HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA"

Transkript

1 HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt detta hyresavtal möblerad bostad på den aktuella folkhögskolan. Förutsättning för detta hyresförhållande är hyresgästen bedriver aktiva studier på folkhögskolan samt hyresavtalet skall gälla under en begränsad tid. I mån av lediga rum och i samråd med husmor kan byte av rum ske. Dock längst framtill den 1 november. Bostaden är avsedd för person/er. Prövning av hyresgästens behov av bostaden kan därför ske under hyrestiden. Hyresförhållandet skall dock senast upphöra när hyresgästen är klar med sina studier. Hyresobjekt: Internat: Rumsnr:. Nycklar:. I förhyrningen ingår allmänna och gemensamma utrymmen: Tv- rum, kök, wc, dusch samt tvättstuga. en äger utan föregående tillsägelse rätt till tillträde till ovan angivna allmänna och gemensamma utrymmen.

2 2 Möbler och annan utrustning I förhyrning ingår säng (madrass och täcke), sängbord, skrivbord, stol, hyllor, lampor. Gardiner, sänglampa och ma finns låna. en har väl vårda hyresobjektet och de i förhyrningen ingående möbler och utrustning. Vid hyresavtalets upphörande skall besiktning ske av hyresobjektet, varvid genomgång av skicket på vad som sålunda ingår skall bedömas. en ansvarar för överslitage och skador. 3 Hyrestid och uppsägning m.m. Hyrestiden gäller fr.o.m. t.o.m.. Rummen hyrs läsårsvis. Inflyttning sker tidigast dagen före skolstart. Datum för avflyttning sker i samråd med husmor, dock senast dagen efter avslutningsdagen kl Avbryter hyresgästen studierna under läsåret, är hyresgästen skyldig omedelbart avflytta från Hyresobjektet och folkhögskolan. Åsidosätter hyresgästen vad som skall iakttagas enligt i de särskilda villkoren för detta hyresavtal, se Allmänna och särskilda villkor, bilaga 1, är detta avtal förverkat och hyresgästen skyldig omgående avflytta. Det är av synnerlig betydelse för hyresvärden hyresgästen iakttar vad som ovan angivits med hänsyn till hyresförhållandets förutsättningar och karaktär. Åsidosättande av skyldigheter innebär hyresavtalet förverkas enligt 12 kap 42 första stycket i jordabalken. som utan avbryta sina studier önskar flytta från boendet, skall en skriftligen uppsägning av detta hyresavtal ske 1 månad innan vid månadsskiftet. På hyresgästens skriftliga förfrågan kan hyresvärden, under förutsättning aktiva studier pågår, medge en förlängning av hyresavtalet efter ovan angivna sluttidspunkt. ens medgivande skall vara skriftligt och bifogas detta hyresavtal. 4 Hyra, tillägg till hyra m.m. Hyra för enkelrum uppgår till 1600 kr per månad och person, delat dubbelrum 1400 kr per månad och person eller dubbelrum 2000 kr per månad och person. Tillägg till hyran skall ersättning erläggas för halvinackordering med 1760 kr per månad. Kostnader för mat och logi delas upp på tre fakturor på hösten och fyra fakturor på våren. Hyra inklusive tillägg skall betalas i förskott, senast förfallodagen. Vid försenad eller utebliven betalning skickas en påminnelse efter två veckor. Om betalning inte skett senast fyra veckor efter förfallodatum, blir den boende uppsagd med omedelbar verkan. Den obetalda hyreskostnaden skickas till inkasso. Utflyttning sker omgående. Vid försenad inbetalning tillkommer påminnelseavgift f.n. 75 kr och dröjsmålsränta.

3 Kostavdrag vid frånvaro Vid sjukdom på hemorten: Kostavdrag görs med 80 kr/dag om frånvaron meddelas till husmorsexpeditionen samma dag. 5 Reservnyckel Rumsnyckel kvitteras och depositionsavgift erläggs med 500 kr. Avgiften återfås när nyckeln återlämnas personligen. en medger hyresvärden rätt inneha reservnyckel/huvudnyckel till hyresobjektet. en informerar och får ett medgivande gå in i rummet vid eventuellt behov. 6 Parkeringsplats Ingår ej i hyran. Boende tecknar ett särskilt tillstånd i början av läsåret för garanterad plats. Kostnad 500 kr per termin. Betalning sker på första fakturan för hyran vid varje läsår. I övrigt gäller parkering vid stolpe 500 kr per termin och vid ledig plats. 7 Försvagat besittningsskydd en är införstådd med och accepterar denna förhyrning endast är tillfällig och skall upphöra i samband med studierna/kursen avslutas eller av någon anledning avbrutits i förtid. Detta betyder hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet efter nämnda tidpunkt utan måste avflytta från bostaden i enlighet med som anges i punkt 3 ovan. 8 Övrigt Detta hyresavtal får inte inskrivas i fastigheten. I övrigt gäller för hyresförhållandet till detta avtal bifogande bilagan benämnd Allmänna och särskilda villkor, bilaga 1 och 2. Detta hyresavtal har upprättas i två (2) exemplar, varav vardera parten tagit ett. Ort och datum Ort och datum. Carina Blad

4 Bilaga 1 ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOR TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Bilaga 1 till hyresavtal mellan och Birka folkhögskola Följande allmänna och särskilda villkor gäller för förhyrningen. Allmänna villkor en förbinder sig inte flytta fastmonterade inventarier, uppsätta föremål på ett varsamt sätt. Det är inte tillåtet slå spik i väggarna utan särskild väggkrok skall användas, omedelbart anmäla uppkomna skador till husmor eller skolans reception. en är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller åsidosättande av hyresavtalet, inte förvara saker i entrén och korridorer, ur brandsäkerhets- och städsynpunkt. tillåta hyresvärden tillträda rummet vid reparation eller annan skada samt vid utövande av nödvändig tillsyn. Sådant tillträde skall meddelas hyresgästen minst en vecka i förväg. Vid uppenbar fara för hus eller närboende kan hyresvärden tillträda rummet utan föregående meddela, ansvara för städning i det egna rummet och tillsammans med övriga internatboende städa kök, tömma källsorterat material, städa tvättstuga och torkrum, samt ha en sådan ordning i övriga gemensamma utrymmen så det är möjligt för skolans personal sköta städningen. Skolan kan debitera kollektivt eller individuellt, om rummen ej städas ordentligt vid utflyttning eller om köken ej städats trots genomgångar av husmor. Besiktning kommer ske av kök, tvättstuga och torkrum tre till fyra gånger per termin. Innan skolavslutning städas det egna rummet, gemensamt städas kök, tvättstuga, torkrum samt tv- rum därefter sker besiktning av lokalvårdarna. inte spela musik på hög volym eller föra oväsen så övriga boendes studiero och/eller nsömn störs, Vid återkommande klagomål blir den/de berörda hyresgästerna varnade. Vid upprepande varningar kan man mista sitt boende, endast parkera motorfordon på avsedda parkeringsplatser. Körning med motorfordon fram till elevhemmen skall undvikas, lämna rummet i samma skick vid kursens slut som vid inflyttning, frånsett normalt slitage, omedelbart flytta ur rummet vid kontraktstidens utgång och vid avflyttning lämna rummet väl rengjord samt då till hyresvärden överlämna samtliga port- skåp- och dörrnycklar

5 Särskilda villkor en förbinder sig betala hyra och tillägg till hyra enligt skolans avisering. Försumlighet leder till hyresgästen sägs upp från rummet/bostaden, enligt punkt 4 i detta hyresavtal, noga iaktta särskilda föreskrifter i fråga om brandskyddsåtgärder, inte förtära alkohol och/eller använda eller förvara droger i det förhyrda rummet eller i för internatets och skolans gemensamma lokaler samt följa skolans policy för en alkohol- och drogfri studiemiljö. Skolan kan när som helst vid misstanke genomföra drogtester på samtliga boende på internaten. Därutöver kan stickprovskontroller med t.ex. narkotikahundar förekomma oanmält i allmänna utrymmen, inte röka på rummet eller i för internatets och skolans lokaler; rökförbud gäller generellt, inte vare sig mot betalning eller utan betalning låta annan disponera rummet, Vid besök skall detta föranmälas till husmor helst per mail två dagar innan besök, inte inrymma sällskapsdjur i rummet en har inte rätt få nedsättning av hyran då hyresvärden låter verkställa arbetet för sedvanligt underhåll av rummet eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras inom rimlig tid, och hyresgästen skall även informeras inom rimlig tid i förväg. I enlighet med hyreslagen skall hyresgästen väl vårda rummet/bostaden och vad som hör till denna samt vid dess användning iaktta allt som fodras för bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Denna bilaga till hyresavtal har upprättas i två (2) exemplar, varav vardera parten tagit ett. Carina Blad

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB)

Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB) Varsågod Här får du Oscars Varv AB:s (OVAB:s) föreskrifter som gäller fr.o.m. 2012-10-01. De är gjorda för att du och dina båtgrannar ska bli så nöjda kunder som möjligt. Vi hoppas att du skall trivas

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer