Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15"

Transkript

1 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15

2 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola för deltagare i långa kurser Det ska tydligt framgå på hemsidan vilka ämnesområden och vilka kostnader för de olika kurserna som gäller för att studera på Vimmerby folkhögskola. På hemsidan ska även finnas annan studeranderättslig information enligt de riktlinjer som anges av folkbildningsrådet. Studerande på Vimmerby folkhögskola ska känna sig trygga med att de beslut som genomförs är processade på ett sätt som kännetecknar en rättssäker organisation. Lagar, förordningar samt landstingets riktlinjer ligger givetvis till grund för alla rutiner och beslut. Beslut som avser studerande ska följa uppgjorda rutiner där den eller de studerande som behandlas ska ha getts möjlighet att ge sin syn på situationen. Om den studerande vill ska denna ha möjlighet att ha stöd av elevskyddsombud eller annan person. Vid besked om ett beslut ska också studerande ges besked om möjlighet till överklagan, vem man kan vända sig till och inom vilken tidsrymd. Generellt sker överklagan i första hand till rektor, i andra hand till styrelse eller slutligen till folkbildningens studeranderättsliga råd (FSR). För studerande vid Yh-utbildning gäller nedanstående beslut endast om dessa ligger inom ramarna för Yh-myndighetens direktiv. Detta dokument gäller för studerande på långa kurser, men är i vissa stycken även tillämpliga för övrig verksamhet

3 Innehållsförteckning Information innan den studerande är antagen... 4 Kursmål... 4 Huvudmannens profil... 4 Statens syfte... 4 Kostnader under studietiden... 4 Vad deltagare själv ska tillhandahålla... 5 Beslut om antagning... 5 Intyg, behörigheter och studieomdöme... 5 Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning... 6 Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska... 6 Former för studerandeinflytande... 6 Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan... 6 Information vid kursstart... 7 Riktlinjer vid kränkning på Vimmerby folkhögskola... 7 Kursansvariges namn och kontaktuppgifter... 8 Kursplan och schema... 8 Terminstider mm... 8 Beslut om ledigheter... 8 Villkor för intyg, studieomdömen och behörigheter... 8 Beslut om behörighet på allmän kurs... 8 Beslut om studieomdömen på allmän kurs... 9 Beslut om icke godkännande av kurs på allmän kurs... 9 Beslut om icke godkännande av kurs på yrkesutbildning... 9 Frånvaroregler... 9 Beslut om avskiljande från studier... 9 Beslut om avskiljande från internatboende Rapporteringssystem Försäkringar Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i folkhögskolans lokaler Stöd för studerande när det gäller frågor som rör studeranderätt, klagomålshantering, konflikthantering och överklagan Utvärderingar Bilagor Skolans värdegrund Ordningsregler för Vimmerby folkhögskola Ordningsregler för gymmet på Vimmerby folkhögskola

4 Information innan den studerande är antagen Kursmål Kursmål för respektive kurs anges på hemsidan under respektive kurs. Huvudmannens profil Huvudman för Vimmerby folkhögskola är Landstinget i Kalmar län. Statens syfte De statliga direktiven till folkbildningen är att verksamheten ska drivas enligt följande fyra punkter: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Följande sju verksamhetsområden utgör dessutom i särskild hög grad motiv för statens stöd: den gemensamma värdegrunden det mångkulturella samhällets utmaningar den demografiska utmaningen det livslånga lärandet kulturen tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Kostnader under studietiden Storleken på kostnader fastställs senast i mars inför varje läsår för att de ska vara kända för sökande. Obligatoriska kostnader består av servicekostnad, materialkostnad, litteraturkostnad och kostnader för studieresor. Kostnaderna varierar för de olika kurserna och finns att läsa på hemsidan. Kostnader för kost och logi finns på hemsidan

5 Servicekostnaden för läsåret 2014/2015 ligger på max 200 kr/4-veckorsperiod men varierar beroende på kurs och innefattar Internet- och tv-uppkoppling, kopieringskort, kompendier, studerandeförsäkring, tillgång till skolans bussar i samband med studiebesök, för- och eftermiddagskaffe samt gemensamma måltider. Den debiteras en gång per termin. Vad deltagare själv ska tillhandahålla Deltagare ska själv skaffa sig den kurslitteratur som behövs för att kunna vara aktiv i sitt lärande. På vissa kurser kan det behövas utrustning i samband med friluftsaktiviteter, estetisk verksamhet med mera. Dessa kostnader står deltagaren själv för. Beslut om antagning Beslut om antagning görs av antagningsgrupp beslutad av respektive utbildning/kurs. Antagningskriterier varierar mellan olika kurser och framgår på hemsidan under respektive kurs. Den sökande kan inte antas om skuld till skolan kvarstår. Besked till sökande om antagning ges i god tid före kursstart, under förutsättning att ansökan har skickats in innan ansökningstiden gått ut. Kursdeltagare kan erbjudas internatboende. Kursdeltagaren kan då mot en månadsavgift disponera sitt rum under tiden studierna pågår. Intyg, behörigheter och studieomdöme Studieomdöme kan erhållas på allmän kurs, gymnasienivå, om studierna pågått under minst 30 veckor på heltid. Grundläggande behörighet kan erhållas på allmän kurs, gymnasienivå, om den studerande har studerat på heltid och sammanlagt har studerat på gymnasial nivå i tre år samt tillgodogjort sig kunskaper motsvarande de kurser som enligt centralt beslut ska ingå för grundläggande behörighet. Ämnesbehörighet kan erhållas om deltagare studerar på behörighetskurs och där tillgodogjort sig kunskaper motsvarande gymnasiekursen i ämnet. Vid godkända studier/kurser på yrkesutbildningarna erhålls ett examensbevis. På Behandlingspedagogutbildningen erhålls betyg enligt en tregradig betygsskala, IG, G och VG

6 Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning I stort sett alla skolans lokaler är tillgängliga för rullstolsburna personer. Hörselslinga finns i några lokaler. Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska Kursdeltagare på allmän kurs kan i samråd med klassföreståndare erhålla extra stöd på grund av brister i svenska språket. Pedagogiskt stöd kan ges för olika typer av funktionsnedsättning genom en ökad lärartäthet och/eller med tekniska hjälpmedel. Former för studerandeinflytande Studerandeinflytande sker på en mängd olika sätt. Varje klass ska ha någon form av klassråd minst en gång var fjortonde dag. Klassen utser representant som deltar i kursrådet en gång i månaden. Studerande kan engagera sig i skolans studeranderåd. Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan Studerande måste följa skolans värdegrund (bilaga). Om studerande inte gör det kan detta tas upp till diskussion på läraråd, kursråd eller styrelse och avskiljning från internat och/eller studier kan äga rum. Landstinget i Kalmar län har skapat en riktlinje som gäller för alla deras folkhögskolor. Denna innebär: -att folkhögskolorna har ett förebyggande arbete som främjar ett hälsosamt liv och skapar en trygg arbets- och boendemiljö. -att folkhögskolorna informerar studerande och personal om effekterna av bruk och missbruk när det gäller tobak, alkohol, narkotika, doping och spel. -att folkhögskolorna erbjuder alla studerande ett hälsosamtal, där de också informeras om skolans stöd när det gäller kultur och hälsa. -att folkhögskolorna upprättar strategier för att erbjuda miljöer som är drog-, alkohol- och tobaksfria. -att folkhögskolorna upprättar nätverk med landstingets vård för att kunna erbjuda stöd till deltagare och personal som är i missbruk eller riskbruk och till anhöriga som drabbas av andras beroende. Kriminella handlingar polisanmäls och kan rendera i omedelbar avstängning och efter utredning eventuell avskiljning

7 Information vid kursstart Riktlinjer vid kränkning på Vimmerby folkhögskola Om någon studerande känner sig kränkt av annan studerande ska den studerandes klassföreståndare skyndsamt kontakta den andra studerandens klassföreståndare för att informera om händelsen/-erna. A Studerande som känner sig kränkt Upplevd kränkning B Studerande som kränkt C Klassföreståndare till A D Klassföreståndare till B A kontaktar C för att berätta om den aktuella händelsen. C kontaktar D som i sin tur bekräftar till A att skolan tar händelser av detta slag på allvar och att han/hon kommer att tala med B. Målsättningen bör vara att få till ett samtal med alla fyra. Om kränkningen är allvarlig och konstaterad innebär det ett brott mot skolans värdegrund och kan därmed vara skäl för avstängning och ev. avskiljning. Om någon studerande känner sig kränkt av personal ska rektor och den studerandes klasseller kursföreståndare tillsammans med den studerande försöka reda ut situationen och förklara att kränkning inte är förenligt med folkhögskolans värdegrund eller med svensk lag. Medarbetare ska ges en skarp varning

8 Kursansvariges namn och kontaktuppgifter Kursansvariges namn och kontaktuppgifter delas ut under första kursveckan. Kursplan och schema Kursplan för respektive kurs finns tillgänglig på hemsidan och gås igenom vid kursstart. Schema presenteras för respektive kurs under första kursveckan. För inriktningskurserna görs individuellt schema med individuella mål under första kursveckan. Terminstider mm Terminstider, temadagar, kursråd, eventuell praktik mm framgår av den översiktsplan som varje deltagare får under första kursveckan. Beslut om ledigheter Riktlinje: Deltagarna måste själva ta ansvaret för sin närvaro. Vid all frånvaro, oavsett anledning, missar studerande möjlighet till den inlärning som pågår i undervisningssituationen. Detta kan påverka möjlighet till examinationer, studieomdöme och behörigheter samt studiemedel. Målsättningen för den studerande ska vara att ha så hög närvaro som möjligt. Planerad längre ledighet ses som ett studieuppehåll. Klass/kursföreståndare ska se till att studerande vet om förutsättningar för eventuell frånvaro. Klass/kursföreståndare beslutar i dialog med den studerande om sökt ledighet. Studerande ska på eget initiativ försöka ta igen det som är möjligt av missade studier. Villkor för intyg, studieomdömen och behörigheter Beslut om behörighet på allmän kurs För behörighet för viss kurs gäller att visa upp kunskaper motsvarande de krav som gäller för gymnasiekurs. Studerande har rätt att få behörighetskriterierna redovisade. Beslut om behörighet sätts av ansvariga lärare. Detta beslut kan inte överklagas. Studerande kan tillsammans med ansvarig lärare komma överens om en plan för att komplettera inlärningen tills tillräcklig kunskapsnivå erhålls. Detta måste rymmas inom den tid lärare har i sin tjänsteutövning

9 Beslut om studieomdömen på allmän kurs Studieomdöme sätts enligt de direktiv som utgått från folkbildningsrådet och sätts av lärarrådet tillsammans med rektor i maj varje år och avser studerandes förmåga till fortsatta studier. Detta beslut kan inte överklagas. Beslut om icke godkännande av kurs på allmän kurs Beslut om att studerande inte ska få en ämnesbehörighet tas av ämnesansvariga lärare. Studerande måste informera sig om ifall han eller hon ligger i riskzonen i god tid så att möjlighet finns för att ta igen. Beslut om icke godkännande av kurs på yrkesutbildning Beslut om att studerande inte ska få en yrkeskurs godkänd tas av kursföreståndare tillsammans med lärarlaget. Studerande måste informera sig om ifall han eller hon ligger i riskzonen i god tid så att möjlighet finns för att ta igen. Frånvaroregler Frånvaro rapporteras i frånvarorapporteringssystemet Skola24. Klass/kursföreståndare ansvarar för att kontrollera om någon kursdeltagare har en hög frånvaro (>20%). Denna frånvaro kommer att behandlas i lärarråd eller lärarlag tillsammans med rektor för eventuell åtgärd. Beslut om att deltagare inte fullföljt undervisning fattas av undervisande lärare och meddelas till CSN. Beslut om att deltagare avslutat sina studier kan ske om deltagare inom rimlig tid inte hört av sig trots att klass/kursföreståndare meddelat personen om att kontakta skolan. Beslutet ska då skickas skriftligt till kursdeltagaren. Beslut om avskiljande från studier Policy: Avskiljande från studier är ett drastiskt beslut som ska användas med mycket stor sparsamhet när så situationen kräver. Studerande har rätt att ta hjälp och stöd av någon utomstående och/eller av skolans studerandeskyddsombud. 1. Om studerande betett sig på ett sådant sätt att det blivit ett polisärende kan studerande avstängas från undervisningen till dess att utredning som underlag för definitivt beslut är gjord

10 2. Om beteendet inte påkallat en polisanmälan men ändå ligger till grund för ett avskiljande ska studerande erhålla en skriftlig varning där det framgår att han/hon inte får fortsätta om inte den studerande ändrar sitt beteende. 3. Om någon annan part blir inblandad (ex skyddsombud, fack) ska protokoll eller undertecknade minnesanteckningar föras i samband med en sittning med denna part. 4. Protokoll eller undertecknade minnesanteckningar ska också föras vid samtalet med den studerade. 5. Om beteendet ändå fortgår ska rektor i samråd med lärarråd eller lärarlag besluta om avskiljning. 6. Rektor informerar därefter den studerande detta beslut där möjlighet att överklaga framgår. Beslut om avskiljande från internatboende Om internatboende betett sig på ett sådant sätt att andra boende blivit störda eller att hyran inte betalats blir boende uppsagd och avhyst från internatet. Beslut om avhysning görs av rektor. Eftersom internatrummen är en boendemöjlighet för studietiden mister studerande rummet om han/hon slutar eller avskiljs från studierna. Överklagan framförs skriftligen till styrelsen inom en månad efter fattat beslut. Rapporteringssystem Rapporteringar angående studierna sker till CSN, folkbildningsrådet och yrkeshögskolemyndigheten. Försäkringar Landstinget i Kalmar län tecknar olycksfallsförsäkring för alla kursdeltagare. Försäkringen gäller dygnet runt. Ersättning lämnas inte vid vistelse mer än 45 dagar i en följd utanför Sverige. Vid skada ska deltagare anmäla den till försäkringsbolaget if, tfn: Studerande på behandlingspedagogutbildningen är dessutom försäkrade genom Yhmyndighetens försorg. Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Kursdeltagare kan utnyttja skolans gemensamma lokaler efter schemalagd tid fram till klockan 21:00 vardagar och fram till klockan 20:00 fredag till söndag. Vid vissa tillfällen kan andra tider gälla vilket framgår fortlöpande på skolans veckoinformationsblad - Nyttet

11 Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i folkhögskolans lokaler Landstingets etiska regler gäller även för folkhögskolan vilket bland annat innebär att det inte är tillåtet att använda Internet på ett sätt som kan orsaka landstinget skada eller som av andra kan väcka anstöt och som strider mot allmänt accepterad moraluppfattning. Webbsidor som är spärrade är bland andra sidor som innehåller porr, spel och dobbel, köp av illegala droger. Vissa sidor kommer att förses med en varningssignal som hänvisar till detta regelverk. det inte heller är tillåtet att; Försöka få tillgång till nätverksresurser och information utan ha rätt till det Försöka dölja sin användaridentitet Försöka styra eller avbryta den avsedda användningen av nätverken Försöka skada, förvanska eller förstöra den digitala informationen Trafiken på Internet följs och granskas. Det går att se vilka sidor som besökts när och av vem eftersom användaren lämnar elektroniska spår som går att följa. Stöd för studerande när det gäller frågor som rör studeranderätt, klagomålshantering, konflikthantering och överklagan Om kursdeltagare behöver stöd eller hjälp med att klaga på något som rör studeranderättsligt kan han/hon vända sig till någon i personalen som han/hon har förtroende för eller till skolans studerandeskyddsombud om sådan utsetts av studeranderådet. Utvärderingar Utvärderingar sker på olika nivåer och på olika sätt där syftet är att se om kursdeltagare har uppnått mål och för att få underlag för förbättringar. Utvärderingarna ska genomföras så att återkoppling till kursdeltagarna sker. Inom ämnesområde sker utvärderingar antingen muntligt eller skriftligt. I slutet av varje termin genomförs en för alla kurser gemensam skriftlig utvärdering där återkoppling till kursdeltagare ska ske inom en vecka efter att utvärderingen är genomförd

12 Bilagor Skolans värdegrund Som studerande och anställd vid Vimmerby folkhögskola: Bemöter vi varandra med respekt och hänsyn på en jämlik basis där alla är lika mycket värda och där vi agerar efter mottot: Behandlar jag andra som jag vill bli behandlad själv. Strävar jag efter gemenskap och skapar tillsammans med andra en trygg inlärningsmiljö där alla tar ansvar och tillvaratar varandras kunskaper och erfarenheter. Som studerande: Tar jag mig själv och mina studier på allvar genom att visa engagemang och vara aktiv. Respekterar jag uppsatta regler och förhållningssätt. Ordningsregler för Vimmerby folkhögskola Vimmerby folkhögskola är en arbetsplats och en skola för vuxna. Målsättningen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och social kompetens. Arbetsmiljön skall inbjuda till gemensamt ansvar för studierna, stimulerande diskussioner och en kamratlig samvaro. För arbetet och samlevnaden på skolan och internatet skall fungera finns följande ordningsregler: Aktiv närvaro krävs. Gällande tidsschema skall följas. En arbetsplats är en drogfri miljö. Samspelet i gemensamma utrymmen och på internatet kräver ett uppträdande som präglas av hänsyn och ett ömsesidigt ansvar. Studerande som inte följer dessa regler, kan avstängas under viss tid från undervisningen eller avskiljas från studierna. Ordningsregler för gymmet på Vimmerby folkhögskola Studerande har fri tillgång till skolans gym, såvida inte skolans gymnastiksal är uthyrd. Inga andra än inskrivna kursdeltagare och personal får vistas i gymmet. De som använder gymmet är skyldiga att ställa i ordning material efter sig

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan I det här dokumentet får du som deltagare på Glokala folkhögskolan en översikt för dina rättigheter och skyldigheter. Innehåll: 1.

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Datum: Studeranderättslig standard

Datum: Studeranderättslig standard Datum: 2017-01-24 Studeranderättslig standard Studeranderättslig standard Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard sammanfattar dina och skolans rättigheter och skyldigheter under din tid

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard 1. Information innan den studerande är antagen 2. Information vid kursstart 3. Deltagarinflytande och studeranderätt 4. Avgiftsfri undervisning 5.

Läs mer

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 1 Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard Innehåll Huvudman... 2 Statens syfte... 2 Förekomsten av den studeranderättsliga standarden...

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Avser statsbidragsfinansierad kursverksamhet som är 15 dagar eller längre. Beslutad av styrelsen för Sigtuna folkhögskola 2010-12-08 Följande information

Läs mer

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Innehåll Statens syfte med stöd till folkbildningen... 3 Kurs- och öppettider samt lunch och fika... 4 Kurs- och läsårstider... 4 Öppettider...

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Läsåret 2012/2013 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2016

Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Innehåll 1. Statens syfte med folkhögskolan... 2 2. Huvudmannens profil... 2 3. Tillgänglighet... 2 4. Antagningsprinciper och antagningsprocess...

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning 2014 Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Information innan den studerande är antagen... 3 Övergripande, skolgemensam information... 3 Huvudmannens profil... 3 Statens syfte... 3 Förekomst av och innehåll

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden 1 Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna en

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015 Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola 2014-10-31 Sid 1(11) Innehållsförteckning Studeranderättslig standard... 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Antagen av styrelsen 120619 Studeranderättslig standard Skolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola

Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola Studeranderättslig standard för Brunnsviks folkhögskola Antagen 2013-04-09 av Styrelsen för Brunnsviks ideella folkhögskoleförening 1 Innehåll Sid 1. Statens syfte med Folkhögskolan 3 2. Huvudman och skolans

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09 Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson +46155247088 2012-11-28 KN-KUS12-173-2 Eskilstuna folkhögskola Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Information för läsåret 2015/2016

Information för läsåret 2015/2016 Information för läsåret 2015/2016 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Studeranderättslig standard 2016 Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Sjöviks folkhögskola Enligt beslut i Sjöviks folkhögskolas styrelse 2016-01-27 Ordförande: Els-Marie Carlbäcker Rektor:

Läs mer

Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola

Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola beslutad av styrelsen den 2 Innehåll 1. Information innan den studerande är antagen... 3 2. Mål, kursplan, terminstider och ledigheter... 3 3. Avgifter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning Musik på distans Information & Kursbeskrivning Läsåret 2015/2016 -Musik på distans- Läsåret 2015/2016 #2 - Allmän information för Musik på distans, 25% deltid, läsåret 2015/2016 - Vision/mål för kursen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kommunal Vuxenutbildning, SFI Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen,

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 1 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2016-2017 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Studerandes ra ttigheter

Studerandes ra ttigheter Studerandes ra ttigheter Läsåret 2016/2017 Det här häftet om studerandes rättigheter har arbetats fram av personalen på Folkhögskolan i Angered och fastställts av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Valjevikens folkhögskola Receptionen Lärare timme/deltid

Valjevikens folkhögskola Receptionen Lärare timme/deltid Dokumentnamn: QIF 7.5.19 Folkhögskolornas Studierättsliga Råd Sida 1 av 16 Receptionen Växel Telefon: 0456-151 15 Skoladministratör Telefon: 0456-329 56 Epost: monica@valjeviken.se Valjevikens folkhögskola

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-05-07 RS140258 Torbjörn Svanberg, FC Skolförvaltningen 035-134813 Regionstyrelsen Studeranderättslig standard Förslag till beslut Regionstyrelsen antar Katrinebergs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Välkommen till Sigtuna folkhögskola

Välkommen till Sigtuna folkhögskola Välkommen till Sigtuna folkhögskola I det här dokumentet hittar du det mesta som är bra att veta om Sigtuna folkhögskola, vårt sätt att arbeta och våra regler samt dina rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Trygghet och studiero Skolans värdegrund och vision På Råbyskolan har vi höga förväntningar på våra elever, deras vårdnadshavare och på oss själva. Vi jobbar för att öka tryggheten självtilliten och respekten

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola folkhögskola ANSÖKAN LÄSÅRET 2015/2016 Texta tydligt och fyll i alla uppgifter! KURSER Du kan söka till mer än en kurs, rangordna dina val med siffror 1, 2, 3 etc. Särskilda kurser, gör dina val nedan!

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna Redovisningen avser den statsbidragsberättigade verksamheten. Den tidsperiod som ska redovisas tar sitt avstamp i föregående redovisningstillfälle

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Reviderade Ordningsregler vid Bessemerskolan

Reviderade Ordningsregler vid Bessemerskolan Reviderade 20160808 Ordningsregler vid Bessemerskolan Information om dessa ordningsregler Information om skolans ordningsregler lämnas till såväl föräldrar (ansvarig är rektor) som till elever (ansvarig

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 April 2013 ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 Vad är studieomdöme? Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

Disciplinära åtgärder får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

Disciplinära åtgärder får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. 1 (8) Nämndsekreterare Rutin för avstängning av elev Skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ordningsregler

Läs mer

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland Uppsala län Västmanland Örebro län Region Sörmland Region Östergötland Det här är #jagmed unga till utbildning och arbete Arbetet kommer att beröra c:a 2000 unga män och 1900 unga kvinnor i åldrarna 15-24

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer