ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: Tillverkningsår: 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: 6-9445 Tillverkningsår: 2003"

Transkript

1 FLYGHANDBOK ZENAIR er 601 UL (' LN-';:C Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: Tillverkningsår: 2003, Czech Republic Oversiillning lill svenska: Igor Cronsioe Upplaga: SW-2-04 Flyghandboken skall alltid medforas ombord under flygning

2 CI-! 60I Flyghandbok lnnehåll I. Allmant 2. Operaliva begransningar 3. Nodf<irfaranden 4. Normalf<irfaranden 5. Prestanda 6. Vikl/BalanslLaslinslruklioner 7. Allman beskrivning av flygplanel 8. I-!andhavande/Service/Underhåll 9. TillaggIBilagor sid. 3 sid. 4 sid. 6 sid. 7 sid. 10 sid. II sid. 13 sid. 16 sid. 20 Upplaggningen av denna handbok har anpassals till BCAR sektion S Enligt JAR-VLA reglerna. 2

3 1. Allmånt [nledning Denna tlyghandbok har utarbetats for att på effektivast mojliga satt forse piloter och tlygutbildare med information om saker och tillfortitlig flygning med detta UL-flygplan. Certifiering Denna tlygplanstyp har godkants av PFA i enlighet med British Civil Airworthiness Requirements, Kap. 482 Sektion S, med i BCAR S90 I foreslagna tillagg. Planet ar godkant for svenska forhållanden enlighet BCL-M 2.5 i UL-klass. Beskrivning CH 601 ar ett tvåsitsigt (sida vid sida), lågvingat UL-plan i helmetallkonstruktion. Planet ar konslruerat for tillforlitlighet och god komfort for både pilot och passagerare och har utmarkta tlygegenskaper. Flygplanets prestanda och den overskådliga forarmiljon gor CH 60 l till en kombination av ett konventionellt tlygplan och avancerad ULmaskin. Vingbredd Langd Hojd MAC Vingyta Vingbelastning Motor Propeller Diameter 8230 mm 5800 mm 1980 nun 1.43 m 12 m2 40 kg/m2 Rotax 912 UL- 80 hpy Sport Prop 3-bladig 1700 mm 3

4 2. Begriinsningar Denna sektion besktiver operativa begransningar, instrumentmarkeringar och ovriga anvisningar for saker anvandning av detta flygplan, samt system, motor och standardutrustning. Flygplanet ar godkant for normal flygning. Fartbeg.-iinsningar Tabellen visar gallande begransningar enligt vedertagna definitioner. Vne (never exceed speed) 220 km/tim Max ti liåten fart Vno (max structural cruising 193 km/tim Max marschfart speed) Va (manouvering speed) 160 km/tim Max manoverfart Vfe (max flap extended speed) 110 lon/tim Max fart for flygning med klaff Fartmatarens markeringa.' Tabellen visar fartindikationens betydeise i forhållande till fårgområde Vit båge min. 56 ktn!tim max 110 ktn!tim Onu'åde for flygning med klaff Gron båge 63 km/tim 160 km/tim Område for normal flygning Gul båge 160 ktn!tim 220 ktn!tim Område for forsiktig flygning, endast i Iugn luft. Rod båge 220 km/tim Får ei oversktidas Motorbegransningar MotortiIlverkare Modell Max effekt kontinuerligt Max vartal kontinuerligt Max oljetemperatur Oljetryck min Max Bransletryck Bransletyp Propellertillverkare Typ Rotax 912 UL> 6 59,6 kwiq~k 58,0 kw C 1,5 bar 5 bar 0,15-0,4 bar 90 oktan blyad eller oblyad bilbensin eller AVGAS 100 LL Sport Prop 3-bladig 4

5 Miirkninl! av motorinstrument Instrument Rod linje Gron båge Gul båge ROd linje min. l!rans normalt område ei kontinuerlig effekt maxlmum Varvtal Olietemo. 50 C 90 IlO C IlO C 140 C Cv!. temo 150 C Olietrvck 1,5 bar 4-5 bar 5 bar Bransletryck 0,15 bar 0,4 bar Viktbegriinsningar Grundtomvikt 275 kg Max startvikt 450 kg Max landningsvikt 450 kg Max tillsatsvikt 175 kg Min tillsatsvikt 45 kg Max vikt i bagageutrynunen 18 kg Planet skall under flygning alltid vara lastat så att dess hogsta tillåtna flygvikt inte overskrides samt att dess tyngdpunkt inte kommer att forflytta sig utanfor det tillåtna tyngdpunktsområdet. Tyngdpunktsbegriiusuiugar Planets tyngdpunkt skall under flygning ligga inom ett onuåde från referensplanet, belaget 343 mm från vingens framkant, som begransas aven framre grans av 280 mm och en bakre grans av 500 mm vid en flygvikt av 450 kg. (20-35% MAC) Maniivcrbegriinsningar Flygning skall begransas tillnormala manovrer men får inkludera stall och svangar med en maximal bankningsvinkel av 60 grader. All avancerad flygning inklusive spinn ar forbjuden. Lastfaktorer Hogsta tillåtna lastfaktorer ar + 4g och -2g. Planet har en sakerhetsfaktor på 1,5 Personer ombord Max antai personer ombord, inklusive forare får ej overskrida 2 Tjiinstbarhet Endast VFR. Flygning under isbildningsforhållanden ar ej tillåten. Briinslemiingd Total kapacitet Anvandbar mangd Ej utnyttjbart 2 x 45 liter 88,5 liter 1,5 liter Skyltar och miirkning Nodvandiga skyltar och markningar ar anbringade och godkanda en!. typbesiktning. 5

6 3. NodfOrfaranden Denna sektion behandlar nodchecklistan och beskriver speciella procedurer for hantering av olika nodsituationer. Dessa situationer ar sallsynta om foreskrivna kontroller och underhållsåtgarder foljs och flygning sker under normala former. Niidlandning I. Satt farten for basta glidflykt, l 12 km/tim utan klaff. 2. Valj nodlandningsplats 3. Stang bransiekranen 4. Sand nodmeddelande 5. Stang huvudstrombrytare och tandningslås. 6. Gor en normal bedomningslandning Ofrivillig spinn l. Satt gasen på tomgång 2. Ge fullt motsatt sidoroder 3. For spaken något framåt 4. ÅterfOr rodren nar rotationen upphor 5. Ta mjukt upp planet rakt fram Brander På marken innan motorn startats l. stang av bransiekranen 2. starta nlotorn 3. ge fullgas for att blåsa ut elden På marken med motorn igång I. stang av kabinvarmen 2. stang bransiekranen 3. varva motorn for att blåsa ut elden [ luften l. stang av kabinvarmen 2. stang bransiekranen 3. stang av tandningen 4. stang av huvudstrombrytaren 5. folj nodchecklistan for nodlandning Fiirsiik aldrig att starta motorn efter motorbrand i luften I kabinen l. stang alla strambrytare 2. stang av kabinvarmen 3. anvand ev. eldslackare Vid återstart i luften efter bensinstopp: Full choke som omedelbart återstalls nar motorn startar. 6

7 4. NormalfOrfaranden Denna sektion ar upprattad som en checklista och beskriver mer detaljerat de nonnala f6rfarandena. Tillsyn fore flygning l. Tandningen av, bransiekran oppen, fria reglage 2. Dranera vid draneringskranama som sitt under resp. vinge. Oppna inspektionsluckan på motorhuven och kontrollera oljenivå. Se sedan till att alla fasten kring motorhuven ar ordentligt reglade. Inspektera propeller och spinner. Kontrollera branslenjvån i båda tankarna med malstieka. 3. Visuell kontroll av hoger vinges framre ytor och vingspets. 4. Visuell kontroll av hoger vinges bakre ytor, klaffoch skevroder. 5. Inspektera landningsstallens och dackens kondition från hoger sida. 6. Visuell kontroll av stabilator och hojdroder och dess infastningar och vajeranslutningar. 7. Fortsatt inspektionen i omvand ordning på vanster sida. Kontrollera Pitotroret under vanster vinge. Ev. rengoring av kabinhuven. ~il tj::::-_.---. J E]-=====_::TI \ L' ~i=3 ~ _.- (, Innan motorstart [nvandig kontroll av utrustning, reglage, sakerhetsbalten och don lås. 7

8 Start av motorn (se aven motormanualen for detaljerad information) l. appna vald bransiekran (hiiger eller vanster) 2. Choken fullt ut vid kallstart 3. Gasreglaget i tomgångslage 4. Huvudstriimbrytare till 5. Tiindningsnyckeln tilliage ON 6. Vrid tandningsnyckeln till startlaget Nar motorn startat, satt varvtalet till 2 500, Instrument lill. Kontrollera att oljellycket stigit inom 10 sekunder. aka inte varvtalet innan trycket uppnått 2 bar. 7. Minska choken successivt till avstångt lage 8. Slå på iivriga regiage. Varmkorning och marktest (se aven motormanualen for detaljerad information) Varm upp motorn ti Ils oljetemperaturen indikerar 50 C. Magnetkontroll utfors vid genom att vrida nyckeln till respektive magnetlage. Varvtalsforlusten får inte iiverstiga 300 och skillnaden mellan magneterna Får inte vara mer an 110 varv per minut. Låt motorn svalna något efter testen. Under vintel1id kan kylaren behiiva tackas for att uppnå ratt temperatur. Taxning Styrningen sker genom noshjulet. Undvik att styra genom att trampa på fotbromsarna. Vid stark vind bor taxning ske med sliirsta forsiktighet for at1undvika en oavsiktlig lat1ning. Fore start l. Stall in hiijdmataren 2. Satt trimlaget tillneutral 3. Kontrollera rodrens riirlighet 4. Klafflage O(handtaget framåt) 5. Kontrollera balten och diirrlås Start I. Sat1 gasen gradvis till full 2. Kontrollera varvtal och motorinstrument 3. Slapp bromsarna 4. Dra spakennågot bakåt Observera: for kortfåltstart, samrna som ovan men med et1 steg klaffoch stigning med basta vinkel. Efterhand som man blir bekant med planets egenskaper kan start1ekniken utvecklas genom att priiva olika klafflagen och hastigheter. 8

9 CH 60 l Flyghandbok Stigning Basta stighastighet (Vy): ca 130 kmjtim utan klaffvilket ger storsta Hojdvinst På kortaste tid. Basta stigvinkel (Vx): ca 120 km/tim vilket ger basta hojdvinst på kortaste distans. Stighastighet: 6, I m/s Planflykt Med 75 % gas erhålles en marschfart på 190 km/tim enl. foljande varvtal Vid havsnivå På fot På fot Lagre varvtal ger lagre fart, lugnare flygning, battre ekonomi och storre Rackvidd. Dessa varden galler med standardjusterad propeller. Glidflykt Anvand något gaspådrag for att inte kyla motorn for snabbt, ca varv och fart mellan 110 till 120 km/tim. Basta sjunkhastighet: 112 kmjtim utan klaff ger ett glidtal på I: IO. Final Med gasen på tomgång, 80 km/tim och full klaff blir resultatet en brant final for landning på trånga utrymmen. Anvand motorkraft for att stracka ut eller klaffen i lage l i slutet av finalen. Landning Gor sattningen genom att långsamt dra spaken bakåt ti Ils huvudhjulen når marken. Nosen går nei' så snart man ger efter på spaktrycket. Sidvindslandning och begriinsningal' Hålliovarts vinge lagre, vingglid eller en kombination av båda. Rata upp kursen strax innan sattning. Max sidvindskomposant 15 kn. Missad landning Ge full gas, ev. klafftillneutral vid 90 km/tim, fortsatt i landningsvarvet. Avstiingning av motorn Efter normallandning och taxning ar motorn tillrackligt sval for att stangas av. Efter langre taxning med storre pådrag, låt motorn gå på tomgång en stund fore avstangning. l. stang radio och transponder och ovriga funktioner på panelen. 2. Vrid startnyckeln tilllage OFF 3. Stang huvudstrombrytaren 4. Stang bransiekranen Observera: att tackometern raknar tiden mellan det att huvudstrombrytaren slås på och av. - Glol11 inte att stanga av den! Ta ur startnyckeln nal' planet lamnas obevakat. Det ar också viktigt att planet forankras, eftersom parkeringsbroms saknas. 9

10 Czeeh Aircraft Works 5. Prestanda Sektion 5 innehåller data for marschfarter, stallfarter och landning med mera. Uppgifterna har tagits fram vid faktiska flygtester med flygplan och motor i god kondition och normala flyglagen. Flygegenskaperna for Zodiac CH 601 ar på alla satt nolmala. Det finns inga ovanliga lagen eller funktioner som kraver specialkunskaper. Farter som anges ar indikerade farter (las) om ej annat anges. Statiskt tryek ar lika med kabintryck. Verklig fali ar lika med las +/- 5 kt vid normal flygning. Uppgifterna ar givna for standardatmosflir och med mormala flyginstrument. Stallfart (vid maxvikt 450 kg) Utan klaff 65 km/tim Med klaff 60 km/tim Ovanstående farter galler med motorvarv på tomgång och planet helt enkelt sanker sig vid stall. Sjunkhastigheten ar relativt hog med full klaff. Kom ihåg: max klaffart (Vf) ar 110 km/tim. Startstriickor På asfalt, utan klaff Rullslracka Over 15 m hinder Vid havsnivå (ISA) 168 m 336 m Vid 3000 fot 225 m 450 m Vid 6000 fol 295 m 590 m Landningsstriickor Uppmaua landningsslrackor over IS m hinder motsvarar rullsiraekan. Vid start och landning på gras, sno och andra forhållanden skall beaktas vad som foreskrivs i BCL-D om berakning av start- oeh landningslangder. 10

11 CH 60 I Flyghandbok 6. Vikt ocb balans/lastningsinstruktion Ett generost tyngdpunktsomfång gor det Hilt att lasta Zenair CH 601 UL. Anvand nedanstående tabeller for att berakna och kontrollera att lasten hålls inom marginalerna. CG = momentarmen delad med totalvikten. Protokoll: exempel Vikt (kg) Distans mm Moment (kg.mm) Uppmiilt tomvikt Pilot Passagerare Bransie - vingtankar (2 x 45 I) Baggage (max 18 kg) Total 450 (CG=46cm) Nedanstående varden måste ligga inolll ramen for alla flygkonfigurationer. Kg %MAC 3S%MAC ; CM Berakning av branslemangd i liter (F=fulla tankar) Besaltning (kg) Baggage (k~) O F F F 80 F F F 100 F F II

12 7. Beskrivning av luftfartyg och system Detta kapitel beskriver flygplanets handhavande och system. Zenair CH 60 I UL uppfyller konstruktionskraven enligt normerna for ultralatta flygplan (AULA) i Canada och (BCAR Sekt. S) England. KonstJ uktion Helmetallkonstruktion av forspand aluminiumplåt, nitad mot forstyvningar. Stornme Flygkroppen ar utformad av 6061-T6 aluminiumplåt och Avex nitsystem. Den hoga hållfastheten hos plåten ger flygplanet lång livslangd och låga underhållskostnader tack vare styrkan och korrosionsmotståndet. Vingar Vingarna har en hoglyftprofil med vingspetas typ Hoerner som ger max effekt ur vingbredden. Skevrodren ar nara fullangd och klaffarna ar delade och sitter under vingarna och fungerar som luftbromsar. Styranordninga,o Planet ar utrustat med mittspak som ar forsedd med ett Y-handtag som medger dubbelkommando samt klassiska fotpedaler som styr det kraftiga noshjulet. Pedalerna ar forsedda med fotbromsar på båda sidor, vilket kvalificerar planet for skolning och gor det mycket srnidigt vid manovrering på marken. Fenan ar rorlig i ett stycke for maximal sidvindsformåga. Hojdrodret ar utrustat med elektrisk trim som manovreras från styrspaken. Klaffhandtaget sitter på pilotens vanstra sida och reglerar laget i två steg. 1det framre laget ar klaffen neutral. Motomnliiggning Motorn ar en Rotax 912 ULS, 4-cylindrig, fyrtaktsmotor av boxertyp med en maxeffekt på 80 hk. Instrumentpanelen På panelen framfor piloten finns en uppsattning standardinstrument for flygning och motorkontroll. Nedanstående utrustning motsvarar JAR-VLA. UtOver dessa ar flygplanet utrustat enligt optionslistan. Flyginstrument Fartmatare, hojdmatare, magnetkompass, och kula. Motorinstrument Varvtalsmatare, branslematare, oljetrycksmatare, oljetemperaturmatare, vattentemperaturmatare. 13

13 Motorreglage Gasreglaget ar ett klassiskt skjutreglage med justerbart friktionsfåste. Fullgas Erhålls vid inskjutet lage. En fjader ar monterad så att fullgas erhålls om reglagets lankarm fallerar. Om friktionsfåstet inte ar rattjusterat kan en tendens till sjalvgas uppstå. Justeringen gors på fåstet som sitter framfor brandskottet. Choken sitter vid sidan av gasreglaget. Forgasarvarmning sker automatiskt. Huvudstrombrytaren ansluter elsystemet till ett 12 volts batteri kopplat till generatorn och ar sakrat till 15 amp. for mer information se motormanualen. Tandningsnyckeln måste vara i lage ON for att motorn skall fungera. For sakerhets skull, ta alltid ur nyckeln nar motom inte ar igång. Observera att motorn forstatter att fungera aven om huvudstrombrytaren stangs av, men inga instrument fungerar. Motorn har dubbla tandsystem. Alla strombrytare ar på i uppåtlage och alla reglage ar på i inskjutna lagen, utom choken som ar på i utdraget lage. Alla sakringar sitter på instrumentpanelen och ar av automattyp. Batteriet sitter monterat i motorrummet. Briinslcsystcm Planet ar utrustat med dubbla vingtankar av svetsad aluminium och rymmer 45 liter vardera. Tankarna har fingernatsfilter och tanklocken ar forsedda med ventilationshål. Bransiekranen av valjartyp, hoger/vansterlstangd sitter på instrumentbradans mittpanel, latt åtkomlig for piloten med hoger hand. Som komplement till den mekaniska bransiepumpen finns en elektrisk som manovreras med strombrytare på instrumentpanelen. For dranering fillns en kran vid lagsta puiucten under respektive vinge, samt en for bransleuppsamlingen från forgasarna, under motorrummet. Propeller Denna maskin ar utrustad med en Sport Prop 3-blads propeller som ar manuellt justerbar. Propellern ar från fabriken installd for optimala prestanda, men det går att andra den for battre stig eller fart resurser. For att undvika vibrationer ar det viktigt att alla bladen har exakt samma vinkel och att bladen ar ordentligt fastsatta i navet. Konsultera alltid propellermanualen vid andringar. For baltre stigeffekt minska vinkeln en y., till Y, grad, och for hogre fartresurser okas vinkeln med ca y., grad. Observera alt stigfonnågan minsklli' om propellern stails in for hogre fart. Landstiill Landstallet består av individueilt upp1langda huvudstall, fjadrade med kraftiga gummicords och forsedda med stabila vertikalaxlar for att klara ojamna underlag. Det styrbara noshjulet ar av sanuna typ. Skivbromsarna på respektive huvudhjul ar enkelverkande och gor det Ialt att byta dack. Kabinhuv Den komfortabla kabinen kan nås från båda sidor av flygplanet genom alt huven har oppningsbara gångjarn på respektive sidor och kan fållas åt två håll. Var noga med att båda sidorna ar reglade ilman start. Forsok inte all oppna huven under flygning. 14

14 CI-I 601 Flyghandbok Sittplatser Planet ar konstruerat for två sittplatser, sida vid sida. Sittdynorna ar IOstagbara for att enkelt kunna hållas rena och torra. Sakerhetsbaltena ar av trepunktstyp och infåstningarna skall alltid kontoleras noga infor valje flygning och justeras for att sitta åt runt kroppen. Ventilation Fonstren ar forsedda med vridbara ventilkåpor for di rekt friskluft. Det finns också kabinvarme som fungerar genom att luft passerar En mask runt ljuddarnparen och mynnar ut vid fotpedalerna. Skjutreglaget sitter på instrumentbradan. Var vaksam på risken for att avgaser kan tranga in i systemet och orsaka alvarliga olyckor. Dynamiskt och statiskt tryck Pitotroret som ger både det statiska och dynamiska trycker sitter på vanster vinges undersida och måste aktas noga. Att blåsa i roret kan forstora fartmataren. Bagageutrymme Detta består av det bakre utrymmet i kabinen samt en bagagelucka på Respektive vinge och tar totalt innehålla upp till 18 kg jamt fordelad och val forankrad last. Var noga med att vikt och balans blir korrekt - se sektion 6 for berakningsforfarande. Extrautrustning Flygplanet kan forses med från fabriken utprovade tillbehor såsom skidor, standardflottorer eller arnfibieflott6rer etc. Vid installation av sådana tillbehor andras forutsattningarna for prestanda och manovrerbarhet och piloten måste ha ratt behorighet och planet skall besiktigas och godkannas for alt vara Iuftvard igl. Planet skall i ovrigt vara utrustat enligt svenska bestammeiser och forsett med ratt identitetsmarkeringar. Se till alt alltid medfora denna manual och ovriga handlingar som kravs vid all flygning. 15

15 8. Service och underhåll Denna avdeining innehåller procedurer, rekommenderade av fabriken, for riktig hantering av service och underhåll. Den tar också upp viktiga inspektions- och åtgardsforfaranden som måste utforas for att planet skall bibehålla sin fraschor och tillforlitlighet. Det ar av betydeise att man foljer schemat får smoljning och fårebyggande underhåll med hansyn till klimat och flygforhållanden. Hantera alltid planet med stor forsiktighet. Tryck aldrig på de luftbarande plåtytorna. For att sanka stjarten, Iyft vid propellerhuven eller dra forsiktigt nei' vid flygkroppens bakre del. For att forflytta planet på marken, undvik att dra i vingarna. Det går bra att skjuta eller dra vid propellerfåstet. Folj alltid de alhnanna sakerhetsreglerna, speciellt vid propellerområdet. Eftersom planet ar byggt helt i metall av speciell alwniniumlegering for flygandamål ar det motståndskraftigt 1110t rostangrepp och kraver minimalt underhåll, aven om det inte fårvaras i hangar. Polyuretanlacken behåiler sin glans under lång tid om man håller ytorna rena med en mjuk svamp och lile diskmedel i vattnet. Skolj alltid ordentligt efteråt. Underhållsprogram Foljande riktlinjer ar ett minimum for underhåll SOI11 måste foljas for att planet skall hållas i god kondition. Den foreslaga 25-timmars intervallen elimineral' på inget satt behovet av tillsyn fore och efter flygning. Underhållet ar en del av pilotens ansvar och att se till att planet ar flygvardigt vid varje till fålle. De rekommenderade 25- och l OO-timmarsoversynerna ar lill for att identifiera reparationoch underhållsbehov och for motorn galler Rotax underhållsmanual. Glom inte att fora in tidpunkter och ålgarder i respektive journaler. Service och underhållsarbeten bor utforas aven kvalificerad person. Anvand endast originaldelar från Zenair och från Rotax vad galler motorn. For att ulnyttja Zenairs tekniska support eller for alt bestaila reservdelar, kontakta: s.r.o. Lucni Stare Meslo Czech Republic Tel Fax

16 CH 60 I Flyghandbok Oversyn 25 timmar Gor en generell oversyn och beakta sarskilt foljande: Allmiint: Se till att inga kablar eller slangar ar skavda och att inga fåsten och anslutningar ar losa (bensin, vatten, olja och el). Kontrollera att alla vridfåslen ar på plals och fungerar. Reglage: Håll efter ev. rost på ståldetaljer (rengor och måla om efter behov). Smorj alla rorliga delar (gångjarn, fåsten, bussningar, etc) och konlrollera rorlighet och infåstningar. Landstiill: inspektera samtliga hjul och dess upphangningar samt bromsarna och dackens kondition och lufttryck. Kabinen: rengor efter behov med lampliga ålgarder beroende på material. Håll golvet rent och pedalutrymmet fritt från grus och smuts. Kabinhuv: Materialet ar av plexiglas och ar kansligt for kemikalier. Anvand inte bensin, sprit, olja, tinner eller andra losningsmedel. Skaffa 0111 mojligl "Windex" eller liknande specialmedel, eller anvand vatten och en mjuk svamp. Batteri: av torrbatteri typ. Kontolera fastsaltning. Ladda vid behov. Propeller: Kontrollera att inga skador har uppkommit på framkanter och spetsar och att inga sprickbildningar uppstått. Anvand olja eller vax for att gnida bort insektsrester och smuts. Motorutrymme: Undersok hela utrymmet inklusive vaxellåda, avgassystem, bransiesystem, oljesystem och kylsystem. Ta bort ev. oljerester, gras, damm och smuts for att minska risken for brand. Rengor luftfiltren till forgasarna. Motor: folj foreskrivna procedurer i Rotax service- och underhållsmanual. Motorhuv: Kontrollera att fastsattningsanordningarna låser ordentligt och att Inga sprickor eller skador uppkommit. Briinslesystem: Kontrollera noga att inga laekor uppstått och att alla ledningar och fåsten ar korrekta. Byt eller rengor ev. bransiefilter. 17

17 Oversyn 100 timmar (eller va, 6:e månad) Gor rent flygplanet utvandigt, såval som invandigt och avlagsna inspektionsluckan bakom resp. ryggstod. Gor en 10lal genomgång och inspeklion med avseende på skador, fårslitningar och rosl. Nospartiet: Moloroversyn enligl Rolax servicemanual. Kontrollera och inspektera reglage, kablar och slangar, molorfåsle, propeller, batteri, avgassyslem, kylare, brandskott, noshjul och dack. Konlrollera all alla fårskruvningar ar dragna och låsla. Bransiesystem: konlrollera all det inle finns några lackor och undersok slangarnas och kranarnas kondition. Byt ul eller rengor fårekonllnande filter. Flygkroppen: undersok alla plålylor och den inre strukturen med avseende på losa nilar, bullar, rost och bucklor p.g.a ovarsam hanlering eller exlrema beiasiningar. Konlrollera att inle draneringshålen i flygplanels bollen ar igensatta. Reglage: gå igenom alla rorliga delar och undersok med hansyn lill slitage. Vingar: Konlrollera plåtytorna med avseende på rost och bucklor och byt ut ev. losa nitar. Konlroller specielll alla fram och bakkanier. Konlrollera alla infåslningar under den ltislagbara lackplålen. Kontrollera klaff och skevroderfårbindelsen och respektive andslopp. Stjartpartiet: belr. ytmalerial och fåslen, konlroller som får flygkroppen samt infåslningen i denna. lnspeklera wireandar, Irimanordningen och andstopp. Landstallet: samma som vid 25 timmars oversynen. Smorjning skall goras på fåljande stallen: (med vanlig molorolja) Åtkomliga ulifrån: alla rorliga delar och lager alla vridpunkter får klaffar och roder gångjarn och handtag Ålkomliga från kabinen: styrspaksupphangning och pedaler bromspedaler och wireandar choke och gasregiage Åtkomliga i flygkroppen via ryggsttiden: alla rorliga delar, upphangningar och wireandar. Smorj med kullagerfell, ovre och undre noshjulsupphangning samt noshjulsaxeln. Undersok upphangningen av huvudstallet och se till all gunllnibuffertarna ar hela och sitter på plals, ovre och undre på båda sidor. Efter genomgången och moloroversynen och ev. reparationer ålermonleras molorhuven. Kontrollera igen alla sakerhelslås och rorliga delar och gor en molorkorning får kontroll enligt Rolax servicemanual. 18

18 CH 60 I Flyghandbok Reparationer Om allvarligare fei upptacks under tillsyn fore flygning eller vid servicelillfallena, kontakta Zenair for konsullalion om lampliga åtgarder. Forsok inte reparera eller underhålla planel utan nodvandiga kvalifikationer. Sok alltid forst efter relaterad information ur tillgangliga rilningar och handbocker. Anviind alltid godkanda reservdelar. Utbyte av nitar: borra ut eller på annat satt avlagsna rostiga eller lossnade nitar. Anviind Avex nilar och gå upp ett steg i storlek om nodvandigt och ersatt, eller kompleltera på ca 12 mm avstånd. Skada inte inviindiga delar vid ev. borrning. Plåtsprickor: om en liten spricka uppstår, borra elt hål (ca 3,2 mm) i slutet på sprickan for att stoppa den. Om en spricka fortsatter att vaxa, nita en plåt av motsvarande tjocklek over den med max nitavstånd på 40 mm. Undvik att borra vid invandiga forstarkningar. Buckliga bakkanter (som kan uppkomma genom ovarsam hantering): De ar av ringa betydeise for flygegenskaperna så lange de inte overstiger 15 mm på avstånd av I m, men kan påverka trimningen. 19

19 9. Supplement InstaUerad ntrustningloptioner Beskrivning Datum Intercom - PS Engineering 50 l 2003 Radio - King 97A 2003 Transponder - King KT76A med alt. Encoder 2003 Variometer 2003 Bilagor Uppmatta data i original från fabriken (på engelska) Weight & Balance Worksheet representeras i Sverige av: Light Sport Aircraft Sweden Jungfrugatan 1OIV SE Stockholm 20

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

Flik 3. Koll på läget. Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV. H50P är en del av ett. EAA, FFK, SPAF med flera.

Flik 3. Koll på läget. Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV. H50P är en del av ett. EAA, FFK, SPAF med flera. Flik 3 Koll på läget - det har du väl? H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsstyrelsen, EAA, FFK, SPAF med flera. Repetera i tidigare utgivna H50Pkompendier!

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

Suverän schweizare FLYGTEST. pilatus pc-21

Suverän schweizare FLYGTEST. pilatus pc-21 FLYGTEST pilatus pc-21 Suverän schweizare På lägsta höjd med 300 knop i en schweizisk dalgång. Kan det bli bättre? Bjällerbehängda kor på gräsbevuxna sluttningar flimrar förbi. Alpväggarna reser sig brant

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

Beställningsnummer BMC 1100 54 DIN 73. Hjulspindelben 31 31 1 103 980 BMC 1800 85 DIN 116. Hjulnav fram 31 21 2 634 002 MG Midget 57 DIN 78

Beställningsnummer BMC 1100 54 DIN 73. Hjulspindelben 31 31 1 103 980 BMC 1800 85 DIN 116. Hjulnav fram 31 21 2 634 002 MG Midget 57 DIN 78 BIL TILLÅTNA ÄNDRINGAR Tillåtna ändringar Av Gustaf Ulander Max effekt Max kw Hk vridmoment Fabrikat/modell norm DIN Nm Villkor BMC 850 32 DIN 44 BMC Cooper 65 DIN 88 Tabell A BMC Cooper S 93 DIN 126 Detalj

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer