Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 Innehåll Sid SVAFO i korthet 2 Vd har ordet 4 Organisation och personal 6 Avfallshantering på Studsvikområdet 8 Kärnbränsle och kärnämne 10 Avveckling av R2/R20-anläggningen 12 Ranstad 14 Avveckling av övriga anläggningar 16 Ågesta 18 SVAFO i siffror 20 Säkerhet, strålskydd 22 Miljö 24

3 SVAFO:s uppdrag AB SVAFO är ett icke vinstdrivande företag vars uppgift är att avveckla anläggningar samt hantera och behandla avfall från den statliga forskning och utveckling som bedrevs i kärnkraftens barndom i Sverige. Uppdraget ska vara slutfört Avfallet ska då vara dokumenterat, anpassat och placerat i det svenska slutförvaret. SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla anläggningar samt ta hand om kärnavfall efter de tidiga svenska kärnforskningsprogrammen. Bolagets verksamhet omfattar i huvudsak de åtgärder som anges i den så kallade Studsvikslagen (SFS 1988:1597). Det inkluderar bland annat avveckling av de kärntekniska anläggningarna i Studsvik, kraftvärmereaktorn i Ågesta samt Ranstadverket. SVAFO är inte vinstdrivande. Verksamheten finansieras i enlighet med Studsvikslagen genom fon derade medel. Fonden byggs upp av avgifter på svensk kärn kraftsproducerad elenergi, som tas ut av kärnkraftproducenterna. Varje år lämnar SVAFO, och övriga tillståndsinnehavare som faller under lagen, en beräkning av kostnaderna för respektive verksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. I bolagets verksamhet ingår att överta de kärntekniska tillstånden för anläggningar som ska avvecklas i bolagets regi. Bolaget har därutöver kärntekniska tillstånd för hanteringsanläggningar samt för mellanlager för verksamheten. SVAFO ägs till 36 procent av Ringhals AB, till 30 procent av Forsmarks Kraftgrupp AB, till 22 procent av OKG AB samt till 12 procent av Barsebäck Kraft AB. Bolaget ingår därmed i Vattenfallkoncernen med Vattenfall AB som moderbolag. SVAFO:s uppdrag sträcker sig fram till cirka år Då ska anläggningarna vara avvecklade och det avfall som SVAFO har ansvar för vara placerat i slutförvar. Viktiga händelser 2012 i början av året behandlades och packades drygt 3 kg plutonium som ägts och förvarats av AB SVAFO. Det skeppades till Department of Energys anläggning Savannah River Site i South Carolina, USA. I samband med materialets ankomst till USA:s territorium övergick ägandet av detsamma till USA. i mars utökades SVAFO:s uppdrag avseende servicedriften av kraftvärmereaktorn i Ågesta. Uppdraget ska även innefatta övergripande avvecklingsplanering och dokumentation. Tillståndsinnehavare för Ågesta är Vattenfall AB. Nytt avtal avseende underhåll och service har ingåtts med Studsvik Nuclear AB. Avtalet innebär minskade kostnader för SVAFO. En ny organisation infördes för att leva upp till verksamhetens ökande omfattning och stigande säkerhetskrav. Den nya organisationen består av en fristående ledningsstab och fyra avdelningar: Säkerhet, Projekt & Teknik, Drift och Underhåll. 1

4 VD-ord 2012 var ett nytt händelserikt år för SVAFO. Bolaget genomförde framgångsrikt det krävande projektet att behandla och skeppa plutonium från svensk forskningsverksamhet till omhänder tagande i USA. Under hösten genomfördes en organisationsförändring för att ytterligare höja fokus på säkerhetsfrågorna. I samband med detta gjordes ett omtag för avvecklingen av R2-reaktorn, vi avvecklade och rev delar av Ranstadverket och fick även ett utökat uppdrag i Ågesta. Första halvan av verksamhetsåret präglades av det omfattande arbetet med att hantera och transportera drygt 3 kg högt skyddsklassat plutonium. Projektet syftade till att föra materialet till USA för omhändertagande inom ramen för icke-spridningsprogrammet Global Threat Reduction Initiative (GTRI). Under första kvartalet behandlades materialet hos SVAFO för att sedan transporteras och överlåtas till USA. Genom projektet har vi lämnat ett litet, men betydelsefullt bidrag till det globala säkerhetsarbetet. Sveriges regering var engagerad och möjliggjorde projektet genom regeringsbeslut. Projektet tog stora delar av SVAFO:s tillgängliga resurser i 2

5 anspråk och vissa andra projekt gick under perioden ner på sparlåga. Verksamhetens uppdrag och omfattning har dock växt även på andra områden. En större organisationsändring genomfördes under hösten. Syftet är att etablera en organisation bättre anpassad till verksamhetens ökande omfattning och som lever upp till allt högre säkerhetskrav. Bland annat ändrades avdelningsstrukturen avseende drift, underhåll samt projekt- och teknikverksamheten. En ny fristående säkerhetsavdelning bildades också. Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten SVAFO är idag tillståndsinnehavare för de två R2- reaktorerna i Studsvik. Under senare delen av året inleddes en översyn av den projektplanering och projektstruktur för avvecklingen som arbetats fram av den tidigare tillståndsinnehavaren. Det rådde under en period oklarheter kring de formella förutsättningarna för att inleda en avveckling av reaktorerna, men i och med att en tidigare miljödom fastställdes under året har arbetet kunnat komma igång. Bland annat anlitades en projektledare med värdefull erfarenhet från tidigare avvecklingsarbete. Arbeten i avvecklingsprojektet Ranstad pågick under året, även det med ökad intensitet. Där har SVAFO i likhet med tidigare fungerat som huvudkonsult på uppdrag av Ranstad Industricentrum AB. Under året revs ett antal byggnader som ett led i att återställa området efter den uranbrytning som bedrevs i området under en period på 60-talet. I mars utökades SVAFO:s uppdrag avseende servicedriften av kraftvärmereaktorn i Ågesta till att bland annat innefatta viss övergripande avvecklingsplanering. Servicedriften bedrivs tills vidare av SVAFO med egna resurser. Vårt arbete bedrivs långsiktigt och mot konkreta mål. Under året har vi dock fått revidera vissa tidplaner på grund av externa faktorer såsom tidpunkten för vissa myndighetsbeslut. Arbetet med plutonium-materialet bedrevs med en ambitiös tidsplan som lämnade få resurser över till annat. Sedan detta projekt nu är framgångsrikt genomfört på kortare tid och till väsentligt lägre kostnad än planerat, kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten. Den senaste tiden har det förts en debatt om kostnaden för avveckling och omhändertagande av avfall, och olika synpunkter framkom kring finansieringen av detta. Jag vill för SVAFO:s del understryka att vi arbetar med noggranna, årliga kostnadsberäkningar som lämnas till vår tillsynsmyndighet SSM. Beräkningarna görs under betydande osäkerhet. inte minst kring de krav som kommer att råda när väl framtida arbete ska utföras. Beräkningarna görs med hänsyn taget till osäkerheten. SVAFO:s verksamhet är väl finansierad och vår framtida uppgift finns väl beskriven och dokumenterad. Studsvik i maj 2013 Sven Ordéus 3

6 Organisation och personal Personalen ökade något under året genom rekryteringar för ett antal specifika områden. Vid årets slut hade SVAFO 40 anställda. Bland annat har ny personal anställts till projektverk samheten. Nyanställningarna förstärker SVAFO:s kompetens inom de områden där bolaget verkar och bidrar till att verksamheten kan bedrivas säkert och kostnadseffektivt. Valda delar av bolagets verksamhet kommer även i fortsättningen att bedrivas med hjälp av inhyrda uppdragstagare. En ny organisation infördes med en fristående ledningsstab och fyra avdelningar: Säkerhet, Projekt & Teknik, Drift och Underhåll. VD Ledningsstab Säkerhet Projekt & Teknik Drift Underhåll I samband med ägarbytet år 2009 omvandlades SVAFO till ett separat och mer fristående företag jämfört med åren inom Studsvikkoncernen, då Studsvik i stor utsträckning försåg SVAFO med resurser och centrala funktioner via uthyrning. SVAFO bedöms stå inför en ökad fokus på avvecklings- och projektverksamheten. SVAFO står bland annat inför arbetet med den direkta nedmonteringen av R2/R20-reaktorerna. Avvecklingsprojektet Ranstad pågår i operativ fas, där SVAFO är huvudkonsult på uppdrag av Ranstad Industricentrum AB. Driftsverksamheten i HM-anläggningen i Studsvik har på senare år minskat i omfattning vad gäller vätskehanteringen. Det bedöms att avfallshanteringen mer kommer att koncentreras på avvecklingsavfall och historiskt avfall, och avseende det senare kommer det sannolikt att krävas nya hanteringssystem. SVAFO omfattas av det så kallade World-Classprogrammet i Vattenfallkoncernen. Programmet innebär att för åren fram till 2020 ska de verksamheter som omfattas vara världsledande avseende säkerhet och drift. Förändringen av SVAFO:s organisation har genomförts mot bakgrund av World-Class-programmet, de verksamhetsrelaterade utvecklingsbehoven och kontinuerlig utvärdering av SVAFO:s funktion och prestationer. Den nya organisationen innebär förbättringar på en rad punkter: Ökad satsning på säkerhet genom ny avdelning Säkerhet. Förbättrade förutsättningar för övergripande styrning och kontroll av säkerhetsarbetet i företaget. Företagets olika operativa verksamhetsdelar förtydligas (projekt, drift och underhåll) Ökade resursmässiga möjlig heter att utveckla respektive verksamhetsdel. 4

7 SLUTFÖRDA PROJEKT Sanering och rivning av AS 1-4, Aktiva skjulen i Studsvik Sanering och friklassning av ID, Indunstaranläggningen i Studsvik Behandling av bränsle från R1-reaktorn inför slutförvar Miljöentreprenad vid Ranstadanläggningen Behandling av kärnbränsle från kraftvärmereaktorn i Ågesta Sanering, friklassning och rivning av VDG, van der Graafanläggningen i Studsvik Sanering, friklassning och rivning av ACL och ACF, Aktiva centrallaboratoriet och Aktiva fläktbyggnaden i Studsvik Återställande av dagbrott och lakrestområde i anslutning till Ranstadverket Hantering och emballering av diverse kärnavfall från AT, Aktiva tråget i Studsvik Behandling av restprodukter PÅGÅENDE PROJEKT Avveckling av Ranstad Avveckling av Tank och Silo-anläggningen på Studsvikområdet Avveckling av R2-anläggningen Korroderat R1-bränsle Övertagande av tillståndet för Ågestaverket Drift av anläggningar Servicedrift av Ågesta 5 Kraftvärmereaktorn i Ågesta Isotopcentralen IC Behandlingsanläggningen HM Bergrumslagret AM Det så kallade aktiva tråget AT Hallen för aktivt avfall AU Före detta uranförrådet UF Upplagsplatsen UA för fast aktivt avfall Befintligt kärnavfall KVARVARANDE PROJEKT

8 Avfallshantering på Studsvikområdet På Studsvikområdet mellanförvaras lågoch medelaktivt avfall. Avfallet är till största delen producerat under 60- och 70-talet i enlighet med den tidens krav på dokumentation om avfallets innehåll. Likartat avfall uppkommer också löpande vid drift och avveckling av kärntekniska anläggningar. Det kan vara exempelvis metallskrot, trasor, filter med mera. Historiskt avfall och driftavfall En omfattande analys och kartläggning av historiskt avfall packat i avfallsfat har genomförts de senaste åren. En del avfall finns redan i en form som är lämpad för slutförvar, medan annat avfall behöver konditioneras innan det kan slutförvaras. Generellt har dokumentationen kring avfallet varit bristfällig och inte levt upp till dagens krav. Det så kallade Röntgenprojektet syftade till att öka kunskapen om innehållet i äldre avfallsfat. Huvudfasen utgjordes av röntgengenomlysning av betongkringjutet avfall. När sista genomlysningen genomfördes hade över fat kontrollerats. Röntgenprojektet samt en inventering av visst historiskt avfall slutrapporterades under året. En avrapportering skedde också avseende framtida produktion av driftavfall och avvecklingsavfall som ska deponeras i SFR-anläggningen. Rapporten innefattar också bedömningar av mängden avfall som väntas behöva levereras till det framtida slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall. Ett moderniserat lagersystemet i förvaringsanläggningen AU på Studsvikområdet togs i drift. Ett mobilt pallställ är installerat och driftsatt. Cirka fat med lågaktivt radioaktivt avfall lastades in i det nya pallstället under åren 2011 och Avfallsfaten mellanlagras i anläggningen i väntan på slutförvaring. Vissa studier genomfördes bland annat avseende vattenrening på området. Ett nytt arbetsdosimetrisystem har upphandlats och driftsatts under kvartal 3 inom SVAFO enligt plan. 6

9 analys kartläggning slutförvaring 7

10 Kärnbränsle och kärnämne SVAFO transporterade under året 3,3 kilo plutonium som härstammar från svenskt forsknings- och utvecklingsarbete som avslutades på 1960-talet. Projektet innebar en ansvarsfull, säker och permanent lösning för materialet och möjliggjordes genom Global Threat Reduction Initiative (GTRI). Efter att ha erhållit regeringsbeslut har SVAFO transporterat restprodukter från svensk kärnforskning till USA för slutligt omhändertagande. Leveransen är den första i sitt slag som utförts under GTRI, Global Threat Reduction Initiative. Den väckte viss medial uppmärksamhet och fick erkännanden bland annat från Vita huset för lyckat genomförande och för sin betydelse för det fortsatta internationella säkerhetsarbetet. GTRI tillkom 2004 för att ta om hand känsligt civilt kärnämne så att det inte faller i orätta händer. Sverige är ett av de länder som stöder GTRI-programmet. SVAFO-projektet omfattade behandling, ompaketering, omkonditionering och transport. En speciell anläggning hade inrättades på Studsvikområdet för ändamålet. I början av året behandlades plutonium i laboratoriet och förpackades i inner-, ytter- samt transportbehållare. Det lastades därefter i två separata containers innan de två transporterna lämnade Studsvik. Därefter skeppades det till Department of Energys anläggning Savannah River Site i South Carolina, USA. I samband med materialets ankomst till USA:s territorium övergick ägandet till USA. SVAFO har tecknat ett särskilt avtal med US Department of Energy som innebär att det svenska kärnämnet enbart får förekomma i civila sammanhang. Avtalet följer rådande EU-lagstiftning inom EURATOMfördraget. Att projektet genomförts med stöd av regeringsbeslut annonserades av Sveriges utrikesminister vid det internationella NSS-mötet ( Nuclear Security Summit ) i Seoul, Sydkorea. Transporten var då redan genomförd. Varje steg i arbetet har omfattats av rigorösa säkerhetskrav. Genom GTRI har projektet haft tillgång till internationellt ledande kompetens och teknologi under projektets planering och genomförande. Under kritiska skeden av transporten var svenska nationella insatsstyrkan, kustbevakningen, engelsk säkerhetstjänst och US Coast Guard engagerade. Projektet kunde genomföras på kortare tid och till lägre totalkostnad än beräknat. Förutom detta projekt har SVAFO hanterat små fragment av korroderat forskningsbränsle med en fraktion mindre än 1 mm. Dessa har under året planenligt bortskaffats från Studsvikområdet. De har levererats till Clab för fortsatt mellanlagring och slutlig deponering enligt KBS 3 konceptet. 8

11 Vita huset, Departement of Energy samt USA:s ambassadör i Sverige har vid två olika tillfällen framfört sina tack till SVAFO för den lyckade leveransen och för den betydelse detta har för det fortsatta arbetet inom GTRI. 9

12 Avveckling av Studsvikreaktorerna SVAFO innehar det kärntekniska tillståndet för de avställda reaktorerna R2/R20 och reaktoranläggningen i Studsvik. Reaktorerna är alltjämt i så kallad servicedrift, såsom en förberedande fas inför avvecklingen. Genom myndighets klargörande under året kan avveckling nu inledas. Under den inledande delen av året påverkades R2- insatserna i hög grad av det intensiva arbetet med plutonium-materialet (OSA-projektet), som bedrevs i R2-anläggningen och med personal allokerad från avvecklingsprojekt R2. Det kunde dock under första halvåret 2012 klarställas att någon ny miljödom inte behövde sökas, vilket var positivt jämfört med budgetplanen såväl ur kostnads- som tidsaspekt. Under andra halvan av året genomförde SVAFO ett omtag av avvecklingsprojekt R2 gentemot den struktur och det projektupplägg som etablerats av den tidigare tillståndsinnehavaren (Studsvik Nuclear AB). En ny projektledning tillsattes och driften av anläggningen separerades på ett tydligare sätt från avvecklingsprojektet. Projektet fokuserade mindre på reaktordemonteringsinsatser med egen personal och istället mer på upphandlingsförberedelse för extern demonteringsentreprenör. Driften av anläggningen förlöpte i allt väsentligt enligt plan, under året. Arbetet har under senare delen av året koncentrerats på att ta fram och lämna in alla handlingar som krävs för att möjliggöra strålsäkerhetsmyndighetens beslut om tillstånd för avveckling. Beskrivningar har tagits fram över de moment som kommer att genomföras vid demontering av reaktorerna med andra tillhörande system. Beskrivningarna utgör detaljerade instruktioner över demonteringsinsatserna. Arbetet med att ta fram en tidsplan för de olika insatserna har påbörjats. Parallellt med planeringsåtgärderna kommer projektet också att genomföra nödvändiga demonteringsåtgärder som inte kräver tillstånd för avveckling. 10

13 11 De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften, och var i drift R2 och R2-0 hade mot slutet fem huvudsakliga användningsområden: Bestrålning och tester av kärnbränsle och kapslingsmaterial, bestrålning av material för modifiering av egenskaper eller undersökning av effekter av bestrålning, cancerbehandlingar, tillverkning av medicinska och industriella radioaktiva isotoper samt att producera neutroner för forskning om neutronspridning. I juni 2005 konstaterade SNAB att det saknades förutsättningar för fortsatt kommersiell drift av reaktoranläggningen. Reaktorerna har sedan dess varit avställda och bränslet har förts bort. Arbetet med att förbereda avveckling och rivning pågår.

14 Ranstad SVAFO är huvudentreprenör för att avveckla och riva de gamla industrilokalerna vid Ranstadverket. Arbetet pågick med ökad intensitet under året. SVAFO är som tidigare huvudkonsult på uppdrag av Ranstad Industricentrum AB. Under 2012 präglades verksamheten av arbete kring ansökan om villkorad friklassning av sovringsverket. Ett flertal rapportunderlag har tagits fram och meddelats SSM innehållande strålskyddsberäkningar och alternativ för bortskaffning för avfall. Anmälan och ansökan har också meddelats Skövde kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Djupborrade brunnar har åtgärdats fysiskt under Material och lösa föremål har forslats bort från sovringsverket efter radiologisk avsökning och avrapportering till SSM. Ett relativt omfattande arbete har också lagts på att planera verksamheten och förnya kostnadsberäkningarna. En kartläggning av lakverket har påbörjats inför kommande avveckling under perioden Fakta om Ranstad Ranstadverket var en anläggning med gruvdrift belägen mellan Skövde och Falköping där uran utvanns ur alunskiffer. Mellan 1965 och 1969 utvanns 215 ton uran avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. SVAFO har tidigare återställt dagbrottet i en miljöentreprenad som fått mycket positiv uppmärksamhet. Idag återstår ett antal industribyggnader som nu är under rivning. 12

15 13

16 Avveckling av övriga anläggningar Arbete med avveckling av övriga anläggningar inom SVAFO:s ansvarsområde genomförs allteftersom anläggningarna tas ur drift. En ansökan om friklassning inlämnades under året till SSM avseende en Silo-anläggning i Studsvik som avvecklats och dekontaminerats av SVAFO. Vid beslut om friklassning från SSM ska anläggningen rivas. Avsikten är att rivningen ska samordnas med rivning av den sedan tidigare friklassade indunstaranläggningen på Studsvikområdet. Planen är för närvarande att anläggningarna ska kunna rivas under år Hårdgjorda ytor har projekterats men åtgärd avvaktas till dess en total översyn av SVAFO:s behov av bland annat mellanlagringskapacitet utförts. En utredning gällande en mobil frimätningsanläggning genomfördes. 14

17 15

18 Ågesta SVAFO utför service- och underhållsdrift av den sedan 70-talet avstängda kraftvärmereaktorn i Ågesta. Under verksamhetsåret utökades uppdraget till att bland annat innefatta viss avvecklingsplanering. SVAFO:s tillsyn sker löpande och underhållsåtgärder vidtas för att säkerställa att anläggningen kan beträdas utan risk för personskador samt att den framtida rivningen inte ska försvåras. I den löpande tillsynen ingår till exempel sådant som kontroll av skalskyddet samt att vattennivåerna i bergdränagebassängen och sumpen i transporttunneln inte överskrider bestämda nivåer. Verksamheten kommer att fortgå på samma sätt tills dess att det är aktuellt att slutligen riva anläggningen. Arbetet med ny rivningsstudie pågick under året och avslutades i början av På sikt är planen att SVAFO fullt ut ska överta ansvaret för avveckling av anläggningen. Förberedelser har gjorts för att möjliggöra en överföring av de kärntekniska tillstånden för Ågesta från Vattenfall till SVAFO. Arbetet med att förbereda ett övertagande av det kärntekniska tillståndet fortlöpte under året. Ärendet ligger hos SSM för handläggning. Ett avtal om överlåtelse har tecknats mellan SVAFO och Vattenfall. Vattenfall har vidare till SSM ansökt om befrielse från förpliktelser enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Miljö I SVAFO:s uppdrag i Ågesta ingår att följa upp eventuella effekter på närmiljön. I arbetet ingår att ta prov på det vatten som kommer från det omgivande berget samt att analysera det med avseende på gammaaktivitet och tritium (H-3). I det närliggande Orlångsdiket tas vatten- och bottensedimentprover. Analyserna visar att halterna av radioaktiva ämnen är låga och att endast tritium har sitt ursprung från anläggningen. Analysvärdena på vattnet taget under verksamhetsåret 2012 ligger på samma låga nivåer som de senaste åren. Fakta om Ågestaverket Ågestaverket, också kallat R3 eller Adam, var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det producerade främst fjärrvärme till Stockholmsstadsdelen Farsta samt även elenergi som matades ut på elnätet. Ågestaverkets reaktor hade ursprungligen en effekt på 65 MW, men effekten höjdes i början av 1970 till 80 MW. Det kan jämföras med Forsmarks kärnkraftverk som idag har en effekt på MW. Verket var en del i den svenska linjen som syftade till internationellt oberoende genom användning av inhemskt oanrikat uranbränsle i kombination med tungt vatten som moderator. 16

19 17

20 Svafo i siffror Resultaträkning ksek Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat 0 0 Balansräkning Tillgångar, ksek Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

21 Nyckeltal Balansomslutning, ksek Soliditet, % Omsättningshastighet sysselsatt kapital, ggr Medelantal anställda svafo:s Ägare Ringhals AB 36% Forsmarks Kraftgrupp AB 30% OKG AB 22% Barsebäck Kraft AB 12% Kostnadernas fördelning, MSEK Hantering av kärnavfall 12,2 Säkerhet och strålskydd 5,5 Övrigt 16,2 Avveckling av anläggningar 29,3 Hantering av kärnbränsle 24,1 Ranstad 3,0 Anläggningar i drift 12,3 Könsfördelning anställda, Forsmarks Kraftgrupp AB 30% MEDELantal 2012 OKG AB 22% Män 32 Barsebäck Kraft AB 12% Kvinnor 6 Ringhals AB 36% 19

22 Miljö och säkerhet SVAFO bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt kärntekniklagen, strålskyddslagen och miljöbalken. Tillståndet enligt kärntekniklagen avser drift av kärnteknisk verksamhet och innefattar även rätt att i samband därmed förvärva, inneha, hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med kärnämne eller kärnavfall. SVAFO uppfyllde under året de miljömässiga villkor som gäller för verksamheten. Påverkan på miljön under året var liten och arbetet med att förbättra verksamheten pågår ständigt. SVAFO har ett ledningssystem för Säkerhet-Miljö-Arbetsmiljö-Kvalité, SMAK som anger tydliga rutiner för verksamheten. Provtagningar av grundvatten har gjorts vid två tillfällen med avseende på ph-värde och konduktivitet. Ljudsituationen i området är god och ligger under villkoren i gällande miljödom (mål nr M10-03). Inga allvarliga händelser inträffade under De erfarenheter som har gjorts under året har analyserats med avseende på miljö och säkerhet. Den gemensamma slutsats som dragits är att någon risk för allvarliga tillbud inte finns eller har funnits. Till stor del beror detta på en organisation med stort säkerhetstänkande och väl beprövad teknik. Verksamheten är också sådan att potentialen för allvarliga tillbud är liten. Icke nukleärt avfall, antingen återvinningsbart eller brännbart, redovisas av Studsvikkoncernen. Detsamma gäller utsläpp via dagvatten till recipienten från Studsviks område. Sedan uranutvinningen i Ranstad upphörde i slutet av 1960-talet har SVAFO arbetat med efterbehandling av området. Ett utsläpps- och recipientkontrollprogram bedrivs i området med målsättningen att kontrollera miljön och säkerställa att dessa skyddsobjekt inte långsiktigt försämras. Undersökningarna 2012 har omfattat provtagning av ytvatten och grundvatten vid sammanlagt tolv provstationer, vattenföringen har registrerats löpande och resultaten finns presenterade i en separat rapport. Strålskydd och säkerhet Säkerhetskulturhöjande insatser har genomförts bland annat genom studiebesök för drifts- och underhållspersonal i Forsmark samt framtagandet av ett nytt arbetsordersystem. Ett nytt system för inrapportering av avvikelser och riskobservationer har tagits i bruk och kommer att vidareutvecklas. En relativt omfattande strategisk kompetens- och resursplanering har genomförts och resulterat i beslut om att förstärka organisationens resurser med långsiktiga företagsstrategiska befattningar. En rad inventeringar, undersökningar och sammanställningar avseende SVAFO:s befintliga historiska kärnavfall har slutförts under året. Under året bedrevs också arbete med att utveckla ett nytt ledningssystem. 20

23 Verksamheten är helt inriktad på att lösa miljöproblem och har därför en positiv miljöpåverkan. I processandet av kärnavfall och liknande sker utsläpp av radionuklider, kemikalier och renat avloppsvatten som är mycket små i förhållande till tillåtna nivåer. AB SVAFO årsrapport 2012, organisationsnummer Innehållet i denna årsrapport får inte helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart medium utan tillstånd från AB SVAFO. Produktion: Wildeco. Foto: Fredrik Ekenborg. 21

24 AB SVAFO, Nyköping Telefon

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm.

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm. ÅRSRAPPORT 2013 Innehåll Sid SVAFO i korthet 1 Vd har ordet 2 Organisation och personal 4 Avfallshantering på Studsvikområdet 7 Avveckling av Studvikreaktorerna 8 Avveckling i tre etapper 10 Ranstad 13

Läs mer

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Innehåll. Omslagsbild: Kapning av delar i reaktorbassängen.

Innehåll. Omslagsbild: Kapning av delar i reaktorbassängen. ÅRSRAPPORT 2015 Innehåll Ett angeläget uppdrag 1 VD har ordet 2 Fortsatt stärkt organisation 5 Avveckling av Studsvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Mellanlagring & avfallshantering 11 Avveckling

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste Om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer Drift av kärnkraftsreaktorer är kärnteknisk verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Miljöbalken (1998:808) - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - förordning (1998:905)

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter ska tas om hand och finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften

Läs mer

Anmälan om avgift för 2012 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Anmälan om avgift för 2012 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. GRANSKNINGSRAPPORT 2011-09-01 Vår referens: SSM2011-1803 Författare: Staffan Lindskog, Anna Cato, Andrea Siegers och Menzareta Kopić Lind Fastställd: Björn Hedberg Anmälan om avgift för 2012 enligt lagen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2013:1130 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid AB SVAFO, Hånö Säteri 1:9, Nyköpings kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid AB SVAFO, Hånö Säteri 1:9, Nyköpings kommun 2016-04-27 SV-2016-0020 1 (11) Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Box 1104 131 26 NACKA STRAND Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid, Hånö

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk 17 november 2015 Dagordning Introduktion och presentation av deltagarna Redovisning från Vattenfall - Bakgrund - Projektet - Ansökan ändringstillstånd

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner. Annika Åström

Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner. Annika Åström Vår referens: SSM2013-434 Vårt datum: 2013-08-29 Dok nr: SSM2013-434-5 Författare: Fastställd Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner Annika Åström Granskning av

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2016:8 Utkom från trycket den 26 januari 2016 utfärdad den 14 januari 2016.

Läs mer

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Sida: 1/7 PROMEMORIA Datum: 2011-05-16 Vår referens: SSM2011-153-25 Författare: Eva Folkow, verksjurist Fastställd: Ulf Yngvesson, chefsjurist Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Inledning Finansieringssystemet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Finansiering av kärnkraftens restprodukter

Finansiering av kärnkraftens restprodukter Finansiering av kärnkraftens restprodukter Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter skall finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften i Sverige. Aka-utredningen

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet; SFS 2008:456 Utkom från trycket den 16 juni 2008 Omtryck utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

- Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin

- Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin - Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin Det här är Studsvik Kärnkraftteknik och Nukleär medicin 1 100 anställda i 7 länder Omsättning drygt en miljard kronor Ägarstruktur Aktier och Antal

Läs mer

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel.

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel. Sid 1/4 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 4 december 2009 kl. 10.00 12.00 Plats: Stadshuset, B-salen Närvarande ledamöter:

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:183

Regeringens proposition 2005/06:183 Regeringens proposition 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring Prop. 2005/06:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Lena

Läs mer

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m.m. Med sådan verksamhet avses 1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Inledning Seminarium 2015-03-26 Johan Anderberg Vår vision och verksamhetsidé Vision Ett strålsäkert samhälle Verksamhetsidé Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Regeringsuppdrag att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande

Regeringsuppdrag att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande Rapport Datum: 2016-09-14 Diarienr: SSM2015-5968 Regeringsuppdrag att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande SSM Swedish Radiation Safety Authority SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

Granskningsrapport FKA:s avvecklingsplan

Granskningsrapport FKA:s avvecklingsplan Tillsynsrapport Datum: 2014-05-19 Er referens: FQ-2013-0573 Diarienr: SSM2013-3580 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB F1-3 Ansvarig handläggare: Mathias Leisvik Samråd: Markus Forsberg Godkänt av:

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [6141] I denna förordning avses med naturligt uran: uran som innehåller den i naturen förekommande blandningen av isotoper,

Läs mer

Granskningsrapport. Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Dokumentnr: SSM2014-215-9. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority

Granskningsrapport. Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Dokumentnr: SSM2014-215-9. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority Granskningsrapport Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Ansvarig handläggare: Andrea Siegers, Arbetsgrupp: Helena Laurella, Menzareta Kopic Lind, John Eliasson, Simon Carroll, Heléne Wijk, Catharina

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

12 kap. Strålsäkerhet

12 kap. Strålsäkerhet BILAGA 3 Sida: 1/10 Inledande bestämmelser 12 kap. Strålsäkerhet 1 (1 ) Syftet med bestämmelserna i detta kapitel är att skydda människor och miljön mot skadlig verkan av strålning. 2 (2 ) I detta kapitel

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Granskning för tillståndsprövning av nytt bolag i Studsvik

Granskning för tillståndsprövning av nytt bolag i Studsvik Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-12-18 Diarienr: SSM2015-3715 Granska Nytt bolag i Studsvik Ansvarig handläggare: Lennart Frise Arbetsgrupp: Lennart Frise (RD), Ulf Yngvesson (U), Andreas

Läs mer

&edmontering och rivning av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2

&edmontering och rivning av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 207-03972 207-03-4 3 (20) 3. Rapport - Allmän &edmontering och rivning av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn och 2 Underlag inför fortsattt samråd OKG AB 207-03972 207-03-4 4 (20) 3. Rapport - Allmän Innehållsförteckning

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:1 Frågor och svar per remissinstans Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Bilaga SFR-U K:6 Redovisning av alternativa utformningar

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Redovisning av Plan 2008

Redovisning av Plan 2008 Redovisning av Plan 2008 Per-Arne Holmberg projektledare för planprojektet Kort om SKB Inlämnad dokumentation en översikt SKB:s kalkylmodell SKB:s kalkylmetod Årets utfall 1 Uppdraget 2 SKB:s ägare Fortum

Läs mer