Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered"

Transkript

1 Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med Folkbildningsrådet. I denna finns de studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en långkurs (15 dagar eller längre). Den studeranderättsliga standarden finns på skolans hemsida För en allmän beskrivning om studeranderätt se Uppdaterad version antagen på styrelsemöte den 20 okt 2014

2 Skolans studeranderättsliga standard omfattar följande områden: Information innan den studerande är antagen... 3 Huvudmannens profil... 3 Syftet med statens bidrag till folkbildningen... 3 Mål med kurserna... 3 Avgifter och kostnader under studietiden... 4 Antagningsprinciper... 4 Antagningsprocess... 4 Intyg... 5 Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning... 5 Pedagogiskt stöd vid bristande kunskaper i svenska... 5 Alkohol- och drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan... 5 Information vid kursstart... 6 Kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter... 6 Kursplan och schema/arbetsplan... 6 Terminstider och ledigheter... 6 Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen... 6 Frånvaroregler... 8 Rapporteringssystem till t ex CSN... 8 Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen... 8 Etiska regler vid användning av internet i skolans lokaler... 8 Deltagarinflytande och studeranderätt... 9 Om en kurs upphör eller ställs in... 9 Utvärdering... 9 Försäkringar Disciplinära åtgärder Arkiv- och sekretessregler Studeranderätt och överklagan av beslut

3 Information innan den studerande är antagen Huvudmannens profil Huvudman för Folkhögskolan i Angered är Folkhögskoleföreningen i Angered vilken är en ideell förening vars syfte är: att bredda och fördjupa demokratin, stärka folkrörelserna, samt utveckla Angered och dess invånare att utveckla medlemmarnas och deltagarnas inneboende kraft, med hjälp av folkhögskolekurser och annan folkbildningsverksamhet, att bedriva folkbildningsverksamhet med utgångspunkt från arbetarrörelsens värderingar att alla människor är lika mycket värda samt att samhället bygger på jämlikhet, gemenskap och solidaritet. Syftet med statens bidrag till folkbildningen Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete) bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet Mål med kurserna De övergripande målen för kurserna är att de ska bidra till att förverkliga statens syften, att de ska vara i överensstämmelse med Folkhögskoleföreningen i Angereds syften samt bedrivas i enlighet med folkbildningens principer. Den studerande ska efter avslutad kurs: ha utvecklat förmågan att använda sina inneboende resurser och möjligheter till att förändra sin situation ha utvecklat sina kunskaper och fördjupat sina insikter tillsammans med andra studerande ha utvecklat sin förmåga att arbeta tillsammans med andra och gemensamt söka kunskap och utveckla färdigheter ha utvecklat kunskaper och färdigheter inom de ämnesområden som ingår i respektive kurs kritiskt kunna ta ställning och hävda sin åsikt inför andra men också förstå och respektera andras åsikter ha utvecklat förmågan att handla utifrån alla människors lika värde, jämlikhet och solidaritet vara bättre rustad att kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen. Mål för skolans olika kurser finns beskrivet på vår hemsida under respektive kurs Kursplan och mål för kursen utformas mer detaljerat tillsammans med kursdeltagarna. 3

4 Avgifter och kostnader under studietiden All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri men den studerande betalar varje termin en avgift för att täcka en del av kostnaderna för studerandeförsäkring, studieresor, kopiering samt material och läromedel som skolan tillhandahåller. Avgiftens storlek och vad den avser finns angiven under respektive kurs på skolans hemsida. Kostnader för läroböcker, resor, studiebesök och kulturaktiviteter tillkommer. Den som blir antagen till en kurs uppmanas att bekräfta sin studieplats genom att betala in en summa som bekräftelseavgift. Denna avgift utgör ett förskott på materialavgiften under studietiden. Vid återbud återbetalas halva summan. Antagningsprinciper Flera faktorer vägs samman vid antagningsrådets ställningstagande. Individuella faktorer som den sökandes behov av folkbildning och utbildning samt vilja till engagemang sammanvägs med skolans målsättning att skapa väl fungerande studiegrupper som är blandade med avseende på ålder, kön, bakgrund, livserfarenhet, yrke, speciella erfarenheter och fritidsintressen. Sökande som är äldre prioriteras liksom de med kort utbildning. Boende i Angered har företräde liksom de som är intresserade av kursens inriktning och arbetssätt. Sökande som är aktiva eller intresserade av folkrörelsearbete ges företräde. Sökande som redan studerar eller tidigare har studerat på skolan lämnar in en återansökan. En återansökan behandlas med förtur förutsatt att den kommit in i tid, att det har skett en utveckling under studietiden, att närvaron har varit tillräckligt hög, att materialavgiften har betalats in och att den studerande i övrigt har skött sina åtaganden. För sökande till allmän kurs krävs tillräckliga förkunskaper i svenska. Antagningsprocess Ansökan till skolans kurser kan göras digitalt via hemsidan, via FIN eller skriftligt på skolans ansökningsblankett. Så snart en ansökan kommit in skickas en bekräftelse och vid behov en begäran om att komplettera med personbevis, betyg och intyg. Samtliga nya sökande intervjuas senast en vecka efter sista ansökningsdag. Efter genomförd intervju tas ansökningarna upp för diskussion i arbetslaget och förslag på antagning, avslag eller reservplats tas med till antagningsråd på personalmöte för beslut. Återansökningar tas också upp under denna punkt. Inom fyra veckor efter ansökningstidens utgång skickas ett skriftligt besked om antagning/reservplats ut tillsammans med kallelse och inbetalningskort för bekräftelseavgift. Den som erbjuds plats på kursen bör senast två veckor före kursstart ha betalat in bekräftelseavgiften för att vara säker på att få behålla sin studieplats. Ett välkomstbrev skickas ut en vecka före kursstart. Skäl för avslag kan vara att ansökningshandlingarna inte har kommit in i tid, inte är kompletta, fler sökande till varje plats, att den sökande inte har för kursen tillräckliga förkunskaper samt för tidigare studerande att frånvaron har varit alltför hög och att man inte har visat motivation för studier. Beslut om antagning/avslag kan överklagas till rektor senast en vecka innan kursstart. Sökande, som antagits och påbörjat en kurs, kan under vissa omständigheter få byta till annan kurs. En sådan förändring föregås av diskussion i berörda arbetslag och beslut tas på personalmöte. 4

5 Intyg Efter avslutad kurs och när deltagaren lämnar skolan utfärdas ett kursintyg över studiernas innehåll och omfattning. Kursintyg kan även lämnas vid begäran. För allmän kurs tillkommer intyg över uppnådda behörigheter samt för allmän kurs på gymnasienivå ett studieomdöme. Vilka behörigheter som kan komma ifråga framgår i kursinformationen för respektive kurs. Mer om riktlinjer för behörigheter och studieomdöme under rubriken Intyg, behörigheter och studieomdöme. Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning På skolans kursställen i Hammarkullen och Hjällbo är lokalerna anpassade för den som är rörelsehindrad. Pedagogiskt stöd vid behov av extra stöd i svenska Skolan avsätter lärarresurser för deltagare med behov av extra stöd i svenska. Alkohol- och drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan Av Folkhögskolan i Angereds policy framgår att alkohol- och annat drogmissbruk inte tolereras i skolsammanhang. Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan vid misstanke eller faktisk överträdelse av policyn finns tillgänglig i sin helhet på skolans hemsida. Pälsdjur får ej medföras till någon av skolans lokaler. Parfymerade produkter bör undvikas. 5

6 Information vid kursstart Under den första veckan ges både muntlig och skriftlig information kring nedanstående punkter: Kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter Samtliga ansvariga lärares namn, telefonnummer och e-postadress finns på skolans hemsida under rubriken Kontakt. Lärarna för varje kurs presenterar sig de första dagarna och lämnar ut adress och telefonnummer till skolan, skolans rektor och till kursstället. Kursplan och schema/arbetsplan Kursplan och schema delas ut de första dagarna på kursen. Kort information ges om skolans samtliga kurser. Terminstider och ledigheter Ett kalendarium för terminen presenteras där schemabrytande aktiviteter, kurstider och ledigheter finns angivna. Kalendariet uppdateras kontinuerligt. Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen På allmän kurs om minst 30 veckor ges efter fullgjord kurs behörigheter och omdöme samt intyg om så önskas. Intyg Samtliga deltagare som avslutar en kurs får ett intyg där det framgår vilka ämnen som ingått och under vilken period kursen pågått. Även studerande med hög frånvaro (mer än 20 %) får ett intyg men då framgår andelen frånvarotid i intyget. Studerande som avbryter studierna får ett intyg som styrker deltagande fram till avbrottsdatum. För studerande på allmän kurs grundskolenivå kan intyg ges för motsvarande grundskolekompetens i Sve/Sva, Eng, Ma och Samhällsorientering. I Ma och Eng är det möjligt för studerande på grundskolenivå att få behörighet i dessa ämnen då deltagarna studerar i nivåindelade grupper. Behörigheter På allmän kurs gymnasienivå kan man få grundläggande behörighet för högskolestudier. Studerande på folkhögskola som läser enligt Gy 11 (den nya gymnasiereformen) behöver ha godkänt i sju gymnasiegemensamma ämnen. På Folkhögskolan i Angered kan du uppnå godkänt i Sve/Sva 1,2 och 3, Eng 5 och 6, Ma 1b, Sh 1a1, Na 1a1 och Re A. Men man måste också uppfylla ett omfattningskrav på sammanlagd studietid på gymnasienivå. Tidskravet uppfylls genom ett av följande alternativ: Två år eller mer på gymnasiet, följt av ett år på folkhögskola. Ett år på gymnasiet, följt av två år på folkhögskola. Ett års yrkesarbete, följt av två år på folkhögskola. Tre år på folkhögskola. Behörighet i enskilda ämnen ges om givna uppgifter har lämnats in, redovisningar har genomförts och de inlämnade uppgifterna är av en kvalitet som motsvarar godkänd gymnasienivå. Utöver grundläggande behörighet kan du uppnå särskild behörighet i Sh1a2 och Ma 2b. 6

7 Den som påbörjade studier på gymnasiet enligt den gamla modellen och börjar läsa på folkhögskola hösten 2013 har som längst fram t o m våren 2015 på sig att läsa klart enligt den gamla modellen. Grundläggande behörighet ger rätt att söka till högskola via folkhögskolekvoten. De övriga urvalsgrupperna är: B I Ursprungliga gymnasiebetyg, B II kompletterade gymnasiebetyg. Fördelningen av platser mellan grupperna sker i proportion till antal sökande i grupperna. Detta innebär att man har ungefär lika stor chans att bli antagen om man söker med folkhögskoleintyg, som om man söker med betyg från gymnasium eller komvux. Den som har grundläggande behörighet både på sitt gymnasiebetyg och från folkhögskola deltar i båda urvalsgrupperna. Omdöme Studieomdöme sätts efter ett läsår på allmän kurs på gymnasienivå under förutsättning att närvaron har varit minst 80 %. När omfattningskravet (tillräckligt antal år) för grundläggande behörighet uppnåtts och studierna har avslutats ska studieomdöme utfärdas. Den studerande har rätt att efter varje avslutad kurs om minst 30 veckor få muntlig information om vilket studieomdöme som satts. Studieomdömet ska ge besked om förmågan att bedriva fortsatta studier och är resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen. Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande. Följande beteckningar används: Utmärkt studieförmåga (4) Mycket god Utmärkt studieförmåga (3,5) Mycket god studieförmåga (3) God Mycket god studieförmåga (2,5) God studieförmåga (2) Mindre god God studieförmåga (1,5) Mindre god studieförmåga (1) Faktorer som vägs in i begreppet studieförmåga är: - kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa - förmåga till analys samt bearbetning och överblick - ambition och uthållighet samt förmåga att organisera studier - social förmåga Den studerande har rätt att avstå från att bli omdömessatt och måste då lämna in en skriftlig begäran om detta innan omdömessättningen. Överklagan av ett studieomdöme skall göras till rektor och ske skriftligt. Det ska vara inkommet till skolan senast den 1 augusti (1 januari om omdöme lämnas efter en hösttermin). Överklagan skall vara underskriven, adresserad till rektor och skickad per post till skolan. Rektor behandlar överklagandet före kursstart. Beslut om omdöme och behörighet kan inte prövas hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. På under fliken Om folkhögskolan finns ytterligare information om omdöme och behörighet på folkhögskola. 7

8 Frånvaroregler För att ha fullgjort kursen ska man ha varit närvarande 80 % eller mer och i övrigt skött sina studier. All frånvaro, oavsett om den är meddelad eller inte, räknas in i den totala frånvaron. Man riskerar att mista sin plats om man är frånvarande vid upprepade tillfällen utan att meddela skolan. Detsamma gäller om man är frånvarande en vecka eller mer utan att meddela eller har planerad frånvaro som inte accepterats av skolan. Vid frånvaro mer än en vecka utan kontakt skickas ett brev hem till den studerande där man uppmanas att kontakta skolan snarast. Vid ytterligare en veckas frånvaro utan kontakt betraktar vi det som att man har avslutat sina studier och meddelar avbrott till CSN. På hemsidan finns skolans Närvaropolicy och rutiner för meddelande om frånvaro. Rapporteringssystem till t ex CSN Folkhögskolan har skyldighet att rapportera till CSN om deltagare fullgjort kurs eller inte. Ej fullgjorda kurser på grund av hög frånvaro (mer än 20 %) påverkar möjligheten för den studerande att få studiemedel och kan leda till krav på återbetalning av utbetalda studiemedel. Fullgjort kursen har den som varit närvarande 80 % eller mer och i övrigt har skött sina studier. Till CSN rapporterar skolan att studerande har påbörjat kursen, om eventuella förändringar sker i studieomfattning, om avbrott görs eller om den studerande byter kurs. Frånvaro mer än sju dagar i följd rapporteras. Varje termin intygar skolan att studierna har bedrivits i normal takt. Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Skolans lokaler samt datorer är tillgängliga så länge personal finns kvar i lokalerna. Särskild överenskommelse måste göras med ansvarig lärare på respektive kursställe om den studerande önskar ha tillgång till lokalerna efter att personal har lämnat lokalen. Etiska regler vid användning av internet i skolans lokaler Den studerande som använder skolans datorer och nätverk bör tänka på att man betraktas som representant för Folkhögskolan i Angered. Skolans datorer är avsedda för aktiviteter kopplade till undervisning och skolarbete och våra regler gäller även när man kopplar upp sin egen dator mot skolans nätverk. Överträdelse kan leda till varning/avstängning (se rutiner för disciplinära åtgärder). Det är inte tillåtet att: - sprida pornografiskt, våldsamt eller rasistiskt material, - förtala, förolämpa, eller kränka någon annan människa, - lägga ut bilder eller videoklipp som strider mot personuppgiftslagen (dvs. kränkande bilder) eller upphovsrättslagen, - använda skolans datorer/nätverk för massutskick eller spridning av annan oönskad e-post, - försöka komma åt någon annans konto eller lösenord, - kopiera eller sprida program, virus eller upphovsrättsskyddat material, - ändra eller förstöra filer och inställningar som ingår i skolans datorsystem. 8

9 Deltagarinflytande och studeranderätt Ett av folkhögskolans viktigaste uppdrag är att bredda och fördjupa demokratin. Det innebär att deltagarna ska ges stora möjligheter att påverka innehållet i studierna och att det är viktigt hur skolans verksamhet är organiserad. Genom ett demokratiskt arbetssätt i klassrummet med deltagarnas aktiva medverkan i val av problem och metoder skapar vi en grund för kunskapande. Att ta gemensamt ansvar ger inflytande! På skolan finns olika former för deltagarinflytande: Studieplan upprättas för varje deltagare, i samråd med kursansvarig lärare. Kursplaner arbetas fram gemensamt med kursdeltagarna inom givna ramar och förändringar görs i en gemensam process under terminen. Varje allmän och särskild kurs har en egen kursbudget att disponera. Klassråd genomförs varje eller varannan vecka utifrån verksamhetens behov. Klassrådets uppgift är att diskutera för deltagarna gemensamma angelägenheter, besluta om gemensamma aktiviteter i kursen, följa upp kursbudget, utse skyddsombud för de studerande, utse representanter i kursrådet samt ge uppdrag åt representanterna i kursrådet. Kursrådet består av representanter för de studerande och personal. De studerande är i majoritet och rektor är sammankallande. Kursrådet är en rådgivande församling i frågor som rör kursutbud, kurstider, gemensamma aktiviteter, övergripande frågor som rör deltagare i samtliga kurser och som föregåtts av diskussioner i klassråden. Kursrådet har en egen budget och ansvarar för att planera och genomföra stormöten, friluftsdagar och studieresor. Kursrådet har rätt att utse en representant med yttrande och förslagsrätt till Folkhögskoleföreningens styrelse. Om en kurs upphör eller ställs in I händelse av att en kurs ställs in hänvisas den sökande till någon av skolans övriga kurser. Ställs en kurs in efter att sökande antagits erbjuds plats på någon av skolans övriga kurser där den sökande är behörig. Är inte detta möjligt försöker vi se om någon annan folkhögskola kan vara ett alternativ. Eventuella avgifter återbetalas. Besked om att en kurs upphör eller ställs in lämnas inför kurstart i augusti senast 15 juni och inför kursstart i januari senast 15 december året innan. Av antagningsbeskedet framgår på vilken kurs och för vilken tid den sökande har antagits. Pågående kurser ställs inte in. Utvärdering I syfte att höja kvalitén på kursverksamheten och för att tillvarata deltagarnas erfarenheter och synpunkter genomförs utvärderingar i olika former: vid individuella studiesamtal minst en gång per termin diskuteras arbetsformer, deltagarens utveckling mot uppsatta mål, studiematerial mm, i klassrådet utvärderas gemensamma aktiviteter som studiebesök, temadagar och stormöte, 9

10 reflektion, samtal och skriftlig utvärdering i samband med avslutning av temaperioder, DFU, deltagarnas mål och förväntningar formulerade av deltagarna utvärderas av deltagarna själva, utvärderande samtal i kursrådet en gång per år, skolans studerande deltar varje år i en nationell webbaserad enkätundersökning, Fb-kvalitet, som mäter deltagares upplevelser av hur egna och skolans mål uppfylls. Försäkringar Studerande på Folkhögskolan i Angered är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Skriftlig information om försäkringen delas ut i samband med kursstart. Vid olycksfall ersätts kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandskador, resekostnader mm. Disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under en viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller andra aktiviteter inom skolans ram. Ett beslut om avskiljande innebär att deltagaren avskrivs från skolan. Deltagare som missköter sina studier, uppträder osolidariskt eller missbrukar skolans egendom meddelas en varning. Beslutet fattas av rektor som kallar vederbörande till samtal. Beslut om avstängning (studieuppehåll) och avskiljande (studieavbrott) av studerande fattas av rektor. Beroende på handlingens art och omfattning avgör rektor om avstängning/avskiljande ska föregås av varning. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd. Grunder för avstängning och avskiljande: våld och hot om våld, ofredande, alla former av trakasserier t ex rasistiska eller sexuella eller annan kriminalitet, droganvändning, upprepad och långvarig misskötsel av studier. Kriminella handlingar kan komma att polisanmälas. Om deltagaren är under 18 år har skolan anmälningsskyldighet till sociala myndigheter. Policy och handlingsplaner vid hot om våld och våld, ofredande, trakasserier och kränkningar samt droganvändning finns tillgänglig på skolans hemsida. Arkiv- och sekretessregler Folkhögskolan i Angered är inte någon offentlig myndighet vilket gör att vi inte är skyldiga att lämna ut information om vår verksamhet. Vi har inte heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har. Folkhögskolan i Angered registrerar sökande och studerandes personuppgifter i skolans dataregister. Uppgifterna utgör underlag för rapporter till SCB och i förekommande fall till CSN. Skolan lämnar inte 10

11 ut personbunden information till utanförstående förutom till myndigheter till vilka vi måste rapportera dvs CSN, SCB, FBR och SPSM. Skolan följer tillämpliga delar i Personuppgiftslagen vilket innebär att skolan inte registrerar politiska åsikter/medlemskap, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning eller uppgifter som rör hälsa. Klasslistor med namn, adressuppgifter och telefonnummer finns tillgängligt för kursdeltagare under kurstiden undantaget om deltagaren meddelat att vederbörande inte vill förekomma med adressuppgifter och/eller telefonnummer på listan. Personer som har skyddad identitet eller inte vill offentliggöra personliga uppgifter måste meddela detta till skolan som sedan hanterar uppgifterna enligt särskilda rutiner i samråd med den studerande. För varje studerande finns kontaktuppgifter till närmast anhörig samt uppgift om eventuella mediciner. Dessa uppgifter finns förvarade för akuta situationer i en speciell pärm på respektive kursställe. Ansökningshandlingar från sökande som gett återbud eller inte antagits till sökt kurs makuleras efter kursstart. Vi skickar inte tillbaka några handlingar. Handlingar som rör antagna studerande makuleras efter att den studerande lämnat skolan. Studieintyg, behörigheter och studieomdömen arkiveras för all framtid. Sådan information lämnas vid begäran ut till den som informationen gäller. Folkhögskolan omfattas inte av någon generell tystnadsplikt men det som sägs i samtal mellan studerande och personal på skolan stannar mellan dessa personer om så har överenskommits. Skolan lämnar inte ut någon information om studerande till privatpersoner eller myndigheter annat än om den studerande har gett sin tillåtelse. Myndigheter som skolan är ålagd att redovisa uppgifter till utgör undantag. För övriga myndigheter begär skolan att förfrågan skickas via mail. På Folkhögskolan i Angered är fotografering av studerande och personal tillåten. Bilder från verksamheten kan publiceras på skolans webbplats och i informationsblad under förutsättning att förekommande personer har utryckt sitt medgivande. Studeranderätt och överklagan av beslut Den studerande som är missnöjd med sin situation på skolan ska i första hand prata med sina klasslärare, i andra hand vända sig till skolans rektor. Om man fortfarande inte anser sig ha fått gehör för sina synpunkter eller om synpunkterna inte beaktats kan frågan föras vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). FSR tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. FSR bedömer om skolan har fattat beslut i enlighet med vår studeranderättsliga standard. FSR behandlar ärenden som inkommit inom ett år efter avslutad kurs. FSR behandlar inte beslut om omdöme och behörigheter. 11

12 På under fliken Om folkhögskolan och Studerandes rättigheter finns information om vilka frågor som prövas av rådet, handläggning och hur klagomål anmäls. Andra instanser som tar emot överklaganden är CSN när det gäller studiestöd, Arbetsmiljöverket i arbetsmiljöfrågor, Datainspektionen när det rör hantering av personuppgifter och Diskrimineringsombudsmannen (DO) i fall av diskriminering enligt Diskrimineringslagen. 12

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Läsåret 2012/2013 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med

Läs mer

Studerandes ra ttigheter

Studerandes ra ttigheter Studerandes ra ttigheter Läsåret 2016/2017 Det här häftet om studerandes rättigheter har arbetats fram av personalen på Folkhögskolan i Angered och fastställts av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 1 Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard Innehåll Huvudman... 2 Statens syfte... 2 Förekomsten av den studeranderättsliga standarden...

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard 1. Information innan den studerande är antagen 2. Information vid kursstart 3. Deltagarinflytande och studeranderätt 4. Avgiftsfri undervisning 5.

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan I det här dokumentet får du som deltagare på Glokala folkhögskolan en översikt för dina rättigheter och skyldigheter. Innehåll: 1.

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden 1 Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna en

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

Datum: Studeranderättslig standard

Datum: Studeranderättslig standard Datum: 2017-01-24 Studeranderättslig standard Studeranderättslig standard Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard sammanfattar dina och skolans rättigheter och skyldigheter under din tid

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 April 2013 ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 Vad är studieomdöme? Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga

Läs mer

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Studeranderättslig standard 2016 Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Sjöviks folkhögskola Enligt beslut i Sjöviks folkhögskolas styrelse 2016-01-27 Ordförande: Els-Marie Carlbäcker Rektor:

Läs mer

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola

Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola Studeranderättslig standard för Brunnsviks folkhögskola Antagen 2013-04-09 av Styrelsen för Brunnsviks ideella folkhögskoleförening 1 Innehåll Sid 1. Statens syfte med Folkhögskolan 3 2. Huvudman och skolans

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Antagen av styrelsen 120619 Studeranderättslig standard Skolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Avser statsbidragsfinansierad kursverksamhet som är 15 dagar eller längre. Beslutad av styrelsen för Sigtuna folkhögskola 2010-12-08 Följande information

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson +46155247088 2012-11-28 KN-KUS12-173-2 Eskilstuna folkhögskola Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Innehåll 1. Statens syfte med folkhögskolan... 2 2. Huvudmannens profil... 2 3. Tillgänglighet... 2 4. Antagningsprinciper och antagningsprocess...

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15

Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola för deltagare i

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2016

Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Innehåll Statens syfte med stöd till folkbildningen... 3 Kurs- och öppettider samt lunch och fika... 4 Kurs- och läsårstider... 4 Öppettider...

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning

Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning 2014 Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Information innan den studerande är antagen... 3 Övergripande, skolgemensam information... 3 Huvudmannens profil... 3 Statens syfte... 3 Förekomst av och innehåll

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-05-07 RS140258 Torbjörn Svanberg, FC Skolförvaltningen 035-134813 Regionstyrelsen Studeranderättslig standard Förslag till beslut Regionstyrelsen antar Katrinebergs

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Fokus på Verksamhetsrapporte ringen

Fokus på Verksamhetsrapporte ringen Fokus på Verksamhetsrapporte ringen del 2 april 2016 Utöver insändning och sista datum för korr Påminnelse via mail från SCB Statistikrapport alt. skolrapport och Lägesrapport skickas till alla skolor

Läs mer

Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola folkhögskola ANSÖKAN LÄSÅRET 2015/2016 Texta tydligt och fyll i alla uppgifter! KURSER Du kan söka till mer än en kurs, rangordna dina val med siffror 1, 2, 3 etc. Särskilda kurser, gör dina val nedan!

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015 Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola 2014-10-31 Sid 1(11) Innehållsförteckning Studeranderättslig standard... 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!... 2

Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!... 2 I det här dokumentet hittar du information om skolans struktur, våra regler och dina rättigheter och skyldigheter som studerande vid Scouternas folkhögskola. Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!...

Läs mer

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09 Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Riktlinjer och villkor för intyg och behörighet och studieomdömen

Riktlinjer och villkor för intyg och behörighet och studieomdömen Bilaga 7 Riktlinjer och villkor för intyg och behörighet och studieomdömen Informationsrutiner Kursansvarig på respektive kurs informerar dig om villkor för ditt Kursintyg i början av varje kursstart.

Läs mer

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor RUNÖFOLKHÖGSKOLA Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening utan vinstintresse som funnits sedan 1952. Våra huvudmän är: LO, LO:s medlemsförbund och ABF. EN STUDIEOAS I CITY På Runö Folkhögskola

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

Studeranderättslig standard Åsa Folkhögskola

Studeranderättslig standard Åsa Folkhögskola TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo +46155245784 2012-11-15 KN-KUS12-160-2 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M

Läs mer

Eskilstuna folkhögskolas studeranderättsliga standard Viktiga telefonnummer och adresser... 2

Eskilstuna folkhögskolas studeranderättsliga standard Viktiga telefonnummer och adresser... 2 Titel Dokumentkategori Styrande dokument 1(12) Upprättad av Godkänd av Daniel Berton Distribuerad av Giltig fr.o.m. Filnamn styr_dok104.doc Distribuerad den Giltig t o m 2017-05-17 Utgåva 8 Eskilstuna

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Kursplan Allmän Kurs Flex (AK Flex)

Kursplan Allmän Kurs Flex (AK Flex) Termin/läsår: Upprättad datum: Kursansvarig: HT13-VT14 13 mars 2013 Bertil Norberg Kursplan Allmän Kurs Flex (AK Flex) Kursbeskrivning Allmän Kurs Flex (AK Flex) är ett alternativ till gymnasieskola och

Läs mer

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kommunal Vuxenutbildning, SFI Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2016 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 Likabehandlingsplan 2016 2 Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Skolans policy... 3 3 Styrdokument... 3 4 Ansvar... 4 5 Åtgärdsplan... 4 6 Åtgärdsrutiner... 5 6.1

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola

För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola rättigheter och skyldigheter I folkhögskolans studeranderättsliga standard står vilka rättigheter och skyldigheter du har som studerande på Sigtuna folkhögskola.

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola

Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola beslutad av styrelsen den 2 Innehåll 1. Information innan den studerande är antagen... 3 2. Mål, kursplan, terminstider och ledigheter... 3 3. Avgifter

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2016-11-02 Vår värdegrund Vi verkar för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan

Läs mer