Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år."

Transkript

1 Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning på Göthes. Analys av energikartläggningen är utförd i samarbete med projektledare Anette Valfridsson. Vid företagsbesöket deltog även Energi och Klimatrådgivare Mathias Ahlstedt och Lars Olof Winge. 1

2 1 Sammanfattning Rapporten visar i första hand hur elanvändningen är fördelad mellan olika processer på Göthes. Syftet med kartläggningen att effektivisera energianvändningen och därmed minimera energikostnaderna. I energikartläggningen ingår energibesiktning, analyser av tidigare energianvändning samt mätningar på utvalda delar av anläggningen. Alla data i denna rapport omfattar år 2008 om inget annat anges. Intrycket är ett mycket väl fungerande företag med engagemang i både miljö och energifrågor. Den totala energianvändningen år 2008 uppgick till 474 MWh som är baserad på el. Genom att installera ett vattenburet system kopplat till ev fjärrvärme eller en egen biobränsleanläggning kan man reducera elanvändningen med ca 210 MWh/år. Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Reducering av tomgångsdrift (drift under icke verksamhetstid) har en besparingspotential av ca MWh/år. Förändra elavtalet till endast ett abonnemang och mät elanvändningen mellan byggnaderna internt. Kostnadsreduktion blir den fasta kostnaden med mellan kr/år. Reducering av koldioxidutsläpp om åtgärderna genomförs blir 260 ton/år 2

3 Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, i slutet av mars, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare Anette Valfridsson, energi och klimatrådgivare Mathias Ahlstedt och Lars Olof Winge. Vår support från företaget har varit Jan Östlund som bidragit med värdefull information. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna 3

4 Innehåll 1 Sammanfattning Projekt Göthes Inledning Syfte Metod Avgränsningar Kort om företaget Ingångsdata Byggnad Gul del Blå del Värme Ventilation Kyla Mätning ventilation/kyla Belysning Motorvärmare El-statistik för år Göthes timvärden år Elanvändning under Effektbalans Göthes Energibalans Göthes Tomgångsdrift

5 2 Projekt Göthes 2.1 Inledning Sverige har haft ett lågt elpris under många år, vilket har bidragit till att el används även till icke elspecifika processer där andra billigare och mer uthålliga energikällor är möjliga. Den största skillnaden mellan industrier i Sverige och på kontinenten är att värmningsprocesser sker med el och på kontinenten direkt med bränslen t.ex. naturgas eller olja. Ett mer enhetligt elpris i hela Europa leder till ett ökat pris i Sverige. Resultatet blir att svenska företag får svårt att konkurrera mot utländska företag vars elförbrukning är betydligt lägre. För att behålla en bra konkurrenssituation måste svenska företag sänka sin elförbrukning. En annan anledning till att effektivisera och därigenom minska elanvändningen är de hotande miljöproblemen, framförallt utsläpp av koldioxid. Ur ett europeiskt perspektiv är kolkondens den kraftproduktion som ökar eller minskar när efterfrågan på el förändras. Varje kwh el genererar i ett sådant kraftverk ett utsläpp på 1 kg CO 2. Sveriges elproduktion kommer främst från vattenkraft och kärnkraft, vilka inte orsakar några utsläpp av koldioxid. Miljön skulle därför gynnas om Sverige minskar sin elanvändning och istället exporterar el till kontinenten och därigenom minskar utnyttjandet av kolkondenskraftverk. I likhet med övriga landet sker en betydande del av energianvändningen i Dalarna och Gävleborg inom företagen. Flera studier och projekt visar på betydande potentialer för energieffektivisering. Som ett led i detta startade det två-åriga pilotprojektet SMEEFFEN (Small Medium Enterprise Efficiency Energy). Projektet som finansieras av Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna syftar till att hjälpa företag i region Gävleborg och Dalarna att använda energin effektivare. Dessa regionala aktörer vill initiera en positiv process i energieffektivisering och uppmuntra små och medelstora företag att energieffektivisera. Aktiviteterna i aktuellt projekt skall främst konkretisera och intensifiera insatserna för energieffektivt företagande i regionen. Fokus ligger främst på tjänsteföretag men den breda informationsinsatsen riktar sig till alla typer av företagare. Projektet ska medföra en väsentligt ökad satsning på energieffektivisering. Därigenom stärks regionens företagare och förutsättningar ges för ökad ekonomisk tillväxt. 2.2 Syfte Syftet med detta arbete är att kartlägga bilprovningens energianvändning. Målsättningen är att främja förutsättningar att optimera energianvändningen och därigenom minska energikostnaderna. 2.3 Metod I ett första steg har den totala energianvändningen på företaget studerats. En genomgång av energistatistik visade hur mycket elenergi och olika bränslen som används i företaget Därefter genomfördes mätningar med strömtång samt datainsamling i syfte att få grepp om hur effekterna är fördelade på de olika processerna. Drifttiderna fås dels genom mätningarna dels genom samtal med driftspersonal. Energianvändningen för de olika processerna, räknas ut och presenteras. 5

6 Strömtång med loggningsfunktion Strömtänger med loggningsfunktion mäter och loggar strömmen över tiden se figur nedan. Med hjälp av förenklade modeller av kurvor har numerisk integration tillämpats och därmed har effekten och energin bestämts. Mätningen har pågått ca en vecka så att mätvärden över både vardagar och helgen kommit med. Analys Därefter gjordes en analys av mätningarna, för att kartlägga energianvändningen och hitta åtgärdsförslag vad gäller reducering av energiförbrukningen samt besparingspotentialer för varje åtgärdsförslag. 2.4 Avgränsningar Energikartläggningen omfattar energianvändningen vid de olika enheterna. För att dela upp energianvändningen på de olika enheterna har antingen märkskyltar eller, som i de flesta fall, medeleffektvärdet under mätperioden använts. Information angående drifttider har delvis hämtats från teknisk personal. Dessa uppgifter används okontrollerade i rapporten. Energibalansen i rapporten ger en approximativ fördelning av energianvändningen över året. Risker finns att någon enhet, under mätperioden, har utnyttjat mer eller mindre effekt än vad som är normalt under året. 6

7 3 Kort om företaget Göthes AB i Falun är ett familjeföretag som ägs av familjen Håkan Östlund. Företaget har ca 30 personer anställda och omsätter ca 147 miljoner kronor per år. Den huvudsakliga sysselsättningen är marknadsföring och försäljning av beslagssystem, säkerhetslösningar och teknikprodukter. Arbetstiden är vardagar mellan 07:30 och 16:30. Energianvändning Energi El MWh 474 MWh 3.1 Ingångsdata Företag: Adress: Göthes AB Telefon Fax E-post: Kontaktperson: Box 1928 Roxnäsvägen FALUN Jan Östlund Energianalysen utförd av: Peter Karlsson Telefon mobil E-post: Samt Eva Karlsson Telefon E-post Energi och Klimatrådgivare: Mathias Ahlstedt Telefon E-post Samt Lars Olof Winge Telefon E-post 7

8 3.2 Byggnad Byggnaden är delad i en blå del byggd på 1980 talet och en gul del byggd i början på 1970-talet. Lokalerna har en uppvärmd yta på ca 4743 m 2, delvis i två våningsplan, fördelat på kontor, lageryta, försäljningslokal, teknikavdelning, och ett antal trivselutrymmen för personalen Gul del I denna del av byggnaden finns kontor, personalutrymmen, låsverkstad samt försäljning och utställningslokal Blå del Lokalen var tidigare uthyrd som lager till ett bokförlag. Planer finns från Göthes att själva överta halva lokalen och utnyttja som lager. Resterande halva kommer att hyras ut till ett annat företag. 3.3 Värme Uppvärmning av byggnaden sker till viss del med direktverkande el samt två stycken luftvärmepumpar av märket Kryotherm med en elektrisk effekt på 20 kw. Distributionen av värme sker med radiatorer på kontorsavdelningen, takvärme i den gula delen samt elaerotemprar i övriga lokaler. Åtgärdsförslag: Se över potentialen att installera ett vattenburet värmesystem och i första hand inleda ett samtal med fjärrvärmebolaget om möjligheten att ansluta till fjärrvärme. Finns inte denna möjlighet kan det vara intressant att undersöka möjligheten att skaffa någon form av pelletspanna. Investeringskostnaden ligger ungefär på kr/kw för panna in till hus det vill säga exklusive distributionsnät. Storleken på pannan bör vara omkring 250 kw vilket gör att investeringskostnaden ligger runt kronor för bara pannan. Ca kr per aerotemper i lagerlokaler tillkommer samt 5000 kr per vattenburen radiator i kontorsrummen. Ett grovt antagande är att investeringen går på kronor vilket med dagens elpriser ger en lång pay-off tid. Ju mer elpriset ökar ju kortare blir den. Exakt hur lång pay-off tiden blir ar svårt att räkna på då vi inte vet värmebehovet i framtiden. Hela den blå delen har tidigare haft en låg temperatur. Besparingspotential: Ca kr/år. Beräkningen är baserad på ett el-pris av 0,85 kr/kwh och ett pelletspris av 0,40 kr/kwh. 8

9 3.4 Ventilation Ventilationen i lokalerna i den gula delen sker med en luftvärmepump. I den blå delen finns ett till och frånluftsystem med en plattvärmeväxlare som inte var i bruk vid besöket. Åtgärdsförslag: Vid förändringar av värmesystemet bör man fundera på ett ventilationssystem med till o frånluft med roterande värmeväxlare som kompletteras med ett vattenburet värmebatteri i tilluftdelen. Besparingspotential: Ett bättre utnyttjande av ev värmesystem och minskad elanvändning med ca 25 MWh el och 25 ton CO Kyla Kyla produceras med värmepumparna och årsanvändningen är ca 26 MWh/år som distribueras via ventilationssystemet. Åtgärdsförslag: Vid förändringar av värmesystemet bör man fundera på ett vätskeburet separat kylsystem producerat via en kylkompressor. Systemet kan anpassas för varje del som ska kylas och regleras separat. Fördelen är att man inte behöver omsätta lika mycket luft som när kylan distribueras i ventilationssystemet. Besparingspotential: Svårbedömt (bör jämföras med ny kylutrustning) 9

10 3.5.1 Mätning ventilation/kyla Ventilation/värmepumpar (Kryotherm) Diagram mätning värmepumpar (effekt dagtid 20 kw samt natt o helg 10 kw) Diagram mätning värmepumpar ett dygn 10

11 3.6 Belysning Den mest förekommande belysningen på företaget är äldre lysrörsarmaturer med två lysrör i varje. Effekterna är 18 W, 36 W respektive 58 W T8 lysrör, som inklusive drivdon (drossel) blir 22, 45 respektive 70 W per rör. På vissa kontor finns moderna energieffektiva armaturer med HF (högfrekventa) drivdon med T5 lysrör. Den installerade effekten per m 2 är hög se tabell nedan. Rekommenderad installerad effekt för liknande lokaler med modern energieffektiv belysning är 7 W/m 2 förutom försäljningslokaler som man vill ha högre ca 15 W/m 2 för att exponera varor. I lokaler där man utför arbete som kräver extra belysning bör man ha punktbelysning. Total installerad effekt för belysningen är 58 kw, med en drifttid på 1800 timmar/år på innebelysningen och 4000 timmar/år på ytterbelysningen blir energianvändningen totalt 130 MWh/år. Varav installerad effekt för ytterbelysningen är 9.2 kw och energianvändningen 37 MWh. Tabell Fördelning av belysningen på Göthes Armatur Lysrör (drossel)lysrör (drossel)lysrör (drossel) T5 Högtr.natrium Lågenergi Lågenergi Metallhalogen Metallhalogen Glödlampa Effekt 18W 36W 58W 24W 1000W 11W 24W 35W 70W 60W Faktisk effekt Area m 2 Inst W/m 2 Effekt kw Kontor Korridor Besök fika Kapprum utställning Försäljning Vindfång Plocklager Kallförråd (varm) Entresolplan Magasin B Lager Lager nytt Vån 2 Kontor Passage Lunch/konf Omklädning Datarum Konferens Personalutrymme Baren Ytterbelysning kw Åtgärdsförslag 1: Byt till modern energieffektiv belysning Belysningsanläggningar som är år är alltid ineffektiva. Moderna armaturer, med HF-drivdon och T5 lysrör, som placeras på ett genomtänkt sätt minskar den installerade effekten, samtidigt som funktionen förbättras. Denna typ av belysning kräver färre armaturer per ytenhet. HF-drift (högfrekvent) ger ett flimmerfritt och energieffektivt ljus, vilket betyder att personalen mår bättre. Förutom enklare installation minskas elenergianvändningen med ca % jämfört med konventionella armaturer. Då drifttiderna för belysningen på Göthes är relativt korta blir pay-off tiden relativt lång vid byte till moderna T5-armaturer. Ett alternativ kan vara att successivt byta ut gamla armaturer till modernare HF-armaturer. Besparingspotential: Ca 35 MWh/år 11

12 Åtgärdsförslag 2: Se över ytterbelysningen Ytterbelysningen består dels av 124 stycken T8 lysrör med effekten 58 W per styck, dessutom finns några högtrycksnatrium- och metallhalogenlampor. Det finns olika typer av modern energieffektiv ytterbelysning att välja på. Genom att hitta en annan lösning på detta kan energianvändningen minskas betydligt. Ett exempel är nya induktionslampor. Dessa har högt ljusutbyte, bra färgåtergivning, direkt tändning och återtändning. Den viktigaste fördelen är den mycket långa livslängden på timmar. Ytterbelysning med induktionslampor finns som 40 W och som 70 W. För att ta reda på vilka som är mest lämpliga och vad kostnaden är, se Besparingspotential: Anta att man byter till 20 stycken 70 W induktionslampor, vilket borde vara möjligt, effekten för ytterbelysningen minskar då från 9 kw till 1,4 kw och energianvändningen minskar från 36 MWh till 5,6 MWh förutsatt att de styrs med skymningsrelä. 3.7 Motorvärmare Det finns motorvärmarplatser med modern styrutrustning vilka sätts igång två timmar innan avfärd. Antag att 10 personer använder motor och kupévärmare i 120 dagar under den kalla årstiden. Energianvändningen blir då ca 5 MWh/år. 12

13 4 El-statistik för år 2008 Elanvändningen är uppdelad på två abonnemang, ett för gul del samt ett för blå del. Sammanlagt användes 474 MWh år 2008 (se graf). 4.1 Göthes timvärden år 2008 Diagram total elanvändning gul och blå byggnad Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 53,99 6,60 157, Åtgärdsförslag: Anslut endast ett el-abonnemang för både gul o blå del. Att endast ha ett el-abonnemang minskar den fasta kostnaden. Det går lika bra att mäta och debitera elanvändningen internt Besparingspotential: Ca kr/år (se elfaktura). 13

14 4.1.1 Elanvändning under 2008 Diagram elanvändning gul o blå del Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh Svart kwh/h Effekt byggnad (blå del) 15,13 0,60 46, Röd kwh/h Effekt Göthes huvudbyggnad (gul del) 38,86 5,60 116,

15 4.1.2 Effektbalans Göthes 2008 Diagram effektbalans Diagram produktionsdygn kall o varm årstid Skillnaden är den elvärme som tillkommer 15

16 4.1.3 Energibalans Göthes 2008 Diagram energibalans 4.2 Tomgångsdrift Tomgångsdrifterna är varierande beroende av årstid. Diagram tomgångsdrift kall o varm årstid Åtgärdsförslag: Minska tomgångsdrifter. Gör en genomgång under kväll eller helg och notera vad som är igång t.ex. ventilation (drifttider), kaffemaskin (tidur), datorer. Värdera sedan vad som är möjligt att reducera. Besparingspotential: Ca MWh/år. 16

Energianalys Orsa Link

Energianalys Orsa Link Energianalys Orsa Link Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

EFFEKTivare ENERGI. Energianalys. av 6 företag i Örebro län

EFFEKTivare ENERGI. Energianalys. av 6 företag i Örebro län EFFEKTivare ENERGI Energianalys av 6 företag i Örebro län ÖNET är ett regionalt energikontor inom Regionförbundet Örebro län, som arbetar för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi. En viktig

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Henrik Persson Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen Energisystem LIU-IEI-TEK-A--08/00271--SE 1 2 Sammanfattning

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag RAPPORT Energimanual Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag Magnus Klingspor B1867 Juli 2007 Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress Box 21060 100 31 Stockholm

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

Energieffektivt företagande i Norrbotten

Energieffektivt företagande i Norrbotten Rapport Energieffektivt företagande i Norrbotten Slutrapport September 2007 Finansiärer: 1 Redaktör: Tord Pettersson, Nenet Layout: Lena Ahlbäck, Lulegrafi ska 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning...6

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Projekt Sol, vind och vatten

Projekt Sol, vind och vatten Projekt Sol, vind och vatten Rapport juni 2009 Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Bakgrund I Göteborgs Stads budget för 2009 står det att Göteborg Stads

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer