Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard"

Transkript

1 Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet. Skolans standard ska omfatta följande obligatoriska områden: 1. Information innan den studerande är antagen Intresserade ska av skolans hemsida och av övrig kursinformation kunna ta del av följande: mål med kursen Kurs- och utbildningsbeskrivningar, dvs. längre utbildningar som består av flera kurser som läses efter varandra i en viss ordning, är redovisade och kan skrivas ut från skolans hemsida. Samtliga dokument kan också erhållas per brev för den som så önskar. huvudmannens profil statens syfte förekomst av och innehåll i den studeranderättsliga standarden Redovisas i detta dokument avgifter och kostnader under studietiden antagningsprinciper och antagningsprocess vilka intyg, behörigheter och studieomdöme som kan vara aktuella att erhålla på aktuell kurs skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska [1]

2 former för studerandeinflytande drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan 2. Information vid kursstart En studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till följande information: kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter Meddelas samtliga senast vid uppropet då samtliga lärare presenteras för kursdeltagarna kursplan och schema/arbetsplan terminstider och ledigheter riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen frånvaroregler Meddelas samtliga senast vid uppropet då samtliga lärare presenteras för kursdeltagarna rapporteringssystem till t.ex. CSN Meddelas samtliga genom expeditionen senast vid uppropet vad deltagare själv ska tillhandahålla; t.ex. litteratur, instrument, material försäkringar Meddelas samtliga genom expeditionen senast vid uppropet tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Meddelas samtliga genom expeditionen senast vid uppropet etiska regler och ansvar vid användning av sociala media i folkhögskolans lokaler villkor för avstängning och avskiljande den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt [2]

3 Studerande rätt och -inflytande Vi ser på demokratin som en process i ständig förändring. Alla som samverkar på skolan - anställda såväl som studerande - uppmanas att påverka skolans vardag. Skolan har ett elevråd som har direkt insyn i skolans ledning och är representerad i skolans styrelse. Varje sektor utser dessutom sina egna studeranderepresentanter vid behov. Det mest direkta sätt att påverka studierna är att ta upp frågor i klassen. Prata med lärare och/eller ta upp en fråga med kurskamrater. Om du känner att du behöver prata med en utanförstående finns också vår kurator som kan hjälpa dig. Om inget hjälper - hör av dig till rektorn. Dina rättigheter som kursdeltagare styrs dessutom av vår Arbetsmiljöplan och Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard. Arbetsmiljöplanen hittar du på vår hemsida. Önnestad folkhögskola har dessutom en studeranderättslig standard som grund för en anslutning till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Om du tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller undanhållit information kan du vända dig till skolans ledning eller styrelse eller om du fortfarande är missnöjd, FSR. Mer information om FSR hittar du på Stöd och studievägledning Vid behov kan du kontakta vår kurator eller studievägledare. Även din kursansvarige lärare/mentor kan ge dig handledning och stöd i dina studier. Har du behov av personlig assistans på grund av funktionshinder är det i första hand kommunen som svarar för detta i enlighet med LSS och LASS. Vid behov bör du kontakta oss så att vi kan utreda om det finns andra möjligheter för oss att kunna stödja dig. Det finns t.ex möjlighet att ansöka om extra stöd hos Specialpedagogiska myndigheten (SPSM). För dig som inte kan få personlig assistans finns möjlighet att få särskilt stöd genom vår kurator. Vid behov och utifrån dina egna önskemål förmedlar vi gärna stöd för personer med läs- och skrivsvårigheter mm. Även din kursansvariga lärare eller din mentor kan ge dig handledning och stöd i dina studier. IT och Internet Vi har stationära datorer och ett trådlöst nätverk som ger tillgång till Internet. Vid problem med skolans IT-utrustning och kopiatorer kontaktar du någon i personalen. Som studerande på Önnestad folkhögskola får du möjlighet att använda skolans datorer, bl. a. för att kunna surfa på Internet. Använder du skolans dator-, nät- och systemresurser gäller vissa regler. Det finns vissa installerade program på skolans datorer. Du får inte installera eller avinstallera program på datorerna. Behöver du använda något program i dina studier som inte finns installerat, vänligen kontakta oss Kom ihåg att bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras på nätet. Upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller distribueras med tillåtelse från rättighetsinnehavaren. [3]

4 Den som besöker fildelningssajter eller sajter där material publiceras som bryter mot skolans måldokument riskerar du att bli avstängd från skolan. I vissa fall kan ditt surfande på sådana sajter också ha rättsliga följder. För att sköta den dagliga driften samt kontrollera att dessa föreskrifter efterlevs har systemansvarig rätt att inom sitt ansvarsområde utan förvarning övervaka folkhögskolans system och kontrollera innehållet i data som finns lagrat på vår server. Kursledningen har rätt att vid grundad misstanke om regelbrott hindra tillgång till skoldatanätet utan förvarning. Dessutom kan missbruk av skolans datorer leda till avstängning eller avskiljande. Bra att veta Via skolan är du försäkrad mot olycksfall som sker på väg till och från skolan, inom ramen för undervisningen och vid praktikplaceringar. Informera alltid ansvarig personal om olyckor. Om du har frågor, kritik eller förslag som rör din arbetsmiljö kan du alltid kontakta din kursansvarig/mentor eller skolans skyddsombud. Vi vill att skolan ska vara en bra arbetsplats, såväl för dig som kursdeltagare, som för oss som jobbar här. Respektera därför att det bidrar till allas trivsel om vi respekterar varandra och håller skolan ren. Nerskräpning drabbar inte bara vår lokalvårds- och vaktmästarpersonal, utan i förlängningen oss alla. Vi ber dig därför om att respektera våra regler för fimpning, städning i klassrummen och i matsalen mm. Inga klistermärken eller affischer får sättas upp i våra trappuppgångar, på dörrarnas glasrutor eller i hissen! Använd anslagstavlorna!! Drogfrihet Önnestad folkhögskola är en drogfri skola. Allt nyttjande och innehav av narkotika och andra droger är helt förbjudet på skolan. Notera att det gäller även i samband med studieresor, utflykter, studiebesök, kvällsarrangemang m.m. som anordnas i skolans regi. Studerande som bryter mot reglerna kan avstängas från skolan med omedelbar verkan. Vi har all anledning att tillämpa en sträng policy när det kommer till nyttjande av alkohol. Regeln har tillkommit till stöd för de människor som tidigare haft missbruksproblem eller negativa erfarenheter av alkohol i sin omgivning. Vid misstanke om missbruk av narkotika, även utanför skolan och under undervisningsfri tid, kan skolan kräva drogtest av studerande. Avstängning Vår princip är att vi i första hand ska stödja våra studerande, men för att skolan ska fungera för alla krävs att vi rättar oss efter de regler som finns. Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa. Grova eller upprepade brott mot våra skolregler kan leda till avstängning från att delta i undervisningen på folkhögskolan eller till och med i att någon avskiljas för gott från studierna hos oss. Om det uppstår problem och vi tycker att du äventyrar din skolgång hos oss, t.ex. pga. hög frånvaro eller upprepade mindre förseelser, brukar vi kalla till ett samtal och uttala en varning. Vi diskuterar också hur vi kan stödja dig så att du undviker fortsatta problem. Grunder för avstängning eller avskiljande är: [4]

5 alkohol, narkotika/droganvändning eller påverkan i skolan under skoltid annan hantering av droger missbruk av skolans datanät stöld rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annan eller skolans egendom hög frånvaro. Beslut om avstängning och/eller avskiljande fattas av rektorn i samråd med din kursansvarige/mentor. Beslut om avstängning m.m. kan överklagas. Rektors beslut kan överklagas till styrelsen. Som berörd har du rätt att närvara och yttra dig när ditt ärende behandlas. Notera att ett överklagande ska lämnas skriftligt och inom en månad efter det att du har tagit del av det beslut som avses. Om du är missnöjd med skolans beslut kan du också vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). FSR kommer att bedöma om ditt ärende har hanterats korrekt enligt vår egen studeranderättsliga standard. FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. Du når FSR på tel eller på adressen Sekretess och arkivering Uppgifter om en studerandes enskilda förhållanden är belagda med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap. 9. Vi har med andra ord tystnadsplikt, och dokument om dina personliga förhållanden förvaras inlåsta. Vi för endast uppgifter som rör dina studieresultat vidare till annan personal på skolan. Du beslutar annars själv om vilken information om dig som du vill ska kunna lämnas och till vem inom skolan. Skolan lämnar inte personbunden information till utanförstående förutom sådana uppgifter som krävs för att rapportera vår verksamhet till de myndigheter som vi är rapporteringsskyldiga inför, dvs. CSN, Folkbildningsrådet, SCB och sådana myndigheter som skolan har kontakt med av särskilda skäl, exempelvis för speciellt riktade förstärkningsbidrag. Enligt vår policy för arkivering sparas dina ansökningshandlingar hos oss i minst ett år eller så länge du ar studerande här. Handlingar som rör din skolgång hos oss sparas i upp till fem år. Dina kursintyg sparas för all tid. Du kan efter din skolgång beställa kopior på dina intyg mot en administrativ avgift på 150 kronor som skall betalas i förskott. Riktlinjer för studiefrånvaro Alla kursdeltagare bör från början vara medvetna om att studierna på Önnestad folkhögskola förutsätter närvaro. Hög frånvaro (oavsett anledning!) kan leda till att kursen inte anses fullgjord. Dessutom rapporteras ogiltig frånvaro till CSN och detta kan påverka ditt studiemedel. [5]

6 Giltig frånvaro är egen sjukdom och vård av barn (VAB) som har anmälts till expeditionen samma dag samt beviljad ledighet. Sjukdom och VAB anmäls till skolans expedition före frukostrasten samma dag. Också sjukdom/vab under del av dagen ska anmälas till expeditionen eller kursansvarig. Du kan lämna meddelande på skolans telefonsvarare dygnet runt. Vid sjukdom längre än 5 dagar ska sjukintyg uppvisas för. De som har studiemedel ska också anmäla egen sjukdom till Försäkringskassan. VAB behöver däremot inte anmälas till Försäkringskassan. Efter sjunde frånvarodagen ska du dock anmäla det till CSN. Om studieuppehållet är längre än två veckor ska barnets sjukdom styrkas med ett läkaruttalande. Du kan även ansöka om ledighet hos din kursföreståndare. Detta gör du dock alltid i förväg! Kursföreståndaren beviljar ledighet för 1 dag. Längre ledigheter beviljas av rektor i samråd med kursansvarig/mentor och bedöms individuellt. Begäran om längre ledighet måste göras till kursföreståndaren minst 3 veckor i förväg. Studerande som under skoltid arbetar med sina studier på annat ställe än skolan, t.ex. under studiebesök, intervjuer, besök på bibliotek m.m. ska komma överens om detta med berörd lärare. All annan frånvaro är ogiltig Din frånvaro rapporteras rutinmässigt till CSN och kan påverka ditt studiemedel. OBS! Frånvaro längre än 15 dagar i sträck betraktas som studieinaktivitet och meddelas till CSN. Det innebär att man inte har rätt till studiemedel under den inrapporterade perioden. Om din frånvaro överstiger en viss gräns, 15 %, kontaktas du av kursansvarig/mentor. Personligt samtal med kursansvarig/mentor och rektorn (eventuellt även med kuratorn eller SYV:en) kan också ske. Därefter beslutar rektorn i samråd med kursansvarig/mentor om en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kan innebära regelbundna samtal med kurator/ kursansvarig/mentor. Uppföljning av åtgärderna sköts av kursansvarig/mentor och rektorn. Om kursdeltagaren inte accepterar åtgärderna, bryter mot en överenskommelse eller på annat sätt motsätter sig beslutet kan rektorn besluta om tillfällig avstängning eller avskiljande. Frågor? Om du har frågor kring våra rutiner och regler - ställ dem helt enkelt till någon av oss! De flesta frågor som du kan tänkas ha kring dina studier hos oss kan du ställa i klassrummet. Dina lärare, inte minst din kursansvarig/mentor, svarar gärna på det mesta. 3. Deltagarinflytande och studeranderätt Folkhögskolan ska beskriva formerna för studerandeinflytande. Folkhögskolan ska ange vilket stöd en studerande kan få genom studerandeorganisation eller liknande, i frågor som rör skolans studeranderättsliga standard, klagomålshantering, konflikthantering och överklagan. Skolan ska ha en tydlig beskrivning över vart man vänder sig om man är missnöjd med sin studiesituation. Önnestads folkhögskolas grundläggande riktlinjer för demokrati och inflytande finns i skolans policy och styrdokument, exempelvis skolans reglemente. Samtliga dessa dokument finns att läsa och ladda ner från skolans hemsida. [6]

7 Utöver dessa riktlinjer så anordnas varje läsår ett antal aktiviteter som till stor del organiseras av deltagarna själva, exempelvis är festkommitténs, kulturkommitténs och resekommitténs verksamheter sådana. 4. Avgiftsfri undervisning I förordningen om statsbidrag till folkbildningen, 7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/material som skolan tillhandahåller. Se Folkbildningsrådets kriterier för Avgiftsfri undervisning fr. o m läsåret 2010/2011. Folkhögskolan måste informera tydligt om vilka kostnader som är obligatoriska vid deltagande i skolans kurser. Sådan information ska finnas redan vid söktillfället. En detaljerad specifikation av samtliga kostnader ska kunna ges vid begäran. Om schablonavgifter, för t.ex. material, tas ut, ska det vara möjligt för den studerande att bedöma om det tillhandahållna materialet motsvarar avgiften. En sammanställning av vad det kostar att studera vid Önnestads folkhögskola redovisas på skolans hemsida. Sidan justeras fortlöpande och särskilt inför varje läsår. Den som så önskar kan också få en sammanställning sänd per post till sin hemadress. 5. Intyg Rutiner för intyg ska upprättas. Den studerande ska informeras om villkor för intyg, om regler för studieomdömessättning och om vilken uppföljning som sker under kurstiden. Den studerande ska erhålla intyg och studieomdöme i anslutning till kursens avslutning om villkoren för intyg/studieomdöme är uppfyllda. Önnestads folkhögskolas riktlinjer för att sätta omdömen och behörigheter redovisas på skolans hemsida. Utöver dessa erhåller alla kursdeltagare som slutför en kurs eller längre utbildning ett kursintyg alternativt utbildningsbevis från skolan i samband med avslutningen. Kursintyget alternativt utbildningsbeviset redovisar då också vilka behörigheter som erhållits och alternativt vilket omdöme som meddelats kursdeltagaren. Den som i början av läsåret är antagen till viss kurs får en skriftlig bekräftelse på detta och därmed också en inbjudan till uppropet, med tid och plats för detta. Den som är inskriven på kurs eller längre utbildning kan på begäran få ett studieintyg som redovisar på vilken kurs alternativt utbildning deltagaren är inskriven och under vilken tid kursen alternativt utbildningen beräknas pågå. Denna typ av intyg kan behövas för att styrka studier gentemot exempelvis Skånetrafiken eller myndigheter av olika slag. Den som efter avslutade eller avbrutna studier önskar ett intyg för att styrka en viss studieperiod kan av motsvarande skäl få ett sådant intyg över den tid som deltagaren deltagit i undervisningen alternativt utbildningen. [7]

8 6. Om en kurs upphör eller ställs in Skolan ska ha tydliga regler och rutiner för vad som händer då en kurs upphör eller ställs in. Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, så ska den sökande informeras om detta vid antagningen. För att undvika missförstånd ska en studerande vid antagningen få tydligt besked om för vilken kurslängd antagningen gäller. Tidigare års kursdeltagare skall kunna komplettera behörigheter under läsåret efter det att de slutat eller kursen har upphört i de fall kompletteringen är av ringa omfattning. Har kursen emellertid väsentligen förändrats till sitt innehåll eller struktur kan komplettering endast ske om det finns särskilda skäl för detta. Exempel på sådana skäl är om kursen ingår som en del i en längre utbildning som inte kan slutföras om komplettering inte kan ske. I de fall en kurs ställs in, exempelvis beroende på för få sökande eller att den ersatts av en annan kurs med väsentligen annorlunda kursinnehåll skall eventuella sökande meddelas snarast möjligt. I de fall sökande lider ekonomisk skada som det kan styrkas är en följd av sen information till sökande kan den sökande ansöka om ekonomisk kompensation för skadan. 7. Utvärdering Skolan har ansvar för att utvärderingar genomförs. De studerande ska informeras om formerna för utvärdering och uppföljning. Skolan genomför varje läsår två typer av utvärderingar, dels utvärderas varje kurs genom att deltagarna efter kursens slut anonymt får fylla i en kursvärdering. I slutet av varje läsår erbjuder också skolan alla kursdeltagare att fylla i en webb -enkät med mera övergripande frågor. Denna enkät sammanställs sedan tillsammans med flera andra skolor för att ge tillfälle till jämförelse med andra folkhögskolor. 8. Försäkringar Folkhögskolan ska ange vilka försäkringar som finns för de studerande. Skolan redovisar till lärare och samtliga kursdeltagare vilka försäkringar skolan har och vad de täcker. Särskild information ges också till samtliga som studerar i längre utbildningar och andra kurser med inslag av praktik. 9. Disciplinära åtgärder Folkhögskolan ska upprätta och informera om sitt regelverk för disciplinära åtgärder. Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan. Ett beslut om avskiljande innebär att deltagaren avskrivs från skolan. Reglerna för varning, avstängning och avskiljande bör vara konkreta. Dessutom måste de beskriva vad som kan ligga till grund för dessa åtgärder. För att en studerande ska kunna avskiljas från internatet måste regler för internatboende antagits och gjorts kända för den boende vid kursstart. Dessutom måste ett individuellt avtal finnas. [8]

9 När det gäller disciplinära åtgärder kan sådana vara av två slag, antingen efter fysiskt våld eller hot om sådant eller efter missbruk eller försummelse av något slag. Den förra typen av disciplinära åtgärder i samband med våld och hot om våld regleras detta i skolans arbetsmiljöpolicy. När det gäller missbruk eller försummelse av något slag finns anvisningar i vissa delar också i skolans arbetsmiljöpolicy. När det berör varning, avstängning och avskiljande finns däremot särskilda regler och riktlinjer för hur en sådan process bör hanteras. Förutsättningarna för redovisas bland annat i Studiekontrakt för Önnestads folkhögskola samt i skolans arbetsmiljödokument. Dokumentens syften är att skapa förutsättningar för en så god studiemiljö som möjligt för både kursdeltagare och personal vid Önnestads folkhögskola. Den grundläggande arbetsmiljöpolicyn och studiekontraktet kan laddas ner från skolans hemsida. Observera att ingen kursdeltagare behöver från början ingå något studiekontrakt, först när det finns särskilda skäl för detta. Sådana skäl kan vara att det uppkommit en situation då deltagaren tydligt åsidosatt de umgängesregler som alla fått ta del av vid läsårsstarten. 10. Arkiv- och sekretessregler Folkhögskolan ska ha regler för hur studerandeuppgifter, beslut och handlingar ska bevaras och gallras. För SKL-folkhögskolor gäller förvaltningslagen. RIO-folkhögskolor upprättar en särskild arkivordning. Folkhögskolan ska ha regler för hur offentlighet och sekretess handläggs av skolan och hur skolan handlägger skyddade identiteter. För SKL-folkhögskolor gäller sekretesslagen. RIO-folkhögskolor upprättar en särskild ordning för ändamålet. Önnestads folkhögskola faller formellt varken inom ramen för Arkivlagen, (SFS 1990:782), eller Offentlighets- och sekretesslagen, (SFS 2009:400). Skolan har emellertid beslutat att det är rimligt att i tillämpliga delar tillämpa dessa lagstiftningar eftersom skolans verksamhet är till övervägande delen finansierad av allmänna medel och dessutom beroende på att Folkbildningsrådet i fråga om fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund faller inom ramen. När det gäller personuppgifter följer skolan den lagstiftning som reglerar sådana, nämligen Personuppgiftslagen, (SFS 1998:204), såvida inte annan lagstiftning bestämmer annat. Önnestad som ovan Bengt Lindner Rektor [9]

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard 1. Information innan den studerande är antagen 2. Information vid kursstart 3. Deltagarinflytande och studeranderätt 4. Avgiftsfri undervisning 5.

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Datum: Studeranderättslig standard

Datum: Studeranderättslig standard Datum: 2017-01-24 Studeranderättslig standard Studeranderättslig standard Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard sammanfattar dina och skolans rättigheter och skyldigheter under din tid

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan I det här dokumentet får du som deltagare på Glokala folkhögskolan en översikt för dina rättigheter och skyldigheter. Innehåll: 1.

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Avser statsbidragsfinansierad kursverksamhet som är 15 dagar eller längre. Beslutad av styrelsen för Sigtuna folkhögskola 2010-12-08 Följande information

Läs mer

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 1 Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard Innehåll Huvudman... 2 Statens syfte... 2 Förekomsten av den studeranderättsliga standarden...

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Läsåret 2012/2013 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Studeranderättslig standard 2016 Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Sjöviks folkhögskola Enligt beslut i Sjöviks folkhögskolas styrelse 2016-01-27 Ordförande: Els-Marie Carlbäcker Rektor:

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2016

Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-05-07 RS140258 Torbjörn Svanberg, FC Skolförvaltningen 035-134813 Regionstyrelsen Studeranderättslig standard Förslag till beslut Regionstyrelsen antar Katrinebergs

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15

Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola för deltagare i

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden 1 Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna

Läs mer

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Innehåll Statens syfte med stöd till folkbildningen... 3 Kurs- och öppettider samt lunch och fika... 4 Kurs- och läsårstider... 4 Öppettider...

Läs mer

Valjevikens folkhögskola Receptionen Lärare timme/deltid

Valjevikens folkhögskola Receptionen Lärare timme/deltid Dokumentnamn: QIF 7.5.19 Folkhögskolornas Studierättsliga Råd Sida 1 av 16 Receptionen Växel Telefon: 0456-151 15 Skoladministratör Telefon: 0456-329 56 Epost: monica@valjeviken.se Valjevikens folkhögskola

Läs mer

Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola

Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola Studeranderättslig standard för Brunnsviks folkhögskola Antagen 2013-04-09 av Styrelsen för Brunnsviks ideella folkhögskoleförening 1 Innehåll Sid 1. Statens syfte med Folkhögskolan 3 2. Huvudman och skolans

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna en

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Antagen av styrelsen 120619 Studeranderättslig standard Skolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Innehåll 1. Statens syfte med folkhögskolan... 2 2. Huvudmannens profil... 2 3. Tillgänglighet... 2 4. Antagningsprinciper och antagningsprocess...

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Välkommen till Hagabergs folkhögskola

Välkommen till Hagabergs folkhögskola Information till kursdeltagare läsåret 2015/2016 Välkommen till Hagabergs folkhögskola I detta dokument finns information om mycket som är bra att känna till för kursdeltagare på Hagabergs folkhögskola,

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015 Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola 2014-10-31 Sid 1(11) Innehållsförteckning Studeranderättslig standard... 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Välkommen till Sigtuna folkhögskola

Välkommen till Sigtuna folkhögskola Välkommen till Sigtuna folkhögskola I det här dokumentet hittar du det mesta som är bra att veta om Sigtuna folkhögskola, vårt sätt att arbeta och våra regler samt dina rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning 2014 Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Information innan den studerande är antagen... 3 Övergripande, skolgemensam information... 3 Huvudmannens profil... 3 Statens syfte... 3 Förekomst av och innehåll

Läs mer

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson +46155247088 2012-11-28 KN-KUS12-173-2 Eskilstuna folkhögskola Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Studerandes ra ttigheter

Studerandes ra ttigheter Studerandes ra ttigheter Läsåret 2016/2017 Det här häftet om studerandes rättigheter har arbetats fram av personalen på Folkhögskolan i Angered och fastställts av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Ansökan till Sommarkursen 2018

Ansökan till Sommarkursen 2018 Skolans noteringar ÅÅ-MM-DD / sign Antagen Antagen till reservplats Ej antagen webb Ankomstdatum Besked sänt Besked sänt Bekräftat antagning Anm avgift betald Återbud Ansökan till Sommarkursen 2018 Kurser

Läs mer

Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!... 2

Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!... 2 I det här dokumentet hittar du information om skolans struktur, våra regler och dina rättigheter och skyldigheter som studerande vid Scouternas folkhögskola. Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!...

Läs mer

Välkommen till Ölands Folkhögskola!

Välkommen till Ölands Folkhögskola! Välkommen till Ölands Folkhögskola! Detta dokument innehåller sådant som är bra att veta om Ölands Folkhögskola. Vårt sätt att arbeta, våra regler samt dina rättigheter som studerande. Skogsby 2011 Ölands

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Gymnasieelever vid folkhögskola

Gymnasieelever vid folkhögskola Cirkulärnr: 2005:74 Diarienr: 2005/1754 Handläggare: Laina Kämpe, Eva-Lena Arefäll, Mats Söderberg Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2005-08-03 Mottagare: Ansvarig för gymnasieskolan

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Välkommen till Sommarkursen. Glimåkra folkhögskola. 30 juni - 18 juli 2014. Glimåkra folkhögskola

Välkommen till Sommarkursen. Glimåkra folkhögskola. 30 juni - 18 juli 2014. Glimåkra folkhögskola Välkommen till Sommarkursen Box 115 280 64 Glimåkra E-post: info@glimnet.se tel. 044-448 19, 448 00 För mer information se skolans hemsida www.glimnet.se 30 juni - 18 juli 2014 På Sommarkursen får du;

Läs mer

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09 Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka 2015

Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka 2015 Skolans noteringar ÅÅ-MM-DD / sign Antagen Antagen till reservplats Ej antagen webb Ankomstdatum Besked sänt Besked sänt Bekräftat antagning Anm avgift betald Återbud Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö 1 DEFINITION Med droger avses tobak (cigaretter och snu), alkohol, narkotikaklassade preparat samt medel som används vid sniffning. Det gäller även

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola

För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola rättigheter och skyldigheter I folkhögskolans studeranderättsliga standard står vilka rättigheter och skyldigheter du har som studerande på Sigtuna folkhögskola.

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Eskilstuna folkhögskolas studeranderättsliga standard Viktiga telefonnummer och adresser... 2

Eskilstuna folkhögskolas studeranderättsliga standard Viktiga telefonnummer och adresser... 2 Titel Dokumentkategori Styrande dokument 1(12) Upprättad av Godkänd av Daniel Berton Distribuerad av Giltig fr.o.m. Filnamn styr_dok104.doc Distribuerad den Giltig t o m 2017-05-17 Utgåva 8 Eskilstuna

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Reviderade Ordningsregler vid Bessemerskolan

Reviderade Ordningsregler vid Bessemerskolan Reviderade 20160808 Ordningsregler vid Bessemerskolan Information om dessa ordningsregler Information om skolans ordningsregler lämnas till såväl föräldrar (ansvarig är rektor) som till elever (ansvarig

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola

Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola beslutad av styrelsen den 2 Innehåll 1. Information innan den studerande är antagen... 3 2. Mål, kursplan, terminstider och ledigheter... 3 3. Avgifter

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Drogpolicy för Helixgymnasiet

Drogpolicy för Helixgymnasiet 1(6) Drogpolicy för Helixgymnasiet Bakgrund På Helixgymnasiet bryr vi oss om våra elever och deras framtid. Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht 2016/Vt 2017 /Sundlerhälsan 2016-12-08 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Fokus på Verksamhetsrapporte ringen

Fokus på Verksamhetsrapporte ringen Fokus på Verksamhetsrapporte ringen del 2 april 2016 Utöver insändning och sista datum för korr Påminnelse via mail från SCB Statistikrapport alt. skolrapport och Lägesrapport skickas till alla skolor

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer