TRANSPLANTATIONSNYTT. nya. Nordiatrans 40 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPLANTATIONSNYTT. nya. Nordiatrans 40 år"

Transkript

1 TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2012 (årgång 4) Transplantation en framtidsorienterad verksamhet Som nytillträdd verksamhetschef känns det ju naturligt att hålla upp fingret i luften för att känna av åt vilket håll vindarna blåser. Hur ser framtidens transplantationsverksamhet ut? Vad kan vi i Sverige göra för att styra utvecklingen framåt? Vi är ju en ung verksamhet som hittills avgränsats mot övrig kirurgi genom det unika konceptet att ersätta ett skadat organ med, ett från annan levande eller avliden individ, donerat organ. Vi har ju med detta koncept också förvärvat en unik kunskap kring immunologiska och ischemirelaterade komplikationer vilket givetvis är en kompetensbas vi skall fortsätta att förvalta. Att slå sig till ro med detta är dock inte särskilt framtidsorienterat och transplantationskirurgin har idag enligt mitt sätt att se det en unik möjlighet att vidareutvecklas mot ett antal spännande områden. Ett naturligt utvecklingsspår har varit att inkorporera organ i transplantationsverksamheten. Det pågående projektet kring uterustransplantation i Göteborg känns oerhört spännande och har ju föregåtts av ett långt och gediget utvecklingsarbete. Vi ser fram mot att ta del av erfarenheterna och om det är något som på sikt skall permanentas i transplantationsverksamheten. Ett annat spår har varit transplantation av multipla vävnader och kroppsdelar. Här har ju bl.a. transplantationskliniken i Uppsala i samarbete med plastikkirurgiska kliniken långt gångna planer på att starta upp med ansiktstransplantationer. Även detta är ett extremt spännande område även om det finns en hel del inbyggd etisk problematik i konceptet. Handtransplantationer är ett annat exempel där utvecklingspotential kan finnas. Sedan längre tid har transplantationsklinikerna också tjänst gjort som utvecklingsenheter och utförare av cell- och cellklustertransplantationer. Exempel på detta är ju transplantation av Langerhanska öar och hepatocyttransplantation. I och med detta tangerar vi ett snabbt framväxande område som kan benämnas som Regenerativ Medicin. Även om just dessa två transplantationsformer inte innefattar någon påtaglig regenerativ potential i dagsläget känns steget inte avlägset till den parallella utveckling som just nu sker kring stamcellsderiverade graft där kliniska transplantationer redan är etablerade såsom t.ex. transplantation av kärlgraft och trachea. Transplantationsenheterna har här en möjlighet att inta en nyckelposition för att driva denna utveckling framåt. Detta gäller inte minst genom kopplingen till organdonation och möjlighet att tillhandahålla nödvändiga scaffolds men givetvis också i grundforskningen samt utvecklingen av den experimentella och sedermera även den kliniska kirurgin. Den 4-5 oktober står Stockholm som värd för Svensk Transplantionsförenings höstmöte på Teaterskeppet. Vi har här valt att lägga fokus på vad som är på gång just inom detta spännande fält som en del kallar regenerativ medicin men som också kan betecknas som experimentell transplantation. Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) Anne Flodén, SU (redaktör) Lars Wennberg, KS Kerstin Karud, SUS Malmö, Vi kommer på fredagen att ge en exposé över några av de på Karolinska pågående projekten med presentationer av bl.a. professorer Paolo Macchiarini och Stephen Strom. Vidare har professor Olle Korsgren tackat ja till att hålla årets CG Groth Lecture som går av stapeln på torsdag eftermiddag. Vår förhoppning är att mötet skall fungera som inspirationskälla till framtida utveckling inom svensk transplantationskirurgi och hoppas att så många som möjligt av er har möjlighet att delta. Gunnar Söderdahl Verksamhetschef Karolinska Universitetssjukhuset

2 TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2012 (årgång 4) Nordiatrans 40 år Nordiatrans firade 40-års jubileum och enligt turordningen var det dags att förlägga kongressen i Sverige. Valet blev självklart Lund, det var där som föreningen startade. En nordisk förening inom dialys och transplantation som firar jubileum i den stad där föreningen föddes, samt i den stad där en av de första hemodialysförsöken i världen genomfördes, gjorde att en av våra största önskningar var att minnas professor Nils Alwall. Det var en stor ära för oss att docent Birger Lindergård, som arbetat tillsammans med professor Alwall, kom och förgyllde öppningsceremonin med sin föreläsning om Nils Alwall. Det blev en fantastisk inledning på en kongress med temat Nordic Vision. Resten av programmet bjöd på flera av våra visionärer av idag. Gästföreläsare från området transplantation och donation var; professor Michael Olausson från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Dr Søren Schwartz Sørensen från Rikshospitalet i Köpenhamn, professor Susanne Lundin från Lunds universitet, Dr Helene Malm från Skåne Universitetssjukhus i Malmö, samt professor Anna Forsberg från Lunds universitet. Nästa Nordiatrans kongress kommer att äga rum 8-9 mars 2013 i Oslo. Det är fyra år sedan kongressen var i Norge, men det har gått hela sexton år sedan Nordiatrans kongress ägde rum i Oslo. Vi glädjer oss! Temat för den 41:a kongressen är Early versus late. Välkomna in på vår hemsida och ta del av preliminärt program med gästföreläsare och abstraktföreläsare, samt information som kommer att uppdateras allteftersom vi närmar oss kongress. Anmälan till kongressen görs via hemsidan, registreringen öppnar 5 november! När ni registrerar er till kongressen då är det bättre att vara early än late. Å styrelsen vägnar önskar jag alla varmt välkomna till Nordiatrans 41:a kongress 8 9 mars 2013! Varmt välkomna! Madeleine Nilsson, Ordförande Nordiatrans 2

3 Transplantation av leverceller ger oss möjlighet att behandla fler patienter 3 Transplantation på traditionellt sätt med en hel lever är en etablerad behandlingsform för patienter med kroniska leversjukdomar där levern inte längre orkar upprätthålla sina viktigaste funktioner. Organtransplantation används också då patienten lider av vissa ämnesomsättningssjukdomar, vad man brukar kalla metabola leversjukdomar. Även sådana sjukdomar kan förstöra levern så att skrumplever uppkommer. I vissa fall uppkommer dock inte skrumplever utan den metabola leversjukdomen orsakar skador på andra håll i kroppen, som till exempel skadade njurar vid hyperoxalos och skadade nerver och andra inre organ vid Skellefteåsjukan. Levertransplantation här ger i de flesta fall en bot av sjukdomen, och gör det möjligt för patienten att leva ett närmast normalt liv. Som vid all kirurgi så föreligger det risker med att genomgå en operation. Levertransplantation är ju ett särskilt stort ingrepp och risken är därför betydande, särskilt i samband med själva transplantationen och den närmaste tiden därefter. Detta har gjort att en del sjukd domar som eventuellt skulle kunna behandlas och/eller botas med levertransplantation idag inte behandlas med denna teknik. Det rör sig vanligen om sjukdomar som inte är så allvarliga att man riskerar att dö om inte transplantation genomförs, där kanske kostbehandling eller annan behandling kan utgöra en viss hjälp, men där sjukdomen ändå inkräktar starkt på patientens och i de flesta fall hela familjens livskvalitet, och då misstag med diet eller annan behandling kan leda till bestående skada. Exempel på sådana sjukdomar är Crigler-Najjar, fenylketonuri, Wilsons sjukdom, ureacykeldefekter, brist på koagulationsfaktorer. I de flesta fall är levern helt frisk förutom att en funktion till exempel brist på ett enzym gör att en sjukdom föreligger. Vi vet att många av dessa sjukdomar inte behöver korrigeras helt för att symtomen skall försvinna. Det betyder att kan man ersätta cirka 10% av de leverceller som saknar brist på detta enzym med friska celler, så räcker det för att korrigera sjukdomen helt eller delvis. På Karolinska Universitetssjukhuset har vi sedan cirka 10 år intresserat oss för en sådan behandling där vi tillför friska leverceller som komplement till patientens egen lever. De transplanterade levercellerna har då som enda uppgift att korrigera för den sjukdom som föreligger, medan patientens egen lever i övrigt tar hand om alla andra funktioner som är så viktiga hos levern för att upprätthålla livet. Dessa leverceller tas från en avliden donator på samma sätt som vid levertransplantation, men istället för att transplantera hela organet löser man upp strukturen i levern så att cellerna frigörs. Dessa celler kan senare ges såsom en infusion via portådern hos patienten för att slutligen hamna i levern, och där bidra till att korrigera den metabola sjukdomen. Ofta kan man behöva upprepa infusionen av sådana leverceller eftersom man endast kan ge en begränsad mängd vid ett och samma tillfälle för att inte störa portådercirkulationen i allt för hög grad. Metoden är därför lämplig om levern i övrigt är frisk och vanligen inte möjlig att använda om en skrumplever föreligger parallellt med den metabola sjukdomen. Denna behandling kan man också tänka sig att utföra i samband med akut leversvikt för att ge patientens egen lever en viss tid att återhämta sig. Skulle inte en återhämtning ske kan levercellstransplantationen ge hjälp att upprätthålla leverfunktionen tills dess att ett organ blir tillgängligt för en traditionell levertransplantation. Fördelen med levercellstransplantation är att ingreppet är enklare för patienten och att leverns livsuppehållande funktioner inte blir beroende av de transplanterade cellerna, utan denna funktion upprätthålls av den egna kvarvarande levern. Vi har valt att kombinera infusion av leverceller med att ta bort en mindre del av den egna levern, och således krävs ett kirurgiskt bukingrepp även i dessa fall, men detta är betydligt mycket mer begränsat än vad som görs vid en traditionell levertransplantation. Att vi kombinerat infusionen av celler med att ta bort en del av levern beror på att levern på detta sätt får en stimulans att växa till och återhämta sin massa. Detta gör att de transplanterade cellerna välkomnas på ett bättre sätt och får större möjligheter att accepteras. Idag försöker vi på flera olika sätt förbättra möjligheterna för de transplanterade cellerna att samsas med patientens egna leverceller. Svårigheten har dels legat i att få tillräckligt stort antal celler att trivas i levern så att den korrektion som krävs av grundsjukdomen blir tillräckligt stor. När det gäller levercellsbehandling vid akut leversvikt är det särskilt viktigt att ha färdiga nedfrysta celler tillgängliga för att direkt vid rätt tidpunkt kunna ge den önskade behandlingen, eftersom patienten med akut leversjukdom sällan kan vänta mer än något eller några dygn. Även här bedriver vi ett utvecklingsarbete för att bättre kunna lagra vuxna, färdigutvecklade leverceller. Allt detta tillsammans innebär att levercellstransplantation inte i någon större utsträckning kommer att ersätta levertransplantation som utförs idag, utan snarast kommer att kunna möjliggöra behandling av patientgrupper med mildare leversjukdomar som vi idag på grund av riskerna i samband med levertransplantation ej kan rekommendera genomgå traditionell behandling. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns idag all den expertis och de resurser som krävs för att dels ta tillvara celler och isolera dessa i mycket säker och noggrann laboratoriemiljö, och därefter transplantera dem till de patienter som så behöver. Under våren 2012 genomfördes de två första levercellstransplantationerna i Skandinavien på indikationen Crigler-Najjar hos två ungdomar. De initiala resultaten av dessa transplantationer har varit mycket lovande. Vi har nu möjlighet att erbjuda behandlingen till andra patienter med liknande eller samma metabola sjukdom. Immunsuppression för att skydda de transplanterade cellerna behövs på ungefär samma sätt som vid vanlig levertransplantation med hel lever. Bo-Göran Ericzon Professor Karolinska Universitetssjukhuset

4 Levande organdonation i Europa I hela världen är det brist på organ för transplantation. Som en led i att försöka öka organtillgången har acceptansen för levande donation ökat. Inom Europeiska Unionen (EU) var år 2010 andelen njurtransplantationer med levande donator 19.8 % (0-100 %) och andelen levertransplantationer med levande donator 3.6 % (0-70 %). Det är mycket stor skillnad mellan olika länder avseende frekvens, praxis och vilken relation mellan donator och mottagare som accepteras. Nederländerna, Norge och Sverige har alla en hög andel levande njurdonatorer, medan Polen, Finland och Bulgarien har en låg andel. Ett par länder, Luxemburg och Montenegro, har ingen levande njurdonationsverksamhet alls. Vad det gäller levande leverdonationsverksamhet är det betydligt fler länder som inte har någon sådan. Europeiska kommissionen har uppmärksammat problemet med bristen på organ för transplantation och avsatte 2008 forskningsmedel för att kartlägga verksamheten med levande donation och undersöka hinder. Mål med projektet Projektet har pågått under åren och de övergripande målen var att öka andelen levande donatorer samtidigt som skyddet, tryggheten och säkerheten för den levande donatorn ska sättas i främsta rummet. Den del av forskningsprojektet som vi ansvarat för från institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet har varit: 1) att inventera den levande donatorsverksamheten i hela Europa både vad det gäller i vilken utsträckning levande donatorer används för transplantationsändamål för njur- och levertransplantationer och vilka relationer mellan givare och mottagare som accepteras 2) att utforska vilka eventuella barriärer som finns mot att använda levande organdonatorer 3) att föreslå rekommendationer som kan förbättra kvaliteten och säkerheten vid levande organdonation i Europa. Metod 331 personer ur professionen från Europeiska njur- och levertransplantationscentra inbjöds att delta i en enkätundersökning online (examinare ). Frågorna i enkäten fokuserade på frekvens av levande donation för transplantation, vilken relation mellan givare och mottagare som accepterades, innehåll i donatorsutredningen, operationsmetoder vid njuruttag, policy för ekonomisk ersättning till donatorn och donatorsuppföljning. Tabell 1. I januari 2012 hade 113 njurtransplantationscentra från 40 länder och 39 levertransplantationscentra 24 länder besvarat enkäten. Fyra njurtransplantationscentra och elva levertransplantationscentra hade inget levande donators program [fet ]. Svaren är indelade i tre geografiska regioner, Nordvästra-, Östra regionen och Medelhavsläderna. Fet stil på land = EU-medlem. NORDVÄSTRA Skickade enkäter Svar [njure /lever] ÖSTRA Skickade enkäter Svar [njure /lever] Österrike (5) [1/1] Albanien (1) [1/0] Belgien (14) [7/4, 1-] Armenien (1) [1/0] Danmark (6) [3/1] Belarus (3) [1/0] Finland (1) [1/0] Bosnien Hercegovina (3) [1/0] Tyskland (50) [16/3, 1-] Bulgarien (5) [1/0] Island (1) [1/0] Kroatien (6) [2/1] Luxemburg (1) [0/0] Tjeckien (11) [3/0] Nederländerna (11) [7/2] Estland (1) [1/0] Norge (2) [1/1-] Georgien (1) [1/0] Irland (1) [1/0] Ungern (6) [2/1-] Sverige (7) [4/2] Kazakstan (1) [0/0] Schweiz (10) [3/0] Kosovo (4) [0/0] UK (35) [17/5] Lettland (2) [1/1] Litauen (2) [1/1] Moldavien (1) [1-/0] MEDELHAVSLÄNDER Montenegro (1) [1-/0] Cypern (2) [0/0] Polen (21) [5/1, 1-] Frankrike (20) [2/1-] Rumänien (8) [1/1] Grekland (7) [2, 1-/1-] Ryssland (10) [2/1-] Italien (7) [4/1, 1-] Serbien (7) [4/0] Malta (2) [1/0] Slovakien (2) [2/0] Portugal (9) [1/1-] Slovenien (2) [1-/1] Spanien (32) [5/1] Makedonien (1) [1/1-] Turkiet (2) [1/1] Ukraina (6) [0/0] Resultat När datainsamlingen avslutades i januari 2012 hade representanter från transplantationscentra i 45 Europeiska länder besvarat enkäten. Av totalt 27 EU-medlemsländer svarade njurtransplantationscentra från 25 länder och levertransplantationscentra från 18 länder. I tillägg fick vi svar från njurtransplantationscentra i 15 icke EU-medlemsländer och från levertransplantationscentra i sex länder, tabell 1. Majoriteten (60 %) av njurtransplantationscentren utförde mindre än 25 levande njurdonationer (LND) per år och 12 % genomförde mer än 50. Två tredjedelar av levercentren utförde fem eller färre levande leverdonationer (LLD) per år. Många centra använde flera olika kirurgiska tekniker för njur donatorsoperationen. I östra Europa var den öppna tekniken med flanksnitt och borttagande av ett revben den vanligaste metoden. Kirurgiska tekniker för njurdonatorsoperation Öppen (flanksnitt med revbensborttagande Öppen (anterior) Laparoskopisk Robot Alla länder Nordvästra Europa Medelhavsländer Östra Europa I tabell 2 beskrivs relationer mellan donator och mottagare som accepteras inom Europa. Okänd, anonym donation har pågått sedan ett decennium tillbaka men är fortfarande relativt ovanligt. Undantagen är Nederländerna och Turkiet som båda har stora program. Den medicinska utredningen av levande donatorer var liknande i alla länder men kriterierna för att acceptera en donator varierade, tabell 3. Länderna i östra Europa hade mindre restriktiva kriterier jämfört med både Nordvästra Europa och Medelhavsländerna. Över hälften av centren gav ingen ersättning till levande donatorer för inkomstbortfall och andra utlägg, detta trots att det rekommenderas i Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer. Ersättningspolicyn skilde sig mycket åt mellan de Europeiska regionerna. 4

5 TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION Tabell 3. Resultat från enkäten från njurtransplanationscentra indelat i tre geografiska områden. Levande njurdonatorsprogram (N= 109) Tabell 2. Olika relationer mellan donator och recipient som accepterades, grupperade enligt ELPATs klassificeringssystem, indelat i geografiskt område. Living kidney donor programs (N= 109) Living liver donor programs (N=28) Northwest Mediterranean East p-value Northwest Mediterranean East p-value (N= 62) (N= 15) (N= 32) (N= 19) (N= 2) (N= 7) Type of relationship accepted Specified donation, direct Geografiska områden Person who donates directly to his or her intended recipient. Parent Sibling Grandparent Other genetically related Spouse Partner Other NON genetically related family/relative Friend with close emotional relationship to recipient An employer or supervisor of recipient An employee or supervisee of recipient Co-worker Acquaintance without close emotional relationship to recipient A stranger donating anonymously to a specific recipient e.g. a famous person A stranger anonymous to a recipient with defined characteristics e.g. a child Specified donation, indirect 62 (100%) 62 (100%) 58 (93.5%) 58(93.5%) 61 (98.4%) 61 (98.4%) 55 (88.7%) 15 (100 %) 10 (66.6 %) 11 (73.3 %) 12 (80 %) 13 (86.6 %) 14 (93.3 %) 8 (53.3 %) 32 (100 %) 30 (93.7 %) 27 (84.3 %) 26 (81.2 %) 23 (71.8 %) 16 (50 %) 11 (34.3 %) P= 0.07 P= P= (91.9%) 8 (53.3 %) 10 (31.2 %) 27 (27.4%) 16 (25.8%) 26 (41.9%) 21 (33.9%) 1 (6.6 %) 1 (6.6 %) 1 (6.6 %) 1 (1.6%) 4 (6.5 %) Pared exchange organ swopping Unspecified donation 35 (56.5 %) A stranger anonymous to any recipient 3 19 (100 %) 14 (73.7 %) 14 (73.7 %) 16 (82.4 %) 16 (84.2 %) 16 (84.2 %) 11 (57.9 %) 2 (100 %) 2 (100 %) 7 (100 %) 6 (85.7 %) 3 (42.9 %) 4 (57.1 %) 7 (100 %) 4 (57.1 %) 2 (28.6 %) P= 1.00 P= 0.57 P= 0.31 P= 0.26 P= 0.45 P= 0.26 P= (68.4 %) 3 (42.9 %) P= 0.47 Absolut kontraindikation för 1 (3.1 %) 1 (3.1 %) 2 (6.2 %) 1 (3.1 %) P= P= P= 0.83 P= 0.45 P= 0.83 P= 0.83 LND P= (10.5 %) P= 0.85 P= (14. 3%) P= (15.6 %) p< (26.3 %) 1 (3.1 %) 6 (31.6 %) Medelhavs- Östra (N= 62) länder (N= 32) p-värde (N= 15) njurdonator (LND) < 25 LND/år P= 0.60 Donation to an anonymous and unspecified recipient 3 (20 %) Nordvästra Transplantationer med levande Person who donates indirectly to his or her intended recipient 7 (46.6 %) 2 / 2012 (årgång 4) 28 (45.2 %) 11 (73.3 %) 26 (81.3 %) P=0.023 Diabetes typ 1 60 (96.8 %) 12 (80 %) 24 (75 %) P=0.045 Diabetes typ 2 48 (77.4 %) 11 (73.3 %) 19 (59.4 %) P=0.142 BMI > (88.9 %) 13 (86.7 %) 24 (75 %) P=0.340 BMI > (62.9 %) 9 (60%) 14 (43.8 %) P= Blodtryck >140/90 mmhg 12 (19.4 %) 2 (13.3 %) 7 (21.9 %) P= Välbehandlad hypertension 2 (3.2 %) 0 (0%) 3 (9.4 %) P= Proteinuri > 300mg/24h 40 (64.5 %) 11 (73.3 %) 18 (56.3 %) P= (14.5 %) 2 (12.5 %) 18 (57.1 %) P=<0.001 Surgical techniques P= 0.46 *Dor FJ, Massay EK, Frunza M et al., Transplantation 2011; 91(9):935-8 Öppen flank incision, revbensresektion Nästan alla center hade uppföljning av levande donatorer och majoriteten angav att denna uppföljning var livslång. De flesta förde också centerbaserade register, men det var mer ovanligt att föra register på Nationell eller Europeisk nivå. Få hinder för levande donation framkom i undersökningen. De som angavs var alla för levande leverdonation och var följande: a) b) c) d) e) Laparoskopiska tekniker 50 (80.6 %) 8 (50 %) 12 (37.1 %) P=<0.001 Ersättning för kostnader 41 (66.1 %) 3 (20 %) 6 (18.8 %) P=<0.001 Donatorsuppföljning 62 (100 %) 15 (100 %) (40 %) P=<0.001 Donatorsregister, nationell nivå (96.8 %) (93.3 %) (81.3 %) P=0.034 Rekommendationer Utifrån enkätundersökningen är våra rekommendationer för att öka kvaliteten och säkerheten för de levande donatorerna i Europa följande: Ekonomiska hinder Tillräckligt med organ från avlidna givare för att täcka behovet Hade aldrig diskuterats på enheten Negativ attityd hos hälso- och sjukvårdspersonal Brist på kirurgisk kompetens Öka antalet tillgängliga organ för transplantation genom att använda den existerande potentialen av levande donatorer En harmonisering inom Europa behövs vad det gäller medicinska kriterier för donation. Riktlinjer som bygger på vetenskap och evidens är nödvändiga för att öka säkerheten för donatorer Ett lägsta antal genomförda donatorsoperationer per år för att kunna säkerställa högsta nivå på kirurgisk skicklighet och kunnande FAKTARUTA Ersättning för förlorad arbetsinkomst och eventuella Forskningen som lett fram till dessa resultat har finansierat av the European Commission utlägg ska erbjudas alla donatorer Seventh Framework Programme (FP7/ ) under Grant Agreement Living Donation in Europe (EULOD project). Uppföljning ska vara obligatorisk och rapporteras till har också Nationella och/eller Europeiska register Vi i forskningsprojektet fått hjälp av medlemmar i ELPAT s arbetsgrupp för levande organdonation (LOD) under två EU-finansierade arbetsmöten, ett i Sofia, Bulgarien (2010) och ett i Berlin, Tyskland (2011). ELPAT är en Europeisk plattform för etiska, Mer information om EULOD-projektet finns på juridiska och psykosociala aspekter av organtransplantation. Organisationen är en officiell sektion under ESOT (the European Society for Organ Transplantation). FAKTARUTA Annette Lennerling & Charlotte Lovén Hela forskningsprojektet genomfördes i samarbete mellan följande länder och organisationer: Nederländerna: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (koordinator) Organisationerna: The European Society for Organ Transplantation (ESOT) och Ethical Legal, Psychosocial Aspects in Transplantation (ELPAT) Sverige: Göteborgs Universitet Tyskland: Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster Belgien: Katholieke Universiteit Leuven Bulgarien: Bulgarian Center for Bioethics Ungern: Kozep-Europai Egyetem Moldavien: Fundatia Renala Estland: Sihtasutus Tartu Eulikooli Klinikum Rumänien: Societatea Academica de Cercetare a Religiilor si Ideologiilor Polen: Polish Transplant Coordinating Center Poltransplant FAKTARUTA Forskningen som lett fram till dessa resultat har finansierat av the European Commission Seventh Framework Programme (FP7/ ) under Grant Agreement Living Donation in Europe (EULOD project). Vi har också i forskningsprojektet fått hjälp av medlemmar i ELPAT s arbetsgrupp för levande organdonation (LOD) under två EU-finansierade arbetsmöten, ett i Sofia, Bulgarien (2010) och ett i Berlin, Tyskland (2011). ELPAT är en Europeisk plattform för etiska, juridiska och psykosociala aspekter av organtransplantation. Organisationen är en officiell sektion under ESOT (the European Society for Organ Transplantation). FAKTARUTA Hela forskningsprojektet genomfördes i samarbete mellan följande länder och organisationer: Nederländerna: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (koordinator) 5

6 Transplantationsjubileum på Sahlgrenska: 500 Lungtransplantationer Den första lungtransplantationen på Sahlgrenska utfördes Därefter har denna verksamhet utvecklats och långsamt expanderat till att omfatta ca 40 lungtransplantationer årligen. Majoriteten av dem som genomgått lungtransplantation i Sverige har fått sin behandling i Göteborg. Lungtransplantation kan utföras som transplantation antingen av en eller två lungor, alternativt som kombinerad hjärtlungtransplantation, där val av behandlingsmetod styrs av rad olika faktorer, bla grunddiagnosen. Resultaten har successivt förbättrats, inte bara på kort utan även lång sikt, där överlevnaden 10 år efter lungtransplantation nu är ca 50 %. Ett team bestående av kirurgen och huvudoperatören Martin Silverborn och assistenterna Helena Rexius och Andreas Westerlind samt narkosläkaren Monika Hyllner genomförde i augusti 2012 den 500:e lungtransplantationen i Göteborg. Patienten klarade ingreppet och den första vårdtiden utmärkt och är nu utskriven till hemmet. Doc. Göran Dellgren Sektionschef Thoraxtransplantation Transplantationscentrum, SU, Göteborg Donatonsråd på Akademiska! I december 2011 inrättades ett Donationsråd vid Akademiska sjukhuset i Uppsala på uppdrag av sjukhusdirektören Lennart Persson. I rådet, som leds av Neuorodivisionens chef Brita Winsa (som representerar sjukhusledningen), sitter företrädare för alla verksamheter på sjukhuset som berörs av transplantation och donation (organ och vävnad), blodcentral, intensivvård, operation, donationsansvariga läkare och sköterskor samt patologi och cytologi samt landstingets vävnadssamordnare Anna Björkland. Syftet och uppdraget är att kartlägga sjukhusets process för donation av organ och vävnader, kliniskt relevanta mål för donationsverksamheten, vad som fungerar effektivt och väl, eventuella brister (beträffande organisation, kunskap, resurser) samt identifiera möjligheter till förbättringar. Vidare att ge förslag till donationsfrämjande och verksamhetsövergripande åtgärder, t.ex. angående uppdrag, rutiner, handlingsprogram och organisation. Samt att bereda underlag för beslut av sjukhusdirektören och annan linjechef då detta behövs, t.ex. för finansiering, upprätta en årlig plan med tydliga mål för sjukhusets donationsbefrämjande arbete, och följa upp planen, på uppdrag av sjukhusledningen hantera frågor inom området, t.ex. vid krav från myndigheter. Bakom dessa, kan tyckas något högtravande formuleringar, döljer sig dock budskapet att sjukhusdirektören och ledningen bryr sig och att man tar ett övergripande ansvar donationsverksamheten. Organ och vävnadsdonation är och förblir ett ansvar för hela sjukhuset, och inte bara för eldsjälar inom respektive verksamheter. Vad inrättandet av donationsrådet betytt för donationsverksamheten i siffror går inte att säga idag. En framgångsrik donationsverksamhet inom organ och vävnader är produkten av olika insatser under många års tid och inte en följd av enskilda punktinsatser. På Akademiska sjukhuset och i regionen har vi under många år haft en bra och stabil donationsverksamhet, men självklart finns det utrymme för förändringar och förbättringar. Helt klart är att donationsfrågan har lyfts och att sjukhusdirektören och den övriga ledningen tar ett tydligt ansvar. Mig veterligen är det här det första initiativet i sitt slag i Sverige som vi hoppas kommer att få fler efterföljare ute i landet. Att ha ett donationsråd borde vara lika självklart som att ha en donationsansvarlig läkare (DAL) och donationsansvariga sköterskor (DAS). Lars Bäckman Akademiskasjukhuset, Uppsala Från vänster i bild kirurgen och huvudoperatören Martin Silverborn samt assistenterna Helena Rexius och Andreas Westerlind som i augusti 2012 utförde den 500:e lungtransplantationen i Göteborg. (Saknas på bilden anestesiläkaren Monika Hyllner) 6

7 Donationsrådet en del av Socialstyrelsen Donationsrådet inrättades 2005 och var fram till 2010 ett fristående organ men med placering inom Socialstyrelsen. Det var en speciell konstruktion som förutom den fysiska placeringen i en myndighets lokaler som innebar att man rent praktiskt lånade Socialstyrelsens kopiator också var del av myndighetens verksamhet. Lösningen var pragmatisk och gav arbetet med organ- och vävnadsdonation tyngd eftersom den låg under en myndighets hatt. Den innebar dessutom en möjlighet att renodla och prioritera arbetet med donationsfrågor. Under 2009 gjordes vissa ändringar i Socialstyrelsens instruktion som bland annat innebär att Donationsrådet blev ett rådgivande organ inom myndigheten. Ändringarna slog först igenom 2011 och innebar ändrade förutsättningar för verksamheten och därmed behov av att ändra organisationen. Förändring och utveckling pågår kontinuerligt det vet inte minst alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Oberoende av i vilken form eller under vilken hatt verksamheten bedrivs så kvarstår uppdraget att verka för att främja organ- och vävnadsdonation. Eftersom det skulle dröja nästan till årsskiftet 2011/2012 innan ett nytt Donationsråd utsågs har vi först under våren 2012 kunnat arbeta med att bygga upp organisationen kring rådet. Det första halvåret har inneburit en hel del överläggningar men framförallt arbete med att få på plats rutiner och arbetssätt. I svallvågorna av en omorganisation finns det alltid en rad frågor som behöver lösas och donationsverksamheten är inget undantag. Rådet är en del av Socialstyrelsens verksamhet, uppdraget regleras i myndighetens instruktion och är att vara ett kunskapscentrum i donations- och transplantationsfrågor, ha en opinionsbildande roll och se till att allmänheten och massmedierna får kontinuerlig information i donationsfrågor, följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i dona tions- och transplantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge anledning till, medverka i kvalitetssäkring och utbildning av donations ansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska, medverka vid internationella kontakter och i framtagandet av nyckeltal, ge vägledning i etiska frågor, samt svara för frågor som gäller donationskort. Trots mycket arbete med att få på plats en ny organisation har Donationsrådet varit mycket aktiva under sitt första halvår. Eftersom frågorna har en klar politisk dimension har både politiker och myndigheter uppvaktats, dialoger har inletts och nödvändiga trådar och kanaler har använts för att få viktiga frågor upp på rätt agenda. Trots att rådets uppdrag är att arbeta både med donations- och transplantationsfrågor har verksamheten ofta haft ett betydligt större fokus på donations- än transplantationsfrågor och detta har börjat ändra på. Detsamma gäller vävnadsområdet som tenderar att få mindre utrymme än organdonation vilket vi avser att ändra under vår mandatperiod. Heidi Stensmyren Ordförande, Donationsrådet Åsa Andrén Sandbetg Heidi Stensmyren Johanna Fridsen Bengt-Åke Henriksson Den uppmärksamma läsaren noterar att utbildningen av DAL och DAS ligger här men denna verksamhet är överförd till SKL som har byggt upp en organisation för att hantera utbildningarna. Donationsrådet utgörs av Bengt-Åke Henriksson; Donationsansvarig läkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Västra Götalandsregionen, Åsa Sandgren Åkerman; handläggare på SKL, Mali Sjetne; vävnadskoordinator vid Vävnadsbanken i Lund, Lars Bäckman; transplantationskirurg och sektionschef för Transplantation och leverkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Johanna Fridsén; donationsansvarig sjuksköterska Mora lasarett, Håkan Hedman; ordförande i njurförbundet, Henrik Ripa; riksdagsledamot (M) och suppleant i Socialutskottet och undertecknad Heidi Stensmyren, narkosläkare på Danderyds sjukhus och vice ordförande i Läkarförbundet. Håkan Hedman Lars Bäckman Mali Sjetne 7

8 2012 Oktober 4-5 Svensk transplantationsförenings höstmöte, Stockholm 4-5 Regionmöte Lungtransplantation, Göteborg - Academicum, Medicinaregatan ETCO & EDC Congress, Dubrovnik, Croatia ITNS 21st Annual Symposium and General Assembly. Seattle. Rising to the Challenges in Transplant Nursing FIOS, Fördjupningsutbildning i organdona tion för donationsansvariga sjuksköterskor, Sigtunahöjden Hotell och Konferens, Sigtuna EDHEP - Göteborg, Hjortviken Hotell och Konferens November 6-7 EDHEP - OFO Mellansverige, Friiberghs Herrgård EDHEP - Göteborg, Hjortviken Hotell och Konferens Kurs i vävnadsdonation, Örenäs slott, Glumslöv. Arrangör: Vävnadsbanken i Lund i samarbete med SKL Nationella vävnadsrådet EDHEP - Södra sjukvårdsregionen, Åkersberg, Höör K A L E N D A R I U M 2013 Januari Nationella DAL- och DAS-mötet. Sigtunahöjden, Sigtuna Februari 7-9 6th International Conference on Organ Donation after Circulatory Death. Practices, Expert Recommendations and Future of DCD Donation and Transplantation in Europe. Hotel Concorde Lafayette, Paris. April rd ELPAT Congress. Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of Transplantation. Global Issues, Local Solutions. WTC, Rotterdam, The Netherlands rd Annual ISHLT Meeting. Montreal, QC, Canada. Juni XIII International Small Bowel Transplant Symposium (ISBTS 2013). Oxford, UK. EDHEP European Donor Hospital Education Programme Göteborg Malmö Stockholm Uppsala Konsten att möta människor i svåra situationer grafisk form & produktion: Regiontryckeriet Göteborg _ sep 2012

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras:

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående levande donatorer. Donation från levande

Läs mer

Datum 150603. Ej närvarande: Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet/Livet som gåva (HH)

Datum 150603. Ej närvarande: Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet/Livet som gåva (HH) Donationsrådet Minnesanteckningar Dnr 1.4-7015/2015 1(5) Ämne Donationsrådet Sekreterare Marianne Törnblom Datum 150603 Tid 10:00-14:00 Deltagare Kenneth Johansson, ordförande (KJ) Michael Wanecek, överläkare,

Läs mer

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-10-09 Dnr: 140072/10 1(1) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013. Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp

Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013. Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013 Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp Donationsrådet 2007 Identifierade svagheter och bister

Läs mer

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Att donera organ - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Utredningens direktiv... 14 1.3 Syfte...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD)

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) INLEDNING Organdonation är en del av intensivvården i Sverige. När en patient under

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3) nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3) Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2010 (årgång 2)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2010 (årgång 2) nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2010 (årgång 2) Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3) TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2011 (årgång 3) NYA REDAKTION Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4) NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2012 (årgång 4) REDAKTION Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2014 (årgång 6)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2014 (årgång 6) NYA TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2014 (årgång 6) REDAKTION, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars Wennberg, KS

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2009

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2009 nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 2 / 2009 Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars Wennberg,

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON SAMMANFATTNING AV XVIVO Stort behov, patienter dör i väntan på en ny lunga XVIVO har en unik Patenterad,

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2010 (årgång 2)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2010 (årgång 2) nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2010 (årgång 2) Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Att donera en njure. Information om utredning och ingrepp

Att donera en njure. Information om utredning och ingrepp Att donera en njure Information om utredning och ingrepp Att donera sin njure Denna information riktar sig till dig som funderar på att donera din ena njure till en njursjuk närstående. Vanligen är det

Läs mer

Årsberättelse 2013. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag.

Årsberättelse 2013. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag. Inledning Årsberättelse Tobias Registret, Sveriges nationella register för potentiella givare av blodbildande stamceller, invigdes den 19 maj 1992. Registret namngavs efter Tobias som avled i en blodbristsjukdom

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer