, samt för stiftelser förvaltade av Eksjö kommun med kapital över 10 basbelopp. Roland Edlund meddelar att han hösten 2009 avslutade sin heltidsanställning vid PriceWaterHouseCoopers AB i samband med pensionering. Fr o m innevarande räkenskapsår behövs ny revisor väljas. Efter samråd med ansvariga inom PriceWaterHouseCoopers vid Jönköpings- och Linköpingskontoren föreslår Roland Edlund att Camilla Lorefors vid bolagets Jönköpingskontor väljs som godkänd revisor i berörda stiftelser fr om räkenskapsåret sunderlag Skrivelse från godkänd revisor Roland Edlund PriceWaterHouseCoopers AB, daterad Kommunstyrelsens beslut , 191 C Lorefors R Edlund Berörda stiftelser Ekavd Reg

20 Sammanträdesdatum 20(34) Kf 138 Dnr Koncernbidrag år 2011 Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att Eksjö Energi i koncernbidrag år 2011 ska erlägga 1,7 mnkr att Eksjöbostäder AB ska lämna koncernbidrag i enlighet med gällande skattelagstiftning, att Eksjö Fordonsutbildning AB ska lämna utdelning med 0,5 mnkr i koncernbidrag, enligt beslut om kostnadsneutralitet att Eksjö Kommunfastigheter AB och AB Eksjö Industribyggnader för 2011 inte ska lämna koncernbidrag, samt att Eksjöbostäder AB ska återbetala 1,5 mnkr av villkorat aktieägartillskott. Enligt kommunfullmäktiges beslut , 5, ska fullmäktige årligen fastställa avkastningskraven för bolagen som ingår i koncernen Eksjö Stadshus AB. Kommunfullmäktige har därefter , 96, inför beslut om 2010 års budget m m, bl a beslutat att borgensavgiften för kommunens bolag höjs till 0,4 % fr o m år Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har vid sammanträde , 55, diskuterat 2011 års budgetförutsättningar och beslutat föreslå kommunfullmäktige att - Eksjö Energi i koncernbidrag 2011 ska erlägga 1,7 mnkr - Eksjöbostäder AB ska lämna koncernbidrag i enlighet med gällande skattelag stiftning, - Eksjö Fordonsutbildning AB ska lämna utdelning med 0,5 mnkr i koncernbidrag, enligt beslut om kostnadsneutralitet,

21 Sammanträdesdatum 21(34) - Eksjö Kommunfastigheter AB och AB Eksjö Industribyggnader för 2011 inte ska lämna koncernbidrag, samt - Eksjöbostäder AB ska återbetala 1,5 mnkr av villkorat aktieägartillskott. sunderlag i styrelsen för Eksjö Stadshus AB , 55 Kommunstyrelsens beslut , 192 Bolagen FinansC ESAB

22 Sammanträdesdatum 22(34) Kf 139 Dnr Finansrapport per Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Finansrapport per har upprättats vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas. Kommunstyrelsen har , 193, beslutat att anmäla rapporten i kommunfullmäktige. sunderlag Finansrapport per Kommunstyrelsens beslut , 193

23 Sammanträdesdatum 23(34) Kf 140 Dnr Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet - revisionsrapport Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. På de förtroendevaldas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av det lagstadgade, systematiska arbetsmiljöarbetet inom Eksjö kommun. I granskningsrapporten noteras att kommunen uppfyller lagkravet om skriftlig dokumentation avseende arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Rapportering och redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, olyckor och tillbud är tillfredsställande. Brister finns dock då kommunledningskontoret inte haft något samverkansmöte under 2009, och samhällsbyggnadssektorn endast haft ett möte. Likaså finns brister beträffande skriftliga ansvarsförbindelser mellan olika ansvarsnivåer för arbetsmiljöarbetet. Behov finns av dels kompletterande utbildningar inom det arbetsrättsliga området för arbetsledarna och skyddsombuden, dels av en enhetlig och strukturerad dokumentation för riskanalyser och handlingsplaner. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast den 11 augusti 2010 med vilka åtgärder man avser vidta mot bakgrund av rapporten. På uppdrag av ledningsutskottet redovisas vid dagens sammanträde av t f kommundirektören upprättat förslag till yttrande, varav bl a framgår att samverkan i huvudsak fungerar bra. Förvaltningen ska dock i samråd med fackliga organisationer, fastställa hur samverkan ska ske, inom kommunledningskontoret och samhällsbyggnadssektorn. Av yttrandet framgår vidare att en genomgång av aktuell delegering avseende arbetsmiljöansvar ska ske, och rutiner för årlig kontroll ska upprättas. Personalavdelningen har i uppdrag att senast upprätta en handlingsplan för utbildning i arbetsmiljö. Kommunstyrelsen har , 194, beslutat

24 Sammanträdesdatum 24(34) att godkänna redovisat förslag till yttrande i ärendet och avge detsamma till kommunrevisionen, samt att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. Vid dagens sammanträde redogör revisor Karin Eriksson (C) över granskningen. sunderlag Granskningsrapport, daterad Ledningsutskottets beslut , 86 Tf kommundirektörens förslag till yttrande, daterat Kommunstyrelsens beslut , 194

25 Sammanträdesdatum 25(34) Kf 141 Dnr Länstrafikens delårsrapport januari mars 2010 Kommunfullmäktige beslutar att ärendet anmäls. Jönköpings Länstrafik AB redovisar i rapport per att resultaträkningen för årets tre första månader visar ett underskott mot budget på ca 0,1 mnkr. Prognosen för årets verksamhet indikerar ett resultat om negativa 0,4 mnkr mot budget. Enligt rådande intäktstrend blir det svårt att fullfölja årets verksamhet inom beviljad ekonomisk ram. Kommunstyrelsen har , 195, beslutat att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. sunderlag Delårsrapport från Jönköpings Länstrafik AB, daterad Ledningsutskottets beslut , 82 Kommunstyrelsens beslut , 195

26 Sammanträdesdatum 26(34) Kf 142 Dnr Hedersplats Eksjö - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Tore Sandh, Edshult, föreslår i rubricerat medborgarförslag att Eksjö kommun anlägger en hedersplats i Eksjö där personer från kommunområdet som gjort sig kända på olika sätt får sitt namn på ett tilltalande sätt synligt och förevigat. Placeringen av nämnda hedersplats måste diskuteras, men förslagsställaren påtalar att Järnvägsparken och stationsområdet är avtramp ut mot världen. sunderlag Medborgarförslag från Tore Sandh, Edshult, daterad KomD SbS AdmC

27 Sammanträdesdatum 27(34) Kf 143 Dnr Starta en bilpool i Eksjö - motion Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Inger Stenström (S) föreslår i rubricerad motion att Eksjö kommun utreder förutsättningarna att starta en eller flera bilpooler. Med tillgång till bilpool skulle hushåll och privatpersoner klara sig utan egen bil i Eksjö. Många kommuner har i dag bilpooler. Ett exempel är Linköping där man startade med kommunens egna bilar, som då kunde nyttjas av privata hushåll på kvällar, helger och semestertider. Motionären påtalar också möjligheten att samarbeta med Landstinget i Jönköpings län och de kommunala bolagen. sunderlag Motion från Inger Stenström (S), ankomststämplad KomD AdmC

28 Sammanträdesdatum 28(34) Kf 144 Dnr Restaurering av stadsvapnet på Hemtjänstens hus - medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen, samt att begära yttrande i ärendet från Eksjö Kommunfastigheter AB. Bernt Andersson, Eksjö, föreslår i rubricerat medborgarförslag att det synnerligen stilfulla stadsvapnet i sandsten på Hemtjänstens hus vid Regementsgatan restaureras professionellt. Vapnet på f d stadsbiblioteket har ett konstnärligt värde och ansluter i hög grad till Eksjö kommuns gällande grafiska profil. Under många år har vapnet kontraminerats av kopparjoner i regnvatten från byggnadens koppartak. Vapnet har därmed blivit mycket kraftigt missfärgat. sunderlag Medborgarförslag från Bernt Andersson, Eksjö, daterad EKFAB KomD AdmC

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer