Energianalys. Malingsbo Camping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianalys. Malingsbo Camping"

Transkript

1 Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning på Malingsbo camping. Analys av energikartläggningen är utförd i samarbete med Kerstin Angberg-Morgården, energirådgivare och klimatrådgivare i Smedjebackens kommun, samt ägarna till campingen.

2 Sammanfattning Rapporten visar i första hand hur elanvändningen är fördelad mellan olika användningsområden på campingplatsen. Syftet med kartläggningen är att effektivisera energianvändningen och därmed minimera energikostnaderna. I energikartläggningen ingår en energibesiktning på campingen, analyser av tidigare elförbrukning, mätning samt en skriftlig sammanställning med rekommenderade effektiviseringsförslag. Restaurang/reception var stängd under kartläggningsperioden varför inga mätningar och därmed ingen kartläggning kunde utföras. Intrycket är ett väl fungerande företag med en relativt hög elförbrukning. Den totala energianvändningen år 2007 för både campingdel och restaurang/reception uppgick till kwh och abonnerad effekt är 270 kw. Energieffektiva åtgärder Husvagnsel plus tillägg för vinterhusvagnar uppgår till kwh. Om det är tekniskt möjligt och inte skapar andra problem uppnås en stor energibesparing genom att installera elmätare vid varje campingenhet. Enligt information från andra campingplatser skulle en sådan åtgärd minska elanvändningen för husvagnarna med upp till 40 % det vill säga ca kwh/år förutsatt att antaganden i rapporten är riktiga.. Möjligheten att tillverka varmvatten med hjälp av solpaneler bör undersökas. Teoretiskt skulle mellan 40 och 50 paneler behövas för att täcka det årliga värmebehovet på ca kwh. Installera någon form av betalning t.ex. myntautomater för duschar. Det finns exempel där man minskat varmvattenförbrukningen med upp till 40 % genom att låta gästerna betala för varmvattnet de utnyttjar. Skulle detta genomföras och förbrukningen minska med 40 % räcker det med ca 30 paneler. Observera att dessa siffror förutsätter att man får ut full effekt av panelerna hela tiden vilket förmodligen inte är fallet. För att klara spetslaster samt mycket solfattiga perioder bör man ha ett komplement till solfångarna t.ex. en pelletspanna eller någon form av värmepump. Energibesparingen beror av antalet soltimmar. Varmvattenberedarens installerade effekt på 27 kw försvinner. Ytterbelysningen består till största delen av omoderna kvicksilverlamporna Genom att byta till effektivare keramiska metallhalogenarmaturer minskas elenergianvändningen med ca 6000 kwh/år samt reduceras installerad effekt med 1,7 kw. 2

3 Inledning Sverige har haft ett lågt elpris under många år, vilket har bidragit till att el används även till icke elspecifika processer där andra billigare och mer uthålliga energikällor är möjliga. Den största skillnaden mellan industrier i Sverige och på kontinenten är att värmningsprocesser sker med el och på kontinenten direkt med bränslen t.ex. naturgas eller olja. Ett mer enhetligt elpris i hela Europa leder till ett ökat pris i Sverige. Resultatet blir att svenska företag får svårt att konkurrera mot utländska företag vars elförbrukning är betydligt lägre. För att behålla en bra konkurrenssituation måste svenska företag sänka sin elförbrukning. En annan anledning till att effektivisera och därigenom minska elanvändningen är de hotande miljöproblemen, framförallt utsläpp av koldioxid. Ur ett europeiskt perspektiv är kolkondens den kraftproduktion som ökar eller minskar när efterfrågan på el förändras. Varje kwh el genererar i ett sådant kraftverk ett utsläpp på 1 kg CO 2. Sveriges elproduktion kommer främst från vattenkraft och kärnkraft, vilka inte orsakar några utsläpp av koldioxid. Miljön skulle därför gynnas om Sverige minskar sin elanvändning och istället exporterar el till kontinenten och därigenom minskar utnyttjandet av kolkondenskraftverk. I likhet med övriga landet sker en betydande del av energianvändningen i Dalarna och Gävleborg inom företagen. Flera studier och projekt visar på betydande potentialer för energieffektivisering. Som ett led i detta startar det två-åriga pilotprojekt SMEEFFEN (Small Medium Enterprise Efficency Energy). Projektet som finansieras av Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna syftar till att hjälpa företag i region Gävleborg Dalarna att använda energin effektivare. Dessa regionala aktörer vill initiera en positiv process i energieffektivisering och uppmuntra små och medelstora företag att energieffektivisera. Aktiviteterna i aktuellt projekt skall främst konkretisera och intensifiera insatserna för energieffektivt företagande i regionen. Fokus ligger främst på tjänsteföretag men den breda informationsinsatsen riktar sig till alla typer av företagare. Projektet ska medföra en väsentligt ökad satsning på energieffektivisering. Därigenom stärks regionens företagare och förutsättningar ges för ökad ekonomisk tillväxt. Syfte Syftet med detta arbete är att kartlägga campingplatsens energianvändning. Målsättningen är att främja förutsättningar att optimera energianvändningen och därigenom minska energikostnaderna. Metod Besök har företagits vid Malingsbo camping. Vid besöken har okulära undersökningar, samtal med bland annat ägare samt insamling av statistik kompletterats med mätningar på anläggningen. Avgränsningar Energikartläggningen omfattar energianvändningen framförallt vad gäller hushållsel, uppvärmning samt varmvattenanvändning på campingdelen. Restaurang/reception var stängd under kartläggningsperioden. För att dela upp energianvändningen på de olika enheterna har antingen statistiska värden för energianvändning och medeleffektvärdet under mätperioden använts. Information angående 3

4 drifttider har delvis hämtats från timvärden samt från berörd personal. Dessa uppgifter används okontrollerade i rapporten. Energibalansen i rapporten ger en approximativ fördelning av energianvändningen över året. Risker finns att någon enhet, under mätperioden, har utnyttjat mer eller mindre effekt än vad som är normalt under året. Ingångsdata Datum för analys: Företag: Malingsbo Camping Adress: Smedjebacken Telefon: Kontaktperson: Roger Sjöberg E-post: Energianalytiker: Peter Karlsson, Eva Karlsson Telefon: E-post 4

5 Malingsbo camping Malingsbo camping ligger i södra Dalarna och har ca 220 husvagnsplatser samt tio stugor för uthyrning. Säsongen börjar i april och håller på till slutet på september. Ett tjugotal husvagnar står uppställda på campingen även under vinterhalvåret. År 2007 var antalet gästnätter och förväntas öka till år (Antar att stugorna ingår i gästnätterna) Elen är uppdelad dels till campingdelen dels till en reception/restaurangdel. Rapporten är koncentrerad på campingdelen. Timvärden för restaurang/reception Under 2007 använde restaurangdelen kwh och fram till oktober år 2008 användes ca kwh. Under vinterperioden år 2007 låg restaurangdelen på en utnyttjad medeleffekt på mellan 6 kw och januari till mars 2008 på 7 kw. Lasterna bestod av kylar, frysar m.m. Dessa är numera avstängda under vinterperioden vilket betyder att den årliga energianvändningen minskar med ca kwh. 5

6 Timvärden för campingdelen Diagrammet nedan visar uttagen effekt per timme under år Energianvändningen år 2007 var kwh och år 2008, kwh. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kwh/h Aktiv effekt Camping 42,25 0,00 211, Diagrammet visar hur effekten utnyttjas under dygnet. Mest energi används sent på kvällar och nätter, detta är generellt under högsäsong. 6

7 Energibalans för campingdelen år 2007 Cirkeldiagrammet nedan visar en ungefärlig fördelning av energianvändningen år Den totala energianvändningen för campingen exklusive reception - restaurangdel var kwh. Siffrorna är baserade dels på uppgifter från ägarna, mätningar samt kvalificerade gissningar. Övrigtposten beror förmodligen på att vissa gäster utnyttjar mer el än normalt, (antaganden är gjorda på normalförbrukning) Tabellen visar fördelningen av energiavändningen vid Malingsbo camping i kwh Användningsområde Energi [kwh] Belysning Uppvärmning av servicehus Tvättstuga El husvagnar Tillägg vintercamping Varmvatten allmänna utr. Övrigt kwh kwh 4100 kwh kwh kwh 67000kWh kwh 7

8 Belysning Belysningen består av 28 stycken 80 W kvicksilverlampor. Dessa styrs via skymningsrelä vilket ger en drifttid på ca 4000 timmar. Dessutom finns 5 stycken globlampor runt huset på vardera 60 W samt ett par lågenergilampor inne i köket. Den installerade effekten för belysningen är ca 2700 W. Energianvändningen är beräknad till ca kwh/år. Åtgärdsförslag: Byt ut kvicksilverlamporna mot mer energieffektiva 35 W keramiska metallhalogenlampor. Den installerade effekten minskar från 2,7 kw till1 kw. Energianvändningen blir 3920 kwh. Uppvärmning av servicehus Stora servicehuset värms upp via elradiatorer med en total effekt på 5,9 kw. Detta hus är stängt under vinterhalvåret. Vi antar att det värms 3 månader/år ca 5 timmar/dag, detta ger en energianvändning på ca 2500 kwh/år. Även lilla servicehuset värms upp via elradiatorer med en total effekt på 3,5 kwh detta utnyttjas året runt. Vi antar 5 timmar/dag under april, maj och september samt 12 timmar/dag under vinterhalvåret. Energianvändningen blir då ca 9150 kwh/år. Tvättstuga I lilla servicehuset finns en tvättmaskin samt en torktumlare som antas utnyttjas 1800 timmar vardera under året. Den totala energianvändningen blir då 4100 kwh/år. Husvagnsel En rimlig gissning, delvis baserad på data från en annan camping samt energistatistik, är att varje husvagn använder 12 kwh/dygn för värme och hushållsel gästnätter blir då ca kwh/år. Tillägg för vinter husvagnar Ca 20 stycken husvagnar finns stationerade på campingen under vintern, varav en är bebodd under hela säsongen. Under åtta dygn 29/11-7/ använde den husvagnen 230 kwh. En kvalificerad gissning, vad gäller uppvärmningsperioden, är sju månader per år vilket betyder ca 6000 kwh. De andra 19 husvagnarna antas använda hälften av denna energi för uppvärmning m.m. Den totala energianvändningen för uppvärmning m.m. av dessa 20 husvagnar blir ca kwh/vintersäsong. Denna siffra kan mycket väl vara betydligt högre om några av gästerna har värmefläktar i husvagnar eller förtält under tider då de inte vistas på campingen i syfte att det ska vara varmt när de kommer. En 1 kw värmefläkt som är på kontinuerligt i sex månader drar 4320 kwh i energi. Ett antal sådana skulle förklara den stora övrigtposten. 8

9 Åtgärdsförslag 1: Installera tillförlitliga elmätare vid varje campingenhet. Erfarenheter från andra campingplatser visar att elförbrukningen minskar, i vissa fall upp till 40 %, av tidigare förbrukning när gästerna själva får betala för den el de förbrukar. Varmvatten i allmänna utrymmen Varmvatten produceras via elektriska varmvattenberedare med en total installerad effekt på 27 kw. En person gör, generellt av med 2,5 kwh varmvatten/dygn. Med gästnätter 2007 blir varmvattenförbrukningen ca kwh inklusive varmvatten i husvagnen. Om vi antar att 70 % av detta används i allmänna utrymmen blir detta ca kwh. Vi. Den totala energianvändningen under denna tid var ca kwh d.v.s. varmvattenförbrukningen i allmänna utrymmen står för ca 20 %. Dessa siffror stämmer bra överens med vattenförbrukningen på en liknande camping i Tjällmo. Åtgärdsförslag 1: Ta betalt för duschvarmvatten Installera någon form av betalning för dusch. På en campingplats i Tjällmo installerades myntautomater. En 5 minuter lång dusch kostar nu 5 kronor. Varmvattenförbrukningen minskade med ca 40 %. Åtgärdsförslag 2: Installera solfångare för varmvattenproduktion En solfångaranläggning är fullt möjlig att installera på campingen för att försörja tappvarmvattnet (samt eventuellt uppvärmning av servicehusen). En kompletterande värmekälla kan behövas för spetslaster. Bästa effekten av systemet uppnås om solfångarna placeras på servicebyggnadernas tak. Varje solfångarmodul kan under optimala förhållanden producera 1500 kwh/år. Det mesta produceras under sommaren, då soltimmarna minskar under höst och vinterhalvåret så sjunker energiproduktionen från solfångaren. Teoretiskt skulle ca 45 paneler behövas för att täcka det årliga värmebehovet på ca kwh. Skulle betalning för varmvatten installeras och förbrukningen minska med 40 % räcker det med ca 30 paneler. Observera att dessa siffror förutsätter att man får ut full effekt av panelerna hela tiden vilket förmodligen inte är fallet. För att klara spetslaster samt mycket solfattiga perioder bör man ha ett komplement till solfångarna t.ex. en pelletspanna eller någon form av värmepump. För mer information Svenska solenergiföreningen är en branschförening, där man kan få information om solvärme och solvärmebidrag. Deras webbadress är Se även Bilaga 1 Exempel på en camping som installerat solfångare. 9

10 Bilaga 1 Exempel på en camping som installerat solfångare. Södra Näs camping i Varberg Södra Näs camping i Varberg har installerat 32 st Euronoms solfångare OPC15. Enligt uppgift ger solfångarna ca 800 kwh värme en solig sommardag. På vintern blir det till 100 kwh om dagen nog för att hålla en behaglig inomhustemperatur i det 300 m 2 stora servicehuset. Man har även kompletterat med en pelletspanna på 25 kw som rycker in när solenergin inte räcker till. Se bilaga1. OBS att det är ett par år sedan detta installerades vilket innebär att priserna är nog inte exakta. Investeringsstöd För att kunna få bidrag till installation av solvärmeanläggning krävs att solfångaren klarar vissa kvalitetskrav. Dessa uppfyllda om solfångaren klarar den inledande kontrollen för P- märkning enligt Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, SP. I annat fall måste du själv kunna visa att solfångaren är provad enligt de krav som Boverket föreskriver. Mer information hittar du på och ytterligare information och ansökningshandlingar kan du få från Det system vi tittat på är Euronoms solfångaranläggning. Euronom är i dag än av de främsta i branschen vad det gäller verkningsgraden som är 87 %. Kontakta Euronom tel för mer information om systemet. Euronoms solfångare OPC15 har en effekt på 1500 W per enhet. Varje enhet består av 15 rör som är 150 cm långa och upptar en yta på 2,13 m 2. Det finns givetvis fler företag som kan erbjuda ett komplett solfångarsystem. Nedan bifogas en kalkyl för Varbergs Camping gjord av ett företag som heter Energy Logic 10

11 Gamlegård, Gamlegårdsvägen Vellinge, Sweden Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Bilaga 1 Håkan Gusteus SCR, Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation Box 255, Uddevalla SOL ELLER EL När Sonja och Bosse Nilsson byggde Södranäs Camping vid strax söder om Varberg hade de två klara mål; hög kvalitet och låg miljöbelastning. Därför undersökte de noggrant alla alternativa möjligheter för att uppnå en så god energiekonomi som möjligt. Resultatet blev att de valde att utrusta Södranäs Camping med en modern solvärmeanläggning supplerad med en mindre pelletspanna. Med denna anläggning kunde de producera allt varmvatten till platsens upp till 900 gäster under hela säsongen och dessutom värma upp det 300 m 2 stora servicehuset med golvvärme ÅRET RUNT. För att kunna dokumentera solfångarnas effektivitet investerade Bosse och Sonja i samarbete med SCR i EnergyGuard, ett internetbaserat system för övervakning av el-, vatten- och värmeförbrukningen. Med hjälp av EnergyGuard kan de nu se precis hur många kilowattimar (kwh) värme de får från solvärmeanläggninge. 11

12 Värmeförbrukning i kwh på Södranäs Camping 2006 Varmvatten Golvvärme Varmvatten + golvvärme Från pelletspanna Från solfångare Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemeber Oktober November December Totalt Sol & Camping Sol och camping hör ihop. Också när det gäller billig varmvattenproduktion. Solfångaranläggningens produktionskapacitet per månad på Södranäs Camping hänger fint ihop med beläggningen under sommarhalvåret. Pelletspannan behöver bara komma in och hjälpa till när solen lyser med sin frånvaro flera dagar i sträck OCH VID MYCKET STORA UTTAG AV VARMVATTEN. 12

13 Elpriser De flesta campingplatser i Sverige producerar sitt varmvatten med elvärme. En kilowatt (kwh) el kostar nu mellan 0,85 och 1,20 kr inklusive alla avgifter. Ingen vet med säkerhet hur elpriserna kommer att utvecklas men det vi vet är att elpriserna i Sverige inom några år kommer att vara harmoniserad till ett centraleuropeiskt prisnivå som just nu är SEK 2,20/kWh och fortsätter att stiga i samma takt som råoljepriserna. Eftersom den globala energiförbrukningen ökar med 5-8% om året och tillgången på fossila bränslen (olja, naturgas, kol, koks) är begränsad kommer råoljepriserna att fortsätta att stiga i ökande takt. Detsamma kommer att gälla för elpriserna. Därför kan vi förvänta elpriser omkring 2,50 kr/kwh redan om 3-4 år. Förväntade elpriser i SEK/kWh inkl skatter och avgifter ,25 1,75 2,25 2,50 3,00 3,50 Sol eller el? Lönar det sig att byta till sofångare? Tack vare mätningarna på Södranäs Camping kan vi nu ställa upp ett konkret räkneexempel. En komplett solvärmeanläggning med 64 m 2 solfångare (som på Södranäs Camping) med ackumulatortankar och en pelletspanna på 25 kw kostar omkring kronor inklusive installation. Vid byte från olja eller elvärme till solfångare får man nu statliga investeringsbidrag på upp till 30%, dock maximalt 2,50 kr / kwh / år / m 2 solfångare. Med 64 m 2 solfångare blir det 2,50 x 400 kwh x 64 m 2 = kronor. Nettokostnaden efter investeringsbidrag för den kompletta solfångaranläggningen blir kronor. Solvärmen är gratis men pelletspannan bidrar med 35 % av värmen, därför måste vi räkna med driftskostnader till pellets, sotning och eftersyn av pannan samt lite el till pelletsbrännare och cirkulationspumpar. Priser i SEK Pelletspris /kwh 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 0,95 Kostnad för pellets i SEK Sotning,eftersyn och el Total driftskostnad för solvärmeanläggning Kostnad med eluppvärmning Besparing / år

14 Ackumulerad besparing Om elpriserna stiger som förväntat och med hjälp av de statliga investeringsbidragen har solvärmeanläggningen på Södranäs Camping betalat sig redan efter två år. Därefter är besparingen kr eller mer varje år jämfört med eluppvärmt varmvatten. Hur mycket el använder du till varmvattenproduktion? Kontakta EnergyLogic, företaget som har levererat EnergyGuard till Södranäs Camping så kan de hjälpa dig med att beräkna dina besparingsmöjligheter. Telefon: På kan du läsa mer om hur man med EnergyGuard kan få bättre kontroll över förbrukningen av både el, vatten och värme. 14

15 Solfångare Det finns två olika typer av solfångare att välja mellan; plan solfångare och vakuumsolfångare. Plan solfångare Den plana solfångaren dominerar. Oavsett fabrikat är den uppbyggd på samma sätt men kan ha lite olika materialinnehåll. Gemensamt är att den består av en välisolerad låda av t ex aluminium, med en bärande ramkonstruktion som täcks med en skiva av glas eller polycarbonat. I lådan läggs isolering och på denna placeras absorbatorn, solfångarens viktigaste del, som omvandlar solinstrålning till värme. Vakuumsolfångare En vakuumsolfångare består i regel av ett antal glasrör som tömts på luft och där vakuumet fungerar som isolering. I varje glasrör placeras absorbatorn. I övrigt används samma systemteknik och komponenter som med plana solfångare. Vakuumsolfångare ger i regel högre verkningsgrad (ca 30 % högre utbyte) än plana solfångare vilket gör att vakuumsolfångaren har en något längre säsong än de plana solfångarna. Men vacuumsolfångaren kostar mer. Komplett solvärmeanläggning För att uppnå bästa resultat är det viktigt att man projekterar en komplett solvärmeanläggning som passar till värmebehovet och där de olika komponenterna fungerar optimalt tillsammans. Investeringsbidrag För att kunna få bidrag till installation av solvärmeanläggning krävs att solfångaren klarar vissa kvalitetskrav. Dessa uppfyllda om solfångaren klarar den inledande kontrollen för P-märkning enligt Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, SP. I annat fall måste du själv kunna visa att solfångaren är provad enligt de krav som Boverket föreskriver. Mer information hittar du på och ytterligare information och ansökningshandlingar kan du få från Nyttiga länkar På kan du läsa mer om olika solfångare, pelletspannor och annan utrustning till en komplett solvärmeanläggning På kan du läsa om Statens Provningsanstalts tester av solfångare. 15

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer