ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: Tillverkningsår: 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: 6-9445 Tillverkningsår: 2003"

Transkript

1 FLYGHANDBOK ZENAIR er 601 UL (' LN-';:C Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: Tillverkningsår: 2003, Czech Republic Oversiillning lill svenska: Igor Cronsioe Upplaga: SW-2-04 Flyghandboken skall alltid medforas ombord under flygning

2 CI-! 60I Flyghandbok lnnehåll I. Allmant 2. Operaliva begransningar 3. Nodf<irfaranden 4. Normalf<irfaranden 5. Prestanda 6. Vikl/BalanslLaslinslruklioner 7. Allman beskrivning av flygplanel 8. I-!andhavande/Service/Underhåll 9. TillaggIBilagor sid. 3 sid. 4 sid. 6 sid. 7 sid. 10 sid. II sid. 13 sid. 16 sid. 20 Upplaggningen av denna handbok har anpassals till BCAR sektion S Enligt JAR-VLA reglerna. 2

3 1. Allmånt [nledning Denna tlyghandbok har utarbetats for att på effektivast mojliga satt forse piloter och tlygutbildare med information om saker och tillfortitlig flygning med detta UL-flygplan. Certifiering Denna tlygplanstyp har godkants av PFA i enlighet med British Civil Airworthiness Requirements, Kap. 482 Sektion S, med i BCAR S90 I foreslagna tillagg. Planet ar godkant for svenska forhållanden enlighet BCL-M 2.5 i UL-klass. Beskrivning CH 601 ar ett tvåsitsigt (sida vid sida), lågvingat UL-plan i helmetallkonstruktion. Planet ar konslruerat for tillforlitlighet och god komfort for både pilot och passagerare och har utmarkta tlygegenskaper. Flygplanets prestanda och den overskådliga forarmiljon gor CH 60 l till en kombination av ett konventionellt tlygplan och avancerad ULmaskin. Vingbredd Langd Hojd MAC Vingyta Vingbelastning Motor Propeller Diameter 8230 mm 5800 mm 1980 nun 1.43 m 12 m2 40 kg/m2 Rotax 912 UL- 80 hpy Sport Prop 3-bladig 1700 mm 3

4 2. Begriinsningar Denna sektion besktiver operativa begransningar, instrumentmarkeringar och ovriga anvisningar for saker anvandning av detta flygplan, samt system, motor och standardutrustning. Flygplanet ar godkant for normal flygning. Fartbeg.-iinsningar Tabellen visar gallande begransningar enligt vedertagna definitioner. Vne (never exceed speed) 220 km/tim Max ti liåten fart Vno (max structural cruising 193 km/tim Max marschfart speed) Va (manouvering speed) 160 km/tim Max manoverfart Vfe (max flap extended speed) 110 lon/tim Max fart for flygning med klaff Fartmatarens markeringa.' Tabellen visar fartindikationens betydeise i forhållande till fårgområde Vit båge min. 56 ktn!tim max 110 ktn!tim Onu'åde for flygning med klaff Gron båge 63 km/tim 160 km/tim Område for normal flygning Gul båge 160 ktn!tim 220 ktn!tim Område for forsiktig flygning, endast i Iugn luft. Rod båge 220 km/tim Får ei oversktidas Motorbegransningar MotortiIlverkare Modell Max effekt kontinuerligt Max vartal kontinuerligt Max oljetemperatur Oljetryck min Max Bransletryck Bransletyp Propellertillverkare Typ Rotax 912 UL> 6 59,6 kwiq~k 58,0 kw C 1,5 bar 5 bar 0,15-0,4 bar 90 oktan blyad eller oblyad bilbensin eller AVGAS 100 LL Sport Prop 3-bladig 4

5 Miirkninl! av motorinstrument Instrument Rod linje Gron båge Gul båge ROd linje min. l!rans normalt område ei kontinuerlig effekt maxlmum Varvtal Olietemo. 50 C 90 IlO C IlO C 140 C Cv!. temo 150 C Olietrvck 1,5 bar 4-5 bar 5 bar Bransletryck 0,15 bar 0,4 bar Viktbegriinsningar Grundtomvikt 275 kg Max startvikt 450 kg Max landningsvikt 450 kg Max tillsatsvikt 175 kg Min tillsatsvikt 45 kg Max vikt i bagageutrynunen 18 kg Planet skall under flygning alltid vara lastat så att dess hogsta tillåtna flygvikt inte overskrides samt att dess tyngdpunkt inte kommer att forflytta sig utanfor det tillåtna tyngdpunktsområdet. Tyngdpunktsbegriiusuiugar Planets tyngdpunkt skall under flygning ligga inom ett onuåde från referensplanet, belaget 343 mm från vingens framkant, som begransas aven framre grans av 280 mm och en bakre grans av 500 mm vid en flygvikt av 450 kg. (20-35% MAC) Maniivcrbegriinsningar Flygning skall begransas tillnormala manovrer men får inkludera stall och svangar med en maximal bankningsvinkel av 60 grader. All avancerad flygning inklusive spinn ar forbjuden. Lastfaktorer Hogsta tillåtna lastfaktorer ar + 4g och -2g. Planet har en sakerhetsfaktor på 1,5 Personer ombord Max antai personer ombord, inklusive forare får ej overskrida 2 Tjiinstbarhet Endast VFR. Flygning under isbildningsforhållanden ar ej tillåten. Briinslemiingd Total kapacitet Anvandbar mangd Ej utnyttjbart 2 x 45 liter 88,5 liter 1,5 liter Skyltar och miirkning Nodvandiga skyltar och markningar ar anbringade och godkanda en!. typbesiktning. 5

6 3. NodfOrfaranden Denna sektion behandlar nodchecklistan och beskriver speciella procedurer for hantering av olika nodsituationer. Dessa situationer ar sallsynta om foreskrivna kontroller och underhållsåtgarder foljs och flygning sker under normala former. Niidlandning I. Satt farten for basta glidflykt, l 12 km/tim utan klaff. 2. Valj nodlandningsplats 3. Stang bransiekranen 4. Sand nodmeddelande 5. Stang huvudstrombrytare och tandningslås. 6. Gor en normal bedomningslandning Ofrivillig spinn l. Satt gasen på tomgång 2. Ge fullt motsatt sidoroder 3. For spaken något framåt 4. ÅterfOr rodren nar rotationen upphor 5. Ta mjukt upp planet rakt fram Brander På marken innan motorn startats l. stang av bransiekranen 2. starta nlotorn 3. ge fullgas for att blåsa ut elden På marken med motorn igång I. stang av kabinvarmen 2. stang bransiekranen 3. varva motorn for att blåsa ut elden [ luften l. stang av kabinvarmen 2. stang bransiekranen 3. stang av tandningen 4. stang av huvudstrombrytaren 5. folj nodchecklistan for nodlandning Fiirsiik aldrig att starta motorn efter motorbrand i luften I kabinen l. stang alla strambrytare 2. stang av kabinvarmen 3. anvand ev. eldslackare Vid återstart i luften efter bensinstopp: Full choke som omedelbart återstalls nar motorn startar. 6

7 4. NormalfOrfaranden Denna sektion ar upprattad som en checklista och beskriver mer detaljerat de nonnala f6rfarandena. Tillsyn fore flygning l. Tandningen av, bransiekran oppen, fria reglage 2. Dranera vid draneringskranama som sitt under resp. vinge. Oppna inspektionsluckan på motorhuven och kontrollera oljenivå. Se sedan till att alla fasten kring motorhuven ar ordentligt reglade. Inspektera propeller och spinner. Kontrollera branslenjvån i båda tankarna med malstieka. 3. Visuell kontroll av hoger vinges framre ytor och vingspets. 4. Visuell kontroll av hoger vinges bakre ytor, klaffoch skevroder. 5. Inspektera landningsstallens och dackens kondition från hoger sida. 6. Visuell kontroll av stabilator och hojdroder och dess infastningar och vajeranslutningar. 7. Fortsatt inspektionen i omvand ordning på vanster sida. Kontrollera Pitotroret under vanster vinge. Ev. rengoring av kabinhuven. ~il tj::::-_.---. J E]-=====_::TI \ L' ~i=3 ~ _.- (, Innan motorstart [nvandig kontroll av utrustning, reglage, sakerhetsbalten och don lås. 7

8 Start av motorn (se aven motormanualen for detaljerad information) l. appna vald bransiekran (hiiger eller vanster) 2. Choken fullt ut vid kallstart 3. Gasreglaget i tomgångslage 4. Huvudstriimbrytare till 5. Tiindningsnyckeln tilliage ON 6. Vrid tandningsnyckeln till startlaget Nar motorn startat, satt varvtalet till 2 500, Instrument lill. Kontrollera att oljellycket stigit inom 10 sekunder. aka inte varvtalet innan trycket uppnått 2 bar. 7. Minska choken successivt till avstångt lage 8. Slå på iivriga regiage. Varmkorning och marktest (se aven motormanualen for detaljerad information) Varm upp motorn ti Ils oljetemperaturen indikerar 50 C. Magnetkontroll utfors vid genom att vrida nyckeln till respektive magnetlage. Varvtalsforlusten får inte iiverstiga 300 och skillnaden mellan magneterna Får inte vara mer an 110 varv per minut. Låt motorn svalna något efter testen. Under vintel1id kan kylaren behiiva tackas for att uppnå ratt temperatur. Taxning Styrningen sker genom noshjulet. Undvik att styra genom att trampa på fotbromsarna. Vid stark vind bor taxning ske med sliirsta forsiktighet for at1undvika en oavsiktlig lat1ning. Fore start l. Stall in hiijdmataren 2. Satt trimlaget tillneutral 3. Kontrollera rodrens riirlighet 4. Klafflage O(handtaget framåt) 5. Kontrollera balten och diirrlås Start I. Sat1 gasen gradvis till full 2. Kontrollera varvtal och motorinstrument 3. Slapp bromsarna 4. Dra spakennågot bakåt Observera: for kortfåltstart, samrna som ovan men med et1 steg klaffoch stigning med basta vinkel. Efterhand som man blir bekant med planets egenskaper kan start1ekniken utvecklas genom att priiva olika klafflagen och hastigheter. 8

9 CH 60 l Flyghandbok Stigning Basta stighastighet (Vy): ca 130 kmjtim utan klaffvilket ger storsta Hojdvinst På kortaste tid. Basta stigvinkel (Vx): ca 120 km/tim vilket ger basta hojdvinst på kortaste distans. Stighastighet: 6, I m/s Planflykt Med 75 % gas erhålles en marschfart på 190 km/tim enl. foljande varvtal Vid havsnivå På fot På fot Lagre varvtal ger lagre fart, lugnare flygning, battre ekonomi och storre Rackvidd. Dessa varden galler med standardjusterad propeller. Glidflykt Anvand något gaspådrag for att inte kyla motorn for snabbt, ca varv och fart mellan 110 till 120 km/tim. Basta sjunkhastighet: 112 kmjtim utan klaff ger ett glidtal på I: IO. Final Med gasen på tomgång, 80 km/tim och full klaff blir resultatet en brant final for landning på trånga utrymmen. Anvand motorkraft for att stracka ut eller klaffen i lage l i slutet av finalen. Landning Gor sattningen genom att långsamt dra spaken bakåt ti Ils huvudhjulen når marken. Nosen går nei' så snart man ger efter på spaktrycket. Sidvindslandning och begriinsningal' Hålliovarts vinge lagre, vingglid eller en kombination av båda. Rata upp kursen strax innan sattning. Max sidvindskomposant 15 kn. Missad landning Ge full gas, ev. klafftillneutral vid 90 km/tim, fortsatt i landningsvarvet. Avstiingning av motorn Efter normallandning och taxning ar motorn tillrackligt sval for att stangas av. Efter langre taxning med storre pådrag, låt motorn gå på tomgång en stund fore avstangning. l. stang radio och transponder och ovriga funktioner på panelen. 2. Vrid startnyckeln tilllage OFF 3. Stang huvudstrombrytaren 4. Stang bransiekranen Observera: att tackometern raknar tiden mellan det att huvudstrombrytaren slås på och av. - Glol11 inte att stanga av den! Ta ur startnyckeln nal' planet lamnas obevakat. Det ar också viktigt att planet forankras, eftersom parkeringsbroms saknas. 9

10 Czeeh Aircraft Works 5. Prestanda Sektion 5 innehåller data for marschfarter, stallfarter och landning med mera. Uppgifterna har tagits fram vid faktiska flygtester med flygplan och motor i god kondition och normala flyglagen. Flygegenskaperna for Zodiac CH 601 ar på alla satt nolmala. Det finns inga ovanliga lagen eller funktioner som kraver specialkunskaper. Farter som anges ar indikerade farter (las) om ej annat anges. Statiskt tryek ar lika med kabintryck. Verklig fali ar lika med las +/- 5 kt vid normal flygning. Uppgifterna ar givna for standardatmosflir och med mormala flyginstrument. Stallfart (vid maxvikt 450 kg) Utan klaff 65 km/tim Med klaff 60 km/tim Ovanstående farter galler med motorvarv på tomgång och planet helt enkelt sanker sig vid stall. Sjunkhastigheten ar relativt hog med full klaff. Kom ihåg: max klaffart (Vf) ar 110 km/tim. Startstriickor På asfalt, utan klaff Rullslracka Over 15 m hinder Vid havsnivå (ISA) 168 m 336 m Vid 3000 fot 225 m 450 m Vid 6000 fol 295 m 590 m Landningsstriickor Uppmaua landningsslrackor over IS m hinder motsvarar rullsiraekan. Vid start och landning på gras, sno och andra forhållanden skall beaktas vad som foreskrivs i BCL-D om berakning av start- oeh landningslangder. 10

11 CH 60 I Flyghandbok 6. Vikt ocb balans/lastningsinstruktion Ett generost tyngdpunktsomfång gor det Hilt att lasta Zenair CH 601 UL. Anvand nedanstående tabeller for att berakna och kontrollera att lasten hålls inom marginalerna. CG = momentarmen delad med totalvikten. Protokoll: exempel Vikt (kg) Distans mm Moment (kg.mm) Uppmiilt tomvikt Pilot Passagerare Bransie - vingtankar (2 x 45 I) Baggage (max 18 kg) Total 450 (CG=46cm) Nedanstående varden måste ligga inolll ramen for alla flygkonfigurationer. Kg %MAC 3S%MAC ; CM Berakning av branslemangd i liter (F=fulla tankar) Besaltning (kg) Baggage (k~) O F F F 80 F F F 100 F F II

12 7. Beskrivning av luftfartyg och system Detta kapitel beskriver flygplanets handhavande och system. Zenair CH 60 I UL uppfyller konstruktionskraven enligt normerna for ultralatta flygplan (AULA) i Canada och (BCAR Sekt. S) England. KonstJ uktion Helmetallkonstruktion av forspand aluminiumplåt, nitad mot forstyvningar. Stornme Flygkroppen ar utformad av 6061-T6 aluminiumplåt och Avex nitsystem. Den hoga hållfastheten hos plåten ger flygplanet lång livslangd och låga underhållskostnader tack vare styrkan och korrosionsmotståndet. Vingar Vingarna har en hoglyftprofil med vingspetas typ Hoerner som ger max effekt ur vingbredden. Skevrodren ar nara fullangd och klaffarna ar delade och sitter under vingarna och fungerar som luftbromsar. Styranordninga,o Planet ar utrustat med mittspak som ar forsedd med ett Y-handtag som medger dubbelkommando samt klassiska fotpedaler som styr det kraftiga noshjulet. Pedalerna ar forsedda med fotbromsar på båda sidor, vilket kvalificerar planet for skolning och gor det mycket srnidigt vid manovrering på marken. Fenan ar rorlig i ett stycke for maximal sidvindsformåga. Hojdrodret ar utrustat med elektrisk trim som manovreras från styrspaken. Klaffhandtaget sitter på pilotens vanstra sida och reglerar laget i två steg. 1det framre laget ar klaffen neutral. Motomnliiggning Motorn ar en Rotax 912 ULS, 4-cylindrig, fyrtaktsmotor av boxertyp med en maxeffekt på 80 hk. Instrumentpanelen På panelen framfor piloten finns en uppsattning standardinstrument for flygning och motorkontroll. Nedanstående utrustning motsvarar JAR-VLA. UtOver dessa ar flygplanet utrustat enligt optionslistan. Flyginstrument Fartmatare, hojdmatare, magnetkompass, och kula. Motorinstrument Varvtalsmatare, branslematare, oljetrycksmatare, oljetemperaturmatare, vattentemperaturmatare. 13

13 Motorreglage Gasreglaget ar ett klassiskt skjutreglage med justerbart friktionsfåste. Fullgas Erhålls vid inskjutet lage. En fjader ar monterad så att fullgas erhålls om reglagets lankarm fallerar. Om friktionsfåstet inte ar rattjusterat kan en tendens till sjalvgas uppstå. Justeringen gors på fåstet som sitter framfor brandskottet. Choken sitter vid sidan av gasreglaget. Forgasarvarmning sker automatiskt. Huvudstrombrytaren ansluter elsystemet till ett 12 volts batteri kopplat till generatorn och ar sakrat till 15 amp. for mer information se motormanualen. Tandningsnyckeln måste vara i lage ON for att motorn skall fungera. For sakerhets skull, ta alltid ur nyckeln nar motom inte ar igång. Observera att motorn forstatter att fungera aven om huvudstrombrytaren stangs av, men inga instrument fungerar. Motorn har dubbla tandsystem. Alla strombrytare ar på i uppåtlage och alla reglage ar på i inskjutna lagen, utom choken som ar på i utdraget lage. Alla sakringar sitter på instrumentpanelen och ar av automattyp. Batteriet sitter monterat i motorrummet. Briinslcsystcm Planet ar utrustat med dubbla vingtankar av svetsad aluminium och rymmer 45 liter vardera. Tankarna har fingernatsfilter och tanklocken ar forsedda med ventilationshål. Bransiekranen av valjartyp, hoger/vansterlstangd sitter på instrumentbradans mittpanel, latt åtkomlig for piloten med hoger hand. Som komplement till den mekaniska bransiepumpen finns en elektrisk som manovreras med strombrytare på instrumentpanelen. For dranering fillns en kran vid lagsta puiucten under respektive vinge, samt en for bransleuppsamlingen från forgasarna, under motorrummet. Propeller Denna maskin ar utrustad med en Sport Prop 3-blads propeller som ar manuellt justerbar. Propellern ar från fabriken installd for optimala prestanda, men det går att andra den for battre stig eller fart resurser. For att undvika vibrationer ar det viktigt att alla bladen har exakt samma vinkel och att bladen ar ordentligt fastsatta i navet. Konsultera alltid propellermanualen vid andringar. For baltre stigeffekt minska vinkeln en y., till Y, grad, och for hogre fartresurser okas vinkeln med ca y., grad. Observera alt stigfonnågan minsklli' om propellern stails in for hogre fart. Landstiill Landstallet består av individueilt upp1langda huvudstall, fjadrade med kraftiga gummicords och forsedda med stabila vertikalaxlar for att klara ojamna underlag. Det styrbara noshjulet ar av sanuna typ. Skivbromsarna på respektive huvudhjul ar enkelverkande och gor det Ialt att byta dack. Kabinhuv Den komfortabla kabinen kan nås från båda sidor av flygplanet genom alt huven har oppningsbara gångjarn på respektive sidor och kan fållas åt två håll. Var noga med att båda sidorna ar reglade ilman start. Forsok inte all oppna huven under flygning. 14

14 CI-I 601 Flyghandbok Sittplatser Planet ar konstruerat for två sittplatser, sida vid sida. Sittdynorna ar IOstagbara for att enkelt kunna hållas rena och torra. Sakerhetsbaltena ar av trepunktstyp och infåstningarna skall alltid kontoleras noga infor valje flygning och justeras for att sitta åt runt kroppen. Ventilation Fonstren ar forsedda med vridbara ventilkåpor for di rekt friskluft. Det finns också kabinvarme som fungerar genom att luft passerar En mask runt ljuddarnparen och mynnar ut vid fotpedalerna. Skjutreglaget sitter på instrumentbradan. Var vaksam på risken for att avgaser kan tranga in i systemet och orsaka alvarliga olyckor. Dynamiskt och statiskt tryck Pitotroret som ger både det statiska och dynamiska trycker sitter på vanster vinges undersida och måste aktas noga. Att blåsa i roret kan forstora fartmataren. Bagageutrymme Detta består av det bakre utrymmet i kabinen samt en bagagelucka på Respektive vinge och tar totalt innehålla upp till 18 kg jamt fordelad och val forankrad last. Var noga med att vikt och balans blir korrekt - se sektion 6 for berakningsforfarande. Extrautrustning Flygplanet kan forses med från fabriken utprovade tillbehor såsom skidor, standardflottorer eller arnfibieflott6rer etc. Vid installation av sådana tillbehor andras forutsattningarna for prestanda och manovrerbarhet och piloten måste ha ratt behorighet och planet skall besiktigas och godkannas for alt vara Iuftvard igl. Planet skall i ovrigt vara utrustat enligt svenska bestammeiser och forsett med ratt identitetsmarkeringar. Se till alt alltid medfora denna manual och ovriga handlingar som kravs vid all flygning. 15

15 8. Service och underhåll Denna avdeining innehåller procedurer, rekommenderade av fabriken, for riktig hantering av service och underhåll. Den tar också upp viktiga inspektions- och åtgardsforfaranden som måste utforas for att planet skall bibehålla sin fraschor och tillforlitlighet. Det ar av betydeise att man foljer schemat får smoljning och fårebyggande underhåll med hansyn till klimat och flygforhållanden. Hantera alltid planet med stor forsiktighet. Tryck aldrig på de luftbarande plåtytorna. For att sanka stjarten, Iyft vid propellerhuven eller dra forsiktigt nei' vid flygkroppens bakre del. For att forflytta planet på marken, undvik att dra i vingarna. Det går bra att skjuta eller dra vid propellerfåstet. Folj alltid de alhnanna sakerhetsreglerna, speciellt vid propellerområdet. Eftersom planet ar byggt helt i metall av speciell alwniniumlegering for flygandamål ar det motståndskraftigt 1110t rostangrepp och kraver minimalt underhåll, aven om det inte fårvaras i hangar. Polyuretanlacken behåiler sin glans under lång tid om man håller ytorna rena med en mjuk svamp och lile diskmedel i vattnet. Skolj alltid ordentligt efteråt. Underhållsprogram Foljande riktlinjer ar ett minimum for underhåll SOI11 måste foljas for att planet skall hållas i god kondition. Den foreslaga 25-timmars intervallen elimineral' på inget satt behovet av tillsyn fore och efter flygning. Underhållet ar en del av pilotens ansvar och att se till att planet ar flygvardigt vid varje till fålle. De rekommenderade 25- och l OO-timmarsoversynerna ar lill for att identifiera reparationoch underhållsbehov och for motorn galler Rotax underhållsmanual. Glom inte att fora in tidpunkter och ålgarder i respektive journaler. Service och underhållsarbeten bor utforas aven kvalificerad person. Anvand endast originaldelar från Zenair och från Rotax vad galler motorn. For att ulnyttja Zenairs tekniska support eller for alt bestaila reservdelar, kontakta: s.r.o. Lucni Stare Meslo Czech Republic Tel Fax

16 CH 60 I Flyghandbok Oversyn 25 timmar Gor en generell oversyn och beakta sarskilt foljande: Allmiint: Se till att inga kablar eller slangar ar skavda och att inga fåsten och anslutningar ar losa (bensin, vatten, olja och el). Kontrollera att alla vridfåslen ar på plals och fungerar. Reglage: Håll efter ev. rost på ståldetaljer (rengor och måla om efter behov). Smorj alla rorliga delar (gångjarn, fåsten, bussningar, etc) och konlrollera rorlighet och infåstningar. Landstiill: inspektera samtliga hjul och dess upphangningar samt bromsarna och dackens kondition och lufttryck. Kabinen: rengor efter behov med lampliga ålgarder beroende på material. Håll golvet rent och pedalutrymmet fritt från grus och smuts. Kabinhuv: Materialet ar av plexiglas och ar kansligt for kemikalier. Anvand inte bensin, sprit, olja, tinner eller andra losningsmedel. Skaffa 0111 mojligl "Windex" eller liknande specialmedel, eller anvand vatten och en mjuk svamp. Batteri: av torrbatteri typ. Kontolera fastsaltning. Ladda vid behov. Propeller: Kontrollera att inga skador har uppkommit på framkanter och spetsar och att inga sprickbildningar uppstått. Anvand olja eller vax for att gnida bort insektsrester och smuts. Motorutrymme: Undersok hela utrymmet inklusive vaxellåda, avgassystem, bransiesystem, oljesystem och kylsystem. Ta bort ev. oljerester, gras, damm och smuts for att minska risken for brand. Rengor luftfiltren till forgasarna. Motor: folj foreskrivna procedurer i Rotax service- och underhållsmanual. Motorhuv: Kontrollera att fastsattningsanordningarna låser ordentligt och att Inga sprickor eller skador uppkommit. Briinslesystem: Kontrollera noga att inga laekor uppstått och att alla ledningar och fåsten ar korrekta. Byt eller rengor ev. bransiefilter. 17

17 Oversyn 100 timmar (eller va, 6:e månad) Gor rent flygplanet utvandigt, såval som invandigt och avlagsna inspektionsluckan bakom resp. ryggstod. Gor en 10lal genomgång och inspeklion med avseende på skador, fårslitningar och rosl. Nospartiet: Moloroversyn enligl Rolax servicemanual. Kontrollera och inspektera reglage, kablar och slangar, molorfåsle, propeller, batteri, avgassyslem, kylare, brandskott, noshjul och dack. Konlrollera all alla fårskruvningar ar dragna och låsla. Bransiesystem: konlrollera all det inle finns några lackor och undersok slangarnas och kranarnas kondition. Byt ul eller rengor fårekonllnande filter. Flygkroppen: undersok alla plålylor och den inre strukturen med avseende på losa nilar, bullar, rost och bucklor p.g.a ovarsam hanlering eller exlrema beiasiningar. Konlrollera att inle draneringshålen i flygplanels bollen ar igensatta. Reglage: gå igenom alla rorliga delar och undersok med hansyn lill slitage. Vingar: Konlrollera plåtytorna med avseende på rost och bucklor och byt ut ev. losa nitar. Konlroller specielll alla fram och bakkanier. Konlrollera alla infåslningar under den ltislagbara lackplålen. Kontrollera klaff och skevroderfårbindelsen och respektive andslopp. Stjartpartiet: belr. ytmalerial och fåslen, konlroller som får flygkroppen samt infåslningen i denna. lnspeklera wireandar, Irimanordningen och andstopp. Landstallet: samma som vid 25 timmars oversynen. Smorjning skall goras på fåljande stallen: (med vanlig molorolja) Åtkomliga ulifrån: alla rorliga delar och lager alla vridpunkter får klaffar och roder gångjarn och handtag Ålkomliga från kabinen: styrspaksupphangning och pedaler bromspedaler och wireandar choke och gasregiage Åtkomliga i flygkroppen via ryggsttiden: alla rorliga delar, upphangningar och wireandar. Smorj med kullagerfell, ovre och undre noshjulsupphangning samt noshjulsaxeln. Undersok upphangningen av huvudstallet och se till all gunllnibuffertarna ar hela och sitter på plals, ovre och undre på båda sidor. Efter genomgången och moloroversynen och ev. reparationer ålermonleras molorhuven. Kontrollera igen alla sakerhelslås och rorliga delar och gor en molorkorning får kontroll enligt Rolax servicemanual. 18

18 CH 60 I Flyghandbok Reparationer Om allvarligare fei upptacks under tillsyn fore flygning eller vid servicelillfallena, kontakta Zenair for konsullalion om lampliga åtgarder. Forsok inte reparera eller underhålla planel utan nodvandiga kvalifikationer. Sok alltid forst efter relaterad information ur tillgangliga rilningar och handbocker. Anviind alltid godkanda reservdelar. Utbyte av nitar: borra ut eller på annat satt avlagsna rostiga eller lossnade nitar. Anviind Avex nilar och gå upp ett steg i storlek om nodvandigt och ersatt, eller kompleltera på ca 12 mm avstånd. Skada inte inviindiga delar vid ev. borrning. Plåtsprickor: om en liten spricka uppstår, borra elt hål (ca 3,2 mm) i slutet på sprickan for att stoppa den. Om en spricka fortsatter att vaxa, nita en plåt av motsvarande tjocklek over den med max nitavstånd på 40 mm. Undvik att borra vid invandiga forstarkningar. Buckliga bakkanter (som kan uppkomma genom ovarsam hantering): De ar av ringa betydeise for flygegenskaperna så lange de inte overstiger 15 mm på avstånd av I m, men kan påverka trimningen. 19

19 9. Supplement InstaUerad ntrustningloptioner Beskrivning Datum Intercom - PS Engineering 50 l 2003 Radio - King 97A 2003 Transponder - King KT76A med alt. Encoder 2003 Variometer 2003 Bilagor Uppmatta data i original från fabriken (på engelska) Weight & Balance Worksheet representeras i Sverige av: Light Sport Aircraft Sweden Jungfrugatan 1OIV SE Stockholm 20

Janus Ce. Teknisk kurs

Janus Ce. Teknisk kurs Janus Ce Teknisk kurs Janus Ce Typinflygning Janus Ce Kategori 5 (15-m flygplan) Krav enligt SHB 623: Teoretisk utbildning Praktisk utbildning Markutbildning under ledning av lärare/instr. Daglig kontroll

Läs mer

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 Grattis till ditt köp av Firebird Commander 2. Denna svenska manual ska ses som ett tillägg till den engelska originalmanualen. Firebird Commander 2 från HobbyZone är

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper Ivan Hedin m F a Newton: F = m x a Bernoulli Bernoulli forts. Lyftkraft Newton: Kraft: F = m x a För varje kraft som verkar på en kropp, bildas en lika stor

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Svängprestanda & styrning

Svängprestanda & styrning Svängprestanda & styrning Svängprestanda Hur påverkas flygplanet vid sväng? Begrepp: lastfaktor, vingbelastning Styrning av flygplan Flygplanets sex frihetsgrader Styrning av flygplan Olika metoder för

Läs mer

KAPITEL 0 UPPSTÄLLNING AV HANDBOK 0.2 KAPITELINDELNING 0.3 ANMÄRKNINGAR

KAPITEL 0 UPPSTÄLLNING AV HANDBOK 0.2 KAPITELINDELNING 0.3 ANMÄRKNINGAR Kapitel 0 Uppställning av Handbok KAPITEL 0 UPPSTÄLLNING AV HANDBOK INNEHÅLL 0.1 INNEHÅLL 0.2 KAPITELINDELNING 0.3 ANMÄRKNINGAR 0.4 KONTROLLISTA 0.5 ÄNDRINGAR Datum 2002-01-09 Sid 0.1 1 Kapitel 0 Uppställning

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

Framtidens sportflygplan. En studie av möjliga koncept med grön framdrivning. Patrick Berry Fluid and Mechatronic Systems

Framtidens sportflygplan. En studie av möjliga koncept med grön framdrivning. Patrick Berry Fluid and Mechatronic Systems Framtidens sportflygplan. En studie av möjliga koncept med grön framdrivning Patrick Berry Fluid and Mechatronic Systems Inledning Nästa generations sportflygplan kommer att behöva en radikal förändring

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Manual. för PUCC0 PUCKSKJUTNINGS MASKIN. LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90.

Manual. för PUCC0 PUCKSKJUTNINGS MASKIN. LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90. Manual för PUCC0 PUCKSKJUTNINGS MASKIN LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90. 1 Efter uppackning är maskinen klar för start och provkörning. OBSERVERA att PUCCO som är avsedd

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Utbildning till Pilot på motorsegelflygplan i Uppsala Flygklubb Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Drömmen om att flyga bland

Läs mer

Har du kopplat rätt?

Har du kopplat rätt? Har du kopplat rätt? Lathund för dig som kör släp- och husvagn 1 Innehållsförteckning Innan du kör kontrollera...3 Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?...4 Den nya typen av registreringsbevis.

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Flygtest Alpha 160Ai. avamaskin från DOWN UNDER

Flygtest Alpha 160Ai. avamaskin från DOWN UNDER Flygtest Alpha 160Ai avamaskin från DOWN UNDER 30 FLYGREVYN 3/2012 Att tillverka flygplan handlar oftast om kompromisser. Det är inte lätt att designa ett som kan allt. Personligen har jag alltid tyckt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Öppning av stugan i Väjern

Öppning av stugan i Väjern Öppning av stugan i Väjern Slå på Ström: Gå in till reglagen som finns utanför rum 7. (Bild 1) Vrid på reglaget där det står HUVUDBRYTARE så pilen pekar åt Nu ska det bli ljust i stugan. (Bild 3) Slå på

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort?

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? AOPA-S och flygplansunderhållet Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? Problem: CAMO. Dyrt, dumt och dåligt för de flesta ägare av små flygplan. Dock ingen skugga på någon CAMO-personal.

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Manual el assisterad cykel

Manual el assisterad cykel MyEco Manual el assisterad cykel Modell: E-City I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Bild på E-City cykeln sid 2 Justering av styret sid 3 Cykla på en el assisterad cykel sid 4 Lampa, bromsar, underhåll

Läs mer

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner grattis till din nya inglasade balkong Vi på Balco tackar för Ert förtroende och önskar Er varmt välkomna ut till Ert uterum. För att få bästa möjliga

Läs mer

Haverier och störningar 2007

Haverier och störningar 2007 Haverier och störningar 2007 9 haverier 19 störningar Antal haverier 1998-2007 20 0,35 Antal haverier 15 10 5 13 13 16 18 18 15 17 8 7 9 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Antal haverier per 1000 flygningar 0

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Rapporterade störningar(asr) 2014 (tom 2014-06-30) i Sverige

Rapporterade störningar(asr) 2014 (tom 2014-06-30) i Sverige Rapporterade störningar(asr) 2014 (tom 2014-06-30) i Sverige STÖRNINGAR rapporterade t o m 2014-06-30. Störningarna redovisas här i förkortad form och helt avidentifierade. Datum Segelflygplan/ motorseglare

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

SMFF:s flygskola för R/C motorflyg. Thomas Rasmuson Malmö Radioflygsällskap

SMFF:s flygskola för R/C motorflyg. Thomas Rasmuson Malmö Radioflygsällskap SMFF:s flygskola för R/C motorflyg Författare Thomas Rasmuson Malmö Radioflygsällskap Innehållsförteckning - i Innehållsförteckning Välkommen till R/C Flygskolan...1 Teori...5 Några grunder...5 Regler

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters STEELEX GROUP high quality aircraft heaters High quality aircraft heater A L L M Ä N B E S K R I V N I N G STEELEX E42, E75, D120 Innehåll: H Ö G Nordväst om stockholm i Kungsängen utvecklas, designas

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA VINDRUTETORKARBLAD PEUGEOT

Läs mer

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL F T 50 64 2 T F 64 50 ANVÄNDNING T 64 är lämplig för packning av fyllningar i rör- och kabelgravar. Maskinen är även lämplig att använda vid packning runt

Läs mer

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet.

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet. 1 2 Lydi var från börjad utrustad med en Perkings 432 motor på 85 Hk. Maskinen hade enligt drifttidmätaren 3600 h. Den hade under årens lopp diverse små uppdateringar. Det allmänna intrycket var dock att

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

TECNAM modellprogram Sommar 2013

TECNAM modellprogram Sommar 2013 Er.3.0 Jun 2013 modellprogram Sommar 2013 Tecnam P2006-T Tecnam P2006 är baserad på den nya revolutionerande flygmotorn Rotax 912S, som är särskilt utvecklad för att använda sig av den senaste tekniken

Läs mer

Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget

Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget Flik 4 En bra start kräver planering Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan KSAK, KSAB, Luftfartsinspektionen,

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

För livsmedelsinspektioner

För livsmedelsinspektioner Användarmanual för KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det bästa från 2 världar: Du

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans.

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. sida: 1/8 Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. Allmänt Systemet är installerat på alla kranar i High

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Reglemente för MNBF vet.

Reglemente för MNBF vet. Reglemente för MNBF vet. Dessa regler gäller t.o.m. 31/12 2015. Om missbruk skulle förekomma, det skulle visa sig att någon bil gynnas eller missgynnas, eller att något är uppenbart helt fel har MNBF rätt

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer