Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 Innehåll Sid SVAFO i korthet 2 Vd har ordet 4 Organisation och personal 6 Avfallshantering på Studsvikområdet 8 Kärnbränsle och kärnämne 10 Avveckling av R2/R20-anläggningen 12 Ranstad 14 Avveckling av övriga anläggningar 16 Ågesta 18 SVAFO i siffror 20 Säkerhet, strålskydd 22 Miljö 24

3 SVAFO:s uppdrag AB SVAFO är ett icke vinstdrivande företag vars uppgift är att avveckla anläggningar samt hantera och behandla avfall från den statliga forskning och utveckling som bedrevs i kärnkraftens barndom i Sverige. Uppdraget ska vara slutfört Avfallet ska då vara dokumenterat, anpassat och placerat i det svenska slutförvaret. SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla anläggningar samt ta hand om kärnavfall efter de tidiga svenska kärnforskningsprogrammen. Bolagets verksamhet omfattar i huvudsak de åtgärder som anges i den så kallade Studsvikslagen (SFS 1988:1597). Det inkluderar bland annat avveckling av de kärntekniska anläggningarna i Studsvik, kraftvärmereaktorn i Ågesta samt Ranstadverket. SVAFO är inte vinstdrivande. Verksamheten finansieras i enlighet med Studsvikslagen genom fon derade medel. Fonden byggs upp av avgifter på svensk kärn kraftsproducerad elenergi, som tas ut av kärnkraftproducenterna. Varje år lämnar SVAFO, och övriga tillståndsinnehavare som faller under lagen, en beräkning av kostnaderna för respektive verksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. I bolagets verksamhet ingår att överta de kärntekniska tillstånden för anläggningar som ska avvecklas i bolagets regi. Bolaget har därutöver kärntekniska tillstånd för hanteringsanläggningar samt för mellanlager för verksamheten. SVAFO ägs till 36 procent av Ringhals AB, till 30 procent av Forsmarks Kraftgrupp AB, till 22 procent av OKG AB samt till 12 procent av Barsebäck Kraft AB. Bolaget ingår därmed i Vattenfallkoncernen med Vattenfall AB som moderbolag. SVAFO:s uppdrag sträcker sig fram till cirka år Då ska anläggningarna vara avvecklade och det avfall som SVAFO har ansvar för vara placerat i slutförvar. Viktiga händelser 2012 i början av året behandlades och packades drygt 3 kg plutonium som ägts och förvarats av AB SVAFO. Det skeppades till Department of Energys anläggning Savannah River Site i South Carolina, USA. I samband med materialets ankomst till USA:s territorium övergick ägandet av detsamma till USA. i mars utökades SVAFO:s uppdrag avseende servicedriften av kraftvärmereaktorn i Ågesta. Uppdraget ska även innefatta övergripande avvecklingsplanering och dokumentation. Tillståndsinnehavare för Ågesta är Vattenfall AB. Nytt avtal avseende underhåll och service har ingåtts med Studsvik Nuclear AB. Avtalet innebär minskade kostnader för SVAFO. En ny organisation infördes för att leva upp till verksamhetens ökande omfattning och stigande säkerhetskrav. Den nya organisationen består av en fristående ledningsstab och fyra avdelningar: Säkerhet, Projekt & Teknik, Drift och Underhåll. 1

4 VD-ord 2012 var ett nytt händelserikt år för SVAFO. Bolaget genomförde framgångsrikt det krävande projektet att behandla och skeppa plutonium från svensk forskningsverksamhet till omhänder tagande i USA. Under hösten genomfördes en organisationsförändring för att ytterligare höja fokus på säkerhetsfrågorna. I samband med detta gjordes ett omtag för avvecklingen av R2-reaktorn, vi avvecklade och rev delar av Ranstadverket och fick även ett utökat uppdrag i Ågesta. Första halvan av verksamhetsåret präglades av det omfattande arbetet med att hantera och transportera drygt 3 kg högt skyddsklassat plutonium. Projektet syftade till att föra materialet till USA för omhändertagande inom ramen för icke-spridningsprogrammet Global Threat Reduction Initiative (GTRI). Under första kvartalet behandlades materialet hos SVAFO för att sedan transporteras och överlåtas till USA. Genom projektet har vi lämnat ett litet, men betydelsefullt bidrag till det globala säkerhetsarbetet. Sveriges regering var engagerad och möjliggjorde projektet genom regeringsbeslut. Projektet tog stora delar av SVAFO:s tillgängliga resurser i 2

5 anspråk och vissa andra projekt gick under perioden ner på sparlåga. Verksamhetens uppdrag och omfattning har dock växt även på andra områden. En större organisationsändring genomfördes under hösten. Syftet är att etablera en organisation bättre anpassad till verksamhetens ökande omfattning och som lever upp till allt högre säkerhetskrav. Bland annat ändrades avdelningsstrukturen avseende drift, underhåll samt projekt- och teknikverksamheten. En ny fristående säkerhetsavdelning bildades också. Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten SVAFO är idag tillståndsinnehavare för de två R2- reaktorerna i Studsvik. Under senare delen av året inleddes en översyn av den projektplanering och projektstruktur för avvecklingen som arbetats fram av den tidigare tillståndsinnehavaren. Det rådde under en period oklarheter kring de formella förutsättningarna för att inleda en avveckling av reaktorerna, men i och med att en tidigare miljödom fastställdes under året har arbetet kunnat komma igång. Bland annat anlitades en projektledare med värdefull erfarenhet från tidigare avvecklingsarbete. Arbeten i avvecklingsprojektet Ranstad pågick under året, även det med ökad intensitet. Där har SVAFO i likhet med tidigare fungerat som huvudkonsult på uppdrag av Ranstad Industricentrum AB. Under året revs ett antal byggnader som ett led i att återställa området efter den uranbrytning som bedrevs i området under en period på 60-talet. I mars utökades SVAFO:s uppdrag avseende servicedriften av kraftvärmereaktorn i Ågesta till att bland annat innefatta viss övergripande avvecklingsplanering. Servicedriften bedrivs tills vidare av SVAFO med egna resurser. Vårt arbete bedrivs långsiktigt och mot konkreta mål. Under året har vi dock fått revidera vissa tidplaner på grund av externa faktorer såsom tidpunkten för vissa myndighetsbeslut. Arbetet med plutonium-materialet bedrevs med en ambitiös tidsplan som lämnade få resurser över till annat. Sedan detta projekt nu är framgångsrikt genomfört på kortare tid och till väsentligt lägre kostnad än planerat, kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten. Den senaste tiden har det förts en debatt om kostnaden för avveckling och omhändertagande av avfall, och olika synpunkter framkom kring finansieringen av detta. Jag vill för SVAFO:s del understryka att vi arbetar med noggranna, årliga kostnadsberäkningar som lämnas till vår tillsynsmyndighet SSM. Beräkningarna görs under betydande osäkerhet. inte minst kring de krav som kommer att råda när väl framtida arbete ska utföras. Beräkningarna görs med hänsyn taget till osäkerheten. SVAFO:s verksamhet är väl finansierad och vår framtida uppgift finns väl beskriven och dokumenterad. Studsvik i maj 2013 Sven Ordéus 3

6 Organisation och personal Personalen ökade något under året genom rekryteringar för ett antal specifika områden. Vid årets slut hade SVAFO 40 anställda. Bland annat har ny personal anställts till projektverk samheten. Nyanställningarna förstärker SVAFO:s kompetens inom de områden där bolaget verkar och bidrar till att verksamheten kan bedrivas säkert och kostnadseffektivt. Valda delar av bolagets verksamhet kommer även i fortsättningen att bedrivas med hjälp av inhyrda uppdragstagare. En ny organisation infördes med en fristående ledningsstab och fyra avdelningar: Säkerhet, Projekt & Teknik, Drift och Underhåll. VD Ledningsstab Säkerhet Projekt & Teknik Drift Underhåll I samband med ägarbytet år 2009 omvandlades SVAFO till ett separat och mer fristående företag jämfört med åren inom Studsvikkoncernen, då Studsvik i stor utsträckning försåg SVAFO med resurser och centrala funktioner via uthyrning. SVAFO bedöms stå inför en ökad fokus på avvecklings- och projektverksamheten. SVAFO står bland annat inför arbetet med den direkta nedmonteringen av R2/R20-reaktorerna. Avvecklingsprojektet Ranstad pågår i operativ fas, där SVAFO är huvudkonsult på uppdrag av Ranstad Industricentrum AB. Driftsverksamheten i HM-anläggningen i Studsvik har på senare år minskat i omfattning vad gäller vätskehanteringen. Det bedöms att avfallshanteringen mer kommer att koncentreras på avvecklingsavfall och historiskt avfall, och avseende det senare kommer det sannolikt att krävas nya hanteringssystem. SVAFO omfattas av det så kallade World-Classprogrammet i Vattenfallkoncernen. Programmet innebär att för åren fram till 2020 ska de verksamheter som omfattas vara världsledande avseende säkerhet och drift. Förändringen av SVAFO:s organisation har genomförts mot bakgrund av World-Class-programmet, de verksamhetsrelaterade utvecklingsbehoven och kontinuerlig utvärdering av SVAFO:s funktion och prestationer. Den nya organisationen innebär förbättringar på en rad punkter: Ökad satsning på säkerhet genom ny avdelning Säkerhet. Förbättrade förutsättningar för övergripande styrning och kontroll av säkerhetsarbetet i företaget. Företagets olika operativa verksamhetsdelar förtydligas (projekt, drift och underhåll) Ökade resursmässiga möjlig heter att utveckla respektive verksamhetsdel. 4

7 SLUTFÖRDA PROJEKT Sanering och rivning av AS 1-4, Aktiva skjulen i Studsvik Sanering och friklassning av ID, Indunstaranläggningen i Studsvik Behandling av bränsle från R1-reaktorn inför slutförvar Miljöentreprenad vid Ranstadanläggningen Behandling av kärnbränsle från kraftvärmereaktorn i Ågesta Sanering, friklassning och rivning av VDG, van der Graafanläggningen i Studsvik Sanering, friklassning och rivning av ACL och ACF, Aktiva centrallaboratoriet och Aktiva fläktbyggnaden i Studsvik Återställande av dagbrott och lakrestområde i anslutning till Ranstadverket Hantering och emballering av diverse kärnavfall från AT, Aktiva tråget i Studsvik Behandling av restprodukter PÅGÅENDE PROJEKT Avveckling av Ranstad Avveckling av Tank och Silo-anläggningen på Studsvikområdet Avveckling av R2-anläggningen Korroderat R1-bränsle Övertagande av tillståndet för Ågestaverket Drift av anläggningar Servicedrift av Ågesta 5 Kraftvärmereaktorn i Ågesta Isotopcentralen IC Behandlingsanläggningen HM Bergrumslagret AM Det så kallade aktiva tråget AT Hallen för aktivt avfall AU Före detta uranförrådet UF Upplagsplatsen UA för fast aktivt avfall Befintligt kärnavfall KVARVARANDE PROJEKT

8 Avfallshantering på Studsvikområdet På Studsvikområdet mellanförvaras lågoch medelaktivt avfall. Avfallet är till största delen producerat under 60- och 70-talet i enlighet med den tidens krav på dokumentation om avfallets innehåll. Likartat avfall uppkommer också löpande vid drift och avveckling av kärntekniska anläggningar. Det kan vara exempelvis metallskrot, trasor, filter med mera. Historiskt avfall och driftavfall En omfattande analys och kartläggning av historiskt avfall packat i avfallsfat har genomförts de senaste åren. En del avfall finns redan i en form som är lämpad för slutförvar, medan annat avfall behöver konditioneras innan det kan slutförvaras. Generellt har dokumentationen kring avfallet varit bristfällig och inte levt upp till dagens krav. Det så kallade Röntgenprojektet syftade till att öka kunskapen om innehållet i äldre avfallsfat. Huvudfasen utgjordes av röntgengenomlysning av betongkringjutet avfall. När sista genomlysningen genomfördes hade över fat kontrollerats. Röntgenprojektet samt en inventering av visst historiskt avfall slutrapporterades under året. En avrapportering skedde också avseende framtida produktion av driftavfall och avvecklingsavfall som ska deponeras i SFR-anläggningen. Rapporten innefattar också bedömningar av mängden avfall som väntas behöva levereras till det framtida slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall. Ett moderniserat lagersystemet i förvaringsanläggningen AU på Studsvikområdet togs i drift. Ett mobilt pallställ är installerat och driftsatt. Cirka fat med lågaktivt radioaktivt avfall lastades in i det nya pallstället under åren 2011 och Avfallsfaten mellanlagras i anläggningen i väntan på slutförvaring. Vissa studier genomfördes bland annat avseende vattenrening på området. Ett nytt arbetsdosimetrisystem har upphandlats och driftsatts under kvartal 3 inom SVAFO enligt plan. 6

9 analys kartläggning slutförvaring 7

10 Kärnbränsle och kärnämne SVAFO transporterade under året 3,3 kilo plutonium som härstammar från svenskt forsknings- och utvecklingsarbete som avslutades på 1960-talet. Projektet innebar en ansvarsfull, säker och permanent lösning för materialet och möjliggjordes genom Global Threat Reduction Initiative (GTRI). Efter att ha erhållit regeringsbeslut har SVAFO transporterat restprodukter från svensk kärnforskning till USA för slutligt omhändertagande. Leveransen är den första i sitt slag som utförts under GTRI, Global Threat Reduction Initiative. Den väckte viss medial uppmärksamhet och fick erkännanden bland annat från Vita huset för lyckat genomförande och för sin betydelse för det fortsatta internationella säkerhetsarbetet. GTRI tillkom 2004 för att ta om hand känsligt civilt kärnämne så att det inte faller i orätta händer. Sverige är ett av de länder som stöder GTRI-programmet. SVAFO-projektet omfattade behandling, ompaketering, omkonditionering och transport. En speciell anläggning hade inrättades på Studsvikområdet för ändamålet. I början av året behandlades plutonium i laboratoriet och förpackades i inner-, ytter- samt transportbehållare. Det lastades därefter i två separata containers innan de två transporterna lämnade Studsvik. Därefter skeppades det till Department of Energys anläggning Savannah River Site i South Carolina, USA. I samband med materialets ankomst till USA:s territorium övergick ägandet till USA. SVAFO har tecknat ett särskilt avtal med US Department of Energy som innebär att det svenska kärnämnet enbart får förekomma i civila sammanhang. Avtalet följer rådande EU-lagstiftning inom EURATOMfördraget. Att projektet genomförts med stöd av regeringsbeslut annonserades av Sveriges utrikesminister vid det internationella NSS-mötet ( Nuclear Security Summit ) i Seoul, Sydkorea. Transporten var då redan genomförd. Varje steg i arbetet har omfattats av rigorösa säkerhetskrav. Genom GTRI har projektet haft tillgång till internationellt ledande kompetens och teknologi under projektets planering och genomförande. Under kritiska skeden av transporten var svenska nationella insatsstyrkan, kustbevakningen, engelsk säkerhetstjänst och US Coast Guard engagerade. Projektet kunde genomföras på kortare tid och till lägre totalkostnad än beräknat. Förutom detta projekt har SVAFO hanterat små fragment av korroderat forskningsbränsle med en fraktion mindre än 1 mm. Dessa har under året planenligt bortskaffats från Studsvikområdet. De har levererats till Clab för fortsatt mellanlagring och slutlig deponering enligt KBS 3 konceptet. 8

11 Vita huset, Departement of Energy samt USA:s ambassadör i Sverige har vid två olika tillfällen framfört sina tack till SVAFO för den lyckade leveransen och för den betydelse detta har för det fortsatta arbetet inom GTRI. 9

12 Avveckling av Studsvikreaktorerna SVAFO innehar det kärntekniska tillståndet för de avställda reaktorerna R2/R20 och reaktoranläggningen i Studsvik. Reaktorerna är alltjämt i så kallad servicedrift, såsom en förberedande fas inför avvecklingen. Genom myndighets klargörande under året kan avveckling nu inledas. Under den inledande delen av året påverkades R2- insatserna i hög grad av det intensiva arbetet med plutonium-materialet (OSA-projektet), som bedrevs i R2-anläggningen och med personal allokerad från avvecklingsprojekt R2. Det kunde dock under första halvåret 2012 klarställas att någon ny miljödom inte behövde sökas, vilket var positivt jämfört med budgetplanen såväl ur kostnads- som tidsaspekt. Under andra halvan av året genomförde SVAFO ett omtag av avvecklingsprojekt R2 gentemot den struktur och det projektupplägg som etablerats av den tidigare tillståndsinnehavaren (Studsvik Nuclear AB). En ny projektledning tillsattes och driften av anläggningen separerades på ett tydligare sätt från avvecklingsprojektet. Projektet fokuserade mindre på reaktordemonteringsinsatser med egen personal och istället mer på upphandlingsförberedelse för extern demonteringsentreprenör. Driften av anläggningen förlöpte i allt väsentligt enligt plan, under året. Arbetet har under senare delen av året koncentrerats på att ta fram och lämna in alla handlingar som krävs för att möjliggöra strålsäkerhetsmyndighetens beslut om tillstånd för avveckling. Beskrivningar har tagits fram över de moment som kommer att genomföras vid demontering av reaktorerna med andra tillhörande system. Beskrivningarna utgör detaljerade instruktioner över demonteringsinsatserna. Arbetet med att ta fram en tidsplan för de olika insatserna har påbörjats. Parallellt med planeringsåtgärderna kommer projektet också att genomföra nödvändiga demonteringsåtgärder som inte kräver tillstånd för avveckling. 10

13 11 De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften, och var i drift R2 och R2-0 hade mot slutet fem huvudsakliga användningsområden: Bestrålning och tester av kärnbränsle och kapslingsmaterial, bestrålning av material för modifiering av egenskaper eller undersökning av effekter av bestrålning, cancerbehandlingar, tillverkning av medicinska och industriella radioaktiva isotoper samt att producera neutroner för forskning om neutronspridning. I juni 2005 konstaterade SNAB att det saknades förutsättningar för fortsatt kommersiell drift av reaktoranläggningen. Reaktorerna har sedan dess varit avställda och bränslet har förts bort. Arbetet med att förbereda avveckling och rivning pågår.

14 Ranstad SVAFO är huvudentreprenör för att avveckla och riva de gamla industrilokalerna vid Ranstadverket. Arbetet pågick med ökad intensitet under året. SVAFO är som tidigare huvudkonsult på uppdrag av Ranstad Industricentrum AB. Under 2012 präglades verksamheten av arbete kring ansökan om villkorad friklassning av sovringsverket. Ett flertal rapportunderlag har tagits fram och meddelats SSM innehållande strålskyddsberäkningar och alternativ för bortskaffning för avfall. Anmälan och ansökan har också meddelats Skövde kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Djupborrade brunnar har åtgärdats fysiskt under Material och lösa föremål har forslats bort från sovringsverket efter radiologisk avsökning och avrapportering till SSM. Ett relativt omfattande arbete har också lagts på att planera verksamheten och förnya kostnadsberäkningarna. En kartläggning av lakverket har påbörjats inför kommande avveckling under perioden Fakta om Ranstad Ranstadverket var en anläggning med gruvdrift belägen mellan Skövde och Falköping där uran utvanns ur alunskiffer. Mellan 1965 och 1969 utvanns 215 ton uran avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. SVAFO har tidigare återställt dagbrottet i en miljöentreprenad som fått mycket positiv uppmärksamhet. Idag återstår ett antal industribyggnader som nu är under rivning. 12

15 13

16 Avveckling av övriga anläggningar Arbete med avveckling av övriga anläggningar inom SVAFO:s ansvarsområde genomförs allteftersom anläggningarna tas ur drift. En ansökan om friklassning inlämnades under året till SSM avseende en Silo-anläggning i Studsvik som avvecklats och dekontaminerats av SVAFO. Vid beslut om friklassning från SSM ska anläggningen rivas. Avsikten är att rivningen ska samordnas med rivning av den sedan tidigare friklassade indunstaranläggningen på Studsvikområdet. Planen är för närvarande att anläggningarna ska kunna rivas under år Hårdgjorda ytor har projekterats men åtgärd avvaktas till dess en total översyn av SVAFO:s behov av bland annat mellanlagringskapacitet utförts. En utredning gällande en mobil frimätningsanläggning genomfördes. 14

17 15

18 Ågesta SVAFO utför service- och underhållsdrift av den sedan 70-talet avstängda kraftvärmereaktorn i Ågesta. Under verksamhetsåret utökades uppdraget till att bland annat innefatta viss avvecklingsplanering. SVAFO:s tillsyn sker löpande och underhållsåtgärder vidtas för att säkerställa att anläggningen kan beträdas utan risk för personskador samt att den framtida rivningen inte ska försvåras. I den löpande tillsynen ingår till exempel sådant som kontroll av skalskyddet samt att vattennivåerna i bergdränagebassängen och sumpen i transporttunneln inte överskrider bestämda nivåer. Verksamheten kommer att fortgå på samma sätt tills dess att det är aktuellt att slutligen riva anläggningen. Arbetet med ny rivningsstudie pågick under året och avslutades i början av På sikt är planen att SVAFO fullt ut ska överta ansvaret för avveckling av anläggningen. Förberedelser har gjorts för att möjliggöra en överföring av de kärntekniska tillstånden för Ågesta från Vattenfall till SVAFO. Arbetet med att förbereda ett övertagande av det kärntekniska tillståndet fortlöpte under året. Ärendet ligger hos SSM för handläggning. Ett avtal om överlåtelse har tecknats mellan SVAFO och Vattenfall. Vattenfall har vidare till SSM ansökt om befrielse från förpliktelser enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Miljö I SVAFO:s uppdrag i Ågesta ingår att följa upp eventuella effekter på närmiljön. I arbetet ingår att ta prov på det vatten som kommer från det omgivande berget samt att analysera det med avseende på gammaaktivitet och tritium (H-3). I det närliggande Orlångsdiket tas vatten- och bottensedimentprover. Analyserna visar att halterna av radioaktiva ämnen är låga och att endast tritium har sitt ursprung från anläggningen. Analysvärdena på vattnet taget under verksamhetsåret 2012 ligger på samma låga nivåer som de senaste åren. Fakta om Ågestaverket Ågestaverket, också kallat R3 eller Adam, var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det producerade främst fjärrvärme till Stockholmsstadsdelen Farsta samt även elenergi som matades ut på elnätet. Ågestaverkets reaktor hade ursprungligen en effekt på 65 MW, men effekten höjdes i början av 1970 till 80 MW. Det kan jämföras med Forsmarks kärnkraftverk som idag har en effekt på MW. Verket var en del i den svenska linjen som syftade till internationellt oberoende genom användning av inhemskt oanrikat uranbränsle i kombination med tungt vatten som moderator. 16

19 17

20 Svafo i siffror Resultaträkning ksek Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat 0 0 Balansräkning Tillgångar, ksek Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

21 Nyckeltal Balansomslutning, ksek Soliditet, % Omsättningshastighet sysselsatt kapital, ggr Medelantal anställda svafo:s Ägare Ringhals AB 36% Forsmarks Kraftgrupp AB 30% OKG AB 22% Barsebäck Kraft AB 12% Kostnadernas fördelning, MSEK Hantering av kärnavfall 12,2 Säkerhet och strålskydd 5,5 Övrigt 16,2 Avveckling av anläggningar 29,3 Hantering av kärnbränsle 24,1 Ranstad 3,0 Anläggningar i drift 12,3 Könsfördelning anställda, Forsmarks Kraftgrupp AB 30% MEDELantal 2012 OKG AB 22% Män 32 Barsebäck Kraft AB 12% Kvinnor 6 Ringhals AB 36% 19

22 Miljö och säkerhet SVAFO bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt kärntekniklagen, strålskyddslagen och miljöbalken. Tillståndet enligt kärntekniklagen avser drift av kärnteknisk verksamhet och innefattar även rätt att i samband därmed förvärva, inneha, hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med kärnämne eller kärnavfall. SVAFO uppfyllde under året de miljömässiga villkor som gäller för verksamheten. Påverkan på miljön under året var liten och arbetet med att förbättra verksamheten pågår ständigt. SVAFO har ett ledningssystem för Säkerhet-Miljö-Arbetsmiljö-Kvalité, SMAK som anger tydliga rutiner för verksamheten. Provtagningar av grundvatten har gjorts vid två tillfällen med avseende på ph-värde och konduktivitet. Ljudsituationen i området är god och ligger under villkoren i gällande miljödom (mål nr M10-03). Inga allvarliga händelser inträffade under De erfarenheter som har gjorts under året har analyserats med avseende på miljö och säkerhet. Den gemensamma slutsats som dragits är att någon risk för allvarliga tillbud inte finns eller har funnits. Till stor del beror detta på en organisation med stort säkerhetstänkande och väl beprövad teknik. Verksamheten är också sådan att potentialen för allvarliga tillbud är liten. Icke nukleärt avfall, antingen återvinningsbart eller brännbart, redovisas av Studsvikkoncernen. Detsamma gäller utsläpp via dagvatten till recipienten från Studsviks område. Sedan uranutvinningen i Ranstad upphörde i slutet av 1960-talet har SVAFO arbetat med efterbehandling av området. Ett utsläpps- och recipientkontrollprogram bedrivs i området med målsättningen att kontrollera miljön och säkerställa att dessa skyddsobjekt inte långsiktigt försämras. Undersökningarna 2012 har omfattat provtagning av ytvatten och grundvatten vid sammanlagt tolv provstationer, vattenföringen har registrerats löpande och resultaten finns presenterade i en separat rapport. Strålskydd och säkerhet Säkerhetskulturhöjande insatser har genomförts bland annat genom studiebesök för drifts- och underhållspersonal i Forsmark samt framtagandet av ett nytt arbetsordersystem. Ett nytt system för inrapportering av avvikelser och riskobservationer har tagits i bruk och kommer att vidareutvecklas. En relativt omfattande strategisk kompetens- och resursplanering har genomförts och resulterat i beslut om att förstärka organisationens resurser med långsiktiga företagsstrategiska befattningar. En rad inventeringar, undersökningar och sammanställningar avseende SVAFO:s befintliga historiska kärnavfall har slutförts under året. Under året bedrevs också arbete med att utveckla ett nytt ledningssystem. 20

23 Verksamheten är helt inriktad på att lösa miljöproblem och har därför en positiv miljöpåverkan. I processandet av kärnavfall och liknande sker utsläpp av radionuklider, kemikalier och renat avloppsvatten som är mycket små i förhållande till tillåtna nivåer. AB SVAFO årsrapport 2012, organisationsnummer Innehållet i denna årsrapport får inte helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart medium utan tillstånd från AB SVAFO. Produktion: Wildeco. Foto: Fredrik Ekenborg. 21

24 AB SVAFO, Nyköping Telefon

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013

Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013 Årsredovisning 2012 Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013 Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, måndagen den 22 april 2013 kl 16:00. Anmälan

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Års- och miljöredovisning. Forsmarks Kraftgrupp AB

Års- och miljöredovisning. Forsmarks Kraftgrupp AB Års- och miljöredovisning 2013 Forsmarks Kraftgrupp AB Innehåll Årsredovisning 2 Vd har ordet 3 Kort om Forsmark 4 Så fungerar Forsmarks kraftverk 5 Förvaltningsberättelse 7 Säkerhet 8 Produktion, miljö

Läs mer

Innehåll. Kalendarium. Tidplan för ekonomisk information. Bolagsstämma den 20 april 2005

Innehåll. Kalendarium. Tidplan för ekonomisk information. Bolagsstämma den 20 april 2005 ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll DETTA ÄR STUDSVIK..............................1 2004 I KORTHET..................................2 MÅL OCH STRATEGIER............................3 VD-ORD........................................4

Läs mer

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse Verksamhetsåret 2010 Årsberättelse 1 Årsstämma I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2010 vid OKG ur flera olika perspektiv.

Läs mer

Året som gått. Ringhals årsredovisning 2013

Året som gått. Ringhals årsredovisning 2013 Året som gått Innehåll 4 VD har ordet 6 Elåret i Sverige 2013 7 Driftåret 2013: Goda resultat för produktion och revision 17 Om säkerhetsutvecklingen 16 Stort och smått 2013 18 Säkerhet och miljö 20 Ringhals

Läs mer

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Plan 2013 Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Rapport DokumentID 1404607 Författare Version 1.0 Markus Calderon Kvalitetssäkrad av Per Franzen (SG) Anders Nyström (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas

Läs mer

Var står vi idag? På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: En internationell bedömning

Var står vi idag? På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: En internationell bedömning På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: Var står vi idag? En internationell bedömning KÄRNENERGIBYRÅN (NEA) ORGANISATIONEN FÖR EKONOMISKT SAMARBETE OCH UTVECKLING (OECD) 3 Kommentus Förlag

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige PROMEMORIA 2015-05-22 Dok nr: -26 Arbetsgrupp: Författare: Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Flavio Lanaro Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

1 Förslag till ändring i miljöbalken

1 Förslag till ändring i miljöbalken BILAGA 2 Sida: 1/48 1 Förslag till ändring i miljöbalken 3 1 kap. SSM: Denna särlösning av regleringen av arbetsmiljöfrågor i miljöbalken vad avser strålsäkerhet är en mycket viktig förutsättning för att

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB.

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. R-05-84 Preliminär avvecklingsplan för Clab Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB P-13-01 Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24 Stockholm

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG

SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG 05 1 2 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING TRYCKSAK 341 201 PRODUKTION: Odelius New Media (#3418) Foto: Ewa Ahlin (omslag och sid 4),

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 ÅRSREDOVISNING 2011 Å R S R EDOV I SNING 2 011 INNEHÅLL 1 2011 i korthet 2 Biogas fakta 4 Affärsidé, mission och vision 5 Medarbetare 6 VD har ordet 8 Marknad och omvärld

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Kärnkraften nu och i framtiden

Kärnkraften nu och i framtiden Kärnkraften nu och i framtiden I Sverige och resten av världen. En del i myndighetens omvärldsanalys ER 2010:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Clab. Världsunikt mellanlager för använt kärnbränsle. En tillbakablick på byggprojektet.

Clab. Världsunikt mellanlager för använt kärnbränsle. En tillbakablick på byggprojektet. Clab Världsunikt mellanlager för använt kärnbränsle. En tillbakablick på byggprojektet. 1 Clab Världsunikt mellanlager för använt kärnbränsle. En tillbakablick på byggprojektet. Bo Brundin 5 ISBN 978-91-977862-2-5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer