Energianalys. Kläppen Ski Resort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianalys. Kläppen Ski Resort"

Transkript

1 Energianalys Kläppen Ski Resort Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning på Kläppen. Analys av energikartläggningen är utförd i samarbete med projektledare Anette Valfridsson, ägaren Per Eriksson, driftansvarig Leif Martinsson samt Energi&Klimatrådgivare Bo Svensson.

2 Sammanfattning Rapporten visar i första hand hur energianvändningen är fördelad mellan olika processer på skidanläggningen Kläppen. Syftet med kartläggningen att effektivisera energianvändningen och därmed minimera energikostnaderna. I energikartläggningen ingår energibesiktning, analyser av tidigare elförbrukning samt mätningar på utvalda delar av anläggningen. Alla data i denna rapport omfattar år 2008 om inget annat anges. Intrycket är ett väl fungerande företag med engagemang i både för både miljö och energifrågor. Den totala energianvändningen år 2008 uppgick till 6007 MWh el. Antal skiddagar för säsongen 2007/2008 var Vilket ger ett nyckeltal för energianvändningen på 24,6 kwh/skiddag. Det finns framskridna planer på att bygga vindkraftverk dels för att bli självförsörjande på energi men även för att sälja vidare. Ett vindkraftverk på MW klarar att försörja skidanläggningen som den ser ut idag. Det kostar i storleksordningen miljoner kronor År 2008 var kostnaden för el inklusive abonnemang ca fem miljoner kronor. De största besparingspotentialerna: Ventilationen i flera av byggnaderna har ingen styrning. Installation av tid/behovstyrning innebär en reducering av energianvändningen med 31 MWh/år. Byte till energieffektivare backbelysning t.ex. CDM (keramiska metallhalogen lampor med spridningslinser) halverar energianvändningen med 39 MWh/år. Vissa transformatorer är aldrig helt avstängda. Genom att stänga av helt under tider de inte används minskas tomgångsdriften med totalt ca 112 MWh/år. 500 MWh värme från tryckluftskompressorer kan återvinnas för uppvärmning av lokaler. En förutsättning är att vätskekylning installeras istället för dagens luftkylning. Installera separata elmätare vid varje husvagnsplats på campingen. Detta har visat sig minska el-användningen med upp till 40 % på andra campingplatser. Installera myntautomat vid duschar på campingen ger en besparingspotential på MWh/år. 2

3 Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare Anette Valfridsson och energi- och klimatrådgivare Bo Svensson. Även ägaren Per Eriksson har varit delaktig och bidragit med viktig information. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna 3

4 Innehåll Sammanfattning Projekt Kläppen Inledning Syfte Metod Avgränsningar Kort om företaget Ingångsdata Nulägesanalys och åtgärdsförslag Energifördelning på transformatorer år Effektuttag transformatorer år El-statistik T290 Värdshus och skishop för år Värdshus skishop Elpanna Värdshus T Nedre backbelysning T El-statistik T300 för år T 300 November december Diagram pistmaskingarage El-statistik T301 för år El-statistik T377 Klittfallet öst för år Matning 1 T Kabelskåp lifthus T Kabelskåp lift 1 T El-statistik T378 stolbanan för år T 378 Stolbana T 378 Källare stollift T 378 Lommen skidbacke brunn El-statistik T419 för år Tranan värmepumpar och elpanna Värdshuset Tranan Utbyggnad Tranan Lift Beckasinen T 419 Liftcentral T 419 Övre lift barn T 419 Nedre lifthus Brunn snökanon familjebacken El-statistik T438 Snowpark för år El-statistik T442 Klittfallet för år El-statistik T453(T1 samt T2) Pumpar till snötillverkning för år El-statistik T454 Pumpar vid älven för år Energistatistik Kläppen Camping Camping sanitära logen (affär, reception mm) Camping E

5 Husvagnsparkering söder Camping husvagnsparkering norr fikdamm låda B Varmvatten i allmänna utrymmen

6 1 Projekt Kläppen 1.1 Inledning Sverige har haft ett lågt elpris under många år, vilket har bidragit till att el används även till icke elspecifika processer där andra billigare och mer uthålliga energikällor är möjliga. Den största skillnaden mellan industrier i Sverige och på kontinenten är att värmningsprocesser sker med el och på kontinenten direkt med bränslen tex naturgas eller olja. Ett mer enhetligt elpris i hela Europa leder till ett ökat pris i Sverige. Resultatet blir att svenska företag får svårt att konkurrera mot utländska företag vars elförbrukning är betydligt lägre. För att behålla en bra konkurrenssituation måste svenska företag sänka sin elförbrukning. En annan anledning till att effektivisera och därigenom minska elanvändningen är de hotande miljöproblemen, framförallt utsläpp av koldioxid. Ur ett europeiskt perspektiv är kolkondens den kraftproduktion som ökar eller minskar när efterfrågan på el förändras. Varje kwh el genererar i ett sådant kraftverk ett utsläpp på 1 kg CO 2. Sveriges elproduktion kommer främst från vattenkraft och kärnkraft, vilka inte orsakar några utsläpp av koldioxid. Miljön skulle därför gynnas om Sverige minskar sin elanvändning och istället exporterar el till kontinenten och därigenom minskar utnyttjandet av kolkondenskraftverk. I likhet med övriga landet sker en betydande del av energianvändningen i Dalarna och Gävleborg inom företagen. Flera studier och projekt visar på betydande potentialer för energieffektivisering. Som ett led i detta startar det två-åriga pilotprojekt SMEEFFEN (Small Medium Enterprise Efficency Energy). Projektet som finansieras av Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna syftar till att hjälpa företag i region Gävleborg Dalarna att använda energin effektivare. Dessa regionala aktörer vill initiera en positiv process i energieffektivisering och uppmuntra små och medelstora företag att energieffektivisera. Aktiviteterna i aktuellt projekt skall främst konkretisera och intensifiera insatserna för energieffektivt företagande i regionen. Fokus ligger främst på tjänsteföretag men den breda informationsinsatsen riktar sig till alla typer av företagare. Projektet ska medföra en väsentligt ökad satsning på energieffektivisering. Därigenom stärks regionens företagare och förutsättningar ges för ökad ekonomisk tillväxt. 1.2 Syfte Syftet med detta arbete är att kartlägga kläppens energianvändning. Målsättningen är att främja förutsättningar att optimera energianvändningen och därigenom minska energikostnaderna. 1.3 Metod I ett första steg har den totala energianvändningen på företaget studerats. En genomgång av energistatistik visade hur mycket elenergi och olika bränslen som används i företaget Därefter genomfördes mätningar med strömtång samt datainsamling i syfte att få grepp om hur effekterna är fördelade på de olika processerna. Drifttiderna fås dels genom mätningarna dels genom samtal med driftspersonal. Energianvändningen för de olika processerna, räknas ut och presenteras. 6

7 Strömtång med loggningsfunktion Strömtänger med loggningsfunktion mäter och loggar strömmen över tiden se figur nedan. Med hjälp av förenklade modeller av kurvor har numerisk integration tillämpats och därmed har effekten och energin bestämts. Mätningen har pågått ca en vecka så att mätvärden över både vardagar och helgen kommit med. Analys Därefter gjordes en analys av mätningarna, för att kartlägga energianvändningen och hitta åtgärdsförslag vad gäller reducering av energiförbrukningen samt besparingspotentialer för varje åtgärdsförslag. 1.4 Avgränsningar Energikartläggningen omfattar energianvändningen vid de olika enheterna. För att dela upp energianvändningen på de olika enheterna har antingen märkskyltar eller, som i de flesta fall, medeleffektvärdet under mätperioden använts. Information angående drifttider har delvis hämtats från teknisk personal. Dessa uppgifter används okontrollerade i rapporten. Energibalansen i rapporten ger en approximativ fördelning av energianvändningen över året. Risker finns att någon enhet, under mätperioden, har utnyttjat mer eller mindre effekt än vad som är normalt under året. 7

8 2 Kort om företaget Kläppen Ski Resort är en komplett skidanläggning med 15 liftar och 32 nerfarter varav 7 stycken är elbelysta. Dessutom finns 4 längdspår med en total spårlängd på 36 km samt fler än 400 stugor och lägenheter. Anläggningen har tre ställen som serverar mat och dryck Toppstugans uteservering, Café Tranan samt Värdshuset. År 2008 hade kläppen besökare. På Kläppens Camping finns ca 220 husvagnsplatser med eluttag, affär och ett modernt servicehus med golvvärme, duschar och ångbastu. Logen är en aktivitetslokal med möjlighet att laga mat, se på TV och umgås. Ca 200 gäster har sina husvagnar uppställda över hela säsongen. 2.1 Ingångsdata Datum för analys: Företag: Kläppen Ski Resort AB Adress: Kläppen Ski Resort Sälen Telefon +46 (0) Fax. +46 (0) Kontaktperson: Per Eriksson VD Telefon E-post Kontaktperson: Leif Martinsson Telefon E-post Energianalytiker: Peter Karlsson och Eva Karlsson Telefon Epost Energianvändning Energislag Energianvändning 2008 Elanvändning 6007 MWh 8

9 3 Nulägesanalys och åtgärdsförslag På anläggningen finns 11 transformatorer. Åtta av dessa T290, T300(T1, T2), T301, T377, T378, T419, T438, samt T442 har ett gemensamt abonnemang med en högspänningstaxa med en effektavgift på 224 kr/kw. Mätningen sker på lågspänningssidan därför har de en högre taxa. Dessa åtta transformatorer abonnerar på 2893 kw. Transformatorerna T453(T1,T2), T454 samt campingen har varsitt lågspänningsabonnemang med effekttariff. T453 abonnerar på 1460 kw, T454 abonnerar på 360 kw och campingen abonnerar på 455 kw. Dessa tre enskilda abonnemang har var och en, en lågspänningstaxa på 242 kr/kw. Alla elva transformatorer betalar även en högbelastningsavgift som är medelvärdet av de fem högsta timvärdena mellan november och mars klockan 06:00-22:00 gånger 193 kr/kw. Dessutom tillkommer ett antal mindre abonnemang kopplade till lägenheter och hus. 3.1 Energifördelning på transformatorer år 2008 Stapeldiagrammet visar hur energianvändningen är fördelad på de 13 transformatorerna samt övriga lågspänningsabonnemang. 9

10 3.2 Effektuttag för transformatorer år 2008 Stapeldiagrammet visar maximalt effektuttag på de 13 transformatorerna samt övriga lågspänningsabonnemang. 10

11 3.3 El-statistik T290 Värdshus och skishop för år 2008 Värdshus och skishop. Timvärdena visar uttagen effekt i kwh/h under hela år Maximal uttagen effekt år 2008 var 261 kw. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kwh/h Effekt 74,85 14,60 261,

12 3.3.1 Värdshus skishop Ventilationen i Värdshuset bör tidstyras alternativt behovsstyras. Idag har den samma luftomsättning hela tiden oavsett om någon befinner sig i lokalerna eller inte. Behovsstyrd ventilation innebär att luftomsättningen dämpas efter behov. Det i sin tur minskar energianvändningen för uppvärmning och för driften av fläktar. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 54,24 0,00 132, ,18 Åtgärdsförslag: Installera tidsstyrnig/behovsstyrning på ventilationen. Byggnad ventilation Effekt (kw) Energi (MWh) Drifttid Värdshuset stora aggregatet 4, Värdshus lilla aggregatet 3, Pumpar 0,65 5, Summa 9,1 79,6 Besparingspotential: 40 % är fullt möjligt att minska drifttiderna vilket innebär en reducering av energianvändningen med 31 MWh/år 12

13 3.3.2 Elpanna Värdshus T290 Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 20,99 0,93 73, ,04 13

14 3.3.3 Nedre backbelysning T 290 Belysningen består idag av metallhalogen eller högtrycksnatrium lampor vilka har ett ljusutbyte på ca lm/w. Medeleffekten på belysningen är enligt mätning 19,5 kw med en drifttid på 4000 h/år blir energianvändningen 78 MWh/år. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 19,47 2,88 36,80 845,54 Åtgärdsförslag: Byte till energieffektivare armaturer t.ex. CDM (keramiska metallhalogen lampor med spridningslinser) som ger ett ljusutbyte av 160 lm/w. Besparingspotential: Med effektivare belysning halveras energianvändningen till 39 MWh/år. 14

15 3.4 El-statistik T300 för år 2008 T 300 T1 T2 matar 7 st Atlas Copco tryckluftskompressorer, mätningar gjordes under analysperioden och det maximala effektuttaget var 1271 kw. Pistmaskingaraget matas från denna station. Timvärdena visar uttagen effekt i kwh/h under hela år Maximal uttagen effekt år 2008 var 1500 kw. kw Effekt 190,09 6, , Åtgärdsförslag: Minskad tomgångsdrift genom att stänga av transformatorn mellan maj-oktober (se graf). Besparingspotential: 33 MWh/år 15

16 3.4.1 T 300 november december 2008 Diagrammet visar uttagen effekt under november och december. kw Effekt 825,60 17, , Åtgärdsförslag 1: Återvinn värmen från kompressorer 70 % av denna energi är möjligt att återvinna som 75 gradigt vatten. Kompressorerna på kläppen är luftkylda vilket betyder att kan flytta varm luft till närliggande lokaler som behöver värmas. Installationen blir enkel, men nackdelen är begränsningar i hur långt värmen kan flyttas. En vätskekyld kompressor ger ett bredare användningsområde för den återvunna värmen. Kylvattnet från kompressorn passerar en värmeväxlare som ger vatten med en temperatur på ca 75 C. Det varma vattnet kan sedan förflyttas långa sträckor via isolerade rörledningar, och användas på olika platser, allt efter behov. 16

17 Lämpliga lokaler att värma upp med detta system är Värdshuset som värms via en elpanna och Tranan som idag har värmepumpar och en elpanna som spetslast. Båda dessa byggnader har vattenburna system. Pistgaraget och skidskolebyggnaden, som idag har direktverkande el med radiatorer, ligger bra till men måste kompletteras med radiatorer kopplade till ett vattenburet system. De befintliga elpannorna kan användas som spetslast när kompressorerna inte körs. Alternativt sätter man in en biobränslepanna i anslutning till kompressorhuset som komplement för spetslast. Besparingspotential: Ca 790 MWh värme Totalt om alla kompressorer utnyttjas är det möjligt att utnyttja 790 MWh värme per år. Behovet för ovan nämnda lämpliga byggnader ligger runt 500 MWh/år vilket innebär att endast några av kompressorerna behöver användas Tabell över möjliga byggnader för anslutning till ett lokalt fjärrvärmenät Byggnad Energi (MWh) Värdshuset 105 Verkstad (pistmaskiner) 120 Stollift (lokaler) 36 Tranan 189 Camping (butik, loge) 50 Summa 500 Åtgärdsförslag 2: Ta upp en diskussion med Fiskarheden om fjärrvärmeleverans. Fiskarheden som är en sågverksindustri ligger ca 2 km från Kläppen. Dom har idag en bioeldad pannkapacitet av 16 MW som kommer efter utbyggnad utnyttjas fullt ut. Efter samtal med Joel Eriksson vid Fiskarheden så borde framtida diskussioner föras om gemensam värmeförsörjning med ev framtida kraftvärmeverk. Det som skulle vara möjligt att ansluta är camping (butik, allmänna utrymmen samt varmvattenberedning) och de ovan nämnda byggnader. 17

18 3.4.2 Diagram pistmaskingarage kw Effekt 40,50 28,92 63, ,89 Åtgärdsförslag: Konvertering till vattenburet värmesystem med aerotemprar kopplat till fjärrvärmenät från tryckluftkompressorer (se föregående åtgärdsförslag). Besparingspotential: 120 MWh el /år 18

19 3.5 El-statistik T301 för år 2008 Transformator T 301 Toppstugan. Timvärdena visar uttagen effekt i kwh/h under hela år Maximal uttagen effekt år 2008 var 134 kw. Toppstugan värms med ett vattenburet system kopplat till en värmepump. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kwh/h Effekt 26,31 1,68 134, ,20 Åtgärdsförslag: Minskad tomgångsdrift genom att stänga av utrustning som ej behövs maj-juni samt sepokt (se graf). Besparingspotential: 21 MWh/år. 19

20 3.6 El-statistik T377 Klittfallet öst för år 2008 Transformator T 377 Klittfallet öst. Timvärdena visar uttagen effekt i kwh/h under hela år Maximal uttagen effekt år 2008 var 119 kw. kwh/h Effekt 14,20 3,36 119, ,20 Åtgärdsförslag: Minskad tomgångsdrift genom att stänga av transformatorn mellan april-december (se graf). Besparingspotential: 27 MWh/år 20

21 3.6.1 Matning 1 T 377. Diagrammet visar uttagen effekt under tre dagar i januari. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 1,08 0,00 7,19 47,84 21

22 3.6.2 Kabelskåp lifthus T 377 Diagrammet visar uttagen effekt under tre dagar i januari. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 45,24-0,00 118, ,56 22

23 3.6.3 Kabelskåp lift 1 T 377 Diagrammet visar uttagen effekt under tre dagar i januari. kw Effekt 19,17 8,42 29,46 861,99 23

24 3.7 El-statistik T378 stolbanan för år 2008 T 378 Stolbanan. Timvärdena visar uttagen effekt i kwh/h under hela år Maximal uttagen effekt år 2008 var 270 kw. kwh/h Effekt 36,83 1,60 270, Åtgärdsförslag 1: Minskad tomgångsdrift genom att stänga av transformatorn mellan april-december (se graf). Besparingspotential: 27 MWh/år Åtgärdsförslag 2: Konvertering till vattenburet system för uppvärmning i lifthus samt källare. Besparingspotential: 36 MWh/år 24

25 3.7.1 T 378 Stolbana Diagrammet visar uttagen effekt under tre dagar i januari. kw Effekt 57,26-0,00 369, ,11 25

26 3.7.2 T 378 Källare stollift Diagrammet visar uttagen effekt under tre dagar i januari. kw Effekt 9,19 5,69 19,19 237,50 Åtgärdsförslag: Grafen visar värmelast för lokaler som kan konverteras till vattenburet system och delvis värmas med överskottsvärme från tryckluftproduktion. Besparingspotential: 36 MWh/år 26

27 3.7.3 T 378 Lommen skidbacke brunn Diagrammet visar uttagen effekt under tre dagar i januari. kw Effekt 1,33 0,72 1,44 25,06 27

28 3.8 El-statistik T419 för år 2008 Transformator T 419 Tranan total. Timvärdena visar uttagen effekt i kwh/h under hela år Maximal uttagen effekt år 2008 var 424 kw. kwh/h Effekt 84,63 14,16 424,

29 3.8.1 Tranan värmepumpar och elpanna T 419. Diagrammet visar uttagen effekt under tio dygn i december. kw Effekt 18,19 2,60 32, Åtgärdsförslag: Utnyttja spillvärme från tryckluftproduktion med ett gemensamt fjärrvärmenät Besparingspotential: 189 MWh/år 29

30 3.8.2 Värdshuset Tranan T 419. Diagrammet visar uttagen effekt under tio dygn i december. kw Effekt 42,24 19,62 89, Åtgärdsförslag: Styr ventilationssystemen efter behov och stäng av aggregaten när ingen vistas i lokalerna. Besparingspotential: MWh el / år. 30

31 3.8.3 Utbyggnad Tranan T 419. Diagrammet visar uttagen effekt under tio dygn i december. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 22,11 4,74 87, Åtgärdsförslag: Samma åtgärdsförslag som ovan. 31

32 3.8.4 Lift Beckasinen T 419. Diagrammet visar uttagen effekt under tio dygn i december. Årsförbrukningen blir 41 MWh kw Effekt 14,03 0,67 55,

33 3.8.5 T 419 Liftcentral T 419. Diagrammet visar uttagen effekt under tio dygn i december. Årsförbrukningen blir 61 MWh. kw Effekt 18,86 0,00 85,

34 3.8.6 T 419 Övre lift barn T 419. Diagrammet visar uttagen effekt under tio dygn i december. Årsförbrukningen blir 26 MWh. kw Effekt 11,56 0,00 42,

35 3.8.7 T 419 Nedre lifthus T 419. Diagrammet visar uttagen effekt under tio dygn i december. Årsförbrukningen blir ca 17 MWh. kw Effekt 6,51 0,00 36,

36 3.8.8 Brunn snökanon familjebacken T 419. Diagrammet visar uttagen effekt under tio dygn i december. kw Effekt 1,58 0,83 1,66 711,47 Åtgärdsförslag: Kontrollera att värmeelementet är avstängt under den varma årstiden 36

37 Elljusspår kw Effekt 4,14 0,00 6,

38 3.9 El-statistik T438 Snowpark för år 2008 T 438 Snowpark. Timvärdena visar uttagen effekt i kwh/h under hela år Maximal uttagen effekt år 2008 var 236 kw. kwh/h Effekt 16,72 2,40 236, Åtgärdsförslag: Minskad tomgångsdrift genom att stänga av transformatorn mellan maj-november (se graf). Besparingspotential: 21 MWh/år 38

39 3.10 El-statistik T442 Klittfallet för år 2008 Transformator T 442 Beckasin topp. Timvärdena visar uttagen effekt i kwh/h under hela år Maximal uttagen effekt år 2008 var 247 kw. kwh/h Effekt 22,80 4,32 247, ,64 Åtgärdsförslag: Minskad tomgångsdrift genom att stänga av transformatorn mellan april-oktober (se graf). Besparingspotential: 31 MWh/år 39

40 3.11 El-statistik T453(T1 samt T2) Pumpar till snötillverkning för år 2008 Färg Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 97,11 0, ,

41 3.12 El-statistik T454 Pumpar vid älven för år 2008 kwh/h Effekt 25,49 0,00 387,

42 3.13 Energistatistik Kläppen Camping Kläppen camping ligger i Dalarna och har ca 220 husvagnsplatser, fyra lägenheter samt tre stugor för uthyrning. Säsongen börjar i april och håller på till slutet på september. Ca 200 husvagnar står uppställda på campingen även under vinterhalvåret. Timvärdena visar uttagen effekt i kwh/h under hela år Maximal uttagen effekt år 2008 var 427 kw. Campinggästerna betalar endast fasta avgifter. Separata elmätare vid varje uppställningsplats finns ej. kwh/h Effekt 56,12 4,92 427,

43 Camping sanitära logen (affär, reception mm) Diagrammet visar uttagen effekt under två dygn i januari. Observera att det är under nyåret varför förbrukningen är väldigt hög. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 29,36 16,84 42, Åtgärdsförslag: Framtida konvertering till vattenburet värmesystem för lokalkomfort samt tappvarmvatten kopplat till fjärrvärmenät (ev från Fiskarheden samt spillvärme från tryckluftproduktion). Besparingspotential: 50 MWh/år 43

44 Camping E1 Diagrammet visar uttagen effekt under två dygn i januari. Observera att det är under nyåret varför förbrukningen är väldigt hög. kw Effekt 84,12 63,51 113,

45 Husvagnsparkering söder Diagrammet visar uttagen effekt under två dygn i januari. Observera att det är under nyåret varför förbrukningen är väldigt hög. kw Effekt 118,04 85,79 142,

46 Camping husvagnsparkering norr fikdamm låda B1 Diagrammet visar uttagen effekt under två dygn i januari. Observera att det är under nyåret varför förbrukningen är väldigt hög. kw Effekt 118,46 95,18 139, Åtgärdsförslag 1: Installera tillförlitliga elmätare vid varje campingenhet. Erfarenheter från andra campingplatser visar att elförbrukningen minskar. Framförallt tänker man på att inte ha onödiga saker på för fullt när man inte är där. Det finns gäster som har värmare i förtältet så det ska vara varmt när man kommer dit. Besparingspotential: I vissa fall upp till 40 %, av tidigare förbrukning när gästerna själva får betala för den el de förbrukar Varmvatten i allmänna utrymmen Varmvatten produceras via elektriska varmvattenberedare. Tittar man på liknande campingplatser står varmvattenförbrukningen i allmänna utrymmen för ca 20 %. 46

47 Den totala energianvändningen under denna tid var ca 492 MWh vilket ger en varmvattenförbrukning i logen på ca 100 MWh/år. Åtgärdsförslag 2 Installera någon form av betalning för dusch. På en liknande camping installerades myntautomater, fem kronor för en fem minuter lång dusch. Detta resulterade i att varmvattenförbrukningen minskade med 40 %. Besparingspotential 40 MWh el samt betalt för varmvattnet som utnyttjas. Åtgärdsförslag 3: Installera solfångare för varmvattenproduktion. En solfångaranläggning är fullt möjlig att installera på campingen för att försörja tappvarmvattnet (samt eventuellt uppvärmning av servicehusen). En kompletterande värmekälla kan behövas för spetslaster. Bästa effekten av systemet uppnås om solfångarna placeras på servicebyggnadernas tak. Varje solfångarmodul kan under optimala förhållanden producera 1500 kwh/år. Det mesta produceras under sommaren, då soltimmarna minskar under höst och vinterhalvåret så sjunker energiproduktionen från solfångaren. Teoretiskt skulle ca 67 paneler behövas för att täcka det årliga värmebehovet på ca kwh. Skulle betalning för varmvatten installeras och förbrukningen minska med 40 % räcker det med ca 40 paneler. Observera att dessa siffror förutsätter att man får ut full effekt av panelerna hela tiden vilket förmodligen inte är fallet under vinterhalvåret. För att klara spetslaster samt mycket solfattiga perioder bör man ha ett komplement till solfångarna t.ex. en pelletspanna eller någon form av värmepump. För mer information Svenska solenergiföreningen är en branschförening, där man kan få information om solvärme och solvärmebidrag. Deras webbadress är Se även Bilaga 1 Exempel på en camping som installerat solfångare. 47

48 Bilaga 1. Exempel på en camping som installerat solfångare. Södra Näs camping i Varberg Södra Näs camping i Varberg har installerat 32 st Euronoms solfångare OPC15. Enligt uppgift ger solfångarna ca 800 kwh värme en solig sommardag. På vintern blir det till 100 kwh om dagen nog för att hålla en behaglig inomhustemperatur i det 300 m 2 stora servicehuset. Man har även kompletterat med en pelletspanna på 25 kw som rycker in när solenergin inte räcker till. Se bilaga1. OBS att det är ett par år sedan detta installerades vilket innebär att priserna är nog inte exakta. Det system vi tittat på är Euronoms solfångaranläggning. Euronom är i dag än av de främsta i branschen vad det gäller verkningsgraden som är 87 %. Kontakta Euronom tel för mer information om systemet. Euronoms solfångare OPC15 har en effekt på 1500 W per enhet. Varje enhet består av 15 rör som är 150 cm långa och upptar en yta på 2,13 m 2. Det finns givetvis fler företag som kan erbjuda ett komplett solfångarsystem. Nedan bifogas en kalkyl för Varbergs Camping gjord av ett företag som heter Energy Logic Värmeförbrukning i kwh på Södranäs Camping 2006 Varmvatten Golvvärme Varmvatten + golvvärme Från pelletspanna Från solfångare Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemeber Oktober November December Totalt Sol & Camping Sol och camping hör ihop. Också när det gäller billig varmvattenproduktion. Solfångaranläggningens produktionskapacitet per månad på Södranäs Camping hänger fint ihop med beläggningen under sommarhalvåret. Pelletspannan behöver bara komma in och hjälpa till när solen lyser med sin frånvaro flera dagar i sträck OCH VID MYCKET STORA UTTAG AV VARMVATTEN. 48

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Sandviken

Energianalys. ICA Maxi Sandviken Energianalys ICA Maxi Sandviken Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys Orsa Link

Energianalys Orsa Link Energianalys Orsa Link Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Gävle

Energianalys. ICA Maxi Gävle Energianalys ICA Maxi Gävle Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning)

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Fjätervålen Gårdtjärnsberget Hassela Ski Resort Hunflen Fritidsanläggning Järvsöbacken Kungsbergets Fritidsanläggning

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Energianalys. Skönvik

Energianalys. Skönvik Energianalys Skönvik Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren?

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Effektiv energianvändning ndning Analysmetoder Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Peter Karlsson Hur kommer svenska industrier att förändra sin energianvändning för att anpassa sig till övriga

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR 1. Karta 2. Energy Factor 2 3. Intensivvårdsavdelningen, Sundsvalls sjukhus 4. Högakustenbron 5. Lysrörsarmatur 6. Sundsvalls sjukhus 7. CO 2 -utsläpp 1995-2010 8.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 inom projekt Förstudie -idrott, energi och klimat. 1. Allmänt Hesslegårdens GK på Kommendörgatan 15 i Hässleholm är föreningsägd och funnits sedan

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Sverigesolen spar upp till 50% och ger inga koldioxidutsläpp Energin är idag den enskilt största kostnaden

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Passivhusförskola Skogslunden

Passivhusförskola Skogslunden 1(14) Uppföljning År 1 2011-10-26 Passivhusförskola Skogslunden Inledning Förskolan Skogslunden är byggt som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för energiförbrukningen i Skogslunden under

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18363

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18363 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 568774 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viggbyholm 92:11 Husnummer 1 Adress Kanonbacken 4 Prefix

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135

ENERGIDEKLARATION. Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135 Energiprestanda: 44 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet ENERGIFORMER OCH LAGRINGSMETODER kinetisk

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

el/vvs Solfångare text: foto:

el/vvs Solfångare text: foto: Det är svårt att hitta ett snyggare pannrum än denna knuttimrade stuga i Bergshamra söder om Norrtälje. Bakom den gammeldags fasaden gömmer sig en högst modern biobränsleanläggning där solfångarna på taket

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Tega 2:25 Adress: Gustavsbergsvägen 15, 442 94 Ytterby Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 197 m 2, byggår 1992. Värmesystem: Luft/vatten värmepump

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57832

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57832 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 563981 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Aneby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Braxen 2 Husnummer 1 Adress Hembygdsgatan 3 Prefix byggnadsid

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer