Årsredovisning för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 Verksamheten i siffror... 5 KOMMUNLEDNING... 7 Verksamheten i siffror GEMENSAM SERVICE Verksamheten i siffror KOMMUNGEMENSAM SERVICE Verksamheten i siffror INVESTERINGSREDOVISNING PERSONALREDOVISNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR.. 41

3 Kommunfullmäktige Ekonomiskt sammandrag DRIFTREDOVISNING tkr Budget Redovisn Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Årets resultat Ackumulerat resultat INVESTERINGSREDOVISNING Kommunfullmäktiges uppgift Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är enligt kommunallagen att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst - mål och riktlinjer för verksamheten - budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor - nämndernas organisation och verksamhetsformer - val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar - val av revisorer och revisorsersättare - grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda - årsredovisning och ansvarsfrihet Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 41 ersättare. Mandatfördelning under perioden är följande. - Arbetarpartiet 24 - Moderata samlingspartiet 19 socialdemokraterna - Folkpartiet liberalerna 6 - Kristdemokraterna 3 - Vägvalet 1 - Vänsterpartiet 5 - Centerpartiet 4 - Miljöpartiet De Gröna 5 - Sverigedemokraterna 6 Kommunfullmäktiges resultat För Kommunfullmäktige fastställdes ett kommunbidrag på tkr. Nettokostnaderna uppgick till tkr, d v s 694 tkr mindre än budgeterat. Sammanträden m m Verksamheten omfattar dels information till allmänheten om tid och plats för fullmäktiges sammanträden samt om de ärenden som behandlas, dels framställning och distribution av handlingar till sammanträden och dels arvoden för sammanträden och beslutssammanträden.

4 I verksamheten ingår också den övergripande representationen som sker i representationskommitténs, d v s fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, regi. Fullmäktiges kostnader för förtroendemän samt administration budgeterades till tkr. Utfallet blev tkr. 484 tkr mindre än budgeterat. 100,0 Antal sammanträdestimmar i Kommunfullmäktige 80,0 60,0 40,0 41,5 60,5 66,0 61,5 60,0 64,5 76,0 52,5 48,5 69,5 63,5 59,0 60,0 60,0 74,5 70,5 75,5 77,0 67,5 45,5 20,0 0, Partistöd m m Kommuner får lämna ekonomiskt bidrag till politiskt parti, som under den tid bidraget avser är representerat i Kommunfullmäktige. Bidrag utgår som ett grundstöd kombinerat med ett belopp för varje mandat i fullmäktige. Stödet syftar till att förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin. Politiska partier, som är representerade i Kommunfullmäktige, kan också få bidrag för utbildning av sina förtroendevalda. Det belopp som anvisas i budgeten fördelas på partierna efter antalet mandat i fullmäktige. Partistödet uppgick till 1,5 prisbasbelopp per parti i grundstöd och 1,0 prisbasbelopp per mandat eller totalt till 3668 tkr. För förtroendemannautbildning avsattes i budgeten 6 tkr per mandat eller totalt 438 tkr. 380 tkr har utbetalats efter redovisning.

5 Verksamheten i siffror tkr Budget Redovisn Kommunfullmäktige Intäkter Kostnader Resultat Antal sammanträden Kostnad tkr per sammanträde Antal sammanträdestimmar 77 67, ,5 Kostnad tkr per timma ,4 Partistöd Intäkter Kostnader Resultat Antal mandat Partistöd tkr per mandat Förtroendemannautbildning tkr per mandat

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Kommunstyrelsen skall vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen skall särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor. Kommunstyrelsens huvudarbetsuppgifter är bl a att - leda, samordna och utveckla planeringen av kommunens ekonomi, fysiska planering samt övrig verksamhetsplanering - verka för att kommunen har en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning - se till att kommunen har tillfredsställande markberedskap och att erforderlig planläggning enligt bygglagstiftningen äger rum - upprätta och ansvara för genomförande av kommunens bostadsbyggnadsprogram och ansvara för kommunens exploateringsverksamhet - främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen - övervaka efterlevnaden av den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten och därvid se till att kommunens förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt - att initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bl a vad avser organisatoriska frågor och frågor rörande datautveckling - utforma och utveckla kommunens personal- och lönepolitik - samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för personalförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor - anställa och entlediga samtliga förvaltningschefer i kommunen med undantag av chefen för revisionskontoret - leda, utveckla och samordna kommunens informationsverksamhet och marknadsföringen av kommunen Kommunstyrelsens resultat Resurstilldelningen till Kommunstyrelsen är fördelad på tre kommunbidrag. Det två första avser Kommunstyrelsens egentliga verksamhet och delar på Kommunstyrelsens båda förvaltningar Kommunledningskansliet och Administrativa kontoret. Det tredje avser kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens verksamhet, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under Kommunstyrelsen.

7 Kommunledning Kommunledning Kommunledningskansliet tkr Budget Redovisn Driftredovisning Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar Försäljning av mark och fastigheter Kommunbidraget för Kommunledningskansliet, Kommunledning uppgick till tkr och nettokostnaderna uppgick till tkr. Resultatet ligger i nivå med budget. Kommunledning Kommunstyrelsen är kommunens centrala ledningsorgan och har till uppgift att leda och samordna den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens ambition är att arbetet skall koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen skall inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys av nämndernas resultat. Kommunstyrelsens roll som "koncernledning" med ansvar även för den verksamhet som drivs i bolagsform skall utvecklas. Kommunledningskansliet är Kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation i dessa frågor och har till uppgift att biträda Kommunstyrelsen i dess ledningsroll. I verksamheten ingår Gemensam administration, Sekretariat, Ekonomistyrning, Personal och utveckling, Näringsliv och utredning, Samhällsplaneringsavdelningen, Verksamhetssamordning samt Informationsavdelningen. Gemensam administration Under delprogram redovisas Kommunledningskansliet samlade administrativa kostnader samt förvaltningens lokalkostnader. År 2010 har präglats av ett fortsatt centralt arbete med att stärka styr- och ledningsprocessen. Under 2010 har en översyn av det personalpolitiska programmet och därtill kopplade riktlinjer påbörjats. Detta är ett stort arbete som skall leda till en bättre styrning inom ett antal oråden. Dessutom paketeras innehållet om så att det blir lättare att hitta rätt i detta digra material på Intranätet. En fortsatt satsning avseende chefsskapet har skett under året, där dialogforum respektive chefsforum är exempel på arenor för detta arbete. År 2010 har också kännetecknats av ett intensivt arbete vad gäller framtagande och genomförande av en ny organisation för Borås

8 Stad med ikraftträdande års ekonomiska resultat avseende gemensam administration ligger i nivå med budget. Sekretariat Sekretariatet ansvarar för sekreterarskap, redigering och produktion av handlingar till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Enheten ansvarar också för diarium, service åt kommunalråden, närarkiv, expedition av beslut och protokoll samt representationsfrågor. Kommunens författningssamling sammanställs på Sekretariatet. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda görs också. Ekonomistyrning Enheten har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla den ekonomiska styrningen i kommunen. Detta har inneburit ett arbete med att tillsammans med den politiska ledningen föra ut ekonomiska fakta och styrsignaler i organisationen. Syftet har varit att bygga en plattform med fakta och fastställda mål för att ge oss förutsättningar för diskussioner på politiska och tjänstemannanivåer. Denna ambition kommer även fortsättningsvis i hög grad att styra arbetet. Arbetet med att implementera och kvalitetssäkra de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen i budget- och uppföljningsprocessen har utvecklats under året.. Verksamhetsmål har implementerats i budget- och uppföljningsprocessen. Den tjänst som inrättades för arbetet med verksamhetsmålen har särskilt arbetat med kvalitetssäkring av verksamhetsmått samt utveckling av systemet med verksamhetsmål. Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt att följa konjunkturen. Ett preliminärt befarat lågt resultat medförde att budgetföljsamheten ägnats särskild stor vikt. Större avvikelser har analyserats med hjälp av controllergrupper samt tjänstemannaöverläggningar, s k Tupp-samtal. Verksamheten redovisar ett underskott för 2010 på 223 tkr. Underskottet beror på att konsulttjänster använts mer än budgeterat. Personal och utveckling Personal- och utvecklingsenheten arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik och övergripande organisationsfrågor. Huvuduppgiften är utveckling, samordning och uppföljning inom dessa områden. Kompetensutveckling av chefer och arbetsledare i Borås Stad stöds och samordnas av enheten. Dessutom anordnas olika typer av utbildningar och utvecklingsprogram samt stödjer internrekrytering av chefer och arbetsledare. En stor andel ( ca 300) av våra chefer har genomgått stadens ledarskapsprogram Chef- och ledarskap i praktiken. 26 pedagoger deltog under 2010 i Framtidens rektorer. Antalet vakansprövningar för tillsvidareanställningar har under året uppgått till 430 stycken. Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommunerna som ingår i Sjuhärads kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta för arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av s.k. inlåsningseffekter för våra anställda. 66 personer har bytt sysselsättning med stöd av Medarbetarcentrum ( 31st till nytt arbete inom Borås Stad, 2 st till Borås Stad från annan kommun, 4 st till annan kommun, 7 st till arbete utanför kommunen, 4 st till utbildning, 4 st till utbildning kombinerat med arbete samt 14 st som är kvar i nuvarande tjänst pga förändringar på arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna). Under 2010 så har 645 tjänster

9 inkommit till matchning. Enheten arbetar även övergripande och strategiskt med hälsoutveckling i Borås Stad. Ett urval av de aktiviteter som genomfördes under 2010: 28 personer gick grundkursen för hälsoinspiratörer och 118 personer deltog på fortsättningskurserna med olika teman. Familjeföreläsning med 800 åhörare, kom-i-gång kampanjen Ta Steget lockade i år 2500 deltagare och servicepersonalen på Almåsgymnasiet korades till årets hälsosamma arbetsplats Den årliga friskvårdskvällen med miniföreläsningar och prova-på aktiviteter besöktes av ca 400 personer. Avdelningens personal har även lagt mycket tid och kraft på den stora organisationsförändring som förberetts under stor del av 2010 för ikraftträdande Årets resultat ligger i nivå med budget. Näringsliv Under verksamhetsåret har vi fortsatt, de från 2009, beslutade satsningarna och utvecklat Stadens strategiska områden, Utvecklat näringsliv, Handel, Affärsdriven miljöutveckling, Upplevelseindustri och Nätverk. Inom varje område finns en rad mål och aktiviteter som sammantaget för året lett till att staden fortsatt den positiva trenden med mer jobb och fler företag. Under året har satsningen på stadsdelen Simonsland präglat vårt arbete och en viktig del i satsningen framöver är det textila kluster som här ska växa fram. Nyetableringstakten är god och vi har idag många företag i kö för nyetablering i Boråsområdet. Under 2010 har 7 nyetableringar inneburit 345 nya arbetstillfällen i Borås. Efterfrågan på mark har varit stor vilket inneburit att vi idag har slut på den tillgängliga marken inom det planlagda området på Viared. Planarbete pågår med områdena Norra, Östra och Västra Viared, Kyllared och Nordskogen och vi hoppas kunna börja sälja i flera av dessa områden under Tillsammans med samhällsplaneringsavdelningen tas ytterligare nya områden fram under den kommande 5 års perioden. Antalet nya företag har fortsatt att öka kraftigt under perioden och var vid årets slut Föreningen MarketPlaceBorås har till syfte att marknadsföra Borås som norra Europas centrum för affärer inom mode och assessorer. MarketPlace Borås ekonomiska förening ägs och drivs idag av många företag, Borås Stad och Högskolan. Borås Stad har en av fem styrelseplatser Arbetet med MpB har enträget fortsatt under året och allt fler företag har anslutit sig till föreningen. Idag är ca 60 talet av Borås mode och textilföretag medlemmar. Detta innebär att alltfler av företagen i Borås delar, och arbetar, för den gemensamma visionen om Borås som Norra Europas affärscentrum för Textil och mode. Under året har flera olika uppmärksammade seminarier och evenemang, i syfte att stödja visionen, genomförts. Bla 2 omgångar av Fashion Days (eventdagar med fokus på ungt mode) och den riksomfattande designtävlingen Show up Fashion Award. I SUFA deltog 64 unga designers och tävlingsdagen fick mer än 800 besökare. Next Textile Borås arrangeras av FutureLab och FutureDesignDays och Borås Stad, i nära samarbete med ledande aktörer inom framtidens textilier. Next Textile 2010 genomfördes med deltagare från hela världen som diskuterade återvinning av textil och vilka krav som ställs på design och produktion i framtiden. Målet var att teknisk innovation ska omsättas i konsumentvänliga produkter som kan förändra vår livsstil och finansierar vår framtida välfärd. Inom området upplevelseindustri har vi också deltagit i arbetet kring Borås Event och arbetet tillsammans med Samrådsarenan och Borås/Borås TME AB. I projektet Generationsskiftet har vi nu fått samtliga kommuner i Sjuhärad att börja arbeta aktivt

10 med att bearbeta företag i den aktuella målgruppen. Det är totalt 40-talet företag som har valt att lägga ut sitt företag till försäljning, varav har 8 blivit förvärvade. Vi har även genomfört köpa företagsseminarier tillsammans med Almi och nyföretagarcentrum. Generation Sjuhärad, vars syfte är att skapa en mötesplats där personer som vill starta företag eller köpa företag kan hämta inspiration, få bra kontakter och få mer kunskap hur det är att driva ett företag, har genomförts under året. Inom området handel har vi arbetat med flera nyetableringar. Vi har också jobbat tillsammans med Mitt i Borås och Knallelandsgruppen för utveckling av såväl centrumhandeln som handeln i stort. Flera nyetableringsprojekt har utretts inom området handel. Inom området affärsdriven miljöutveckling har vi deltagit i Ecoex tillsammans med BRG. Syftet att hjälpa miljöföretag till internationell export. Inom projektet har under vi under 2010 kontaktat och besökt ett stort antal företag samt deltagit i flera besök, mässor och seminarier. Vi har också arbetat med Ecoex fortsatta finansiering och organisation inför Vi har också haft ett intensivt samarbete med olika intressenter för näringslivet, högskolan, Espira, SP m.fl. Fyra nyhetsbrev har getts ut och flera seminarier har anordnats. En 150 tal besök i företag och möten med företagsledare har genomförts och möten mellan politiker och näringslivsföreträdare har anordnats. Den internationella verksamheten har präglats av våra internationella kontakter med bla Kina, Indonesien och Tunisien. Kommunledningen har under året besökt Indonesien för att skapa relationer och öppna dörrar för affärsutbyte mellan våra företag och deras motsvarigheter. Staden totala internationella engagemang har inventerats och en ny internationell policy har tagits fram och beslutats av KF. Den internationella samordnaren har blivit två under 2010 då ytterligare en person rekryterats främst för att jobba med det interna internationella arbetet samt ansökningar inom EU. Vi har deltagit i ca 15-talet projektutvecklingsmöten med förvaltningarna under året. Personalsituationen under året har inneburit att flera föräldraledigheter har upphört eller uppstått samt någon uppsägning vilket inneburit förändringar, nyrekryteringar och tillfälliga lösningar. Det har lett till att verksamhetens samordning varit tung och tempot i levererade resultat hämmats något. Årets resultat ligger i nivå med de tilläggsbeslut som beslutats av Kommunstyrelsen under året. Samhällsplaneringsavdelningen Avdelningens verksamhet griper över ett brett område från tidiga strategiska utvecklingsidéer till konkret genomförande. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, strategisk miljöplanering, lokal utveckling, statistik, mark- och exploateringsverksamhet, köp och försäljning av fastigheter, arrende- och markupplåtelser, tomträttsverksamhet, genomförande av detaljplaner, förvärvsprövningar samt förmedling av kommunala småhustomter. Under året har Trafikverket av ekonomiska skäl beslutat att inte gå vidare med järnvägsutredning för Götalandsbanan, delen Borås Linköping. Kommunen har erbjudit sig att delta i finansieringen av järnvägsutredning. Diskussioner pågick under året med Trafikverket.

11 Under 2010 har ett planprogram för Knallelandsområdet tagits fram, för att få ett helhetsgrepp och en samlad vision över hur området ska utvecklas i framtiden. Planprogrammet har varit på samråd. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge har tagits fram och varit på samråd. Ett planprogram för strandområdet i Sandared pågår. Under året har även ett vattenresursprogram tagits fram och godkänts av Kommunfullmäktige. Arbete med att ta fram en grönområdesplan pågår. Ett projekt angående buller fas 2 pågår. En detaljerad översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön har genomförts. Därutöver har Kommunfullmäktige tagit beslut om att delegera ansvar för prövning av dispens från strandskyddsbestämmelserna till Kommunstyrelsen. Utredningen kring föroreningar i Viskan vid Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna skulle varit färdiga 2010, men fick av länsstyrelsen förlängt slutdatum till våren Detta berodde bl a på att Naturvårdsverkets representant i arbetsgruppen via SGU har haft ytterligare frågor och synpunkter. Utredningen kring oljeföroreningarna vid Alidebergsbadet betalades visserligen av staten 2009, men eftersom Borås valde att 2010 sanera trots att utredningen inte såg någon fara för natur och hälsa, så fick Kommunstyrelsen som markägare stå för kostnaden, vilken blev minst dubbelt så dyr som beräkningarna i utredningen. Vindkraftutredningen färdigställdes i en arbetsgrupp och sändes på bred remiss. Resultatet blev förslag till riktlinjer om grupper av verk, estetisk placering inom grupper, fri siktyta åt något väderstreck, vinst i lokalsamhället och att samordna med andra störningar. Underlaget indikerar att det finns ett fåtal geografiska platser i kommunen utan tydliga intressekonflikter och där möjlig etablering av vindkraftpark kan vara intressant att studera vidare. Medlemskapet i Leader Sjuhärad ideell förening ska leda till utveckling av landsbygdens ekonomi. Leader Sjuhärad stöttade projekt inom landsbygdsutveckling och gav bifall till bl a Hedared ett stilla centrum (turismcheck), Sång och musik i Tosseryd (kulturcheck), Studieresa till Fengefors bruk (kulturcheck Ljungergs Textil Rydboholm mfl) och Kultur i Rydboholm (kulturcheck). Fler projekt med Boråskoppling är bl a Skate & BMX i Viskafors, Destination Viskan, Lokala planer, Guide till närproducerade och miljövänliga produkter, Inventering av Sjuhäradssamlingar och Auktoriserad guideutbildning. Leader Sjuhärad har bl a även drivit egna projekt Nationella fiskeprojektet, Sixten (ungdomssatsning), Turism i Sjuhärad, Checkar (turismcheckar, ungdomscheckar, kulturcheckar, företagscheckar), Lokal utvecklingscheck och Kulturkonferens. Leader Sjuhärad har under året haft 27 medlemmar och täcker lansbygden i 8 kommuner. Medlemskapet i Coompanion Sjuhärad Ekonomisk förening resulterade i att 13 nya ekonomiska före bildades i Sjuhärad och blev registrerade hos Bolagsverket. Runt 1000 personer deltog i informationstillfällen, 180 personer medverkade i utbildningar bl a inom vård och omsorg, sociala företag, kulturentreprenörskap, markandsföring och sälj samt i att skapa och administrera hemsida, 25 grupper blev stöttade och 50 personer fick råd inom ideella föreningar och nätverk. I Borås bildades Reklambyrån Avfyra och tre evenemangsföreningar, samt Destination Viskan ekonomisk förening som är en företagarsamverkan. Framgångscentrum är en organisation som har samarbete med Högskola och idrott och vill skapa verksamhet inom hälsa och friskvård men först söker medel för att utveckla verksamheten. Coompanion Sjuhärad har under året haft totalt 17 medlemsorganisationer och erbjuder professionell information, rådgivning och utbildning till de medborgare som vill gå samman i företagsformen ekonomisk förening eller starta andra liknande företag med kooperativ form. Coompanion Sjuhärad är en viktig budbärare för den sociala ekonomin i Sjuhärad och därmed en viktig part i arbetet med att öka tillväxten i

12 Sjuhäradsbygden. Kommunstyrelsens Medel för lokal utveckling gavs till 40 projekt på sammanlagt 1,8 miljoner kronor, exempelvis till Äspereds hembygdsförening för trädgårdsmöbler, till Viareds fiskevårdsförening för bryggor, till PRO Dalsjöfors för datorer och till Vänga Hembygdsförening för modernisering och isolering av Vänga kvarn. En praktikant som studerar vid Cambridge inom Land Economy har varit behjälplig med att börja utvärdera hur medlen ska få bästa effekt på den lokala utvecklingen. Samhällsplaneringsavdelningen har varit aktiv kring att involvera vuxna invånarnas och ungdomarnas roll i samhällsplaneringen bl a i arbetsgruppen Samlad Kraft. Ett försök att engagera barn och ungdomar i samhällsplaneringen i Rydboholm föll väl ut. Möten med alla kommunens lokala utvecklingsgrupper har arrangerats i Drared och i Sandared. Möte med invånarna i Tosseryd och Frufällan har hållits för engagemang kring områdesstudier. Delaktighet i arbetsgruppen Trygg och Attraktiv stadsdel i projekt Hässleringen inom Urbana utvecklingsarbetet innebar bl a att en medarbetare på Urban City Research på Ax:sonjonsonstiftelsen bjöds in för att få en utomstående experts syn på stadsdelen Hässleholmens struktur. Delprojektet Skrivarverkstad blev inte vad det var tänkt med skrivande ungdomar men datorerna nyttjas av andra skrivintresserade boende i Hässleholmen. Avdelningen säkrar kvaliteten på statistik om kommunen. Kommunens invånarantal var i november preliminärt personer och ökade fram till november månad något mindre än året innan - det blev 735 fler invånare. Invandringsöverskottet var 633 personer och nettot på inrikes flyttningar blev minus 130 personer. Det föddes 220 fler invånare än vad det dog, vilket var ett betydligt större födelseöverskott än samma period året innan. Årets resultat innebär ett överskott på ca 2,7 mnkr. Överskottet beror till stor del av att verksamheten haft vakanta tjänster under året vilket gett minskade personal- och utredningskostnader Verksamhetssamordning Enheten har en kvalitets, uppföljnings- och samordningsroll gentemot kommundelnämnderna och arbetet skall ske i nära samverkan med berörda nämnder. Under verksamhetsåret har arbetet inriktats på ett antal strategiska områden. Verksamhetssamordning har arbetat med att utveckla modeller för uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Uppföljning har skett av de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Borås Stad har deltagit i SKL: s Jämförelseprojekt. Under 2010 har undersökningar genomförts inom Jämförelseprojektet avseende kommunens stöd till föreningslivet samt utvärdering av Kvalitetsnätverk Västkusts arbete. De s.k. NKI- undersökningarna har inte genomförts på grund av att modellen för brukarundersökningar behöver utvecklas och förbättras. Undersökningarna återupptas under De kommundelsövergripande styrgrupperna inom skola/förskola har under året arbetat med strategiska frågor rörande lokalinvesteringar, lokalkapacitet och verksamhet.

13 Reglemente för pensionärsråd har reviderats under året för med anledning av organisationsförändringen. Arbetet med att revidera äldreomsorgsplanen har påbörjats. Planen ska färdigställas under Ett omfattande arbete har lagts ned under 2010 för att organisera Närvård Södra Älvsborg. Arbetet avser nya former för samverkan mellan regionen och kommunerna. Borås Stad kommer att vara ett närvårdsområde. Borås Stad antog i december 2010 den nationella planen för e- hälsa vilket innebär att samarbete inom sjukvårdens it etableras med VG regionen och övriga 48 kommuner inom regionen. Avdelningen kommer i och med organisationsförändringen att få ett nytt uppdrag från Arbetet kommer att inriktas mot strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för Borås Stad. Flera medarbetare har fått utbildning i processarbete genom Sex Sigma- metoden. Årets resultat innebär ett överskott på ca 586 tkr vilket beror på att alla brukarundersökningar som planerats inte genomförts. Information och marknadsföring Kommunstyrelsen ska leda, utveckla och samordna kommunens informationsverksamhet och marknadsföring. Informationsavdelningen på Stadskansliet biträder Kommunstyrelsen i denna funktion. För den interna kommunikationen används bland annat personaltidningen Saxen och intranätet, och för den externa kommunikationen hushållstidningen Såklart Borås, annonser, webbplatsen, sociala medier, infartsskyltning med mera. Marknadsföringen följer den strategiska planen och ska tydliggöra bilden av Borås Stad hos boråsaren och omvärlden så att konkurrenskraften och varumärket Borås Stad stärks. Informationsavdelningen har som mål att tidigt komma in i processer för att hantera kommunikationsfrågor som information, marknadsföring och PR. Under året har man vid flera tillfällen stöttat kommunens verksamheter, t ex vid omorganisationen där avdelningen dels hade en rådgivande roll i informationsfrågor, dels genomförde stora informationsinsatser, som temanummer av tidningarna, annonser, förändrad struktur av den interna och externa webben, och en särskild del av intranätet som samlade all information om omorganisationen. Borås Stads närvaro i medierna har stärkts genom pressmeddelanden och insändarsvar som avdelningen arbetat med. Under 2010 infördes den nya grafiska profilen efter beslut i Kommunfullmäktige i maj. Fokus under året har legat på att implementera den i organisationen. Borås Stad genom Informationsavdelningen blev under året mycket uppmärksammade för vårt arbete med sociala medier. Vi är efterfrågade som inspiratörer, experter och föreläsare och är nu nominerade till Götapriset (Kvalitetsmässan).Förutom att separata sociala kanaler ger möjlighet till en utökad dialog och snabb service gentemot medborgarna, har också den nya webbplatsen blivit mer kommunikativ. Den nya boras.se lanserades i mars. Webbplatsen arbetades om från grunden och strukturen utgår nu från medborgarnas behov. Genom detta arbete steg webbplatsens tillgänglighet från 75

14 procent till 98 procent. Webbplatsen når nu också upp till de krav som statliga Centrum för lättläst ställer och blev under 2010 certifierad som lättläst. Informationsavdelningen har fortsatt arbetet med att stärka varumärket Borås Stad. Under 2010 har avdelningen arbetat med att ta fram profilprodukter för Borås Stad och inledde ett arbete med att ta fram nytt presentationsmaterial om Borås Stad. Avdelningen har ett uppdrag att årligen göra en sammanfattning av kommunens verksamhet för medborgarna i Borås Stad. Det hände 2009 togs fram i början av året och distribuerades till invånarna i Borås. Personaltidningen Saxen och hushållstidningen Såklart Borås omarbetades helt och fick nytt utseende och struktur. Klart Borås fick också ett nytt namn, Såklart Borås. Saxen kom ut med fyra nummer och Såklart Borås ökade från två till tre nummer. Det sista numret av respektive tidning hade omorganisationen som tema. Informationsavdelningen har bedrivit ett kontinuerligt klarspråksarbete och under året började förberedelserna med att ta fram en ny klarspråks- och skrivhandbok. Avdelningen har också tagit stor del i det arbete som pågår med att omforma kommunens olika styrdokument, vad gäller struktur, terminologi och språk. Undersökningen av hur kommunens information når invånarna, som påbörjades 2009, fortsatte under året genom en kvantitativ studie. Resultatet av de båda undersökningarna ligger till grund för hur vi i fortsättningen för ut information till Borås invånare. Under 2010 har Borås Stad haft samarbetsavtal angående marknadsföring med IF Elfsborg, Borås Hockey och Borås Basket. Syftet med kommunens köp av reklamplats är att marknadsföra kommunen. Årets resultat ligger i nivå med budget. Administrativ service (juridik) Två jurister och en assistent ger kommunens förvaltningar och vissa kommunala bolag juridisk service. Frågorna är av såväl förvaltnings- som civilrättslig natur. Servicen består även av utbildningsinsatser och administrativt stöd åt Valnämnden. Under verksamhetsåret har de juridiska frågorna varit av liknande karaktär som tidigare år. Verksamheten redovisar ett resultat på -118 tkr beroende på utökning av personalen. Personaladministration Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som särskilt ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Företagshälsovården arbetar utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa och utifrån en helhetssyn lämna förslag till åtgärder och

15 aktivt medverka till att förslagen genomförs. Kostnaden för företagshälsovård debiteras respektive nämnd. Previa är vår företagshälsovårdsleverantör för avtalsperioden med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet i ytterligare 12 månader. Övrig gemensam verksamhet Föreningsarkivet i Borås Föreningsarkivet i Borås är en samorganisation mellan det aktiva föreningslivet och Borås stad. Organisationens syfte är att samla in och betryggande förvara föreningarnas arkivhandlingar. Verksamheten bedrives under stadsarkivariens ledning av personal som anställts med bidrag från arbetsförmedlingen. Kommunens bidrag på 600 tkr har använts dels för att täcka upp skillnaden mellan faktiska lönekostnader och arbetsförmedlingens bidrag, dels för sammanträdesersättningar och löpande driftutgifter. Stöd till vetenskapliga verk Kommunstyrelsen stöder Borås Nämndemannaförening med ett årligt anslag. Vidare budgeteras kommunens insats för firandet av nationaldagen. Beslut om bidrag till tryckning av vetenskapliga verk är delegerat till Stadsarkivariern. Borås Nämndemannaförening har, efter ansökan, erhållit ett bidrag på kr efter särskilt beslut. Till firandet av nationaldagen har utbetalats kr till Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås. Nämnd- och styrelseverksamhet Här redovisas både kostnader för Kommunstyrelsens politiska verksamhet, fem heltidsarvoderade kommunalråd, årsarvoderade gruppledare i Kommunstyrelsen (för de partier som är representerade i Kommunstyrelsen men som inte har någon kommunalrådspost), sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst till ledamöterna i Kommunstyrelsen samt kostnader för materiel och tjänster direkt förknippade med den politiska verksamheten och administrativa kostnader för Kommunstyrelsen som inte är direkt hänförbara till "politisk" verksamhet ( kontorsarbeten, tryck, bindning, telefon, post, datakommunikation, annonser). Delar av Sekretariatets personal (Kommunsekreterare och kommunalrådens sekreterare) budgeteras här. Likaså det administrativa stödet till partierna i form av två Blocksekreterare. Prenumeration på tidningen Dagens Samhälle till ett stort antal förtroendevalda. Årets resultat innebär ett överskott på cirka 50 tkr.

16 Markförsörjning Verksamheten omfattar köp och försäljning av mark och fastigheter för kommande samhällsutbyggnad samt kapitalkostnader. Vidare ingår intäkter för arrendeupplåtelser för parkeringsmark, jordbruksfastigheter m m. Kostnaderna uppgår till 19,3 mnkr. Av kostnaderna uppgår kapitalkostnaderna till 11,1 mnkr. 6,0 mnkr är kostnader för oljesanering av förorenad mark vid Alideberg. Vid saneringsarbetet framkom att det förorenade oljeområdets spridning var betydligt större och djupare än vad den geologiska undersökningen visade. I kostnaden ingår även 550 tkr i ersättning enligt en förlikning till HSB Göta för att kommunen felaktigt förelagt HSB Göta att utföra saneringsarbete på vissa fastigheter. Intäkter från arrendeupplåtelser, inklusive interna markhyror från Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Lokalförsörjningskontoret och Gatukontoret uppgår till 19,9 mnkr. Beloppen ligger i stort oförändrade från föregående år. Försäljning av fastigheter Under 2010 har inkomsterna från fastighetsförsäljningar/ersättningar uppgått till totalt 55,4 mnkr. Bland försäljningarna kan noteras: Tomträttsfastigheter småhus (92 st) Hugin 1 o 10 Kolibrin 2 o 5-7 Brämhults-Kärra (16 småhustomter) kr kr kr kr Inköp av fastigheter Under 2010 köptes fastigheter för 37,9 mnkr. I summan ingår fastighetsbildnings- och lagfartskostnader. Bland köpen kan noteras: Järnvägen 5:2 Vänga 10:1 (Vänga mosse) Silverpoppeln 5 o 6 Viared 8:118 (blivande industrimark) kr kr kr kr Årets resultat innebär ett underskott på ca 5 mkr vilket härrör sig till oljesaneringen på Alideberg. Miljö- och hälsoskydd Miljöstrategiskt arbete Verksamheten syftar till att, genom strategiska beslut, stärka Borås profil i riktning av hållbar kommun i tillväxt. Miljömål och energi- och klimatplan är viktiga delar i detta arbete, liksom transporter och resande. I maj tillträdde både en miljöstrateg samt en miljöinformatör och arbetet med stadens miljömål kunde nu ta ny fart. Under hösten genomfördes en intern utvärdering av miljömålen och arbetet med förutsättningarna för ett nytt miljöprogram startades. Arbetet med miljöföreläsningar har fortgått under året och aktiviteter har genomförts både internt och externt. Miljöstrategen har

17 framförallt fokuserat på det interna arbetet, förvaltningarna och de kommunala bolagen; medan miljöinformatören riktat sig mera externt. Ett förslag till Energi & Klimatplan för åren har utarbetats. Planen har inte skickats ut på remiss ännu då vi under hösten även startat arbetet med att ta fram en energieffektiviseringsstrategi enligt de krav som Energimyndigheten fastställt. Dessa två dokument skulle med fördel kunna samordnas, därav dröjsmålet med energi- och klimatplanen. Det finns även en möjlighet att utveckla dokumenten vidare genom arbetet med Stadens miljöprogram som skall ske under 2011; samordning av dokumenten innebär färre styrdokument vilket kan vara önskvärt. Borås Stad är fortsatt engagerad i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Borås är aktiva i två grupper, Storstadsklustret och Västra Götalandsklustret. Under året har vi deltagit i seminarier och utbildningar inom energi- och miljöområdet samt utbytt erfarenheter med övriga deltagande kommuner. Kommunrevisionen undersökte resor med egen bil i tjänsten vilket föranledde en vidare studie över hur förvaltningarna använder denna lösning i sin dagliga verksamhet. Borås kan sannolikt spara både miljö och pengar genom att ytterligare utveckla transportlösningarna för förvaltningarna. Stöd till Djursjukhus Blå Stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva jourverksamhet. Totalförsvar och samhällsskydd Kommunerna har genom den från 1 juli 1995 gällande lagen om civilt försvar fått ett utvidgat ansvar för dessa frågor. Kommunerna skall vidta alla de beredskapsförberedelser som behövs för deras verksamheter under höjd beredskap. Häri ingår bl a att upprätta en rad planer, svara för utrymning och inkvartering, tillhandahållande av skyddsrum, andningsskydd, upprättande och utbildning av hemskyddsorganisation samt omhändertagande av civilförsvarsmaterial av olika slag. Kommunen har också ett ansvar för att samverkan kommer till stånd mellan olika myndigheter, organisationer och företag och att beredskapsförberedelserna får en enhetlig inriktning. Kommunstyrelsen köper planerings- och utbildningstjänster av Räddningstjänstförbundet. Kommunstyrelsen stödjer det lokala hemvärnet via ett bidrag avsett för hyror och andra kostnader för hemvärnets lokaler. Statsbidrag till verksamheten Civilförsvar uppgick till tkr. Bidraget till hemvärnets lokalkostnader uppgick till 209 tkr. Näringsliv I verksamheten ingår utbyggnad av industriområden och försäljning av industrimark. Syftet med verksamheten är att främja näringsliv och industri genom att tillhandahålla mark för olika typer av etableringar. Kommunen upplåter allmän platsmark för kiosker och reklampelare. Avgift utgår enligt en av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

18 Intäkterna för tomträttsupplåtelser av industrimark uppgick till tkr. För närvarandet finns 23 tomträttsavtal för industri tecknade. Avgäldsräntan varierar mellan 4%-6% av taxeringsvärdet på marken. De interna kapitalkostnaderna för industrimarksinnehavet uppgick till 245 tkr. Intäkterna för markupplåtelser för kiosker och reklampelare uppgick till 385 tkr Årets resultat ligger i nivå med budget. Bostäder Verksamheten omfattar upplåtelse av mark för bostadsändamål och fritidsbebyggelse. Intäkterna uppgick till 11,9 mnkr och utgörs av tomträttsavgälder för helårs- och fritidstomter samt arrenden för fritidstomter. Kapitalkostnader belastade verksamheten med 1,8 mnkr. Under året har 92 tomträtter för småhus sålts vilket på sikt, trots höjda tomträttsavgälder, kommer att innebära minskade intäkter. Kommunens exploateringsverksamhet för bostäder har i huvudsak avsett utbyggnad av småhusområdet Hovalida. Kostnaden för utbyggnaden har under 2010 uppgått till 600 tkr. Jämförelse av bostadsbyggandet (privata och kommunala exploateringar) 2009 och 2010: Bedömning Utfall Bedömning Utfall Flerbostadshus Småhus Summa Antalet påbörjade bostäder ökade återigen efter ett markant mellanår Bostadsbyggandet var 1993 (435), 1994 (47), 1995 (43), 1996 (31), 1997 (30), 1998 (23), 1999 (26), 2000 (69), 2001 (23), 2002 (41), 2003 (67), 2004 (133), 2005 (210), 2006 (225), 2007 (197), 2008 (304), 2009 (65) och 2010 (208). Årets resultat redovisar ett överskott på ca 1,5 mkr beroende på omskrivningar av arrenden och tomträtter som gett högre avgifter och därmed större intäkter i kombination med något försiktig budgetering. Barnomsorg Ett medel för att nå en ökad måluppfyllelse inom förskola och skola är en välutbildad personal. Målet är att höja kompetensen bland de anställda. 15 barnskötare har under året deltagit i valideringsutbildning till förskollärare. Högskolan i Borås genomför utbildningen. 12 anställda har påbörjat valideringsutbildning till barnskötare. Vuxenutbildningen i Borås Stad genomför valideringen. Ca 50 förskollärare, barnskötare och pedagogiska ledare har deltagit i Förskolelyftet. Fortbildningen inriktar sig mot att pedagogiskt stödja och stimulera barns språkliga och matematiska utveckling samt uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet

19 Årets resultat innebär ett överskott på 268,0 beroende på färre anmälda till förskolelyftet än beräknat Grundskola För att kunna hålla en hög kvalitet inom skola och förskola behövs en väl utbildad personal. Målet är att successivt öka kompetensen bland de anställda. Ett medel för att nå en ökad måluppfyllelse inom förskola och skola är en välutbildad personal. Målet är att höja kompetensen bland de anställda. Borås Stad har deltagit i Lärarlyftet, som är en kompetensutveckling för lärare från förskoleklass till vuxenutbildning. Sammanlagt har ca 130 lärare deltagit i Lärarlyftet. Medel har sökts från Statens Kulturråd för projektet Skapande skola och insatser har genomförts på skolorna. Projektet syftar till att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i årskurs 4-9 i grundskolan. Årets resultat innebär ett överskott på 1180,0 beroende på att lönekostnaderna för lärarlyftet blivit lägre än beräknat. Vård och omsorg Gemensam ÄO-verksamhet Bland personalen inom handikappomsorgen är andelen anställda med yrkesutbildning på gymnasienivå låg. För att kunna ha en hög kvalitet inom äldre- och handikappomsorgen behövs en väl utbildad personal. Målet är att successivt öka andelen vårdpersonal med yrkesutbildning inom kommunen. För att driva det kommungemensamma arbetet med äldreomsorgsfrågor finns en utvecklingstjänst på verksamhetssamordning. Tjänsten har finansierats med statliga stimulansmedel. Några av utvecklingsledarens ansvarsområden har varit kvalitetssäkring av aktiviteter som startats inom ramen för Kompetensstegen samt ansvar för Projekt Attraktiv äldre och handikappomsorg. Inom ramen för projekt Attraktiv Äldre och Handikappomsorgen har EU - medel beviljats för utbyte av kunskap och erfarenheter med Tyskland. Fortsatt internationellt arbete har därmed pågått under året. Efter ansökan till Internationella programkontoret genomfördes en utbytesresa till Berlin med 8 pers i samverkan mellan ungdomsgymnasiet, vuxengymnasiet och äldreomsorgen. För att kunna ha en hög kvalitet inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet behövs en väl utbildad personal. Inom handikappomsorgen är andelen anställda med yrkesutbildning på gymnasienivå låg. Målet är att successivt öka andelen vårdpersonal med yrkesutbildning inom kommunen. Validering av 28 anställda till omvårdnadspersonal samt individuella studier har genomförts under året. I valideringsbildningen har innehållet bland annat inriktats mot att öka grundkompetensen inom demensvården. Rutiner för Lex Sarah samt fel och brister har tagits fram. Samtliga Lex Sarah anmälningar för Borås Stads äldreomsorg, 35 stycken, har behandlats inom ramen för utvecklingsledarfunktionen.

20 Borås Stad har tilldelats 5,6 miljoner kronor i stimulansmedel för äldre. Medlen får även användas Utvecklingsarbete bedrivs inom områdena rehabilitering, kost/nutrition, läkemedelsgenomgångar, demens, förebyggande arbete, samverkan samt socialt innehåll. Flera projekt - bl a hemrehabilitering, demensteamet och trygghetsplatserna som avslutats under 2010 har införlivats i ordinarie verksamhet.som resultat av projekt inom kvalitet och socialt innehåll har TÖS- tjänsten, Tillsyn Över Sociala omsorgerna inrättats från Socialtjänstlagens bestämmelser avseende anhörigstöd skärptes Stödet ska riktas till alla områden inom Socialtjänsten och även till LSS verksamheten. Centrala stimulansmedel har utgått på grund av de ändrade bestämmelserna i socialtjänstlagen. Arbetet har i huvudsak handlat om att få med målgrupper utöver äldre i detta arbete. Projektledarskapet delas mellan äldreomsorg och Individ och familjeomsorgen, IFO. Kartläggning har skett av befintligt anhörigstöd, temadagar har anordnats, riktlinjer har utarbetats och modeller har utvecklats. Rekreationsresor för anhöriga har genomförts under året. I april 2008 infördes förenklad biståndshandläggning inom Borås Stads hemtjänst. Syftet var att skapa större inflytande för den enskilde äldre och att samtidigt minska kommunens administration. Förenklad handläggning innebär att personer över 70 år gör en egen bedömning av sitt individuella behov, med socialtjänstlagen som grund. Förenklad biståndshandläggning tillämpas för ansökningar till särskilt boende för personer 90 år och äldre. Ca 50 % av alla beslut i ovanstående ärenden tas nu inom förenklad biståndshandläggning. Uppföljning visar att brukarna upplever att de har fått större inflytande över sina insatser och att äldreomsorgen är lättillgänglig. Hemtjänstval infördes 1 september 2009 i enlighet med den nya lagen Lag om Valfrihetssystem, LOV. Valet omfattar hemtjänstens service och omvårdnad samt möjlighet till delegeringar från kommunens hemsjukvård. Hemtjänstvalet gäller personer från 65 års ålder. Utförarna presenteras i en informationsmapp. Vid årsskiftet fanns nio externa utförare aktiva och 140 brukare hade valt någon av dem. Möjlighet att välja finns i alla kommundelar både för service och omvårdnad. De externa utförarna erbjuder mångfald i språk- och kulturkunskap. Samtliga har någon form av kompletterande verksamhet, t ex hushållsnära tjänster, liknande verksamhet i andra kommuner eller är etablerade som personlig assistansföretag. De flesta är småföretag som drivs av kvinnor. Borås Stad har erhållit 2 miljoner kronor i stimulansmedel att disponera till och med halvårsskiftet ÄldreVäst/FOU Sjuhärad Borås Stads i deltar i FoU Sjuhärad välfärd. Kostnaden för deltagande är 13 kronor/invånare/år. Avtalet löper tillsvidare och en utvärdering ska ske efter 2 år. FoU Sjuhärad Välfärd bedriver forskning och utveckling inom målgruppsområdena: äldre, funktionshindrade, människor med beroendeproblematik, barn och unga, familjer i utsatta livssituationer samt socialekonomiskt utsatta grupper.

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagen av Kommunfullmäktige i

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Årsredovisning. Entreprenörsregionen

Årsredovisning. Entreprenörsregionen Årsredovisning Entreprenörsregionen 2013 2014-01-08 Verksamhetsberättelse 2013 för samverkan i Entreprenörsregionen samt Förvaltningsberättelse 2013 för Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening. Samverkanskommunerna

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer