-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning"

Transkript

1 -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014

2 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/ Vision/Musiklinjens mål Visionen för skolans verksamhet är: "Sommenbygdens folkhögskola med öppna sinnen för demokrati, folkbildning, jämställdhet och kultur." Med öppet sinne för framför allt kultur formuleras målen för -Musik på distans-: a) att genom undervisning, 25% deltid, på distans med månadsvisa skolträffar ge ca 8 kursdeltagare en bred musikalisk teoretisk och praktisk grund att stå på b) ge deltagaren möjlighet att utveckla och fördjupa sin förmåga att uttrycka sig i musik c) via en profilering mot förberedande pedagogik erbjuda möjlighet för deltagare att förbereda sig inför antagningsprov till musikhögskolornas lärarutbildning d) främja deltagarens egna personliga utveckling och framtida roll som kulturbärare i samhället Antagning För att studera på -Musik på distans- måste deltagaren ha gjort en godkänd antagningsintervju. Antagningsbesked meddelas senast fredag 30 augusti 2013, deltagaren bekräftar sin plats genom att betala en anmälningsavgift på 500:-. Anmälningsavgiften räknas bort från den serviceavgift på 1.000:-/läsår som betalas i samband med kursen. Vid antagningsintervjun finns möjlighet att ställa frågor till den sökande, bland annat om tidigare musikalisk erfarenhet, framtidsplaner samt förutsättningar och förväntningar på den sökta utbildningen -Musik på distans-. Intyg/Omdöme I intyget för -Musik på distans- redovisas kursinnehåll samt närvaro. Kursintyg delas ut till deltagare efter läsårets slut. I intyget anges också om vissa uppgifter/beting inte är godkända/inlämnade. Vid Mindre God närvaro och/eller om uppgifter/beting inte är inlämnade kan kursansvarig i samråd med musiklärare välja att inte dela ut intyg till deltagare. Först efter att uppgifter/beting är godkända/inlämnade samt efter att deltagaren uppvisat godkänd (praktisk- och/eller teoretisk nivå) i respektive ämne kan intyget delas ut. Deltagare på -Musik på distans- ges inget omdöme. Kriterier för att bli godkänd i enskilda ämnen finns redovisat i respektive kursplan, se nedan. Närvaro Under kurstiden arbetar deltagaren på egen hand (på distans) med veckovis utdelade uppgifter. En gång i veckan kommunicerar deltagare och handledare via mail/chat/skype eller motsvarande. Dessutom innehåller kursen gemensamma skolträffar, en dag per månad. Vid dessa träffar redovisar deltagare givna uppgifter samt får lektionsgenomgång av kommande kursmoment. De gemensamma, månadsvisa skolträffarna är obligatoriska och kan bara i undantagsfall ersättas av annat sätt att redovisa givna uppgifter. Närvaro vid kursstart samt kursavslutning är också obligatorisk för deltagare. Vid längre perioder av frånvaro från skolarbete och/eller obligatoriska skolträffar, till exempel på grund av sjukhusvistelse, ges bara i undantagsfall möjlighet att genom separata uppgifter och beting, läsa in del av kursen i efterhand.

3 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #3 Avskiljande Alla månadsvisa skolträffar samt kursstart och kursavslutning är obligatoriska och närvaron på dessa skall vara 100%. Om deltagares närvaro är låg och/eller om deltagarens distansarbete är otillräckligt, trots varning från kursansvarig, finns risk för avskiljande från utbildningen. Följande flödesschema, i 5 steg, tillämpas i fråga om avskiljande: 1) samtal med mentor och/eller kursansvarig 2) varning från kursansvarig 3) samtal med rektor 4) skriftlig varning från rektor samt upprättande av ett närvarokontrakt samt en plan för hur deltagaren skall kunna komplettera missad undervisning/redovisning 5) avskiljande från utbildningen. Övriga möjliga orsaker till deltagares avskiljande, utöver bristande närvaro, finns i skolans övergripande information. Mentorssamtal Mentorssamtal erbjuds minst en gång per termin, samt vid behov. Utrustning/Instrument Sommenbygdens folkhögskola kan inte erbjuda personliga instrument för kursdeltagaredeltagare. Deltagare förväntas ha egen tillgång till ackordinstrument samt dator med internetanslutning. Kurslitteratur, undervisningsmaterial och papperskopior samt viss programvara ingår i serviceavgiften. Vid de gemensamma skolträffarna ges möjlighet att låna skolans utrustning. -Musik på distans- schemalagda skolträffar För läsåret är följande obligatoriska skolträffar på Sommenbygdens folkhögskola planerade: - Måndag 2 september kursstart/information - Fredag 27 september redovisning/genomgång - Fredag 25 oktober redovisning/genomgång - Fredag 22 november redovisning/genomgång - Fredag 20 december redovisning/genomgång - Fredag 31 januari redovisning/genomgång - Fredag 28 februari redovisning/genomgång - Fredag 28 mars redovisning/genomgång - Fredag 2 maj redovisning - Fredag 13 juni kursavslutning/utvärdering

4 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #4 -Kursplan för -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014- Teori Syftet med teoriundervisningen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper i musikteori. De teoretiska kunskaperna skall fungera som bas för inlärning och förståelse av andra ämnen/moment, exempelvis: gehör, ensembleledning, arrangering, komposition. Av vikt är att deltagaren lär sig förstå musikaliska samband och strukturer med hjälp av sina teoretiska kunskaper. Moment som ingår i kursen är: musiklära, notation, melodi-, rytm- och harmonilära inom visa, pop och jazz. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande i samband med handledarkommunikation och vid skolträffar samt skriftligt en gång per läsår. Godkänd nivå: a) en påbörjad egen personlig, musikalisk utveckling b) eget arbete på distans med uppgifter och beting c) redovisning vid de gemensamma, obligatoriska skolträffarna. Undervisande lärare i Teori: Ella Hurtig Gehör Syftet med gehörsundervisningen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina gehörskunskaper vad avser grunder i rytmer, melodier och ackord. Momenten härma, sjunga från notbild samt lyssna och notera (diktat) ges stort utrymme. Av vikt är att deltagaren får hjälp med tips, idéer och övningar så den egna gehörsutvecklingen främjas. Deltagarna lär sig utforma personliga strategier för arbetet med, och lösandet av gehörsmässiga problem. Repetition, nötning och egen övning är centralt för deltagarens progression. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande i samband med handledarkommunikation och vid skolträffar samt skriftligt en gång per läsår. Godkänd nivå: a) en påbörjad egen personlig, musikalisk utveckling b) eget arbete på distans med uppgifter och beting c) redovisning vid de gemensamma, obligatoriska skolträffarna. Undervisande lärare i Gehör: Joakim Sandén Ackordinstrument piano/gitarr Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att förbättra sina kunskaper på ackordinstrument, för att till exempel vara bättre förberedd vid antagningsproven till musikhögskolan. Kunskaper i ackordinstrument behövs även för att få en övergripande förståelse för de musikaliska grunderna. Moment i kursen är att bli bättre på att läsa såväl noter som ackordbeteckningar och att kunna sjunga/ackompanjera sig själv samt spela tillsammans med andra. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande i samband med handledarkommunikation och vid skolträffar samt skriftligt en gång per läsår. Godkänd nivå: a) en påbörjad egen personlig, musikalisk utveckling b) eget arbete på distans med uppgifter och beting c) redovisning vid de gemensamma, obligatoriska skolträffarna. Undervisande lärare i Ackordinstrument: Ella Hurtig & JoakimSandén Ensembleledning Syftet med kursen är att förberedas i rollen som deltagare samt ledare i musikalisk ensembleverksamhet. Deltagaren får en introduktion i spel på de instrument som ingår i en kompsektion (trummor, bas, gitarr, piano, sång). Samspel, kommunikation, initiativförmåga samt musikalisk instudering är centrala moment i kursen. Deltagaren tränas att delta och instruera musikstycken i olika genrer samt skiftande instrumentkombinationer. För de deltagare som vill kan kursen inriktas mot att träna sökningsmomenten som ingår vid antagningsproven

5 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #5 till högre utbildningar, exempelvis musikhögskolornas lärarutbildningar. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande i samband med handledarkommunikation och vid skolträffar samt skriftligt en gång per läsår. Godkänd nivå: a) en påbörjad egen personlig, musikalisk utveckling b) eget arbete på distans med uppgifter och beting c) redovisning vid de gemensamma, obligatoriska skolträffarna. Undervisande lärare i Ensembleledning: JoakimSandén Projektarbete Projektarbete syftar till att deltagaren via egen övning fortsätter att utveckla sin personliga musikaliska färdighet, samt arbetar med uppgifter/beting. Exempel på projektarbeten under läsåret är: a) färdigställa ett eget, personligt övnings-/läxläsningsschema b) komponera en egen låt c) egen musikalisk fördjupning d) genomföra och redovisa en arbetsplatsintervju med en musiklärare och/eller musiker e) samla information om, och göra en egen, personlig planering för eventuella fortsatta studier. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande i samband med handledarkommunikation och vid skolträffar samt skriftligt en gång per läsår. Godkänd nivå: a) en påbörjad egen personlig, musikalisk utveckling b) eget arbete på distans med uppgifter och beting c) redovisning vid de gemensamma, obligatoriska skolträffarna. Undervisande lärare i Projektarbete: Magnus Eriksson, Ella Hurtig, Joakim Sandén Pedagogisk personal Joakim Sandén, musiklärare Ella Hurtig, musiklärare Magnus Eriksson, kursansvarig Kontakt:

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 VÅRTTERMINEN 2012, 18 veckor: 9 januari tom 11 maj 2012 En kurs i franska språket (olika nivåer) kombinerat med ett antal tillvalsmöjligheter (CG, D, E,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

UtbildningsSpecialisterna lege artis AB

UtbildningsSpecialisterna lege artis AB SID 1 (9) KVALITETSREDOVISNING VUXENUTBILDNING LÄSÅRET 2006/2007 Anordnare Utbildningsspecialisterna lege artis AB FÖRUTSÄTTNINGAR Översiktlig beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad. Utbildningsspecialisterna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer