Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered"

Transkript

1 Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Läsåret 2012/2013 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med Folkbildningsrådet. I denna finns de studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en långkurs (15 dagar eller längre). Den studeranderättsliga standarden finns på skolans hemsida För en allmän beskrivning om studeranderätt se

2 Skolans studeranderättsliga standard omfattar följande områden: Information innan den studerande är antagen... 3 Huvudmannens profil... 3 Syftet med statens bidrag till folkbildningen... 3 Mål med kurserna... 3 Avgifter och kostnader under studietiden... 4 Antagningsprinciper... 4 Antagningsprocess... 4 Intyg... 5 Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning... 5 Pedagogiskt stöd vid bristande kunskaper i svenska... 5 Alkohol- och drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan... 5 Information vid kursstart... 6 Kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter... 6 Kursplan och schema/arbetsplan... 6 Terminstider och ledigheter... 6 Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen... 6 Frånvaroregler... 7 Rapporteringssystem till t ex CSN... 8 Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen... 8 Etiska regler vid användning av internet i skolans lokaler... 8 Deltagarinflytande och studeranderätt... 8 Om en kurs upphör eller ställs in... 9 Utvärdering... 9 Försäkringar Disciplinära åtgärder Arkiv- och sekretessregler Studeranderätt och överklagan av beslut

3 Information innan den studerande är antagen Huvudmannens profil Huvudman för Folkhögskolan i Angered är Folkhögskoleföreningen i Angered vilken är en ideell förening vars syfte är: att bredda och fördjupa demokratin, stärka folkrörelserna, samt utveckla Angered och dess invånare att utveckla medlemmarnas och deltagarnas inneboende kraft, med hjälp av folkhögskolekurser och annan folkbildningsverksamhet, att bedriva folkbildningsverksamhet med utgångspunkt från arbetarrörelsens värderingar att alla människor är lika mycket värda samt att samhället bygger på jämlikhet, gemenskap och solidaritet. Syftet med statens bidrag till folkbildningen Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete) bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet Mål med kurserna De övergripande målen för kurserna är att de ska bidra till att förverkliga statens syften, att de ska vara i överensstämmelse med Folkhögskoleföreningen i Angereds syften samt bedrivas i enlighet med folkbildningens principer. Den studerande ska efter avslutad kurs: ha utvecklat förmågan att använda sina inneboende resurser och möjligheter till att förändra sin situation ha utvecklat sina kunskaper och fördjupat sina insikter tillsammans med andra studerande ha utvecklat sin förmåga att arbeta tillsammans med andra och gemensamt söka kunskap och utveckla färdigheter ha utvecklat kunskaper och färdigheter inom de ämnesområden som ingår i respektive kurs kritiskt kunna ta ställning och hävda sin åsikt inför andra men också förstå och respektera andras åsikter ha utvecklat förmågan att handla utifrån alla människors lika värde, jämlikhet och solidaritet vara bättre rustad att kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen. Mål för skolans olika kurser finns beskrivet på vår hemsida under respektive kurs Kursplan och mål för kursen utformas mer detaljerat tillsammans med kursdeltagarna. 3

4 Avgifter och kostnader under studietiden All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri men den studerande betalar varje termin en avgift för att täcka en del av kostnaderna för studerandeförsäkring, studieresor, kopiering samt material och läromedel som skolan tillhandahåller. Avgiftens storlek och vad den avser finns angiven under respektive kurs på skolans hemsida. Kostnader för läroböcker, resor, studiebesök och kulturaktiviteter tillkommer. Den som blir antagen till en kurs uppmanas att bekräfta sin studieplats genom att betala in en summa som bekräftelseavgift. Denna avgift utgör ett förskott på materialavgiften under studietiden. Vid återbud återbetalas halva summan. Antagningsprinciper Flera faktorer vägs samman vid antagningsrådets ställningstagande. Individuella faktorer som den sökandes behov av folkbildning och utbildning samt vilja till engagemang sammanvägs med skolans målsättning att skapa väl fungerande studiegrupper som är blandade med avseende på ålder, kön, bakgrund, livserfarenhet, yrke, speciella erfarenheter och fritidsintressen. Sökande som är äldre prioriteras liksom de med kort utbildning. Boende i Angered har företräde liksom de som är intresserade av kursens inriktning och arbetssätt. Sökande som är aktiva eller intresserade av folkrörelsearbete ges företräde. Sökande som redan studerar eller tidigare har studerat på skolan lämnar in en återanmälan. En återanmälan behandlas med förtur förutsatt att den kommit in i tid, att det har skett en utveckling under studietiden, att närvaron har varit tillräckligt hög, att materialavgiften har betalats in och att den studerande i övrigt har skött sina åtaganden. För sökande till allmän kurs krävs tillräckliga förkunskaper i svenska. Antagningsprocess Ansökan till skolans kurser kan göras digitalt via hemsidan, via FIN eller skriftligt på skolans ansökningsblankett. Samtliga nya sökande intervjuas. Kallelse till intervju med handledare från lämpligt arbetslag skickas ut inom två veckor efter mottagen ansökan tillsammans med en begäran om att vid behov komplettera med personbevis och intyg. Efter genomförd intervju tas ansökningarna upp för diskussion i arbetslaget och förslag på antagning, avslag eller reservplats tas med till närmast följande antagningsråd på personalmöte för beslut. Återanmälningar tas också upp under denna punkt. Inom två veckor efter beslut skickas ett skriftligt besked om antagning/reservplats ut tillsammans med kallelse och inbetalningskort för bekräftelseavgift. Den som erbjuds plats på kursen bör senast en vecka före kursstart ha betalat in bekräftelseavgiften för att vara säker på att få behålla sin studieplats. Ett välkomstbrev skickas ut en vecka före kursstart. Skäl för avslag kan vara att ansökningshandlingarna inte är kompletta, fler sökande till varje plats, att den sökande inte har för kursen tillräckliga förkunskaper samt för tidigare studerande att de inte har visat motivation för studier. Beslut om antagning/avslag kan överklagas till rektor senast en vecka innan kursstart. Sökande, som antagits och påbörjat en kurs, kan under vissa omständigheter få byta till annan kurs. En sådan förändring föregås av diskussion i berörda arbetslag och beslut tas på personalmöte. 4

5 Intyg Efter avslutad kurs och när deltagaren lämnar skolan utfärdas ett kursintyg över studiernas innehåll och omfattning. Kursintyg kan även lämnas vid begäran. För allmän kurs tillkommer intyg över uppnådda behörigheter samt för allmän kurs på gymnasienivå ett studieomdöme. Vilka behörigheter som kan komma ifråga framgår i kursinformationen för respektive kurs. Mer om riktlinjer för behörigheter och studieomdöme under rubriken Intyg, behörigheter och studieomdöme. Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning På skolans kursställen i Hammarkullen och Hjällbo är lokalerna anpassade för den som är rörelsehindrad. Pedagogiskt stöd vid bristande kunskaper i svenska Deltagare med bristande kunskaper i svenska har möjlighet att söka allmän kurs med fokus på svenska som andraspråk och med extra lärarresurser. Alkohol- och drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan Av Folkhögskolan i Angereds policy framgår att alkohol- och annat drogmissbruk inte tolereras i skolsammanhang. Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan vid misstanke eller faktisk överträdelse av policyn finns tillgänglig i sin helhet på skolans hemsida. Pälsdjur får ej medföras till någon av skolans lokaler. Parfymerade produkter bör undvikas. 5

6 Information vid kursstart Under den första veckan ges både muntlig och skriftlig information kring nedanstående punkter: Kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter Samtliga ansvariga lärares namn, telefonnummer och e-postadress finns på skolans hemsida under rubriken Kontakt. Lärarna för varje kurs presenterar sig de första dagarna och lämnar ut adress och telefonnummer till skolan, skolans rektor och till kursstället. Kursplan och schema/arbetsplan Kursplan och schema delas ut de första dagarna på kursen. Kort information ges om skolans samtliga kurser. Terminstider och ledigheter Ett kalendarium för terminen presenteras där schemabrytande aktiviteter, kurstider och ledigheter finns angivna. Kalendariet uppdateras kontinuerligt. Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen På allmän kurs om minst 30 veckor ges efter fullgjord kurs behörigheter och omdöme samt intyg om så önskas. Intyg Samtliga deltagare som avslutar en kurs får ett intyg där det framgår vilka ämnen som ingått och under vilken period kursen pågått. Även studerande med hög frånvaro (mer än 20 %) får ett intyg men då framgår andelen frånvarotid i intyget. Studerande som avbryter studierna får ett intyg som styrker deltagande fram till avbrottsdatum. För studerande på allmän kurs grundskolenivå kan intyg ges för motsvarande grundskolekompetens i Sv G/SAS G, Eng G, Ma G och Sh G. I Ma och Eng är det möjligt för studerande på grundskolenivå att få gymnasiebehörighet då deltagarna studerar i nivåindelade grupper. Behörigheter På allmän kurs gymnasienivå kan man få grundläggande behörighet för högskolestudier. Studerande på folkhögskola behöver ha godkänt i gymnasiets sju kärnämneskurser, Sv A/SAS A, Sv B/SAS B, Eng A, Ma A, Sh A, Nk A och Re A. Men man måste också uppfylla ett omfattningskrav på sammanlagd studietid på gymnasienivå. Tidskravet uppfylls genom ett av följande alternativ: Två år eller mer på gymnasiet, följt av ett år på folkhögskola. Ett år på gymnasiet, följt av två år på folkhögskola. Ett års yrkesarbete, följt av två år på folkhögskola. Tre år på folkhögskola. Behörighet i enskilda ämnen ges om givna uppgifter har lämnats in, redovisningar har genomförts och de inlämnade uppgifterna är av en kvalitet som motsvarar godkänd gymnasienivå. Behörighet kan även ges i matematik B och engelska B. 6

7 Det nya gymnasiet innebär att reglerna kommer att ändras även för folkhögskolor. Den som börjar läsa hösten 2012 har tre år på sig att läsa klart enligt de gamla reglerna, det vill säga de regler som beskrivs ovan. Om man börjar läsa hösten 2013 måste den grundläggande behörigheten läsas in enligt de nya reglerna, vilket innebär att man måste läsa motsvarande 100 poäng mer svenska, 100 poäng mer engelska och dessutom 50 poäng historia. Grundläggande behörighet ger rätt att söka till högskola via folkhögskolekvoten. Men man kan naturligtvis också göra högskoleprovet för att få tillgång till även den urvalsgruppen. De övriga urvalsgrupperna är: B I Ursprungliga gymnasiebetyg, B II kompletterade gymnasiebetyg. Fördelningen av platser mellan grupperna sker i proportion till antal sökande i grupperna. Detta innebär att man har ungefär lika stor chans att bli antagen om man söker med folkhögskoleintyg, som om man söker med betyg från gymnasium eller komvux. Den som har grundläggande behörighet både på sitt gymnasiebetyg och från folkhögskola deltar i båda urvalsgrupperna. Omdöme Studieomdöme ges efter ett år på allmän kurs på gymnasienivå under förutsättning att närvaron har varit minst 80 %. Studieomdöme lämnas ut efter avslutade studier. Muntligt besked kan begäras efter varje avslutad kurs om minst 30 veckor. Studieomdömet ska ge besked om förmågan att bedriva fortsatta studier och är resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen. Ett sammanfattande omdöme ges och skalstegen som används är: utmärkt studieförmåga (4), mycket god studieförmåga (3), god studieförmåga (2) och mindre god studieförmåga (1). Faktorer som vägs in i begreppet studieförmåga är: - kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa - förmåga till analys samt bearbetning och överblick - ambition och uthållighet samt förmåga att organisera studier - social förmåga På finns ytterligare information. Den studerande har rätt att avstå från att bli omdömessatt och måste då lämna in en skriftlig begäran om detta innan omdömessättningen. Överklagan av ett studieomdöme skall göras till rektor och ske skriftligt. Det ska vara inkommet till skolan senast den 1 augusti (1 januari om omdöme lämnas efter en hösttermin). Överklagan skall vara underskriven, adresserad till rektor och skickad per post till skolan. Rektor behandlar överklagandet före kursstart. Beslut om omdöme och behörighet kan inte prövas hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Frånvaroregler För att ha fullgjort kursen ska man ha varit närvarande 80 % eller mer och i övrigt skött sina studier. All frånvaro, oavsett om den är meddelad eller inte, räknas in i den totala frånvaron. 7

8 Man riskerar att mista sin plats om man är frånvarande vid upprepade tillfällen utan att meddela skolan. Detsamma gäller om man är frånvarande en vecka eller mer utan att meddela eller har planerad frånvaro som inte accepterats av skolan. Vid frånvaro mer än en vecka utan kontakt skickas ett brev hem till den studerande där man uppmanas att kontakta skolan snarast. Vid ytterligare en veckas frånvaro utan kontakt betraktar vi det som att man har avslutat sina studier och meddelar avbrott till CSN. På hemsidan finns skolans Närvaropolicy och rutiner för meddelande om frånvaro. Rapporteringssystem till t ex CSN Folkhögskolan har skyldighet att rapportera till CSN om deltagare fullgjort kurs eller inte. Ej fullgjorda kurser på grund av hög frånvaro (mer än 20 %) påverkar möjligheten för den studerande att få studiemedel och kan leda till krav på återbetalning av utbetalda studiemedel. Fullgjort kursen har den som varit närvarande 80 % eller mer och i övrigt har skött sina studier. Till CSN rapporterar skolan att studerande har påbörjat kursen, om eventuella förändringar sker i studieomfattning, om avbrott görs eller om den studerande byter kurs. Frånvaro mer än sju dagar i följd rapporteras om det inte har gällt sjukdom eller vård av barn. Varje termin intygar skolan att studierna har bedrivits i normal takt. Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Skolans lokaler samt datorer är tillgängliga så länge personal finns kvar i lokalerna. Särskild överenskommelse måste göras med ansvarig lärare på respektive kursställe om den studerande önskar ha tillgång till lokalerna efter att personal har lämnat lokalen. Etiska regler vid användning av internet i skolans lokaler Den studerande som använder skolans datorer och nätverk bör tänka på att man betraktas som representant för Folkhögskolan i Angered. Skolans datorer är avsedda för aktiviteter kopplade till undervisning och skolarbete och våra regler gäller även när man kopplar upp sin egen dator mot skolans nätverk. Överträdelse kan leda till varning/avstängning (se rutiner för disciplinära åtgärder). Det är inte tillåtet att: - sprida pornografiskt, våldsamt eller rasistiskt material, - förtala, förolämpa, eller kränka någon annan människa, - lägga ut bilder eller videoklipp som strider mot personuppgiftslagen (dvs. kränkande bilder) eller upphovsrättslagen, - använda skolans datorer/nätverk för massutskick eller spridning av annan oönskad e-post, - försöka komma åt någon annans konto eller lösenord, - kopiera eller sprida program, virus eller upphovsrättsskyddat material, - ändra eller förstöra filer och inställningar som ingår i skolans datorsystem. Deltagarinflytande och studeranderätt Ett av folkhögskolans viktigaste uppdrag är att bredda och fördjupa demokratin. Det innebär att deltagarna ska ges stora möjligheter att påverka innehållet i studierna och att det är viktigt hur skolans verksamhet är organiserad. Genom ett demokratiskt arbetssätt i klassrummet med deltagarnas aktiva medverkan i val av problem och metoder skapar vi en grund för kunskapande. Att 8

9 ta gemensamt ansvar ger inflytande! På skolan finns olika former för deltagarinflytande: Studieplan upprättas för varje deltagare, i samråd med kursansvarig lärare. Kursplaner arbetas fram gemensamt med kursdeltagarna inom givna ramar och förändringar görs i en gemensam process under terminen. Varje allmän och särskild kurs har en egen kursbudget att disponera. Klassråd genomförs varje eller varannan vecka utifrån verksamhetens behov. Klassrådets uppgift är att diskutera för deltagarna gemensamma angelägenheter, besluta om gemensamma aktiviteter i kursen, följa upp kursbudget, utse skyddsombud för de studerande, utse representanter i kursrådet samt ge uppdrag åt representanterna i kursrådet. Kursrådet består av representanter för de studerande och personal. De studerande är i majoritet och rektor är sammankallande. Kursrådet är en rådgivande församling i frågor som rör kursutbud, kurstider, gemensamma aktiviteter, övergripande frågor som rör deltagare i samtliga kurser och som föregåtts av diskussioner i klassråden. Kursrådet har en egen budget och ansvarar för att planera och genomföra stormöten, friluftsdagar och studieresor. Kursrådet har rätt att utse en representant med yttrande och förslagsrätt till Folkhögskoleföreningens styrelse. Om en kurs upphör eller ställs in I händelse av att en kurs ställs in hänvisas den sökande till någon av skolans övriga kurser. Ställs en kurs in efter att sökande antagits erbjuds plats på någon av skolans övriga kurser där den sökande är behörig. Är inte detta möjligt försöker vi se om någon annan folkhögskola kan vara ett alternativ. Eventuella avgifter återbetalas. På Folkhögskolan i Angered tillämpas terminsvis antagning till långa kurser. Av antagningsbeskedet framgår på vilken kurs och för vilken tid den sökande har antagits. Besked om att en kurs upphör eller ställs in lämnas inför kurstart i augusti senast 15 juni och inför kursstart i januari senast 15 december året innan. Pågående kurser ställs inte in. Utvärdering I syfte att höja kvalitén på kursverksamheten och för att tillvarata deltagarnas erfarenheter och synpunkter genomförs utvärderingar i olika former: vid individuella studiesamtal minst en gång per termin diskuteras arbetsformer, deltagarens utveckling mot uppsatta mål, studiematerial mm, i klassrådet utvärderas gemensamma aktiviteter som studiebesök, temadagar och stormöte, reflektion, samtal och skriftlig utvärdering i samband med avslutning av temaperioder, DFU, deltagarnas mål och förväntningar formulerade av deltagarna utvärderas av deltagarna själva, utvärderande samtal i kursrådet en gång per år, 9

10 skolans studerande deltar varje år i en nationell webbaserad enkätundersökning, Fb-kvalitet, som mäter deltagares upplevelser av hur egna och skolans mål uppfylls. Försäkringar Studerande på Folkhögskolan i Angered är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Skriftlig information om försäkringen delas ut i samband med kursstart. Vid olycksfall ersätts kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandskador, resekostnader mm. Disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under en viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller andra aktiviteter inom skolans ram. Ett beslut om avskiljande innebär att deltagaren avskrivs från skolan. Deltagare som missköter sina studier, uppträder osolidariskt eller missbrukar skolans egendom meddelas en varning. Beslutet fattas av rektor som kallar vederbörande till samtal. Beslut om avstängning (studieuppehåll) och avskiljande (studieavbrott) av studerande fattas av rektor. Beroende på handlingens art och omfattning avgör rektor om avstängning/avskiljande ska föregås av varning. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd. Grunder för avstängning och avskiljande: våld och hot om våld, ofredande, alla former av trakasserier t ex rasistiska eller sexuella eller annan kriminalitet, droganvändning, upprepad och långvarig misskötsel av studier. Kriminella handlingar kan komma att polisanmälas. Om deltagaren är under 18 år har skolan anmälningsskyldighet till sociala myndigheter. Policy och handlingsplaner vid hot om våld och våld, ofredande, trakasserier och kränkningar samt droganvändning finns tillgänglig på skolans hemsida. Arkiv- och sekretessregler Folkhögskolan i Angered är inte någon offentlig myndighet vilket gör att vi inte är skyldiga att lämna ut information om vår verksamhet. Vi har inte heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har. Folkhögskolan i Angered registrerar sökande och studerandes personuppgifter i skolans dataregister. Uppgifterna utgör underlag för rapporter till SCB och i förekommande fall till CSN. Skolan lämnar inte ut personbunden information till utanförstående förutom till myndigheter till vilka vi måste rapportera dvs CSN, SCB, FBR och SPSM. 10

11 Skolan följer tillämpliga delar i Personuppgiftslagen vilket innebär att skolan inte registrerar politiska åsikter/medlemskap, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning eller uppgifter som rör hälsa. Klasslistor med namn, adressuppgifter och telefonnummer finns tillgängligt för kursdeltagare under kurstiden undantaget om deltagaren meddelat att vederbörande inte vill förekomma med adressuppgifter och/eller telefonnummer på listan. Personer som har skyddad identitet eller inte vill offentliggöra personliga uppgifter måste meddela detta till skolan som sedan hanterar uppgifterna enligt särskilda rutiner i samråd med den studerande. Matrikelkort för varje studerande med kontaktuppgifter till närmast anhörig samt eventuella mediciner upprättas årligen och finns förvarade för akuta situationer i en speciell pärm på skolans kontor. Ansökningshandlingar från sökande som gett återbud eller inte antagits till sökt kurs makuleras efter kursstart. Vi skickar inte tillbaka några handlingar. Handlingar som rör antagna studerande arkiveras i upp till fem år. Studieintyg, behörigheter och studieomdömen arkiveras för all framtid. Sådan information lämnas vid begäran ut till den som informationen gäller. Folkhögskolan omfattas inte av någon generell tystnadsplikt men det som sägs i samtal mellan studerande och personal på skolan stannar mellan dessa personer om så har överenskommits. Skolan lämnar inte ut någon information om studerande till privatpersoner eller myndigheter annat än om den studerande har gett sin tillåtelse. Myndigheter som skolan är ålagd att redovisa uppgifter till utgör undantag. För övriga myndigheter begär skolan att förfrågan skickas via mail. På Folkhögskolan i Angered är fotografering av studerande och personal tillåten. Bilder från verksamheten kan publiceras på skolans webbplats och i informationsblad under förutsättning att förekommande personer har utryckt sitt medgivande. Studeranderätt och överklagan av beslut Den studerande som är missnöjd med sin situation på skolan ska i första hand prata med sina klasslärare, i andra hand vända sig till skolans rektor. Om man fortfarande inte anser sig ha fått gehör för sina synpunkter eller om synpunkterna inte beaktats kan frågan föras vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). FSR tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. FSR bedömer om skolan har fattat beslut i enlighet med vår studeranderättsliga standard. FSR behandlar ärenden som inkommit inom ett år efter avslutad kurs. FSR behandlar inte beslut om omdöme och behörigheter. På FSR:s hemsida under fliken Studeranderätt finns information om vilka frågor som prövas av rådet, handläggning och hur klagomål anmäls Andra instanser som tar emot överklaganden är CSN när det gäller studiestöd, Arbetsmiljöverket i arbetsmiljöfrågor, Datainspektionen när det rör hantering av personuppgifter och Diskrimineringsombudsmannen (DO) i fall av diskriminering enligt Diskrimineringslagen. 11

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Studerandes ra ttigheter

Studerandes ra ttigheter Studerandes ra ttigheter Läsåret 2016/2017 Det här häftet om studerandes rättigheter har arbetats fram av personalen på Folkhögskolan i Angered och fastställts av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Studeranderättslig standard 2016 Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Sjöviks folkhögskola Enligt beslut i Sjöviks folkhögskolas styrelse 2016-01-27 Ordförande: Els-Marie Carlbäcker Rektor:

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Den allmänna kursens syften Att ge verktyg och resurser för personlig utveckling och makt att påverka sitt liv och sin omgivning till människor med svag

Läs mer

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 1 Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard Innehåll Huvudman... 2 Statens syfte... 2 Förekomsten av den studeranderättsliga standarden...

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Albins folkhögskolas studeranderättsliga standard

Albins folkhögskolas studeranderättsliga standard Albins folkhögskolas studeranderättsliga standard Här kan du som deltagare eller blivande deltagare på skolan, läsa om vad som gäller i olika situationer, så att du inte skall behöva få några överraskningar

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna en

Läs mer

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Ronnie Palmquist rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling?

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling? Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen Planen utgår från diskrimineringslagen (2008 :657 ) samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska användas som ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten. Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår värdegrund... 3 Delaktighet i upprättandet

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehåll Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling, läsåret 2014/15...2 Lagens

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden 1 Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna

Läs mer

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/ Innehåll: 1) Behörighet till högskolan. Sid 3-5 2) Behörighet till yrkeshögskolan. Sid 5-6 3) Äldre

Läs mer

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, sfi och särvux vid Hjalmar Strömerskolan 20150701-20160630 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen.

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Ange namn på verksamheten Ange planerat startdatum Ange totalt antal platser Ange antal platser/dagbarnvårdare

Läs mer

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard 1. Information innan den studerande är antagen 2. Information vid kursstart 3. Deltagarinflytande och studeranderätt 4. Avgiftsfri undervisning 5.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015 Åtgärdsplan för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkning, av

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2 Innehållsförteckning VISION,POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE ARBETET

Läs mer

Fridhems förskola. Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Fridhems förskola. Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Fridhems förskola Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION... 3 POLICY... 3 ANSVARIGA... 3 RUTINER NÄR VUXNA

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling MALUNG-SÄLENS KOMMUN Sälens rektorsområde Vildmarksskolan i Rörbäcksnäs Inga-Maj Fjällborg, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vildmarksskolan F-5 2015/2016 Skollagen (2010:800) 1

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016

Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016 1 (16) Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016 Behandlad på APT 15-08-10 LERUM400, v 1.0, 2007-06-15 2 (16) 1. Inledning Mål och vision All verksamhet ska utgå från principen om människors

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan I det här dokumentet får du som deltagare på Glokala folkhögskolan en översikt för dina rättigheter och skyldigheter. Innehåll: 1.

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby gymnasium Likabehandlingsgruppen. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby gymnasium Likabehandlingsgruppen. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby gymnasium Likabehandlingsgruppen Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vision...1 2. Bakgrund...2

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016

Likabehandlingsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015-2016 INNEHÅLL Verksamhetsformer som omfattas av planen... 2 Främjande insatser... 5 Schemaläggning, föräldraskap och studier... 9 Kartläggning... 10 Skolans plan mot diskriminering

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 för Karlskrona Montessorifriskola 2015-06-29 1 Innehåll Vision... 3 Vad innebär lagen... 4 Beskrivning av det kontinuerliga arbetet... 5 Skolans värdegrund ur ett likabehandlingsperspektiv...

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs 2015

Studiemotiverande folkhögskolekurs 2015 PM 2015-01-29 Generalsekreteraren/LÖ Dnr 16, 2015, 091 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2015 Allmänt Denna PM avser Studiemotiverande folkhögskolekurs 2015 och omfattar villkor, preliminär fördelning

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola årskurs F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Sida 1 av 6 Senast reviderad: 2015-01-09 Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Inledning Denna plan avser all verksamhet som bedrivs i Kompetenscenters regi såsom: utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Reviderad 141007 Innehållsförteckning Inledning - verksamhetens långsiktiga mål och policy s. 3 Kartläggning av läsåret 2013/2014 s. 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Kartläggning inför validering. Namn:...

Kartläggning inför validering. Namn:... Kartläggning inför validering Namn:... Personuppgifter Namn:... Postadress:... Postnummer och ort:... Telefon:... Mobiltelefon:... E-post:... Personnummer:... Födelseland:... Nationalitet:... Utbildning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner av diskriminering och kränkande behandling 3. Skolans organisation för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer