Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard"

Transkript

1 Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet prövas hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Specifik information för filialen i Örebro finns på sidan 3 och vidare Information Skolan är skyldig att vid rekrytering till kurser ge tydlig och tillräcklig information om innebörden av de studier till vilka studerande rekryteras. På samma sätt ska skolan ge tydlig information om villkor för studierna och för boendet på skolan. Informationen finns på vår hemsida: samt i vårt prospekt. Den som har antagits till skolan får före kursstart ett informationsmaterial för påläsning (bifogas) Under första inskolningsveckan har kursföreståndaren en muntlig information på det informationsmaterial som varje kursdeltagare får. Rektor besöker varje klass och informerar samt för en dialog kring skolans bestämmelser. Kostnader Skolan är skyldig att ge avgiftsfri utbildning i enlighet med folkhögskoleförordningen. Skolan är skyldig att ge tillräcklig information om de kostnader som är förknippade med studiegången och som studerande måste betala (t ex litteratur, studieresor). Se vår hemsida: (finns även i prospekt, antagningsbesked och sommarbrev) Antagningsprinciper/rutiner Skolan fattar själv beslut o Rektor beslutar på rekommendation av kursföreståndare/antagningsgrupp. Den som fått sin ansökan avvisad kan begära att få sin ansökan prövad på nytt av rektor/kursföreståndare. Behörigheter Skolan är skyldig att vid kursstart skriftligt och muntligt upplysa studerande på allmänna kurser om förutsättningar för behörighetsgivning. Studerande ska vid kursstart klargöra för sin kursföreståndare vilka behörigheter man avser att uppnå. Kursföreståndare bedömer i samverkan med berörda lärare och rektor när behörigheter kan utfärdas. Studerande som inte uppnått önskad behörighet, kan vända sig till rektor och önska att begäran ska prövas på nytt. Mer om behörigheter finns Studieomdöme Kursföreståndare ska vid kursstart upplysa såväl skriftligt som muntligt om kriterier för omdömessättning. Kursomdömen fastställs inför terminsslut. Det pedagogiska rådet fastställer studieomdömen under ledning av rektor. Rådet är gemensamt ansvariga för det fattade beslutet. Studerande har möjlighet att överklaga till rektor som beslutar om frågan ska tas upp till förnyad prövning av det pedagogiska rådet. Beslut om förändring kan endast beslutas av det pedagogiska råd som fastställt det tidigare omdömet. Ett omprövat beslut kan inte överklagas.

2 Sidan 2 av 5 Forts. Studieomdöme Studerande har rätt att avstå från att bli bedömd vid omdömessättningen men kan då heller aldrig senare bli omdömessatt på kursen. Studerande har också möjlighet att begära att ett givet omdöme inte delges men bevaras av skolan för att kunna lämnas ut senare. Mer om studieomdöme kan läsas på: (samt i sommarbrev) Kursintyg Studerande som fullföljt kursen erhåller ett skriftligt kursintyg. Mer än 20 % frånvaro innebär normalt att kursen anses ej fullgjord. Intyg kan utfärdas för de delar som man deltagit i. Mer finns att läsa på: Studerandeinflytande Skolans beslutsorgan för kursdeltagare är skolrådet. I skolrådet deltar en representant från varje klass samt rektor och vaktmästare. Frågor till skolrådet bereds i klassråden. I basenhetsrådet (skyddskommittén) deltar av kårstyrelsen utsedda elevskyddsombud. De studerandes arbetsmiljö och rättigheter ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan. Skolan uppmuntrar till delaktighet. Se även: Drogkontrakt Alla studerande på våra kurser ska skriva på ett kontrakt om att man ställer up på skolans regler om att inte använda droger eller alkohol på skolans område eller på skoltid. Det är inte heller tillåtet att inneha droger eller alkohol inom skolans område. Den som bryter mot skolans drogpolicy blir avstängd från vidare studier och boende på internatet blir avstängd från internatet.drogpolicyn hittar du på (finns i antagningsbeskedet och sommarbrevet). Datakontrakt Samtliga studerande får underteckna ett kontrakt som klargör reglerna för användande av Internet mm. Vid brott mot kontraktet avstängs kursdeltagaren från Internet. Kontraktet finns på: Rapport till CSN Skolan rapporterar till CSN när studerande inte fullgör sina studier i den omfattning som angivits eller helt avbryter studierna. Detta leder till indragna studiemedel. Innan skolan rapporterar till CSN meddelas den studerande om att sådan rapportering är på väg att ske. Sådant meddelande lämnas per brev till den adress som den studerande har uppgivit. Skolan påtar sig inget ansvar för att eftersöka en frånvarande studerande. Avstängning från undervisning Studerande som missköter sina studier kan avstängas från fortsatta studier (vid stor frånvaro eller vid brott mot skolans policydokument). Ett sådant beslut ska ha föregåtts av såväl först en muntlig och sedan en skriftlig varning direkt till den studerande. Beslut om skriftlig varning och avstängning fattas av rektor i samråd med kursföreståndare och andra berörda. Avstängning från boende Se hyreskontrakt på

3 Sidan 3 av 5 Kränkande särbehandling Skolan är skyldig att inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ha beredskap att hantera frågor om mobbning, hot mm som riktas mot de studerande. Skolan har en handlingsplan för kränkande särbehandling. Se Utvärdering och kvalitetsarbete Som studerande har du möjligheten att påverka verksamheten genom ett antal deltagarundersökningar såsom kursutvärderingar, arbetsmiljöenkäter samt vid en utvärderingsdag av hela skolans verksamhet. Rektor informerar vid kursstart om de utvärderingar som kommer att genomföras. Sekretessfrågor Som landstingsskola lyder vi under offentlighetsprincipen och omfattas av sekretesslagstiftningen. Filialen i Örebro Filialen bedriver en 4-årig tolkutbildning och en 36-veckors teckenspråkslinje. Tolkutbildningen är en eftergymnasial yrkesutbildning vars mål är att utbilda teckenspråks- och dövblindtolkar. På filialen finns också distanskurser på kvartsfart i teckenspråk samt syntolkutbildning på distans. Information Skolan är skyldig att vid samband med antagning till utbildningen ge tydlig information om utbildningens mål, beskriva upplägg och innehåll samt hur kunskapsprövning sker under utbildningens gång. Då det är en yrkesutbildning så sker kontinuerlig prövning, genom avstämningar, av de studerandes färdigheter mot de för utbildningen uppställda delmålen. Skolan bör också informera om skillnaden mellan ett utbildningsbevis och ett intyg på genomförda studier (se rubrik Utbildningsbevis/kursintyg nedan). Skolan bör vidare redogöra för vad som gäller angående frånvaro. Under sommaren får de studerande brevledes information om detta samt om kommande kostnader kopplat till utbildningen. Vid kursstart får samtliga studerande en informationspärm samt muntlig information av pedagogisk samordnare och biträdande rektor. På teckenspråkslinjen så är målen mer individanpassade och kursen syftar till att uppmuntra till vidare studier i eller arbete med teckenspråk. Information till de studerande på teckenspråkslinjen förmedlas via samma kanaler som ovan, via välkomstbrev på sommaren, informationspärm vid kursstart samt muntlig information. Kostnader Skolan är skyldig att ge avgiftsfri utbildning i enlighet med folkhögskoleförordningen. Skolan är också skyldig att informera om de kostnader som tillkommer i form av litteraturinköp, samt ev. merkostnader i samband med praktik etc.

4 Sidan 4 av 5 Antagningsprinciper/rutiner Skolan fattar själv beslut om antagning av studerande till utbildningen/kursen utifrån den sammantagna bedömning som kollegiet gör under ledning av biträdande rektor. Under antagningsdagen sker intervjuer samt praktiska och teoretiska övningar som syftar till att komplettera de formella ansökningshandlingar (t.ex. intyg på allmän behörighet för högskolestudier) som sökanden skickat in. För antagning till teckenspråkslinjen så kallas de sökande enbart till intervju. De som fått sin ansökan avvisad kan begära att få sin ansökan prövad på nytt av rektor. Avstämning avrådan Biträdande rektor och/eller pedagogisk samordnare ska vid utbildningens början och fortlöpande varje termin informera de studerande om vilka kriterier som gäller för avstämning av de olika delmålen. Den studerande ska vara informerad om vad som krävs för att skolan ska kunna rekommendera henne/honom att fortsätta sina studier respektive vilka kriterier som gäller för avrådan. Om den studerande ej uppnått de av utbildningen särskilda delmålen under steg 1 (språk- och realiadelen), så är möjligheterna att klara av det som krävs under de tolkningsövningar som genomförs på steg 2 (den sk yrkesdelen) tämligen begränsade. Den studerande har då rätt att i god tid få information om under vilka förutsättningar hon/han tar studielån. Utbildningsbevis och kursintyg De studerande som uppnått erforderliga mål för tolkutbildningen erhåller ett utbildningsbevis. De som blivit avrådda från att fortsätta och ej uppnått utbildningens mål eller på andra grunder valt att avbryta utbildningen erhåller ett intyg på genomförda studier. De som läser teckenspråkskursen om 36 veckor erhåller ett kursintyg. Studerandeinflytande Skolan uppmuntrar till studerandeinflytande och har ett studeranderåd och ett kursråd. På kursrådet, som hålls 2 ggr/termin, deltar representanter för de studerande och för personalgruppen. Skolan har som målsättning att de studerande ska ha två skyddsombud som tillsammans med skolans huvudskyddsombud arbetar för ständig förbättring av arbetsmiljön utifrån ett hälso- och miljöperspektiv. Utvärdering och kvalitetsarbete Skolan utvärderar undervisningen på olika sätt genom ett antal deltagarundersökningar i form av enkäter. Bitr. rektor informerar vid utbildningens början om de utvärderingar som kommer att göras under läsåret. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som ger extra statsbidrag har en avdelning som utför tillsyn. MYH:s avdelning för detta ligger i Hässleholm och den är skild från utbildningsavdelningen i Västerås som fördelar statsbidraget. En första inledande tillsyn gjordes hösten 2013 på samtliga sju folkhögskolor som bedriver teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning. Datakontrakt På filialen finns en mängd datorer som används av de studerande. De studerande får underteckna ett kontrakt som klargör reglerna för användandet av Internet m.m. Vid brott mot kontraktet kan den studerande komma att bli avstängd från Internet. Se vår hemsida:

5 Sidan 5 av 5 Rapport till CSN Skolan rapporterar till CSN när den studerande inte fullgör sina studier i den omfattning som angivits eller helt avbryter studierna. Detta leder till indragna studiemedel. Innan skolan rapporterar till CSN meddelas eleven om att sådan rapportering är på väg att ske. Skolan informerar både muntligt och skriftligt om detta. Den skriftliga informationen sänds till den adress som den studerande lämnat till skolan. Kränkande behandling Skolan är skyldig att inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ha beredskap att hantera frågor om mobbning, hot mm som riktas mot/mellan studerande. Skolan har en handlingsplan mot kränkande särbehandling. Ansvarig för detta är ledningsgruppen. Se vår hemsida:

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning 2013 www.fellingsbro.fhsk.se www.orebroll.se Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s.10-11 Kursverksamhet

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m läsåret 2015/2016 Innehåll 3 Välkommen till SVF! 4 Läsåret 2015/2016 5 Personal, linjeledare 6 Allmänt om SVF och folkbildning

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer