Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fornbys studeranderättsliga standard 2013"

Transkript

1 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet. 1. Information innan den studerande är antagen Våra kurser beskrivs med syfte och mål i kursblad som finns på och/eller genom skolans reception. Varje kursblad innehåller information om kurslängd, avgifter och kostnader under kurstiden, vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som kan vara aktuella att erhålla samt antagningsprinciper och processer. Av ansökningsblanketten framgår vilka uppgifter och vilka handlingar som krävs. Gemensamt för våra kurser är att vi lägger stor vikt vid helhetssyn och att allt vi gör på skolan är en del i vårt pedagogiska arbete. Vi förväntar oss t ex att både studerande och lärare deltar i planerande och genomförande av fester och andra gemensamma aktiviteter. På vår hemsida finns information om Fornbys profil och huvudman Statens syfte med folkbildningen Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen Fornbys studeranderättsliga standard med former för studerandeinflytande Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan Namn och kontaktuppgifter för rektor, styrelsens ordförande samt förvaltningschef 2. Antagningskriterier Vi strävar efter att anta den sökande som behöver oss bäst och samtidigt har bra förutsättningar att klara studierna. Vi väger också in faktorer som att sätta samman en bra fungerande kursgrupp med en blandning av erfarenheter och kompetenser. Speciella kriterier för de olika kurserna framgår av informationsbladet för respektive kurs. 3. Information vid kursstart En studerande får i samband med kursstart tillgång till följande information: Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter Schema/arbetsplan för den första tiden på skolan Terminstider och ledigheter Frånvaroregler. Skolan rapporterar frånvaro direkt till CSN. Regler och policies som gäller skolsamhället Försäkringar Tillgång till och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen

2 Villkor för avstängning och avskiljande 4. Deltagarinflytande Respektive klass har regelbundet avsatt tid för gemensamma diskussioner med den kursansvarige läraren. Här kan gruppen utvärdera sitt arbete och påverka planeringen. Skolan genomför planerade och förberedda individuella utvecklingssamtal. Syftet är att anpassa upplägg, mål etc utifrån varje studerande och att följa upp resultaten. Varje klass utser representanter till Fornbys Kursråd. I kursrådet sitter dessutom representanter för lärare, administration och service på skolan samt rektor. Kursrådet väljer ordförande och sekreterare bland studeranderepresentanterna. Kursrådet är rådgivande och kan ta upp vilka frågor man önskar. Enskilda studerandes resultat ska dock inte tas upp i Kursrådet. På skolan finns även ytterligare samarbetsråd. Skolan stöder aktivt olika former av studerandeorganisering. 5. Kostnader Undervisningen på Fornby är avgiftsfri. Däremot tar skolan ut vissa avgifter för kursrelaterade kostnader såsom material mm. Dessa kostnader specificeras i bilaga. Obetalda räkningar lämnas efter påminnelse till inkasso. Sökande med skulder till skolan antas inte till nytt läsår förrän skulden reglerats. 6. Intyg Vi lämnar intyg till samtliga studerande i samband med studiernas avslutande. Studerande på allmän kurs, som studerar på gymnasienivå, får om de så önskar ett studieomdöme som avser skolans samlade bedömning av den studerandes förutsättningar för framtida studier. 7. Om en kurs upphör eller ställs in Våra kurser genomförs under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, så informeras den sökande om detta vid antagningstillfället. Om en kurs, på grund av att studerande slutar eller liknande omständigheter, som skolan inte kan råda över, måste avslutas i förtid ska den studerande om möjligt erbjudas plats på en likvärdig utbildning. Av antagningsbeskedet framgår för vilken kurslängd antagningen gäller. 8. Studier i normal takt I samband med varje terminsavslut beslutar rektor om huruvida den studerande ska anses ha studerat i normal takt eller inte. Hög frånvaro utan giltigt skäl innebär normalt att kursen inte anses fullgjord. Detta avgör den studerandes möjligheter till fortsatta studiemedel från CSN. 9. Utvärdering Utvärderingar genomförs löpande inom kursgrupperna och i de olika ämnena. En gemensam utvärdering för hela skolan genomförs minst en gång per läsår. 10. Försäkringar Studerande på Fornby är försäkrade i en kollektiv olycksfallsförsäkring.

3 11. Disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande. Den studerande som allvarligt missköter sina studier eller bryter mot skolans regler får en skriftlig varning. Varningen utfärdas av rektor. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan. Ett sådant beslut fattas av rektor och kan grundas på att någon känner sig hotad av den studerande eller liknande omständigheter. Om varningen inte leder till någon förbättring avskiljs den studerande från skolan och studierna är avslutade. Beslut om avskiljande fattas av skolans styrelse. Beslut ska föregås av en dokumenterad utredning i ärendet.. Studerande som bryter mot svensk lag eller allvarligt åsidosätter skolans regler kan omedelbart avskiljas från studierna. 12. Internatboende Den studerande som bor på internatet tecknar ett kontrakt där hyresvillkoren framgår. Den som bryter mot reglerna i kontraktet kan förlora rätten att bo på internatet. 13. Arkiv- och sekretessregler Ansökningshandlingar återsändes inte. Vi sparar uppgifter om genomgångna kurser, behörigheter och omdömen. Däremot makuleras alla samtalsanteckningar, arbetsmaterial, enskilda arbeten etc. Vi är en del av Landstinget Dalarna och lyder under förvaltningslagen. Fornby är en skola för vuxna vilket innebär att vi inte diskuterar en deltagares studier med föräldrar eller andra utan den studerandes uttryckliga medgivande. De anställda har tystnadsplikt, men de olika lärare som arbetar med en studerande kan sinsemellan diskutera frågor som rör deltagarens studier. 14. Tvister Om man är missnöjd med sin studiesituation ska man i första hand vända sig till den kursansvarige läraren och därefter till rektor. Om man är missnöjd med rektors beslut kan detta överklagas till skolans styrelse, Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna. Ytterst kan tvister inom denna standards områden hänskjutas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, Adressen är Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, Box , Stockholm. Tel E-post Denna standard för Fornby folkhögskola är fastställd av Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna den 21 juni 2011, 64, och reviderad den 29 maj Fornby i maj 2013 Per Erik Kaj Rektor Malin Lagergren Förvaltningschef, Kultur- och bildningskansliet Fornby folkhögskola Tel: +46(0) Fakturaadress Box 5016 Landstinget Dalarna S Borlänge, Sweden Östersund Huvudman Landstinget Dalarna Bankgiro Ref 40000, Box 1030

4 Bilaga till Fornbys studeranderättsliga standard 2013 KOSTNADER MM Bekräftelseavgift Undervisningen på Fornby är avgiftsfri. Däremot tar skolan ut en bekräftelseavgift. För Borlängekurserna är den 900 kr per läsår. I Falu- och Ludvikafilialerna är avgiften 400 kr per läsår. Avgiften, som ska vara betald före kursstart, är obligatorisk och återbetalas inte efter påbörjade studier, oavsett om man deltar i de olika arrangemangen eller inte. Bekräftelseavgiften avser kostnader för gemensamma högtider och fester under året samt en studieresa. I Borlänge ingår lunch under den första kursveckan på höstterminen samt eftermiddagskaffe under hela läsåret. Bokkonto För att hålla priserna nere köper skolan in böcker, räknare, skrivböcker och annat arbetsmaterial. Kostnaden för det en studerande köper dras från ett personligt bokkonto som regleras vid läsårets slut. Kostnaden beräknas till ca kr första året och ca kr det andra. Varje studerande betalar kr till ett personligt bokkonto inför kursstarten. Kostnaden för böcker, räknare, skrivböcker, arbetsmaterial etc dras sedan från kontot och eventuellt återstående summa återbetalas vid läsårets slut. Om kostnaden blir högre än kr regleras detta fortlöpande. Obligatoriska kostnader är 300 kr för kopior/utskrifter/eget arbetsmaterial samt 100 kr för tillgång till Nationalencyklopedin på webben. För följande kurser gäller andra summor: Kurs för vuxna med förvärvad hjärnskada. Här är bokkontot 500 kr per termin. Konstkurs. Materialkontot är kr första året och ca kr det andra. Textilkurs. Kostnaden beror på vilka material den studerande väljer att arbeta i. Nyckelbricka För tillgång till lokaler efter skoltid krävs en nyckelbricka till det elektroniska låset. Borttappad bricka ersättes med 50 kr. I vissa fall behövs också nyckel. Borttappad nyckel ersätts med 250 kr. Kopieringsbricka För utskrifter på skolans skrivare krävs en nyckelbricka. Brickan laddas för ett visst antal utskrifter. Om dessa inte räcker kan man köpa nya i receptionen. Borttappad bricka ersättes med 50 kr. Internet Följande IT-policy gäller för skolans system: o Skolans datorer och datasalar betraktas som klassrum där verksamheten ska vara skolrelaterad. Detta gäller informationssökning på Internet, ordbehandling, bildredigering och utskrift. Spelande och chattande kan endast göras när datorerna är lediga. De som arbetar med studiematerial har alltid företräde.

5 o Det är ej tillåtet att ändra systemkonfiguration, installera program, tanka mp3 eller andra program. o Det är ej tillåtet att använda Internet för att surfa på sidor som innehåller sex/porr, rasism eller sådant material som är förbjudet enligt svensk lag. o Du ansvarar för dina egna inloggningsuppgifter och det är ej tillåtet att låna ut ditt användarkonto. o Dina uppgifter på servern raderas 1 månad efter att du har slutat på skolan. Du är själv ansvarig för att spara arbeten du vill ha kvar. Personuppgiftslagen, PUL Lagen reglerar hur uppgifter om personer hanteras på Internet. För att kunna publicera bilder på skolans hemsida måste vi ha tillstånd från varje person. Vi publicerar inga bilder på personer utan tillstånd, utan frågar varje studerande skriftligt i samband med kursstarten. Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska I samband med antagningen diskuteras förutsättningarna för studerande med funktionsnedsättningar mellan den studerande och den kursansvarige läraren. Skolan har lärare med specialpedagogisk utbildning. Vi har möjlighet att i samråd med den studerande ansöka om förstärkningsbidrag från den Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är därför viktigt att vi snabbt får information om en studerandes eventuella funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Fornby driver Svenska för invandrare i egen regi och har en Allmän kurs med Svenska som andraspråk. Vi har lärare med hög kompetens inom andraspråksundervisning. För studerande med bristande kunskaper i svenska finns därmed mycket goda förutsättningar. Frånvaro Fornby har ett Internetbaserat program för frånvaroregistrering. Frånvaron registreras vid varje arbetspass. Den studerande ska anmäla sjukdom och annan frånvaro till skolan per telefon eller mejl till Sjukdom kan också anmälas via Sms (ange personnummer). Egen sjukdom ska också, för studerande som är äldre än 20, anmälas till Försäkringskassan, tel eller blankett 2428 studieförsäkran under sjukdom. Vid egen sjukdom eller vård av närstående krävs läkarintyg efter sju dagar. Vid Vård av barn krävs läkarintyg efter 14 dagar. Skolan anmäler hög frånvaro till CSN, som avgör om man har rätt att behålla studiemedel. Mer än 50 procents frånvaro innebär att den studerande inte anses ha studerat i normal takt. Vid frånvaro mellan 35 och 50 procent diskuteras frågan i lärarrådet före beslut. Måltider Fornby serverar mat och kaffe på skolan i Borlänge, däremot inte vid filialerna i Falun och Ludvika. Vi lagar maten från grunden i vårt eget kök. Det finns möjlighet att värma medhavd mat och äta på skolan i Borlänge och på filialerna. I Borlänge serveras förmiddagskaffe med smörgås. Kursgrupperna turas om att ansvara för serveringen. Priset är 10 kr för kaffe och smörgås.

6 Lunch kostar 500 kr för 10 biljetter. Enstaka lunch kostar 65 kr. Eftermiddagskaffe ingår i bekräftelseavgiften. Vi uppmuntrar kurser att sälja kaffebröd vid eftermiddagskaffet för att t ex samla pengar till något gemensamt arrangemang. Resor i egen bil Vi gör ibland studiebesök och andra utflykter i skolans närområde. Den som tillhandahåller bil får reseersättning med 18:50 kr per mil. Medresenärer betalar, till skolan, 10 kr per resa inom Borlänge respektive Falun och 20 kr vid resor utanför kommunen. Internatboende I skolans internat Mellangården är hyran kr per månad för ett rum med dusch och toalett. Lunch ingår i hyran på skoldagar och vi bjuder dessutom våra internatboende på frukost skoldagar. Om internatet är fullbelagt erbjuder vi även boende i rum utan dusch och toalett. Hyran är då kr per månad. Städning av gemensam dusch och toalett ingår i hyran. När rum blir lediga i Mellangården måste man flytta dit omgående. För internatboende på hjärnskadekursen är hyran för rum i Storgården. Viss städning ingår. Internatboendet gäller terminstid. Det är inte möjligt att bo kvar under sommarlovet. Under julen kan man dock lämna sina tillhörigheter i rummet. Den som vill bo kvar under jullovet ska boka detta senast 30 november. Extrakostnaden är 1500 kr. Vid avflyttning besiktas rummet och ev skador orsakade av den studerande ersätts till skolan. Fornbys kamratförbund Fornbys Kamratförbund arbetar för att studerande och anställda ska fortsätta att hålla kontakt med skolan även efter det att studierna avslutats. Anställda och studerande blir automatiskt medlemmar i Kamratförbundet. Varje vår, som regel den första lördagen i maj, håller Kamratförbundet årsmöte, där man väljer styrelse, och jubileumsfest dit tidigare studerande är varmt välkomna. Fornby i maj 2013 Per Erik Kaj Rektor

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m läsåret 2015/2016 Innehåll 3 Välkommen till SVF! 4 Läsåret 2015/2016 5 Personal, linjeledare 6 Allmänt om SVF och folkbildning

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 VÅRTTERMINEN 2012, 18 veckor: 9 januari tom 11 maj 2012 En kurs i franska språket (olika nivåer) kombinerat med ett antal tillvalsmöjligheter (CG, D, E,

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Information vid kursstart ht 2015

Information vid kursstart ht 2015 ht 2015 www.hogalid.nu info.hogalid@folkbildning.net Innehåll SKOLANS ADRESSUPPGIFTER 3 EXPEDITION 3 STÄD 3 VAKTMÄSTARE 3 KÖK 4 IT 4 FRITIDSASSISTENTER 4 SÄKERHETSFRÅGOR 4 DELTAGARKOSTNADER 5 BEHÖRIGHETER

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2015-2016 LÄSÅRET 2015 2016 Höstterminen: 17 aug 2015-16 dec 2015 Vårterminen: 11 jan 2016-8 juni 2016 Lovdagar: Höstlov 26 okt 30 okt 2015 (avser Allmän kurs, Teori

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg KURSTIDER...1 STUDIETID...1 NÄRVARO...2 FRÅNVAROANMÄLAN...2 OMDÖME & BEHÖRIGHET...3 Information om klagomålshantering 3 UTVECKLINGSSAMTAL...3 STUDIEFINANSIERING...3 INTYG...4 ANTAGNING TILL FORTSATTA STUDIER...4

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer