Storstadsnära skärgårdar i Europa och Nordamerika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storstadsnära skärgårdar i Europa och Nordamerika"

Transkript

1 Storstadsnära skärgårdar i Europa och Nordamerika Helena Eklund och Lennart Fridén, INREGIA på uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret December 1999

2 1 Förord Denna promemoria är en del i kontorets arbete med ekonomisk tillväxt, förnyelse och integration och är ett underlag till delregionstudie om skärgården i Regional utvecklingsplan 2000 för Stockholms län. Promemorian beskriver fyra storstadsnära skärgårdar i Europa och Nordamerika. Staten Maine (USA) och dess kust, Seattle (USA) och Vancouver (Canada) och skärgårdarna San Juan County och Gulf Islands, Bergen i Norge, Aten och Kykladerna i Grekland. För varje region beskrivs styrelseorgan, planering, befolkning, transporter, näringsliv, arbetsmarknad och organisationer. Promemorian har utarbetats av Helena Eklund och Lennart Fridén, Inregia. Projektledare inom Regionplane- och trafikkontoret har varit Susanne Skärlund. Stockholm i januari 2000 Bo Malmsten Regionplanedirektör

3 Innehåll SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER INLEDNING MAINE Styrelseorgan Planering Befolkning Transporter Näringsliv Arbetsmarknad Service Stöd till kommuner och företag Organisationer Specialstuderade öar SAN JUAN COUNTY, USA OCH GULF ISLANDS, CANADA Styrelseorgan Planering Befolkning Transporter Näringsliv Arbetsmarknad Turism och sommarboende Service Organisationer

4 4 BERGEN Befolkning Transporter Näringsliv Arbetsmarknad Turism och sommarboende Program Organisationer Specialstuderade kommuner GREKLAND, KYKLADERNA Befolkning Transporter Näringsliv Arbetsmarknad Turism Foreword.46 Vorword..51 KÄLLFÖRTECKNING Maine San Juan County och Gulf Islands Bergen Kykladerna ISSN x RTN

5 Sammanfattning och slutsatser I denna rapport har fyra storstadsregioner med skärgård studerats: Maine i USA San Juan County, USA och Gulf Islands, Canada Bergen i Norge Kykladerna i Grekland Syftet med rapporten har varit att beskriva dessa områden i sådana avseenden som kan vara av intresse för planering och utveckling i Stockholms skärgård. En viktig utgångspunkt för beskrivningen är de speciella egenskaper som storstadsskärgårdar uppvisar när det gäller lokal och regional tillgänglighet. Frågor som rör transporter, näringsliv, befolkning och arbetsmarknad har därför fått ett betydande utrymme. Andra frågor som tas upp avser styrelseskick och planering samt olika typer av organisationer och åtgärder för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt i områdena. Framtagningen av rapporten har skett genom så kallad deskresearch. Internet har varit den främsta informationskällan, kompletterad med kontakter genom e-post. Av naturliga skäl har tillgången på material varierat kraftigt mellan regionerna. Innehållet i de olika avsnitten skiljer sig därför både vad gäller omfattning och sammansättning. Befolkningen har under 1990-talet ökat i de fyra studerade skärgårdsregionerna och för alla regioner är fiske och turism viktiga inkomstkällor. Hur regionerna styrs varierar. I Bergen består skärgårdsregionen av ett stort antal kommuner medan öarna som tillhör Gulf Islands i Canada styrs av en gemensam lokal myndighet. När befolkningen växer ökar också trycket på att utveckla och exploatera öarna. På senare tid har det blivit allt vanligare att diskutera balansen mellan utveckling och bevarande. Bergen är till exempel med i ett EU-projekt, som tar upp denna fråga. Maine, San Juan County och Gulf Island har olika organisationer som verkar för att bevara miljön och få till stånd en bärkraftig utveckling. Maine Maines skärgård består av öar som är större än 1 acre (=4 047 m 2 ). I denna rapport har Maines 14 öar som har åretruntboende befolkning och som saknar fast landförbindelse studerats. Totalt har dessa öar cirka invånare. Öborna har sin sysselsättning främst i branscher relaterade till turism och fiske. Transporterna mellan öarna och fastlandet sköts till största delen med färjor och ibland med flyg. Hur täta transporterna är beror på säsong och ö. Möjlighet att pendla till fastlandet finns endast från några få öar. I Maine finns flera exempel på offentliga och privata initiativ för att förbättra såväl de boendes levnadsförutsättningar som naturmiljön: 5

6 Maine Coastal program är ett statligt program som startade Det är ett samarbete mellan lokala, regionala och statliga myndigheter. För ett antal år sedan togs ett initiativ inom Maine Coastal Program speciellt riktat till Maines 14 åretruntöar. Resultatet blev bland annat en bok med fakta om öarna. Initiativ på kommunal nivå. Flera öar har startat egna grupper för att förbättra öarnas möjligheter att ge människor jobb. Staten samarbetar även med Island Institute vilket är en icke-vinstdrivande organisation som verkar för att få en balanserad utveckling i området utanför Maines kust. En del av institutet sysslar med kommunal utveckling och försöker stärka öarnas ekonomiska förutsättningar bland annat genom att stödja skolor. San Juan County och Gulf Islands Skärgårdsområdet San Juan County och Gulf Islands är ett område som ligger på USA:s och Canadas västkust i ett mycket expansivt område. Öarna ligger mitt i en triangel som bildas av städerna Vancouver, Victoria och Seattle. Tillsammans har öregionen en befolkning som uppgår till cirka människor. Liksom i Maine finns en stor andel av de sysselsatta i branscher relaterade till turism och fiske. Transportmöjligheterna mellan öarna och fastlandet är relativt goda. Pendling till arbete på fastlandet eller Vancouver Island är dock inte vanligt förekommande. San Juans öar styrs av kommunen, San Juan County. År 1990 bildades på initiativ av kommunen, the San Juan Land Bank. Syftet är att köpa in öar för att bevara deras unika karaktär för nutida och framtida generationer. Land Bank finansieras genom en skatt som tas ut när mark köps på någon av öarna. Gulf Islands har ett speciellt styrelseskick. Öarna styrs av en lokal myndighet som heter The Island Trust. Myndigheten har ansvar för planering och reglering av markutnyttjandet. Myndigheten bildades år 1990 men härrör från år 1974 då regeringen i British Columbia antog the Island Trust Act. Provinsregeringen anser att skärgårdsområdet är mycket värdefullt och måste utvecklas med försiktighet. Bergen Bergens skärgårdsområde skiljer sig lite från de övriga tre. Totalt bor det i skärgårdsregionen nära människor. Till skillnad från de övriga studerade skärgårdsregionerna har Bergen löst stora delar av tillgänglighetsproblemet med hjälp av broar. Där inte broar finns, går färjor. Många av öarna och ögrupperna utgör egna kommuner. Fiskerelaterade verksamheter och turism sysselsätter många personer. Detsamma gäller de industrier som baseras på gas- och oljefyndigheterna i Nordsjön. Kommunerna i skärgårdsregionen tillhör länet Hordaland. Hordaland Fylkeskommune är med i ett EU-projekt som handlar om planering och skötsel av kustzonen. Vissa kommuner samarbetar för näringslivsutveckling i så kallade näringslivsråd. Ett av dessa finns inom skärgårdsregionen och heter AktiVest. Organisationen utarbetar med jämna mellanrum en näringslivsplan. 6

7 Aten Den skärgårdsregion som har studerats utanför Aten heter Kykladerna och ligger mellan 4 till 10 timmars båtfärd från Aten. Regionen har mellan 1981 och 1991 ökat sin befolkning med 12 procent. År 1996 bodde nästan personer i området. Turism och verksamheter relaterade till turismen är mycket viktiga branscher. År 1996 kom 1,4 miljoner turister till öarna i Kykladerna. År 1996 bildades the Unified V.T.C of the Prefecture of Cycladic Island, en organisation som arbetar med att minska arbetslösheten på öarna. Organisationen har bland annat hållit ett antal kurser. Slutsatser: Syftet med rapporten har varit att ge en översiktlig beskrivning av de fyra skärgårdsområdena. Det har därför inte gjorts någon närmare analys av de uppgifter som tagits fram. Det finns dock skäl att peka på några observationer som kan vara av speciellt intresse vid en jämförelse med Stockholmsregionen och som kunde vara värda ett ytterligare studium. Ökad befolkning och sysselsättning Samtliga fyra regioner har under 1990-talet präglats av tillväxt. Även om detta inte gällt alla åretruntöar i de fyra områdena, har skärgårdarna som helhet redovisat en markant befolkningstillväxt. Särskilt påtaglig har tillväxten i Bergenområdet varit. Speciellt för detta område är dessutom att expansionen under de senaste tre decennierna gått väsentligt snabbare i själva skärgårdsområdet än i storstadskommunen. Uppgifter över sysselsättningsutvecklingen i Bergen med omland visar att den ekonomiska tillväxten i området varit stark. Av allt att döma gäller även för de andra tre regionerna att befolkningsökningen åtföljts av en stigande sysselsättning. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. Det finns exempel på att den ökade befolkningen till en del består av välbärgade pensionärer. Faktorer bakom tillväxten Bakom tillväxten ligger till en viss del speciella faktorer som inte har sin motsvarighet i Stockholms skärgård. Olje- och gasfyndigheterna utanför Bergen är ett sådant exempel, de gynnsamma förutsättningarna för hummerfisket i Maine ett annat. Det är samtidigt uppenbart att det framför allt varit andra näringar som ligger bakom tillväxten. Traditionellt fiske, fiskodling och fiskeförädlingsindustrier har spelat en viktig roll för många öar. Ännu viktigare förefaller turismen och dess återverkningar på näringslivet att ha varit. Närheten till storstaden har haft en positiv inverkan på turismens utveckling. Storstäderna fungerar ofta som en port till skärgårdsområdet. Konflikten mellan tillväxt och miljö Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen har sannolikt varit en bidragande orsak till att miljöhänsyn kommit alltmer i förgrunden. Detta är särskilt påtagligt i de nordamerikanska skärgårdarna. Flera åtgärder, både privata och offentliga, har 7

8 vidtagits för att skydda den unika skärgårdsmiljön mot alltför hård exploatering. Ett talande exempel är att en plan för Tourist Growth Management tagits fram för en av öarna i skärgården utanför Victoria. Problemet är sålunda inte i första hand att locka fler turister till öarna utan istället att kunna hantera turistexpansionen på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt. Institutionella faktorer Utan mera ingående studier är det svårt att avgöra vilken roll olika faktorer spelat för tillväxten i de fyra skärgårdsområdena. Efterfrågesidan den gynnsamma allmänekonomiska utvecklingen - har sannolikt haft en avgörande betydelse. Men det finns anledning att även peka på andra faktorer där det finns skillnader mellan de fyra regionerna och Stockholms skärgård. Lösningarna av transporterna varierar mellan områdena på ett sätt som kan vara värt en närmare analys. Det finns också påtagliga skillnader i de institutionella förhållandena: Den administrativa indelningen i de studerade regionerna skiljer sig från Stockholmsregionen i ett viktigt avseende. I Stockholms län ingår skärgårdsöarna i kommuner som har huvuddelen av befolkning och näringsliv på fastlandet. Skärgårdsområdet i Bergen består av 19 olika kommuner. San Juan Islands utanför Seattle bildar en egen kommun. I Maine utgör 9 av de 14 åretruntöarna egna kommuner. Gulf Islands utanför Victoria tillhör en särskild myndighet som ansvarar för öarna. Även om de administrativa lösningarna skiljer sig åt har de ett gemensamt. Organisationsformerna är bättre avpassade att lösa öarnas specifika problem än vad fallet är i Stockholmsregionen. I de nordamerikanska skärgårdarna finns en mångfald av organisationer och initiativ med syfte att främja näringsliv och sysselsättning eller skydda naturmiljön eller bådadera. Om denna mångfald leder till en kreativitet som gagnar utvecklingen, eller om den enbart resulterar i ett svåröverskådligt dubbelarbete är svårt att säga. Det går därför inte att utan närmare analys avgöra vilken roll denna faktor spelat för utvecklingen i skärgårdsområdena. 8

9 1 Inledning Skärgården i Stockholms län består av cirka öar. På dessa öar bor personer permanent. De geografiska förutsättningarna utgör både för- och nackdelar för de boende på öarna. Skärgården har låg lokal tillgänglighet, det vill säga små lokala marknader för arbetskraft, varor, tjänster och offentlig service. Transporterna har en avgörande betydelse för öbornas existens och fortlevnad. Öarna kan ha fast förbindelse med land, regelbunden båt- eller färjeförbindelse eller ingendera. Närheten till storstaden innebär vissa fördelar: För en del av de boende ger närheten till storstaden möjlighet att pendla till den stora arbetsmarknaden För näringslivet öppnas en större avsättningsmarknad än som kanske normalt annars är fallet Turism och fritidsboende genererar efterfrågan på varor och tjänster Å andra sidan kan närheten till storstaden leda till konkurrens på bostadsmarknaden mellan fritidsboende och permanentboende med stigande fastighetspriser som följd. Närheten till staden innebär också ett ökat utnyttjande av området och därmed ett större slitage på miljön. Syftet med denna rapport är att beskriva några utländska skärgårdsområden i sådana avseenden som kan vara av intresse för planering och utveckling i Stockholms skärgård. Fyra olika regioner har valts ut, två i Europa och två i Nordamerika: Maine i USA San Juan County, USA och Gulf Islands, Canada Bergen i Norge Kykladerna i Grekland En viktig utgångspunkt för beskrivningen är de ovan beskrivna speciella egenskaperna som storstadsskärgårdar uppvisar när det gäller lokal och regional tillgänglighet. Frågor som rör transporter, näringsliv, befolkning och arbetsmarknad har därför fått ett betydande utrymme. Andra frågor som tas upp avser styrelseorgan och planering samt olika typer av organisationer och åtgärder för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt i områdena. Arbetet har utförts genom så kallad deskresearch. Internet har varit en mycket viktig informationskälla liksom kontakter genom e-post. Tillgången till information varierar mellan regionerna. Speciellt svårt har det varit att få fram uppgifter om Kykladerna. 1 År

10 I det följande redovisas varje skärgårdsområde för sig under följande rubriker: Styrelseorgan Planering Befolkning Transporter Näringsliv Arbetsmarknad Organisationer För att ge en mer levande bild och öka förståelsen för regionen i Maine har några av öarna valts ut och beskrivs mera i detalj. Även för skärgårdsregionen Bergen specialstuderas några öar. 10

11 2 Maine Maine är en delstat i nordöstra USA som totalt har invånare. Detta motsvarar 0,5 procent av hela USA:s befolkning. Staten Maine är sålunda mindre än Stockholms län i befolkningstermer. Av statens drygt en miljon invånare bor 43 procent längs kusten eller på någon av öarna. De största städerna längs kusten är Portland invånare, Rockland invånare, Belfast och Bucksport med invånare. Totalt har Maine öar som är större än en acre 2. Av dessa har 27 fast landförbindelse. Staten har 14 åretruntbebodda öar med skola vilka ligger i de tre bukterna, Casco Bay, Penobscot Bay och Downeast. Tabell 2.1: De 14 åretruntöarna i Maine Casco Bay Islands Penobscot Bay Islands Downeast Islands Peaks Island Vinalhaven Cranberry Islands Long Island Matinicus Islesford Cliff Island Monhegan Frenchboro Chebeague Islesboro Swan s Island North Haven Isle au Haut Öarna i Casco Bay ligger närmast Portland. Öarna i Penobscot Bay har närmast till städerna Rockland och Lincolnville. Staden Lincolnville har invånare. Downeast Islands ligger närmast Bass Harbor. Maines kuststräcka är 230 miles, vilket ungefär är 37 mil. I början av 1900-talet fanns det längs kusten cirka 300 öar som hade befolkning boende hela året. Idag har antalet sjunkit till 14. I denna rapport kommer fokus att ligga på just dessa 14 öar med skola. Ingen av öarna har fast landförbindelse vilket innebär att de boende är beroende av färje-, båt- och/eller flygtrafik. Först ges en allmän bild av dessa öar därefter presenteras kort några av de 14 åretruntöarna var för sig. 2 1 acre=4 047m 2 11

12 Figur 2.1: Maine:s fjorton öar med åretruntbefolkning Källa: Maine State Planning Office Styrelseorgan Styrelseskicket varierar mellan de 14 åretruntöarna. 9 av öarna är sin egen kommun (town). På två av öarna, Matinicus och Monhegan, sköts markplaneringen av en statlig myndighet kallad Land Use Regulation Commission. Tre av öarna är delar av större städer. Peaks Island och Cliff Island tillhör Portland medan Islesford tillhör Cranberry Isles. Planering De nio öarna som utgör en egen kommun sköter planeringen på egen hand. De två öar som regleras av Land Use Regulation Commission planeras genom den statliga myndigheten. Denna myndighet har tagit fram en översiktsplan. Öarna har även jobbat tillsammans med Matinicus och Monhegan för att ta fram policies. Coastal Zone Management Act. År 1972 antog den federala regeringen USA Coastal Zone Management Act vilket är ett lagverk för integrerad kustförvaltning utanför skyddade områden. Målet är ett hållbart utnyttjande av kustzonen. Alla kuststater ska utarbeta en detaljerad plan och ett förvaltningsprogram för kustzonerna vilka ska godkännas av federationen. Idag har alla kustzonsstater genomfört detta, så även Maine. Det finns ingen statlig policy för öarna. Däremot eftersträvar staten en balanserad utveckling mellan bevarande och utveckling. Staten har ett program kallat Maine Coastal Program. Det är ett program som startade redan år 1978 och administreras av Maine State Planing Office. The Maine Coastal Program är ett samarbete mellan lokala, regionala och statliga myndigheter. Staten samarbetar även med privata organisationer. För ett antal år sedan tog the Maine Coastal Program ett speciellt 12

13 initiativ som gällde öarna. Ett resultat av detta arbete blev en bok kallad Sustaining Island Communities. Där tas bland annat upp vad som kan göras för att stärka öarnas ekonomiska möjligheter. Till exempel starta grupper för kommunal utveckling, (se vidare 2.9 Organisationer) Befolkning Öarna skiljer sig åt i storlek både med avseende på landareal och befolkning. De två största öarna hade år 1998 en befolkning på drygt personer. Tabell 2.2 visar befolkningen på de 14 öarna åren 1990 och För de öar som inte utgör en egen kommun har befolkningsuppgifter varit svårare att få fram. För dessa öar redovisas endast befolkningen för år För de öar där statistik kan redovisas för båda åren har de flesta av öarna ökat sin befolkning. Tabell 2.2: Befolkning på Maines 14 åretruntöar 1990 och %-förändring Casco Bay Islands Peaks Island Long Island Cliff Island 57 1 Chebeague Penobscot Bay Islands Vinalhaven Matinicus Monhegan Islesboro North Haven Downeast Islands Great Cranberry Islesford 75 1 Frenchboro Swan s Island Isle au Haut Totalt 4819 Källa: Maine Department of Labor och Maine State Planning Office 1 En ungefärlig uppskattning för år 1997 Även om öarna har haft en positiv befolkningsutveckling åren är befolkningen lägre än i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. En av orsakerna till att befolkningen under de senaste åren börjat öka är den ekonomiska utvecklingen. 13

14 Transporter Öarna i Casco Bay försörjs med transporter genom The Casco Bay Island Transit District (CBITD) vilket är en halvkommunal icke vinstdrivande organisation. Biljettpriserna hos CBITD ligger högre än vad de normalt gör på de statligt ägda färjeförbindelserna. Penobscot Bay trafikeras av Maine State Ferry Service. Många av öarna i Downeast får sin transportförsörjning genom privata företag. Hur tät turtrafiken är beror dels på det bolag som sköter färjorna, dels på vilken ö man vill åka till. Detta framgår av nedanstående exempel. Penobscot Bay Överfarten mellan Rockland och Vinalhaven tar en timme och 15 minuter. Båten går 6 gånger per dag måndag till lördag under hösten och vintern. Sex gånger dagligen trafikeras överfarten mellan Lincolnville och Islesboro. Fyra gånger på söndagar. Överfarten tar endast 20 minuter. Mellan Rockland och North Haven tar övergången 1 timme och trafikeras 3 gånger på dag. Matinicus Island har viss färjeförbindelse med Rockland. Färjan går minst en gång per månad och som mest under sommarmånaderna, 3 gånger per månad. Monhegans färjetransporter sköts av en postbåt som kommer tre gånger varje vecka. Under sommaren trafikeras ön av tre privata färjor dagligen. Downeast Islands Öarna Islesford och Great Cranberry förlitar sig på ett familjeägt företag som har trafik dagligen. Mellan Bass och Frenchboro går en färja som tar 50 minuter och går en gång per dag. Mellan Bass Harbor och Swan s Island går en färja som tar 40 minuter. Båten avgår fem gånger dagligen, sex gånger på torsdagar och fyra gånger på söndagar. Isle au Haut har en liknande service som Islesford och Great Cranberry. Casco Bay Islands Mellan Portland och Chebeague Island går det fyra färjor om dagen på vardagarna, fredagar fem gånger. Mellan Portland och Long Island går det sex färjor på vardagarna, sju färjor på fredagarna, från Portland. Från Long Island till Portland går det fem färjor, sex på fredagarna. Mellan Cliff Island och Long Island går det fem färjor under vardagarna, sju på fredagarna. Peaks Island trafikeras med cirka 14 färjor dagligen. Vissa av öarna förlitar sig även på flygtransporter. Till exempel har Matinicus relativt täta flygförbindelser genom Penobscot Air Service som flyger in med post och mat. 14

15 Vissa öar har så pass bra färjeförbindelser att pendling till arbetet blir möjlig. Detta gäller exempelvis North Haven. Av ovanstående genomgång framgår att många av öarna har relativt täta färjeförbindelser. Näringsliv I staten Maine sysselsattes år personer. Tabell 2.3 visar antalet sysselsatta på Maines åretruntöar vilka utgör egna kommuner. Tabell 2.3: Sysselsatta på Maines åretruntöar, (egna kommuner) Sysselsatta Long Island 77 Vinalhaven 536 Matinicus 40 Monhegan 58 Islesboro 282 North Haven 172 Great Cranberry (Cranberry 110 Islesford 110 Frenchboro 20 Swan s Island 188 Isle au Haut 19 Källa: Maine Department of Labor Turism Turistindustrin är en viktig inkomstkälla i Maine och den näst största efter tillverkningsindustrin. Hela 80 procent av turisternas utgifter görs längs kusten. Delstatens planeringskontor uppskattar att turismen genererar cirka jobb. Varje år besöker 6 miljoner människor kusten. Fiske Fisket är en annan viktig bransch i regionen. Hur många jobb som fiskeindustrin ger är dock okänt. Värdet av fisket beräknades dock uppgå till cirka amerikanska dollar, vilket ungefär motsvarar 17 miljoner svenska kronor. Fiskeförädling och distribution är andra verksamheter tätt knutna till fisket. Maine Department of Labour uppskattar att cirka licensierade fiskehandlare sysselsätter personer. Fiskeförädlingsindustrin sysselsätter personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten varierar mellan öarna. De flesta öar har mycket låg arbetslöshet. Tabell 2.4, på nästa sida, visar antalet arbetslösa och arbetslösa i procent av arbetskraften år Det har inte varit möjligt att få fram data för alla 14 öar. Som framgår av tabellen varierar arbetslösheten mellan öarna. Högst arbetslöshet har Islesboro med 7,8 procent. Övriga öar har en arbetslöshet mellan 0 och 3,6 procent. Det motsvarar som regel några få personer. I staten Maine uppgår arbets- 15

16 lösheten till 4,4 procent. De flesta öar har med andra ord lägre arbetslöshet än genomsnittet för hela staten. Tabell 2.4: Arbetslösa på Maines åretruntöar, 1998, (egna kommuner) Arbetslösa Arbetslösa i % av arbetskraften Long Island 1 1,3 Vinalhaven 20 3,6 Matinicus 0 0 Monhegan 0 0 Islesboro 24 7,8 North Haven 4 2,3 Great Cranberry (Cranberry Isles) 2 1,8 Islesford 2 1,8 Frenchboro 0 0 Swan s Island 2 1,1 Isle au Haut 1 5 Källa: Maine Department of Labor Service Butiker På de fjorton öarna med åretruntboende finns 22 matvarubutiker. Butikerna fungerar som en vikig social träffpunkt och skapar lokala jobb. Dessa butiker är ofta små och har inte möjlighet att köpa varor direkt från grossisten vilket gör att priserna många gånger är högre jämfört med på fastlandet. Postkontor Postkontor på öarna är mycket viktiga. Under 1997 var tre postkontor nedläggningshotade. Detta beror delvis på att U.S Postal Services förlorade sina statliga subventioner under 1970-talet och nu försöker få sin budget i balans. Endast en av öarna har ett bankkontor. Detta gör att postkontoren även får tjäna som små bankkontor. Utbildning Alla öarna har utbildning från förskola upp till åtminstone femte klass. Hur stora skolorna är varierar mellan öarna men också mellan åren. Den största skolan finns på ön Vinalhaven. Den skolan har undervisning från förskola till tolfte klass. 16

17 Tabell 2.5: Skolorna på de 14 öarna med åretruntboende, antal årskurser, elever och lärare Årskurser Elever Lärare Chebeague F Cliff Island F Frenchboro F Great Cranberry F Isle au Haut F Islesboro F Islesford F Long Island F Matinicus F Monhegan F North Haven F Peaks Island F Swan s Island F ,5 Vinalhaven F Källa: Maine State Planning Office 1 F=Förskola Sjukvård Tillgången på läkare varierar med ö. Vissa öar har en läkare med klinik på öarna andra har frivilliga emergency medical technicians. Akut sjuka transporteras på olika sätt till sjukhus på fastlandet. Vissa öar har en färja som finns vid hamnen på ön även nattetid och som i akuta fall kan transportera en ambulans. Andra öar har landningsbana för flygplan som kan användas vid bra väder. Stöd till kommuner och företag Staten fick år miljoner dollar, vilket ungefär motsvarar 136 miljoner svenska kronor, av federala medel till the Community Block Grant Program. Huvudprogrampunkterna är: Kommunal utveckling Ekonomisk utveckling Planering Fram till år 1997 hade sju kommuner ansökt om bidrag. Till exempel har North Haven fått pengar för att ta bort ett läckande vattentorn och ersätta det med ett nytt. Se vidare Sustaining Island Communities, Maine State Planning Office. Det finns en rad olika organisationer och myndigheter en person kan vända sig till när han eller hon behöver hjälp med att starta ett företag eller hjälp med sitt nuvarande företag. Dessa tjänster är mycket viktiga för öbor som många gånger är beroende av sin företagsamhet. Nedan ges några exempel på organisationer. För mer information se Sustaining Island Communities, Maine State Planning Office. 17

18 Business Answers: är en statlig tjänst som svarar på vanligt förekommande frågor och har ansökningsblanketter för att starta ett företag. Development Consulting Services: hjälper till med att anskaffa kapital. Organisationen hjälper företag i alla branscher och storlek. Finance Authority of Maine: har flera olika finansieringstjänster och program för att hjälpa företag att utvecklas och skapa nya jobb för Maines invånare. Coastal Enterprises Inc., CEI: CEI är en privat icke vinstdrivande kommunal utvecklingsorganisation som bildades år 1977 för att skapa sociala och ekonomiska möjligheter för människor, företag och samhällen i Maine. CEI erbjuder bland annat finansiell och teknisk hjälp i utvecklandet av små företag och sociala tjänster. Organisationer Future Group Isle au Haut, North Haven och Vinalhaven är exempel på öar som har en kommunal utvecklingsorganisation. North Haven s Future Group startade i början på 1980-talet och har tagit upp olika frågor till diskussion. Organisationen har bland annat kommit fram till att det behövs ett mer diversifierat näringsliv på ön. Future Group har hjälpt många företag med tips och idéer och också människor som velat starta företag. Organisationen har lånat ut cirka amerikanska dollar, vilket ungefär motsvarar svenska kronor, till 14 företag. Island Institute Island Institute är en icke vinstdrivande organisation som ska verka för att få en balanserad utveckling på öarna och i vattnet i Gulf of Maine. Organisationen bildades år personer jobbar på institutet. Genom bland annat forskning, utbildning och kommunala serviceprogram verkar de för en hållbar utveckling. Institutet hjälper bland annat till med frågor kring ekonomisk utveckling, fiske, skatter, turism, transporter skolor och andra kommunala frågor. Under de senaste hundra åren har antalet åretruntbebodda öar minskat kraftigt. För institutets Community Services Department är ett viktigt uppdrag att stärka den ekonomiska överlevnaden och kulturella vitaliteten. Detta görs bland annat genom att organisationen stödjer skolor och verkar för en ekonomisk utveckling. Sedan 1995 har State Planning Office i samarbete med the Island Institute arbetat med olika projekt. Maine Island Trail Association, MITA MITA är en frivillig organisation vars mål/uppgift är att bevara Maines öar som framtida rekreationsområden. MITA arbetar med frivilliga för att underhålla 80 offentliga och privata öar för rekreationsändamål. Öarna varierar i storlek. Det kostar ingenting att vara med i organisationen. De offentligt ägda öarna är öppna för alla men de som ägs privat får endast besökas av MITA:s medlemmar. Ett medlemskap kostar 40 amerikanska dollar per år, vilket ungefär motsvarar 340 svenska kronor. 18

19 MITA har ett program som kallas the Adopt-an-Island Program. Alla öar som tillhör MITA har sin egen förvaltare som besöker ön och ser till att den är i ett bra skick. Specialstuderade öar Peaks Island Peaks Island är, tillsammans med Vinalhaven, den befolkningsmässigt största av de 14 åretruntöarna. Peaks Island tillhör City of Portland. Ön har liten representation i City of Portland och många öbor tycker att de inte blir tillräckligt hörda. Liksom grannön, Long Island, försökte de bli en egen kommun men i en folkomröstning blev antalet positiva röster för få. Många av sommarhusen byggs nu om till åretrunthus. En anledning är närheten till Portland. Att sommarhusen omvandlas till permanentboende är inte enbart till fördel. År 1997 såldes ett hus för första gången för över amerikanska dollar, vilket ungefär motsvarar cirka svenska kronor. När huspriserna stiger ökar också fastighetsskatten vilket blir till nackdel för öborna. Ofta har öborna en lägre inkomst jämfört med de boende på fastlandet. Peaks Island har ett ganska gott utbud av affärer. På ön finns också en skola och en vårdcentral. Long Island Under andra världskriget användes ön som tankningsdepå för den amerikanska marinens flotta i Nordatlanten. Många av de personer som då arbetade på ön blev kvar efter andra världskriget. Många år tillhörde ön Portland men i början av 90- talet diskuterades om inte ön skulle bli fristående. År 1994 blev Long Island sin egen kommun. Det var inte helt oproblematiskt att lösa den sociala servicen när ön blivit fristående. Som ett resultat av detta bildades Changing Tides. Det är en frivillig organisation som arbetar med att ge service utöver den som ges av kommunen. Cliff Island Cliff Island är en kommun som har stora problem med en minskande folkmängd. År 1997 bodde 57 personer på ön vilket historiskt sett är mycket lågt. Ett flertal personer pendlar till arbetet på fastlandet i Portland pendlade även ett antal elever till mellan- och högstadieskola. Ön har en skola med fem elever, ett postkontor, en kyrka och en tennisplan. Cirka 70 procent av öns hus är sommarbostäder. På sommaren växer befolkningen till cirka 250 personer. Det kommer dock inte så många turister till ön. Kommunen har många organisationer som arbetar med att skapa ett bättre liv för öborna. För att motverka avflyttningen samlades invånarna och bildade Future committee. En strategi var att göra reklam för ön i dagspressen. Annonseringen fick stor uppmärksamhet runt om i landet. Chebeague Chebeague är inte längre en självförsörjande kommun som lever på fiske och jordbruk. Kommunen kämpar idag med att diversifiera sitt näringsliv. Många av öborna har sitt arbete på fastlandet. Skolbarnen blir när det kommer upp i årskurs 19

20 sju tvungna att pendla. Pendlingen går via ön Cousins Island vilken har fast landförbindelse. Vinalhaven Vinalhaven är den största bland åretruntöarna, och i kommunen bor närmare personer. Ön har en av de största fiskeflottorna i världen som fiskar hummer och fiske är också den största branschen på ön. Turism är en annan sektor som sysselsätter allt fler människor. Detta gör att efterfrågan på service växer. Även om ekonomin går bra är det fortfarande många människor som har fler än ett jobb. 180 barn går i öns skola. Vinalhaven har också ett bibliotek som erbjuder olika tjänster bland annat tillgång till Internet och videouthyrning. Matinicus De ekonomiska möjligheterna på ön är begränsade. Ön har sedan några år tillbaka fått ett nytt telefonsystem och ett elbolag. I skolan gick under vintern barn. Ön har ofta svårt att hitta en lärare. Under sommaren kan befolkningen på ön växa till cirka 150 personer. Islesford På Islesford bor cirka 70 personer. 140 hus finns på ön varav 100 är säsongshus. Man livnär sig på hummerfiske, sommargäster och dagbesökare. Många av familjerna har hus på fastlandet och en del pendlar till jobbet på fastlandet. 20

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Fler platsannonser i december

Fler platsannonser i december Kontakt: Stefan Rizvi Monster Worldwide Sweden +46 8506 523 61 stefan.rizvi@monster.se Fler platsannonser i december Sammanfattning december 20: Monster Employment Index steg två punkter i december till

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Island Youth Co-operation.

Island Youth Co-operation. Island Youth Co-operation. svenska 01 A Young European Islanders newsletter Samarbete mellan ö ungdomar Ett tjugotal öbor i 18-25 års åldern från Irland, Skottland, Frankrike, Finland, Sverige och Danmark

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015. - med redovisning på vattendistrikt

Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015. - med redovisning på vattendistrikt Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015 - med redovisning på vattendistrikt 2(15) Producent Producer Förfrågningar Inquiries SCB, MR/REN Miljö- och regionalstatistik Box 24300 104 51 Stockholm

Läs mer

Vad betyder en ny stadsdel?

Vad betyder en ny stadsdel? Vad betyder en ny stadsdel? - Perspektiv från forskningen Martin Andersson Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona Lunds universitet, Lund Koncentration till stora regioner 140 130 120 110 100 90

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Johan Klaesson johan.klaesson@jibs.hj.se Jönköping International Business School Regional dynamik Integration av tidigare separata

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

most memorable and eyeopening

most memorable and eyeopening DISKUSSIONSUNDERLAG Planerar någon i klassen/publiken att åka ut och "backpacka"? Vart och varför? Vad är målet med resan? Äventyr/Vila upp sig/se hur andra lever/få nya vänner/lära känna en ny kultur?

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Bilaga 2 Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Temadiskussioner från juni 2013 Möjliga effekter av kortrutt Hur man kan resa utan bil mellan färjorna (berör särskilt unga och åldringar).

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot Styrka Svagheter Möjligheter Hot Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot En uppdaterad enkel analys utförd hösten 2008 som underlag för diskussion om skärgårdskommunernas identitet,

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

fakta Om Sveriges kust och skärgårdar

fakta Om Sveriges kust och skärgårdar fakta Om Sveriges kust och skärgårdar 1 Många öar med få invånare på varje ö I Sverige finns många olika skärgårdsområden, inte bara vid kusterna utan också i alla våra insjöar. Karaktäristiskt för den

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Vattenfall Inlandskraft AB

Vattenfall Inlandskraft AB Vattenfall Inlandskraft AB S-E Åkerlind 3 juni 2009 Bakgrund Vattenfall är beroende av fungerande samhällen i Norrlands inland och har arbetat med näringslivsutveckling i detta område under många år. För

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer