Energianalys. Skönvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianalys. Skönvik"

Transkript

1 Energianalys Skönvik Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning på Lokstallet. Analys av energikartläggningen är utförd i samarbete med projektledare Anette Valfridsson samt energi&klimatrådgivare Amelie Sahlin.

2 1 Sammanfattning Rapporten visar i första hand hur elanvändningen är fördelad mellan olika processer i hus 9, hus 10 samt hus11 på Säter. Syftet med kartläggningen att effektivisera energianvändningen och därmed minimera energikostnaderna. I energikartläggningen ingår energibesiktning, analyser av tidigare elförbrukning samt mätningar på utvalda delar av anläggningen. Alla data i denna rapport omfattar år 2008 om inget annat anges. Intrycket är ett väl fungerande företag med engagemang i både för både miljö och energifrågor. Den totala energianvändningen år 2008 uppgick till MWh el och MWh fjärrvärme. De största energieffektiviseringsförslagen Hus 9 Installera värmeåtervinning i form av en batterivärmeväxlare på ventilationen LA1/FF1 som betjänar kök/bageri. Stora mängder varmluft ventileras ut utan att man återvinner någon värme i frånluften. En batterivärmeväxlare med 45 % temperaturverkningsgrad medför en minskad fjärrvärmeanvändning med 131 MWh/år. Den nya diskmaskinen är kallvattenansluten och värmer vattnet med hjälp av el. Genom att ansluta den till fjärrvärme via värmeväxlare minskas användningen av el med 57 MWh per år. De största energieffektiviseringsförslagen Hus 10 Fjärrvärmeanvändningen är 228 kw/m 2 år vilket är högt. Den höga siffran kan bero på dålig värmeåtervinning av frånluft i ventilationen, vilken bör ses över både vad gäller drifttider och kvalité på aggregaten. Minskad energianvändning är svår att beräkna men bör vara ca 50 MWh el-energi och MWh värmeenergi. En ytterligare orsak till den höga fjärrvärmeanvändningen kan vara värmeförluster i bassängen. Genom att täcka över poolen nattetid minskas avdunstning med 30 %. Om våra antaganden stämmer minskar energianvändningen med 15 MWh fjärrvärme per år. Vidare kan bassängen täckas dagtid när inget badande råder och på så vis spara ännu mera energi. Byte till energieffektiv belysning minskar el-energianvändningen med ca 35 MWh/år. De största energieffektiviseringsförslagen Hus 11 Byte till energieffektiv belysning minskar el-energianvändningen med ca MWh elenergi per år. 2

3 Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare Anette Valfridsson och energi- och klimatrådgivare Amelie Sahlin. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna 3

4 Innehåll 1 Sammanfattning Industriprojekt Säter Inledning Syfte Metod Avgränsningar Kort om företaget Ingångsdata Nulägesanalys och åtgärdsförslag Hus Byggnad Värme Ventilation Belysning Diskmaskin El-statistik för år El-Effektbalans El-Energibalans Nulägesanalys och åtgärdsförslag Hus Byggnad Värme Varmvatten till badbassäng Ventilation Belysning El-statistik för år El-Energibalans Nulägesanalys och åtgärdsförslag Hus Byggnad Värme Ventilation Belysning El-statistik för år El-Effektbalans El-Energibalans

5 2 Industriprojekt Säter 2.1 Inledning Sverige har haft ett lågt elpris under många år, vilket har bidragit till att el används även till icke elspecifika processer där andra billigare och mer uthålliga energikällor är möjliga. Den största skillnaden mellan industrier i Sverige och på kontinenten är att värmningsprocesser sker med el och på kontinenten direkt med bränslen t.ex. naturgas eller olja. Ett mer enhetligt elpris i hela Europa leder till ett ökat pris i Sverige. Resultatet blir att svenska företag får svårt att konkurrera mot utländska företag vars elförbrukning är betydligt lägre. För att behålla en bra konkurrenssituation måste svenska företag sänka sin elförbrukning. En annan anledning till att effektivisera och därigenom minska elanvändningen är de hotande miljöproblemen, framförallt utsläpp av koldioxid. Ur ett europeiskt perspektiv är kolkondens den kraftproduktion som ökar eller minskar när efterfrågan på el förändras. Varje kwh el genererar i ett sådant kraftverk ett utsläpp på 1 kg CO 2. Sveriges elproduktion kommer främst från vattenkraft och kärnkraft, vilka inte orsakar några utsläpp av koldioxid. Miljön skulle därför gynnas om Sverige minskar sin elanvändning och istället exporterar el till kontinenten och därigenom minskar utnyttjandet av kolkondenskraftverk. I likhet med övriga landet sker en betydande del av energianvändningen i Dalarna och Gävleborg inom företagen. Flera studier och projekt visar på betydande potentialer för energieffektivisering. Som ett led i detta startar det två-åriga pilotprojekt SMEEFFEN (Small Medium Enterprise Efficency Energy). Projektet som finansieras av Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna syftar till att hjälpa företag i region Gävleborg Dalarna att använda energin effektivare. Dessa regionala aktörer vill initiera en positiv process i energieffektivisering och uppmuntra små och medelstora företag att energieffektivisera. Aktiviteterna i aktuellt projekt skall främst konkretisera och intensifiera insatserna för energieffektivt företagande i regionen. Fokus ligger främst på tjänsteföretag men den breda informationsinsatsen riktar sig till alla typer av företagare. Projektet ska medföra en väsentligt ökad satsning på energieffektivisering. Därigenom stärks regionens företagare och förutsättningar ges för ökad ekonomisk tillväxt. 2.2 Syfte Syftet med detta arbete är att kartlägga delar av företagets energianvändning Målsättningen är att främja förutsättningar att optimera energianvändningen och därigenom minska energikostnaderna. 2.3 Metod I ett första steg har den totala energianvändningen på företaget studerats. En genomgång av energistatistik visade hur mycket elenergi och olika bränslen som används i företaget Därefter genomfördes mätningar med strömtång samt datainsamling i syfte att få grepp om hur effekterna är fördelade på de olika processerna. Drifttiderna fås dels genom mätningarna dels genom samtal med driftspersonal. Energianvändningen för de olika processerna, räknas ut och presenteras i tabellerna 3 och 4. 5

6 Strömtång med loggningsfunktion Strömtänger med loggningsfunktion mäter och loggar strömmen över tiden se figur nedan. Med hjälp av förenklade modeller av kurvor har numerisk integration tillämpats och därmed har effekten och energin bestämts. Mätningen har pågått ca en vecka så att mätvärden över både vardagar och helgen kommit med. Analys Därefter gjordes en analys av mätningarna, för att kartlägga energianvändningen och hitta åtgärdsförslag vad gäller reducering av energiförbrukningen samt besparingspotentialer för varje åtgärdsförslag. Ytterligare referenser som utnyttjats för att få fram energibesparande åtgärder var den förda statistiken som finns på företaget 2.4 Avgränsningar Energikartläggningen omfattar energianvändningen vid de olika enheterna. För att dela upp energianvändningen på de olika enheterna har antingen märkskyltar eller, som i de flesta fall, medeleffektvärdet under mätperioden använts. Information angående drifttider har delvis hämtats från teknisk personal. Dessa uppgifter används okontrollerade i rapporten. Energibalansen i rapporten ger en approximativ fördelning av energianvändningen över året. Risker finns att någon enhet, under mätperioden, har utnyttjat mer eller mindre effekt än vad som är normalt under året. För att Dagon -Skönvik skulle få möjlighet att delta i SMEFFEN projektet krävdes en rumslig avgränsning då deras bestånd av fastigheter är mycket omfattande. Projektledaren Anette Valfridsson och energi- och klimatrådgivare Amelie Sahlin har i samråd med VD Lennart Berglund och driftchef Per Wallnor valt att avgränsa undersökningsområdet att gälla HUS 9,10 och 11. 6

7 3 Kort om företaget Fastighetsbolaget Dagon har ca m² kommersiella lokaler och 1200 bostadslägenheter i Sverige. De äger fastigheterna på området Skönvik i Säter, där det finns m² lokalyta för uthyrning. Där finns allt från kök, restauranger, vård- och rehabilitering, kontor, hantverks- och småindustrilokaler till vandrarhem. Skonbo AB ansvarar sedan för drift och underhåll, förutom fastighetsskötsel driver de bolaget Skönviks Konferenscenter, Säters Vandrarhem och Storgården Logi. För projektet SMEFFEN har tre av dessa lokaler valt ut HUS 9,10 och 11 de ligger naturskönt mellan Jönshyttevägen och sjön Ljustern. Alla byggnaderna värms med fjärrvärme från Hedemora energis anläggning i Säter. Gemensamt för husen är att de är byggda mellan 1974 och 1976 omfattas då av Boverkets byggnadsregler för Det är ett för tiden ett tidstypiskt formgivet med platta tak och raka former med ett suterrängplan och ett plan ovan jord. Grunden är en delvis en högre krypgrund och medan delar av den är gjutna rum i betong. Stommen och bjälklaget består av betong och fasaden är obehandlad betongsockel och ädelputs, yttertaket är av papp. Fönsterpartierna är av varierande kvallite de sämsta är kopplade två-glas medan det också i de större glaspartierna finns äldre isolerglasrutor. 7

8 3.1 Ingångsdata Datum för analys: Företag: Skönvik-Dagon Adress: Norra Uppfarten SÄTER Telefon Fax. Kontaktperson: Lennart Berglund VD Telefon E-post Kontaktperson: Per Wallnor Driftchef Telefon E-post Energianalytiker 1: Peter Karlsson Telefon Epost Energianalytiker 2: Eva Karlsson Telefon Epost Energi- och klimatrådgivare: Amelie Sahlin Telefon Epost 8

9 4 Nulägesanalys och åtgärdsförslag Hus Byggnad Hus 9 inrymmer ett Storkök med restaurang, Go foods catering kök och Annas hembageri. Det är byggt 1974 och har inte genomgått några större förändringar annat än anpassning för de verksamheter som finns där. Hus 9 har en Byggnadsarea (BYA) på 2840 m² medan Bruksyta (BRA) är på 5176 m² Bruttoarea(BTA) är på 5426 m². Plan 0 Kylmaskinrum Plan I Kök restaurang och bageri Plan II Ventilationsutrymme 4.2 Värme Uppvärmning sker med ett vattenburet system kopplat till fjärrvärme. Distributionen sker med radiatorer samt värmebatterier i tilluftaggregat. År 2008 var energianvändningen för uppvärmning av lokaler samt varmvatten 849 MWh. Uppvärmd yta bedöms till 2840 m 2, vilket ger ett nyckeltal på 299 kwh/m 2. Stämmer värdet på den uppmätta ytan så är värmeenergianvändningen väldigt hög. En orsak är att värmeåtervinning saknas på ventilationsaggregatet i kök/bageri. Vi har heller ingen kontroll på användningen av varmvatten, även detta kan vara en orsak till den höga värmeenergianvändningen. Diagrammet nedan visar fördelningen av fjärrvärmeanvändningen över året. Fjärrvärmeanvändningen under juni juli och augusti verkar vara hög. Åtgärdsförslag: Kontrollera reglerventilerna för fjärrvärmen Om det inte finns en anledning att man har en relativt hög varmvattenförbrukning på sommaren bör man kontrollera reglerventilerna för fjärrvärmen. För att få en bra varmvattenreglering krävs ställdon med kort tid för öppning och stängning och en snabb reglering. Om ventilerna är tröga eller inte tätar kan varmvatten komma in även om man tror att man stängt av fjärrvärmen. Besparingspotential: Svårbedömt 9

10 4.3 Ventilation Ventilationen i hus 9 består av tre aggregat. LA2 och LA3 är två moderna FTX aggregat medan LA1 är ett FT-system utan värmeåtervinning. Tilluftsflödet i LA1 är enligt uppgift m 3 /h. Antalet graddagar i Säter antas till Aggregatet är tidstyrt med två olika hastigheter, tilluftsflödet är mätt vi högfart, ett snitt antas till 60 h högfart per vecka. Dessa siffror ger ett energibehov på 258 MWh för att enbart värma den luft som ventilleras. Aggregat Effekt [kw] El energi [MWh/år] Betjänar Återvinning Högfart [h/v] Lågfart [h/v] LA1 Kök/bageri Nej LA2 Diskrum Ja 56 7 LA3 Restaurang Ja 12,5 32,5 LA1+LA2+LA3+cirkp Max16 kw 54MWh/år Åtgärd: Installera värmeåtervinning på TA1 LA1 har till och frånluftsfläktarna placerade ca 60 m från varandra vilket innebär att en batterivärmeväxlare är det lämpligaste alternativet En batterivärmeväxlare består av ett värmeupptagande batteri som placeras i frånluften och motsvarande del i tilluftaggregatet. Däremellan (ca 60 m) cirkulerar en värmebärande vätska med hjälp av en pump. Till och frånluftskanaler eller aggregat behöver alltså inte finnas i samma rum. Temperaturverkningsgrader är cirka 50 %. Besparingspotential: 131 MWh värme. Om man räknar med 45 % temperaturverkningsgrad åtgår 147 MWh istället för 258 MWh för att värma den ventilerade luften. 4.4 Belysning Belysningen i hus 9 är till stora delar lysrör delvis utbytt från T8 till T5. Över lag kan man säga att det är T5 som allmän takbelysning och T8 är främst kvar i förråd och kylrum. I storköket har de bytt ut stekbord ut mot fullhöga ugnar men T8-lysrören sitter kvar ovanför och lyser för fullt. Det glasraster som finns ovan för dessa ljuskällor är heller inte till sin fördel då de inte sprider ljuset på ett effektivt sätt. I restaurangen är den mesta belysningen lysrörslampor 9 W men även en del mindre fördelaktigare spotlights. Den sammantagna installerade effekten är 10,1 kw med en årsarbetstid på 2000 h blir 20,2 MWh/år fördelat på 1851 m² blir det 5,5W/m². Åtgärdsförslag 1: Ta bort eller koppla ur överflödiga ljuskällor så som ovanför de stora ugnarna. Effekten är 576 W per timme och eftersom de står på i samband med att belysningen över stekborden tänds blir det väl hela arbetsdagen 200 h/år. Besparingspotential: 1MWh/år 10

11 Åtgärdsförslag 2: Eftersom kökets yta är så stor så skulle kökets olika sektioner kunna närvarostyras samt i alla stora förråd och kylar. Besparingspotential: Besparingspotentialen är mycket svår att bedöma då vi inte varit i verksamheten under en längre tid men den torde vara god. 4.5 Diskmaskin Den nya diskmaskinen är kallvattenansluten och värmer vattnet med hjälp av el. Förutsatt att drifttiderna under mätperioden är representativa går det åt 57 MWh el per år för att värma diskvattnet. Åtgärdsförslag: Koppla diskmaskinen till varmvattnet. Besparingspotential: 57 MWh el byts mot fjärrvärme vilket har ett lägre pris. 5 El statistik för år 2008 Timvärden finns inte att få tag på. Avläst förbrukning visar på energianvändning på 598 MWh år El Effektbalans Diagrammet visar uttagen maxeffekt från de olika utrustningarna år Vissa utrustningar har endast utnyttjat maxeffekten ett par timmar per år se bilagor på mätningarna. Diagram: Effektdiagram 11

12 5.2 El Energibalans Tabellen visar ungefärlig fördelning av elenergianvändningen under år Energibalansen är baserad på märkskyltar plus drifttider, de mätningar som gjorts, se bilagor, samt 2008 års el statistik. Den totala el-energianvändningen år 2008 var 598 MWh. Diagram: Energidiagram Under posten övrigt finns eventuella feltolkningar av drifttider tex kan köket utnyttjas mer under vissa tider jämfört med tiden för mätningarna. Summan av posterna ska helst stämma med den totala energiförbrukningen dvs övrigtposten får inte vara för stor. 6 Nulägesanalys och åtgärdsförslag Hus Byggnad Hus 10 inrymmer på totalt 2003 m² fördelat på folktandvård, rehabilitering, café och bibliotek. Byggnaden har inte genomgått någon omfattande renovering sedan den byggdes Hus 10 har en Byggnadsarea (BYA) på 1389 m², Bruksyta (BRA) på 2798 m² Bruttoarea(BTA) är på 3037 m². Plan 0 Klor rening och apparatrum Plan I Rehab, bad och gym Plan II Folktandvård, café och bibliotek. Plan III Ventilationsutrymmet 12

13 6.2 Värme År 2008 var energianvändningen för uppvärmning av lokaler samt varmvatten 640 MWh. Uppvärmning av lokaler sker med ett vattenburet system kopplat till fjärrvärme Distributionen sker med radiatorer. Uppvärmd yta bedöms till 2798 m 2, vilket ger ett nyckeltal på 228 kwh/m 2 år. Den relativt höga fjärrvärmeförbrukningen kan förklaras med uppvärmningen av badvatten till basängen samt eventuell dålig värmeåtervinning på ventilationen. Diagrammet nedan visar fördelningen av fjärrvärmeanvändningen över året. Fjärrvärmeanvändningen under juni juli och augusti antas gå till uppvärmning av basängen samt duschar Varmvatten till badbassäng Rehabiliteringens varmvattenbassäng värms till en vattentemperatur på 35 ºC nästan hela året. Vanligt tappvatten värms upp med hjälp av en värmeväxlare kopplad till fjärrvärmen. Vattnet cirkulerar hela tiden genom värmeväxlaren för att hålla en jämn temperatur i basängen. Avdunstningen i denna badanläggning kan antas vara relativt stor då temperaturen på vattnet är ganska hög. Under ett år uppgår den totala avdunstningen till ca kg vilket medför att nytt vatten med samma volym måste tillföras och värmas. Denna uppvärmning uppgår till ca 2 MWh/år. Vid avdunstning av vatten tas energi från det varma badvattnet under fasövergången från vatten till ånga vilket gör att det befintliga badvattnet kyls av med samma mängd energi. Det är denna energi som måste tillföras det cirkulerande vattnet för att kunna hålla temperaturen på konstant nivå. Denna förångningsenergi är betydligt högre och uppgår till ca 40 MWh/år. OBSERVERA att siffrorna är approximativa då vi inte vet exakta lufttemperaturer, relativ fuktighet, aktiviteter m.m. Antagna värden är 35 o C i bassängen, 28 o C i luften, aktiviteter 2000h/år, basängen är uppvärmd men ingen aktivitet 6870h/år. Åtgärdsförslag: En metod för att minska avdunstning från bassänger är att täcka över den under tider på dygnet när inget badande förekommer. 13

14 Besparingspotential: Täckt poolen nattetid detta ger en minskad avdunstning med 30 %. Om våra antaganden stämmer minskar energianvändningen med 15 MWh fjärrvärme per år. En sådan åtgärd kan med säkerhet betraktas som ekonomiskt försvarbart med relativt kort pay-off tid. Vidare kan bassängen täckas dagtid när inget badande sker och på så vis spara ännu mera energi. Åtgärdsförslag: Översvämmat vatten från skvalprännorna vid hög badbelastning borde ledas tillbaka till utjämningstank eller värmeväxlas mot inkommande vatten före avtappning till avlopp. Åtgärdsförslag: Beror på hur vilda de badande är i vattnet. 6.3 Ventilation Ventilationen i hus 10 består av fyra FTX-aggregat. Aggregat TA2 och TA4 är tidstyrt med endast en hög hastighet eller avstängd medan TA1 och TA3 är igång hela året. Detta ger ett el-energibehov på 140 MWh för att enbart värma den luft som ventilleras. Därtill kommer fjärrvärmen som åtgår för att värma upp ventilerad luft. TA1 som betjänar cafeterian är feldimensionerad vilket medför att vissa kontorsrum känns kalla. Detta medför att en varmluftsfläkt med effekten 2 kw står och går ca 30 h/vecka för att personalen inte ska frysa. Om fläkten är på dessa tider under hela året åtgår det ca 3 MWh för att kompensera för upplevd kyla på grund av för hög luftomsättning. Dessa fyra ventilationsaggregat är gamla och bör bytas ut. Offerter har redan begärts in. Eventuellt beror den höga fjärrvärmeanvändningen i hus 10 på dålig värmeåtervinning av ventilationen. Ett förväntat nyckeltal för uppvärmning bör inte vara högre än 150 kwh/ m 2 år mot nuvarande 228 kwh/m 2 år vilket tyder på att fjärrvärmeanvändningen kan minskas med ca MWh/år genom att förbättra värmeåtervinningen av frånluften. Dessutom finns ett litet aggregat TA7 som betjänar träningslokalen. En momentanmätning visar att detta aggregat avvänder 1 MWh el/år. Aggregat Effekt [kw] El Energi [MWh/år] Betjänar Återvinning Högfart [h/v] Lågfart [h/v] TA1 Kiosk Ja TA2 Sjukgym Ja 70 0 TA3 Bassäng Ja TA4 Tandvård Ja 84 0 TA1+TA2+TA3+TA4+cirkp Max Åtgärdsförslag 1: Byt ut de fyra större aggregaten till nya FTX med roterande värmeväxlare och behovsstyrning. Besparingspotential: Svårbedömt men ca 50 MWh el-energi och MWh värmeenergi. 14

15 Åtgärdsförslag: Justera drifttiden på befintliga tidur för ventilationssystem efter behovet av ventilation. Detta gäller inte TA1 som är fel dimensionerad den bör bytas ut i vilket fall som helst. Besparingspotential: El-energibesparing: Beror på behovet, en uppskattning här är ca 30 MWh/år plus 3 MWh/år för värmefläkten. Dessutom tillkommer en minskning av värmeenergin. Hur stor den minskningen blir beror på verkningsgraden av nuvarande värmeåtervinning. Ju sämre värmeåtervinning ju högre besparing. 6.4 Belysning Belysningen i hus 10 består till största delen av T8 i alla lokalerna. Bad, gymmet och korridorerna har det från början installerats väldigt mycket lysrör och de sitter väldigt tätt. De har släckt ner delar av dem i någon korridor. Den sammantagna installerade effekten är 29,5 kw med en årsarbetstid på 2000 h blir 59 MWh/år fördelat på 2003 m² blir det 14,7 W/ m². Åtgärdsförslag 1: Att se över och på något snillrikt vis göra en bedömning utifrån den verksamhet som bedrivs idag behovspröva belysningen i lokalerna. Mycket av belysningen måste kunna tas bort enligt vår bedömning. Besparingspotential: Besparingspotentialen är mycket svår att bedöma då vi inte varit i verksamheten under en längre tid men den torde vara god. Åtgärdsförslag 1: Byt ut 634 gamla T8 lysrör mot moderna T5 lysrör med HF drivdon. Effekterna på T8 lysrören är 36 W som inklusive drivdon blir 45 W per rör. Lämpliga effekter på nya T5 lysrör är 28 W som inklusive drivdon blir 32 W per rör. T5 rören har bättre ljusutbyte än T8 rören vilket betyder att färre armaturer behövs. (Investeringskostnaden är ganska hög). Besparingspotential: Besparingspotentialen för ovanstående två förslag tillsammans är omkring 35 MWh/år. 7 El statistik för år 2008 Timvärden finns inte att få tag på för de enskilda husen. El-förbrukning införskaffades via manuella avläsningar och visar en el-energianvändning på 317 MWh år El Energibalans Tabellen visar ungefärlig fördelning av elenergianvändningen under år Energibalansen är baserad på märkskyltar plus drifttider, de mätningar som gjorts samt 2008 års timvärden. Den totala el-energianvändningen år 2008 var ca 317 MWh. Diagram: Energidiagram 15

16 Under posten övrigt finns eventuella feltolkningar av drifttider tex kan pumpar utnyttjas mer under vissa tider jämfört med tiden för mätningarna, dessutom finns möjligheten att viss belysning är tänd längre än vad som antagits. Summan av posterna ska helst stämma med den totala energiförbrukningen dvs övrigtposten får inte vara för stor. 16

17 8 Nulägesanalys och åtgärdsförslag Hus Byggnad Hus 11 inrymmer vårdcentral, Säters medicinska rehabiliteringsklinik, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Huset har genomgått en omfattande ombyggd under 1994 från fastighetsteknik och arbetsterapi till vårdcentral. Hus 11 har en Byggnadsarea (BYA) på 1993m², Bruksyta (BRA) är på 3864 m² Bruttoarea(BTA) är på 4028 m². Plan 0 Vårdcentral Plan I Säters medicinska rehabiliteringsklinik Plan II Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Plan III Ventilationsutrymmet 8.2 Värme År 2008 var energianvändningen för uppvärmning av lokaler samt varmvatten 455 MWh. Uppvärmning av lokaler sker med ett vattenburet system kopplat till fjärrvärme Distributionen sker med radiatorer. Uppvärmd yta bedöms till 3864 m 2, vilket ger ett nyckeltal på 118 kwh/m 2 vilket kan ses som en normal värmeanvändning för den typen av verksamhet som bedrivs i lokalerna. Diagrammet nedan visar fördelningen av fjärrvärmeanvändningen över året. 17

18 8.3 Ventilation Ventilationen i hus 11 består av fyra moderna FTX aggregat med roterande värmeväxlare och varvtalsreglering för behovsstyrning. Aggregat Effekt [kw] Energi [MWh/år] Betjänar Återvinning Högfart [h/v] Lågfart [h/v] LA1 Rehab/vårdc Ja LA2 Rehab Ja LA3 Vårdc Ja LA4 Öppenvård Ja LA1+LA2+LA3+LA4+cirkp Max 22 Ca 64 Åtgärd: Kontrollera att styrningen av ventilationen är inställd på det verkliga behovet. 8.4 Belysning Belysningen i hus 11 består till största delen även här av lysrör T8 i samtliga lokaler, samt en del lågenergilysrörslampor mestadels i korridorerna som väggbelysning. Den sammantagna installerade effekten är 28,4 kw med en årsarbetstid på 2000 h blir 56,8 MWh/år fördelat på 3000 m² blir det 9,5 W/ m². Åtgärdsförslag 1: Byt ut gamla T8 lysrör mot moderna T5 lysrör med HF drivdon. Effekterna på T8 lysrören är 36 W som inklusive drivdon blir 45 W per rör. Lämpliga effekter på nya T5 lysrör är 28 W som inklusive drivdon blir 32 W per rör. T5 rören har bättre ljusutbyte än T8 rören vilket betyder att färre armaturer behövs. (Investeringskostnaden är ganska hög). Dessutom finns det ett antal glödlampor som bör bytas till lågenergilampor. På många ställen är det för hög installerad effekt/m 2. Besparingspotential: Ca MWh el-energi per år. 9 El statistik för år 2008 Timvärden finns inte att få tag på för de enskilda husen. El-förbrukning införskaffades via manuella avläsningar och visar en el-energianvändning på 190 MWh år

19 9.1 El Effektbalans Diagrammet visar ungefärlig fördelning av effektuttaget över året 2008 Effektbalanser kan vara svåra att få till. Beskriv noga om det är medeleffekter eller installerade effekter, mätta effekter eller avlästa märkskyltar. Diagram : Effektdiagram 9.2 El Energibalans Tabellen visar ungefärlig fördelning av elenergianvändningen under år Energibalansen är baserad på märkskyltar plus drifttider, de mätningar som gjorts samt 2008 års timvärden. Den totala el-energianvändningen år 2008 var ca 190 MWh. Diagram: Energidiagram Under posten övrigt finns eventuella feltolkningar av framförallt drifttider. Summan av posterna ska helst stämma med den totala energiförbrukningen dvs övrigtposten får inte vara för stor. 19

20 10 Bilagor Bilaga 1 Hus 9 Bageri Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kw Effekt 2,21 0,00 37,43 290,80 20

21 Bilaga 2 Hus 9 Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 6,53 0,34 80, ,58 21

22 Bilaga 3 Hus 9 Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kw Effekt 2,62 0,68 27,74 345,55 22

23 Bilaga 4 Hus 9 Kokgrupp 3 Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kw Effekt 1,00 0,00 26,38 263,25 23

24 Bilaga 5 Hus 9 Fläktrum Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kw Effekt 6,18 1,83 16, ,16 24

25 Bilaga 6 Hus 9 Kokskåp 1 Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kw Effekt 0,71 0,68 9,47 187,77 25

26 Bilaga 7 Hus 9 Kylmaskiner Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 7,36 3,21 19, ,32 26

27 Bilaga 8 Hus 9 Stora kokgrytan 27

28 Bilaga 9 Hus 11 Ventilation Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kw Effekt 7,03 1,52 22,32 925,98 28

29 Bilaga 10 Hus 10 Ventilation samt cafeverksamhet. Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 19,54 12,18 38, ,41 29

30 Bilaga 11 Ventilation Hus 11 Enhet Benämning Med Min Max Energi kwh kw Effekt 7,03 1,52 22,32 925,98 30

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energianalys Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energianalys. Hassela Skogsprodukter

Energianalys. Hassela Skogsprodukter Energianalys Hassela Skogsprodukter Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska

Läs mer

Energianalys EM Mora Jonssons möbler

Energianalys EM Mora Jonssons möbler Energianalys EM Mora Jonssons möbler Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska

Läs mer

Energianalys. Dalecarlia

Energianalys. Dalecarlia Energianalys Dalecarlia Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Sandviken

Energianalys. ICA Maxi Sandviken Energianalys ICA Maxi Sandviken Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys. Nyhammars Bruk

Energianalys. Nyhammars Bruk Energianalys Nyhammars Bruk Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Energianalys Orsa Link

Energianalys Orsa Link Energianalys Orsa Link Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Gävle

Energianalys. ICA Maxi Gävle Energianalys ICA Maxi Gävle Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Energianalys Klockargården

Energianalys Klockargården Energianalys Klockargården Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energianalys. Scandic Hotell Bollnäs

Energianalys. Scandic Hotell Bollnäs Energianalys Scandic Hotell Bollnäs Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning)

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Fjätervålen Gårdtjärnsberget Hassela Ski Resort Hunflen Fritidsanläggning Järvsöbacken Kungsbergets Fritidsanläggning

Läs mer

Energianalys. Kläppen Ski Resort

Energianalys. Kläppen Ski Resort Energianalys Kläppen Ski Resort Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Energi i idrottsanläggningar

Energi i idrottsanläggningar Energi i idrottsanläggningar Förord Energimyndighetens projekt Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan RAPPORT Energikartläggning Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik Datum 2012-12-21 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 Energikartläggning

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå Mars 2007 Genomförandegrupp: Sven-Elis Fahlgren Anders Nordlund

Läs mer

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Maj 2007 Genomförandegrupp: Erik Svedjehed Ulf Zakrisson Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energiråd Nordchark AB

Energiråd Nordchark AB Sammanfattning... 1 Bakgrund... 3 Målsättning... 3 Metod... 3 Avgränsningar... 3 Kort om företaget... 4 Avtal och priser... 5 Fördelning av energianvändningen på Nordchark AB år 2006... 6 Nulägesöversikt...

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Rapport för klimat och energiåtgärder på BRF Stigs Gård- Strömsbro

Rapport för klimat och energiåtgärder på BRF Stigs Gård- Strömsbro BRF Stigs Gård Laxgången 10-102 806 41 GÄVLE Namn Telefon Fax Biltelefon E-post Ert datum Vår ref. Datum Sören Larsson 026-12 77 90 026-12 87 90 soren.larsson@styrochstaller.se Sören Larsson 2011-04-11

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS ENVA Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS Augusti 2012 1. Inledning Den här instruktionen har tagits fram av Hållbar utveckling Väst inom projektet ENVA energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem.

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Fastighetsägarnas hus Stockholm 19 mars 2013 Peter Filipsson CIT Management CIT Management Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström Danfoss Värmepumpar

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Energi i handelslokaler

Energi i handelslokaler Energi i handelslokaler Förord Energimyndighetens projekt Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större projektet

Läs mer

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum:

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum: Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: 217 64 Ort: Malmö Datum: 2008-06-17 Sida 2 av 6 Nu är er energideklaration klar En energideklaration beskriver

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Camilla Palm Fastighetsbeteckning: Hornö 1:74 Adress: Nyadal 506 Postadress: 87294 Sandöverken Uppvärmd area: 179 m² Uppvärmning: Pelletspanna Normalårskorrigerad

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Ef E fek e t k iv v en e e n r e gian a v n än ä dni n ng Hur u n å n r å v i i d it i? 10 f eb e Peter Karlsson

Ef E fek e t k iv v en e e n r e gian a v n än ä dni n ng Hur u n å n r å v i i d it i? 10 f eb e Peter Karlsson Effektiv energianvändning Hur når vi dit? 10 feb 2011 Peter Karlsson Över 360 besökta företag i olika branscher 7 Gjuterier 148 Tillverkning/Verkstadsindustrier Total energianvändning El: 271 GWh Värme:

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1924 Area: 17 656 m² Atemp

Läs mer

Energideklaration 620905-0290. Postnummer Postort 08-202010. Fastighetsbeteckning. Vidja 1:613. gfedcb

Energideklaration 620905-0290. Postnummer Postort 08-202010. Fastighetsbeteckning. Vidja 1:613. gfedcb Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 147837 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Peter Karlsson Adress Långviksvägen 8 Personnummer/Organisationsnummer 620905-0290 Postnummer Postort 12352

Läs mer

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR 1. Karta 2. Energy Factor 2 3. Intensivvårdsavdelningen, Sundsvalls sjukhus 4. Högakustenbron 5. Lysrörsarmatur 6. Sundsvalls sjukhus 7. CO 2 -utsläpp 1995-2010 8.

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB. Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt.

Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB. Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt. Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt Fastigheten Byggår 197, ombyggnadsår 21. Area A temp 17.2 m 2 Verksamhet Kontor

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer