Energianalys. Nyhammars Bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianalys. Nyhammars Bruk"

Transkript

1 Energianalys Nyhammars Bruk Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare Anette Valfridsson och energi & klimatrådgivare Arne Adolfsson. Även Ulf Augustsson Anders Lundberg har varit delaktig och bidragit med viktig information.

2 Sammanfattning Rapporten visar i första hand hur elanvändningen är fördelad mellan olika processer på Nyhammars bruk. Syftet med kartläggningen att effektivisera energianvändningen och därmed minimera energikostnaderna. I energikartläggningen ingår energibesiktning, analyser av tidigare elförbrukning, mätningar på utvalda delar av anläggningen samt en skriftlig sammanställning med rekommenderade effektiviseringsförslag. Alla data i denna rapport omfattar år 2008 om inget annat anges. Intrycket är ett väl fungerande företag med engagemang i både för både miljö och energifrågor. Den totala energianvändningen år 2008 uppgick till 2225 MWh varav 817,4 MWh el och 1 407,6 MWh fjärrvärme. Möjlig energieffektivisering Installera värmeåtervinning på ventilationen, stora mängder varmluft ventileras ut utan att man återvinner någon värme i frånluften. Ett rimligt antagande är att det går minska fjärrvärmeanvändningen 150 MWh/år. Gör ett försök att stänga av ventilationen helt i monteringshallen och se om det påverkar inomhusklimatet. Lokalen är stor och rymlig, det förekommer heller inga processer som förorenar luften. Ventilation verkar överflödigt. Besparingspotentialen blir 42 MWh el samt ca 50 MWh fjärrvärme. Se över innanfönster, takisoleringen samt portar i monteringsbyggnaden. Det åtgår 218 kwh/m 2 fjärrvärme per år vilket är en relativt hög förbrukning. Se över innanfönster, takisoleringen samt portar i plåtverkstaden Det åtgår 297 kwh/m 2 år för att värma plåtverkstaden vilket är en hög förbrukning. Notera att fjärrvärmeanvändningen i byggnaderna är hög under maj, juni, juli och augusti då den normalt borde vara nära noll. Kontrollera om det finns onödiga läckage av debiterbart fjärrvärmevatten genom styrventiler för värmen. Belysningen i monteringen är dålig, byt ut gamla lysrörsarmaturer i monteringen till keramiska metallhalogenlampor. Installerad effekt skulle då sänkas från nuvarande 14 kw till 8,4 kw och energianvändningen minska från 20 MWh/år till 16,8 MWh/år, det vill säga, ca 3,2 MWh/år samt att belysningen blir bättre. Genom att täta tryckluftsläckage minskas energianvändningen upptill 60 MWh beroende på hur bra man lyckas. 2

3 Innehåll Sammanfattning... 2 Nyhammars Bruk... 4 Inledning... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Avgränsningar... 5 Allmänt om företaget... 6 Energitillförsel... 6 Byggnader... 7 Plåtverkstan... 7 Fjärrvärmeförbrukning... 7 Elförbrukning... 8 Energibalans... 8 Byggnadstomme... 9 Ventilation... 9 Glödgning... 9 Tryckluft Monteringen Fjärrvärmeförbrukning Elförbrukning Energibalans Byggnadstomme Ventilation Belysning Åtgärd: Byt ut belysningen i montering Parkering Kontor Elförbrukning Energibalans Ventilation Belysning Måleri Mätning vid Nyhammars Bruk

4 Nyhammars Bruk Inledning Sverige har haft ett lågt elpris under många år, vilket har bidragit till att el används även till icke elspecifika processer där andra billigare och mer uthålliga energikällor är möjliga. Den största skillnaden mellan industrier i Sverige och på kontinenten är att värmningsprocesser sker med el och på kontinenten direkt med bränslen tex naturgas eller olja. Ett mer enhetligt elpris i hela Europa leder till ett ökat pris i Sverige. Resultatet blir att svenska företag får svårt att konkurrera mot utländska företag vars elförbrukning är betydligt lägre. För att behålla en bra konkurrenssituation måste svenska företag sänka sin elförbrukning. En annan anledning till att effektivisera och därigenom minska elanvändningen är de hotande miljöproblemen, framförallt utsläpp av koldioxid. Ur ett europeiskt perspektiv är kolkondens den kraftproduktion som ökar eller minskar när efterfrågan på el förändras. Varje kwh el genererar i ett sådant kraftverk ett utsläpp på 1 kg CO 2. Sveriges elproduktion kommer främst från vattenkraft och kärnkraft, vilka inte orsakar några utsläpp av koldioxid. Miljön skulle därför gynnas om Sverige minskar sin elanvändning och istället exporterar el till kontinenten och därigenom minskar utnyttjandet av kolkondenskraftverk. I likhet med övriga landet sker en betydande del av energianvändningen i Dalarna och Gävleborg inom företagen. Flera studier och projekt visar på betydande potentialer för energieffektivisering. Som ett led i detta startar det två-åriga pilotprojekt SMEEFFEN (Small Medium Enterprise Efficiency Energy). Projektet som finansieras av Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna syftar till att hjälpa företag i region Gävleborg Dalarna att använda energin effektivare. Dessa regionala aktörer vill initiera en positiv process i energieffektivisering och uppmuntra små och medelstora företag att energieffektivisera. Aktiviteterna i aktuellt projekt skall främst konkretisera och intensifiera insatserna för energieffektivt företagande i regionen. Fokus ligger främst på tjänsteföretag men den breda informationsinsatsen riktar sig till alla typer av företagare. Projektet ska medföra en väsentligt ökad satsning på energieffektivisering. Därigenom stärks regionens företagare och förutsättningar ges för ökad ekonomisk tillväxt. Syfte Syftet med detta arbete är att kartlägga företagets energianvändning Målsättningen är att främja förutsättningarna att optimera energianvändningen och därigenom minska energikostnaderna. Metod I ett första steg har den totala energianvändningen på företaget studerats. En genomgång av energistatistik visade hur mycket elenergi och olika bränslen som används i företaget Därefter genomfördes mätningar med strömtång samt datainsamling i syfte att få grepp om hur effekterna är fördelade på de olika processerna. Drifttiderna fås dels genom mätningarna dels genom samtal med driftspersonal. Energianvändningen för de olika processerna, räknas ut och presenteras i tabellerna 3 och 4. 4

5 Strömtång med loggningsfunktion Strömtänger med loggningsfunktion mäter och loggar strömmen över tiden se figur nedan. Med hjälp av förenklade modeller av kurvor har numerisk integration tillämpats och därmed har effekten och energin bestämts. Mätningen har pågått ca en vecka så att mätvärden över både vardagar och helgen kommit med. Analys Därefter gjordes en analys av mätningarna, i samarbete med Ulf Augustsson, Anders Lundberg och energirådgivare Arne Adolfsson, Ludvika kommun, för att hitta åtgärdsförslag vad gäller reducering av energiförbrukningen samt besparingspotentialer för varje åtgärdsförslag. Ytterligare referenser som utnyttjats för att få fram energibesparande åtgärder var den förda statistiken som finns på företaget Avgränsningar Energikartläggningen omfattar energianvändningen vid de olika enheterna. För att dela upp energianvändningen på de olika enheterna har antingen märkskyltar eller, som i de flesta fall, medeleffektvärdet under mätperioden använts. Information angående drifttider har delvis hämtats från teknisk personal. Dessa uppgifter används okontrollerade i rapporten. Energibalansen i rapporten ger en approximativ fördelning av energianvändningen över året. Risker finns att någon enhet, under mätperioden, har utnyttjat mer eller mindre effekt än vad som är normalt under året. Hänsyn har ej tagits till eventuella synergieffekter varför varje åtgärdsförslag ska ses var för sig. 5

6 Allmänt om företaget Sedan mitten av 1920-talet har Nyhammars Bruk utfört legoarbeten vid sidan av tillverkningen av sin specialitet vilket är kvarnar för malning av mineraler och andra anrikningsmaskiner Tabell 1: Kontakter Företag: Nyhammars bruk Adress: Kvarnhedsvägen NYHAMMAR Tel: Fax: Telefon: +46(0) Fax: +46(0) E-post: Kontaktperson på företaget: Ulf Augustsson +46(0) Datum för analys: Energianalytiker: Peter Karlsson, Energitillförsel Energiformerna på företaget är el och fjärrvärme. Övergick från olja till fjärrvärme för två år sedan vilket minskade kostnaderna för uppvärmningen betydligt Den totala energitillförseln år 2007 var 2152 MWh fördelat enligt tabellen nedan. Tabell 2 Fördelning av energitillförsel Elenergi 817,4 MWh Fjärrvärme 1 407,6 MWh 6

7 Byggnader Företaget innefattar i huvudsak tre byggnader. I rapporten har energianvändningen delats upp på plåtverkstan, monteringen, kontorsbyggnad samt parkering. Notera att fjärrvärmeanvändningen i byggnaderna är för hög under maj, juni, juli och augusti då den normalt borde vara nära noll. Kontrollera om det finns onödiga läckage av debiterbart fjärrvärmevatten genom styrventiler för värmen. Plåtverkstan Byggnaden har en yta på 3240 m 2. Fjärrvärmeförbrukning Uppvärmning sker med fjärrvärme via ett vattenburet system. Det åtgår 961MWh fjärrvärme per år vilket ger nyckeltalet 297 kwh/m 2 år för att värma byggnaden. Fördelningen per månad kan ses i tabell 1 nedan. Detta får anses vara en hög förbrukning.. Diagram 1 Månatlig värmeanvändning i plåtverkstan vid Nyhammars bruk Plåtverkstad 2008 Värmeanvändning 961 MWh ,4 153, ,1 117,3 136,4 Energi [MWh] ,2 81, ,7 41, ,8 8,1 4,3 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 7

8 Elförbrukning Diagram 2. Månatlig elanvändning i monteringen vid Nyhammars bruk. Plåtverkstad 2008 Elanvändning 677 MWh Energi [MWh] Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Energibalans Energianvändningen i plåtverkstan består till största delen av tryckluft och produktionsprocesser. Under posten övrigt datorer, värmeskåp samt eventuell annan mindre energikrävande utrustning. Diagram 3. Fördelning av energianvändningen i monteringen 8

9 Byggnadstomme Vi har inga uppgifter om klimatskalets prestanda. Fjärrvärmeanvändningen i plåtverkstan är hög vilket bör föranleda att undersöka framförallt takisolering. Termograferingsbilder visar att framförallt portarna läcker värme men även att fikarummet har en del brister i klimatskalet se termobilder. Det är svårt att termografera ett tak när det är mycket belysning tänd, den bidrar med en massa strålning. Vi tittade ändå med värmekamera i taket och det verkade som att stålbalkarna i taket leder in kyla. Åtgärdsförslag 1: Kontrollera takisoleringen Om det visar sig att det är dåligt med isolering är det lönsamt att åtgärda detta. Om det finns utrymme ovanpå innertaket är det alltid enklast att lägga isolering där. I annat fall bör man undersöka möjligheten att isolera från insidan, i detta fall begränsas tjockleken på isoleringen av konstruktionen i lokalen. Besparingspotential: Svårbedömt, då vi inte vet nuvarande konstruktion men om vi tar ett troligt exempel: Ett låglutande tak 3250 m 2 av plåt, trä och papp med 5 cm isolering som tilläggsisoleras med 12 cm mineralull minskar värmebehovet med ca MWh/år. Åtgärdsförslag 2: Tätning av portar Se över portarna och se vad som bör göras. Besparingspotential: Svårbedömd men ej försumbar. Ventilation Ventilationen i plåtverkstan är tidstyrd och är igång under arbetstid enligt mätningar som gjordes i oktober se Bilaga 9. Elenergianvändning för ventilation i plåtverkstan är 37 MWh. Värmeåtervinning saknas. En orsak till att det åtgår mycket fjärrvärme till uppvärmningen kan vara att stora mängder varmluft ventileras ut utan att man återvinner någon värme i frånluften. Ett rimligt antagande är att det går åt 200 MWh fjärrvärme för att värma ventilationsluften. (Grundkrav för ventilation är 0,35 l/s m 2 plus 7 l/s och person) Åtgärdsförslag: Koppla värmeåtervinning till ventilationen. Vilken typ av värmeåtervinning beror på hur ventilationssystemet är konstruerat. Är det långt mellan kanalerna eller det är mycket föroreningar i inomhusluften passar det med ett vätskebatteri som återvinner ca 40 % av värmen i frånluften. Med en roterande värmeväxlare kan man återvinna ca 70 % av den värme som man i dag släpper ut men det kräver att konstruktionen tillåter det. Det finns även en del andra möjligheter som tex plattvärmeväxlare som återvinner ca 60% Besparingspotential: Ca 140 MWh med en roterande värmeväxlare och ca 80 MWh med ett vätskebatteri. Glödgning Glödgning sker ca en gång per månad vid varje tillfälle åtgår ca 8 MWh elenergi. Mätning är utförd på en glödgningsprocess som startade klocka 15:00 den 31/10. Ugnarna hade slagits på 9

10 några timmar tidigare varför ca 100 kwh kommer till. Glödgningen slutade klockan 18:00 men någonting är fortfarande på fram till klockan 02:30 natten till söndag. Dras detta bort åtgår det ca 7600 kwh till en glödgningsprocess. Se Bilaga 12 Åtgärdsförslag: Konvertera till gas vid glödgning Förvärm stålet med hjälp av fjärrvärme. Byt energikälla från el till gas vid glödgningsprocessen (detta är för att utnyttja värmen direkt i stället för att gå via el för att skapa värme till glödningen). Företaget Finnheat har lösningar på detta koncept. Besparingspotential: Konverteringen förutsätter att energipriset skiljer så mycket så att åtgärden blir lönsam. Tryckluft Eleffektuttaget under mätperioden för kompressorerna var i avlastat läge 33 kw och i pålastat 75 kw se bilaga 10. Total energianvändning för tryckluften är ca 195 MWh/år varav 60 MWh åtgår för att täcka läckaget. Värmen från kompressorerna blåser direkt ut till lokalerna och bidrar till uppvärmningen. Åtgärdsförslag: Åtgärda tryckluftsläckage Kontrollera läckaget i tryckluftssystemet se bilaga 11. Läckaget gör att det åtgår ca 60 MWh el i onödan för att hålla tryck i systemet. Skapa rutiner för att regelbundet kontrollera läckage i tryckluftsystemet. Besparingspotential: Ca 60 MWh om man lyckas täta allt. Monteringen Byggnaden har en yta på 1625 m 2. Fjärrvärmeförbrukning Uppvärmning sker med fjärrvärme via ett vattenburet system. Det åtgår 353,7 MWh fjärrvärme per år vilket ger nyckeltalet 218 kwh/m 2 år för att värma byggnaden. Fördelningen per månad kan ses i diagram 4 nedan. Detta får anses vara en ganska hög förbrukning. En förklaring kan vara att innanfönster saknas på några ställen, takisoleringen är enligt uppgift dålig samt att portarna släpper ut en del värme se termograferingsbilder. En annan trolig förklaring är att stora mängder varm luft ventilleras bort och ersätts av kalluft. Notera att värmeanvändningen är hög under maj, juni, juli och augusti då den normalt borde vara nära noll. 10

11 Diagram 4. Månatlig värmeanvändning i monteringen vid Nyhammars bruk Montering 2008 Värmeanvändning 353,7 MWh , ,7 43,1 41,6 40 Energi [MWh] ,6 20,1 24,2 28,6 13,9 10 9,4 5,7 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 11

12 Elförbrukning Diagram 5. Månatlig elanvändning i monteringen vid Nyhammars bruk Montering 2008 Elanvändning 79,6 MWh ,1 8,3 Energi [MWh] ,1 7,6 6,8 5,3 4,5 6,2 7,1 6,1 5,4 6, Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Energibalans Energianvändningen i monteringen består till största delen av ventilation och belysning. Under posten övrigt finns en ugn som antas vara i drift 2 till 3 timmar per vecka samt eventuell annan mindre energikrävande utrustning. Diagram 6. Fördelning av energianvändningen i monteringen Monteringen Energi [MWh] 20 Ventilation Belysning Aerotemprar Övrigt 10 7,6 12

13 Byggnadstomme Enligt uppgift är isoleringen på taket dålig. Det gick inte att hitta några exakta uppgifter. Åtgärdsförslag: Tilläggsisolera taket Ex: Om man antar att det i nuläget ligger cm spån och tilläggsisolerar med 45 cm lösull minskar den årliga värmeenergianvändningen med ca 90 MWh. OBS. Exemplet är till för att ge en uppfattning om minskad fjärrvärmeanvändning. Ventilation Ventilationen i monteringen är enligt uppgift avstängd under vissa perioder på året, mätningen visar dock att den är på både nätter och helger under resten av tiden se Bilaga 2. Utifrån energianvändningen antas ventilationen vara igång halva året. Effekten på denna ventilation är nästan lika stor som i plåtverkstan som är dubbelt så stor. En orsak till att det åtgår mycket fjärrvärme till uppvärmningen kan vara att stora mängder varmluft ventileras ut och ersätts med kall uteluft. Ett rimligt antagande är att det går åt 100 MWh fjärrvärme för att värma ut den luften som byts via ventilationen. Åtgärdsförslag 1: Stäng av ventilationen Lokalen är stor och rymlig, det förekommer heller inga processer som förorenar luften. Ventilation verkar överflödigt. Gör ett försök att stänga av ventilationen helt och se om det påverkar inomhusklimatet Besparingspotential: Ca 42 MWh el samt fjärrvärme motsvarande det som går åt för att värma upp all den luft som ventileras ut. Nettobesparingen blir ca 50 MWh värme den kalla luft som kommer av självdrag ska fortfarande värmas. Åtgärdsförslag 2: Tidstyr ventilationen Om det visar sig att man ändå måste ha ventilationen på under vissa tider bör man styra den så den endast är på under arbetstid. Besparingspotential: Ca 30 MWh el/år samt fjärrvärme motsvarande det som går åt för att värma upp all den luft som ventileras ut. Belysning Den mest förekommande belysningen i monteringen består av gamla lysrörsarmaturer. Effekterna på lysrören är 36 respektive 58 W per rör, som inklusive drossel blir 45 respektive 70 W per rör. Den installerade effekten är beräknat till ungefär 14 kw, med en drifttid på 2000 timmar/år blir el-energianvändningen ca 20 MWh/år. Åtgärd: Byt ut belysningen i montering Belysningen i monteringen är dålig som den är idag. Byt ut gamla lysrörsarmaturer till keramiska metallhalogenlampor. För att uppnå kravet på 500 lux krävs ca 120 stycken 70 W lampor. Installerad effekt skulle då sänkas från nuvarande 14kW till 8,4 kw och 13

14 energianvändningen minska från 20 MWh/år till 16,8 MWh/år Ny energieffektiv belysning kräver färre armaturer per ytenhet. Besparingspotential: ca 3,2 MWh/år samt att belysningen blir bättre. Parkering Elanvändningen på parkeringen var 38,2 MWh år fördelat på motorvärmare och husvagnsel. Någon energibalans kan inte utföras då inga mätningar har gjorts här och fördelningen mellan posterna är svår att uppskatta. Diagram 7 Månatlig elanvändning på parkeringen vid Nyhammars bruk Parkering 2008 Elanvändning 38,2 MWh 6 5,3 5,5 5 4,7 4,6 4,6 Energi [MWh] 4 3 3,3 2,5 3,5 2 1, ,1 0,2 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 14

15 Kontor Diagrammet nedan visar fjärrvärmeanvändningen i kontorsbyggnaden månad för månad. Ytan på kontorsdelen är 270 m 2 vilket ger nyckeltalet 115 kwh/m 2 år. En acceptabel förbrukning för denna typ av byggnad. Dock kan man fundera på varför det åtgår 2,1 MWh fjärrvärme i juli och augusti. Varmvatten produceras med en elektrisk varmvattenberedare Diagram 8 fjärrvärmeanvändning på kontorsdelen Kontor 2008 Värmeanvändning 31,1 MWh 8 7 7,1 6,5 6,3 6 5 Energi [MWh] 4 3 2,4 3,2 2, ,3 0,2 1 1,1 0,3 0,4 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 15

16 Elförbrukning Diagram 9 Månatlig elanvändning på kontorsavdelningen vid Nyhammars bruk. 3 Kontor 2008 Elanvändning 22,6 MWh 2,5 2,4 2,3 2,1 Energi [MWh] 2 1,5 1,9 1,7 1,8 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 1 0,5 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Energibalans Energianvändningen på kontorsdelen består till största delen av datorer och belysning. Under posten övrigt finns centraldammsugare, cirkulationspumpar samt eventuell annan mindre energikrävande utrustning. Diagram 10 Fördelning av energianvändningen på kontorsdelen ,1 7 Kontor Energi [MWh] 2,5 2,5 1,5 1 1 Datorer Belysning Kyla Ventilation Element Kaffeaut. Övrigt 16

17 Energianvändningen i monteringen består till största delen av ventilation och belysning. Under posten övrigt finns en ugn som antas vara i drift 2 till 3 timmar per vecka samt eventuell annan mindre energikrävande utrustning. Diagram 6. Fördelning av energianvändningen i monteringen Ventilation Ventilationen på kontorsdelen är tidstyrd enligt Bilaga 5. Är inomhusklimatet bra bör inga ändringar göras då varken fjärrvärmeanvändningen eller elenergianvändningen för ventilationsaggregatet är stora. Belysning Den mest förekommande belysningen på företaget gamla lysrörsarmaturer. Effekterna på lysrören är 36 respektive 18 W per rör, som inklusive drossel blir 45 respektive 23 W per rör. Den totala installerade effekten för belysningen på kontorsdelen är beräknat till ungefär 3,7 kw, vilket ger 13,7 W/m 2. Detta ger en el-energianvändning på ca 7 MWh/år. Med nya effektiva armaturer räcker det med ca 5 W/m 2. Åtgärd: Byt ut belysningen Byt ut gamla 36 W T8 lysrörsarmaturer med drossel till nya effektivare T5 lysrörsarmaturer med HF-teknik. I kontorslokaler behövs 28 W T5 lysrör som med drivdon kräver 31 W. Ny energieffektiv belysning kräver färre armaturer per ytenhet. Detta bör göras när belysningen ändå ska bytas, då byte av armaturer ar förenat med stora kostnader. Besparingspotential: ca 4 MWh/år samt att belysningen blir bättre. Armaturer med HFteknik ger ett flimmerfritt ljus vilket inte drossel-tekniken gör. 17

18 Måleri Den energi som åtgår i måleriet är 61,8MWh värme samt mellan 0,5-1 MWh för ventilation. Måleri 2008 Värmeanvändning 61,8 [MWh] ,2 15, ,9 Energi [MWh] , ,6 3,4 4, , ,2 0,5 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 18

19 Mätning vid Nyhammars Bruk Bilaga 1 Montering Diagram total elanvändning Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kw Effekt 11,49 8,67 28,

20 Bilaga 2 Diagram ventilationsaggregat Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 9,40 8,01 11,

21 Bilaga 3 Måleri/Kontor Diagram målning/kontor Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 6,81 4,60 44,

22 Bilaga 4 Diagram ventilation målning Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 0,09 0,00 6,22 12,3 22

23 Bilaga 5 Diagram ventilation kontor Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 0,25 0,07 0,67 33,3 23

24 Bilaga 6 Plåtverkstad Ventilation samt produktionsutrustning (svetsar) Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 33,76 8,79 161,

25 Bilaga 7 Diagram produktionsutrustning (svarv samt svetsutrustning). Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 10,94 0,68 100,

26 Bilaga 8 Ventilation plåtverkstad Diagram ventilation total Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt total ventilation / aerotemprar 10,76 6,20 18, ,3 26

27 Bilaga 9 Diagram aerotemprar samt takfläktar Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt takfläktar 4,44 0,68 11, kw Effekt aerotemper 6,32 5,52 6,

28 Bilaga 10 Tryckluft Diagram tryckluft total Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt komp1 16,99 0,00 76, ,00 kw Effekt komp2 0,99 0,00 34,00 129,80 28

29 Bilaga 11 Tryckluft (läckage) Diagram tryckluftläckage Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt komp1 33,76 0,00 76,00 13,89 29

30 Bilaga 12 Glödning Diagram glödning tor-sön Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 220,65 4,12 536,

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energianalys Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och

Läs mer

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med

Läs mer

Energianalys. Hassela Skogsprodukter

Energianalys. Hassela Skogsprodukter Energianalys Hassela Skogsprodukter Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys EM Mora Jonssons möbler

Energianalys EM Mora Jonssons möbler Energianalys EM Mora Jonssons möbler Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Sandviken

Energianalys. ICA Maxi Sandviken Energianalys ICA Maxi Sandviken Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Energianalys Orsa Link

Energianalys Orsa Link Energianalys Orsa Link Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Energianalys. Dalecarlia

Energianalys. Dalecarlia Energianalys Dalecarlia Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Gävle

Energianalys. ICA Maxi Gävle Energianalys ICA Maxi Gävle Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Energianalys. Scandic Hotell Bollnäs

Energianalys. Scandic Hotell Bollnäs Energianalys Scandic Hotell Bollnäs Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Energianalys. Skönvik

Energianalys. Skönvik Energianalys Skönvik Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energianalys Klockargården

Energianalys Klockargården Energianalys Klockargården Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Maj 2007 Genomförandegrupp: Erik Svedjehed Ulf Zakrisson Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Ef E fek e t k iv v en e e n r e gian a v n än ä dni n ng Hur u n å n r å v i i d it i? 10 f eb e Peter Karlsson

Ef E fek e t k iv v en e e n r e gian a v n än ä dni n ng Hur u n å n r å v i i d it i? 10 f eb e Peter Karlsson Effektiv energianvändning Hur når vi dit? 10 feb 2011 Peter Karlsson Över 360 besökta företag i olika branscher 7 Gjuterier 148 Tillverkning/Verkstadsindustrier Total energianvändning El: 271 GWh Värme:

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning)

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Fjätervålen Gårdtjärnsberget Hassela Ski Resort Hunflen Fritidsanläggning Järvsöbacken Kungsbergets Fritidsanläggning

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energianalys. Kläppen Ski Resort

Energianalys. Kläppen Ski Resort Energianalys Kläppen Ski Resort Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå Mars 2007 Genomförandegrupp: Sven-Elis Fahlgren Anders Nordlund

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energiråd Nordchark AB

Energiråd Nordchark AB Sammanfattning... 1 Bakgrund... 3 Målsättning... 3 Metod... 3 Avgränsningar... 3 Kort om företaget... 4 Avtal och priser... 5 Fördelning av energianvändningen på Nordchark AB år 2006... 6 Nulägesöversikt...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70 Utgåva 1:1 2012-10-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sanda Lekarve 1:70 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007

Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007 Genomförandegrupp: Tommy Andersson,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum:

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum: Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: 217 64 Ort: Malmö Datum: 2008-06-17 Sida 2 av 6 Nu är er energideklaration klar En energideklaration beskriver

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29 Utgåva 1:1 2012-05-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Angelstads-Kärragården 1:29 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan RAPPORT Energikartläggning Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik Datum 2012-12-21 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 Energikartläggning

Läs mer

Arbetsbeskrivning och mall för energikartläggning och energiplan

Arbetsbeskrivning och mall för energikartläggning och energiplan Miljösamverkan Östergötland Arbetsbeskrivning och mall för energikartläggning och energiplan För verksamhetsutövare MÖTA:s projekt inom Energitillsyn [2009] Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsbeskrivning...

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Levide Pejnarve 1:67

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Levide Pejnarve 1:67 Utgåva 1:1 2012-04-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Levide Pejnarve 1:67 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer