Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered"

Transkript

1 Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med Folkbildningsrådet. I denna finns de studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en långkurs (15 dagar eller längre). Den studeranderättsliga standarden finns på skolans hemsida För en allmän beskrivning om studeranderätt se Uppdaterad version antagen på styrelsemöte den 20 okt 2014

2 Skolans studeranderättsliga standard omfattar följande områden: Information innan den studerande är antagen... 3 Huvudmannens profil... 3 Syftet med statens bidrag till folkbildningen... 3 Mål med kurserna... 3 Avgifter och kostnader under studietiden... 4 Antagningsprinciper... 4 Antagningsprocess... 4 Intyg... 5 Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning... 5 Pedagogiskt stöd vid bristande kunskaper i svenska... 5 Alkohol- och drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan... 5 Information vid kursstart... 6 Kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter... 6 Kursplan och schema/arbetsplan... 6 Terminstider och ledigheter... 6 Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen... 6 Frånvaroregler... 8 Rapporteringssystem till t ex CSN... 8 Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen... 8 Etiska regler vid användning av internet i skolans lokaler... 8 Deltagarinflytande och studeranderätt... 9 Om en kurs upphör eller ställs in... 9 Utvärdering... 9 Försäkringar Disciplinära åtgärder Arkiv- och sekretessregler Studeranderätt och överklagan av beslut

3 Information innan den studerande är antagen Huvudmannens profil Huvudman för Folkhögskolan i Angered är Folkhögskoleföreningen i Angered vilken är en ideell förening vars syfte är: att bredda och fördjupa demokratin, stärka folkrörelserna, samt utveckla Angered och dess invånare att utveckla medlemmarnas och deltagarnas inneboende kraft, med hjälp av folkhögskolekurser och annan folkbildningsverksamhet, att bedriva folkbildningsverksamhet med utgångspunkt från arbetarrörelsens värderingar att alla människor är lika mycket värda samt att samhället bygger på jämlikhet, gemenskap och solidaritet. Syftet med statens bidrag till folkbildningen Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete) bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet Mål med kurserna De övergripande målen för kurserna är att de ska bidra till att förverkliga statens syften, att de ska vara i överensstämmelse med Folkhögskoleföreningen i Angereds syften samt bedrivas i enlighet med folkbildningens principer. Den studerande ska efter avslutad kurs: ha utvecklat förmågan att använda sina inneboende resurser och möjligheter till att förändra sin situation ha utvecklat sina kunskaper och fördjupat sina insikter tillsammans med andra studerande ha utvecklat sin förmåga att arbeta tillsammans med andra och gemensamt söka kunskap och utveckla färdigheter ha utvecklat kunskaper och färdigheter inom de ämnesområden som ingår i respektive kurs kritiskt kunna ta ställning och hävda sin åsikt inför andra men också förstå och respektera andras åsikter ha utvecklat förmågan att handla utifrån alla människors lika värde, jämlikhet och solidaritet vara bättre rustad att kritiskt granska, utveckla och föreslå förändringar av samhällsutvecklingen. Mål för skolans olika kurser finns beskrivet på vår hemsida under respektive kurs Kursplan och mål för kursen utformas mer detaljerat tillsammans med kursdeltagarna. 3

4 Avgifter och kostnader under studietiden All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri men den studerande betalar varje termin en avgift för att täcka en del av kostnaderna för studerandeförsäkring, studieresor, kopiering samt material och läromedel som skolan tillhandahåller. Avgiftens storlek och vad den avser finns angiven under respektive kurs på skolans hemsida. Kostnader för läroböcker, resor, studiebesök och kulturaktiviteter tillkommer. Den som blir antagen till en kurs uppmanas att bekräfta sin studieplats genom att betala in en summa som bekräftelseavgift. Denna avgift utgör ett förskott på materialavgiften under studietiden. Vid återbud återbetalas halva summan. Antagningsprinciper Flera faktorer vägs samman vid antagningsrådets ställningstagande. Individuella faktorer som den sökandes behov av folkbildning och utbildning samt vilja till engagemang sammanvägs med skolans målsättning att skapa väl fungerande studiegrupper som är blandade med avseende på ålder, kön, bakgrund, livserfarenhet, yrke, speciella erfarenheter och fritidsintressen. Sökande som är äldre prioriteras liksom de med kort utbildning. Boende i Angered har företräde liksom de som är intresserade av kursens inriktning och arbetssätt. Sökande som är aktiva eller intresserade av folkrörelsearbete ges företräde. Sökande som redan studerar eller tidigare har studerat på skolan lämnar in en återansökan. En återansökan behandlas med förtur förutsatt att den kommit in i tid, att det har skett en utveckling under studietiden, att närvaron har varit tillräckligt hög, att materialavgiften har betalats in och att den studerande i övrigt har skött sina åtaganden. För sökande till allmän kurs krävs tillräckliga förkunskaper i svenska. Antagningsprocess Ansökan till skolans kurser kan göras digitalt via hemsidan, via FIN eller skriftligt på skolans ansökningsblankett. Så snart en ansökan kommit in skickas en bekräftelse och vid behov en begäran om att komplettera med personbevis, betyg och intyg. Samtliga nya sökande intervjuas senast en vecka efter sista ansökningsdag. Efter genomförd intervju tas ansökningarna upp för diskussion i arbetslaget och förslag på antagning, avslag eller reservplats tas med till antagningsråd på personalmöte för beslut. Återansökningar tas också upp under denna punkt. Inom fyra veckor efter ansökningstidens utgång skickas ett skriftligt besked om antagning/reservplats ut tillsammans med kallelse och inbetalningskort för bekräftelseavgift. Den som erbjuds plats på kursen bör senast två veckor före kursstart ha betalat in bekräftelseavgiften för att vara säker på att få behålla sin studieplats. Ett välkomstbrev skickas ut en vecka före kursstart. Skäl för avslag kan vara att ansökningshandlingarna inte har kommit in i tid, inte är kompletta, fler sökande till varje plats, att den sökande inte har för kursen tillräckliga förkunskaper samt för tidigare studerande att frånvaron har varit alltför hög och att man inte har visat motivation för studier. Beslut om antagning/avslag kan överklagas till rektor senast en vecka innan kursstart. Sökande, som antagits och påbörjat en kurs, kan under vissa omständigheter få byta till annan kurs. En sådan förändring föregås av diskussion i berörda arbetslag och beslut tas på personalmöte. 4

5 Intyg Efter avslutad kurs och när deltagaren lämnar skolan utfärdas ett kursintyg över studiernas innehåll och omfattning. Kursintyg kan även lämnas vid begäran. För allmän kurs tillkommer intyg över uppnådda behörigheter samt för allmän kurs på gymnasienivå ett studieomdöme. Vilka behörigheter som kan komma ifråga framgår i kursinformationen för respektive kurs. Mer om riktlinjer för behörigheter och studieomdöme under rubriken Intyg, behörigheter och studieomdöme. Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning På skolans kursställen i Hammarkullen och Hjällbo är lokalerna anpassade för den som är rörelsehindrad. Pedagogiskt stöd vid behov av extra stöd i svenska Skolan avsätter lärarresurser för deltagare med behov av extra stöd i svenska. Alkohol- och drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan Av Folkhögskolan i Angereds policy framgår att alkohol- och annat drogmissbruk inte tolereras i skolsammanhang. Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan vid misstanke eller faktisk överträdelse av policyn finns tillgänglig i sin helhet på skolans hemsida. Pälsdjur får ej medföras till någon av skolans lokaler. Parfymerade produkter bör undvikas. 5

6 Information vid kursstart Under den första veckan ges både muntlig och skriftlig information kring nedanstående punkter: Kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter Samtliga ansvariga lärares namn, telefonnummer och e-postadress finns på skolans hemsida under rubriken Kontakt. Lärarna för varje kurs presenterar sig de första dagarna och lämnar ut adress och telefonnummer till skolan, skolans rektor och till kursstället. Kursplan och schema/arbetsplan Kursplan och schema delas ut de första dagarna på kursen. Kort information ges om skolans samtliga kurser. Terminstider och ledigheter Ett kalendarium för terminen presenteras där schemabrytande aktiviteter, kurstider och ledigheter finns angivna. Kalendariet uppdateras kontinuerligt. Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen På allmän kurs om minst 30 veckor ges efter fullgjord kurs behörigheter och omdöme samt intyg om så önskas. Intyg Samtliga deltagare som avslutar en kurs får ett intyg där det framgår vilka ämnen som ingått och under vilken period kursen pågått. Även studerande med hög frånvaro (mer än 20 %) får ett intyg men då framgår andelen frånvarotid i intyget. Studerande som avbryter studierna får ett intyg som styrker deltagande fram till avbrottsdatum. För studerande på allmän kurs grundskolenivå kan intyg ges för motsvarande grundskolekompetens i Sve/Sva, Eng, Ma och Samhällsorientering. I Ma och Eng är det möjligt för studerande på grundskolenivå att få behörighet i dessa ämnen då deltagarna studerar i nivåindelade grupper. Behörigheter På allmän kurs gymnasienivå kan man få grundläggande behörighet för högskolestudier. Studerande på folkhögskola som läser enligt Gy 11 (den nya gymnasiereformen) behöver ha godkänt i sju gymnasiegemensamma ämnen. På Folkhögskolan i Angered kan du uppnå godkänt i Sve/Sva 1,2 och 3, Eng 5 och 6, Ma 1b, Sh 1a1, Na 1a1 och Re A. Men man måste också uppfylla ett omfattningskrav på sammanlagd studietid på gymnasienivå. Tidskravet uppfylls genom ett av följande alternativ: Två år eller mer på gymnasiet, följt av ett år på folkhögskola. Ett år på gymnasiet, följt av två år på folkhögskola. Ett års yrkesarbete, följt av två år på folkhögskola. Tre år på folkhögskola. Behörighet i enskilda ämnen ges om givna uppgifter har lämnats in, redovisningar har genomförts och de inlämnade uppgifterna är av en kvalitet som motsvarar godkänd gymnasienivå. Utöver grundläggande behörighet kan du uppnå särskild behörighet i Sh1a2 och Ma 2b. 6

7 Den som påbörjade studier på gymnasiet enligt den gamla modellen och börjar läsa på folkhögskola hösten 2013 har som längst fram t o m våren 2015 på sig att läsa klart enligt den gamla modellen. Grundläggande behörighet ger rätt att söka till högskola via folkhögskolekvoten. De övriga urvalsgrupperna är: B I Ursprungliga gymnasiebetyg, B II kompletterade gymnasiebetyg. Fördelningen av platser mellan grupperna sker i proportion till antal sökande i grupperna. Detta innebär att man har ungefär lika stor chans att bli antagen om man söker med folkhögskoleintyg, som om man söker med betyg från gymnasium eller komvux. Den som har grundläggande behörighet både på sitt gymnasiebetyg och från folkhögskola deltar i båda urvalsgrupperna. Omdöme Studieomdöme sätts efter ett läsår på allmän kurs på gymnasienivå under förutsättning att närvaron har varit minst 80 %. När omfattningskravet (tillräckligt antal år) för grundläggande behörighet uppnåtts och studierna har avslutats ska studieomdöme utfärdas. Den studerande har rätt att efter varje avslutad kurs om minst 30 veckor få muntlig information om vilket studieomdöme som satts. Studieomdömet ska ge besked om förmågan att bedriva fortsatta studier och är resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen. Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande. Följande beteckningar används: Utmärkt studieförmåga (4) Mycket god Utmärkt studieförmåga (3,5) Mycket god studieförmåga (3) God Mycket god studieförmåga (2,5) God studieförmåga (2) Mindre god God studieförmåga (1,5) Mindre god studieförmåga (1) Faktorer som vägs in i begreppet studieförmåga är: - kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa - förmåga till analys samt bearbetning och överblick - ambition och uthållighet samt förmåga att organisera studier - social förmåga Den studerande har rätt att avstå från att bli omdömessatt och måste då lämna in en skriftlig begäran om detta innan omdömessättningen. Överklagan av ett studieomdöme skall göras till rektor och ske skriftligt. Det ska vara inkommet till skolan senast den 1 augusti (1 januari om omdöme lämnas efter en hösttermin). Överklagan skall vara underskriven, adresserad till rektor och skickad per post till skolan. Rektor behandlar överklagandet före kursstart. Beslut om omdöme och behörighet kan inte prövas hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. På under fliken Om folkhögskolan finns ytterligare information om omdöme och behörighet på folkhögskola. 7

8 Frånvaroregler För att ha fullgjort kursen ska man ha varit närvarande 80 % eller mer och i övrigt skött sina studier. All frånvaro, oavsett om den är meddelad eller inte, räknas in i den totala frånvaron. Man riskerar att mista sin plats om man är frånvarande vid upprepade tillfällen utan att meddela skolan. Detsamma gäller om man är frånvarande en vecka eller mer utan att meddela eller har planerad frånvaro som inte accepterats av skolan. Vid frånvaro mer än en vecka utan kontakt skickas ett brev hem till den studerande där man uppmanas att kontakta skolan snarast. Vid ytterligare en veckas frånvaro utan kontakt betraktar vi det som att man har avslutat sina studier och meddelar avbrott till CSN. På hemsidan finns skolans Närvaropolicy och rutiner för meddelande om frånvaro. Rapporteringssystem till t ex CSN Folkhögskolan har skyldighet att rapportera till CSN om deltagare fullgjort kurs eller inte. Ej fullgjorda kurser på grund av hög frånvaro (mer än 20 %) påverkar möjligheten för den studerande att få studiemedel och kan leda till krav på återbetalning av utbetalda studiemedel. Fullgjort kursen har den som varit närvarande 80 % eller mer och i övrigt har skött sina studier. Till CSN rapporterar skolan att studerande har påbörjat kursen, om eventuella förändringar sker i studieomfattning, om avbrott görs eller om den studerande byter kurs. Frånvaro mer än sju dagar i följd rapporteras. Varje termin intygar skolan att studierna har bedrivits i normal takt. Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Skolans lokaler samt datorer är tillgängliga så länge personal finns kvar i lokalerna. Särskild överenskommelse måste göras med ansvarig lärare på respektive kursställe om den studerande önskar ha tillgång till lokalerna efter att personal har lämnat lokalen. Etiska regler vid användning av internet i skolans lokaler Den studerande som använder skolans datorer och nätverk bör tänka på att man betraktas som representant för Folkhögskolan i Angered. Skolans datorer är avsedda för aktiviteter kopplade till undervisning och skolarbete och våra regler gäller även när man kopplar upp sin egen dator mot skolans nätverk. Överträdelse kan leda till varning/avstängning (se rutiner för disciplinära åtgärder). Det är inte tillåtet att: - sprida pornografiskt, våldsamt eller rasistiskt material, - förtala, förolämpa, eller kränka någon annan människa, - lägga ut bilder eller videoklipp som strider mot personuppgiftslagen (dvs. kränkande bilder) eller upphovsrättslagen, - använda skolans datorer/nätverk för massutskick eller spridning av annan oönskad e-post, - försöka komma åt någon annans konto eller lösenord, - kopiera eller sprida program, virus eller upphovsrättsskyddat material, - ändra eller förstöra filer och inställningar som ingår i skolans datorsystem. 8

9 Deltagarinflytande och studeranderätt Ett av folkhögskolans viktigaste uppdrag är att bredda och fördjupa demokratin. Det innebär att deltagarna ska ges stora möjligheter att påverka innehållet i studierna och att det är viktigt hur skolans verksamhet är organiserad. Genom ett demokratiskt arbetssätt i klassrummet med deltagarnas aktiva medverkan i val av problem och metoder skapar vi en grund för kunskapande. Att ta gemensamt ansvar ger inflytande! På skolan finns olika former för deltagarinflytande: Studieplan upprättas för varje deltagare, i samråd med kursansvarig lärare. Kursplaner arbetas fram gemensamt med kursdeltagarna inom givna ramar och förändringar görs i en gemensam process under terminen. Varje allmän och särskild kurs har en egen kursbudget att disponera. Klassråd genomförs varje eller varannan vecka utifrån verksamhetens behov. Klassrådets uppgift är att diskutera för deltagarna gemensamma angelägenheter, besluta om gemensamma aktiviteter i kursen, följa upp kursbudget, utse skyddsombud för de studerande, utse representanter i kursrådet samt ge uppdrag åt representanterna i kursrådet. Kursrådet består av representanter för de studerande och personal. De studerande är i majoritet och rektor är sammankallande. Kursrådet är en rådgivande församling i frågor som rör kursutbud, kurstider, gemensamma aktiviteter, övergripande frågor som rör deltagare i samtliga kurser och som föregåtts av diskussioner i klassråden. Kursrådet har en egen budget och ansvarar för att planera och genomföra stormöten, friluftsdagar och studieresor. Kursrådet har rätt att utse en representant med yttrande och förslagsrätt till Folkhögskoleföreningens styrelse. Om en kurs upphör eller ställs in I händelse av att en kurs ställs in hänvisas den sökande till någon av skolans övriga kurser. Ställs en kurs in efter att sökande antagits erbjuds plats på någon av skolans övriga kurser där den sökande är behörig. Är inte detta möjligt försöker vi se om någon annan folkhögskola kan vara ett alternativ. Eventuella avgifter återbetalas. Besked om att en kurs upphör eller ställs in lämnas inför kurstart i augusti senast 15 juni och inför kursstart i januari senast 15 december året innan. Av antagningsbeskedet framgår på vilken kurs och för vilken tid den sökande har antagits. Pågående kurser ställs inte in. Utvärdering I syfte att höja kvalitén på kursverksamheten och för att tillvarata deltagarnas erfarenheter och synpunkter genomförs utvärderingar i olika former: vid individuella studiesamtal minst en gång per termin diskuteras arbetsformer, deltagarens utveckling mot uppsatta mål, studiematerial mm, i klassrådet utvärderas gemensamma aktiviteter som studiebesök, temadagar och stormöte, 9

10 reflektion, samtal och skriftlig utvärdering i samband med avslutning av temaperioder, DFU, deltagarnas mål och förväntningar formulerade av deltagarna utvärderas av deltagarna själva, utvärderande samtal i kursrådet en gång per år, skolans studerande deltar varje år i en nationell webbaserad enkätundersökning, Fb-kvalitet, som mäter deltagares upplevelser av hur egna och skolans mål uppfylls. Försäkringar Studerande på Folkhögskolan i Angered är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Skriftlig information om försäkringen delas ut i samband med kursstart. Vid olycksfall ersätts kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandskador, resekostnader mm. Disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under en viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller andra aktiviteter inom skolans ram. Ett beslut om avskiljande innebär att deltagaren avskrivs från skolan. Deltagare som missköter sina studier, uppträder osolidariskt eller missbrukar skolans egendom meddelas en varning. Beslutet fattas av rektor som kallar vederbörande till samtal. Beslut om avstängning (studieuppehåll) och avskiljande (studieavbrott) av studerande fattas av rektor. Beroende på handlingens art och omfattning avgör rektor om avstängning/avskiljande ska föregås av varning. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd. Grunder för avstängning och avskiljande: våld och hot om våld, ofredande, alla former av trakasserier t ex rasistiska eller sexuella eller annan kriminalitet, droganvändning, upprepad och långvarig misskötsel av studier. Kriminella handlingar kan komma att polisanmälas. Om deltagaren är under 18 år har skolan anmälningsskyldighet till sociala myndigheter. Policy och handlingsplaner vid hot om våld och våld, ofredande, trakasserier och kränkningar samt droganvändning finns tillgänglig på skolans hemsida. Arkiv- och sekretessregler Folkhögskolan i Angered är inte någon offentlig myndighet vilket gör att vi inte är skyldiga att lämna ut information om vår verksamhet. Vi har inte heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har. Folkhögskolan i Angered registrerar sökande och studerandes personuppgifter i skolans dataregister. Uppgifterna utgör underlag för rapporter till SCB och i förekommande fall till CSN. Skolan lämnar inte 10

11 ut personbunden information till utanförstående förutom till myndigheter till vilka vi måste rapportera dvs CSN, SCB, FBR och SPSM. Skolan följer tillämpliga delar i Personuppgiftslagen vilket innebär att skolan inte registrerar politiska åsikter/medlemskap, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning eller uppgifter som rör hälsa. Klasslistor med namn, adressuppgifter och telefonnummer finns tillgängligt för kursdeltagare under kurstiden undantaget om deltagaren meddelat att vederbörande inte vill förekomma med adressuppgifter och/eller telefonnummer på listan. Personer som har skyddad identitet eller inte vill offentliggöra personliga uppgifter måste meddela detta till skolan som sedan hanterar uppgifterna enligt särskilda rutiner i samråd med den studerande. För varje studerande finns kontaktuppgifter till närmast anhörig samt uppgift om eventuella mediciner. Dessa uppgifter finns förvarade för akuta situationer i en speciell pärm på respektive kursställe. Ansökningshandlingar från sökande som gett återbud eller inte antagits till sökt kurs makuleras efter kursstart. Vi skickar inte tillbaka några handlingar. Handlingar som rör antagna studerande makuleras efter att den studerande lämnat skolan. Studieintyg, behörigheter och studieomdömen arkiveras för all framtid. Sådan information lämnas vid begäran ut till den som informationen gäller. Folkhögskolan omfattas inte av någon generell tystnadsplikt men det som sägs i samtal mellan studerande och personal på skolan stannar mellan dessa personer om så har överenskommits. Skolan lämnar inte ut någon information om studerande till privatpersoner eller myndigheter annat än om den studerande har gett sin tillåtelse. Myndigheter som skolan är ålagd att redovisa uppgifter till utgör undantag. För övriga myndigheter begär skolan att förfrågan skickas via mail. På Folkhögskolan i Angered är fotografering av studerande och personal tillåten. Bilder från verksamheten kan publiceras på skolans webbplats och i informationsblad under förutsättning att förekommande personer har utryckt sitt medgivande. Studeranderätt och överklagan av beslut Den studerande som är missnöjd med sin situation på skolan ska i första hand prata med sina klasslärare, i andra hand vända sig till skolans rektor. Om man fortfarande inte anser sig ha fått gehör för sina synpunkter eller om synpunkterna inte beaktats kan frågan föras vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). FSR tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. FSR bedömer om skolan har fattat beslut i enlighet med vår studeranderättsliga standard. FSR behandlar ärenden som inkommit inom ett år efter avslutad kurs. FSR behandlar inte beslut om omdöme och behörigheter. 11

12 På under fliken Om folkhögskolan och Studerandes rättigheter finns information om vilka frågor som prövas av rådet, handläggning och hur klagomål anmäls. Andra instanser som tar emot överklaganden är CSN när det gäller studiestöd, Arbetsmiljöverket i arbetsmiljöfrågor, Datainspektionen när det rör hantering av personuppgifter och Diskrimineringsombudsmannen (DO) i fall av diskriminering enligt Diskrimineringslagen. 12

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer