Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) (TRV 2013/65381, N2013/4071/TE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) (TRV 2013/65381, N2013/4071/TE)"

Transkript

1 Remissammanställning , reviderad Näringsdepartementet Transport Sandra Johansson Malin Kjellin Åsa Vagland, reviderad version Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) (TRV 2013/65381, N2013/4071/TE) Remissammanställning Sammanfattning Totalt har 61 remissinstanser svarat på remissen. Majoriteten av remissinstanser anser att en nationell strategi och handlingsplan av ITS ligger i tiden och ställer sig positiva till de möjligheter intelligenta transportsystem kan medföra. Inställningen till ett ökat användande av ITS i samhället är överlag positiv bland instanserna. Över 20 instanser ställer sig positiva till eller har inga synpunkter på de fem strategiska delmålen men anser att de behöver utvecklas vidare och konkretiseras. När det gäller förslag till strategi och handlingsplan påpekar en övervägande majoritet att det behövs tydligare formuleringar och konkreta åtgärder. Flera av instanserna efterfrågar skarpare mål och uppföljningsbara åtgärder anpassade till målen. Kopplat till detta saknas tidsplan med avsatta resurser. En synpunkt som över tio instanser betonar är att ITS ofta betraktas utifrån ett myndighetsperspektiv, där exempelvis resenärsperspektivet eller godsperspektivet inte lyfts fram i så stor utsträckning. Behovet av samverkan mellan aktörer uttrycks av över 20 instanser där olika aktörers roller och ansvar behöver förtydligas. I samband med förslag till utökad användning av ITS i samhället har ett antal kommentarer kring hantering av öppna data, informationssäkerhet och sekretess kommit in. Det är främst Datainspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Post- och Telestyrelsen som anser att förslaget i för liten utsträckning tagit hänsyn till dessa aspekter. Tio instanser lyfter särskilt att förslaget har brister i det trafikslagsövergripande perspektivet där för stort fokus ligger på vägsidan.

2 2 Bakgrund Regeringen beslutade den 6 september 2013 att ge Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att revidera den nationella strategi och handlingsplan som finns för användningen av Intelligenta Transportsystem, ITS. Trafikverket har samordnat uppdraget och ansvarat för redovisningen av uppdraget till Regeringskansliet. Transportstyrelsen har ansvarat för analyser av behov för förändringar i regelverket som en följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU. Uppdraget redovisades den 5 maj Förslag till Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS översändes till remissinstanserna från Trafikverket och Transportstyrelsen den 9 juni 2014, med begäran om remissvar senast den 15 september Regeringsuppdraget Uppdraget att revidera den nationella strategin och handlingsplanen för användningen av ITS (N2013/4071/TE) ska ta sin utgångspunkt i ITSdirektivet och kommissionens handlingsplan från 2008, men även i den tidigare nationella strategin och handlingsplanen för användningen av intelligenta transportsystem från 2010 samt den slutrapportering som gjordes av ITS-rådet (N 2010:06) i december I uppdraget ska de transportpolitiska, näringspolitiska och it-politiska målen beaktas. I uppdraget ingår att ta fram: En nationell strategi för användningen av ITS och införandet av ITS-direktivet i Sverige. Ett strukturerat sätt att få in strategisk information om ITS till Sverige. En beskrivning av hur Sverige ska kunna påverka den europeiska utvecklingen inom ITS-området. En uppföljningsbar trafikslagsövergripande handlingsplan med tydliga aktiviteter, ansvariga, resurser och tidsplan som kan användas i Sveriges rapportering till EU av införandet av ITSdirektivet i Sverige. Handlingsplanen ska omfatta åren med utblick mot En redogörelse för hur strategin och handlingsplanen ska genomföras och hur Trafikverkets samordningsansvar för genomförande och uppföljning av strategin och handlingsplanen ska organiseras men även hur övriga aktörer inom ITS-området ska medverka i arbetet med genomförandet och uppföljningen. En analys av behovet av regelgivning nationellt/internationellt som en följd av genomförandet av ITS-direktivet i Sverige och i förekommande fall ta fram författningsförslag.

3 3 En redogörelse av vilka möjligheter som finns för att verka för förändringar i internationella regler för att möjliggöra användningen av ny ITS-teknik. En redovisning av hur processen med framtagandet av strategin och handlingsplanen har fungerat. Förslag till Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS Den remitterade nationella strategin och handlingsplanen har i uppdraget fokuserat på centrala processer för infrastrukturplanering och investering. Även forskning och utveckling betonas som ett viktigt område, men att det tydligt måste kopplas till pågående verksamhet inom Trafikverket och kommuner likväl som transport- och fordonsindustri jämte det övriga samhällets behov. Särskild betoning har lagts på att engagera grupper som nödvändigtvis inte har varit nära knutna till ITSområdet tidigare, genom seminarier, intervjuer och workshops. Tre huvudsakliga områden av särskild strukturell betydelse för uppdraget har presenterats, inom vilka fokus har lagts på att utreda och föreslå strategiska förbättringar: Processer kopplade till EU:s ITS-direktiv. Processer och nätverk kopplade till forskning och innovation av ITS. Processer kopplade till införandet och användandet av ITS. Baserat på det sammanlagda underlaget i ovanstående tre utpekade områden, samt från en inledande beskrivning av aktuella områden och trender inom ITS, har därefter en nationell strategi för användningen av ITS och införandet av ITS-direktivet i Sverige utarbetats. Det övergripande målet med ITS på nationell nivå är att uppnå de transportpolitiska målen. I den remitterade nationella strategin och handlingsplanen presenteras följande fem strategiska delmål, vilka måste vara uppfyllda för att ITS ska bli en naturlig del av transportsystemet i Sverige: 1. ITS ska vara en självklar del av planerings- och investeringsprocessen. 2. Ta initiativ inom internationellt policyarbete. 3. Samordna ITS-relaterad forskning och innovation nationellt och internationellt. 4. Regelgivningsprocesserna anpassas till den snabba teknikutvecklingen. 5. ITS ska i första hand utvecklas genom att utnyttja befintlig digital infrastruktur och lösningar nationellt och internationellt. De strategiska målen ska möta centrala utmaningar inom EU-process, forskning och innovation samt införande. Vidare har ett antal aktiviteter och initiativ kopplats till varje strategiskt delmål, uttryckta som åtgärder

4 4 i en handlingsplan. För varje åtgärd har ansvaring aktör utsetts samt i vissa fall deltagande aktörsgrupper. Vidare har status för varje åtgärd beskrivits kortfattat. Remissinstanser Totalt har 126 instanser fått förslaget till Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS. Av dessa har 58 instanser svarat. Ytterligare tre remissvar har inkommit utöver dessa. Tolv stycken har inga synpunkter och tre stycken avstår från att yttra sig. Se bilaga 1 för en lista över instanser som inte har synpunkter på förslaget, avstår från att yttra sig eller som inte har svarat. Följande har lämnat yttranden: Boverket Datainspektionen Elsäkerhetsverket Energimyndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Folkhälsomyndigheten Konsumentverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket Post- och Telestyrelsen (PTS) Rikspolisstyrelsen Sjöfartsverket Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) Tillväxtanalys Tillväxtverket Trafikanalys (TRAFA) Transportstyrelsen Vinnova VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet Karolinska institutet Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Lunds universitet Mittuniversitetet Sveriges lantbruksuniversitet Umeå universitet Uppsala universitet Örebro universitet

5 5 Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Stockholms län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Region Blekinge Region Skåne Regionförbundet Södra Småland Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala län BIL Sweden Branschorganisationen Tågoperatörerna Carmenta Ericsson AB Göteborgs stad ITS Sweden Jernhusen Motormännens riksförbund NetPort Science Park Näringslivets transportråd Samtrafiken Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen Stockholms stad Svensk kollektivtrafik Sveriges Bussföretag i Transportgruppen inom Svenskt Näringsliv Sveriges Hamnar Sveriges kommuner och landsting (SKL) Sveriges Åkeriföretag X2AB Sveriges MotorCyklister Kommentarer angående fakta och bakgrundskapitel De inledande kapitlen i förslaget har rubrikerna; Bakgrund, EUprocessen, Forskning och innovation samt Införande. Vissa instanser, som exempelvis Vinnova, nämner speciellt att bakgrundsdelen ger en bra bild av nuläge och de processer som behandlar ITS i samhället. Figur 1 (s.9), som visar en översikt över ITS-relaterade processer och intressenter, kan upplevas svårtolkad enligt Göteborgs universitet. En analys av hur de trender och processer som beskrivs ska involveras i implementeringen av ITS-strategin efterfrågas av flera instanser. Kopplingen mellan förslagets inledande del och strategi och handlingsplan bör förstärkas, vilket framhålls av bland andra Transportstyrelsen och Vinnova. En bred definition av ITS, vilken ges i det första kapitlet, är: Informations- och kommunikationsteknologi applicerat för att uppnå mål på individuell, organisatorisk eller samhällelig nivå inom transportsystemet.

6 6 Det kan handla om att rädda liv, minska miljöpåverkan eller öka effektiviteten. Bleking tekniska högskola visar på otydligheter kring vad som faller inom begreppet ITS, vilket speglar otydligheten i vilka utmaningar, delområden och problem som anses centrala enligt uppdragstagaren. Ericsson är inne på samma spår där de efterfrågar visioner, mål och strategier kring vad man vill, kan och ska uppnå med ITS. Uppkopplad samverkande trafiksäkerhet och uppkopplad trafikledning är områden där nyttan med ITS kan lyftas fram ytterligare, enligt Ericsson. Flera andra instanser önskar konkreta förslag och exempel på hur ITS kan användas som verktyg och menar att behovsbilden behöver förtydligas. Fler än 20 instanser belyser särskilt att samverkan mellan olika aktörer är viktig för att få en helhetssyn på ITS. Internationella jämförelser är också något som efterfrågas av vissa. Förslaget bygger på ett behov av att revidera den tidigare ITS-strategin, men vissa instanser, som exempelvis Energimyndigheten, nämner att de saknar ett förhållningssätt i förslaget till den tidigare strategin. Omkring tio instanser anser att de trender som redovisas i förslaget fokuserar för mycket kring fordonet och vägtransportområdet istället för att i högre grad ta upp trafikslagsövergripande exempel och miljöfrämjande nyttor med ITS. Över tio instanser betonar att myndighetsperspektivet är det dominerande synsättet. Resenärs- och kollektivtrafikperspektivet på ITS-lösningar tas upp som ett område som bör utvecklas. Även godsperspektivet på ITS efterfrågas. Sveriges Åkeriföretag påpekar risken för suboptimerad användning av ITS, på myndigheters och forskningens villkor mer än på användarens, trafikanters och transportnäringens villkor. Återkommande kommentarer rör vikten av öppna data, vilket leder oss in på aspekter kring personlig integritet, sekretess, informationssäkerhet och radiomiljö som främst tas upp av instanserna Datainspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Post- och Telestyrelsen, vilka efterfrågar ett större fokus på dessa frågor. Totalförsvarets forskningsinstitut saknar analyser kring säkerhet och robusthet. Totalförsvarets forskningsinstitut och Trafikanalys ställer sig positiva till att tillämpa innovationsupphandlingar för att utveckla ITSlösningar. Angående förslagets struktur anser Boverket och Transportstyrelsen att strategin och handlingsplanen bör introduceras tidigare i dokumentet.

7 7 Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS Flertalet remissinstanser instämmer i de fem strategiska delmålen, men saknar övergripande mål och anser att strategin och handlingsplanen bör förtydligas. Strategi för användning av ITS Energimyndigheten önskar tydligare formuleringar av de strategiska delmålen och Sjöfartsverket kommenterar att en tydligare strategisk koppling mellan trafikslagen saknas. Vinnova menar att en gemensam målbild bland transportsystemets aktörer saknas i strategin och att en koppling till stora infrastrukturprojekt hade stärkt förslaget. Blekinge tekniska högskola med flera tycker att den otydliga definitionen av ITS speglas i de strategiska delmålen med respektive åtgärder och skulle önska en tydligare omfattning och koppling mellan trender samt behovsbild. Boverket betonar vikten av att strategin kopplas till all fysisk samhällsplanering och ställer frågan om vem eller vilken målgrupp som är mottagare av strategin. Vidare önskar Svensk Kollektivtrafik en konkretisering av hur diverse lagar behöver förändras för att införa ITSdirektivet och underlätta för att uppnå de strategiska målen. Chalmers tekniska högskola önskar en tydligare koppling till Trafikverkets strategiska utmaningar och anser vidare att strategiskt delmål fyra och fem delvis står i konflikt till varandra. Totalförsvarets forskningsinstitut kommenterar att delmål fem särskilt saknar säkerhetsaspekten, vilket är viktigt att komplettera. Det finns en god ambition att förbättra centrala processer enligt Ericsson, men det saknas dock, som tidigare nämnts, tydliga egna visioner, mål och strategier kring vad man vill, kan och ska uppnå med ITS. Förslagsvis kan ITS-införandet ges egen riktning och kraft genom tydliga mål för hur ITS ska användas för förbättrad trafiksäkerhet, transporteffektivitet, miljö och andra verksamhetsmål. Detta skulle även underlätta när prioriteringar ska göras samt ge ökad tydlighet i kontakter med externa samarbetsparter enligt Ericsson. Samtrafiken efterlyser också en mer övergripande strategi, med ett tydligt syfte att överbrygga klyftor mellan transportslag samt mellan privata och kollektiva transporter, där kopplingen mellan strategin och åtgärdspaketet samt områden som angränsar till vägtransportområdet behöver tydliggöras. Sveriges Bussföretag menar att de transportpolitiska målen torde vara utgångspunkten för strategin. Sveriges Åkeriföretag anser att rapportens fem strategiska delmål i större omfattning bör lyfta fram faktabaserade beslut och behovet av kostnadsnyttoanalyser samt konsekvenser för de som berörs.

8 8 Handlingsplan för användning av ITS En övervägande majoritet av remissinstanserna önskar en mer konkret handlingsplan med tidsatta åtgärder, där ansvaret är fördelat bland olika aktörer. Flertalet av dessa instanser anser att åtgärderna är kopplade till de strategiska delmålen på ett bra sätt, men att effekter och konsekvenser saknas. Vidare ställer sig en majoritet av instanserna positiva till ansatsen med centrala processer, men önskar samtidigt en mer konkret handlingsplan för att kunna bedöma konsekvenser för andra aktörer samt hur dessa parter kan bidra. Över 20 instanser betonar särskilt att samverkan mellan aktörer, både nationellt och internationellt, bör beskrivas tydligare. Handlingsplanen behöver förtydligas Transportstyrelsen med flera menar att åtgärderna behöver förtydligas och i vissa fall även konkretiseras för att vara uppföljningsbara. Vidare bör resurser och tidplan framgå tydligt för respektive åtgärd. Svensk Kollektivtrafik menar att mål och aktiviteter bör tidsättas för hela planperioden, eller åtminstone fram till Uppsala universitet har gett utförliga kommentarer på samtliga strategiska delmål och anser att det för åtgärderna till delmål 1 krävs en strategisk informationsplanering som innefattar hur den stora informationsmängd som genereras med hjälp av ITS ska hanteras. Branschföreningen Tågoperatörerna ställer sig bakom att åtgärd 1.4 genomförs, men är samtidigt kritiska till att detta arbete inte redan har inletts. Regionförbundet Sörmland framhäver betydelsen av åtgärd 1.6. Sjöfartsverket saknar konkreta åtgärder för trafikslagsövergripande ITS, Göteborgs stad önskar ett förtydligande angående ITS i kollektivtrafiken samt ITS i åtgärdsvalstudier och Örebro universitet saknar åtgärder för hur ITS integreras i planeringen av hållbara städer. Vidare är Örebro universitet positiv till inriktningen att undvika parallella utvecklingsspår (åtgärd 5.1), vilket Svensk Kollektivtrafik däremot är tveksamma till med motiveringen att olika lösningar måste ges chans att tävla mot varandra. Tydligare beskrivning av ansvar och samverkan mellan aktörer önskas Göteborgs universitet uppfattar handlingsplanen som att Trafikverket ska kontrollera kontaktytor mellan aktörer, vilket universitetet tycker är olyckligt. Ytterligare fem instanser instämmer i att ansvar ska delas mellan fler aktörer. SKL önskar mer information om hur Trafikverket vill arbeta med införandet i praktiken samt vilka konsekvenser det ger för kommuner och landsting. Göteborgs stad önskar komplettering av storstädernas roll. Vinnova anser också att det saknas ett strategiskt förhållningssätt till samverkan mellan aktörer. ITS Sweden efterlyser samarbete enligt Triple Helix modellen.

9 Flera universitet och högskolor instämmer i att forskningen bör samordnas, men anser att akademins ansvar och bidrag saknas på många punkter i handlingsplanen. Det är viktigt att akademin och forskningen tillåts ligga i framkant. Bra samarbete förekommer, men samordningsansvaret är inte tydligt enligt Linköpings universitet. Även ansvar för långsiktig kunskapsuppbyggnad betraktas som oklar. Länsstyrelsen Norrbottens län föreslår att ägarskap till åtgärderna bör definieras som ett samordningsansvar. Göteborgs universitet och KTH anser vidare att nyttokostnadsperspektivet saknas och att synkronisering och styrning bör kopplas till processer för nyttoskapande effekter. Till detta behövs preciseringar, ansvar, incitament och mandat. KTH tillägger även att ett resonemang kring ansvarsfördelning stat-industri saknas. Uppsala universitet anser att finansieringen av ITS-satsningar bör lyftas i strategi och handlingsplanen. NetPort Science Park önskar ett formellt samverkansfora för ett förverkligande av handlingsplanen. 9 Fler aktörer behöver delta för att få fram en mer konkret handlingsplan Majoriteten av remissinstanserna har kommentarer kring olika aktörers medverkan i processen av framtagandet av förslaget samt samverkan mellan olika aktörer gällande handlingsplanen och hur ansvarsområden har fördelats för de olika åtgärderna. Flertalet av dessa instanser betonar att fler berörda parter måste få delta för att få fram en mer konkret handlingsplan. Universitet och högskolor anser att akademins ansvar och bidrag saknas på många punkter i handlingsplanen, vilket beskrevs under föregående rubrik. Mittuniversitetet saknar transportbolagen som aktörer. Branschföreningen Tågoperatörerna menar att användarna av produkterna och tjänsterna måste delta, så som tågföretag. Sveriges Bussföretag önskar även busstrafikens perspektiv. Svensk Kollektivtrafik instämmer i att aktörer som företräder beställare och nyttjare bör ges större möjlighet att vara delaktig i ITS-frågor. Cirka tio instanser, vilka består av kollektivtrafikaktörer, regionförbund, kommuner och landsting, betonar att aktörer inom kollektivtrafiken, så som kollektivtrafikföretag, fordonsindustri och regionala kollektivtrafikmyndigheter, bör delta i genomförandet av strategin och ges större inflytande i fortsatt arbete. Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting är en av instanserna som anser att kollektivtrafikhuvudmän och kollektivtrafikutförare bör bli mer delaktiga i arbetet. Resultatspridning anses vara av stor vikt Vikten av resultatspridning betonas särskilt av fem instanser, däribland Näringslivets Transportråd, som något som behöver förbättras och prioriteras. Det är viktigt att resultat från forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom ITS får ökad spridning och tillämpning.

10 10 Några instanser menar att demonstrationsprojekt har en viktig roll här, till skillnad från andra som inte ser detta som en lösning. Branschföreningen Tågoperatörerna ger i sitt remissvar förslag på åtgärder för ökad resultatspridning som de anser bör genomföras. Genomförande av regeringsuppdrag Remissinstanserna har i sina yttranden inkommit med synpunkter på huruvida det remitterade förslaget uppfyller de krav som ställs på strategin och handlingsplanen utifrån regeringsuppdraget. Regeringsuppdraget finns presenterat i åtta punkter under rubriken Regeringsuppdraget ovan. Nedan följer en sammanfattning av de kommentarer från remissinstanserna som kopplas till regeringsuppdraget. Generellt sett är det otydligheter i strategin och handlingsplanen som enligt en övervägande majoritet behöver förbättras för att bättre uppfylla regeringsuppdraget. Uppsala universitet med flera vill lyfta att Sverige har varit ett framgångsrikt land när det gäller internationellt policyarbete och anser att detta är ett fortsatt viktigt område. Enligt regeringsuppdraget ska förslaget ha sin utgångspunkt i ITSdirektivet och kommissionens handlingsplan från 2008, men också i den tidigare nationella strategin och handlingsplanen från Flera remissinstanser saknar denna koppling i förslaget. Förhållandet till den tidigare strategin och handlingsplanen är otydligt hävdar exempelvis Energimyndigheten och kopplingen till prioriterade områden och aktiviteter i EU-direktivet är otydlig anser Trafikanalys. Enligt ITSdirektivet ska medlemsstaterna rapportera hur införandet av direktivet utvecklar sig. Strategin och handlingsplanen skall fungera som stöd för denna rapportering. I detta sammanhang saknar en övervägande majoritet handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning, avsatta resurser och tidsplan i det förslag som tagits fram. Ett tillvägagångssätt för uppföljning efterfrågas. Olika aktörers medverkan i genomförande och uppföljning av förslaget beskrivs i för liten utsträckning. Effekter och konsekvenser av delmål och åtgärder är svåra att bedöma påpekar Boverket. Behovet av samverkan mellan aktörer för att ta ett helhetsgrepp och åstadkomma systemsyn när det gäller ITS-lösningar är ett område som särskilt uppmärksammas av fler än 20 instanser och som bör betonas i större utsträckning. Det trafikslagsövergripande synsättet är något som kan utvecklas och som särskilt lyfts upp av tio instanser.

11 En analys av behovet av regelgivning nationellt och internationellt i och med införandet av ITS-direktivet saknas, vilket är ett utpekat område i regeringsuppdraget och kommenteras av vissa instanser, exempelvis Datainspektionen, Trafikanalys och Svensk kollektivtrafik. 11 Övriga kommentarer Region Skåne ser gärna att Trafikverket tar en mer aktiv roll i att finansiera utveckling och standardisering för gränssnitt och datamodeller. Vidare anser Uppsala universitet att det är viktigt att berörda myndigheter och aktörer vidareutvecklar förmågan inom standardiseringsarbetet i EU. Motormännens Riksförbund betonar vikten av internationell samverkan och erfarenhetsutbyte, där EU bör ta ett övergripande ansvar. Motormännens Riksförbund betonar också möjligheten att anslå särskilda statliga medel för ITS-baserade lösningar samt vikten av en öppen och konkurrensutsatt marknad, grundad på dataskydd samt öppna data och användarnas valfrihet. Svensk kollektivtrafik saknar svar på frågorna huruvida trafikförordningen och järnvägslagen behöver ändras för att möjliggöra nya ITS-lösningar samt om kraven på datoriserade informations- och bokningssystem (CIRSRT) är rätt ställda för att möta framtidens krav på en avreglerad marknad. Sjöfartsverket saknar beskrivning av implementering för EUs regelverk för Inre vattenvägar i Sverige. Lunds universitet anser att rapporten har missat NFITS - nationell forskarskola om ITS. Trafikkontoret i Stockholms stad menar att trafiksignaler får för lite uppmärksamhet i de flesta ITS-diskussioner, inklusive denna strategi och handlingsplan. Swedac anser att det är viktigt att tekniska specifikationer utformas korrekt. Sveriges Åkeriföretag betonar att försiktighetsprinciper bör tillämpas inom trafiksäkerhetsområdet och räknar upp 15 punkter som exempel på områden där en fördjupad analys behövs. Uppsala universitet lyfter i sitt remissvar upp ett antal grundläggande frågeställningar som de anser behöver betonas ytterligare i den strategiska handlingsplanen, så som öppna data och finansiering av ITSsatsningar. Region Skåne identifierar framtida viktiga ITS-funktioner gällande kommunikation mellan fordon samt öppenhet och arkitektur för att kunna kombinera data. Göteborgs stad ger även övriga kommentarer om geofencing samt hur handlingsplanen kan tydliggöras med avseende på trafikinformation och trafikledning. Vidare beskriver Näringslivets Transportråd hur ITS kan ge förbättrad transparens i godsflöden och därmed möjliggöra en ökad grad av samlastning av gods. Samtrafiken ger exempel på områden inom kollektivtrafikbranschen där verksamhet pågår redan idag som har tydliga beroenden mot ITS, så som öppna data, biljett- och betallösningar och reseplanering. Sveriges

12 12 Bussföretag kommenterar att ITS-lösningar för busstrafiken innebär ett effektivare utnyttjande av vägnätet och gatuutrymmet med busskörfält som en väsentlig faktor för att öka framkomlighet, minska restider och kostnader i kollektivtrafiken. Befintlig vägkapacitet kan därmed utnyttjas mer optimalt. Självstyrande kollektivtrafikfordon har stor potential, förutom framkomlighetsåtgärder och realtidsinformationssystem. Sveriges Bussföretag menar att det är värdefullt att dessa framtidsperspektiv lyfts fram. Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting tycker att även MTR, Nobina, Arriva och Keolis ska vara utsedda som remissinstanser. Sveriges MotorCyklister kommenterar att motorcyklisterna ofta glöms bort i dessa sammanhang och betonar att ITS även är viktigt för motorcyklister. ITS Sweden vill att fortsatt arbete bedrivs genom en opartisk intresseorganisation, så som ITS Sweden. Sveriges Bussföretag menar att det är nödvändigt att Trafikverket och Transportstyrelsen tillförs nödvändiga resurser för att kunna genomföra det omfattande uppdraget att samordna och driva på ITS-relaterad forskning och innovation.

13 13 Bilaga 1 Följande har inga synpunkter eller har inget att erinra mot förslaget: Elsäkerhetsverket, Konsumentverket, Rikspolisstyrelsen, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Umeå Universitet, Länsstyrelsen, Länsstyrelsen Västernorrland, Regionförbundet Södra Småland, Jernhusen, Sveriges Hamnar, Folkhälsomyndigheten. Följande avstår från att yttra sig Karolinska institutet, Luleå Tekniska Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet. Följande har inte besvarat Luftfartsverket, Socialstyrelsen, Swedavia, Karlstads Universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms Universitet, Gotlands kommun, Region Dalarna, Region Gotland, Region Gävleborg, Region Halland, Region Värmland, Region Västerbotten, Region Västra Götaland, Regionförbundet Jämtlands län, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet Kalmar län, Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Östsam, AB Volvo, Actia Nordic AB, Autoliv Development AB, B3IT Management AB, CGI Sweden AB, Eringma AB, Fordonskomponentsgruppen (FKG), Forum för innovationer inom transportsektorn, Hi3G Access (Tre), Hybris konsult AB, Invest in Dalarna Agency, IT- och telecomföretagen, ITS Dalarna, Kista Science Park, Knowit Dalarna AB, Lillinova AB, Lindholmen Science Park, Malmö Stad, Movea Trafikkonsult AB, MTO Säkerhet, Net 1, Q-Free, Saab AB, Safe X System AB, Scania, Security Arena (Lindholmen Science Park), Sjöland&Thyselius, Skånetrafiken, SWECO AB, Svenska taxiförbundet, Svenskt flyg, Svenskt näringsliv, Sveriges byggindustrier, Sveriges redareförening, Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), Sveriges Transportindustriförbund, Teknikföretagen, Tele2 Sverige, Telematics Valley, Telenor Sverige, TeliaSonera, Trafik Stockholm, Triona AB, Viati Konsult AB, Victoriainstitutet, Volvo Cars, Västtrafik, Öresundskonsortiet (Öresundsbron).

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare Åsa Vagland Workshop i Stockholm 20 april 2015 Processen fram till idag 6 september 2013: Regeringsuppdrag till Trafikverket

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande.

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande. PM 2014: RII Dnr (001-842/2014) Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS (intelligenta transportsystem) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 15 september 2014 Borgarrådsberedningen

Läs mer

ITS från potential till förutsättning

ITS från potential till förutsättning TMALL 0141 Presentation v 1.0 ITS från potential till förutsättning Avrapportering av regeringsuppdraget Norra Latin, Stockholm 14 maj 2014 Inledning 20 september 2013 5 maj 2014 14 maj 2014 2 PROGRAM

Läs mer

2014-03-12 N2014/743/E

2014-03-12 N2014/743/E Remiss 2014-03-12 N2014/743/E Näringsdepartementet Energi Martin Palm 08-405 28 24 Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remissinstanser 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Förvaltlningsrätten

Läs mer

so Sveriges konununer och landsti.ng

so Sveriges konununer och landsti.ng so Sveriges konununer och landsti.ng 51 Arlandabanan infrastructure AB 52 Green Cargo AB 53 Infranord AB 54 J ernhusen AB 55 SJAB 56 Svevia AB 57 SwedaviaAB 58 SvedabAB 59 Bil Sweden 60 Cykelfrämjandet

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

ITS i Planerings- och investeringsprocessen

ITS i Planerings- och investeringsprocessen ITS i Planerings- och investeringsprocessen Introduktion Trafikverket levererade 2014 ett förslag till en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS som svar på regeringens uppdrag. Arbetet

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

4 Juni En branschgemensam arena för utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig

4 Juni En branschgemensam arena för utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig En branschgemensam arena för utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig Varför X2AB Det behövs en arena med mandat och resurser att genomföra strategiskt viktiga

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft Remiss 2017-03-21 M2017/00518/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Johan Leymann Tel: 08-405 98 53 johan.leymann@regeringskansliet.se Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Stora investeringar i infrastrukturen för att skapa

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

Naturvårdsverket STOCKHOLM

Naturvårdsverket STOCKHOLM r REGERINGEN Regeringsbeslut 1 :9 2012-12-20 M2012/3437/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringsbeslut III 1 2015-01-08 N2015/532/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringens

Läs mer

Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 13-169 1(8) Spektrumavdelningen Cecilia Östrand 08-6785758 Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 BILAGA 1 1 (8) Sjöfartspolitiska enheten Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 Delmål 1 Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna

Läs mer

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Kortversion Trafikverket 781 89 Borlänge 0771-921 921 www.trafikverket.se Transportstyrelsen

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) _, R E G ER I N G S KAN S LI E T Remiss 2016-10-18 1\12015/04128/~lll Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten Linnea Rosenlöf Telefon 08-405 37 89 Remittering av Riksintresseutredningens betänkande

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Filip Kjellgren Forums kansli

Filip Kjellgren Forums kansli www.transportinnovation.se Filip Kjellgren Forums kansli 2014-05-15 1 Forums medlemmar 2014-05-15 2 Forums mål: Uppnå ett mer hållbart transportsystem, särskilt genom att bryta trenden mellan transporter

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Vad är syftet med Region 2050?

Vad är syftet med Region 2050? Vad är syftet med Region 2050? Placera regionerna i en framtida samhällsutveckling Skapa beredskap rusta medarbetare och beslutsfattare Grund för strategiska beslut och processer stöd för RUP/RUS-arbete

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss 2017-05-04 U2017/00778/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012. Regeringsbeslut III 7 2011-03-10 N2011/1933/TE Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 Uppdraget Utveckla formerna för samarbete mellan myndigheter och näringsliv Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Boverket och riksintressena. Otto Ryding

Boverket och riksintressena. Otto Ryding Boverket och riksintressena Otto Ryding Boverkets roll Allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden Uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden enligt 4 kap. MB Verka för samordning

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon NVF- 4 december Petter Åsman High Capacity Transports - Ett FoIprogram inom CLOSER FoI-program: Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport (HCT-programmet).

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper Remiss 2017-03-01 M2017/00431/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper 08-4052419 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER EN SVENSK FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE OCH SAMVERKANDE TRANSPORTER Stefan Myhrberg, Ericsson Forum för innovation inom transportsektorn 2014-09-03 1 FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER En gemensam

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer