Praktisk information till studerande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk information till studerande"

Transkript

1 Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola

2 I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina rättigheter och skyldigheter som studerande. Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!... 2 Om Scouternas folkhögskola... 3 Arbetsformer... 4 Studeranderätt och inflytande... 4 Avgiftsfri undervisning... 4 Utvecklingssamtal, uppföljning, utvärdering... 5 Du som behöver särskilt stöd... 5 Närvaro... 5 Intyg och behörigheter efter avslutade studier... 6 IT och internet... 7 Internetanvändning... 7 Studerandeekonomi... 7 Försäkring... 8 Alkohol och droger... 8 Disciplinära åtgärder... 9 Om en kurs upphör eller ställs in... 9 Arkivering och öppenhet Adress Kontaktuppgifter personal Rektor Administratör Kursansvariga lärare Ansvariga för Värdebaserat ledarskap Scouternas folkhögskolas styrelse

3 Välkommen till Scouternas folkhögskola! Scouternas folkhögskola har inte ens fyllt 1 år men har ändå stolta traditioner mer än 50 år tillbaka i tiden. Vi fortsätter under läsåret utvecklingen till att bli framtidens folkhögskola! Vår allmänna kurs på distans är mycket populär och utvecklas ständigt. Samarbetet med Fryshuset kring den andra allmänna kursen men inriktning frivilligt socialt arbete och ideellt ledarskap fortsätter och kommer även det utvecklas. Den kvalificerade ledarutbildningen Värdebaserat ledarskap kör fyra kursomgångar under läsåret. Vi återknyter och förstärker även banden med Scouterna. Kopplingen kommer bli både tydligare och mer betydelsefull framöver. Jag hoppas på ett ökande utbyte mellan folkhögskolan och Scouterna. Ett viktigt steg under läsåret kommer vara att se över scouternas ledarutbildningar så att de blir ännu bättre. Under helgen november går Scouternas årsmöte av stapeln. För folkhögskolan kommer detta bli en stor och intensiv helg. Under Demokratijamboreen kommer vi stå värdar för ett stort utbud av workshops, utbildningar och kulturaktiviteter. Du kommer väl? Precis som nystarten för Scouternas folkhögskola innebär hösten en nystart för mig. Jag ny i min roll som rektor och vill därför särskilt gärna höra dina tankar och åsikter min dörr är alltid öppen. Hoppas du får ett fantastiskt läsår på Scouternas folkhögskola Gustav Öhrn Rektor - 2 -

4 Om Scouternas folkhögskola Scouternas folkhögskola gör unga redo för livet. Vi är en del av Scouterna, men man behöver inte vara scout för att gå våra kurser. Som scoutrörelsens centrum för ledarskap och pedagogik är vår idé är att ge människor verktyg för att växa, både som individer och ledare. Hos oss är alla välkomna! Vi är en modern folkhögskola verksam i Stockholm och på distans. Vår profil bygger på ledarskap och att bli redo för livets utmaningar. Vi vill ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare. Skolans långa kurser kommer under läsåret 2012/2013 bedrivas från Stockholm och även på distans. Skolans korta kurser kommer även fortsatt att erbjudas över hela landet i samarbete med Scouterna. De allmänna kurserna som erbjuds är Allmän Kurs- Frivilligt socialt arbete och ideellt ledarskap samt Allmän kurs-distans (AK flex). Under läsåret 2012/2013 erbjuder vi fyra kursomgångar av den populära kursen Värdebaserat ledarskap. Kursen fokuserar på fyra aspekter av det goda ledarskapet; att leda sig själv, att leda grupper, att leda för mångfald och att leda med vinst och värderingar. Genom utbildningen får du bland mycket annat även en mentor. Vi arrangerar även scoutledarutbildningar med olika profiler för olika åldrar. Alla våra utbildningar ger ledaren möjlighet till personlig utveckling så att den lokala scoutverksamheten kan stärkas. Dessa utbildningar sker på olika platser runt om i landet. Mer information hittar du på

5 Arbetsformer Vår syn på lärande och ledarskap bygger på scoutmetoden. Detta är en pedagogisk metod som innebär att vi tror på att lära genom att göra, att vi arbetar i små grupper och att vi ofta använder naturen som klassrum. Det handlar också om att vi tror på och uppmuntrar till ett stödjande och lyssnande ledarskap. Studeranderätt och inflytande Scouternas folkhögskola är en mötesplats mellan människor, där vi vill ta ansvar för varandra och respektera varandras olikheter. Folkhögskolan är en fri skolform för vuxna och du som söker dig till folkhögskolan gör det av eget intresse och måste vara beredd att ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull. Demokrati på skolan handlar om en öppenhet för ständig förändring. Vi vill ha en öppen dialog mellan studerande, lärare och skolledning. Skolan stödjer att de studerande organiserar sig kring studerandedemokrati. Frågor rörande klagomål, överklaganden eller konflikter som den studerande inte vill ta upp med kursansvarig lärare tas upp med rektor. Om du som studerande inte känner att du fått gehör för ditt ärende hos rektor kan du vända dig till skolans styrelse. Scouternas folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd (FSR) vilket betyder att du kan vända dig till rådet med ditt ärende efter att du varit i kontakt med skolans styrelse. FSR ska bedöma om folkhögskolan fattat sitt beslut i överensstämmelse med skolans studeranderättsliga standard eller ej. Frågor rörande omdömen, kursintyg eller examensbevis behandlas inte av FSR utan dessa frågor besvaras av skolkansliet. Avgiftsfri undervisning Undervisningen vid Scouternas folkhögskola är avgiftsfri. Avgiftsfri innebär att undervisningen är gratis, men skolan har rätt att ta ut ersättning för att täcka kostnader för studerandeförsäkringar, arbetsmaterial, kopiering och datautskrifter. För att täcka dessa uppräknade kostnader tar Scouternas folkhögskola ut en terminsavgift. Terminsavgiftens storlek kan variera mellan utbildningarna och redovisas på skolans hemsida under respektive kurs

6 För de kurser som omfattas av internatdygn betalar du för kost och logi. På begäran kan du få en specificerad redovisning för de kostnader som är förknippade med att studera på en viss kurs. Utvecklingssamtal, uppföljning, utvärdering Alla som läser på folkhögskolan får personlig handledning och regelbundna utvecklingssamtal till stöd för att genomföra sina studier. Du som läser på allmän kurs får hjälp av dina lärare att planera din utbildningsgång på skolan. Du har också rätt till studie och yrkesvägledande samtal. Regelbundet genomförs utvärderingar av arbetsmoment och kursupplägg. I slutet av varje kurs genomförs en större webbutvärdering där både utbildningen och skolan utvärderas. I slutet av varje kurs genomförs en utvärdering där både utbildningen och skolan utvärderas. Du som behöver särskilt stöd Har du behov av personlig assistans på grund av funktionshinder är det i första hand kommunen som svarar för detta i enlighet med LSS (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade)och LASS(Lag om assistansersättning). Vid behov bör du kontakta oss så att vi kan utreda om det finns andra möjligheter för oss att kunna stödja dig. Det finns till exempel möjlighet att ansöka om extra stöd hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Samma sak gäller om du har behov av dövtolk för att kunna genomföra dina studier. För dig som inte har möjlighet att få personlig assistent men behöver extra stöd kan studier vid folkhögskola ändå fungera eftersom vi arbetar i små grupper, med individuella studieplaner och med mycket lärarledd undervisning. Närvaro Alla utbildningar förutsätter närvaro under planerad studietid. För distansstudier gäller närvaro på förutbestämda träffar (om sådana finns), möten i eventuella studiegrupper och aktiviteter på kursens intranät. För kurser som arbetar utpräglat i projektform krävs närvaro vid handledningsmöten och kursgemensamma aktiviteter. Hög frånvaro (oavsett anledning) kan leda till att kursen inte fullgjorts. Har du varit borta på grund av sjukdom eller vård av - 5 -

7 barn kan det vara nödvändigt att göra vissa ersättningsuppgifter för att få godkänt på kursen. Hög frånvaro kan också påverka din möjlighet att få studiestöd från CSN. Om du blir sjuk eller om du behöver vara hemma för att vårda barn eller nära anhörig ska du anmäla detta till kursansvarig lärare samma dag. Vid sjukdom längre än 5 dagar ska sjukintyg uppvisas för kursansvarig lärare. Om du vårdar barn eller nära anhörig i mer än 14 dagar i rad ska du lämna intyg från en läkare eller sjuksköterska till skolan. Om du av någon anledning behöver vara ledig kan du ansöka om ledighet för personliga skäl hos kursansvarig lärare. Kursansvarig lärare beviljar ledighet upp till 5 dagar. Längre ledighet beviljas av rektor efter samråd med kursansvarig lärare. Intyg och behörigheter efter avslutade studier Efter godkända, avslutade, studier får du ett kursintyg eller utbildningsbevis. Intygets art är beroende av vilken kurs du studerat på. Efter avslutade studier får du ett intyg som redovisar vilka ämnen studierna har omfattat samt ev. intyg för behörighet till högskolestudier. Det intyget redovisar i vilka ämnen du inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå samt ett studieomdöme. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga där man bedömer: Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa Förmåga till analys, bearbetning och överblick Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier Social förmåga De studieomdömen som ges är: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), God studieförmåga (2), Mindre god studieförmåga (1). Omdömet sätts av kursens lärare. Lärarna gör en gemensam bedömning, vid så kallade omdömeskonferenser, av alla studieresultat utifrån de riktlinjer som fastställts av Folkbildningsrådet. Vid dessa konferenser diskuteras även åtgärdsplaner för enskilda studerande. Du får information från din lärare om det finns oro för att du inte ska nå godkänd nivå

8 Behörighet i enskilda ämnen beslutas av din ämneslärare utifrån de krav på närvaro och studieresultat som finns beskrivet i respektive kursplan. Sammanställningen av behörigheterna görs av kursansvarig lärare. På skolans hemsida kan du se vilka behörigheter du kan få när du läser hos oss. Om du under studietiden visar tecken på att du inte kommer att klara av dina studier under planeradtid kommer du i god tid få information om detta samt i utvecklingssamtal göra en plan för hur du ska uppnå dina studiemål eller revidera din plan. IT och internet För Scouternas folkhögskola är det en självklarhet att använda IT hjälpmedel. Vi vill skapa en positiv och utvecklande IT miljö med stor öppenhet och flexibilitet. Resurserna får endast utnyttjas av behörig användare. Behörig användare är studerande och personal vid Scouternas folkhögskola. Skolans värdegrund gäller vid all IT användning. Alla användare av skolans datanätverk skall innan tillträde ges en introduktion. I samband med denna introduktion tillhandahålls användarkonto med tillhörande lösenord som kvitteras av den studerande. Internetanvändning Som studerande på folkhögskolan bör den studerande inte uppsöka hemsidor med våld, sex eller politisk extremism om det inte på ett tydligt sätt skall användas i utbildningen. Förfarande som bryter mot svensk lag är förbjudet och skolan loggar internetanvändning av säkerhetsskäl. Brott mot skolans regler kan leda till disciplinära och/eller rättsliga påföljder. Systemadministratörer/ansvariga för IT säkerhet kan utan förvarning övervaka folkhögskolans Itresurser för att kunna sköta den dagliga driften och för att kunna utföra felsökning. All trafik som passerar brandväggen loggas och kan vid behov spåras. Studerandeekonomi När du läser på folkhögskola har du rätt till studiestöd. Studerar du för att få grundskole eller gymnasiebehörighet får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Därefter kan du söka studiemedel. Du ansöker själv om studiemedel hos CSN. När du fyller i din - 7 -

9 kursansökan måste du fylla i om du tänker söka studiemedel. Om du väljer "ja" skickas dina uppgifter till CSN. Cirka två veckor efter antagning får du information från CSN. Sök studiemedel under Ansök om studiemedel i Mina sidor på Om du under studietiden blir sjuk eller vårdar barn eller nära anhörig gäller särskilda regler för att du ska få behålla ditt studiemedel. Utförlig information finns på Du betalar ingenting för själva undervisningen, men en del obligatoriska avgifter tillkommer för försäkringar, kopiering, utskrifter, arbetsmaterial etc. Denna information finns på skolans hemsida under respektive kurs. Observera att skolan har som policy att inte lämna ut studieintyg, omdömen, kursintyg eller utbildningsbevis om du har en skuld till skolan. Du har heller ingen rätt att påbörja dina studier nästa läsår om du inte betalat eventuella skulder innan terminsstart. Vid utebliven betalning överlämnas ärendet i ett senare skede till inkasso. Försäkring Alla studerande och anställda vid Scouternas folkhögskola är olycksfallsförsäkrade under skoltid. Alkohol och droger När du har accepterat din studieplats förbinder du dig att också följa skolans alkohol och drogpolicy. Om du bryter mot skolans policy kan det leda till att du måste sluta på skolan. Policyn utgår från följande förutsättningar: Innehav och bruk av narkotiska preparat är enligt lag förbjuden i Sverige För alkoholförsäljning gäller svensk lag Det är förbjudet att uppträda alkoholpåverkad på arbetsplatsen, till vilken även skolarbetet hör, likaså förbjudet att bruka alkohol på att man skadar sig själv och andra Det är förbjudet att, utan tillstånd från skolledningen, förtära eller servera alkoholhaltiga drycker i folkhögskolans lokaler Ansvar för att alkohol och drogpolicyn praktiseras åvilar alla studerande och anställda Brott mot alkohol och drogpolicy vid Scouternas folkhögskola innebär att skolan har rätt att - 8 -

10 avskilja studerande från undervisningen Disciplinära åtgärder Vår princip är att vi i första hand ska stödja våra studerande, men för att skolan ska fungera för alla krävs det att vi följer de regler som finns. Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa. Brott mot våra skolregler kan leda till avskiljning från att delta i undervisningen på Scouternas folkhögskola. Grunder för avskiljning är: Om du på något sätt hanterar eller använder narkotikaklassade preparat Om du bryter mot skolans alkoholpolicy Om du missbrukar skolans datanät Stöld Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på person eller skolans egendom Om det uppstår problem som vi tycker kan äventyra din skolgång hos oss på grund av grövre eller upprepade mindre företeelser kallas du till samtal. Samtalet kan leda till en varning eller avskiljning från Scouternas folkhögskola. Beslut om avskiljande fattas av skolans rektor. Om skolan anser det vara nödvändigt kan en studerande stängas av från undervisningen under till exempel en utredningsperiod. Om en kurs upphör eller ställs in Det kan hända att en kurs måste ställas in på grund av att för få har sökt eller accepterat sin plats på kursen. Om det finns en minimigräns för antalet deltagarer hittar du det på skolans hemsida under respektive kurs. Om en kurs ställs in får du skriftlig information (via e post eller brev) om detta. För kurser som börjar på höstterminen, dock senast en månad innan kursstart. Det kan förekomma andra orsaker än få deltagare till att en kurs ställs in. Om en kurs upphör eller ställs in på grund av annan anledning än för få deltagare har du rätt till relevant information om vad som föranlett beslutet. Om den kurs du blivit antagen till - 9 -

11 ställts in eller upphört är du inte automatiskt antagen till kursen eller likvärdig kurs som ges vid senare tillfälle. Du måste alltid göra en ny ansökan. Arkivering och öppenhet Scouternas folkhögskola har inte skyldighet att lämna ut handlingar som rör folkhögskolans verksamhet. Skolan lämnar inte ut uppgifter om vilka som studerar på Scouternas folkhögskola. Alla som studerar på skolan lämnar uppgifter om närmast anhörig som ska kontaktas om någon studerande blir akut skadad eller förolyckas. Alla ansökningshandlingar hanteras med respekt för den personliga integriteten av dem som handhar denna information vid antagning. Vi garanterar att intyg och omdömen arkiveras i fem år. En avgift tas ut för att få ut en ny originalhandling eller för att få ett intyg/omdöme översatt till engelska

12 Adress Postadress: Box Stockholm Besöksadress kansliet: Instrumentvägen 19 Örnsberg Besökstider för kansliet: Enligt överenskommelse. Telefon: Telefontid: 10-12, Måndag-Fredag Fax: E-post: Hemsida: Kontaktuppgifter personal Rektor Gustav Öhrn Administratör Per Sillén Kursansvariga lärare Allmän kurs Frivilligt socialt arbete och ideellt ledarskap (Fryshuset) Oskar Hagman

13 AK flex Allmän kurs på distans Bertil Norberg Ansvariga för Värdebaserat ledarskap Kurs 1: Lotta Gunnarsson Kurs 2: Johan Rinman Kurs 3: Alexandra Berg Kurs 4: Patrik Hedljung Scouternas folkhögskolas styrelse Katarina Hedberg Ordförande Kjesäterstiftelsen, som driver Scouternas folkhögskola

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Kriminalvårdens riktlinjer 2007:4 Förord Kriminalvårdens klientutbildning ska motsvara de utbildningsformer för vuxna som finns ute i samhället. Detta innebär

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer