Energiråd Nordchark AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiråd Nordchark AB"

Transkript

1

2 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 3 Målsättning... 3 Metod... 3 Avgränsningar... 3 Kort om företaget... 4 Avtal och priser... 5 Fördelning av energianvändningen på Nordchark AB år Nulägesöversikt... 7 Byggnad... 7 Värme... 7 Ventilation... 8 Timvärden Timvärden Januari-Juli El-Effektbalans Effektuttag El-Energibalans Kyla Tryckluft Högtryckstvätt Belysning Produktion Kök Övrig produktion Tvättstuga Tomgångsdrifter Personal Rutiner vid inköp Bilagor

3 Sammanfattning Analysen omfattar i första hand elanvändningen vid Nordchark AB i Luleå och då med fokus på kyla. Verksamheten bedrivs i en tvåplansbyggnad med källare. Den totala brusarean är på ca 5500 m 2. År 2006 uppgick den totala energianvändningen till 4042 MWh, varav 1954 MWh el, 1494 MWh fjärrvärme samt 594 MWh olja.det ger följande nyckeltal för energianvändningen: el 364 kwh/m 2 år, fjärrvärme 147 kwh/m 2 år kwh/m 2 år samt olja 111 kwh/m 2 år. Den uppmätta vattenförbrukningen i fastigheten, år 2006), var m 3. Intrycket är ett väl fungerande företag med ambitiösa medarbetare. Det finns goda möjligheter att minska energianvändningen och reducera driftkostnaderna. Varje åtgärdsförslag nedan ses var för sig, hänsyn är ej tagen till eventuella synergieffekter, Förslag på energieffektiviseringsåtgärder: El I första hand bör man tillsammans med värmeverket arbeta fram en plan för konvertering från eldrivna kylmaskiner till absorptionskylteknik, i syfte att kunna dra nytta av överskottsvärmen i Luleås fjärrvärmenät under den varma årstiden och frikylan utanför väggarna under den kalla årstiden. Beräknad energieffektiviseringspotential: MWh per år (samt en effektreduktion med 120 kw). Kontroll av tider och luftomsättningstal för ventilationen. En sänkning av luftomsättningstalet med 20 procent minskar elanvändningen till ventilationen. Installation av effektvakt för att kunna minska effektabonnemanget. Kontrollera om det finns motorer som är överdimensionerade. Tidsstyrning av tryckluftkompressor så att den stängs av under helger och nätter. Beräknad energieffektiviseringspotential: 15 MWh per år. Tätning av tryckluftsläckage. Beräknad energieffektiviseringspotential: 10 MWh per år. Närvarostyrning av belysning, samt sektionering av lokalerna i syfte att sektionera bort områden där det för tillfället inte förekommer någon verksamhet. Utbyte av gamla belysningsarmaturer i delar av fastigheten. Beräknad energieffektiviseringspotential: 155 MWh el per år (samt en effektreduktion på 52 kw). Inkoppling av diskmaskiner till fjärrvärmesystemet. Beräknad energieffektiviseringspotential: 63 MWh el per år (samt en effektreduktion på 50 kw). Kartläggning av tomgångsdrifter, vilka motsvarande totalt 324 MWh per år

4 Värme Tilläggisolering av tak till 50 centimeter. Beräknad energieffektiviseringspotential: cirka 200 MWh per år. Energieffektivisering av fönster, till exempel genom att komplettera befintliga fönster med en energiruta. Beräknad energieffektiviseringspotential: cirka 50 MWh per år. Installation av värmeåtervinning på ventilationsaggregat. Energieffektiviseringspotentialen är svårbedömd. Noggrannare mätning krävs. Förbättrad isolering och tätning av genomgångar mellan kylrummen och lokaler med rumstemperatur. Beräknad energieffektiviseringspotential: Troligen cirka kwh per år. Övrigt Utbildning av personal i energi- och miljöfrågor, samt premiering av energibesparande åtgärder. Räkna med LCC (livscykelkostnad) vid nyinvesteringar. Om föreslagna åtgärder genomförs uppgavs de ge en reduktion av fastighetens utsläpp av CO 2 med cirka 600 ton per år, räknat på marginalelanvändning från europeiska kolkraftverk. 2

5 Bakgrund Denna energianalys genomfördes som ett extra seminarietillfälle för projektets seminariedeltagare i augusti och september 2007 under ledning av Peter Karlsson, bland annat verksam vid Linköpings universitet. Den omfattade Nordcharks företagsfastighet (som tidigare ägdes av Scan) på industriområdet Storheden, utanför Luleå. Företagsfastigheten inrymde vid analystillfället Nordchark och dess produktion av olika charkuterivaror, samt ytterligare ett antal hyresgäster. Det finns flera anledningar till att minska energianvändningen, både ekonomiska och miljömässiga. Kostnaden för energi har historiskt sett varit relativt låg i Sverige, under de senaste åren har bland annat elpriserna ökat markant. Detta beror på att elmarknaden avregleras för hela Europa vilket betyder att de svenska priserna kommer att anpassas till de europeiska som är betydligt högre. Den negativa miljöpåverkan leder dessutom till att statliga skatter och avgifter höjs och energikostnaderna stiger i och med det ännu mer. En minskad eloch energianvändning ger alltså inte bara effekter i ekonomin, 1 kwh el motsvarar dessutom minskade koldioxidutsläpp med 1 kg. Målsättning Målsättningen med energianalysen är att hjälpa företaget att påskynda det interna arbetet med att energieffektivisera verksamheten samt öka företagets kunskap om sitt eget energisystem i syfte att vidta åtgärder som stärker företagets konkurrenskraft såväl lokalt som ur ett europeiskt perspektiv. Metod Besök har företagits vid Nordcharks. Vid besöken har okulära undersökningar och insamling av statistik kompletterats med mätningar på delar av anläggningen. Åtgärdsförslagen presenteras tillsammans med det investeringsutrymme de genererar. Avgränsningar Energirådgivningen omfattar de huvudsakliga energisystemen vid Nordchark AB i Luleå. Avsikten med studien är att fokusera på åtgärder som är möjliga att implementera. Då specialkompetens, vad gäller produktionsprocesser, finns på företaget går utredningen inte in på detta område nämnvärt. 3

6 Kort om företaget Nordchark uppstod år 2001 ur resterna av den en gång i tiden stora Scan-fabriken i Luleå. Företaget hadde vid analystillfället 17 anställda som tillverkar kvalitetsprodukter av norrländska råvaror. Sortimentet består av ett 50-tal produkter varav många olika korvar, rökta och rimmade produkter, palt, syltor, leverpastej, blodpudding m.m. År 2006 var omsättningen ca 40 miljoner kronor. Arbetstiden är ca 2000 timmar per år. Fastigheten har fyra hyresgäster, med olika verksamheter och drifttider. Energianvändningen debiteras hyresgästerna med schablonvärden. Företag: Nordchark AB Adress: Besiktningsvägen Luleå Telefon Telefon: Kontaktperson: Ägare: Per-Olov Bucht, Kent Brännholm Privat företag Datum för analys: Leverans av rapport: Energianalytiker: Peter Karlsson, samt en 10 deltagare från NENET 4

7 Avtal och priser Tabell 1: Sammanställning energianvändning år 2006 Energianvändning 2006 Enhet kwh/m 2 Elanvändning 1954 MWh 364 Fjärrvärme 1494 MWh 147 Olja 594 MWh 111 Total 4042 MWh energianvändning Vattenförbrukning m 3 Tabell 2: Sammanställning el-energipriser år 2006 El-energiavtal 2006 Pris Enhet Rörlig avgift (medelpris) 48,7 öre/kwh Energiskatt 0,5 öre/kwh El-certifikat 3,1 öre/kwh Nätavgifter 2006 Pris Enhet Fast avgift kr Abbonerad effekt 450 kw Abbonemangsavgift 130 kr/kw Överuttag effektavgift kr Reaktivt överuttag kr Tabell 3: Sammanställning energipriser år 2006 Fjärrvärmeavtal 2006 Pris Enhet Abbonemangsavgift kr Energiavgift (vinter) 208 kr/mwh Bränsle Pris Enhet Olja 410 kr/mwh 5

8 Fördelning av energianvändningen på Nordchark AB år Diagram 1: Fördelning av energianvändningen år 2006 Olja 15% El 48% Fjärrvärme 37% Diagram 2: Priserna gäller Nordchark i Luleå AB år Jämförpriser per MWh Pris/MWh (kr) El Olja Fjärrvärme 6

9 Nulägesöversikt Åtgärdspunkterna som kommenteras nedan är hämtade från checklistan i bilaga 1. Det finns fler punkter i checklistan som bör kontrolleras och som kan minska energianvändningen. Byggnad Fastigheten är i två plan plus källare med en bottenyta på ca 5530 m 2. Beräkningar på klimatskalet har gjorts av deltagare i analysen. Enligt dessa resultat har ytterväggarna ett U- värde på 0,33, vindbjälklaget har ett U-värde på 0,35 och golvet har ett U-värde på 0,33. Vid nybygge bör ytterväggarna ha ett U-värde på 0,16, vindbjälklaget bör ha ett U-värde på högst 0,1 och markplattan (grunden) bör ha ett U-värde på högst 0,2. Åtgärd 1: Tilläggsisolera tak En tilläggsisolering i efterhand för att sänka U-värdet blir ofta mycket kostsam. Om man ändå ska göra någon åtgärd med taket brukar marginalkostnaden för tilläggsisolering vara liten Om man ökar nuvarande tjocklek på isoleringen till 50 cm sänker man U-värdet till 0.1 vilket betyder en minskad energianvändning. Besparingspotential: ca 200 MWh värme per år. Åtgärd 2: Energieffektiva fönster I klimatskalet ingår förstås också husets fönster och ytterdörrar. Att byta ut friska fönster mot nya energieffektiva är sällan ekonomiskt lönsamt. Nuvarande fönster är av tvåglastyp och har ett U-värde på 2,43. Energieffektiva fönster har ett U-värde runt 1,2 1,3. Man behöver inte byta ut fönster för att göra dem energieffektiva man kan till exempel komplettera de ursprungliga fönstren med en energisparruta. Besparingspotential: ca 50 MWh värme per år Värme Uppvärmning för anläggningen sker med ett vattenburet system kopplat till fjärrvärme. Distributionen sker med värmebatterier i tilluftsaggregaten och aerotemprar. Förbrukningen år 2006 var 1489 MWh. Dessutom får man en del tillskottsvärme från kompressorer, kyl/frysar, kokgrytor och ugnar. 7

10 Ventilation På företaget finns ett antal ventilationsaggregat med mekanisk från- och tilluftsventilation utan värmeväxling vilket innebär att den varma frånluften ej utnyttjas. Installerad effekt för ventilationen är 59 kw. Drifttiderna har antagits till ca timmar per år på alla aggregat utom TA7 som är igång timmar. Om tiderna stämmer går det åt 151 MWh per år för ventilation. Åtgärd 1: Installera återvinning Flertalet aggregat har ingen återvinning och ett alternativ är att installera ett vätskeburet återvinningsaggregat (se figur) där aggregaten inte behöver vara fysiskt bredvid varandra. Figur 1: Återvinningsaggregat i form av ett vätskeburet värmeväxlarbatteri med ca 40 % återvinningsgrad kan utnyttjas där inte till o frånluftaggregaten är intill varandra eller där utrymmet inte tillåter en större växlare. Besparingspotential: Är svårbedömd och kräver en noggrannare mätning samt projektering. Åtgärd 2: Kontrollera tider och omsättningstal för ventilationen En del av tomgångsdrifterna kan bero på att ventilationen är igång längre än man tror eller att omsättningstalen är för höga. En sänkning av omsättningstalet med 20 % minskar elanvändningen till ventilationen. 8

11 Timvärden 2006 Diagram 3: Energianvändningen år 2006 Enhet Benämning Med Min Max Energi MWh kw Effekt 223,06 105,00 513, ,88 9

12 Timvärden Januari-Juli 2007 Diagram 4: Energianvändningen 2007 Enhet Benämning Med Min Max Energi MWh kwh/h Effekt 213,56 106,00 497, ,27 10

13 11

14 El-Effektbalans Diagrammet visar effektfördelningen vid Nordchark AB. Under posten lokalkomfort är 112 kw installerad effekt för motorvärmare. Diagram 5: Effektfördelning Effektbalans Nordchark AB Effekt [kwh/h] Värmning Lokalkomfort Belysning Kylning Ventilation Administration Förpackning Kötthacker Tvätt/tork Pumpning Tryckluft Högtryckstvätt Effektuttag Medeleffekten uppgår, år 2006, till cirka 223 kw och maximal effekt uppgår till 513 kw. Siffrorna för år 2007 är inte fullständiga då det är lite tid kvar men de ser ut att vara i samma storleksordning. Detta verifieras av Diagram 3och Diagram 4. Uttagen maxeffekt ligger 63 kw över abonnerad effekt som är 450 kw. Varje överskriden kw kostar företaget 260 kr. Även den reaktiva effekten har överskridits, den får inte överskrida 50 % av abonnerad aktiv effekt. Åtgärd 1: Installera laststyrning (effektvakt) Om en effektvakt installeras går det att minska effektabonnemanget. Effektvakten ser till att företaget inte överskrider den abonnerade effekten, vilket gör det möjligt att ligga närmare det maximalt tillåtna effektuttaget. Åtgärd 2: Kontrollera orsaken till hög reaktiv effekt Kontrollera om det finns motorer på företaget som är överdimensionerade. En motor som inte går på märkeffekt producerar mer reaktiv effekt än om den går på märkeffekt. 12

15 El-Energibalans Diagrammet visar ungefärlig fördelningen av el-energianvändningen vid Nordchark AB år Vissa av drifttiderna är uppskattade vilket gör att en del värden är approximativa. Under postern Lokalkomfort står motorvärmarna för 134 MWh per år. Övrigtposten är relativt stor vilket kan tyda på att ventilationen går längre tider än man antagit. Diagram 6: Fördelning av el-energianvändningen Energibalans Nordchark AB Energi [MWh] Kyla Kylproduktionen står för 60 % av elanvändningen det vill säga 666 MWh/år. Företaget tillsammans med hyresgäster utnyttjar 466 m 2 kylrum med ett börvärde av +4 0 C samt 238 m 2 frysrum med ett börvärde av 22 0 C. Kylproduktionen sker med traditionella kylmaskiner 5 st. (3 st för kyla +4 0 C där elmotoreffekten är 60 kw/st samt 2 st för kyla 22 0 C där elmotoreffekten är 100 kw/st). Kondensorvärmen utnyttjas normalt för att förvärma varmvatten. Vid besökstillfället var återvinningen ej i bruk på grund av problem med styrningen Åtgärd 1: Isolera kylrummen bättre och täta genomgångar till lokaler med rumstemperatur 13

16 Vid analysarbetet noterades att många portar (plastdörrar) mellan olika temperaturområden läckte mycket kyla med påföljd att man kör kylmaskinerna onödigt mycket. Förslaget är att man inleder åtgärdsprogram och tätar portar och samtidigt thermograferar åtgärderna för att minimera läckagen. Besparingspotential: Är svårbedömd ca % är troligt dvs ca 60 MWh/år Åtgärd 2: Installera absorptionskylteknik Fjärrvärme produceras i Luleå av spillvärme från stålframställning. Kylbehovet för Nordchark är som störst under den varma årstiden då spillvärmeanvändningen är som lägst. Att producera kyla med hjälp av fjärrvärme (se Figur 2) skulle kunna vara en god ide vid Nordchark. Ett lämpligt alternativ är att kyla lokalerna som har ett kylbehov av C med hjälp av absorptionskyla. Genom att koppla en värmeväxlare mellan kondensorn och den varma delen av frysproduktionen för lokalerna med kylbehov av 21 0 C minskas även elanvändningen till detta kylsystem. Fördelarna med denna teknik är att man utnyttjar överskottsvärme under den varma årstiden samt utnyttjar frikyla under den kalla perioden. Nackdelen är att aggregaten är dyra samt har dålig verkningsgrad (0,7) jämfört med ca 3 med en konventionell kylmaskin. En förutsättning är att man kan förhandla sig till ett lågt pris på fjärrvärme, vilket inte borde vara omöjligt under sommaren. Stålframställning sker väl hela året. En idé är att bygga om outnyttjade lokaler till kylrum och hyra ut. Detta för att kunna utnyttja en ny kylmaskin bättre. Besparingspotential: På grund av dålig isolering av kylrummen och att man går in i dessa oftare än i frysrummen är det rimligt att anta att energianvändningen för kylrummen motsvarar mellan 50 % och 60 % av den totala. Konverteringen till absorptionskylteknik ger en potentiell besparing av elanvändningen med MWh el /år. Dessutom ger det en effektreduktion med 120 kw (varje abonnerad kw kostar idag 130 kr) 14

17 Figur 2: Absorptionskylmaskin: (denna är endast en principskiss av ett system för absorptionskyla) höjer man temperaturkravet till C är det enklare och billigare maskiner LiBr (Litium bromid). 15

18 Tryckluft Företagets tryckluft produceras i nuläget av en kompressor med en effekt på 7 kw se Bilaga 2. Den producerade tryckluften används framförallt till produktionsmaskiner samt diverse handverktyg. Kompressorn saknar tidstyrning vilket betyder att drifttiden är 8760 timmar. Mätningar på kompressorn visar på läckage som är i storleksordningen 1,3 kw (se Bilaga 3) vilket betyder 11,4 MWh per år i energiåtgång. Detta är ca 44 % av den producerade tryckluften. Överskottsvärmen från kompressorn värmer upp delar av källaren. Åtgärd 1: Tidstyr kompressorn Installera tidstyrning så kompressorn stängs av under helger och nätter. Besparingspotential: 15 MWh/år Åtgärd 2: Täta läckage Minska tryckluftsläckaget genom att gå runt i lokalerna och täta där det läcker. Man kan acceptera att läckaget är 10 % av den producerade tryckluften. Besparingspotential: 10 MWh/år (Åtgärd 1 och två tillsammans ger en besparing på ca 20 MWh/år) Högtryckstvätt En frekvensstyrd högtryckstvätt används för rengöring av maskiner och produktionslokaler. Vid mättillfället utnyttjade den 2,1 kw. Utnyttjandegraden är ca 3-4 timmar per dag. Belysning Den mest förekommande belysningen på företaget är lysrörsarmatur med två lysrör i varje. Effekterna på lysrören är 18, 36 respektive 58 W per rör, som inklusive drossel blir 28, 45 respektive 70 W per rör. Ytterbelysningen består av lampor med högtrycksnatrium på 400 W, som inklusive reaktor blir 450 W. Belysningen är till stor del av gammal sort och armaturerna saknar ofta reflektorer. Den totala installerade effekten för belysningen på företaget är beräknat till ungefär 94 kw vilket ger en el-energianvändning på 262 MWh/år I Ensam finns mer detaljerad översikt på belysningen för de olika lokalerna. Åtgärd 1: Installera styrning på belysningen De åtgärder som bör prioriteras är främst att installera närvarosensorer och att sektionera lokalerna. Sektionering betyder att man sektionerar bort avdelningar där det, för tillfället, inte förekommer någon verksamhet. Dessa åtgärder är oftast enkla och billiga att utföra i förhållande till den besparing som uppnås. Frysrummet är ett exempel där närvarostyrning är lämplig. Vid besöket noterades att lyset var tänt i frysrummet trots att ingen var där. 16

19 Besparingspotential: Ej bedömd Åtgärd 2: Byt ut gamla armaturer I framförallt packhall och bageri var belysningen ineffektiv då ett gult raster täckte lysrören. En del armaturer saknade reflektor vilket gör dessa mindre effektiva. Vid byte av befintlig armatur föreslås T5-rör med HF-don vilka ger ett mycket bra ljusutbyte tillsammans med reflektor. I processlokaler, tillvekningslokaler och liknande krävs T5-rör på 49 W per rör. Med två rör i varje armatur inklusive don blir den totala effekten105 W per armatur. I kontorslokaler, omklädningsrum och trapphus kan effekten sänkas till T5-rör på 28 W, vilket inklusive don blir 63 W per armatur. Det kan jämföras med 2 58 W rör inklusive drossel utan reflektor, som har en total effekt på 140 W per armatur. Besparingspotential: 155 MWh el /år samt en effektreduktion med 52 kw (förutsatt Produktion Kök Köket används dels som restaurangkök dels för produktion av färdigrätter. Utrustningen består av stekbord, kokplattor, varmluftsugnar, el och ånganslutna kokgrytor m.m. I köket finns två diskmaskiner en på 36 kw och en på 19 kw. Åtgärd: Koppla diskmaskinerna till fjärrvärmesystemet Vatten till diskmaskinerna värms upp med en effekt av 55 kw. Enligt uppgift används dessa i snitt 5 timmar per dag vilket betyder att det går åt 70 MWh el per år. Genom att koppla diskmaskinerna till fjärrvärmesystemet reduceras elanvändningen här med 90 %. Besparingspotential: 63 MWh el /år samt en effektreduktion med 50 kw Övrig produktion Utrustningen består av ett flertal olika specialmaskiner knutna till korvtillverkningen där den största energianvändningen sker med hackmaskinen, se mätning Bilaga 4, samt en kvarn se mätning Bilaga 5. Förpackningsmaskiner utnyttjar vakuumpumpar, se mätning Bilaga 6, för att få vakuum i förpackningarna. Tvättstuga Tvättstugan innehåller två tvättmaskiner, en med en total effekt på 19 kw den andra utnyttjar ånga för värmning och har en 1,9 kw motor som driver den runt.. Det finns även en torktumlare kopplad till ångsystemet (denna kommer att bytas ut) 17

20 Tomgångsdrifter Diagram 7: Tomgångsdrifter Tomgångsdrifter varm och kall årstid Nordchark AB Effekt [kwh/h] Tid [h] 24-jun dec-06 Tomgångsdrift är den drift som är aktiv när man inte producerar något. Tomgångsdrifterna motsvarar 324 MWh/år det vill säga 17 % av den totala energianvändningen över året. Man kan acceptera tomgångsdrifter upp till cirka % av det aktiva uttaget. Åtgärd: Kartlägg tomgångsdrifterna Gör en rundvandring under icke produktionstid och notera vad som är aktivt. Effekten kan man mäta senare, gör därefter en värdering av vad som kan förändras och inte behöver vara i drift. Det borde vara rimligt att minska tomgången bland annat genom att åtgärda tomgång såsom onödig belysning, ventilation, datorer som står på helger och nätter m.m. 18

21 Personal Åtgärd: Personalutbildning och premiering till personalen En viktig metod att minska energianvändningen är att öka personalens kompetens och motivation. Utbildas personal i energi- och miljöfrågor höjs medvetandegraden inför energianvändningen och många av de små, men onödiga energislukarna kan elimineras eller minskas. Finns ambitionen i en verksamhet att minimera sina energikostnader bör personalen vara med från början och dessutom premieras för sina energibesparande åtgärder. Några sätt att uppnå detta på är: Säkerställ att tydliga ansvarsområden för energifrågor finns inom verksamheten. Låt energifrågor bli en naturlig del i processen, både med avseende på ekonomiska och miljöaspekter. Kontrollera och uppdatera driftsinstruktioner så att energianvändningen beaktas. Utbilda personalen om dels enskilda objekt som är särskilt energikrävande och dels om vikten av allmän medvetenhet (belysning etc.). Inför ett premieringssystem för personalen där goda idéer och föredömliga vanor belönas. Har personalen kunskapen och förståelsen om varför förändringar genomförs efterlevs instruktioner i högre utsträckning och det finns stora chanser att personal utvecklar energibesparande metoder och förändringar. Rutiner vid inköp Åtgärd: Räkna med LCC vid nyinvesteringar Vid nyinvesteringar är det viktigt att tänka på energianvändningen eftersom den står för en mycket stor del av en produkts livscykelkostnad. För en belysningsarmatur utgör kostnader för el till exempel 70 % av den totala livscykelkostnaden och det går alltså att spara mycket pengar genom att betala några kronor extra redan vid inköpet för att få en energieffektivare produkt. Statens energimyndighet har tillsammans med Sveriges Verkstadsindustrier tagit fram ett verktyg för att göra bättre upphandlingar med god totalekonomi och miljöhänsyn. Verktyget heter Kalkylera med LCC-energi och går att köpa av förlaget Industrilitteratur. Kostnaden ligger omkring kr exklusive moms. 19

22 Bilagor Bilaga 1: Checklista för tekniska stödsystem Byggnader: Vatten: Värme: Ventilation: El: Styr-och övervakn: Driftstider Kompetens Drift: Transporter: Tryckluft: Täthet Fönster Isolering Förbrukning/beteenden Produktion/beredning VVC Blandare Produktionsanläggning/bränsle Systemuppbyggnad och temperatur Styrning System/återvinning och behov Styrning, behov, luftkvalitet Effektivitet Abonnemang, effekt, avtal Motordrift, dimensionering Belysning, armaturer, Släck Efter Dig Beteenden och styrning Reservkraft Systemuppbyggnad System Utbildad personal Energistatistik Ledningens engagemang Uppläggning allmänt Samordning Kollektivtrafik, gods Ersätt med el Läckage Återvinning 20

23 Bilaga 2 Tryckluftskompressor (hela mätningen) Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 2,30 0,00 9,31 42,94 21

24 Bilaga 3 Läckage i tryckluftskompressor Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 1,28 0,00 9,25 1,28 22

25 Bilaga 4 Hackmaskin Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 16,24 0,66 89,35 144,26 23

26 Bilaga 5 KS-kvarn Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 3,89 1,30 80,00 26,07 24

27 Bilaga 6 Vakuumpump Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 4,01-0,00 22,74 44,58 25

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Maj 2007 Genomförandegrupp: Erik Svedjehed Ulf Zakrisson Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Energianalys. Hassela Skogsprodukter

Energianalys. Hassela Skogsprodukter Energianalys Hassela Skogsprodukter Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Energieffektiva företag

Energieffektiva företag Energieffektiva företag Miljösamverkan Energi 4-5 maj 2010 Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström Verkliga exempel på bristande koll på läget Elvärmeslinga i garagenedfart till en stor nybyggd kontorsfastighet

Läs mer

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Agenda En kort introduktion till Stoppsladd - Vad är Stoppsladd och vad är dess syfte? - Vilka är huvudaktörer/finansiärer? Stoppsladd fas 1-2 (2009 2011) - Metod, Resultat

Läs mer

Effektiv energianvändning

Effektiv energianvändning Effektiv energianvändning ndning Göteborg 2008-02 02-0606 Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Peter Karlsson Över 360 besökta företag i olika branscher 7 Gjuterier 148 Tillverkning/Verkstadsindustrier

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan RAPPORT Energikartläggning Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik Datum 2012-12-21 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 Energikartläggning

Läs mer

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Energieffektivisering djurhållning

Energieffektivisering djurhållning Energieffektivisering djurhållning A - Kontrollobjekt Namn Person-/organisationsnummer Adress Telefonnummer Mobiltelefonnummer Fastighetsbeteckning Anläggningsnummer Verksamhetskod & Prövningsnivå (B,

Läs mer

Energikollen Modul 21C

Energikollen Modul 21C kwh per år Energikollen Modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: 2012-11-19 Sammanfattning 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Diesel RME el 20 000

Läs mer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer Motorer (pumpar) Stödprocess Motordrifter Ca 65 % av industrins elbehov inom EU används av elektriska motorer Situation idag: Mindre än en tiondel av alla installerade växelströmsmotorer är varvtalsreglerade

Läs mer

Energikollen modul 21C

Energikollen modul 21C Energikollen modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Datum för gruppträff två kl xx den 00 månad i XX-hus Sammanfattning av rådgivningen Företaget använde

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets byggregler

Remissvar avseende Boverkets byggregler Borlänge 14 Jan 2011 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets byggregler Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring av byggnad Inom projektet SWX-Energi har

Läs mer

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Kortrapport Totalmetodiken Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: BELOK web Maj 2015 Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering 2014-10-21 Kungsbro 1:225 Anders Väg 16, Ljungsbro Jaime

Läs mer

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Välkommen Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Vilka ligger bakom Reko fjärrvärme? VMK Värmemarknadskommittén Fjärrvärmens

Läs mer

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering (Arbetet är en del i kursen Diplomerad Solskyddstekniker) Christian Westberg & Jim Eriksson

Läs mer

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Rydell&Lembke kyl&värmeteknik AB Norsholmsvägen 13 610 21 NORSHOLM Telefon: 011-54150 Fax: 011-543 49 E-post: info@rydell-lembke.nu UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Storkök, kyl och frys. KAPITEL 1

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-01 Fastighetsbeteckning: Ås 1:73 Adress/ort: Dalhemsgatan 9 / Finspång Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

POLARBRÖD. Energikartläggning. Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten. Juli 2007

POLARBRÖD. Energikartläggning. Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten. Juli 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning POLARBRÖD Juli 2007 Genomförandegrupp: Peter Eriksson Bernt Persson Lars-Göran Hällgren Handledare: Jan

Läs mer

TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME FÖR ANNAT ÄN ENSKILT BRUK

TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME FÖR ANNAT ÄN ENSKILT BRUK OLOFSTRÖMS KRAFT AB TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME FÖR ANNAT ÄN ENSKILT BRUK 1 INLEDNING Denna taxa reglerar tillsammans med Allmänna Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för annat än enskilt bruk

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet/ Rådgivarna 0325 618 612 Karin.eliasson@radgivarna.nu Jordbruket en energiomvandlare Sol energi Värme från djur, människor, maskiner och energiomvandling

Läs mer

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energianalys Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK BETEENDESTUDIE AV MATPRODUKTION I ETT STORKÖK SVARTEDALENS ÄLDRECENTRUM Utarbetad av: Hanna Wihlborg, Bengt Dahlgren AB Göteborg Maj 2015 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15 Energibesparing El Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 23-1-15 Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson Sammanfattning Syftet med här rapporten är att presentera

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

AB Gislavedshus. Vad har då Vi gjort för att spara energi! För att minska 31,6 kwh/m2 2012-10-03

AB Gislavedshus. Vad har då Vi gjort för att spara energi! För att minska 31,6 kwh/m2 2012-10-03 AB Gislavedshus Vad har då Vi gjort för att spara energi! För att minska 31,6 kwh/m2 AB Gislavedshus 2600 lght fördelat på 10 orter Huvudort: Gislaved 1140 lght till 4 lght 38 årsanställda, traditionellt

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. 2 Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Byggnaden:... 3 Fördelning:... 3 Kylaggregat:... 3 Fläkt:... 3 Verkningsgrad:...

Läs mer

Många bäckar små. En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi

Många bäckar små. En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi Många bäckar små En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi 1 2 från er sida är att tala om för oss när verksamheten är stängd, eftersom vi då kan spara stora mängder energi genom

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Sångkören 158 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-05-24 Byggnadens adress: Basvägen 59 931 46 Skellefteå Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 19/11-12. Fastighetsbeteckning: Norra Emmeboda 1:8. Norra Emmeboda 6, Lidhult

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 19/11-12. Fastighetsbeteckning: Norra Emmeboda 1:8. Norra Emmeboda 6, Lidhult ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 19/11-12 Fastighetsbeteckning: Norra Emmeboda 1:8 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Norra Emmeboda 6, Lidhult Christian Jirefjord 1

Läs mer

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys 2010-2020 Bilaga till Energi- och Klimatplan 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 27 Innehåll: 1. Sammanfattning...3 2. Nulägesanalys...4 3. Energimyndighetens

Läs mer

Klockarvägen 9, Huddinge - VVC-förluster.

Klockarvägen 9, Huddinge - VVC-förluster. Klockarvägen 9, Huddinge - VVC-förluster. Denna rapport redovisar resultat från mätningar av system för varmvatten och VVC, Klockarvägen 9, Huddinge. 1. Objektbeskrivning Den studerade byggnaden, Klockarvägen

Läs mer

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder?

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder? Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder? Amanda Sten (MSc Hållbar Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan) Katja Åström (MSc Hållbar Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan)

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Rapport för klimat och energiåtgärder på BRF Stigs Gård- Strömsbro

Rapport för klimat och energiåtgärder på BRF Stigs Gård- Strömsbro BRF Stigs Gård Laxgången 10-102 806 41 GÄVLE Namn Telefon Fax Biltelefon E-post Ert datum Vår ref. Datum Sören Larsson 026-12 77 90 026-12 87 90 soren.larsson@styrochstaller.se Sören Larsson 2011-04-11

Läs mer

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet.

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet. Uppdragsnr: 1 (7) Beslut Finansiering av BeBo projekt Datum: 2008-04-07 Projektnr: 2008:x Projektnamn: Förstudie av teknikupphandling av energieffektiv återvinningssystem för befintliga flerbostadshus

Läs mer

Energianalys Orsa Link

Energianalys Orsa Link Energianalys Orsa Link Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energikartläggningar Resturanger våren 2014

Energikartläggningar Resturanger våren 2014 Energikartläggningar Resturanger våren 2014 Restaurang Lyktan Sälen Restaurang Snögubben Sälen Restaurang Värdshuset Idre fjäll samt restaurang nyckeltal (kwh/stol) Stöten och Kläppen Europeiska regionala

Läs mer

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Fastighetsägarnas hus Stockholm 19 mars 2013 Peter Filipsson CIT Management CIT Management Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström Danfoss Värmepumpar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

En film om fjärrvärme

En film om fjärrvärme Välkommen! En film om fjärrvärme Agenda Vänersborg Om Vattenfall och Värme Vattenfall Värme i Vänersborg - Produktion och Miljö - Kund och Marknad - Ny Prismodell Frågor Om Vattenfall och Värme Jenny Larsson,

Läs mer

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren?

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Effektiv energianvändning ndning Analysmetoder Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Peter Karlsson Hur kommer svenska industrier att förändra sin energianvändning för att anpassa sig till övriga

Läs mer

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag 1 (19) Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag Innehållsförteckning Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-02-05 Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53 Adress/ort: Skärkhult 11 / Sjömarken Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energimedvetna. ICA-handlare spar energi & pengar!

Energimedvetna. ICA-handlare spar energi & pengar! Energimedvetna ICA-handlare spar energi & pengar! Hur energieffektiv är din butik? TACK VARE MER moderna och energismarta installationer har ICA-butikernas elenergiutveckling varit positiv de senaste åren,

Läs mer

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

Bengt Dahlgren Göteborg AB

Bengt Dahlgren Göteborg AB Fastighet: Stampen 26:2 Fastighetsadress: Odinsgatan 9-11 Fastighetsägare: Stena Fastigheter AB Konsulter: S. Örjenfelt F. Olsson Bengt Dahlgren Göteborg AB Sammanfattning Val av energieffektiviserande

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 Innovativ butik Rapport förstudie Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF04 År: 2012 Inledning:

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2015-08-24 Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 6 Prismodell i normalprislistan 7 Förslag priser 2016 9 Fjärrvärmens

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Så används energin i Sveriges lokaler

Så används energin i Sveriges lokaler milou energieffektiva lokaler konferens 28-12-2 Så används energin i Sveriges lokaler Energianvändning trender effektivisering Anders Göransson Profu Överblick alla hustyper -- area och energianvändning

Läs mer

Sundsvalls Sjukhus 20 LJUSKULTUR 3 / 08. minskat elenergianvändningen för belysning med hela 67 procent i åtgärdade avsnitt!

Sundsvalls Sjukhus 20 LJUSKULTUR 3 / 08. minskat elenergianvändningen för belysning med hela 67 procent i åtgärdade avsnitt! Totalt sett har vi minskat elenergianvändningen för belysning med hela 67 procent i åtgärdade avsnitt! Jan Lindberg, energicontroller vid Landstingsfastigheter i Härnösand. Sundsvalls Sjukhus Helt nyligen

Läs mer

Miljöåterbetalningstid för energieffektiviseringsförslag i förhållande till BBR19

Miljöåterbetalningstid för energieffektiviseringsförslag i förhållande till BBR19 NR U 5226 MAJ 2015 RAPPORT Miljöåterbetalningstid för energieffektiviseringsförslag i förhållande till BBR19 Exempelbyggnader För Boverket och Energimyndigeheten Martin Erlandsson Författare: Martin Erlandsson

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-05-17 Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1 Adress/ort: Backagärde / Fristad Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energikartläggning Värmbols FC

Energikartläggning Värmbols FC Energikartläggning Värmbols FC 1 Innehållsförteckning Energikartläggning Värmbols FC... 1 Indata och metod... 2 Fördelning... 3 Osäkra värden som kan påverka resultatet... 3 Områden att prioritera... 5

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Behovsanpassad belysning i vårdlokaler

Behovsanpassad belysning i vårdlokaler Behovsanpassad belysning i vårdlokaler eleffektiv, kostnadsbesparande och hållbar belysning Jan Lindberg 2013-11-12--13 250 000 invånare 250 000 invånare Hälso- och sjukvård Tandvård Regional utveckling

Läs mer

Åtgärder Grangärdehallen AB, Livsmedelbutik

Åtgärder Grangärdehallen AB, Livsmedelbutik 1 (6) av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan er Grangärdehallen AB, Livsmedelbutik Datum 2012-09-26 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 2 (6) 1 Tilläggsisolering

Läs mer

ENERGIRAPPORT DIKESRENEN 18. Johan Jergelin 2015-12-09. Johan.Jergelin@engi.se HANDLÄGGARE DATUM UPPDRAGSNR.

ENERGIRAPPORT DIKESRENEN 18. Johan Jergelin 2015-12-09. Johan.Jergelin@engi.se HANDLÄGGARE DATUM UPPDRAGSNR. ENERGIRAPPORT DIKESRENEN 18 HANDLÄGGARE DATUM UPPDRAGSNR. Johan Jergelin 2015-12-09 0703056767 Johan.Jergelin@engi.se INLEDNING Syftet med denna rapport är att övergripande redovisa vad som har genomförts,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LILLA VRETA 3:11 Adress: VRETA BY 7 Uppdragsgivare 64061 STALLARHOLMEN Byggnadsägare: ÖDMARK, ANDERS Besiktningsuppgifter

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

En NNE-byggnad är (EPBD2, artikel 2.2)

En NNE-byggnad är (EPBD2, artikel 2.2) En NNE-byggnad är (EPBD2, artikel 2.2) en byggnad som har en mycket hög energiprestanda [...] Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Energianvändning. Örebro 2011-10-10

TA HAND OM DITT HUS Energianvändning. Örebro 2011-10-10 TA HAND OM DITT HUS Energianvändning Örebro 2011-10-10 Energikontorets mål Effektivare energianvändning Förnybar energi Regional hållbar tillväxt Våra arbetsområden Strategiskt energioch miljöarbete Projekt

Läs mer

Energianalys. Nyhammars Bruk

Energianalys. Nyhammars Bruk Energianalys Nyhammars Bruk Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-01-13. Fastighetsbeteckning: Rampen 14. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-01-13. Fastighetsbeteckning: Rampen 14. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2016-01-13 Fastighetsbeteckning: Rampen 14 Adress/ort: Husarvägen 1A / Sollentuna Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras!

Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras! Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras! Innemiljö, energianvändning och livscykelkostnad för flerbostadshus har studerats i många undersökningar utan någon vältäckande och enhetlig utvärderingsmetodik.

Läs mer

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark LCC för upphandling av energieffektiva lösningar Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark Välkomna till Upphandlingsmyndigheten! Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TORSLUNDA 4:1 Adress: KYRKGATAN 1 Uppdragsgivare 38695 FÄRJESTADEN Byggnadsägare: EGENDOMSNÄMNDEN VÄXJÖ STIFT Besiktningsuppgifter

Läs mer

Energianalys EM Mora Jonssons möbler

Energianalys EM Mora Jonssons möbler Energianalys EM Mora Jonssons möbler Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 103:3 Byggnadens adress Västergatan 54 74242 Öregrund Datum 2016-06-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat SMHI Prognosstyrning För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat Prognosstyrning av byggnader Marsnatten är klar och kall. Värmen står på för fullt i huset. Några timmar senare strålar solen in

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: EDSALA 5:319 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-03-02 Byggnadens adress: LINGONVÄGEN 33 64793 MARIEFRED Utetemperatur: 5 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

TEKNISKA NYCKELTAL FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER

TEKNISKA NYCKELTAL FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER FVF 1998:12 TEKNISKA NYCKELTAL FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER ISSN 1401-9264 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 STORLEK

Läs mer

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

- Energianvändning i ishallar -

- Energianvändning i ishallar - - Energianvändning i ishallar - Stoppsladd: En energi- och teknikinventering av svenska ishallar Mattias Dahlberg Energi & Kylanalys Agenda En kort introduktion till Stoppsladd - Vad är Stoppsladd och

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-06-08 Fastighetsbeteckning: Lilla Vintrie 14 Adress/ort: Vintrie Byväg 32O, Vintrie Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer