SEB Private Equity Certifikat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEB Private Equity Certifikat"

Transkript

1 SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många institutionella investerares portföljer. Vi ger dig som kund i SEB nu en unik möjlighet att investera genom vårt Private Equity Certifikat. Just nu lanserar SEB fonden SEB Private Equity Opportunity Fund I för institutionella investerare i ljuset av den goda avkastningen som SEB Asset Management Private Equity Team skapat. Sedan 1998 uppgår den genomsnittliga årsavkastningen till 25 procent på realiserade investeringar. Teamet placerar i utvalda Private Equity-fonder och -bolag över hela världen enligt en väl inarbetad urvalsprocess. För att göra det möjligt för fler av våra kunder att ta del av avkastningen i denna fond har vi skapat ett certifikat vars avkastning kommer spegla avkastningen i fonden. Erbjudandet i korthet Certifikat vars avkastning är kopplad till SEB Private Equity Opportunity Fund I samt SEB Penningmarknadsfond EUR Lux ack. Den faktiska löptiden är beräknad till cirka 11 år. Återbetalning i form av inlösen av andelar i Certifikatet kommer att ske en gång per år och är beräknad att starta år 6. Det innebär att löptiden för hela eller större delar av Certifikatet blir kortare än beräknad löptid. Certifikatet, SEB Private Equity Opportunity Fund I samt SEB Penningmarknadsfond EUR Lux ack är noterade i euro. Minsta antal Certifikat att teckna är vilket motsvarar EUR eftersom startkurs för Certifikatet är 1 EUR styck. Teckningsperiod 20 oktober - 20 november Private Equity är ett exklusivt tillgångsslag förbehållet stora institutionella investerare med mycket begränsade investeringsmöjligheter för mindre investerare. Investeringar i Private Equity kan skapa högre avkastning genom ett aktivt ägande med möjlighet att fokusera på långsiktiga värdeskapande målsättningar. Investeringsmetodik Investeringscykeln i SEB Private Equity Opportunity Fund I sträcker sig över cirka 11 år och är fördelad över tre faser; investeringsfas, förvaltningsfas och avvecklingsfas. I Investeringsfasen investeras fondens kapital successivt i Private Equity utifrån varje investeringstillfälle. Under förvaltningsfasen är exponeringen mot Private Equity som störst. Därefter följer avvecklingsfasen då investeringarna successivt avvecklas för att återbetalas till investerarna. Den del av kapitalet som ännu inte investerats i SEB Private Equity Opportunity Fund I eller återbetalats till investerare kommer att placeras i SEB Penningmarknadsfond EUR Lux ack. I grafen nedan beskrivs hur exponeringen i Certifikatet kan komma att se ut under löptiden. De exakta nivåerna kan variera betydligt beroende på när investeringstillfällena i SEB Private Equity Opportunity Fund I infaller. Varför investera i certifikatet? Certifikatet är tänkt för den som önskar fördelarna med en Private Equity-exponering men som inte har möjlighet till den stora investering som krävs för en direktinvestering i Private Equity eller som inte är en institutionell placerare.

2 År 6 beräknas exponeringen mot Private Equity nå den högsta nivån under Certifikatets löptid. Samma år beräknas även återbetalningarna från realiserade investeringar starta. Dessa återbetalningar speglas i Certifikatet genom inlösen av andelar. I takt med återbetalningarna kommer därmed innehavet i Certifikatet att minska för att slutligen vara noll. Aktuell återbetalning i Certifikatet kommer att göras årsvis. Certifikatet kan mycket väl vara helt återbetalt innan slutdagen. Förväntad avkastning Avkastningen i Certifikatet kommer att vara kopplad till utvecklingen i SEB Private Equity Opportunity Fund I och SEB Penningmarknadsfond EUR Lux ack. Den förväntade avkastningen omräknad till en årssiffra över hela löptiden är för SEB Private Equity Opportunity Fund I cirka procent. För SEB Penningmarknadsfond EUR Lux ack är den förväntade årsavkastningen baserad på de närmaste tre månaderna 3,487 1 procent. Då investeringstillfällena i SEB Private Equity Opportunity Fund I inte är kända på förhand är det inte möjligt att ge en definitiv förväntad avkastning i Certifikatet. Med de försiktiga antaganden som gjorts i ovanstående schematiska diagram på investeringscykeln ges en förväntad genomsnittlig årsavkastning på cirka 9-13 procent i Certifikatet. I en portfölj bör en investering i Certifikatet ses som en ersättning för både aktie- och räntedelen i portföljen. För att nå önskad Private Equity exponering i en investeringsportfölj skall det beaktas att certifikatet inte är fullinvesterat i Private Equity. Om målet är en exponering mot Private Equity på t ex 2-3 procent i portföljen bör en investering på 4-5 procent av portföljen göras i certifikatet för att nå önskad genomsnittlig exponering då resterade del är en exponering mot räntemarknaden. 1 Fixing EURIBOR 3M per 11 oktober Hur exponeringen i Certifikatet ser ut kommer kvartalsvis att finnas tillgänglig på Att tänka på Investeringen har en lång löptid, cirka 11 år, med mycket begränsad möjlighet att avyttra under löptiden. Återbetalningarna startar efter cirka halva löptiden vilket innebär att det inte är hela kapitalet som är bundet under hela löptiden. Investeringen bör ses som en kombination av en aktieprodukt och en ränteprodukt. Kostnader Certifikatet belastas med en årlig avgift på 1 procent. 3 procent kurtage tillkommer på likvidbeloppet. Utöver kostnaderna i Certifikatet har SEB Private Equity Opportunity Fund I en årlig genomsnittlig förvaltningsavgift på 0,65-0,85 procent (beroende på slutlig löptid) samt en prestationsbaserad avgift om maximalt 10 procent. Därutöver kommer NAV i fonden att belastas med en organisations- och distributionsavgift på 0,02 procent vilken är en engångskostnad som tas ut vid starten av fonden. Placeringarna i SEB Penningmarknadsfond EUR Lux ack medför inte någon förvaltningskostnad för investerare i Certifikatet.

3 Fakta om SEB Private Equity Certifikat Teckningsperiod 20 oktober 20 november Betalningsdag 24 november Startdag 24 november Slutdag 29 november 2019 eller den tidigare dag SEB Private Equity Opportunity Fund I gör slutlig återbetalning till sina investerare. Slutlividdag 3 Bankdagar efter Slutdagen eller snarast möjligt efter stängning av SEB Private Equity Opportunity Fund I. Avkastning Certifikatets avkastning är beroende på avkastningen i SEB Private Equity Opportunity Fund I och SEB Penningmarknadsfond EUR- Lux ack som anges i Slutliga Villkor. Handelspost (minsta antal Certifikat att teckna) st. Startkurs/Valuta EUR 1 per Certifikat/EUR. Kurtage 3% av likvidbeloppet. Förvaltningsavgift 1% årligen fram till Slutdagen beräknat på likvidbeloppet. Slutkurs Den kurs som bestäms enligt Slutliga Villkor av Beräkningsagenten på Slutdagen. Återbetalningsbelopp 100% av utdelande eller återbetalda medel i form av kontanter till investerare på avstämningsdagen i SEB Private Equity Opportunity Fund I minus eventuella skatter. Återbetalningsdag Den sista bankdagen i november varje år under Löptiden. Förtida inlösen Ingen andrahandsmarknad eller möjlighet till förtida inlösen kommer att erbjudas. Börsregistrering NDX eller annan marknadsplats. Benämning BV0611A. Information Aktuellt värde på Certifikatet samt övrig information finns tillgänglig på [www.seb.se]. För SEB Private Equity Certifikat gäller villkoren i SEB:s svenska Bevisprogram och Slutliga Villkor daterade november Grundprospektet för SEB:s Bevis program är godkänt av Finansinspektionen. För villkoren gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. Förbehåll SEB förbehåller sig rätten att ställa in hela eller delar av SEB Private Equity Certifikat om händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av SEB Private Equity Certifikat. Skatteregler för fysiska personer i Sverige Eftersom avkastningen på Certifikatet inte är känd till sitt belopp och inte förutsebar på något annat sätt kan avkastningen skattemässigt inte hänföras till ränta. Värdetillväxten skall i stället följa kapitalvinstreglerna. Skillnaden mellan investerat belopp och återbetalningsbelopp skall därför behandlas som kapitalvinst respektive kapitalförlust. Certifikatet är till sitt verkningssätt sådant att det inkomstskatterättsligt bör behandlas som en delägarrätt. Det innebär att om Certifikatet är marknadsnoterat får en kapitalförlust dras till 100 % mot vinster på andra marknadsnoterade delägarrätter. Om Certifikatet är marknadsnoterat skall 80% av värdet tas upp till förmögenhetsbeskattning. Riskinformation Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan endast som ett hjälpmedel för investeringsbeslut. SEB ansvarar inte för det ekonomiska utfallet av placeringar eller andra åtgärder som skett med stöd av innehållet i denna broschyr. SEB ansvarar inte heller för materialets fullständighet. Bedömningar i materialet av framtida utfall har baserats på antaganden och bedömningarna utgör inte garantier om visst ekonomiskt resultat. Inför ett investeringsbeslut måste du därför förvissa dig om att du är införstådd med det finansiella instrumentets egenskaper och risker. Detta eftersom möjligheterna till vinst och risken för förlust, varierar mellan olika typer av finansiella instrument. Närmare upplysningar finns att läsa i SEB:s informationsblad Information om risker med investeringar i finansiella instrument. Klagomål Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer, tel , Stockholm. Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s hemsida,

4 Private Equity Idag är Private Equity ett väl etablerat tillgångsslag och ingår hos många institutionella investerare som en naturlig del i portföljen. Potentialen att skapa en hög riskjusterad avkastning i totalportföljen har lett till en ökad allokering. SEB Asset Management har investerat uppåt USD 2 miljarder globalt för kunders räkning och byggt en investeringsprocess som gett en mycket hög avkastning. Vad är Private Equity? Private Equity är investeringar i värdepapper som inte är noterade på en officiell börs. Investeringarna i onoterade företag, kan förenklat delas in i två typer, Buyout och Venture Capital. Buyout innebär huvudsakligen majoritetsinvesteringar i existerande mogna bolag, noterade eller onoterade, eller köp av division från större företag. Syftet är att genom affärsutveckling öka bolagets värde, såsom t ex att välja en ny strategisk inriktning eller att förvärva en kompletterande verksamhet. När de genomförda åtgärderna börjar ge resultat i bolaget efter ett antal år avyttras bolaget vanligen genom en försäljning eller börsintroduktion. Venture Capital är investeringar i bolag som befinner sig i en tidig utvecklingsfas, allt ifrån en nyfödd affärsidé, till fasen före en börsintroduktion. Avsikten är att genom att tillföra kapital samt industriell och finansiell kompetens skapa mervärde och bygga ett nytt bolag som är möjligt att sälja eller börsintroducera. Risken är betydligt högre i Venture Capital än i Buyout. Ökad andel Private Equity i portföljen trend bland institutionella investerare Private Equity var det snabbast växande finansiella tillgångsslaget med en årlig genomsnittlig tillväxttakt på ungefär 30 procent under 90-talet. Den drivande kraften bakom tillväxten har varit ökad acceptans och allokering av institutionella investerare. Idag är Private Equity ett väl etablerat tillgångsslag och många institutionella investerare har Private Equity som en naturlig del i portföljen och egna resurser för tillgångsslaget. Framtiden ser ljus ut Private Equity förväntas ha en fortsatt god tillväxt beroende på att den av många anses ha en bättre ägarstyrningsmodell än den publika marknaden, och att det finns ett stort antal företag, både onoterade och noterade, som har behov av mer aktiva ägare. Varför är Private Equity ett bra tillgångsslag i portföljen? Huvudargumentet för att investera i Private Equity är att det potentiellt kan ge en högre riskjusterad avkastning för totalportföljen för den långsiktige investeraren. Private Equity har en relativt hög förväntad avkastning samtidigt som den inte är helt korrelerad med aktiemarknaden varför det är intressant att använda Private Equity som diversifiering i portföljen. Hög förväntad avkastning kommer primärt från en förbättrad intjäningsförmåga i investeringsbolagen. Den högre intjäningsförmågan skapas genom aktivt ägande, likriktade incitament för ledning och ägare samt möjligheten att fokusera på långsiktiga, värdeskapande åtgärder. Den genomsnittliga årliga avkastningen från Private Equity har under lång tid varit mycket hög och ofta överträffat de noterade aktiemarknaderna. Det är viktigt att notera att skillnaden i avkastning mellan den genomsnittliga och de bästa Private Equity fonderna är mycket stor. Skillnaden mellan översta kvartilen och genomsnittet av Private Equity fonder har historiskt sett legat på procent. Mot den bakgrunden blir det självklart att ett noggrant och professionellt val av Private Equity fonder är grunden för det värde som kan skapas åt investerarna. SEB Asset Management är en av de ledande i Europa SEB Asset Management är en av de ledande kapitalförvaltarna i Europa som arbetar med Private Equity. Totalt har vi hittills för kunders räkning investerat nästan USD 2 miljarder i Private Equity fonder världen över. SEB Private Equity har byggt en investeringsprocess som har gett en mycket hög avkastning till våra kunder. SEB som investerare inom Private Equity har djupgående erfarenhet och kompetens för att utvärdera fonder inom Private Equity med bakgrund från bland annat management consulting och ett gediget internationellt nätverk. Långsiktighet och riskspridning är viktigt Private Equity investeringar är mycket långsiktiga, det tar tid att utveckla bolag. SEB Private Equity arbetar med att sprida riskerna såväl över konjunkturcykler som regioner och sektorer för att investera där det finns bäst affärsmöjligheter på global basis. Det är viktigt att vara långsiktig, investera kontinuerligt samt fokusera på aktörer inom den översta kvartilen som kan skapa hög avkastning även under svåra marknadsförutsättningar.

5 Fakta om SEB Private Equity Opportunity Fund I Fondbolag SEB Asset Management S.A. Teckningsperiod Closed-ended fond. Stängning beräknad till november Investeringsfas Estimerat till år 1-3, maximerat till 6 år. Löptid 11 år från startdagen. Löptiden har möjlighet att förlängas två år, eller tills den tidpunkt då alla underliggande investeringar har avvecklats och återbetalats. Underliggande avvecklingar kommer kontinuerligt att återbetalas till investerarna genom inlösen av fondandelar. Placeringsstrategi & Portfölj Diversifierad portfölj Globala direkta och indirekta investeringar i Buyout (70-100%) och Venture (0-30%) Fokus på fonder som kan skapa mervärde i sina investeringar Övervägande onoterade closed-ended private equity fonder Fonden har möjlighet att göra direktinvesteringar i private equity aktier utgivna av onoterade bolag (co-investments) Upp till 20% av fondförmögenheten kan investeras i räntebärande värdepapper (min BBB S&P) NAV-beräkning NAV kommer att beräknas varje kvartalsskifte baserat på underliggande private equity-fonders rapporter, transaktioner under kvartalet och marknadsvärden på noterade investeringar. Förvaltningsavgift En årlig genomsnittlig avgift om % av utfäst kapital. Därutöver kommer NAV i fonden att belastas med en organisations- och distributionsavgift på 0,02% vilken är en engångskostnad som tas ut vid starten av fonden. Observera Förvaltningsavgiften beräknas på utfäst kapital vilket innebär att det kan beräknas på kapital som ännu inte blivit investerat. Även efter investeringsperioden beräknas avgiften på utfäst kapital oaktat marknadsutveckling i fonden samt utnyttjat kapital enligt marknadsstandard inom private equity industrin. Prestationsbaserad avgift Maximalt 10% Prospekt för SEB Private Equity Fund (daterat September 2006). Fakta om SEB Penningmarknadsfond Lux Ack Fondbolag SEB Asset Management S.A. Placeringsinriktning Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i euro, huvudsakligen utgivna av stater, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga löptiden i fonden får som högst uppgå till 1 år. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. Den historiska avkastningen är inte en säker indikation på framtida utveckling i en fond. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ)

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Innehållsförteckning Bakgrund och motiv... 1 HQ.SE Fonder i sammandrag... 2 Villkor och anvisningar... 3 Nya Marknaden... 4 Skattefrågor i

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer