Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner"

Transkript

1 Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214

2 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under s ökning står sig väl i jämförelse med andra kommuner 4 Vård och omsorg ökar mest medan tillverkning minskar 4 Privat företagsamhet svarar för halva ökningen 6 Färre pendlade in till under Pendling mellan kommunerna längs Botniabanan 7 Förvärvsintensiteten högst i Robertsfors 7 Bättre utveckling för kvinnorna under Drygt 7 fler unga och 5 äldre i förvärvsarbete Män i pensionsåldrar förvärvsarbetar i högre grad än kvinnor 9 Nästan 15 personer står utanför arbetsmarknaden 1 Förtidspension var en viktig försörjningskälla för gruppen 1 Studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla 11 Ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla 11 Arbetsmarknadsersättningar som huvudsaklig inkomstkälla 11 Socialförsäkringssystemet som huvudsaklig inkomstkälla 11 Helt utan inkomstkälla 12 Fler män än kvinnor saknar inkomst 12 Många arbetar i Norge 13 Källor 14 Besök också vår hemsida: Foto: Ann-Margrethe Iseklint Grafer och layout: Gunilla Guldbrand, Guldbrand & Guldbrand Kontaktpersoner Annalena Löfgren, övergripande planering, tel , Gunnar Hedin, Statistiska Centralbyrån, tel (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

3 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 I regionens sju kommuner förvärvsarbetade 98 7 personer år 212. Av dessa arbetade 61 2 i och 26 1 i Örnsköldsvik. I regionens övriga fem kommuner var antalet förvärvsarbetande i Nordmaling 2 59 personer, i Bjurholm 785, i Robertsfors 2 54, i Vindeln 2 55 och i Vännäs 2 97 personer. Sammantaget förvärvsarbetade personer i de fem mindre kommunerna. Under 212 ökade sysselsättningen i regionen med 2 25 förvärvsarbetande, vilket motsvarande en ökning med 2,3 procent. I kommun uppgick ökningen till och i Örnsköldsvik 55 personer. Även övriga kommuner hade en positiv utveckling med mellan 1 och 55 förvärvsarbetande. Den kommun som hade den procentuellt starkaste utvecklingen var Vindelns kommun med 7,1 procent följd av kommun 2,3 och Örnsköldsviks kommun med 2,1 procent. I alla kommuner i regionen utvecklades sysselsättningen bättre än riksgenomsnittet, vilket var 1,4 procent. Vindelns goda utveckling förklaras främst av utvecklingen inom Jord- och skogsbruk. En del har även sin grund i en fiktiv förändring som beror på en justering av arbetsställeregistret som ligger till grund för statistiken. Diagram 1. Antal förvärvsarbetande i regionen 211 och 212 (Dagbefolkning) regionen Örnsköldsvik Övriga kommuner Diagram 2. Förändring i procent av antal förvärvsarbetande 212 i regionen och riket (dagbefolkning) Vindeln regionen Örnsköldsvik Vännäs Nordmaling Robertsfors Bjurholm Riket Utredningar och rapporter, nr (15)

4 s ökning står sig väl i jämförelse med andra kommuner Endast Luleå av de åtta kommuner, som ingår i jäm förelsegruppen av medel stora kommuner, hade en gynnsammare utveckling av syssel sättningen under 212 än kommun. I Luleå uppgick ökningen till 3,2 och i som nämnts tidigare med 2,3 procent. I de tre storstadskommunerna hade Stockholms stad en ökning med 2,7 procent, Malmö stad 1,8 och Göteborgs stad med 2,3 procent. Diagram 3. Förändring i antal förvärvsarbetande under 212 i, i riket och i sju jämförelsekommuner (Dagbefolkning) Luleå Linköping Västerås Örebro Sundsvall Jönköping Gävle,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Vård och omsorg ökar mest medan tillverkning minskar Vård och omsorg, Företagstjänster och Utbildning var de branscher som i nämnd ordning ökade mest i regionen under 212. Ökningen inom Vård och omsorg uppgick till 43 personer och i de två övriga branscherna till 345 respektive 335 personer. Tillverkning var den bransch som hade den sämsta utvecklingen med en minskning med 265 förvärvsarbetande. I kommun var Utbildning den bransch som hade den bästa sysselsättningsutvecklingen med en tillväxt med 33 personer följd av Företagstjänster med 29 och Vård och omsorg med 27 personer. Byggverksamhet och Handel hade även en gynnsam utveckling med en tillväxt på 15 respektive 12 personer. Tillverkningsindustrin i kommun minskade med 21 personer medan ökningen i Örnsköldsviks kommun uppgick till blygsamma 15 personer. I Örnsköldsvik hade Information och kommunikation den största ökningen med 155 personer följd av Vård och omsorg med 135. Handel och Jord- och skogsbruk ökade vardera med 5 personer. 4 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

5 Tillverkningsindustrin förlorade sysselsatta i alla de fyra norrländska kommuner som ingår i jämförelsegruppen medan kommunerna i Syd- och Mellansverige hade en oförändrad eller svag positiv utveckling. Linköping hade den största tillväxten i branschen av jämförelsekommunerna med 1,7 procent och i Gävle minskade den med 5,6 procent. Det finns ett problem med att redovisa sysselsättningen i tillverkningsindustrin, då vissa företag hyr in personal från bemanningsföretag. Dessa personer redovisas som en del av Företagstjänster. En bransch som ökat kraftigt. Diagram 4. Förändring i antal förvärvsarbetande branschvis i regionen under 212 (Dagbefolkning) Q vård och omsorg; sociala tjänster M+N företagstjänster P utbildning G handel F byggverksamhet A jordbruk, skogsbruk och fiske J information och kommunikation R+S+T+U kulturella, pers tj O offentlig förvaltning och försvar regionen Örnsköldsvik Övriga I hotell- och restaurangverksamhet D+E energiförsörjning; miljöverksamhet L fastighetsverksamhet H transport och magasinering K finans- och försäkringsverksamhet B+C tillverkning och utvinning Utredningar och rapporter, nr (15)

6 Privat företagsamhet svarar för halva ökningen Om man i stället för att följa utvecklingen i olika näringsgrenar i stället studerar hur sysselsättningstillväxten fördelats efter olika sektorer framgår följande. Hälften av jobbtillväxter i regionen under 212 kom från den privata sektorn som stod för 53 procent av tillskottet. Kommunal och landstingskommunal verksamhet svarade för 32 procent och övriga organisationer för 5 procent. I riket stod privat verksamhet för 64 procent av sysselsättningstillväxten och offentlig verksamhet för 32 procent. I diagram 5 redovisas förändringen i antal förvärvsarbetande i regionen under 212 efter arbetsställets sektortillhörighet. Antalet sysselsatta inom privat sektor ökade med 1159 personer, kommunal och landstingskommunal sektor ökade med 618 personer, statlig verksamhet med 391 och övriga organisationer med 77 personer. Diagram 5. Förändring i antal förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen fördelad efter sektortillhörighet Privat sektor Kommun Landsting Kommunalt ägda företag Statlig verksamhet Övriga organisationer Färre pendlade in till under 212 Arbetspendlingen till kommun från övriga kommuner i regionen minskade med 95 personer under året medan pendlingen i den motsatta riktningen ökade med 114 personer. Det är en ny trend att förlorar i pendlingsutbytet med sina grannkommuner. Endast Vännäs och Örnsköldsvik hade något fler arbetspendlare till. Förklaringen kan ligga i Tillverkningsindustrins svaga utveckling i under året och att näringslivet även i de små kommunerna i regionen hade en relativt gynnsam utveckling, vilket minskade behovet av att arbetspendla till andra kommuner. Ett exempel på detta var att utpendlingen från till Vindelns ökade med 54 arbetspendlare medan pendlingen i motsatt riktning minskade med 42 personer. Diagram 6. Förändring i antal utpendlare under 212 från res pek tive kommun till övriga regionen och till kommun Örnsköldsvik Bjurholm Vännäs Nordmaling Robertsfors regionen Vindeln (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

7 Pendling mellan kommunerna längs Botniabanan Tabellen till höger visar antalet arbetspendlare mellan kommunerna längs Botniabanan. Däremot framgår inte vilket färdsätt pendlarna väljer. Den kraftiga ökningen av antalet resenärer på tågen talar ändå för att flertalet väljer att åka med Botniabanan. Summa arbetspendlare mellan Örnsköldsvik, Nordmaling och År 29 År 21 År 211 År Antalet personer som arbetspendlar ökar över åren om än i ganska långsam takt. Under de tre åren sedan trafiken på Botniabanan kom igång har arbetspendlarna blivit cirka 15 fler. Ökningen var högst det första året mellan Uppemot hälften av pendlarna utgörs av Nordmalingsbor som arbetar i. Mellan 2 3 Umebor har sitt arbete i Nordmaling och lika många i Örnsköldsvik. Något fler Öviksbor eller cirka 3 arbetar i. Utbytet mellan arbetsmarknaderna i Örnsköldsvik och Nordmaling är förhållandevis litet. Bara runt 1 personer pendlar mellan de båda orterna. Diagram 7. Förvärvsarbetande pendlare över kommungräns efter bostads- och arbetsställekommun Nordmaling Örnsköldsvik Örnsköldsvik Nordmaling Örnsköldsvik Nordmaling Förvärvsintensiteten högst i Robertsfors Alla kommuner i regionen utom hade en betydligt högre förvärvsintensitet än riket. Robertsfors hade 82,6 procent och Nordmaling hade lägst med 79,2 procent. Riket hade 77,1 och hade 75,7 procent. s lägre andel förvärvsarbetande hänger samman med att är en typisk universitetskommun med relativt låg andel förvärvsarbetande. I regionen ökade andelen förvärvsarbetande 2 64 år från 76,9 till 77,8 procent det vill säga med knappt 1 procentenhet. I Vindelns, Örnsköldsviks och kommuner uppgick ökningen i alla tre kommunerna till 1,1 procentenhet. I Vännäs kommun minskade andelen förvärvsarbetande Utredningar och rapporter, nr (15)

8 med,9 procentenheter och i Bjurholms kommun med,4 procentenheter medan Nordmaling inte hade någon förändring sedan föregående år. Diagram 8. Andel förvärvsarbetande 2 64 år i regionen år 212 (nattbefolkning) Robertsfors Vindeln Örnsköldsvik Vännäs Bjurholm Nordmaling Riket regionen Bättre utveckling för kvinnorna under 212 Antalet förvärvsarbetande kvinnor bosatta i regionen ökade under 212 med 2,5 procent jämfört med 1,3 procent för männen. Det motsvarar i reella tal 1 75 fler förvärvsarbetande kvinnor och 785 fler förvärvsarbetande män. Kvinnornas goda arbetsmarknad var starkare i än i de övriga kommunerna. En förklaring till kvinnornas positiva sysselsättningsutveckling är att kvinnodominerade branscher som Utbildning och Vård och omsorg utvecklades positivt under året medan mansdominerade branscher som Tillverkningsindustri och Jord- och skogsbruk var de branscher som hade den sämsta utvecklingen. Trots allt hade även männen i regionen en relativt god sysselsättningsutveckling under 212 om än inte lika god som kvinnornas. Diagram 9. Förändring i antal förvärvsarbetande efter kön under 212 i regionen (Nattbefolkning) Män Kvinnor regionen Örnsköldsvik Övriga kommuner 8 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

9 Drygt 7 fler unga och 5 äldre i förvärvsarbete 212 Den totala ökningen av antalet förvärvsarbetande som hade sin bostad inom regionen var 1 86 personer. Den stora ökningen skedde i åldersgrupperna 2 24 år med 715 personer och bland pensionärsåldrarna med 51 personer. Procentuellt skedde de största positiva förändringarna i åldersgruppen 65+ år med 12 procent, 2 24 år med 8,1 och år med 6,1 procent. Det var framför allt i kommun som de stora förändringarna skedde. Även i Örnsköldsviks kommun ökade andelen förvärvsarbetande 65+ år kraftigt och även andelen ungdomar 2 24 år. I Övriga kommuner var det framför allt gruppen över 65 år som stod för ökningen. Diagram 1. Förändring i antal förvärvsarbetande efter ålder under 212 i regionen (Nattbefolkning) regionen Örnsköldsvik Övriga år 2 24 år år år år år +65 år Män i pensionsåldrar förvärvsarbetar i högre grad än kvinnor I regionen förvärvsarbetade män i pensionsåldrarna i betydligt högre utsträckning än kvinnor i motsvarande ålder. Detta förhållande gällde även för riket. 34 procent av männen i åldern år i regionen förvärvsarbetade jämfört med 2 procent av kvinnorna. I åldersgruppen 7 74 år var motsvarande andel för män 23 procent och 12 procent för kvinnor. I Bjurholm var andelen förvärvsarbetande män i åldern år så hög som 5 procent. Den enda kommunen i regionen som hade lägre förvärvsintensitet i pensionärsåldrarna än riket var Örnsköldsvik. Diagram 11. Förvärvsintensitet 212 för personer 65 år och äldre i regionen (Nattbefolkning) Örnsköldsvik Riket regionen Nordmaling Vindeln Vännäs Robertsfors Bjurholm Män år Män 7 74 år Kvinnor år Kvinnor 7 74 år Utredningar och rapporter, nr (15)

10 Nästan 15 personer står utanför arbetsmarknaden Det fanns en relativt stor grupp i regionen på 14 7 personer i åldern 2 64 år som stod utanför arbetsmarknaden 211 det vill säga de hade inte någon inkomst från förvärvsarbete under året enligt SCB:s sta ti stik. De kan ha exempelvis studerat på heltid och fått sin huvudsakliga försörjning genom studiemedel. Om de inte studerade kan de ha fått sin huvudsakliga inkomst genom någon av de ekonomiska skyddsnät som finns det vill säga sjukförsäkring, vård av barn, arbetslöshetsförsäkring, arbetsmarknadsåtgärder, förtidspension, ålderspension eller ekonomiskt bistånd från kommunen. Det fanns även drygt 3 personer i regionen som saknade helt förvärvsinkomst och stod helt utanför samhällets insatser. Dessa personer kan ha försörjning exempelvis genom närstående, avkastning från kapital, arbete utomlands, fängelse vistelse, svart arbete eller genom att helt stå utanför samhället. I diagram 12 belyses varifrån den ovan beskrivna gruppen som saknade förvärvsinkomst år 211 får sin försörjning. Cirka 4 procent erhöll något slag av pension som största inkomstkälla, där förtidspensionen var den absolut största huvudkällan till inkomst. Ungefär 2 procent saknade helt inkomst medan 13 procent hade studiemedel som största inkomstkälla. 11 procent av dem som stod utanför arbetsmarknaden erhöll ekonomiskt bistånd från kommunen och 9 procent arbetsmarknadsersättningar och 7,5 procent fick ersättningar från socialförsäkringssystemet. Diagram 12. Andel personer i regionen som saknade förvärvsinkomst 211 fördelade efter huvudsaklig inkomstkälla Pension Utan inkomst Studiemedel Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsersättning Socialförsäkring Förtidspension var en viktig försörjningskälla för gruppen Inkomst från förtidspension var den viktigaste inkomstkällan för de personer som saknade förvärvsinkomst. 5 8 personer i regionen hade sin huvudsakliga inkomst från någon form av pension. 5 9 av dessa fick förtidspension och 735 ålderspension. Andelen personer med förtidspension som huvudsaklig inkomstkälla i Övriga kommuner var 48 procent, vilket var betydligt högre än rikets 33 och kommuns 31 procent. I Örnsköldsvik var andelen 35 procent vilket var något över medelvärdet för riket. Diagram 13. Andel personer utan arbete med pension som huvudsaklig inkomstkälla av samtliga utan arbete 5 Förtidspension Ålderspension Övriga kommuner Örnsköldsvik regionen Riket 1 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

11 Studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla I regionen var det personer som saknade förvärvsinkomst och som hade studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla. Det motsvarar 13 procent av antalet personer som saknade arbetsinkomst i regionen, vilket var betydligt högre än rikets 8,5. hade högsta andelen med 16,5 procent. Ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla Ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla hade cirka 1 procent av dem som saknade förvärvsinkomst. I regionen var det 1 55 personer som fick sin största inkomst på det sättet. I regionen motsvarade det av 1,5 procent av dem som saknade förvärvsinkomst. I riket var motsvarande andel 12,6 procent. I kommun var andelen 9,9, i Örnsköldsvik 12,5 och i Övriga kommuner 9,7 procent. Arbetsmarknadsersättningar som huvudsaklig inkomstkälla Vad gäller huvudsaklig inkomst från arbetsmarknadsersättningar låg regionen något lägre än riket 9,1 jämfört med rikets 9,6 procent. Örnsköldsviks kommun stack ut något med sina 13,5 procent. Socialförsäkringssystemet som huvudsaklig inkomstkälla Personer med huvudsaklig inkomstkälla från socialförsäkringssystemet uppgick till 1 9 personer i regionen. Den andelsmässiga fördelningen var relativt jämn mellan kommunerna i regionen samt i riket. Diagram 14. Andel personer 2 64 år som saknar arbete 211 efter huvudsaklig försörjningskälla (Nattbefolkning) 6 5 Örnsköldsvik Övriga 4 regionen Riket Pension Utan inkomst Studiemedel Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads ers. Socialförsäkring Utredningar och rapporter, nr (15)

12 Helt utan inkomstkälla I regionen saknade 3 37 personer förvärvsinkomst och inkomst från något av de sociala skyddsnäten. Drygt 7 procent av de personer som helt saknade inkomst var i åldern 2 34 år. Hur försörjer sig personer som saknar inkomst? En förmodad stor grupp får sin försörjning genom sin partner, sina föräldrar eller från sina barn. En annan stor grupp kan ha arbeta utomlands. Betydligt mindre grupper får sin försörjning genom att arbeta svart, sitta i fängelse eller leva utanför samhället. Det finns även personer som kan leva på avkastningen från en förmögenhet. Av de drygt 3 personer som saknade inkomst 211 i regionen var 1 95 i åldern 2 34 år motsvarande 64 procent. I kommun var motsvarande andel drygt 7 procent. I riket var andelen 5 procent medan Örnsköldsvik och i Övriga kommuner var andelen cirka 4 procent. En del kan som nämnts tidigare ha haft tillfällig försörjning av närstående. Dessa personer kan vi inte fånga i den regionala statistiken. Vi kan dock få en uppfattning om storleken på andelen personer som arbetade i Norge genom att studera statistik från Nordiska ministerrådet. Diagram 15. Andel personer som saknade inkomst 211 från förvärvsarbete och från samhällets skyddsnät fördelade efter ålder år år 5 64 år regionen Riket Örnsköldsvik Övriga Fler män än kvinnor saknar inkomst Av dem som helt saknade inkomst i regionen var 44 procent kvinnor och 56 procent män. I Örnsköldsviks kommun var skillnaden liten mellan könen medan den var större I stad med 42 procent för kvinnor och 58 procent män. Diagram 16. Andel personer som saknade inkomst 211 efter kön 7 Kvinnor Män ) Arbetslöshetsersättning och ersättning i samband med arbets marknads politiska åtgärder 2) Sjukskrivning och vård av barn 1 Örnsköldsvik Övriga kommuner regionen 12 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

13 Många arbetar i Norge En del av dem som helt saknade inkomst kan ha arbetat i Norge. Arbetspendlingen från regionen till Norge uppgick till 535 personer år 29. Det var personer som var folkbokförda i kommunerna i regionen och som arbetade i Norge. Om dessa personer har för avsikt att vistas längre än ett år i Norge ska de folkbokföra sig där. Det innebär att man kan vara folkbokförd i regionen och arbeta i Norge under ett år. Deras förvärvsinkomst i Norge kommer inte med i den svenska statistiken och dessa personer räknas ej heller som förvärvsarbetande i Sverige om de enbart har haft förvärvsarbete i Norge. Nordiska ministerrådet har bekostat ett antal studier för att belysa denna företeelse. De är hittills publicerade för åren Utvecklingen under perioden har varit en ökad arbetspendling från regionen till Norge fram till 29, då antalet arbetspendlare sjönk något påverkad av den internationella lågkonjunkturen det året. Om antalet arbetspendlare i åldern 2 29 år mellan regionen och Norge var lika många 211 som 29 och att de saknade förvärvsinkomst i Sverige skulle det förklara cirka 3 procent av det antal ungdomar som helt saknade inkomst i regionen 211. Diagram 17. Antal arbetspendlare från regionen till Norge efter ålder Källa: StatNord år 3 54 år år 55+ år Utredningar och rapporter, nr (15)

14 Källor SCB Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Diagram 1 9 samt tabell 1 och 2. Statistiken är hämtad från SCB:s offentliga statistikdatabas Sveriges statistiska databaser (SSD) Registerbaserade Aktivitetsstatistik (RAKS) Diagram Statistiken är inköpt från SCB. StatNord Diagram 13 är hämtat från den offentliga statistikdatabasen StatNord som administreras av SCB men finansieras av Nordiska ministerrådet. 14 (15) Utredningar och rapporter, nr 2 214

15 kommun, Övergripande Planering Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A Postadress SE Telefon E-post Utredningar och rapporter, nr (15)

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistikbilaga. Uppdaterad statistikbilaga 2010. Del 2a. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun Reviderad: 2010-05-18

Statistikbilaga. Uppdaterad statistikbilaga 2010. Del 2a. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun Reviderad: 2010-05-18 500 Antal inpendlare 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Fotograf: Tomas Persson Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Tätortskartor

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Långtidssjukskriven och sedan?

Långtidssjukskriven och sedan? ARBETSMILJÖ Långtidssjukskriven och sedan? uppföljning av 260 000 långtidssjuka Författare: Sten Gellerstedt Arbetslivsenheten Förord Omfattande förtida pensionering, hög arbetslöshet och ökande längd

Läs mer

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv SSSV Samverkan Skåne Sydväst februari 2009 Rapporten är framtagen av: Daniel Svärd, Lunds kommun och Anders Axelsson, Malmö Stad Innehållsförteckning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer