ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: Tillverkningsår: 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: 6-9445 Tillverkningsår: 2003"

Transkript

1 FLYGHANDBOK ZENAIR er 601 UL (' LN-';:C Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: Tillverkningsår: 2003, Czech Republic Oversiillning lill svenska: Igor Cronsioe Upplaga: SW-2-04 Flyghandboken skall alltid medforas ombord under flygning

2 CI-! 60I Flyghandbok lnnehåll I. Allmant 2. Operaliva begransningar 3. Nodf<irfaranden 4. Normalf<irfaranden 5. Prestanda 6. Vikl/BalanslLaslinslruklioner 7. Allman beskrivning av flygplanel 8. I-!andhavande/Service/Underhåll 9. TillaggIBilagor sid. 3 sid. 4 sid. 6 sid. 7 sid. 10 sid. II sid. 13 sid. 16 sid. 20 Upplaggningen av denna handbok har anpassals till BCAR sektion S Enligt JAR-VLA reglerna. 2

3 1. Allmånt [nledning Denna tlyghandbok har utarbetats for att på effektivast mojliga satt forse piloter och tlygutbildare med information om saker och tillfortitlig flygning med detta UL-flygplan. Certifiering Denna tlygplanstyp har godkants av PFA i enlighet med British Civil Airworthiness Requirements, Kap. 482 Sektion S, med i BCAR S90 I foreslagna tillagg. Planet ar godkant for svenska forhållanden enlighet BCL-M 2.5 i UL-klass. Beskrivning CH 601 ar ett tvåsitsigt (sida vid sida), lågvingat UL-plan i helmetallkonstruktion. Planet ar konslruerat for tillforlitlighet och god komfort for både pilot och passagerare och har utmarkta tlygegenskaper. Flygplanets prestanda och den overskådliga forarmiljon gor CH 60 l till en kombination av ett konventionellt tlygplan och avancerad ULmaskin. Vingbredd Langd Hojd MAC Vingyta Vingbelastning Motor Propeller Diameter 8230 mm 5800 mm 1980 nun 1.43 m 12 m2 40 kg/m2 Rotax 912 UL- 80 hpy Sport Prop 3-bladig 1700 mm 3

4 2. Begriinsningar Denna sektion besktiver operativa begransningar, instrumentmarkeringar och ovriga anvisningar for saker anvandning av detta flygplan, samt system, motor och standardutrustning. Flygplanet ar godkant for normal flygning. Fartbeg.-iinsningar Tabellen visar gallande begransningar enligt vedertagna definitioner. Vne (never exceed speed) 220 km/tim Max ti liåten fart Vno (max structural cruising 193 km/tim Max marschfart speed) Va (manouvering speed) 160 km/tim Max manoverfart Vfe (max flap extended speed) 110 lon/tim Max fart for flygning med klaff Fartmatarens markeringa.' Tabellen visar fartindikationens betydeise i forhållande till fårgområde Vit båge min. 56 ktn!tim max 110 ktn!tim Onu'åde for flygning med klaff Gron båge 63 km/tim 160 km/tim Område for normal flygning Gul båge 160 ktn!tim 220 ktn!tim Område for forsiktig flygning, endast i Iugn luft. Rod båge 220 km/tim Får ei oversktidas Motorbegransningar MotortiIlverkare Modell Max effekt kontinuerligt Max vartal kontinuerligt Max oljetemperatur Oljetryck min Max Bransletryck Bransletyp Propellertillverkare Typ Rotax 912 UL> 6 59,6 kwiq~k 58,0 kw C 1,5 bar 5 bar 0,15-0,4 bar 90 oktan blyad eller oblyad bilbensin eller AVGAS 100 LL Sport Prop 3-bladig 4

5 Miirkninl! av motorinstrument Instrument Rod linje Gron båge Gul båge ROd linje min. l!rans normalt område ei kontinuerlig effekt maxlmum Varvtal Olietemo. 50 C 90 IlO C IlO C 140 C Cv!. temo 150 C Olietrvck 1,5 bar 4-5 bar 5 bar Bransletryck 0,15 bar 0,4 bar Viktbegriinsningar Grundtomvikt 275 kg Max startvikt 450 kg Max landningsvikt 450 kg Max tillsatsvikt 175 kg Min tillsatsvikt 45 kg Max vikt i bagageutrynunen 18 kg Planet skall under flygning alltid vara lastat så att dess hogsta tillåtna flygvikt inte overskrides samt att dess tyngdpunkt inte kommer att forflytta sig utanfor det tillåtna tyngdpunktsområdet. Tyngdpunktsbegriiusuiugar Planets tyngdpunkt skall under flygning ligga inom ett onuåde från referensplanet, belaget 343 mm från vingens framkant, som begransas aven framre grans av 280 mm och en bakre grans av 500 mm vid en flygvikt av 450 kg. (20-35% MAC) Maniivcrbegriinsningar Flygning skall begransas tillnormala manovrer men får inkludera stall och svangar med en maximal bankningsvinkel av 60 grader. All avancerad flygning inklusive spinn ar forbjuden. Lastfaktorer Hogsta tillåtna lastfaktorer ar + 4g och -2g. Planet har en sakerhetsfaktor på 1,5 Personer ombord Max antai personer ombord, inklusive forare får ej overskrida 2 Tjiinstbarhet Endast VFR. Flygning under isbildningsforhållanden ar ej tillåten. Briinslemiingd Total kapacitet Anvandbar mangd Ej utnyttjbart 2 x 45 liter 88,5 liter 1,5 liter Skyltar och miirkning Nodvandiga skyltar och markningar ar anbringade och godkanda en!. typbesiktning. 5

6 3. NodfOrfaranden Denna sektion behandlar nodchecklistan och beskriver speciella procedurer for hantering av olika nodsituationer. Dessa situationer ar sallsynta om foreskrivna kontroller och underhållsåtgarder foljs och flygning sker under normala former. Niidlandning I. Satt farten for basta glidflykt, l 12 km/tim utan klaff. 2. Valj nodlandningsplats 3. Stang bransiekranen 4. Sand nodmeddelande 5. Stang huvudstrombrytare och tandningslås. 6. Gor en normal bedomningslandning Ofrivillig spinn l. Satt gasen på tomgång 2. Ge fullt motsatt sidoroder 3. For spaken något framåt 4. ÅterfOr rodren nar rotationen upphor 5. Ta mjukt upp planet rakt fram Brander På marken innan motorn startats l. stang av bransiekranen 2. starta nlotorn 3. ge fullgas for att blåsa ut elden På marken med motorn igång I. stang av kabinvarmen 2. stang bransiekranen 3. varva motorn for att blåsa ut elden [ luften l. stang av kabinvarmen 2. stang bransiekranen 3. stang av tandningen 4. stang av huvudstrombrytaren 5. folj nodchecklistan for nodlandning Fiirsiik aldrig att starta motorn efter motorbrand i luften I kabinen l. stang alla strambrytare 2. stang av kabinvarmen 3. anvand ev. eldslackare Vid återstart i luften efter bensinstopp: Full choke som omedelbart återstalls nar motorn startar. 6

7 4. NormalfOrfaranden Denna sektion ar upprattad som en checklista och beskriver mer detaljerat de nonnala f6rfarandena. Tillsyn fore flygning l. Tandningen av, bransiekran oppen, fria reglage 2. Dranera vid draneringskranama som sitt under resp. vinge. Oppna inspektionsluckan på motorhuven och kontrollera oljenivå. Se sedan till att alla fasten kring motorhuven ar ordentligt reglade. Inspektera propeller och spinner. Kontrollera branslenjvån i båda tankarna med malstieka. 3. Visuell kontroll av hoger vinges framre ytor och vingspets. 4. Visuell kontroll av hoger vinges bakre ytor, klaffoch skevroder. 5. Inspektera landningsstallens och dackens kondition från hoger sida. 6. Visuell kontroll av stabilator och hojdroder och dess infastningar och vajeranslutningar. 7. Fortsatt inspektionen i omvand ordning på vanster sida. Kontrollera Pitotroret under vanster vinge. Ev. rengoring av kabinhuven. ~il tj::::-_.---. J E]-=====_::TI \ L' ~i=3 ~ _.- (, Innan motorstart [nvandig kontroll av utrustning, reglage, sakerhetsbalten och don lås. 7

8 Start av motorn (se aven motormanualen for detaljerad information) l. appna vald bransiekran (hiiger eller vanster) 2. Choken fullt ut vid kallstart 3. Gasreglaget i tomgångslage 4. Huvudstriimbrytare till 5. Tiindningsnyckeln tilliage ON 6. Vrid tandningsnyckeln till startlaget Nar motorn startat, satt varvtalet till 2 500, Instrument lill. Kontrollera att oljellycket stigit inom 10 sekunder. aka inte varvtalet innan trycket uppnått 2 bar. 7. Minska choken successivt till avstångt lage 8. Slå på iivriga regiage. Varmkorning och marktest (se aven motormanualen for detaljerad information) Varm upp motorn ti Ils oljetemperaturen indikerar 50 C. Magnetkontroll utfors vid genom att vrida nyckeln till respektive magnetlage. Varvtalsforlusten får inte iiverstiga 300 och skillnaden mellan magneterna Får inte vara mer an 110 varv per minut. Låt motorn svalna något efter testen. Under vintel1id kan kylaren behiiva tackas for att uppnå ratt temperatur. Taxning Styrningen sker genom noshjulet. Undvik att styra genom att trampa på fotbromsarna. Vid stark vind bor taxning ske med sliirsta forsiktighet for at1undvika en oavsiktlig lat1ning. Fore start l. Stall in hiijdmataren 2. Satt trimlaget tillneutral 3. Kontrollera rodrens riirlighet 4. Klafflage O(handtaget framåt) 5. Kontrollera balten och diirrlås Start I. Sat1 gasen gradvis till full 2. Kontrollera varvtal och motorinstrument 3. Slapp bromsarna 4. Dra spakennågot bakåt Observera: for kortfåltstart, samrna som ovan men med et1 steg klaffoch stigning med basta vinkel. Efterhand som man blir bekant med planets egenskaper kan start1ekniken utvecklas genom att priiva olika klafflagen och hastigheter. 8

9 CH 60 l Flyghandbok Stigning Basta stighastighet (Vy): ca 130 kmjtim utan klaffvilket ger storsta Hojdvinst På kortaste tid. Basta stigvinkel (Vx): ca 120 km/tim vilket ger basta hojdvinst på kortaste distans. Stighastighet: 6, I m/s Planflykt Med 75 % gas erhålles en marschfart på 190 km/tim enl. foljande varvtal Vid havsnivå På fot På fot Lagre varvtal ger lagre fart, lugnare flygning, battre ekonomi och storre Rackvidd. Dessa varden galler med standardjusterad propeller. Glidflykt Anvand något gaspådrag for att inte kyla motorn for snabbt, ca varv och fart mellan 110 till 120 km/tim. Basta sjunkhastighet: 112 kmjtim utan klaff ger ett glidtal på I: IO. Final Med gasen på tomgång, 80 km/tim och full klaff blir resultatet en brant final for landning på trånga utrymmen. Anvand motorkraft for att stracka ut eller klaffen i lage l i slutet av finalen. Landning Gor sattningen genom att långsamt dra spaken bakåt ti Ils huvudhjulen når marken. Nosen går nei' så snart man ger efter på spaktrycket. Sidvindslandning och begriinsningal' Hålliovarts vinge lagre, vingglid eller en kombination av båda. Rata upp kursen strax innan sattning. Max sidvindskomposant 15 kn. Missad landning Ge full gas, ev. klafftillneutral vid 90 km/tim, fortsatt i landningsvarvet. Avstiingning av motorn Efter normallandning och taxning ar motorn tillrackligt sval for att stangas av. Efter langre taxning med storre pådrag, låt motorn gå på tomgång en stund fore avstangning. l. stang radio och transponder och ovriga funktioner på panelen. 2. Vrid startnyckeln tilllage OFF 3. Stang huvudstrombrytaren 4. Stang bransiekranen Observera: att tackometern raknar tiden mellan det att huvudstrombrytaren slås på och av. - Glol11 inte att stanga av den! Ta ur startnyckeln nal' planet lamnas obevakat. Det ar också viktigt att planet forankras, eftersom parkeringsbroms saknas. 9

10 Czeeh Aircraft Works 5. Prestanda Sektion 5 innehåller data for marschfarter, stallfarter och landning med mera. Uppgifterna har tagits fram vid faktiska flygtester med flygplan och motor i god kondition och normala flyglagen. Flygegenskaperna for Zodiac CH 601 ar på alla satt nolmala. Det finns inga ovanliga lagen eller funktioner som kraver specialkunskaper. Farter som anges ar indikerade farter (las) om ej annat anges. Statiskt tryek ar lika med kabintryck. Verklig fali ar lika med las +/- 5 kt vid normal flygning. Uppgifterna ar givna for standardatmosflir och med mormala flyginstrument. Stallfart (vid maxvikt 450 kg) Utan klaff 65 km/tim Med klaff 60 km/tim Ovanstående farter galler med motorvarv på tomgång och planet helt enkelt sanker sig vid stall. Sjunkhastigheten ar relativt hog med full klaff. Kom ihåg: max klaffart (Vf) ar 110 km/tim. Startstriickor På asfalt, utan klaff Rullslracka Over 15 m hinder Vid havsnivå (ISA) 168 m 336 m Vid 3000 fot 225 m 450 m Vid 6000 fol 295 m 590 m Landningsstriickor Uppmaua landningsslrackor over IS m hinder motsvarar rullsiraekan. Vid start och landning på gras, sno och andra forhållanden skall beaktas vad som foreskrivs i BCL-D om berakning av start- oeh landningslangder. 10

11 CH 60 I Flyghandbok 6. Vikt ocb balans/lastningsinstruktion Ett generost tyngdpunktsomfång gor det Hilt att lasta Zenair CH 601 UL. Anvand nedanstående tabeller for att berakna och kontrollera att lasten hålls inom marginalerna. CG = momentarmen delad med totalvikten. Protokoll: exempel Vikt (kg) Distans mm Moment (kg.mm) Uppmiilt tomvikt Pilot Passagerare Bransie - vingtankar (2 x 45 I) Baggage (max 18 kg) Total 450 (CG=46cm) Nedanstående varden måste ligga inolll ramen for alla flygkonfigurationer. Kg %MAC 3S%MAC ; CM Berakning av branslemangd i liter (F=fulla tankar) Besaltning (kg) Baggage (k~) O F F F 80 F F F 100 F F II

12 7. Beskrivning av luftfartyg och system Detta kapitel beskriver flygplanets handhavande och system. Zenair CH 60 I UL uppfyller konstruktionskraven enligt normerna for ultralatta flygplan (AULA) i Canada och (BCAR Sekt. S) England. KonstJ uktion Helmetallkonstruktion av forspand aluminiumplåt, nitad mot forstyvningar. Stornme Flygkroppen ar utformad av 6061-T6 aluminiumplåt och Avex nitsystem. Den hoga hållfastheten hos plåten ger flygplanet lång livslangd och låga underhållskostnader tack vare styrkan och korrosionsmotståndet. Vingar Vingarna har en hoglyftprofil med vingspetas typ Hoerner som ger max effekt ur vingbredden. Skevrodren ar nara fullangd och klaffarna ar delade och sitter under vingarna och fungerar som luftbromsar. Styranordninga,o Planet ar utrustat med mittspak som ar forsedd med ett Y-handtag som medger dubbelkommando samt klassiska fotpedaler som styr det kraftiga noshjulet. Pedalerna ar forsedda med fotbromsar på båda sidor, vilket kvalificerar planet for skolning och gor det mycket srnidigt vid manovrering på marken. Fenan ar rorlig i ett stycke for maximal sidvindsformåga. Hojdrodret ar utrustat med elektrisk trim som manovreras från styrspaken. Klaffhandtaget sitter på pilotens vanstra sida och reglerar laget i två steg. 1det framre laget ar klaffen neutral. Motomnliiggning Motorn ar en Rotax 912 ULS, 4-cylindrig, fyrtaktsmotor av boxertyp med en maxeffekt på 80 hk. Instrumentpanelen På panelen framfor piloten finns en uppsattning standardinstrument for flygning och motorkontroll. Nedanstående utrustning motsvarar JAR-VLA. UtOver dessa ar flygplanet utrustat enligt optionslistan. Flyginstrument Fartmatare, hojdmatare, magnetkompass, och kula. Motorinstrument Varvtalsmatare, branslematare, oljetrycksmatare, oljetemperaturmatare, vattentemperaturmatare. 13

13 Motorreglage Gasreglaget ar ett klassiskt skjutreglage med justerbart friktionsfåste. Fullgas Erhålls vid inskjutet lage. En fjader ar monterad så att fullgas erhålls om reglagets lankarm fallerar. Om friktionsfåstet inte ar rattjusterat kan en tendens till sjalvgas uppstå. Justeringen gors på fåstet som sitter framfor brandskottet. Choken sitter vid sidan av gasreglaget. Forgasarvarmning sker automatiskt. Huvudstrombrytaren ansluter elsystemet till ett 12 volts batteri kopplat till generatorn och ar sakrat till 15 amp. for mer information se motormanualen. Tandningsnyckeln måste vara i lage ON for att motorn skall fungera. For sakerhets skull, ta alltid ur nyckeln nar motom inte ar igång. Observera att motorn forstatter att fungera aven om huvudstrombrytaren stangs av, men inga instrument fungerar. Motorn har dubbla tandsystem. Alla strombrytare ar på i uppåtlage och alla reglage ar på i inskjutna lagen, utom choken som ar på i utdraget lage. Alla sakringar sitter på instrumentpanelen och ar av automattyp. Batteriet sitter monterat i motorrummet. Briinslcsystcm Planet ar utrustat med dubbla vingtankar av svetsad aluminium och rymmer 45 liter vardera. Tankarna har fingernatsfilter och tanklocken ar forsedda med ventilationshål. Bransiekranen av valjartyp, hoger/vansterlstangd sitter på instrumentbradans mittpanel, latt åtkomlig for piloten med hoger hand. Som komplement till den mekaniska bransiepumpen finns en elektrisk som manovreras med strombrytare på instrumentpanelen. For dranering fillns en kran vid lagsta puiucten under respektive vinge, samt en for bransleuppsamlingen från forgasarna, under motorrummet. Propeller Denna maskin ar utrustad med en Sport Prop 3-blads propeller som ar manuellt justerbar. Propellern ar från fabriken installd for optimala prestanda, men det går att andra den for battre stig eller fart resurser. For att undvika vibrationer ar det viktigt att alla bladen har exakt samma vinkel och att bladen ar ordentligt fastsatta i navet. Konsultera alltid propellermanualen vid andringar. For baltre stigeffekt minska vinkeln en y., till Y, grad, och for hogre fartresurser okas vinkeln med ca y., grad. Observera alt stigfonnågan minsklli' om propellern stails in for hogre fart. Landstiill Landstallet består av individueilt upp1langda huvudstall, fjadrade med kraftiga gummicords och forsedda med stabila vertikalaxlar for att klara ojamna underlag. Det styrbara noshjulet ar av sanuna typ. Skivbromsarna på respektive huvudhjul ar enkelverkande och gor det Ialt att byta dack. Kabinhuv Den komfortabla kabinen kan nås från båda sidor av flygplanet genom alt huven har oppningsbara gångjarn på respektive sidor och kan fållas åt två håll. Var noga med att båda sidorna ar reglade ilman start. Forsok inte all oppna huven under flygning. 14

14 CI-I 601 Flyghandbok Sittplatser Planet ar konstruerat for två sittplatser, sida vid sida. Sittdynorna ar IOstagbara for att enkelt kunna hållas rena och torra. Sakerhetsbaltena ar av trepunktstyp och infåstningarna skall alltid kontoleras noga infor valje flygning och justeras for att sitta åt runt kroppen. Ventilation Fonstren ar forsedda med vridbara ventilkåpor for di rekt friskluft. Det finns också kabinvarme som fungerar genom att luft passerar En mask runt ljuddarnparen och mynnar ut vid fotpedalerna. Skjutreglaget sitter på instrumentbradan. Var vaksam på risken for att avgaser kan tranga in i systemet och orsaka alvarliga olyckor. Dynamiskt och statiskt tryck Pitotroret som ger både det statiska och dynamiska trycker sitter på vanster vinges undersida och måste aktas noga. Att blåsa i roret kan forstora fartmataren. Bagageutrymme Detta består av det bakre utrymmet i kabinen samt en bagagelucka på Respektive vinge och tar totalt innehålla upp till 18 kg jamt fordelad och val forankrad last. Var noga med att vikt och balans blir korrekt - se sektion 6 for berakningsforfarande. Extrautrustning Flygplanet kan forses med från fabriken utprovade tillbehor såsom skidor, standardflottorer eller arnfibieflott6rer etc. Vid installation av sådana tillbehor andras forutsattningarna for prestanda och manovrerbarhet och piloten måste ha ratt behorighet och planet skall besiktigas och godkannas for alt vara Iuftvard igl. Planet skall i ovrigt vara utrustat enligt svenska bestammeiser och forsett med ratt identitetsmarkeringar. Se till alt alltid medfora denna manual och ovriga handlingar som kravs vid all flygning. 15

15 8. Service och underhåll Denna avdeining innehåller procedurer, rekommenderade av fabriken, for riktig hantering av service och underhåll. Den tar också upp viktiga inspektions- och åtgardsforfaranden som måste utforas for att planet skall bibehålla sin fraschor och tillforlitlighet. Det ar av betydeise att man foljer schemat får smoljning och fårebyggande underhåll med hansyn till klimat och flygforhållanden. Hantera alltid planet med stor forsiktighet. Tryck aldrig på de luftbarande plåtytorna. For att sanka stjarten, Iyft vid propellerhuven eller dra forsiktigt nei' vid flygkroppens bakre del. For att forflytta planet på marken, undvik att dra i vingarna. Det går bra att skjuta eller dra vid propellerfåstet. Folj alltid de alhnanna sakerhetsreglerna, speciellt vid propellerområdet. Eftersom planet ar byggt helt i metall av speciell alwniniumlegering for flygandamål ar det motståndskraftigt 1110t rostangrepp och kraver minimalt underhåll, aven om det inte fårvaras i hangar. Polyuretanlacken behåiler sin glans under lång tid om man håller ytorna rena med en mjuk svamp och lile diskmedel i vattnet. Skolj alltid ordentligt efteråt. Underhållsprogram Foljande riktlinjer ar ett minimum for underhåll SOI11 måste foljas for att planet skall hållas i god kondition. Den foreslaga 25-timmars intervallen elimineral' på inget satt behovet av tillsyn fore och efter flygning. Underhållet ar en del av pilotens ansvar och att se till att planet ar flygvardigt vid varje till fålle. De rekommenderade 25- och l OO-timmarsoversynerna ar lill for att identifiera reparationoch underhållsbehov och for motorn galler Rotax underhållsmanual. Glom inte att fora in tidpunkter och ålgarder i respektive journaler. Service och underhållsarbeten bor utforas aven kvalificerad person. Anvand endast originaldelar från Zenair och från Rotax vad galler motorn. For att ulnyttja Zenairs tekniska support eller for alt bestaila reservdelar, kontakta: s.r.o. Lucni Stare Meslo Czech Republic Tel Fax

16 CH 60 I Flyghandbok Oversyn 25 timmar Gor en generell oversyn och beakta sarskilt foljande: Allmiint: Se till att inga kablar eller slangar ar skavda och att inga fåsten och anslutningar ar losa (bensin, vatten, olja och el). Kontrollera att alla vridfåslen ar på plals och fungerar. Reglage: Håll efter ev. rost på ståldetaljer (rengor och måla om efter behov). Smorj alla rorliga delar (gångjarn, fåsten, bussningar, etc) och konlrollera rorlighet och infåstningar. Landstiill: inspektera samtliga hjul och dess upphangningar samt bromsarna och dackens kondition och lufttryck. Kabinen: rengor efter behov med lampliga ålgarder beroende på material. Håll golvet rent och pedalutrymmet fritt från grus och smuts. Kabinhuv: Materialet ar av plexiglas och ar kansligt for kemikalier. Anvand inte bensin, sprit, olja, tinner eller andra losningsmedel. Skaffa 0111 mojligl "Windex" eller liknande specialmedel, eller anvand vatten och en mjuk svamp. Batteri: av torrbatteri typ. Kontolera fastsaltning. Ladda vid behov. Propeller: Kontrollera att inga skador har uppkommit på framkanter och spetsar och att inga sprickbildningar uppstått. Anvand olja eller vax for att gnida bort insektsrester och smuts. Motorutrymme: Undersok hela utrymmet inklusive vaxellåda, avgassystem, bransiesystem, oljesystem och kylsystem. Ta bort ev. oljerester, gras, damm och smuts for att minska risken for brand. Rengor luftfiltren till forgasarna. Motor: folj foreskrivna procedurer i Rotax service- och underhållsmanual. Motorhuv: Kontrollera att fastsattningsanordningarna låser ordentligt och att Inga sprickor eller skador uppkommit. Briinslesystem: Kontrollera noga att inga laekor uppstått och att alla ledningar och fåsten ar korrekta. Byt eller rengor ev. bransiefilter. 17

17 Oversyn 100 timmar (eller va, 6:e månad) Gor rent flygplanet utvandigt, såval som invandigt och avlagsna inspektionsluckan bakom resp. ryggstod. Gor en 10lal genomgång och inspeklion med avseende på skador, fårslitningar och rosl. Nospartiet: Moloroversyn enligl Rolax servicemanual. Kontrollera och inspektera reglage, kablar och slangar, molorfåsle, propeller, batteri, avgassyslem, kylare, brandskott, noshjul och dack. Konlrollera all alla fårskruvningar ar dragna och låsla. Bransiesystem: konlrollera all det inle finns några lackor och undersok slangarnas och kranarnas kondition. Byt ul eller rengor fårekonllnande filter. Flygkroppen: undersok alla plålylor och den inre strukturen med avseende på losa nilar, bullar, rost och bucklor p.g.a ovarsam hanlering eller exlrema beiasiningar. Konlrollera att inle draneringshålen i flygplanels bollen ar igensatta. Reglage: gå igenom alla rorliga delar och undersok med hansyn lill slitage. Vingar: Konlrollera plåtytorna med avseende på rost och bucklor och byt ut ev. losa nitar. Konlroller specielll alla fram och bakkanier. Konlrollera alla infåslningar under den ltislagbara lackplålen. Kontrollera klaff och skevroderfårbindelsen och respektive andslopp. Stjartpartiet: belr. ytmalerial och fåslen, konlroller som får flygkroppen samt infåslningen i denna. lnspeklera wireandar, Irimanordningen och andstopp. Landstallet: samma som vid 25 timmars oversynen. Smorjning skall goras på fåljande stallen: (med vanlig molorolja) Åtkomliga ulifrån: alla rorliga delar och lager alla vridpunkter får klaffar och roder gångjarn och handtag Ålkomliga från kabinen: styrspaksupphangning och pedaler bromspedaler och wireandar choke och gasregiage Åtkomliga i flygkroppen via ryggsttiden: alla rorliga delar, upphangningar och wireandar. Smorj med kullagerfell, ovre och undre noshjulsupphangning samt noshjulsaxeln. Undersok upphangningen av huvudstallet och se till all gunllnibuffertarna ar hela och sitter på plals, ovre och undre på båda sidor. Efter genomgången och moloroversynen och ev. reparationer ålermonleras molorhuven. Kontrollera igen alla sakerhelslås och rorliga delar och gor en molorkorning får kontroll enligt Rolax servicemanual. 18

18 CH 60 I Flyghandbok Reparationer Om allvarligare fei upptacks under tillsyn fore flygning eller vid servicelillfallena, kontakta Zenair for konsullalion om lampliga åtgarder. Forsok inte reparera eller underhålla planel utan nodvandiga kvalifikationer. Sok alltid forst efter relaterad information ur tillgangliga rilningar och handbocker. Anviind alltid godkanda reservdelar. Utbyte av nitar: borra ut eller på annat satt avlagsna rostiga eller lossnade nitar. Anviind Avex nilar och gå upp ett steg i storlek om nodvandigt och ersatt, eller kompleltera på ca 12 mm avstånd. Skada inte inviindiga delar vid ev. borrning. Plåtsprickor: om en liten spricka uppstår, borra elt hål (ca 3,2 mm) i slutet på sprickan for att stoppa den. Om en spricka fortsatter att vaxa, nita en plåt av motsvarande tjocklek over den med max nitavstånd på 40 mm. Undvik att borra vid invandiga forstarkningar. Buckliga bakkanter (som kan uppkomma genom ovarsam hantering): De ar av ringa betydeise for flygegenskaperna så lange de inte overstiger 15 mm på avstånd av I m, men kan påverka trimningen. 19

19 9. Supplement InstaUerad ntrustningloptioner Beskrivning Datum Intercom - PS Engineering 50 l 2003 Radio - King 97A 2003 Transponder - King KT76A med alt. Encoder 2003 Variometer 2003 Bilagor Uppmatta data i original från fabriken (på engelska) Weight & Balance Worksheet representeras i Sverige av: Light Sport Aircraft Sweden Jungfrugatan 1OIV SE Stockholm 20

Janus Ce. Teknisk kurs

Janus Ce. Teknisk kurs Janus Ce Teknisk kurs Janus Ce Typinflygning Janus Ce Kategori 5 (15-m flygplan) Krav enligt SHB 623: Teoretisk utbildning Praktisk utbildning Markutbildning under ledning av lärare/instr. Daglig kontroll

Läs mer

Typspecifikation Gyroplan 01 daterad

Typspecifikation Gyroplan 01 daterad Denna specifikation är upprättad av Kungliga Svenska Aeroklubben, Motorflygförbundet (KSAK-M). Specifikationen är knuten till typintyg för Gyroplan, utfärdat i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

Typspecifikation Gyroplan 02 daterad

Typspecifikation Gyroplan 02 daterad Denna specifikation är upprättad av Kungliga Svenska Aeroklubben, Motorflygförbundet (KSAK-M). Specifikationen är knuten till typintyg för Gyroplan, utfärdat i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

SOP. Standard Operation Procedurs SE-UXX. Taifun E17 S/N 1010

SOP. Standard Operation Procedurs SE-UXX. Taifun E17 S/N 1010 SOP Standard Operation Procedurs SE-UXX Taifun E17 S/N 1010 Innehållsförteckning Daglig tillsyn...3 Cheklista...5 Preflight briefing...5 Innan motorstart...5 Motorstart...5 Motorvärming...6 Taxning...6

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN INSTALLATION AV DRIVACKEN / DEKALERING START

Läs mer

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen Flyglära Vi börjar med den grundläggande delen Det rent hantverksmässiga manövrerandet av flygplanet. Roderhantering osv. Den rent taktiska manövreringen. Hur vi flyger i varvet osv. Innan vi börjar!!

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

BRUKSANVISNING. VIKTIGT! En radiostyrd modell! INTE EN LEKSAK! Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm

BRUKSANVISNING. VIKTIGT! En radiostyrd modell! INTE EN LEKSAK! Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm RC BRUKSANVISNING Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm Ingår: Fyrkanals fabriksmonterad radio Fyra fabriksmonterade microservon Fabriksmonterad motor (borstlös) Fabriksmonterat fartreglage Litium Polymer

Läs mer

Rättningsblad till Flyghandbok Autogyro MTO Sport Utgåva Dessa sidor skall bytas ut mot sidor daterade

Rättningsblad till Flyghandbok Autogyro MTO Sport Utgåva Dessa sidor skall bytas ut mot sidor daterade Rättningsblad till Flyghandbok Autogyro MTO Sport Utgåva 1 2007 Dessa sidor skall bytas ut mot sidor daterade 2011-02-17 0-5 0-6 1-4 2-2 2-3 2-4 4-8 4-9 5-3 8-3 8-4 Flyghandbok MTO Sport Kapitel 0 Uppställning

Läs mer

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN IHOPSÄTTNING INSTALLATION AV DRIVACKEN /

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 Grattis till ditt köp av Firebird Commander 2. Denna svenska manual ska ses som ett tillägg till den engelska originalmanualen. Firebird Commander 2 från HobbyZone är

Läs mer

FLYGHANDBOK PILOT S OPERATING HANDBOOK

FLYGHANDBOK PILOT S OPERATING HANDBOOK PILOT S OPERATING HANDBOOK NATIONALITETS- och REGISTRERINGSBETECKNING Nationality- and Registration Marks TYPBETECKNING Designation of Aircraft TILLVERKNINGSNUMMER Serial No TILLVERKNINGSÅR Year of manufacture

Läs mer

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper Ivan Hedin m F a Newton: F = m x a Bernoulli Bernoulli forts. Lyftkraft Newton: Kraft: F = m x a För varje kraft som verkar på en kropp, bildas en lika stor

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! CCLee Parkflyer är ingen leksak! Modellerna är avancerade och fungerar på samma sätt som ett riktigt flygplan. Var noga när

Läs mer

Prestanda JAR-FCL PPL

Prestanda JAR-FCL PPL Prestanda JAR-FCL PPL En himla massa vikt! Massa vs Vikt (Mass vs Weight) W = mg F = mg Massa och balans (M&B) Massa och balans Tyngdpunkt (masscentrum) En tänkt punkt, i vilken man kan tänka sig att

Läs mer

FLYGHANDBOK. FK 9 Mark lv. Certifierat som Ultralätt flygplan i Tyskland enligt BFU 95 / LTF-UL 2003 enligt Gerätekennblatt Nr. 61102.

FLYGHANDBOK. FK 9 Mark lv. Certifierat som Ultralätt flygplan i Tyskland enligt BFU 95 / LTF-UL 2003 enligt Gerätekennblatt Nr. 61102. Certifierat som Ultralätt flygplan i Tyskland enligt BFU 95 / LTF-UL 2003 enligt Gerätekennblatt Nr. 61102.2 Typgodkänd i Sverige av Luftfartsstyrelsen 2007 enligt typintyg UL-B 53 Tillverkat av B&F Technik

Läs mer

FLYGHANDBOK PILOT S OPERATING HANDBOOK CTSW

FLYGHANDBOK PILOT S OPERATING HANDBOOK CTSW PILOT S OPERATING HANDBOOK CTSW Utgåva 2 2005 Kapitel 0 Uppställning av Handbok FLYGHANDBOK PILOT S OPERATING HANDBOOK NATIONALITETS- och REGISTRERINGSBETECKNING Nationality- and Registration Marks TYPBETECKNING

Läs mer

Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P

Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P 1. I flyghandboken anges att max tillåten flygmassa vid begränsad avancerad flygning är 1000 kg. Detta innnebär att: A B C D Grundtommassa + bränsle + last

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! CCLee Parkflyer är ingen leksak! Modellerna är avancerade och fungerar på samma sätt som ett riktigt flygplan. Var noga när

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

FLYGHANDBOK. EV-97 modell 2000, version R. EVEKTOR AEROTECHNIK a.s. Letecka 1384 686 04 Kunovice CZECH REPUBLIC

FLYGHANDBOK. EV-97 modell 2000, version R. EVEKTOR AEROTECHNIK a.s. Letecka 1384 686 04 Kunovice CZECH REPUBLIC EVEKTOR AEROTECHNIK a.s. Letecka 1384 686 04 Kunovice CZECH REPUBLIC tel.: +420 572 537 111 fax: +420 572 537 900 marketing@evektor.cz www.evektor.cz FLYGHANDBOK EV-97 modell 2000, EVEKTOR - AEROTECHNIK

Läs mer

Svängprestanda & styrning

Svängprestanda & styrning Svängprestanda & styrning Svängprestanda Hur påverkas flygplanet vid sväng? Begrepp: lastfaktor, vingbelastning Styrning av flygplan Flygplanets sex frihetsgrader Styrning av flygplan Olika metoder för

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2006:22 Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 Dnr L-20/06 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

FLYGHANDBOK Combo. Utgåva 1-2005

FLYGHANDBOK Combo. Utgåva 1-2005 FLYGHANDBOK Combo Utgåva 1-2005 FLYGHANDBOK PILOTS OPERATING HANDBOOK REGISTERBETECKNING Nationally and registration marks SE- TYPBETECKNING Designation of aircraft Combo Version TILLVERKNINGSNUMMER Serial

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

FLYGHANDBOK PILOT S MANUAL Utgåva 1-2007 Edition 1 2007. Autogyro MTO SPORT Rotax 912 ULS

FLYGHANDBOK PILOT S MANUAL Utgåva 1-2007 Edition 1 2007. Autogyro MTO SPORT Rotax 912 ULS FLYGHANDBOK PILOT S MANUAL Utgåva 1-2007 Edition 1 2007 Autogyro MTO SPORT Rotax 912 ULS Flyghandbok MTO Sport Kapitel 0 Uppställning av Handbok Nationalitets- och registreringsbeteckning Nationality-

Läs mer

till ditt presentkort en provutbildning som segelflygpilot

till ditt presentkort en provutbildning som segelflygpilot Grattis! till ditt presentkort en provutbildning som segelflygpilot i Uppsala Flygklubb ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén Du kommer att få en oförglömlig upplevelse något utöver det vanliga ASK 21 under

Läs mer

PILOT'S OPERATING HANDBOOK

PILOT'S OPERATING HANDBOOK PILOT'S OPERATING HANDBOOK NATIONALITETS- och REGISTRERINGSBETECKNING Nationality- and Registration Marks SE- TYPBETECKNING Designation of Aircrafl TILLVERKNINGSNUMMER Serial No TILLVERKNINGSAR Year of

Läs mer

Elseglare med T-stabilisator

Elseglare med T-stabilisator FÄRDIGBYGGT RC-FLYGPLAN MED 4-KANALS RADIOANLÄGGNING Elseglare med T-stabilisator Spännvidd... 1300mm Längd... 790mm Motor... Kraftfull 480-storlek Batteri... 8.4V laddningsbart Sändare/mottagare... 35MHz

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES04.NE228A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Utbildning Sid nr 1 av 7 Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Allmänt Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

FLYGHANDBOK PILOT S MANUAL Utgåva 2-2010 Edition 2 2010. Autogyro Calidus Rotax 912 ULS / Rotax 914

FLYGHANDBOK PILOT S MANUAL Utgåva 2-2010 Edition 2 2010. Autogyro Calidus Rotax 912 ULS / Rotax 914 FLYGHANDBOK PILOT S MANUAL Utgåva 2-2010 Edition 2 2010 Autogyro Calidus Rotax 912 ULS / Rotax 914 Flyghandbok Calidus Kapitel 0 Uppställning av Handbok Nationalitets- och registreringsbeteckning Nationality-

Läs mer

Cessna 480. Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning. Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g

Cessna 480. Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning. Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g Cessna 480 Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g RC Ej lämplig för personer under 15 år INLEDNING Betrakta inte

Läs mer

KAPITEL 0 UPPSTÄLLNING AV HANDBOK 0.2 KAPITELINDELNING 0.3 ANMÄRKNINGAR

KAPITEL 0 UPPSTÄLLNING AV HANDBOK 0.2 KAPITELINDELNING 0.3 ANMÄRKNINGAR Kapitel 0 Uppställning av Handbok KAPITEL 0 UPPSTÄLLNING AV HANDBOK INNEHÅLL 0.1 INNEHÅLL 0.2 KAPITELINDELNING 0.3 ANMÄRKNINGAR 0.4 KONTROLLISTA 0.5 ÄNDRINGAR Datum 2002-01-09 Sid 0.1 1 Kapitel 0 Uppställning

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Bygginstruktion Extra 300 EPP 1.000mm 40

Bygginstruktion Extra 300 EPP 1.000mm 40 Bygginstruktion Extra 300 EPP 1.000mm 40 1. Montera vingen i kroppen, se till att den sitter rakt och i våg. Limma med CA-Lim eller Limpistol runt hela vingen på både ovan och undersida. 2. Trä in stabben

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

SHADOW RT. Instruktions manual. Elmotor monterad i fören.

SHADOW RT. Instruktions manual. Elmotor monterad i fören. SHADOW RT Elmotor monterad i fören Instruktions manual www.jarviswalker.com.au Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av

Läs mer

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 Allmän del lämnas till piloten i god tid före provet: Flygprovet måste göras i en följd man kan t ex inte försöka landning i vänstervarv

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Above All Sukhoi 31 1.4 m DC 07-11-25 Version 1.0. Instruktionsmanual Sukhoi 31

Above All Sukhoi 31 1.4 m DC 07-11-25 Version 1.0. Instruktionsmanual Sukhoi 31 Instruktionsmanual Sukhoi 31 1 Tack för att du valt en Above All Sukhoi 31! Above All är ett varumärke som kännetecknar hög kvalitet och bra priser, som innefattar flygplan, tillbehör och motorer. Dessa

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare.

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. TEKNISKT REGLEMENTE Klass HT1 & HT2 Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. Reglerna gäller för samtliga klasser om det inte framgår

Läs mer

Teorikurs för. Bogserbehörighet

Teorikurs för. Bogserbehörighet Teorikurs för Bogserbehörighet Villkor för att få behörigheten Gällande certifikat för flygplan Timkrav (en av nedanstående skall vara uppfylld) 100 timmar 150 timmar varav högst 75 segel 75 timmar och

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Instrumentflygning -Att kunna flyga utan yttre ögonmärke. Beskrivning av IMC-kurs. Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyget

Instrumentflygning -Att kunna flyga utan yttre ögonmärke. Beskrivning av IMC-kurs. Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyget Instrumentflygning -Att kunna flyga utan yttre ögonmärke Beskrivning av IMC-kurs Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyget Visuell flygning (öppen flygning) Under visuell flygning bestäms flygläget genom

Läs mer

Rätt hantering av gyroplanet både på marken och i luften Detaljer som du kanske inte tänkte på

Rätt hantering av gyroplanet både på marken och i luften Detaljer som du kanske inte tänkte på Rätt hantering av gyroplanet både på marken och i luften Detaljer som du kanske inte tänkte på Följande text är resultat av klubbskolans erfarenhet skaffat under bara några år av intensiv skolning på gyroplan

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Slutrapport RL 2013:08

Slutrapport RL 2013:08 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:08 Olycka den 20 september 2012 med motorsegelflygplanet SE-UDP på Sollefteå/Långsele flygplats, Västernorrlands län. Diarienr L-109/12 2013-03-27 SHK undersöker olyckor

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 20

INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 20 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 20 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10. Tillbehör

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

MOTORSPRUTA. klass 2 Fox 2000

MOTORSPRUTA. klass 2 Fox 2000 MOTORSPRUTA klass 2 Fox 2000 PUMPKURVA Fox 2000 SUGHOJD SUCLINJE -3 m STORZ A ANGORING TILL ÖPPET VATTENTAG Stall upp motorsprutan vågrätt och stadigt. Slapp ned stödbenen. Koppla ihop sugslangarna. Se

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 1999-04-28 L-74/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1999:

Läs mer

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:42 Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000 Dnr L-017/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

S T M SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE Allmänna informationer

S T M SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE Allmänna informationer Sid 1 (7) SF-25A S-L /S /AD Avseende S/N Tidsfrist LVA 846 Inspektion och utbyte av skevrodrens vinkelhävarm SF 25 A: samtliga LVA1154A Kontroll av magnetomkopplare (gäller endix P/N 10-357 XXX, 10-126

Läs mer

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande LASTARE 3248/A 3248/TA med hytt Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande 3248/A för panoramasikt, se det du lastar Säker skyddshytt.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N INSTRUKTIONSBOK Från serienummer 9600 ZIP-UP SVENSKA AB Tel: 08-97 04 80 Tel: 031 23 07 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsinstruktioner...sid 3 2. Daglig kontroll innan körning 2.1 Introduktion...sid

Läs mer

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001)

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM 1997- (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) 1. VERTIKAL TRIANGEL. Piloten står i cirkel P eller utmed en linje dragen genom dess centrum och parallellt med domarlinjen.

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

Ejection system, Konceptuell design

Ejection system, Konceptuell design Ejection system, Konceptuell design Huvsprängning Frontruta Ansiktsskydd Canopybreakers Låssprint Vridomkopplare i kabinen Säkrad Osäkrad Fallskärm Höjdmätare Syrgas Utskjutningshandtag Säkerhetsbälte

Läs mer

FLYGUTPROVNINGSPROTOKOLL inkl. REDOVISNING AV GENOMFÖRT HÖGFARTSPROV

FLYGUTPROVNINGSPROTOKOLL inkl. REDOVISNING AV GENOMFÖRT HÖGFARTSPROV Sida 1 av 6 A. ALLMÄNT 1. Flygplan, som nybyggts, iståndsatts eller genomgått en omfattande modifiering / ombyggnad, ska flygutprovas i enlighet med mom C. nedan. Anm. Är flygplanet flygförsäkrat? ref.

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer