Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola"

Transkript

1 Studeranderättslig standard för Brunnsviks folkhögskola Antagen av Styrelsen för Brunnsviks ideella folkhögskoleförening 1

2 Innehåll Sid 1. Statens syfte med Folkhögskolan 3 2. Huvudman och skolans profil 3 3. Information innan den studerande är antagen 4 4. Information vid kursstart 4 5. Deltagarinflytande och studeranderätt Former för studerandeinflytande Klagomålshantering Överklagan Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) 6 6. Avgifter 6 7. Om en kurs upphör eller ställs in 6 8. Utvärdering 7 9. Disciplinära åtgärder Handlingsplan vid disciplinära åtgärder Drogpolicy Handlingsplan vid alkohol- eller drogpåverkan Närvaropolicy Etikregler för Södertörn folkhögskolas datatjänster Behörighet, studieomdöme, studieintyg och utbildningsbevis Allmän kurs Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen, Skrivtolkutbildningen Antagningsprinciper och antagningsprocess Allmän kurs Profilkurser 15. Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning Utrustning och lokaler Försäkring Principer för arkivering och öppenhet 12 2

3 1. Statens syfte med folkhögskolan Folkhögskolorna bedriver sin verksamhet med stöd av statsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet. Regeringens utgångspunkter i den senaste propositionen om folkbildningen Lära, växa, förändra - Regeringens folkbildningsproposition, 2005/06:192 är följande: Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället Att bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet 2. Huvudman och skolans profil Brunnsviks Folkhögskola har huvudskola i Borlänge samt ett flertal utbildningar i Häggvik/Sollentuna. Brunnsviks Folkhögskolas fokuserar på att arbeta med arbetslösa ungdomar, socialbidragstagare, omställning och med att utveckla yrkesutbildningar utifrån regionens behov. Skolan arbetar med samhällsutveckling Brunnsviks Folkhögskola jobbar för att: * bidra till att minska ungdomsarbetslösheten * minska antalet som går på försörjningsstöd * utveckla utbildningar i bristyrken * utveckla de kulturella näringarna * skapa utbildningar som underlättar för grupper med utländsk bakgrund att snabbare komma i jobb * jobba med LO-facken och deras medlemmar Brunnsviks Folkhögskolas tydliga inriktning faller väl samman med statens fyra syften med att stödja folkbildningen. Huvudman för skolan ABF Nordöstra Storstockholm. Grundtesen för ABFs idéprogram är: Gör en annan värld möjlig! Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällslivets alla områden. Vi vill verka för ett samhälle och en värld där människovärdet går före marknadsvärdet. Vår vision är ett samhälle och en värld befriad från alla former av förtryck och orättvisor och som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. Vårt grundläggande uppdrag handlar om alla människors frigörelse både individuellt och kollektivt. Folkbildning är för oss en idé om ett fritt 3

4 kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig. (Ur ABF Nordöstra Storstockholms idéprogram) Styrelse för Brunnsviks ideella folkhögskoleförening: Lars Starkerud, ordförande Gunnar Sahlin Ewa Frisk Theres Heidrich Georg Johansson Eva Segerström Bo Tengberg 3. Information innan den studerande är antagen Följande information finns på hemsidan Mål med kursen Huvudmannens profil Statens syfte Förekomst och innehåll i den studeranderättsliga standarden Avgifter och kostnader under studietiden Antagningsprinciper och antagningsprocess Vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som kan vara aktuella att erhålla på allmän kurs Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning Möjlighet till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska Former för studerandeinflytande Drogpolicy och övriga villkor för vistelse på skolan 4. Information vid kursstart Vid kursstart får de studerande skriftlig information om Kursföreståndares namn och kontaktuppgifter Kursplan och schema Terminstider och ledigheter Riktlinjer och villkor för intyg, behörighet och studieomdömen 4

5 Frånvaroregler Rapporteringssystem till CSN, SCB och FBR Vad studerande själv skall tillhandahålla Försäkringar Tillgång och villkor för användning av utrustning och skolans lokaler Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i skolans lokaler Villkor för avstängning och avskiljande Den studeranderättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt 5. Deltagarinflytande och studeranderätt 5.1 Former för studerandeinflytande Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket också avspeglar sig i formerna för studerandeinflytande. Det innebär att både skolan och kursdeltagarna är delaktiga i hur utbildningen genomförs och utformas och det sker i både informell och formell form. För att få till ett aktivt deltagarinflytande strävar skolan att ha ett ständigt pågående samtal om studiemiljö och utbildningarnas upplägg och innehåll. Samtal kan ske på olika sätt exempelvis inom klassen eller i direktkontakt med lärare eller skolledning. Den formella formen för studerandeinflytande är Skolrådet som består av 1-2 studerande från varje klass, en lärarrepresentant och en representant för skolledningen. Skolrådet träffas en gång per månad och protokoll förs vid mötena. Frågor som tas upp: Arbetsmiljöfrågor Utbildningsfrågor Studeranderättsliga frågor 5.2 Klagomålshantering Synpunkter på verksamheten när det gäller schema, lokaler, utrustning eller annat som har med skolverksamheten att göra kan alltid föras fram i skolrådet eller direkt till linjeföreståndaren. Om frågan tas upp i skolrådet tar rektor eller den rektorn utser, tar med sig frågan för närmare granskning och förslag till åtgärder. Frågan återkopplas därefter till skolrådet. Det är skolans strävan att i så hög grad som möjligt tillmötesgå önskemål och synpunkter från de studerande om det inte medför kostnader som ligger utanför skolans möjligheter att bära eller om kostnaderna riskerar att inskränka annan verksamhet. Synpunkter på undervisningen tas i första hand upp med undervisande lärare, därefter med linjeföreståndaren och om man inte vinner gehör för synpunkterna, med rektor eller den rektorn utser (till exempel studierektor). Till rektor eller den som rektor utser framförs synpunkterna skriftligt för att säkerställa att all information finns tillgänglig i rektors hantering av ärendet. 5

6 5.3 Överklagan Om den studerande är missnöjd med skolans beslut kan den studerande vända sig till skolans styrelse och/eller Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR). FSR kommer då att bedöma om ärendet har hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga standard. FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. Studieomdömen och utbildningsbevis kan inte överklagas. E-postadressen till FSR är 5.4 Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) Brunnsviks Folkhögskola ansluter sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett oberoende centralt råd som inrättas under 2011 med syfte att stärka studerandes rättsliga ställning. FSR tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. FSR prövar det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån vad som beskrivs i detta dokument. Rådet begär sedan in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som rör ärendet och bedömer därefter om skolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör. FSR meddelar sedan skolan hur de anser skolan hanterat ärendet på ett riktigt sätt. Om FSR underkänner skolans agerande kommer ärendet att omprövas vid Brunnsviks styrelses nästkommande sammanträde. Mer information om FSR finns på 6. Avgifter All undervisning som ingår i utbildningen är avgiftsfri. Skolan kan ta ut en avgift för deltagande i aktiviteter som inte ingår i utbildningen, t ex föreläsningar, kurser eller andra aktiviteter. Deltagandet i sådana aktiviteter är alltid frivilligt. För nya deltagare tas en bekräftelseavgift ut i samband med antagningen till skolans utbildningar. Avgiften är ett förskott på kostnader för kopiering, internet, studiebesök och studieresor för den första terminen. Terminsavgifter faktureras därefter i början av varje termin. Summan på avgiften framgår på hemsidan. 7. Om en kurs upphör eller ställs in Kurs som startat slutförs alltid. Om det finns risk för att planerad kurs/utbildning inte kan genomföras helt eller delvis, ska den sökande informeras om detta vid antagningen. Om en kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över, informeras om detta minst tre veckor före kursstart. Informationen går till de antagna personligen via brev eller e-post. Information ges på skolans hemsida. Om en kurs inte startas är skolan behjälplig med att hänvisa den sökande till likvärdig kurs på annan folkhögskola. Då den sökande meddelas om antagning till kursen informeras om kursens längd. 6

7 8. Utvärdering För Brunnsviks folkhögskola är olika former av utvärdering viktiga för skolans kvalitetsarbete och för studerandeinflytandet på skolan. För den studerande är utvärdering och återkoppling en viktig del för att studiemålen skall nås. Utvärdering sker både muntligt och skriftligt. Under kurserna sker löpande utvärderingar. Vid varje terminsavslut sker större omfattande skriftliga utvärderingar. 9. Disciplinära åtgärder Beslut om avstängning eller avskiljande av studerande fattas av rektor. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till Styrelsen för Brunnsviks ideella folkhögskoleförening och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd (FSR). Grova eller upprepade avvikelser från nedan angivna regler på skolans område kan leda till en tids avstängning eller ett permanent avskiljande från skolan. Grunder för avstängning/avskiljande från studier Diskriminerande eller kränkande handling vad gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Droganvändning (Se alkohol och drogpolicy) Upprepad och långdragen misskötsel av studier. Obetalda fakturor till skolan Stölder, hot och handlingar som åstadkommer skada på person eller egendom, annans eller skolans. 9.1 Handlingsplan vid disciplinära åtgärder 1. Linjeföreståndare tillsammans med skolledning kallar till samtal med den studerande och denne tilldelas en skriftlig varning. Vid samtalet upprättas en skriftlig överenskommelse, som ska undertecknas av den studerande och rektor/studierektor om vilka åtgärder den studerande ska vidta samt hur skolan kan stödja den studerande. 2. I grova fall där studerande eller personal utsätts för risk stänger rektor omedelbart av eller avskiljer den studerande från skolan. Beslut om avstängning/avskiljning av studerande fattas av rektor. Dessa beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse. 3. Om problemen upprepas eller överenskommelse inte uppfylls beslutar rektor om avskiljande från skolan om så inte redan skett enligt punkt 2. Detta beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse. Alla ärenden dokumenteras och följs upp. Alla brott polisanmäls. 7

8 10. Drogpolicy Brunnsviks folkhögskola är en drogfri skola. Alkoholförtäring eller drogbruk får inte förekomma under skoltid eller på annan tid som studerande vistas i skolans lokaler. Med skoltid avses förutom ordinarie skoltid även resor, studiebesök, utflykter, lägervistelse och praktik Handlingsplan vid alkohol- eller drogpåverkan 1. Den studerande avvisas från skolan den aktuella dagen med tid bokad för samtal med linjeföreståndare och skolledning. Detta samtal ska ske snarast. 2. Vid överenskommelse om att den studerande ska få behålla sin plats vid skolan upprättas ett kontrakt där den studerandes och skolans skyldigheter klart framgår. 3. Uppföljning av kontraktet ska ske fortlöpande med mentor och skolledning. 4. Om handlingsplanen inte fullföljs avskrivs den studerande från skolan. 11. Närvaropolicy Samtliga kurser vid Brunnsviks folkhögskola förutsätter den studerandes fulla närvaro för att utbildningsmålen skall uppnås. Sjukdom eller annan frånvaro anmäls till skolan enligt de uppgifter som ges vid utbildningens start. Hög frånvaro följs upp i första hand av linjeföreståndare. Frånvaro registreras. Vid slutet av varje termin rapporterar skolan om den studerande har fullföljt studierna i normal takt. CSN ställer vissa krav för att den studerande skall få behålla studiemedel. Vid sjukdom - anmäl till Försäkringskassan den första sjukdagen. Vid vård av sjukt barn - anmäl till CSN. Vid vård av närstående - anmäl till CSN. Vid sjukdom längre än 7 dagar bör deltagaren också anmäla detta till CSN. Utförlig information finns på CSN:s hemsida Studiemedel kan beviljas om studierna bedrivits i den takt som står i utbildningsplanen. Det är skolan som bedömer om studierna bedrivits enligt utbildningsplanen. CSN kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att studierna som helhet inte kommer att försenas. I början av varje termin rapporterar skolan till CSN vilka studerande som går på skolan. Efter slutet av varje termin rapporteras vilka studerande som klarat studierna enligt 8

9 utbildningsplanen. All rapportering sker genom skolans registersystem Avanti direkt till CSN. Kontaktperson för elevregister och rapportering till CSN är Susanne Holmgren, tel Etikregler för Brunnsviks folkhögskolas datatjänster För att få tillgång till skolans datatjänster måste den studerande acceptera följande regler: Brunnsviks folkhögskola tillhandahåller nätverk och uppkoppling mot internet. Enligt skolans avtal med sin internetleverantör är det oetiskt när någon: försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det försöker dölja sin användaridentitet (förutom i de fall där ett sådant beteende är explicit tillåtet) försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverket uppenbart slösar med tillgängliga resurser såsom personal, maskinvara, programvara eller bandbredd. försöker förstöra eller skada den datorbaserade informationen. göra intrång i andra användares privatliv försöker förolämpa eller förnedra andra användare Om missbruk mot dessa regler uppdagas riskerar skolan att utestängas från Internet. Tillgång till skolans nätverk och Internet kräver ett personligt konto och lösenord. Kontot är personligt och får ej överlåtas till eller användas av någon annan. Den studerande är personligt ansvarig för sina aktiviteter i skolans datanät och på internet och tar ansvar för att inte: kränka andra personer, levande eller döda hetsa mot folkgrupp sprida straffbar skildring i såväl text som bild och ljud kränka andras copyright bryta mot eventuell tystnadsplikt sprida datavirus göra egna ingrepp i skolans datanät genom att manipulera hårdvara eller mjukvara ladda hem och installera program eller spel på skolans datorer ladda hem olovligt material till din dator genom skolans nätverk. könsdiskriminera sprida pornografi sprida annonser för produkter, tjänster eller annat dölja sin identitet 9

10 försöka avlyssna, logga nätverkstrafik eller försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rättighet till det. Den studerande har ansvaret för att informera sig om vad som är tillåtet. Regelöverträdelse kan medföra ersättningsskyldighet, skadeståndsskyldighet eller prövning i rättssak. Överträdelsen medför förlust av behörigheten att använda skolans datorer och nätverk. Texter, bilder, musik och dataprogram är skyddade enligt upphovsrättslagen. Material får ej spridas eller nyttjas utan tillstånd från den som har upphovsrätten. Den studerande ansvarar själv för att användning av material är förenligt med lagar och bestämmelser Brunnsviks folkhögskola frånsäger sig allt ansvar för: skada eller förlorad data som kan uppkomma av tekniskt eller annat fel upphovsrätten eller andra rättigheter till material som läggs in i systemet. 13. Behörighet, studieomdöme, studieintyg och utbildningsbevis Allmän kurs Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du som studerar på allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. I dokumentet anges även i vilka kurser du har uppnått målen. Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, d.v.s. oftast ett läsår. Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer: Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa Förmåga till analys, bearbetning och överblick Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier Social förmåga Folkhögskolan använder en fyrgradig skala för studieomdömet: 4 - Utmärkt studieförmåga 3 - Mycket god studieförmåga 2 - God studieförmåga 1 - Mindre god studieförmåga För att kunna vara jämförbara över hela landet ska genomsnittet av studieomdömena på skolan under ett läsår ligga inom intervallet 2,7 plus/minus 5 %. Detta innebär att det 10

11 finns en begränsning på hur många studieomdömen som varje skola kan sätta på respektive skalsteg. Folkhögskolan ger inte betyg och det går därför inte föra samman studieomdömet från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Det går alltså inte höja betygsmedelvärdet från gymnasiet genom att studera på folkhögskola. Den studerande skickar själv in sitt behörighetsintyg till VHS eller annan antagningsmyndighet. I samband med ansökan till högskola/universitet/yrkeshögskola måste du behörighetsintyg/studieomdöme skickas till Verket för högskoleservice, VHS, eller till aktuell utbildningsanordnare. Intyget skickas alltså inte automatiskt till den nationella betygsdatabasen. Om hela den grundläggande behörigheten är styrkt genom folkhögskolans behörighetsintyg räcker det med detta intyg. Saknas något ämne måste det kompletteras med annat intyg/betyg som styrker även detta/dessa Utbildningsbevis och intyg Utbildningsbevis utfärdas efter avslutade studier. Utbildningsbevis kan endast utfärdas efter det att samtliga delkurser och moment är godkända. 14. Antagningsprinciper och antagningsprocess 14.1 Allmän kurs Ansökan görs på formulär som finns på hemsidan. När ansökan är inskickad kallas den sökande till ett informationsmöte och en personlig intervju. Tid och plats meddelas på hemsidan. Vid detta tillfälle kompletteras ansökan med betygshandlingar, arbetsintyg och personbevis om inte dessa dokument har skickats per post. Ansökan behandlas och skriftligt besked lämnas till den sökande. Den som antagits bekräftar sin plats genom att fylla i och underteckna den talong som finns på antagningsbeskedet och betalar en bekräftelseavgift som förskott på kostnader för kopiering, internet och studiebesök. Antagningen avslutas då terminen har börjat eller då samtliga platser är fyllda Profilkurser Ansökan görs på formulär som finns på hemsidan. Antagningsrutiner preciseras på hemsidan för samtliga våra profilkurser. 11

12 15. Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning Lokalerna i Borlänge (Humanistgatan 2) är tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. Där finns allmän kurs och ett flertal profillinjer. Allmän kurs och DMG School of Music bedrivs i lokaler på Häggviksvägen 2C i Häggvik, Sollentuna. Matsal och undervisningslokaler på plan 1 är tillgängliga för studerande med fysisk funktions-nedsättning. Plan 2 är inte tillgängligt. Allmän kurs i Borlänge och Häggvik är tillgänglig för studerande med dyslexi. 16. Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska. Vid allmän kurs finns möjligheter till stöd för studerande med dyslexi genom undervisning i mindre grupp, datorbaserade träningsprogram och program som läser upp all text både i dokument och på Internet. För studerande med bristande kunskaper i svenska finns möjlighet att gå i mindre grupp samt att få stödundervisning. 17. Utrustning och lokaler För studerande vid Allmän kurs finns datorer att låna. Datorerna utlånas endast mot kvitto. Vilka tider som deltagarna har tillgång till lokalerna meddelas av respektive linjeföreståndare. 18. Försäkring Studerande vid Brunnsviks Folkhögskola har olycksfallförsäkring via Folksam och är försäkrade under skoltid (denna gäller även vid praktik) samt 19. Principer för arkivering och öppenhet Brunnsviks folkhögskola är en skola inom RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Förvaltningslagen SFS 1986:223)och Offentlighets- och sekretesslagen (SFS:2009:400) är därför inte tillämpliga. Skolan har upprättat följande arkiv och sekretessregler. Ansökningshandlingar sparas i två år för antagna Kursintyg, utbildningsbevis, omdömen och behörigheter sparas digitalt för all tid. 12

13 All personal har skrivit på en överenskommelse om tystnadsplikt. Den studerande bestämmer själv vilken information som skall kunna lämnas och till vem. Tystandsplikten gäller dock inte mellan personalen. Uppgifter om studieresultat kan lämnas vidare till annan personal Skolan lämnar inte ut personlig information till utomstående utan den studerandes medgivande. Undantag är uppgifter som krävs för att rapportera vår verksamhet till de myndigheter, som vi har rapporteringsskyldighet till: SCB, CSN och Folkbildnings-rådet. Studerande som har skyddad identitet rapporteras i enlighet med gällande regler till SCB och CSN Den studerandes medgivande inhämtas alltid vid publicering av foto eller film på internet och i tryckt material 13

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Datum: Studeranderättslig standard

Datum: Studeranderättslig standard Datum: 2017-01-24 Studeranderättslig standard Studeranderättslig standard Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard sammanfattar dina och skolans rättigheter och skyldigheter under din tid

Läs mer

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan I det här dokumentet får du som deltagare på Glokala folkhögskolan en översikt för dina rättigheter och skyldigheter. Innehåll: 1.

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 1 Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard Innehåll Huvudman... 2 Statens syfte... 2 Förekomsten av den studeranderättsliga standarden...

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard 1. Information innan den studerande är antagen 2. Information vid kursstart 3. Deltagarinflytande och studeranderätt 4. Avgiftsfri undervisning 5.

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Läsåret 2012/2013 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Innehåll 1. Statens syfte med folkhögskolan... 2 2. Huvudmannens profil... 2 3. Tillgänglighet... 2 4. Antagningsprinciper och antagningsprocess...

Läs mer

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna en

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden 1 Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna

Läs mer

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Innehåll Statens syfte med stöd till folkbildningen... 3 Kurs- och öppettider samt lunch och fika... 4 Kurs- och läsårstider... 4 Öppettider...

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 April 2013 ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 Vad är studieomdöme? Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Avser statsbidragsfinansierad kursverksamhet som är 15 dagar eller längre. Beslutad av styrelsen för Sigtuna folkhögskola 2010-12-08 Följande information

Läs mer

Studerandes ra ttigheter

Studerandes ra ttigheter Studerandes ra ttigheter Läsåret 2016/2017 Det här häftet om studerandes rättigheter har arbetats fram av personalen på Folkhögskolan i Angered och fastställts av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Antagen av styrelsen 120619 Studeranderättslig standard Skolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15

Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola för deltagare i

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Studeranderättslig standard 2016 Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Sjöviks folkhögskola Enligt beslut i Sjöviks folkhögskolas styrelse 2016-01-27 Ordförande: Els-Marie Carlbäcker Rektor:

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson +46155247088 2012-11-28 KN-KUS12-173-2 Eskilstuna folkhögskola Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!... 2

Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!... 2 I det här dokumentet hittar du information om skolans struktur, våra regler och dina rättigheter och skyldigheter som studerande vid Scouternas folkhögskola. Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!...

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015 Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola 2014-10-31 Sid 1(11) Innehållsförteckning Studeranderättslig standard... 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning 2014 Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Information innan den studerande är antagen... 3 Övergripande, skolgemensam information... 3 Huvudmannens profil... 3 Statens syfte... 3 Förekomst av och innehåll

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2016

Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola

För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola rättigheter och skyldigheter I folkhögskolans studeranderättsliga standard står vilka rättigheter och skyldigheter du har som studerande på Sigtuna folkhögskola.

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-05-07 RS140258 Torbjörn Svanberg, FC Skolförvaltningen 035-134813 Regionstyrelsen Studeranderättslig standard Förslag till beslut Regionstyrelsen antar Katrinebergs

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Albins folkhögskolas studeranderättsliga standard

Albins folkhögskolas studeranderättsliga standard Albins folkhögskolas studeranderättsliga standard Här kan du som deltagare eller blivande deltagare på skolan, läsa om vad som gäller i olika situationer, så att du inte skall behöva få några överraskningar

Läs mer

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09 Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

Välkommen till Sigtuna folkhögskola

Välkommen till Sigtuna folkhögskola Välkommen till Sigtuna folkhögskola I det här dokumentet hittar du det mesta som är bra att veta om Sigtuna folkhögskola, vårt sätt att arbeta och våra regler samt dina rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

linjeledare. Efter antagningsmöte: Konstskolan: finns. Efter s. 1 Munka Tfn 0431-43 20 10 folkhögskola Munka Ljungby

linjeledare. Efter antagningsmöte: Konstskolan: finns. Efter s. 1 Munka Tfn 0431-43 20 10 folkhögskola Munka Ljungby Från antagningg till omdöme/intyg När ansökan kommer in: Skolassistenten registrerar och kontrollerar att uppgifterna är rätt ifyllda i ansök- ningshandlingarna. Ansökan skall innefattaa ansökningsblankett,

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Antagen: , Örebro Folkhögskolas styrelse. Reviderad: , Örebro Folkhögskolas styrelse

Antagen: , Örebro Folkhögskolas styrelse. Reviderad: , Örebro Folkhögskolas styrelse Studeranderättslig standard vid Örebro Folkhögskola för läsåren 2015-2017 1 Antagen: 2013-04-02, Örebro Folkhögskolas styrelse Reviderad: 2015-02-23, Örebro Folkhögskolas styrelse 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke 1 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke Målsättning Målet för Vuxenutbildningen är att trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling inte skall

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen,

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 1 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2016-2017 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer