Ett uppdrag för miljön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett uppdrag för miljön"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar 10 Ågesta 13 Avfallshantering på Studsvikområdet 15 Ranstad 17 SVAFO i siffror 18 Miljö och säkerhet 20 Omslagsbild: R2-0-reaktorn på 8 meters djup i pool 3 inför demontering. Reaktorn är tömd på bränsle och enbart styrdonen återstår i härden. AB SVAFO årsrapport 2014, organisationsnummer Innehållet i denna årsrapport får inte helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart medium utan tillstånd från AB SVAFO. Produktion: Wildeco. Foto: Erik Hellsten, sid 16, övriga foton Fredrik Ekenborg.

3 Ett uppdrag för miljön AB SVAFO är ett icke vinstdrivande företag inriktat på att avveckla anläggningar och hantera avfall från de tidiga svenska statliga kärnforskningsprogrammen. Uppdraget kan härledas ur den så kallade Studsviklagen. År 2050 ska anläggningarna vara avvecklade och avfallet dokumenterat, anpassat och placerat i det svenska slutförvaret. SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla anläggningar samt ta hand om kärnavfall efter de tidiga svenska kärnforskningsprogrammen. Bolagets verksamhet omfattar i huvudsak de åtgärder som anges i den så kallade Studsviklagen (SFS 1988:1597). Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt kärntekniklagen, strålskyddslagen och miljöbalken. Verksamheten omfattar bland annat avveckling av de kärntekniska anläggningarna i Studsvik samt kraftvärmereaktorn i Ågesta. Verksamheten är helt inriktad på att lösa miljöproblem och har därför en positiv miljöpåverkan. Den ger upphov till mycket små utsläpp i förhållande till tillåtna nivåer. Pågående kalibrering av utrustning i hanteringsanläggningen för medelaktivt avfall. Medelaktivt avfall kräver kraftig strålskärmning och hanteras därför fjärrstyrt i anläggningen. SVAFO är inte vinstdrivande utan finansieras genom fonderade medel i enlighet med Studsviklagen. Fonden byggs upp av avgifter på svensk kärnkraftsproducerad elenergi, som tas ut av kärnkraftproducenterna. Avgiften är för närvarande fastställd till 0,30 öre/kwh. Studsviklagen upphör att gälla vid utgången av 2017 då Studsvikfonden bedöms vara fullbetald och medlen överförs till kärnavfallsfonden. Varje år lämnar SVAFO en beräkning av kostnaderna för respektive verksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. Sedan den 1 februari 2015 ägs AB SVAFO till 48 procent av Ringhals AB, till 30 procent av Forsmarks Kraftgrupp AB samt till 22 procent av OKG AB. Bolaget ingår därmed i Vattenfallkoncernen med Vattenfall AB som moderbolag. SVAFO:s uppdrag sträcker sig fram till cirka år Då ska anläggningarna vara avvecklade och det avfall som SVAFO har ansvar för vara placerat i slutförvar. Viktiga händelser 2014 Tillsynsmyndigheten meddelade rivningstillstånd för forskningsreaktorerna i Studsvik. Genom upphandling tilldelades Areva GmbH entreprenaden i första etappen av avvecklingen. Beslut om nytt mellanlager för avvecklingsavfall och historiskt radioaktivt avfall i Studsvik. Nytt system för vattenrening byggdes i Studsvik. Ett nytt ledningssystem implementerades. Svafo

4 Vårt viktigaste projekt tar form Arbetet med att förbereda avvecklingen av forskningsreaktorerna i Studsvik tog viktiga steg framåt under året. Två milstolpar passerades när vi dels erhöll rivningstillstånd från SSM, dels träffade avtal med Areva GmbH gällande projektets första etapp. Avvecklingen av forskningsreaktorerna i Studsvik dominerade SVAFO:s verksamhet under året, och kommer att fortsätta göra så de kommande åren planerar vi att de ska vara friklassningsbara. Med tanke på projektets komplexitet är det en ambitiös tidplan. Att avveckla en kärnteknisk anläggning ställer omfattande krav på dokumentation, tillstånd och administrativ ordning och reda, inte minst innan de mera operativa arbetsmomenten kan påbörjas. Under det gångna året färdigställde vi avfallsplaner och säkerhetsredovisning för den kommande avvecklingen. Under hösten meddelade tillsynsmyndigheten rivningstillstånd. Som tillståndsinnehavare för R2-reaktorerna är det SVAFO:s uppgift att organisera, leda och administrera arbetet. Vi har dock inte resurser att själva utföra hela det krävande arbetet med demontering och rivning. Därför genomfördes under året en upphandling som resulterade i att Areva GmbH tilldelades uppdraget. Vi går därmed in i 2015 väl förberedda för de praktiska momenten som inleds med demontering och segmentering av reaktorerna. Vid sidan av det stora avvecklingsprojektet fortgick ett antal aktiviteter på Studsvikområdet och i övriga anläggningar som SVAFO ansvarar för. Vi har fattat beslut att anlägga ett nytt mellanlager för verksamhetens kommande behov i Studsvik. Syftet är att avvecklingsavfall och historiskt radioaktivt avfall ska mellanlagras på ett säkert och miljömässigt acceptabelt sätt. Vi har inledningsvis analyserat olika lösningar och arbetar mot målet att lagret ska stå klart Ett annat prioriterat projekt under året var vattenreningsprojektet på Studsvikområdet. Det befintliga vattenreningssystemet har haft ett moderniseringsbehov och vi ha under året byggt ett nytt som är klart att tas i drift i juni Verksamheten i Studsvik ger sedan tidigare upphov till högst begränsade utsläpp i angränsade vattendrag, väl inom gränsvärdena. Med det nya vattenreningssystemet kommer utsläppen att ligga mycket långt under godkända gränsvärden. SVAFO:s nya ledningssystem som togs i drift i början av 2014 fungerar väl. Det är en viktig kvalitetsparameter för vår verksamhet och har fordrat stora ansträngningar av medarbetarna. Det har varit ett mycket fruktbart teamarbete som gör att vi nu fullt ut lever upp till kravbilden. Vi gjorde ytterligare ett par nyanställningar och organisatoriska anpassningar under året och är nu väl dimensionerade för vår uppgift. Avvecklingen av Studsvikreaktorerna har påbörjats och vi ser fram emot ett händelserikt Studsvik i maj 2015 Sven Ordéus, vd Svafo

5 SVAFO:s nya ledningssystem togs i drift och gör att vi nu fullt ut lever upp till kravbilden.

6 Ett fruktbart teamarbete SVAFO:s organisation är anpassad för att möta den växande omfattningen av pågående och planerade projekt. Personalstyrkan var under året 47 anställda exklusive konsulter och inhyrda uppdragstagare. Ny personal har under året anställts inom strålskydd och projektverksamhet. SVAFO:s organisation består av en fristående ledningsstab och fyra avdelningar: Säkerhet, Projekt & Teknik, Drift och Underhåll. Under året har bemanningen stärkts genom nyanställningar inom strålskyddsområdet samt projektverksamheten. Utöver fast anställd personal anlitas inhyrda uppdragstagare som komplement. SVAFO fortsatte under året att öka fokus på avvecklings- och projektverksamheten. SVAFO står framför allt inför arbetet med den direkta nedmonteringen av R2/R2-0-reaktorerna. Denna kommer efter genomförd upphandling att utföras i samarbete med tyska AREVA med Nuvia som underleverantör. SVAFO:s egna resurser har under året kraftsamlats till aktiviteter på Studsvikområdet. Förutom löpande kontrollprogram har SVAFO:s åtaganden i Ranstad begränsats till riktade insatser på konsultbasis. Under 2014 implementerades ett helt nytt ledningssystem för SVAFO. Det är ett ramverk med styrande dokument såsom policys, instruktioner och processer vilka syftar till att stödja styrning av SVAFO och att säkerställa att organisationen lever upp till externa såväl som interna krav. Implementeringen har genomförts i ett lyckosamt teamarbete med gott resultat. Systematiken och strukturen är uppbyggd utifrån ISOnormer (9001, 14001, 18001, 27001). Ledningssystemet skapar struktur, systematik, nya förbättrade instruktioner och en gemensam plattform för att ständigt förbättra verksamheten. Under 2014 har nya befattningsbeskrivningar med specificerade kompetensprofiler tagits fram för alla befattningar inom SVAFO. Som en del av säkerhetsledningssystemet har ett nytt arbetsordersystem utvecklats. Därmed förbättras säkerheten vid anläggningarna. Insatser för säkerhetskulturen genomförs regelbundet, bland annat så kallade Safety Walks. Fjärrstyrning av korg för demonteringsarbeten som utförs nere i R2-poolerna. Svafo

7 Svafo

8 Avveckling av Studsvikreaktorerna SVAFO fortsatte under året arbetet med att förbereda avvecklingen av de avställda reaktorerna R2/R2-0 och reaktoranläggningen i Studsvik. Under året meddelade tillsynsmyndigheten rivningstillstånd och en upphandling har slutförts för att under 2015 inleda demontering och segmentering. SVAFO innehar det kärntekniska tillståndet för de två forskningsreaktorerna i Studsvik kallade R2 och R2-0. Under året har arbetet koncentrerats på att förbereda Etapp 1 av avvecklingen innebärande demontering och segmentering. En avvecklingsplan och en avfallsplan har tagits fram. Enligt dessa ska demonteringen påbörjas Upphandling av genomförandet utmynnade i avtal med AREVA GmbH. Rivningstillstånd erhölls under hösten. Parallellt fortgår planeringen av Etapp 2 och Etapp 3. Planering fortlöpte med utarbetande av så kallade referenskoncept, CAD-modellering och framtagning av avfallsplan. Radiologisk kartläggning startade. Planeringen av Etapp 3 omfattar alla övriga delar av R2-anläggningen. Här bedrevs bland annat radiologisk kartläggning, studier rörande uppdelning i lämpliga entreprenader samt utrensning av löst material och utrustning. Ett antal förberedande fysiska aktiviteter har också genomförts: Rengöring och tömning av bassänger med utbyte av jonbytarmassa Tömning och sköljning av tungvattensystemet Viss demontering av utrustning De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften. De var i drift R2 och R2-0 hade fem huvudsakliga användningsområden: Bestrålning och tester av kärnbränsle och kapslingsmaterial, bestrålning av material för modifiering av egenskaper eller undersökning av effekter av bestrålning, cancerbehandlingar, tillverkning av medicinska och industriella radioaktiva isotoper samt att producera neutroner för forskning om neutronspridning. I juni 2005 beslutade Studsvik Nuclear AB att ställa av reaktorerna då det saknades förutsättningar för fortsatt kommersiell drift. Reaktorerna har sedan dess varit avställda och bränslet har förts bort. Det kärntekniska tillståndet har överförts till AB SVAFO. Traverskran i R2-byggnaden som används för lyft av utrustning och komponenter under avvecklingen. Svafo

9

10

11 Avveckling i fyra etapper Avvecklingen av kärnreaktorer följer strikta krav på dokumenterade processer, ledning och kvalitetssäkring. Arbetet kan delas in i fyra etapper, där den sista innebär friklassning av myndighet och rivning. Avvecklingen är i sig tillståndspliktig och hela arbetet sker under Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn. Arbetet med R2- och R2-0-reaktorerna på Studsvikområdet går under 2015 in i operativ fas. Uppdraget innebär en rad utmaningar, dels genom anläggningens ålder som kan innebära brister i kvaliteten på ritningar och historisk dokumentation. Även tillsynsmyndigheten saknar aktuell erfarenhet av avveckling av reaktorer vilket innebär en utmaning i att hitta rätt nivå på dokumentation gentemot SSM. Avveckling och rivning kommer att ge upphov till en hel del avfall vars omhändertagande, bearbetning samt friklassning eller slutförvaring ska detaljplaneras. I stora drag kommer avvecklingen att ske i följande etapper, med målet att reaktorn ska kunna friklassas och rivas Etapp 1 Reaktorerna samt tömning av vatten i bassäng (-2015) Demontering av reaktorer och system i reaktorbassänger Behandling av demonterade komponenter Rengöring av bassäng Tömning av vatten i bassäng Etapp 2 Bassängstruktur och den så kallade biologiska skärmen ( ) Demontering av aktiverade delar i anslutning till härden samt delar kring experimentkanalerna Bassängliner (aluminium), järnmalmsbetong etc. Segmentering och dekontaminering av betongstruktur. Etapp 3 Demontering och segmentering av resterande system och byggnader samt förberedelse för friklassning ( ) Etapp 4 Friklassning och konventionell rivning av byggnader samt bortforsling av avfall Hydraulsax för kapning av röranslutningar till R2-reaktorn. Svafo

12 Avveckling av övriga anläggningar SVAFO:s verksamhet omfattar alla de anläggningar som namnges i den så kallade Studsviklagen. Vissa av dessa är avställda, andra är fortfarande i drift. Avveckling av dessa anläggningar genomförs allteftersom de tas ur drift. Ingen anläggning var under avveckling under året då resurserna koncentrerades på avvecklingen av reaktoranläggningen. En ansökan om friklassning avseende en Silo-anläggning i Studsvik ligger hos SSM för beslut. Anläggningen har tidigare avvecklats och dekontaminerats av SVAFO. Vid myndighetens beslut om friklassning från SSM ska anläggningen rivas. Avsikten är att rivningen ska samordnas med rivning av den sedan tidigare friklassade indunstaranläggningen på Studsvikområdet. Rivning av anläggningarna kommer att planeras in i SVAFO:s totala programplan. Hårdgjorda ytor har projekterats och kommer att färdigställas under Den mobila frimätningsanläggningen SMOG, (SVAFO MObila Gammalaboratorium) syftar till att underlätta framtida avveckling av anläggningar belägna på olika platser på Studsvikområdet och Ågesta. SLUTFÖRDA PROJEKT Sanering och rivning av AS 1-4, Aktiva skjulen i Studsvik Sanering och friklassning av ID, Indunstaranläggningen i Studsvik Behandling av bränsle från R1-reaktorn inför slutförvar miljöentreprenad vid Ranstadanläggningen Behandling av kärnbränsle från kraftvärmereaktorn i Ågesta Sanering, friklassning och rivning av VDG, van der Graafanläggningen i Studsvik Sanering, friklassning och rivning av ACL och ACF, Aktiva centrallaboratoriet och Aktiva fläktbyggnaden i Studsvik Återställande av dagbrott och lakrestområde i anslutning till Ranstadverket Hantering och emballering av diverse kärnavfall från AT, Aktiva tråget i Studsvik Behandling av restprodukter Avveckling av Ranstad PÅGÅENDE PROJEKT Avveckling av Tank och Silo-anläggningen på Studsvikområdet Avveckling av R2-anläggningen Avveckling av Isotopcentralen IC Uppförande av nytt mellanlager Korroderat R1-bränsle Drift av anläggningar på Studsvikområdet Servicedrift av Ågesta KVARVARANDE PROJEKT Avveckling och rivning av kraftvärmereaktorn i Ågesta Behandlingsanläggningen HM Bergrumslagret AM Det så kallade aktiva tråget AT Hallen för aktivt avfall AU Före detta uranförrådet UF Upplagsplatsen UA för fast aktivt avfall Befintligt kärnavfall Den mobila frimätningsanläggningen SMOG möjliggör mätning och undersökning av avfall utan att avfallet behöver föras till laboratorium. Svafo

13

14

15 Ågesta SVAFO utför service- och underhållsdrift av den sedan 70-talet avstängda kraftvärmereaktorn i Ågesta. I uppdraget ingår att ta prov på vatten i omgivningen samt analysera detta med avseende på gammaaktivitet och tritium. SVAFO utövar löpande tillsyn på anläggningen och vidtar underhållsåtgärder för att hålla anläggningen i acceptabelt skick. Syftet är att säkerställa att anläggningen kan beträdas utan risk för personskador samt att framtida rivning inte försvåras. I den löpande tillsynen ingår till exempel sådant som kontroll av skalskyddet samt att vattennivåerna i bergdränagebassängen och sumpen i transporttunneln inte överskrider bestämda nivåer. Vid tillsynen har konstaterats att anläggningen är intakt och i gott skick för sin ålder. Tillsyn och omgivningskontroller avrapporteras årligen till SSM. Det kärntekniska tillståndet för anläggningen innehas av Vattenfall, och SVAFO:s uppdrag utförs enligt ett avtal mellan SVAFO och Vattenfall. På sikt är planen att SVAFO fullt ut ska överta ansvaret för avveckling av anläggningen. Förberedelser har gjorts för att möjliggöra en överföring av de kärntekniska tillstånden till SVAFO. Frågan ligger för närvarande hos tillsynsmyndigheten för beredning. Miljö I SVAFO:s uppdrag i Ågesta ingår att följa upp eventuella effekter på närmiljön. I arbetet ingår att ta prov på det vatten som kommer från det omgivande berget samt att analysera det med avseende på gammaaktivitet och tritium. I det närliggande Orlångsdiket tas vatten- och bottensedimentprover. Analyserna visar att halterna av radioaktiva ämnen är låga och att endast tritium har sitt ursprung från anläggningen. Årets analysvärden på vattnet ligger i stort sett på samma låga nivåer som 2013 men med en nedåtgående trend. Fakta om Ågestaverket Ågestaverket, också kallat R3 eller Adam, var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det producerade främst fjärrvärme till Stockholmsstadsdelen Farsta samt även elenergi som matades ut på elnätet. Ågestaverkets reaktor hade ursprungligen en effekt på 65 MW, men effekten höjdes i början av 1970 till 80 MW. Det kan jämföras med Forsmarks kärnkraftverk som idag har en effekt på MW. Verket var en del i den svenska linjen som syftade till internationellt oberoende genom användning av inhemskt oanrikat uranbränsle i kombination med tungt vatten som moderator. Panel med lägesindikatorer för styrstavar i Ågestareaktorn. Svafo

16

17 Avfallshantering på Studsvikområdet På Studsvikområdet mellanförvaras låg- och medelaktivt avfall. Det kan vara exempelvis metallskrot, trasor, filter samt rivningsavfall från avvecklade anläggningar. Avfallet är till största delen producerat under 60- och 70-talet. Kommande stora avvecklingsprojekt väntas ge upphov till likartat avfall varför SVAFO planerar att uppföra ett nytt mellanlager i Studsvik. Historiskt avfall och avfall från avvecklingsverksamheten Baserat på de senaste årens omfattande analys och kartläggning av historiskt avfall packat i avfallsfat genomfördes omflyttning och omemballering av prioriterade avfallsposter. En del av det kvarvarande avfallet är i en form som är lämpad för slutförvar, medan annat avfall behöver konditioneras innan det kan slutförvaras. SVAFO har systematiskt förbättrat dokumentationen kring avfallet, som tidigare var bristfällig och inte levde upp till dagens krav. Studier har genomförts i syfte att genomföra moderniseringar och förbättringar av avfallshanteringen på Studsvikområdet och underlätta en säker hantering under tiden fram till dess att avfallet kan läggas i slutförvar. Som ett resultat av dessa fattades beslut att uppföra ett nytt mellanlager. Projekteringen av mellanlagret har inletts och detta väntas stå klart SVAFO har under året fått tillgång till en ny egenutvecklad mobil anläggning för gammamätningar kallad SMOG, (SVAFO MObila Gammalaboratorium). Med denna utförs mätning och undersökning av avfall utan att avfallet behöver föras till laboratorium. Detta kommer till användning i samtliga projekt såsom R2, Isotopcentralen och Ågesta. Friklassningsmätningar kommer också att utföras avseende avfall från mindre projekt. En ny anläggning för vattenrening har byggts. Anläggningen är färdig att tas i drift under sommaren Installationsarbeten inför driftsättning av ny utrustning för vattenrening. Genom vakuumindunstning av SVAFO:s vätskeformiga avfall minskas SVAFO:s miljöpåverkan ytterligare. Svafo

18

19 Ranstad SVAFO genomför löpande ett kontrollprogram för riskbedömning av miljötillståndet i Ranstad under Länsstyrelsens tillsyn. SVAFO har även medverkat vid avveckling och rivning av de gamla industrilokalerna vid Ranstadverket på konsultbasis. Under 2014 har provtagningen genomförts i enlighet med gällande kontrollprogram. Undersökningarna har omfattat provtagning av ytvatten och grundvatten vid sammanlagt fjorton provstationer samt provtagning av bottenfauna vid tre stationer. Materialet har analyserats och ett antal rapporter har sammanställts och ingivits till Länsstyrelsen. SVAFO har spelat en viktig roll för den avveckling som skett av kärnteknisk verksamhet på industriområdet i Ranstad. Sovringsverket revs 2013 och har sanerats och friklassats. SVAFO:s roll har under det gångna året varit mycket begränsad och inriktad på avgränsade konsultinsatser inför avveckling och rivning av lakverket. Fakta om Ranstad Ranstadverket var en gruvanläggning belägen mellan Skövde och Falköping där uran utvanns ur alunskiffer. Mellan 1965 och 1969 utvanns 215 ton uran avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. SVAFO har tidigare återställt dagbrottet i en miljöentreprenad som fått mycket positiv uppmärksamhet. Ett antal industribyggnader har rivits, några återstår som nu är under rivning. I Ranstadverkets närområde kontrolleras bland annat ytvatten i enlighet med gällande kontrollprogram. Svafo

20 SVAFO i siffror Nyckeltal Balansomslutning, ksek Soliditet, % Omsättningshastighet sysselsatt kapital, ggr Medelantal anställda Könsfördelning anställda, MEDELantal 2014 Ranstad Forsmark Ågesta Nyköping/Studsvik Män 38 Ringhals Oskarshamn Kvinnor 9 Barsebäck Kostnadernas fördelning, MSEK Hantering av kärnavfall 35,4 Säkerhet och strålskydd 5,4 Övrigt 8,8 Anläggningar i drift 19,5 Avveckling av anläggningar 67,0 svafo:s Ägare, februari 2015 Ringhals AB 48% Forsmarks Kraftgrupp AB 30% OKG AB 22% Svafo Forsmarks Kraftgrupp AB 30%

21 Resultaträkning ksek Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat 0 0 Balansräkning Tillgångar, ksek Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Svafo

22 Miljö och säkerhet SVAFO bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt kärntekniklagen, strålskyddslagen och miljöbalken. De erfarenheter som har gjorts under året har analyserats och slutsatsen är att säkerheten vid SVAFO:s anläggningar har varit god. Verksamheten är helt inriktad på att lösa miljöproblem och har positiv miljöpåverkan. SVAFO uppfyllde under året de miljömässiga villkor som gäller för verksamheten. Personalstråldoserna var även detta år låga. Slutsatsen av detta är att material hanteras på ett riktigt sätt med bra rutiner och instruktioner. Hanterat avfall har huvudsakligen en låg specifik aktivitet samt är väl förpackat. SVAFO har liksom tillsynsmyndigheten SSM sedan tidigare konstaterat att den säkerhetsrisk som kan uppstå vid SVAFO:s anläggningar generellt är mycket mindre än vid en kärnreaktor eller där högaktivt använt kärnbränsle eller stora mängder kärnavfall lagras. Dock finns interna komponenter i de avstängda reaktorerna som håller mycket höga dosrater. De erfarenheter som gjorts via bland annat möten, protokoll, redovisade avvikelser, revisioner och inspektioner har analyserats under året. Den slutsats som dragits är sammantaget att säkerheten har varit god. Verksamheten är också av den arten att potentialen för allvarliga tillbud är liten vilket bland annat visas av frånvaron av allvarliga händelser och att personalstråldoserna även detta år var låga. Organisationen har ett stort säkerhetstänkande och använder väl beprövad teknik. Ett nytt arbetsordersystem har implementerats som en del i SVAFO:s säkerhetsledningssystem i syfte att ytterligare förbättra säkerheten vid SVAFO:s anläggningar. Mätning och analys av utsläpp Verksamheten ger upphov till utsläpp av radionuklider, kemikalier och renat avloppsvatten som är mycket små i förhållande till tillåtna nivåer. Provtagningar av grundvatten vid Studsvikområdet har gjorts vid två tillfällen med avseende på ph-värde och konduktivitet. Ljudsituationen i området är god och ligger under villkoren i gällande miljödom. Ett projekt bedrevs under året för att förbättra vattenreningsprocessen på Studsvikområdet. En ny vattenreningsanläggning har tagits fram och kommer att tas i drift sommaren Utsläppen i omkringliggande vattendrag har redan tidigare legat under tillåtna gränsvärden men kommer nu att minska ytterligare. Sedan uranutvinningen i Ranstad upphörde i slutet av 1960-talet har SVAFO arbetat med efterbehandling av området. Ett utsläpps- och recipientkontrollprogram bedrivs i området med målsättningen att kontrollera miljön och säkerställa att dessa skyddsobjekt inte långsiktigt försämras. Slutsatserna är att utsläppen ligger på stabila nivåer och även här är mycket små i förhållande till tillåtna nivåer. Demontering av bestrålningskanaler vid R2-reaktorn. Videoutrustning används för att underlätta arbetet som utförs för hand med hjälp av avståndsverktyg i bassängen. Svafo

23 Svafo

24 AB SVAFO Box Nyköping Telefon

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Rapport DokumentID 1404607 Författare Version 1.0 Markus Calderon Kvalitetssäkrad av Per Franzen (SG) Anders Nyström (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas

Läs mer

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB.

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. R-05-84 Preliminär avvecklingsplan för Clab Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB.

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB. P-08-34 Preliminär avvecklingsplan för Clink Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Kärnkraften nu och i framtiden

Kärnkraften nu och i framtiden Kärnkraften nu och i framtiden I Sverige och resten av världen. En del i myndighetens omvärldsanalys ER 2010:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Fouriertransform Aktiebolag

Fouriertransform Aktiebolag Fouriertransform Aktiebolag ORG NR 556771-5700 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 31.12 2012 1 (59) Styrelsen och verkställande direktören i Fouriertransform AB avger följande årsredovisning inklusive

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 ÅRSREDOVISNING 2011 Å R S R EDOV I SNING 2 011 INNEHÅLL 1 2011 i korthet 2 Biogas fakta 4 Affärsidé, mission och vision 5 Medarbetare 6 VD har ordet 8 Marknad och omvärld

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Första lasten med ny transportflaska

Första lasten med ny transportflaska EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN Nr 1 2013 Vi garanterar våra kunder bästa tänkbara service. Stefan Berbner, chef för Studsviks verksamhet i Tyskland KREATIVITET EN NYCKELFAKTOR MÖT MICHAEL GRANFORS

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer