Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Sida 1 av 14. Innehållsförteckning"

Transkript

1 2014

2 Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Information innan den studerande är antagen... 3 Övergripande, skolgemensam information... 3 Huvudmannens profil... 3 Statens syfte... 3 Förekomst av och innehåll i den studeranderättsliga standarden... 4 Antagningsprinciper och antagningsprocess... 4 Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning... 4 Möjligheter till pedagogiskt stöd... 4 Mentorskap... 4 Deltagarvård... 4 Former för studerandeinflytande... 5 Villkor för vistelsen på skolan... 5 För den som är deltagare på skolan gäller dessa ordningsregler:... 5 För den som bor på skolan gäller dessutom dessa villkor:... 5 Specifik kursrelaterad information... 5 Information vid kursstart... 6 Övergripande, skolgemensam information:... 6 Frånvaroregler... 6 Rapporteringssystem till t.ex. CSN... 6 Försäkringar... 6 Etiska regler och ansvar vid användning av internet i folkhögskolans lokaler... 6 Villkor för avskiljande, avstängning och uppsägning... 6 Den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt... 7 Boende på skolan... 7 Utlämning av nycklar... 8 Internat... 8 Skåp för deltagare i kapprum Skolbyggnad... 8 Inflytande och studeranderätt... 8 Ledning och styrning av verksamheten... 8 Deltagarinflytande på olika nivåer... 8 Styrelsen för... 8 Kursråd... 8 Klagomål och förbättringsförslag... 8 Händelse-/avvikelserapport... 9 Avgiftsfri undervisning... 9 Terminsavgift... 9 Andra kostnader förknippade med olika kurser... 9 Intyg Intyg om inskrivning Intyg om inskrivning med ämnes- och timplan Intyg om fullföljd kurs (behörigheter) Allmän kurs Särskild kurs Omdöme... 10

3 Sida 2 av 14 Om en kurs upphör eller ställs in Utvärdering Försäkringar Disciplinära åtgärder Närvaro/frånvaro CSN Handlingsplan Arkiv- och sekretessregler Arkivbeskrivning för Dokumenthanteringsplan för... 13

4 Sida 3 av 14 Beslutat i styrelsen: 26 januari 2012, uppdaterad 18 aug 2014 Information innan den studerande är antagen Intresserade ska av skolans hemsida och av övrig kursinformation kunna ta del av följande: Övergripande, skolgemensam information Huvudmannens profil I det regionala uppdraget har i Färgelanda och Trollhättan ett särskilt ansvar för att metodutveckla och beskriva arbetet med vuxna dyslektiker. Dessutom ska skolan fortsätta sitt särskilda utvecklingsarbete kring flexibelt lärande. Vision Västra Götaland Det goda livet och den regionala kulturvisionen Kultur i Västra Götaland är basen för alla de verksamheter som får stöd av regionen. s verksamhetsplan, i relation till kulturnämndens bidrag, utgår från visionerna med avseende på perspektiven jämställdhet, mångfald, internationalisering, regionalt mervärde samt tillgänglighet. förutsätts också att förhålla sig till de handlingsprogram som under uppdragsperioden beslutas (f.n. Barn och unga, Lust att lära, Det industrihistoriska och maritima kulturarvet, Natur- och kulturturism samt Handlingsprogram för näringslivsutveckling inom kulturområdet). I arbetet med skolans verksamhetsplan och i årsredovisningarna ska också Regionfullmäktiges prioriterade mål beaktas: Barns och ungdomars tillgänglighet till kultur ska öka i de institutioner och verksamheter som regionen stöder. förutsätts samverka lokalt och regionalt men också med aktörer på nationell och internationell nivå för ett optimalt uppfyllande av uppdragen. Statens syfte Folkhögskolorna har genom riksdagsbeslut fått en ny folkbildningsförordning 1991:977 med komplettering 2006:1499. Enligt denna ska statens stöd till folkbildningen ha till syfte att: 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och 4. Bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet. I den senaste uppdateringen 2011:311 har ytterligare krav tillkommit för att få statsbidrag, nämligen att: En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemensam för flera folkhögskolor. Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, ska årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten.

5 Sida 4 av 14 Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan fås genom skolväsendet får endast den som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar eller som är äldre antas. Trots detta får en folkhögskola till undervisningen anta en yngre elev som går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Undervisningen ska vara avgiftsfri. Förekomst av och innehåll i den studeranderättsliga standarden upprättade under hösten 2010 en studeranderättslig standard. Syftet med denna är att vara tydlig med vad skolan erbjuder och del villkor som gäller för studier vid folkhögskolan. Standarden finns att läsa på skolans webbplats samt är tillgänglig på skolans kansli för den som önskar ta del av dokumentet. Antagningsprinciper och antagningsprocess Skolan har till uppgift att bilda de som studerar på skolan. Oberoende av vilken kurs deltagaren ska gå är målet för oss på skolan att deltagaren ska skapas möjlighet att klara av sina studier på ett utvecklande sätt. Dessa kriterier gäller vid antagning till en kurs: Alla deltagare måste fylla 18 år, eller vara äldre, det år man startar. Skolan ska med de resurser som står till buds kunna ge deltagaren det stöd som krävs. Skolan eftersträvar en jämn könsfördelning på alla kurser. Förtur till allmän kurs ges till deltagare som saknar allmän behörighet. Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning De flesta skollokalerna är anpassade för studerande med rörelsehinder. Ett antal rum på internatet är anpassade för rörelsehindrade studenter. Ett antal av skolans lokaler är anpassade för att fungera bra för studerande med hörselnedsättning. Möjligheter till pedagogiskt stöd Alla studerande på får i samband med kursstarten möjlighet att meddela vilka former av stöd hen önskar för att klara av sina studier på ett så bra sätt som möjligt, t.ex. vid funktionshinder eller vid bristande svenskakunskaper. Mentorskap Skolan arbetar aktivt med mentorskap och söker aktivt upp alla studerande för att säkerställa att alla har möjlighet att få det stöd hen behöver. Vi arbetar med att individanpassa stödet så långt det är möjligt och utformar stödet i samtal med de som önskar. Deltagarvård Vid behov skapas ett deltagarvårdsteam som består av rektor, lärare (deltagarens mentor), samt husmor/husmor/internatföreståndare. Deltagarvårdsteamet skapas för att stötta deltagarna i olika sammanhang. På lärarrådet diskuteras även övergripande boendefrågor, eventuella drogproblem och frånvaroproblem. Kurator finns tillgänglig via vårdcentralen.

6 Sida 5 av 14 Former för studerandeinflytande De studerande har möjlighet att påverka sin situation via skolans kursråd, där de studerande är i majoritet. De studerande har också möjlighet att vara representerade på personalråd och styrelsesammanträden. Representanterna väljs på klassråd och kursråd. Vid missnöje bör en första kontakt tas med den undervisande läraren, därefter med mentorn. Om detta inte är tillfredställande kontaktas rektor, därefter skolans styrelse och sedan Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) för rådgivning. Villkor för vistelsen på skolan För den som är deltagare på skolan gäller dessa ordningsregler: Ta ansvar och visa hänsyn. Du ska vara närvarande på lektioner och temadagar och ha med dig det studiematerial som undervisningen kräver. Meddela all frånvaro till skolans frånvarotelefon eller till din mentor/lärare senast kl samma dag. Du får inte dricka alkohol inom skolans område eller i anslutning till någon av skolans verksamheter utan speciellt tillstånd (läs bilaga 2 - Alkohol- och narkotikapolicy). Du får inte uppträda störande eller påverkad av berusningsmedel inom skolans område eller i anslutning till någon av skolans verksamheter. Du ska känna till och följa skolans alkohol- och narkotikapolicy (bilaga 2). Du får inte ha husdjur i skolans lokaler. Du ska känna till och följa skolans miljöpolicy (bilaga 3). Anmäl skador på byggnader och inventarier till expeditionen. Var försiktig med eld. Lägg fimpar och tändstickor i askkoppar. Slarv som leder till brandutryckning får du själv betala. Vi förutsätter att du lämnar skolan under längre ledigheter. Om du vill stanna kvar måste du meddela husmor/internatansvarig. För den som bor på skolan gäller dessutom dessa villkor: Se Hyresavtal (bilaga 4) samt Allmänna och särskilda villkor, tillägg till Hyresavtal (bilaga 5). Specifik kursrelaterad information Följande information finns bl.a. under Kursinformation (bilaga 1): Terminstider och uppehåll Studietakt Avgifter och kostnader under studietiden Villkor för och tillgång till utrustning och kursrelaterade lokaler Ämnesinnehåll kurser (både för allmän och särskild kurs) Intyg, behörigheter och studieomdömen som kan erhållas Mål med kursen Kursupplägg Kursansvarig(a) lärares kontaktuppgifter

7 Sida 6 av 14 Information vid kursstart En studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till följande information: Övergripande, skolgemensam information: Frånvaroregler På skolan finns ett närvarosystem som lärare efter varje studiepass är skyldiga att fylla i. I detta system följs varje deltagares närvaro. Skolan ser närvaro på alla studiepass som central. Alla deltagare förväntas ha närvaro på 100 %. Skulle det av olika orsaker finnas frånvaro sker följande: Samtal med deltagaren efter varje frånvarotillfälle Vid upprepade frånvarotillfällen tas orsaker till frånvaron upp med mentor för eventuell åtgärdsplan. Fortsätter frånvaron samtalar rektor med deltagaren om åtgärdsplan och orsaker. Detta kan mynna ut i ett studiekontrakt där skolans krav specificeras för deltagaren. Vid fortsatt frånvaro kan deltagaren mista sin studieplats på skolan. Vid högre frånvaro än 20 % lämnar inte skolan något omdöme till deltagaren. Rapporteringssystem till t.ex. CSN Ogiltig frånvaro meddelas till CSN eller annan bidragsgivare. Vid mer än 20 % ogiltig frånvaro riskerar du minskning av ditt studielån eller bidrag. Försäkringar Alla deltagare på kurser anordnade av är försäkrade via If Olycksfallförsäkring. För vidare information om vad försäkringen täcker och när den gäller ta kontakt med s kansli Bor man på skolans internat bör man ha egen hemförsäkring då skolans försäkringar inte täcker individens bohag. Etiska regler och ansvar vid användning av internet i folkhögskolans lokaler Illegal nedladdning och besök på stötande nätsidor, så som till exempel porrsidor, är inte tillåtet och kan leda till att användarkonto stängs ned. All olaglig aktivitet på skolans nätverk polisanmäls. Felanmälan: Anmälning av fel i systemet eller olämplig hantering kan du antingen göra via expeditionen eller direkt till IT-tekniker på skolan. Villkor för avskiljande, avstängning och uppsägning Enligt s delegationsordning är det ordförande för skolans styrelse som har befogenhet att avskilja deltagare från undervisning och skola. Deltagare kan avskiljas från undervisningen om hen: bryter mot lag eller uppträder hotfullt mot annan deltagare eller personal uppsåtligen ej följer de överenskommelser som skolan ställt upp för verksamheten.

8 Sida 7 av 14 Deltagaren kan med omedelbar verkan komma att stängas av från undervisningen om hen: påträffas med att inneha eller använda preparat som är klassificerade som narkotika. Om en deltagare som bor på internatet påträffas med att inneha eller använda preparat som är klassificerade som narkotika kan deltagaren dessutom med omedelbar verkan sägas upp från sitt hyreskontrakt. Finns det misstankar om att en deltagare missbrukar narkotika kan skolan begära att ett drogtest ska genomföras. Om deltagaren vägrar detta, tolkas det som ett medgivande till narkotikaanvändning. Deltagaren kan då stängas av och hyresavtalets regler om uppsägning tillämpas. En deltagare kan som en påföljd då denne ej följer skolans överenskommelser stängas av en tid från undervisningen. Beslut om längd på avstängningen görs av ordförande för Dalslands folkhögskolas styrelse. Den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt Vid varje kursstart informerar skolan om vår studeranderättsliga standard. Dalslands folkhögskolas studeranderättsliga standard finns publicerad på skolans webbplats ( samt tillgänglig på skolans kansli. Boende på skolan Kostnaden för att hyra ett rum på skolan är beroende på vilket rum på internatet som är aktuellt. Detta regleras i hyresavtalet. Hyresavtalet (bilaga 4) och Allmänna och särskilda villkor, tillägg till Hyresavtal (bilaga 5) reglerar vad som ingår i hyran och vilka regler som finns kring uthyrningen. Du får ta med dig lakan och handdukar, övriga sängkläder tillhandahålls av skolan. Hyresgästen disponerar bostaden i egenskap av deltagare vid skolan under beskriven hyresperiod angiven i hyresavtalet. Så snart kursen är slut, eller om studierna avbryts, är hyresgästen skyldig att flytta. Hyreskostnaden avser rumshyra samt frukost och lunch, måndag till fredag alla skoldagar. Allmänna och särskilda villkor till hyresavtalet bifogas. Åsidosätter hyresgästen vad som ska iakttagas enligt vad som anges i de särskilda villkoren för detta hyresavtal, se Allmänna och särskilda villkor (bilaga 2 till Hyresavtal), är detta avtal förverkat och hyresgästen skyldig att omgående avflytta. Hyresvärden har också skyldighet att underrätta socialnämnden, om eventuella störningar inte upphör vid tillsägelse. Det är av synnerlig betydelse för hyresvärden att hyresgästen iakttar vad som angivits i hyresavtalet med bilagor med hänsyn till hyresförhållandets förutsättningar och karaktär. Åsidosättande av skyldigheter innebär att hyresavtalet förverkas enligt 12 kap, 42, första stycket, 8 jordabalken.

9 Sida 8 av 14 Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid med en uppsägningstid på tre månader. Utlämning av nycklar Internat Vaktmästaren tillhandahåller rumsnycklar, som även används vid respektive internats ytterdörrar, och lämnas ut vid kvittens av kursdeltagaren. Vid förlust av nycklar till internatbyggnader tas en avgift om 500 kronor ut. Detta ska mottagaren få uppgift om när kvittensen sker. Internatnycklar återlämnas till vaktmästaren/husmor/internatföreståndare när kurs- eller uthyrningstiden är slut. Vid återlämning av nyckel görs en notering på skolans lånekvitto om vilket datum nyckeln återlämnades. Skåp för deltagare i kapprum Skolbyggnad Deltagare som önskar skåp kontaktar vaktmästaren för utlämning av nyckel. En depositionsavgift på 100 kronor tas ut för nyckeln. Avgiften fås tillbaka när nyckeln återlämnas. Om nyckeln tappas erlägges ny depositionsavgift om ny nyckel önskas. Deltagarens namn, datum för utlämningen, betalning av depositionsavgiften förs in i skåpregistret av vaktmästaren. Inflytande och studeranderätt Ledning och styrning av verksamheten Styrelsen, som är politisk sammansatt utifrån regionvalet, är ytterst ansvarig för Dalslands folkhögskola. Ledningsgruppen består av förvaltningschef/rektor, biträdande rektor/tillförordnad rektor, ekonom och husmor/internatföreståndare. Ansvarig för verksamheten är förvaltningschef/rektor. Finns inte denne på plats går biträdande rektor/tillförordnad rektor in som ansvarig för verksamhetsrelaterade frågor. Finns inte denne på plats går husmor/internatföreståndare in. Deltagarinflytande på olika nivåer Styrelsen för På styrelsens möten har deltagarna en representant från varje enhet. Kursråd Varje deltagare tillhör en kurs med eventuell inriktning. Ur varje kurs väljs två deltagare som utses till representanter för denna kurs till ett kursråd. I kursrådet har deltagarna majoritet. Klagomål och förbättringsförslag Varje deltagare har en mentor (en lärare) som är ansvarig för kontakten mellan deltagaren och skolan. Skulle deltagaren vara besviken eller ha synpunkter på undervisningen har den möjlighet att framföra detta till sin mentor. Skolan har även en husmor/husmor/internatföreståndare som

10 Sida 9 av 14 ansvarar för skolans internatboende. Deltagaren kan vända sig till denne person med klagomål och förbättringsförslag. Skulle deltagaren vilja gå vidare med de klagomål som hen tagit upp har deltagaren möjlighet att vända sig till skolans kursråd eller rektor. Skulle deltagaren inte vara nöjd med hur ärendet behandlas har hen möjlighet att föra sina synpunkter vidare till skolans styrelse. Om fortsatt missnöje finns kan deltagaren vända sig till folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) ( Kontaktuppgifter finns även på skolans kansli. Det finns även en låda där man anonymt kan lägga förslag på förbättringar uppsatt i den allmänna korridoren i skolbyggnaden. Händelse-/avvikelserapport Skolan har ett system för rapportering där händelser/avvikelser som drabbar eller kan drabba deltagare såväl som arbetstagare eller besökare ska dokumenteras. Dessa rapporter behandlas regelbundet av personal på skolan för att om möjligt komma till rätta med de bekymmer som tas upp. Vid behov informeras deltagarna. Avgiftsfri undervisning All undervisning på skolan är givetvis avgiftsfri, såsom också krävs i Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Däremot förekommer det vissa kringkostnader, vars storlek beror på vilken kurs man läser. Terminsavgift Terminsavgiften 2014/2015 är 500 kr. Den gäller samtliga kurser på skolan. Alla deltagare får en faktura på avgiften i samband med terminsstart. I avgiften ingår: Mat och fika vid olika sammankomster, t.ex. infofika varje torsdag Försäkringsskydd under din studietid Ev. tryckt material Kopiering. Andra kostnader förknippade med olika kurser Ifall ytterligare avgifter är aktuellt beskrivs ungefärlig kostnad per deltagare/kurs och studieår under Kursinformation (bilaga 1).

11 Sida 10 av 14 Intyg Den studerande ska erhålla intyg och studieomdöme i anslutning till kursens avslutning om villkoren för intyg/studieomdöme är uppfyllda. Följande former av intyg kan erhållas: Intyg om inskrivning Om man gått på skolan men inte får behörighet i något ämne samt inte har en samlad närvaro på minst 80 % får man ett intyg på att man varit deltagare på skolan under det tidsintervall som är aktuellt. Intyg om inskrivning med ämnes- och timplan Om man gått på skolan med minst 80 % närvaro men inte får behörighet i något ämne får man ett intyg på att man varit deltagare på skolan under det tidsintervall som är aktuellt, där ämnen man studerat samt omfattningen av dessa finns preciserade. Intyg om fullföljd kurs (behörigheter) Allmän kurs På allmän kurs ges ett intyg där det framgår vilka ämnen man uppnått behörigheter i samt tiden man bedrivit studierna. Särskild kurs På de särskilda kurser där deltagarna läst andra ämnen än de som ger behörighet ges ett kursintyg på fullgjord kurs där ämnen och tid framgår. Omdöme Omdömen ges till deltagare som uppnått de kriterier som måste uppnås för att få ett omdöme. Folkbildningsrådet har sammanställt de regelverk vi följer vid omdömessättning och behörigheter. Dessa hittas på: Om en kurs upphör eller ställs in anordnar ett antal kurser under ett läsår. Skolan har långa kurser (längre än 15 dagar) och korta kurser (kortare än 15 dagar). De långa kurserna presenteras på Folkhögskola.nu (FIN) under november månad året innan kursstart. Om en lång kurs av någon anledning ej kan starta meddelas antagna kursdeltagare detta senast 4 veckor innan kursstart. De korta kurserna presenteras på FIN under december månad året innan kursstart.

12 Sida 11 av 14 Om en kort kurs av någon anledning ej kan starta meddelas antagna kursdeltagare detta senast 2 veckor innan kursstart. Korta kurser kan starta med kort ansökningstid, dessa anslås på skolan och på skolans webbplats. Om kursen blir inställd erbjuds den sökande möjligheten att delta i en annan kurs på skolan. Utvärdering s kvalitetsredovisning följer de ramar staten och huvudmannen har lämnat. Uppföljning och redovisning av detta arbete görs i samband med års- och delårsredovisningar för verksamheten. På skolan görs en utvärdering en gång per läsår då vi använder oss av FB-Kvalité. I den ingår en del som är övergripande utifrån alla folkhögskolor som använder sig av FB-kvalité. Det finns också en del i detta verktyg som är specifik för vår skola. FB-Kvalité presenteras och diskuteras i styrelse, personalråd och kursråd. Därutöver gör varje lärare en utvärdering av sitt ämne/kurs och arbetssätt vid behov. Försäkringar Varje deltagare är försäkrad under studietiden samt vid resor till och från skolan via If Olycksfallsförsäkring. På skolans kansli kan du få detaljerade uppgifter om försäkringen. Boende på internatet bör ha en egen hemförsäkring. Disciplinära åtgärder Närvaro/frånvaro Deltagare som studerar vid ska fullgöra sin skolgång behöver den studerande närvara på minst 30 lektioner/vecka. Deltagaren ansvarar själv för att delta aktivt på samtliga lektioner. Om deltagaren har 20 % eller mer frånvaro under ett läsår innebär det att du inte får något omdöme. 20 % frånvaro eller mer i enskilda kursämnen innebär att deltagaren inte får behörighet i det aktuella ämnet. Deltagaren ska anmäla all frånvaro på eller till respektive lärare senast kl den dagen som deltagaren är sjuk. Deltagaren ska också anmäla sjukfrånvaron till försäkringskassan (om du är äldre än 20 år), tel från och med första sjukdagen. Är man sjuk mer än 7 dagar ska deltagaren lämna läkarintyg till skolan. CSN Expeditionen gör sammanställningar och skickar uppgifterna till CSN. Den studerande är ansvarig gentemot CSN för de studiemedel som erhålls och att deltagaren fullgör de åtaganden som CSN kräver. T.ex. är man skyldig att rapportera om man gör avbrott i sina studier som är

13 Sida 12 av 14 mer än 7 dagar, om man minskar studietakt eller om man avbryter sina studier. Om och när man återupptar studierna är man även skyldig att rapportera detta. Om skolan avrapporterat en deltagare som heltidsstuderande till CSN har man rätt att ansöka på nytt om studiebidrag/studiemedel när studierna återupptas på heltid. Mer information om detta och om annat som berör studiemedel finns i Snabbguide om studiemedel från CSN, som du kan hitta här: Handlingsplan På skolan finns ett närvarosystem som lärare efter varje studiepass är skyldiga att fylla i. I detta system följs varje deltagares närvaro. Skolan ser närvaro på alla studiepass som central. Alla deltagare förväntas ha närvaro på 100 %. Skulle det av olika orsaker finnas frånvaro sker följande: Samtal med deltagaren efter varje frånvarotillfälle Vid upprepade frånvarotillfällen tas orsaker till frånvaron upp med mentor för eventuell åtgärdsplan. Fortsätter frånvaron samtalar rektor med deltagaren om åtgärdsplan och orsaker. Detta kan mynna ut i ett studiekontrakt där skolans krav specificeras för deltagaren. Vid fortsatt frånvaro kan deltagaren mista sin studieplats på skolan. Vid högre frånvaro än 20 % lämnar inte skolan något omdöme till deltagaren. Uppträder en deltagare hotfullt mot andra deltagare eller personal kan deltagaren mista sin studieplats. Då en deltagare gör sig skyldig till ett brott kan detta leda till att deltagaren mister sin studieplats. Bryter en deltagare mot narkotikapolicyn leder detta till att deltagaren mister sin studieplats, samt att ärendet anmäls till polis och socialnämnd. Bryter en deltagare mot ordningsreglerna på vistelse på skolan kan detta leda till att deltagare blir tillfälligt avstängd från skolan och undervisningen, alternativt mister sin studieplats. Bryter en deltagare tillika hyresgäst mot villkoren i hyreskontraktet kan deltagaren bli skyldig att flytta, enligt Jordabalken, kapitel 12. All avskiljning, avstängning och tillfällig avstängning sker i en första fas av rektor och styrelsens ordförande. På kommande styrelsemöte kommer detta också upp som ett beslutsärende. Arkiv- och sekretessregler följer förvaltningslagens bestämmelser. har två dokument som styr det sätt på vilket skolan hanterar de dokument som berör verksamheten. Dessa är:

14 Sida 13 av 14 Arkivbeskrivning för Arkivbeskrivningen beskriver och hanterar de lagar och paragrafer som vår förvaltning vill och har skyldighet att följa. Samtidigt beskrivs schematiskt skolans olika verksamheter i detta dokument. Dokumenthanteringsplan för Dokumenthanteringsplan hanterar hur och vad vi arkiverar samt när gallring av det arkiverade materialet ska ske. Önskar du som individ mer information om hur vi arbetar med dokument- och sekretessfrågor kan du få läsa och se över dessa dokument som finns tillgängliga på skolans kansli.

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Antagen av styrelsen 120619 Studeranderättslig standard Skolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Datum: Studeranderättslig standard

Datum: Studeranderättslig standard Datum: 2017-01-24 Studeranderättslig standard Studeranderättslig standard Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard sammanfattar dina och skolans rättigheter och skyldigheter under din tid

Läs mer

Studeranderättslig standard Grebbestads folkhögskola

Studeranderättslig standard Grebbestads folkhögskola Studeranderättslig standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 1 Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard Innehåll Huvudman... 2 Statens syfte... 2 Förekomsten av den studeranderättsliga standarden...

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard 1. Information innan den studerande är antagen 2. Information vid kursstart 3. Deltagarinflytande och studeranderätt 4. Avgiftsfri undervisning 5.

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Innehåll Statens syfte med stöd till folkbildningen... 3 Kurs- och öppettider samt lunch och fika... 4 Kurs- och läsårstider... 4 Öppettider...

Läs mer

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Avser statsbidragsfinansierad kursverksamhet som är 15 dagar eller längre. Beslutad av styrelsen för Sigtuna folkhögskola 2010-12-08 Följande information

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan I det här dokumentet får du som deltagare på Glokala folkhögskolan en översikt för dina rättigheter och skyldigheter. Innehåll: 1.

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15

Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola läsåret 2014/15 Rutiner och riktlinjer för studerandes rättsliga ställning vid Vimmerby folkhögskola för deltagare i

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Läsåret 2012/2013 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter

Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Studeranderättslig standard 2016 Viktigt att veta om Regler Rutiner - Rättigheter Sjöviks folkhögskola Enligt beslut i Sjöviks folkhögskolas styrelse 2016-01-27 Ordförande: Els-Marie Carlbäcker Rektor:

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden 1 Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna en

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2016

Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero finns bestämmelser om disciplinära åtgärder som gäller för samtliga skolformer. På Lundsbergs skola (LS)

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola

Studeranderättslig standard Eskilstuna folkhögskola Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson +46155247088 2012-11-28 KN-KUS12-173-2 Eskilstuna folkhögskola Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Albins folkhögskolas studeranderättsliga standard

Albins folkhögskolas studeranderättsliga standard Albins folkhögskolas studeranderättsliga standard Här kan du som deltagare eller blivande deltagare på skolan, läsa om vad som gäller i olika situationer, så att du inte skall behöva få några överraskningar

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Innehåll 1. Statens syfte med folkhögskolan... 2 2. Huvudmannens profil... 2 3. Tillgänglighet... 2 4. Antagningsprinciper och antagningsprocess...

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola

För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola För dig som studerar på Sigtuna folkhögskola rättigheter och skyldigheter I folkhögskolans studeranderättsliga standard står vilka rättigheter och skyldigheter du har som studerande på Sigtuna folkhögskola.

Läs mer

4. Allmän kurs inriktning Skriv & Läs... 6 Mål med kursen... 6 Kursupplägg... 6 Kursansvarig... 6

4. Allmän kurs inriktning Skriv & Läs... 6 Mål med kursen... 6 Kursupplägg... 6 Kursansvarig... 6 Sida 1 av 9 Bilaga 1 Kursinformation Studeranderättslig standard Dalslands folkhögskola Innehållsförteckning 1. Gemensam info för samtliga kurser... 2 Terminstider och uppehåll... 2 Studietakt... 2 Avgifter

Läs mer

Information för läsåret 2015/2016

Information för läsåret 2015/2016 Information för läsåret 2015/2016 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

Valjevikens folkhögskola Receptionen Lärare timme/deltid

Valjevikens folkhögskola Receptionen Lärare timme/deltid Dokumentnamn: QIF 7.5.19 Folkhögskolornas Studierättsliga Råd Sida 1 av 16 Receptionen Växel Telefon: 0456-151 15 Skoladministratör Telefon: 0456-329 56 Epost: monica@valjeviken.se Valjevikens folkhögskola

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Information 2015/2016 Ingesunds folkhögskola

Information 2015/2016 Ingesunds folkhögskola Information 2015/2016 Ingesunds folkhögskola Allmänt om skolan Huvudman Ingesunds folkhögskola drivs av Region Värmland som har det ekonomiska ansvaret. Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Eskilstuna folkhögskolas studeranderättsliga standard Viktiga telefonnummer och adresser... 2

Eskilstuna folkhögskolas studeranderättsliga standard Viktiga telefonnummer och adresser... 2 Titel Dokumentkategori Styrande dokument 1(12) Upprättad av Godkänd av Daniel Berton Distribuerad av Giltig fr.o.m. Filnamn styr_dok104.doc Distribuerad den Giltig t o m 2017-05-17 Utgåva 8 Eskilstuna

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola

Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09. Studeranderättslig. Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Datum: 2015-06-09 Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter vid Kävesta folkhögskola Studeranderättslig standard Deltagares rättigheter och skyldigheter

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola

Studeranderättslig standard för. Brunnsviks folkhögskola Studeranderättslig standard för Brunnsviks folkhögskola Antagen 2013-04-09 av Styrelsen för Brunnsviks ideella folkhögskoleförening 1 Innehåll Sid 1. Statens syfte med Folkhögskolan 3 2. Huvudman och skolans

Läs mer

Välkommen till Sigtuna folkhögskola

Välkommen till Sigtuna folkhögskola Välkommen till Sigtuna folkhögskola I det här dokumentet hittar du det mesta som är bra att veta om Sigtuna folkhögskola, vårt sätt att arbeta och våra regler samt dina rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Gymnasieelever vid folkhögskola

Gymnasieelever vid folkhögskola Cirkulärnr: 2005:74 Diarienr: 2005/1754 Handläggare: Laina Kämpe, Eva-Lena Arefäll, Mats Söderberg Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2005-08-03 Mottagare: Ansvarig för gymnasieskolan

Läs mer

Studerandes ra ttigheter

Studerandes ra ttigheter Studerandes ra ttigheter Läsåret 2016/2017 Det här häftet om studerandes rättigheter har arbetats fram av personalen på Folkhögskolan i Angered och fastställts av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-05-07 RS140258 Torbjörn Svanberg, FC Skolförvaltningen 035-134813 Regionstyrelsen Studeranderättslig standard Förslag till beslut Regionstyrelsen antar Katrinebergs

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola

Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola Studeranderättslig standard på Hjälmared folkhögskola beslutad av styrelsen den 2 Innehåll 1. Information innan den studerande är antagen... 3 2. Mål, kursplan, terminstider och ledigheter... 3 3. Avgifter

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola

STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 2014-2015 Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Gamleby Folkhögskola 2014-10-31 Sid 1(11) Innehållsförteckning Studeranderättslig standard... 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Information för läsåret 2014/2015

Information för läsåret 2014/2015 Information för läsåret 2014/2015 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga

Läs mer

Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!... 2

Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!... 2 I det här dokumentet hittar du information om skolans struktur, våra regler och dina rättigheter och skyldigheter som studerande vid Scouternas folkhögskola. Innehåll Välkommen till Scouternas folkhögskola!...

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Fokus på Verksamhetsrapporte ringen

Fokus på Verksamhetsrapporte ringen Fokus på Verksamhetsrapporte ringen del 2 april 2016 Utöver insändning och sista datum för korr Påminnelse via mail från SCB Statistikrapport alt. skolrapport och Lägesrapport skickas till alla skolor

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 15/16 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Studeranderättslig standard Åsa Folkhögskola

Studeranderättslig standard Åsa Folkhögskola TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo +46155245784 2012-11-15 KN-KUS12-160-2 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Information för läsåret 2013/2014

Information för läsåret 2013/2014 Information för läsåret 2013/2014 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Information för läsåret

Information för läsåret Information för läsåret 2012/2013 Hej! Vi är glada över att du valt att studera hos oss på Kalix folkhögskola under kommande läsår. Vi anställda på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska trivas

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Ordningsregler för Prästavångsskolan

Ordningsregler för Prästavångsskolan Ordningsregler för Prästavångsskolan med stöd av skollagens 5 kap. - Trygghet och studiero Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Uppdaterad 2014-10-09 Ordningsregler för Prästavångsskolan Jag ger mig

Läs mer

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero 4 : 1 Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero Kapitlets innehåll - 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - tillämpningsområde (2 ), - arbetsmiljö (3 och 4 ), - ordningsregler (5 ), - disciplinära

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer