Årsredovisning för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 Verksamheten i siffror... 5 KOMMUNLEDNING... 7 Verksamheten i siffror GEMENSAM SERVICE Verksamheten i siffror KOMMUNGEMENSAM SERVICE Verksamheten i siffror INVESTERINGSREDOVISNING PERSONALREDOVISNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR.. 41

3 Kommunfullmäktige Ekonomiskt sammandrag DRIFTREDOVISNING tkr Budget Redovisn Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Årets resultat Ackumulerat resultat INVESTERINGSREDOVISNING Kommunfullmäktiges uppgift Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är enligt kommunallagen att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst - mål och riktlinjer för verksamheten - budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor - nämndernas organisation och verksamhetsformer - val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar - val av revisorer och revisorsersättare - grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda - årsredovisning och ansvarsfrihet Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 41 ersättare. Mandatfördelning under perioden är följande. - Arbetarpartiet 24 - Moderata samlingspartiet 19 socialdemokraterna - Folkpartiet liberalerna 6 - Kristdemokraterna 3 - Vägvalet 1 - Vänsterpartiet 5 - Centerpartiet 4 - Miljöpartiet De Gröna 5 - Sverigedemokraterna 6 Kommunfullmäktiges resultat För Kommunfullmäktige fastställdes ett kommunbidrag på tkr. Nettokostnaderna uppgick till tkr, d v s 694 tkr mindre än budgeterat. Sammanträden m m Verksamheten omfattar dels information till allmänheten om tid och plats för fullmäktiges sammanträden samt om de ärenden som behandlas, dels framställning och distribution av handlingar till sammanträden och dels arvoden för sammanträden och beslutssammanträden.

4 I verksamheten ingår också den övergripande representationen som sker i representationskommitténs, d v s fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, regi. Fullmäktiges kostnader för förtroendemän samt administration budgeterades till tkr. Utfallet blev tkr. 484 tkr mindre än budgeterat. 100,0 Antal sammanträdestimmar i Kommunfullmäktige 80,0 60,0 40,0 41,5 60,5 66,0 61,5 60,0 64,5 76,0 52,5 48,5 69,5 63,5 59,0 60,0 60,0 74,5 70,5 75,5 77,0 67,5 45,5 20,0 0, Partistöd m m Kommuner får lämna ekonomiskt bidrag till politiskt parti, som under den tid bidraget avser är representerat i Kommunfullmäktige. Bidrag utgår som ett grundstöd kombinerat med ett belopp för varje mandat i fullmäktige. Stödet syftar till att förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin. Politiska partier, som är representerade i Kommunfullmäktige, kan också få bidrag för utbildning av sina förtroendevalda. Det belopp som anvisas i budgeten fördelas på partierna efter antalet mandat i fullmäktige. Partistödet uppgick till 1,5 prisbasbelopp per parti i grundstöd och 1,0 prisbasbelopp per mandat eller totalt till 3668 tkr. För förtroendemannautbildning avsattes i budgeten 6 tkr per mandat eller totalt 438 tkr. 380 tkr har utbetalats efter redovisning.

5 Verksamheten i siffror tkr Budget Redovisn Kommunfullmäktige Intäkter Kostnader Resultat Antal sammanträden Kostnad tkr per sammanträde Antal sammanträdestimmar 77 67, ,5 Kostnad tkr per timma ,4 Partistöd Intäkter Kostnader Resultat Antal mandat Partistöd tkr per mandat Förtroendemannautbildning tkr per mandat

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Kommunstyrelsen skall vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen skall särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor. Kommunstyrelsens huvudarbetsuppgifter är bl a att - leda, samordna och utveckla planeringen av kommunens ekonomi, fysiska planering samt övrig verksamhetsplanering - verka för att kommunen har en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning - se till att kommunen har tillfredsställande markberedskap och att erforderlig planläggning enligt bygglagstiftningen äger rum - upprätta och ansvara för genomförande av kommunens bostadsbyggnadsprogram och ansvara för kommunens exploateringsverksamhet - främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen - övervaka efterlevnaden av den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten och därvid se till att kommunens förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt - att initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bl a vad avser organisatoriska frågor och frågor rörande datautveckling - utforma och utveckla kommunens personal- och lönepolitik - samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för personalförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor - anställa och entlediga samtliga förvaltningschefer i kommunen med undantag av chefen för revisionskontoret - leda, utveckla och samordna kommunens informationsverksamhet och marknadsföringen av kommunen Kommunstyrelsens resultat Resurstilldelningen till Kommunstyrelsen är fördelad på tre kommunbidrag. Det två första avser Kommunstyrelsens egentliga verksamhet och delar på Kommunstyrelsens båda förvaltningar Kommunledningskansliet och Administrativa kontoret. Det tredje avser kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens verksamhet, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under Kommunstyrelsen.

7 Kommunledning Kommunledning Kommunledningskansliet tkr Budget Redovisn Driftredovisning Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar Försäljning av mark och fastigheter Kommunbidraget för Kommunledningskansliet, Kommunledning uppgick till tkr och nettokostnaderna uppgick till tkr. Resultatet ligger i nivå med budget. Kommunledning Kommunstyrelsen är kommunens centrala ledningsorgan och har till uppgift att leda och samordna den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens ambition är att arbetet skall koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen skall inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys av nämndernas resultat. Kommunstyrelsens roll som "koncernledning" med ansvar även för den verksamhet som drivs i bolagsform skall utvecklas. Kommunledningskansliet är Kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation i dessa frågor och har till uppgift att biträda Kommunstyrelsen i dess ledningsroll. I verksamheten ingår Gemensam administration, Sekretariat, Ekonomistyrning, Personal och utveckling, Näringsliv och utredning, Samhällsplaneringsavdelningen, Verksamhetssamordning samt Informationsavdelningen. Gemensam administration Under delprogram redovisas Kommunledningskansliet samlade administrativa kostnader samt förvaltningens lokalkostnader. År 2010 har präglats av ett fortsatt centralt arbete med att stärka styr- och ledningsprocessen. Under 2010 har en översyn av det personalpolitiska programmet och därtill kopplade riktlinjer påbörjats. Detta är ett stort arbete som skall leda till en bättre styrning inom ett antal oråden. Dessutom paketeras innehållet om så att det blir lättare att hitta rätt i detta digra material på Intranätet. En fortsatt satsning avseende chefsskapet har skett under året, där dialogforum respektive chefsforum är exempel på arenor för detta arbete. År 2010 har också kännetecknats av ett intensivt arbete vad gäller framtagande och genomförande av en ny organisation för Borås

8 Stad med ikraftträdande års ekonomiska resultat avseende gemensam administration ligger i nivå med budget. Sekretariat Sekretariatet ansvarar för sekreterarskap, redigering och produktion av handlingar till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Enheten ansvarar också för diarium, service åt kommunalråden, närarkiv, expedition av beslut och protokoll samt representationsfrågor. Kommunens författningssamling sammanställs på Sekretariatet. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda görs också. Ekonomistyrning Enheten har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla den ekonomiska styrningen i kommunen. Detta har inneburit ett arbete med att tillsammans med den politiska ledningen föra ut ekonomiska fakta och styrsignaler i organisationen. Syftet har varit att bygga en plattform med fakta och fastställda mål för att ge oss förutsättningar för diskussioner på politiska och tjänstemannanivåer. Denna ambition kommer även fortsättningsvis i hög grad att styra arbetet. Arbetet med att implementera och kvalitetssäkra de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen i budget- och uppföljningsprocessen har utvecklats under året.. Verksamhetsmål har implementerats i budget- och uppföljningsprocessen. Den tjänst som inrättades för arbetet med verksamhetsmålen har särskilt arbetat med kvalitetssäkring av verksamhetsmått samt utveckling av systemet med verksamhetsmål. Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt att följa konjunkturen. Ett preliminärt befarat lågt resultat medförde att budgetföljsamheten ägnats särskild stor vikt. Större avvikelser har analyserats med hjälp av controllergrupper samt tjänstemannaöverläggningar, s k Tupp-samtal. Verksamheten redovisar ett underskott för 2010 på 223 tkr. Underskottet beror på att konsulttjänster använts mer än budgeterat. Personal och utveckling Personal- och utvecklingsenheten arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik och övergripande organisationsfrågor. Huvuduppgiften är utveckling, samordning och uppföljning inom dessa områden. Kompetensutveckling av chefer och arbetsledare i Borås Stad stöds och samordnas av enheten. Dessutom anordnas olika typer av utbildningar och utvecklingsprogram samt stödjer internrekrytering av chefer och arbetsledare. En stor andel ( ca 300) av våra chefer har genomgått stadens ledarskapsprogram Chef- och ledarskap i praktiken. 26 pedagoger deltog under 2010 i Framtidens rektorer. Antalet vakansprövningar för tillsvidareanställningar har under året uppgått till 430 stycken. Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommunerna som ingår i Sjuhärads kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta för arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av s.k. inlåsningseffekter för våra anställda. 66 personer har bytt sysselsättning med stöd av Medarbetarcentrum ( 31st till nytt arbete inom Borås Stad, 2 st till Borås Stad från annan kommun, 4 st till annan kommun, 7 st till arbete utanför kommunen, 4 st till utbildning, 4 st till utbildning kombinerat med arbete samt 14 st som är kvar i nuvarande tjänst pga förändringar på arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna). Under 2010 så har 645 tjänster

9 inkommit till matchning. Enheten arbetar även övergripande och strategiskt med hälsoutveckling i Borås Stad. Ett urval av de aktiviteter som genomfördes under 2010: 28 personer gick grundkursen för hälsoinspiratörer och 118 personer deltog på fortsättningskurserna med olika teman. Familjeföreläsning med 800 åhörare, kom-i-gång kampanjen Ta Steget lockade i år 2500 deltagare och servicepersonalen på Almåsgymnasiet korades till årets hälsosamma arbetsplats Den årliga friskvårdskvällen med miniföreläsningar och prova-på aktiviteter besöktes av ca 400 personer. Avdelningens personal har även lagt mycket tid och kraft på den stora organisationsförändring som förberetts under stor del av 2010 för ikraftträdande Årets resultat ligger i nivå med budget. Näringsliv Under verksamhetsåret har vi fortsatt, de från 2009, beslutade satsningarna och utvecklat Stadens strategiska områden, Utvecklat näringsliv, Handel, Affärsdriven miljöutveckling, Upplevelseindustri och Nätverk. Inom varje område finns en rad mål och aktiviteter som sammantaget för året lett till att staden fortsatt den positiva trenden med mer jobb och fler företag. Under året har satsningen på stadsdelen Simonsland präglat vårt arbete och en viktig del i satsningen framöver är det textila kluster som här ska växa fram. Nyetableringstakten är god och vi har idag många företag i kö för nyetablering i Boråsområdet. Under 2010 har 7 nyetableringar inneburit 345 nya arbetstillfällen i Borås. Efterfrågan på mark har varit stor vilket inneburit att vi idag har slut på den tillgängliga marken inom det planlagda området på Viared. Planarbete pågår med områdena Norra, Östra och Västra Viared, Kyllared och Nordskogen och vi hoppas kunna börja sälja i flera av dessa områden under Tillsammans med samhällsplaneringsavdelningen tas ytterligare nya områden fram under den kommande 5 års perioden. Antalet nya företag har fortsatt att öka kraftigt under perioden och var vid årets slut Föreningen MarketPlaceBorås har till syfte att marknadsföra Borås som norra Europas centrum för affärer inom mode och assessorer. MarketPlace Borås ekonomiska förening ägs och drivs idag av många företag, Borås Stad och Högskolan. Borås Stad har en av fem styrelseplatser Arbetet med MpB har enträget fortsatt under året och allt fler företag har anslutit sig till föreningen. Idag är ca 60 talet av Borås mode och textilföretag medlemmar. Detta innebär att alltfler av företagen i Borås delar, och arbetar, för den gemensamma visionen om Borås som Norra Europas affärscentrum för Textil och mode. Under året har flera olika uppmärksammade seminarier och evenemang, i syfte att stödja visionen, genomförts. Bla 2 omgångar av Fashion Days (eventdagar med fokus på ungt mode) och den riksomfattande designtävlingen Show up Fashion Award. I SUFA deltog 64 unga designers och tävlingsdagen fick mer än 800 besökare. Next Textile Borås arrangeras av FutureLab och FutureDesignDays och Borås Stad, i nära samarbete med ledande aktörer inom framtidens textilier. Next Textile 2010 genomfördes med deltagare från hela världen som diskuterade återvinning av textil och vilka krav som ställs på design och produktion i framtiden. Målet var att teknisk innovation ska omsättas i konsumentvänliga produkter som kan förändra vår livsstil och finansierar vår framtida välfärd. Inom området upplevelseindustri har vi också deltagit i arbetet kring Borås Event och arbetet tillsammans med Samrådsarenan och Borås/Borås TME AB. I projektet Generationsskiftet har vi nu fått samtliga kommuner i Sjuhärad att börja arbeta aktivt

10 med att bearbeta företag i den aktuella målgruppen. Det är totalt 40-talet företag som har valt att lägga ut sitt företag till försäljning, varav har 8 blivit förvärvade. Vi har även genomfört köpa företagsseminarier tillsammans med Almi och nyföretagarcentrum. Generation Sjuhärad, vars syfte är att skapa en mötesplats där personer som vill starta företag eller köpa företag kan hämta inspiration, få bra kontakter och få mer kunskap hur det är att driva ett företag, har genomförts under året. Inom området handel har vi arbetat med flera nyetableringar. Vi har också jobbat tillsammans med Mitt i Borås och Knallelandsgruppen för utveckling av såväl centrumhandeln som handeln i stort. Flera nyetableringsprojekt har utretts inom området handel. Inom området affärsdriven miljöutveckling har vi deltagit i Ecoex tillsammans med BRG. Syftet att hjälpa miljöföretag till internationell export. Inom projektet har under vi under 2010 kontaktat och besökt ett stort antal företag samt deltagit i flera besök, mässor och seminarier. Vi har också arbetat med Ecoex fortsatta finansiering och organisation inför Vi har också haft ett intensivt samarbete med olika intressenter för näringslivet, högskolan, Espira, SP m.fl. Fyra nyhetsbrev har getts ut och flera seminarier har anordnats. En 150 tal besök i företag och möten med företagsledare har genomförts och möten mellan politiker och näringslivsföreträdare har anordnats. Den internationella verksamheten har präglats av våra internationella kontakter med bla Kina, Indonesien och Tunisien. Kommunledningen har under året besökt Indonesien för att skapa relationer och öppna dörrar för affärsutbyte mellan våra företag och deras motsvarigheter. Staden totala internationella engagemang har inventerats och en ny internationell policy har tagits fram och beslutats av KF. Den internationella samordnaren har blivit två under 2010 då ytterligare en person rekryterats främst för att jobba med det interna internationella arbetet samt ansökningar inom EU. Vi har deltagit i ca 15-talet projektutvecklingsmöten med förvaltningarna under året. Personalsituationen under året har inneburit att flera föräldraledigheter har upphört eller uppstått samt någon uppsägning vilket inneburit förändringar, nyrekryteringar och tillfälliga lösningar. Det har lett till att verksamhetens samordning varit tung och tempot i levererade resultat hämmats något. Årets resultat ligger i nivå med de tilläggsbeslut som beslutats av Kommunstyrelsen under året. Samhällsplaneringsavdelningen Avdelningens verksamhet griper över ett brett område från tidiga strategiska utvecklingsidéer till konkret genomförande. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, strategisk miljöplanering, lokal utveckling, statistik, mark- och exploateringsverksamhet, köp och försäljning av fastigheter, arrende- och markupplåtelser, tomträttsverksamhet, genomförande av detaljplaner, förvärvsprövningar samt förmedling av kommunala småhustomter. Under året har Trafikverket av ekonomiska skäl beslutat att inte gå vidare med järnvägsutredning för Götalandsbanan, delen Borås Linköping. Kommunen har erbjudit sig att delta i finansieringen av järnvägsutredning. Diskussioner pågick under året med Trafikverket.

11 Under 2010 har ett planprogram för Knallelandsområdet tagits fram, för att få ett helhetsgrepp och en samlad vision över hur området ska utvecklas i framtiden. Planprogrammet har varit på samråd. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge har tagits fram och varit på samråd. Ett planprogram för strandområdet i Sandared pågår. Under året har även ett vattenresursprogram tagits fram och godkänts av Kommunfullmäktige. Arbete med att ta fram en grönområdesplan pågår. Ett projekt angående buller fas 2 pågår. En detaljerad översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön har genomförts. Därutöver har Kommunfullmäktige tagit beslut om att delegera ansvar för prövning av dispens från strandskyddsbestämmelserna till Kommunstyrelsen. Utredningen kring föroreningar i Viskan vid Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna skulle varit färdiga 2010, men fick av länsstyrelsen förlängt slutdatum till våren Detta berodde bl a på att Naturvårdsverkets representant i arbetsgruppen via SGU har haft ytterligare frågor och synpunkter. Utredningen kring oljeföroreningarna vid Alidebergsbadet betalades visserligen av staten 2009, men eftersom Borås valde att 2010 sanera trots att utredningen inte såg någon fara för natur och hälsa, så fick Kommunstyrelsen som markägare stå för kostnaden, vilken blev minst dubbelt så dyr som beräkningarna i utredningen. Vindkraftutredningen färdigställdes i en arbetsgrupp och sändes på bred remiss. Resultatet blev förslag till riktlinjer om grupper av verk, estetisk placering inom grupper, fri siktyta åt något väderstreck, vinst i lokalsamhället och att samordna med andra störningar. Underlaget indikerar att det finns ett fåtal geografiska platser i kommunen utan tydliga intressekonflikter och där möjlig etablering av vindkraftpark kan vara intressant att studera vidare. Medlemskapet i Leader Sjuhärad ideell förening ska leda till utveckling av landsbygdens ekonomi. Leader Sjuhärad stöttade projekt inom landsbygdsutveckling och gav bifall till bl a Hedared ett stilla centrum (turismcheck), Sång och musik i Tosseryd (kulturcheck), Studieresa till Fengefors bruk (kulturcheck Ljungergs Textil Rydboholm mfl) och Kultur i Rydboholm (kulturcheck). Fler projekt med Boråskoppling är bl a Skate & BMX i Viskafors, Destination Viskan, Lokala planer, Guide till närproducerade och miljövänliga produkter, Inventering av Sjuhäradssamlingar och Auktoriserad guideutbildning. Leader Sjuhärad har bl a även drivit egna projekt Nationella fiskeprojektet, Sixten (ungdomssatsning), Turism i Sjuhärad, Checkar (turismcheckar, ungdomscheckar, kulturcheckar, företagscheckar), Lokal utvecklingscheck och Kulturkonferens. Leader Sjuhärad har under året haft 27 medlemmar och täcker lansbygden i 8 kommuner. Medlemskapet i Coompanion Sjuhärad Ekonomisk förening resulterade i att 13 nya ekonomiska före bildades i Sjuhärad och blev registrerade hos Bolagsverket. Runt 1000 personer deltog i informationstillfällen, 180 personer medverkade i utbildningar bl a inom vård och omsorg, sociala företag, kulturentreprenörskap, markandsföring och sälj samt i att skapa och administrera hemsida, 25 grupper blev stöttade och 50 personer fick råd inom ideella föreningar och nätverk. I Borås bildades Reklambyrån Avfyra och tre evenemangsföreningar, samt Destination Viskan ekonomisk förening som är en företagarsamverkan. Framgångscentrum är en organisation som har samarbete med Högskola och idrott och vill skapa verksamhet inom hälsa och friskvård men först söker medel för att utveckla verksamheten. Coompanion Sjuhärad har under året haft totalt 17 medlemsorganisationer och erbjuder professionell information, rådgivning och utbildning till de medborgare som vill gå samman i företagsformen ekonomisk förening eller starta andra liknande företag med kooperativ form. Coompanion Sjuhärad är en viktig budbärare för den sociala ekonomin i Sjuhärad och därmed en viktig part i arbetet med att öka tillväxten i

12 Sjuhäradsbygden. Kommunstyrelsens Medel för lokal utveckling gavs till 40 projekt på sammanlagt 1,8 miljoner kronor, exempelvis till Äspereds hembygdsförening för trädgårdsmöbler, till Viareds fiskevårdsförening för bryggor, till PRO Dalsjöfors för datorer och till Vänga Hembygdsförening för modernisering och isolering av Vänga kvarn. En praktikant som studerar vid Cambridge inom Land Economy har varit behjälplig med att börja utvärdera hur medlen ska få bästa effekt på den lokala utvecklingen. Samhällsplaneringsavdelningen har varit aktiv kring att involvera vuxna invånarnas och ungdomarnas roll i samhällsplaneringen bl a i arbetsgruppen Samlad Kraft. Ett försök att engagera barn och ungdomar i samhällsplaneringen i Rydboholm föll väl ut. Möten med alla kommunens lokala utvecklingsgrupper har arrangerats i Drared och i Sandared. Möte med invånarna i Tosseryd och Frufällan har hållits för engagemang kring områdesstudier. Delaktighet i arbetsgruppen Trygg och Attraktiv stadsdel i projekt Hässleringen inom Urbana utvecklingsarbetet innebar bl a att en medarbetare på Urban City Research på Ax:sonjonsonstiftelsen bjöds in för att få en utomstående experts syn på stadsdelen Hässleholmens struktur. Delprojektet Skrivarverkstad blev inte vad det var tänkt med skrivande ungdomar men datorerna nyttjas av andra skrivintresserade boende i Hässleholmen. Avdelningen säkrar kvaliteten på statistik om kommunen. Kommunens invånarantal var i november preliminärt personer och ökade fram till november månad något mindre än året innan - det blev 735 fler invånare. Invandringsöverskottet var 633 personer och nettot på inrikes flyttningar blev minus 130 personer. Det föddes 220 fler invånare än vad det dog, vilket var ett betydligt större födelseöverskott än samma period året innan. Årets resultat innebär ett överskott på ca 2,7 mnkr. Överskottet beror till stor del av att verksamheten haft vakanta tjänster under året vilket gett minskade personal- och utredningskostnader Verksamhetssamordning Enheten har en kvalitets, uppföljnings- och samordningsroll gentemot kommundelnämnderna och arbetet skall ske i nära samverkan med berörda nämnder. Under verksamhetsåret har arbetet inriktats på ett antal strategiska områden. Verksamhetssamordning har arbetat med att utveckla modeller för uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Uppföljning har skett av de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Borås Stad har deltagit i SKL: s Jämförelseprojekt. Under 2010 har undersökningar genomförts inom Jämförelseprojektet avseende kommunens stöd till föreningslivet samt utvärdering av Kvalitetsnätverk Västkusts arbete. De s.k. NKI- undersökningarna har inte genomförts på grund av att modellen för brukarundersökningar behöver utvecklas och förbättras. Undersökningarna återupptas under De kommundelsövergripande styrgrupperna inom skola/förskola har under året arbetat med strategiska frågor rörande lokalinvesteringar, lokalkapacitet och verksamhet.

13 Reglemente för pensionärsråd har reviderats under året för med anledning av organisationsförändringen. Arbetet med att revidera äldreomsorgsplanen har påbörjats. Planen ska färdigställas under Ett omfattande arbete har lagts ned under 2010 för att organisera Närvård Södra Älvsborg. Arbetet avser nya former för samverkan mellan regionen och kommunerna. Borås Stad kommer att vara ett närvårdsområde. Borås Stad antog i december 2010 den nationella planen för e- hälsa vilket innebär att samarbete inom sjukvårdens it etableras med VG regionen och övriga 48 kommuner inom regionen. Avdelningen kommer i och med organisationsförändringen att få ett nytt uppdrag från Arbetet kommer att inriktas mot strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för Borås Stad. Flera medarbetare har fått utbildning i processarbete genom Sex Sigma- metoden. Årets resultat innebär ett överskott på ca 586 tkr vilket beror på att alla brukarundersökningar som planerats inte genomförts. Information och marknadsföring Kommunstyrelsen ska leda, utveckla och samordna kommunens informationsverksamhet och marknadsföring. Informationsavdelningen på Stadskansliet biträder Kommunstyrelsen i denna funktion. För den interna kommunikationen används bland annat personaltidningen Saxen och intranätet, och för den externa kommunikationen hushållstidningen Såklart Borås, annonser, webbplatsen, sociala medier, infartsskyltning med mera. Marknadsföringen följer den strategiska planen och ska tydliggöra bilden av Borås Stad hos boråsaren och omvärlden så att konkurrenskraften och varumärket Borås Stad stärks. Informationsavdelningen har som mål att tidigt komma in i processer för att hantera kommunikationsfrågor som information, marknadsföring och PR. Under året har man vid flera tillfällen stöttat kommunens verksamheter, t ex vid omorganisationen där avdelningen dels hade en rådgivande roll i informationsfrågor, dels genomförde stora informationsinsatser, som temanummer av tidningarna, annonser, förändrad struktur av den interna och externa webben, och en särskild del av intranätet som samlade all information om omorganisationen. Borås Stads närvaro i medierna har stärkts genom pressmeddelanden och insändarsvar som avdelningen arbetat med. Under 2010 infördes den nya grafiska profilen efter beslut i Kommunfullmäktige i maj. Fokus under året har legat på att implementera den i organisationen. Borås Stad genom Informationsavdelningen blev under året mycket uppmärksammade för vårt arbete med sociala medier. Vi är efterfrågade som inspiratörer, experter och föreläsare och är nu nominerade till Götapriset (Kvalitetsmässan).Förutom att separata sociala kanaler ger möjlighet till en utökad dialog och snabb service gentemot medborgarna, har också den nya webbplatsen blivit mer kommunikativ. Den nya boras.se lanserades i mars. Webbplatsen arbetades om från grunden och strukturen utgår nu från medborgarnas behov. Genom detta arbete steg webbplatsens tillgänglighet från 75

14 procent till 98 procent. Webbplatsen når nu också upp till de krav som statliga Centrum för lättläst ställer och blev under 2010 certifierad som lättläst. Informationsavdelningen har fortsatt arbetet med att stärka varumärket Borås Stad. Under 2010 har avdelningen arbetat med att ta fram profilprodukter för Borås Stad och inledde ett arbete med att ta fram nytt presentationsmaterial om Borås Stad. Avdelningen har ett uppdrag att årligen göra en sammanfattning av kommunens verksamhet för medborgarna i Borås Stad. Det hände 2009 togs fram i början av året och distribuerades till invånarna i Borås. Personaltidningen Saxen och hushållstidningen Såklart Borås omarbetades helt och fick nytt utseende och struktur. Klart Borås fick också ett nytt namn, Såklart Borås. Saxen kom ut med fyra nummer och Såklart Borås ökade från två till tre nummer. Det sista numret av respektive tidning hade omorganisationen som tema. Informationsavdelningen har bedrivit ett kontinuerligt klarspråksarbete och under året började förberedelserna med att ta fram en ny klarspråks- och skrivhandbok. Avdelningen har också tagit stor del i det arbete som pågår med att omforma kommunens olika styrdokument, vad gäller struktur, terminologi och språk. Undersökningen av hur kommunens information når invånarna, som påbörjades 2009, fortsatte under året genom en kvantitativ studie. Resultatet av de båda undersökningarna ligger till grund för hur vi i fortsättningen för ut information till Borås invånare. Under 2010 har Borås Stad haft samarbetsavtal angående marknadsföring med IF Elfsborg, Borås Hockey och Borås Basket. Syftet med kommunens köp av reklamplats är att marknadsföra kommunen. Årets resultat ligger i nivå med budget. Administrativ service (juridik) Två jurister och en assistent ger kommunens förvaltningar och vissa kommunala bolag juridisk service. Frågorna är av såväl förvaltnings- som civilrättslig natur. Servicen består även av utbildningsinsatser och administrativt stöd åt Valnämnden. Under verksamhetsåret har de juridiska frågorna varit av liknande karaktär som tidigare år. Verksamheten redovisar ett resultat på -118 tkr beroende på utökning av personalen. Personaladministration Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som särskilt ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Företagshälsovården arbetar utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa och utifrån en helhetssyn lämna förslag till åtgärder och

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005 RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Uddevalla kommun 8-9 juni 2005 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Uddevalla kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer