Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner"

Transkript

1 Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214

2 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under s ökning står sig väl i jämförelse med andra kommuner 4 Vård och omsorg ökar mest medan tillverkning minskar 4 Privat företagsamhet svarar för halva ökningen 6 Färre pendlade in till under Pendling mellan kommunerna längs Botniabanan 7 Förvärvsintensiteten högst i Robertsfors 7 Bättre utveckling för kvinnorna under Drygt 7 fler unga och 5 äldre i förvärvsarbete Män i pensionsåldrar förvärvsarbetar i högre grad än kvinnor 9 Nästan 15 personer står utanför arbetsmarknaden 1 Förtidspension var en viktig försörjningskälla för gruppen 1 Studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla 11 Ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla 11 Arbetsmarknadsersättningar som huvudsaklig inkomstkälla 11 Socialförsäkringssystemet som huvudsaklig inkomstkälla 11 Helt utan inkomstkälla 12 Fler män än kvinnor saknar inkomst 12 Många arbetar i Norge 13 Källor 14 Besök också vår hemsida: Foto: Ann-Margrethe Iseklint Grafer och layout: Gunilla Guldbrand, Guldbrand & Guldbrand Kontaktpersoner Annalena Löfgren, övergripande planering, tel , Gunnar Hedin, Statistiska Centralbyrån, tel (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

3 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 I regionens sju kommuner förvärvsarbetade 98 7 personer år 212. Av dessa arbetade 61 2 i och 26 1 i Örnsköldsvik. I regionens övriga fem kommuner var antalet förvärvsarbetande i Nordmaling 2 59 personer, i Bjurholm 785, i Robertsfors 2 54, i Vindeln 2 55 och i Vännäs 2 97 personer. Sammantaget förvärvsarbetade personer i de fem mindre kommunerna. Under 212 ökade sysselsättningen i regionen med 2 25 förvärvsarbetande, vilket motsvarande en ökning med 2,3 procent. I kommun uppgick ökningen till och i Örnsköldsvik 55 personer. Även övriga kommuner hade en positiv utveckling med mellan 1 och 55 förvärvsarbetande. Den kommun som hade den procentuellt starkaste utvecklingen var Vindelns kommun med 7,1 procent följd av kommun 2,3 och Örnsköldsviks kommun med 2,1 procent. I alla kommuner i regionen utvecklades sysselsättningen bättre än riksgenomsnittet, vilket var 1,4 procent. Vindelns goda utveckling förklaras främst av utvecklingen inom Jord- och skogsbruk. En del har även sin grund i en fiktiv förändring som beror på en justering av arbetsställeregistret som ligger till grund för statistiken. Diagram 1. Antal förvärvsarbetande i regionen 211 och 212 (Dagbefolkning) regionen Örnsköldsvik Övriga kommuner Diagram 2. Förändring i procent av antal förvärvsarbetande 212 i regionen och riket (dagbefolkning) Vindeln regionen Örnsköldsvik Vännäs Nordmaling Robertsfors Bjurholm Riket Utredningar och rapporter, nr (15)

4 s ökning står sig väl i jämförelse med andra kommuner Endast Luleå av de åtta kommuner, som ingår i jäm förelsegruppen av medel stora kommuner, hade en gynnsammare utveckling av syssel sättningen under 212 än kommun. I Luleå uppgick ökningen till 3,2 och i som nämnts tidigare med 2,3 procent. I de tre storstadskommunerna hade Stockholms stad en ökning med 2,7 procent, Malmö stad 1,8 och Göteborgs stad med 2,3 procent. Diagram 3. Förändring i antal förvärvsarbetande under 212 i, i riket och i sju jämförelsekommuner (Dagbefolkning) Luleå Linköping Västerås Örebro Sundsvall Jönköping Gävle,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Vård och omsorg ökar mest medan tillverkning minskar Vård och omsorg, Företagstjänster och Utbildning var de branscher som i nämnd ordning ökade mest i regionen under 212. Ökningen inom Vård och omsorg uppgick till 43 personer och i de två övriga branscherna till 345 respektive 335 personer. Tillverkning var den bransch som hade den sämsta utvecklingen med en minskning med 265 förvärvsarbetande. I kommun var Utbildning den bransch som hade den bästa sysselsättningsutvecklingen med en tillväxt med 33 personer följd av Företagstjänster med 29 och Vård och omsorg med 27 personer. Byggverksamhet och Handel hade även en gynnsam utveckling med en tillväxt på 15 respektive 12 personer. Tillverkningsindustrin i kommun minskade med 21 personer medan ökningen i Örnsköldsviks kommun uppgick till blygsamma 15 personer. I Örnsköldsvik hade Information och kommunikation den största ökningen med 155 personer följd av Vård och omsorg med 135. Handel och Jord- och skogsbruk ökade vardera med 5 personer. 4 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

5 Tillverkningsindustrin förlorade sysselsatta i alla de fyra norrländska kommuner som ingår i jämförelsegruppen medan kommunerna i Syd- och Mellansverige hade en oförändrad eller svag positiv utveckling. Linköping hade den största tillväxten i branschen av jämförelsekommunerna med 1,7 procent och i Gävle minskade den med 5,6 procent. Det finns ett problem med att redovisa sysselsättningen i tillverkningsindustrin, då vissa företag hyr in personal från bemanningsföretag. Dessa personer redovisas som en del av Företagstjänster. En bransch som ökat kraftigt. Diagram 4. Förändring i antal förvärvsarbetande branschvis i regionen under 212 (Dagbefolkning) Q vård och omsorg; sociala tjänster M+N företagstjänster P utbildning G handel F byggverksamhet A jordbruk, skogsbruk och fiske J information och kommunikation R+S+T+U kulturella, pers tj O offentlig förvaltning och försvar regionen Örnsköldsvik Övriga I hotell- och restaurangverksamhet D+E energiförsörjning; miljöverksamhet L fastighetsverksamhet H transport och magasinering K finans- och försäkringsverksamhet B+C tillverkning och utvinning Utredningar och rapporter, nr (15)

6 Privat företagsamhet svarar för halva ökningen Om man i stället för att följa utvecklingen i olika näringsgrenar i stället studerar hur sysselsättningstillväxten fördelats efter olika sektorer framgår följande. Hälften av jobbtillväxter i regionen under 212 kom från den privata sektorn som stod för 53 procent av tillskottet. Kommunal och landstingskommunal verksamhet svarade för 32 procent och övriga organisationer för 5 procent. I riket stod privat verksamhet för 64 procent av sysselsättningstillväxten och offentlig verksamhet för 32 procent. I diagram 5 redovisas förändringen i antal förvärvsarbetande i regionen under 212 efter arbetsställets sektortillhörighet. Antalet sysselsatta inom privat sektor ökade med 1159 personer, kommunal och landstingskommunal sektor ökade med 618 personer, statlig verksamhet med 391 och övriga organisationer med 77 personer. Diagram 5. Förändring i antal förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen fördelad efter sektortillhörighet Privat sektor Kommun Landsting Kommunalt ägda företag Statlig verksamhet Övriga organisationer Färre pendlade in till under 212 Arbetspendlingen till kommun från övriga kommuner i regionen minskade med 95 personer under året medan pendlingen i den motsatta riktningen ökade med 114 personer. Det är en ny trend att förlorar i pendlingsutbytet med sina grannkommuner. Endast Vännäs och Örnsköldsvik hade något fler arbetspendlare till. Förklaringen kan ligga i Tillverkningsindustrins svaga utveckling i under året och att näringslivet även i de små kommunerna i regionen hade en relativt gynnsam utveckling, vilket minskade behovet av att arbetspendla till andra kommuner. Ett exempel på detta var att utpendlingen från till Vindelns ökade med 54 arbetspendlare medan pendlingen i motsatt riktning minskade med 42 personer. Diagram 6. Förändring i antal utpendlare under 212 från res pek tive kommun till övriga regionen och till kommun Örnsköldsvik Bjurholm Vännäs Nordmaling Robertsfors regionen Vindeln (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

7 Pendling mellan kommunerna längs Botniabanan Tabellen till höger visar antalet arbetspendlare mellan kommunerna längs Botniabanan. Däremot framgår inte vilket färdsätt pendlarna väljer. Den kraftiga ökningen av antalet resenärer på tågen talar ändå för att flertalet väljer att åka med Botniabanan. Summa arbetspendlare mellan Örnsköldsvik, Nordmaling och År 29 År 21 År 211 År Antalet personer som arbetspendlar ökar över åren om än i ganska långsam takt. Under de tre åren sedan trafiken på Botniabanan kom igång har arbetspendlarna blivit cirka 15 fler. Ökningen var högst det första året mellan Uppemot hälften av pendlarna utgörs av Nordmalingsbor som arbetar i. Mellan 2 3 Umebor har sitt arbete i Nordmaling och lika många i Örnsköldsvik. Något fler Öviksbor eller cirka 3 arbetar i. Utbytet mellan arbetsmarknaderna i Örnsköldsvik och Nordmaling är förhållandevis litet. Bara runt 1 personer pendlar mellan de båda orterna. Diagram 7. Förvärvsarbetande pendlare över kommungräns efter bostads- och arbetsställekommun Nordmaling Örnsköldsvik Örnsköldsvik Nordmaling Örnsköldsvik Nordmaling Förvärvsintensiteten högst i Robertsfors Alla kommuner i regionen utom hade en betydligt högre förvärvsintensitet än riket. Robertsfors hade 82,6 procent och Nordmaling hade lägst med 79,2 procent. Riket hade 77,1 och hade 75,7 procent. s lägre andel förvärvsarbetande hänger samman med att är en typisk universitetskommun med relativt låg andel förvärvsarbetande. I regionen ökade andelen förvärvsarbetande 2 64 år från 76,9 till 77,8 procent det vill säga med knappt 1 procentenhet. I Vindelns, Örnsköldsviks och kommuner uppgick ökningen i alla tre kommunerna till 1,1 procentenhet. I Vännäs kommun minskade andelen förvärvsarbetande Utredningar och rapporter, nr (15)

8 med,9 procentenheter och i Bjurholms kommun med,4 procentenheter medan Nordmaling inte hade någon förändring sedan föregående år. Diagram 8. Andel förvärvsarbetande 2 64 år i regionen år 212 (nattbefolkning) Robertsfors Vindeln Örnsköldsvik Vännäs Bjurholm Nordmaling Riket regionen Bättre utveckling för kvinnorna under 212 Antalet förvärvsarbetande kvinnor bosatta i regionen ökade under 212 med 2,5 procent jämfört med 1,3 procent för männen. Det motsvarar i reella tal 1 75 fler förvärvsarbetande kvinnor och 785 fler förvärvsarbetande män. Kvinnornas goda arbetsmarknad var starkare i än i de övriga kommunerna. En förklaring till kvinnornas positiva sysselsättningsutveckling är att kvinnodominerade branscher som Utbildning och Vård och omsorg utvecklades positivt under året medan mansdominerade branscher som Tillverkningsindustri och Jord- och skogsbruk var de branscher som hade den sämsta utvecklingen. Trots allt hade även männen i regionen en relativt god sysselsättningsutveckling under 212 om än inte lika god som kvinnornas. Diagram 9. Förändring i antal förvärvsarbetande efter kön under 212 i regionen (Nattbefolkning) Män Kvinnor regionen Örnsköldsvik Övriga kommuner 8 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

9 Drygt 7 fler unga och 5 äldre i förvärvsarbete 212 Den totala ökningen av antalet förvärvsarbetande som hade sin bostad inom regionen var 1 86 personer. Den stora ökningen skedde i åldersgrupperna 2 24 år med 715 personer och bland pensionärsåldrarna med 51 personer. Procentuellt skedde de största positiva förändringarna i åldersgruppen 65+ år med 12 procent, 2 24 år med 8,1 och år med 6,1 procent. Det var framför allt i kommun som de stora förändringarna skedde. Även i Örnsköldsviks kommun ökade andelen förvärvsarbetande 65+ år kraftigt och även andelen ungdomar 2 24 år. I Övriga kommuner var det framför allt gruppen över 65 år som stod för ökningen. Diagram 1. Förändring i antal förvärvsarbetande efter ålder under 212 i regionen (Nattbefolkning) regionen Örnsköldsvik Övriga år 2 24 år år år år år +65 år Män i pensionsåldrar förvärvsarbetar i högre grad än kvinnor I regionen förvärvsarbetade män i pensionsåldrarna i betydligt högre utsträckning än kvinnor i motsvarande ålder. Detta förhållande gällde även för riket. 34 procent av männen i åldern år i regionen förvärvsarbetade jämfört med 2 procent av kvinnorna. I åldersgruppen 7 74 år var motsvarande andel för män 23 procent och 12 procent för kvinnor. I Bjurholm var andelen förvärvsarbetande män i åldern år så hög som 5 procent. Den enda kommunen i regionen som hade lägre förvärvsintensitet i pensionärsåldrarna än riket var Örnsköldsvik. Diagram 11. Förvärvsintensitet 212 för personer 65 år och äldre i regionen (Nattbefolkning) Örnsköldsvik Riket regionen Nordmaling Vindeln Vännäs Robertsfors Bjurholm Män år Män 7 74 år Kvinnor år Kvinnor 7 74 år Utredningar och rapporter, nr (15)

10 Nästan 15 personer står utanför arbetsmarknaden Det fanns en relativt stor grupp i regionen på 14 7 personer i åldern 2 64 år som stod utanför arbetsmarknaden 211 det vill säga de hade inte någon inkomst från förvärvsarbete under året enligt SCB:s sta ti stik. De kan ha exempelvis studerat på heltid och fått sin huvudsakliga försörjning genom studiemedel. Om de inte studerade kan de ha fått sin huvudsakliga inkomst genom någon av de ekonomiska skyddsnät som finns det vill säga sjukförsäkring, vård av barn, arbetslöshetsförsäkring, arbetsmarknadsåtgärder, förtidspension, ålderspension eller ekonomiskt bistånd från kommunen. Det fanns även drygt 3 personer i regionen som saknade helt förvärvsinkomst och stod helt utanför samhällets insatser. Dessa personer kan ha försörjning exempelvis genom närstående, avkastning från kapital, arbete utomlands, fängelse vistelse, svart arbete eller genom att helt stå utanför samhället. I diagram 12 belyses varifrån den ovan beskrivna gruppen som saknade förvärvsinkomst år 211 får sin försörjning. Cirka 4 procent erhöll något slag av pension som största inkomstkälla, där förtidspensionen var den absolut största huvudkällan till inkomst. Ungefär 2 procent saknade helt inkomst medan 13 procent hade studiemedel som största inkomstkälla. 11 procent av dem som stod utanför arbetsmarknaden erhöll ekonomiskt bistånd från kommunen och 9 procent arbetsmarknadsersättningar och 7,5 procent fick ersättningar från socialförsäkringssystemet. Diagram 12. Andel personer i regionen som saknade förvärvsinkomst 211 fördelade efter huvudsaklig inkomstkälla Pension Utan inkomst Studiemedel Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsersättning Socialförsäkring Förtidspension var en viktig försörjningskälla för gruppen Inkomst från förtidspension var den viktigaste inkomstkällan för de personer som saknade förvärvsinkomst. 5 8 personer i regionen hade sin huvudsakliga inkomst från någon form av pension. 5 9 av dessa fick förtidspension och 735 ålderspension. Andelen personer med förtidspension som huvudsaklig inkomstkälla i Övriga kommuner var 48 procent, vilket var betydligt högre än rikets 33 och kommuns 31 procent. I Örnsköldsvik var andelen 35 procent vilket var något över medelvärdet för riket. Diagram 13. Andel personer utan arbete med pension som huvudsaklig inkomstkälla av samtliga utan arbete 5 Förtidspension Ålderspension Övriga kommuner Örnsköldsvik regionen Riket 1 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

11 Studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla I regionen var det personer som saknade förvärvsinkomst och som hade studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla. Det motsvarar 13 procent av antalet personer som saknade arbetsinkomst i regionen, vilket var betydligt högre än rikets 8,5. hade högsta andelen med 16,5 procent. Ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla Ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla hade cirka 1 procent av dem som saknade förvärvsinkomst. I regionen var det 1 55 personer som fick sin största inkomst på det sättet. I regionen motsvarade det av 1,5 procent av dem som saknade förvärvsinkomst. I riket var motsvarande andel 12,6 procent. I kommun var andelen 9,9, i Örnsköldsvik 12,5 och i Övriga kommuner 9,7 procent. Arbetsmarknadsersättningar som huvudsaklig inkomstkälla Vad gäller huvudsaklig inkomst från arbetsmarknadsersättningar låg regionen något lägre än riket 9,1 jämfört med rikets 9,6 procent. Örnsköldsviks kommun stack ut något med sina 13,5 procent. Socialförsäkringssystemet som huvudsaklig inkomstkälla Personer med huvudsaklig inkomstkälla från socialförsäkringssystemet uppgick till 1 9 personer i regionen. Den andelsmässiga fördelningen var relativt jämn mellan kommunerna i regionen samt i riket. Diagram 14. Andel personer 2 64 år som saknar arbete 211 efter huvudsaklig försörjningskälla (Nattbefolkning) 6 5 Örnsköldsvik Övriga 4 regionen Riket Pension Utan inkomst Studiemedel Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads ers. Socialförsäkring Utredningar och rapporter, nr (15)

12 Helt utan inkomstkälla I regionen saknade 3 37 personer förvärvsinkomst och inkomst från något av de sociala skyddsnäten. Drygt 7 procent av de personer som helt saknade inkomst var i åldern 2 34 år. Hur försörjer sig personer som saknar inkomst? En förmodad stor grupp får sin försörjning genom sin partner, sina föräldrar eller från sina barn. En annan stor grupp kan ha arbeta utomlands. Betydligt mindre grupper får sin försörjning genom att arbeta svart, sitta i fängelse eller leva utanför samhället. Det finns även personer som kan leva på avkastningen från en förmögenhet. Av de drygt 3 personer som saknade inkomst 211 i regionen var 1 95 i åldern 2 34 år motsvarande 64 procent. I kommun var motsvarande andel drygt 7 procent. I riket var andelen 5 procent medan Örnsköldsvik och i Övriga kommuner var andelen cirka 4 procent. En del kan som nämnts tidigare ha haft tillfällig försörjning av närstående. Dessa personer kan vi inte fånga i den regionala statistiken. Vi kan dock få en uppfattning om storleken på andelen personer som arbetade i Norge genom att studera statistik från Nordiska ministerrådet. Diagram 15. Andel personer som saknade inkomst 211 från förvärvsarbete och från samhällets skyddsnät fördelade efter ålder år år 5 64 år regionen Riket Örnsköldsvik Övriga Fler män än kvinnor saknar inkomst Av dem som helt saknade inkomst i regionen var 44 procent kvinnor och 56 procent män. I Örnsköldsviks kommun var skillnaden liten mellan könen medan den var större I stad med 42 procent för kvinnor och 58 procent män. Diagram 16. Andel personer som saknade inkomst 211 efter kön 7 Kvinnor Män ) Arbetslöshetsersättning och ersättning i samband med arbets marknads politiska åtgärder 2) Sjukskrivning och vård av barn 1 Örnsköldsvik Övriga kommuner regionen 12 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

13 Många arbetar i Norge En del av dem som helt saknade inkomst kan ha arbetat i Norge. Arbetspendlingen från regionen till Norge uppgick till 535 personer år 29. Det var personer som var folkbokförda i kommunerna i regionen och som arbetade i Norge. Om dessa personer har för avsikt att vistas längre än ett år i Norge ska de folkbokföra sig där. Det innebär att man kan vara folkbokförd i regionen och arbeta i Norge under ett år. Deras förvärvsinkomst i Norge kommer inte med i den svenska statistiken och dessa personer räknas ej heller som förvärvsarbetande i Sverige om de enbart har haft förvärvsarbete i Norge. Nordiska ministerrådet har bekostat ett antal studier för att belysa denna företeelse. De är hittills publicerade för åren Utvecklingen under perioden har varit en ökad arbetspendling från regionen till Norge fram till 29, då antalet arbetspendlare sjönk något påverkad av den internationella lågkonjunkturen det året. Om antalet arbetspendlare i åldern 2 29 år mellan regionen och Norge var lika många 211 som 29 och att de saknade förvärvsinkomst i Sverige skulle det förklara cirka 3 procent av det antal ungdomar som helt saknade inkomst i regionen 211. Diagram 17. Antal arbetspendlare från regionen till Norge efter ålder Källa: StatNord år 3 54 år år 55+ år Utredningar och rapporter, nr (15)

14 Källor SCB Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Diagram 1 9 samt tabell 1 och 2. Statistiken är hämtad från SCB:s offentliga statistikdatabas Sveriges statistiska databaser (SSD) Registerbaserade Aktivitetsstatistik (RAKS) Diagram Statistiken är inköpt från SCB. StatNord Diagram 13 är hämtat från den offentliga statistikdatabasen StatNord som administreras av SCB men finansieras av Nordiska ministerrådet. 14 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

15 kommun, Övergripande Planering Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A Postadress SE Telefon E-post Utredningar och rapporter, nr (15)

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 2012 INNEHÅLL sida Inledning 3 Företagstjänster och byggverksamhet

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Perspektiv på arbetsmarknaden. och i Umeåregionen

Perspektiv på arbetsmarknaden. och i Umeåregionen Perspektiv på arbetsmarknaden i Umeå kommun och i Umeåregionen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 4 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Perspektiv på arbetsmarknaden i Umeå

Läs mer

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen 1 (12) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, maj 212 INNEHÅLL sida Inledning 3 Högre ekonomisk tillväxt än rikssnittet

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Planering Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Utredningar och rapporter från Planering, nr 4, juni 2013 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Syfte 3 2. PENDLING TILL OCH FRÅN UMEÅ 4 Total

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Denna artikel beskriver pendlingen till och från Västerås år 2014. Eftersom det är en viss eftersläpning när det gäller statistik om pendling så är detta den

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2012 Arbetstillfällen, förvärvsarbete och pendling

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2012 Arbetstillfällen, förvärvsarbete och pendling StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:2 Arbetstillfällen, förvärvsarbete och pendling [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-01-30 1.0 Lotta Heckley Stadskontoret Arbetsmarknadsenheten 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Arbetskraftsrörelser Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Gunnar Hedin 6 Bakgrund Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetskraftflöden 2011

Arbetskraftflöden 2011 FS 2013:2 2013-02-08 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2011 Under året började 4 140 personer förvärvsarbeta samtidigt som 3 410 slutade förvärvsarbeta Nästan 3 500 Norrköpingsbor bytte arbetsplats till

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande 2015 Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för

Läs mer

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna 2011-02-25 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna I denna

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Malmfälten under förändring

Malmfälten under förändring Malmfälten under förändring Tabell- och figurbilaga Bilaga till delrapport, maj 2010 Dnr: 2010/196 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT Utredare Karin Berntsson Telefon 036-10 57 40 E-post karin.berntsson@jonkoping.se Webbsida www.jonkoping.se/statistik Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000 2012 Rapporten redovisar förändringar

Läs mer

Tabell- och kartbilaga

Tabell- och kartbilaga Tabell- och kartbilaga B1. Befolkningstäthet per tätort år 2000 och befolkningsförändring per tätort 1995-2000... 2 B2. Folkmängd efter ålder och kommun 31 dec. 2003... 2 B3. Nettopendling 1996 mellan

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 201 6-12-16 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Sysselsättning 2015... 2 Antalet sysselsatta ökade... 2 Tillväxt i sex av åtta kommuner... 3 Stark tillväxt

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för Promemoria 2013-04-17 Pensionsåldersutredningen S 2011:05 Historiska inkomster för personer som gör tidiga uttag av sin ålderspension - bearbetningar av uppgifter från Inkomst- och taxeringsregistret 1.

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 1: 2015 Perspektiv Helsingborg SYSSELSATTA I HELSINGBORG ÅR 2013 Antalet sysselsa a (arbets llfällen) uppgår ll 67 000 Flest sysselsa a finns inom Handeln (17

Läs mer

NÄRINGSLIV OCH ARBETSKRAFT

NÄRINGSLIV OCH ARBETSKRAFT Ett näringslivsbolag i Torsby kommun NÄRINGSLIV OCH ARBETSKRAFT En studie av näringsstrukturen i Torsby kommun för åren 1985 2008 Av Anna Öhgren Bodén Kära läsare, Denna rapport är en uppföljning av två

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer