Idéskrift om Dalarös framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéskrift om Dalarös framtid"

Transkript

1 Diskussionsunderlag framtaget av Dalarö Fastighetsägareförening inför framtidsseminariet om Dalarö den 24 november 2001 på Dalarö Folkhögskola Dalarö den 16 november 2001

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Intressenter...4 Idéer...4 Goda exempel...4 Kultur...4 Kulturhus?...5 Galleri i Tullhuset....5 Dalarö Museum...5 Teater...5 Konserter...5 Julmarknad efter Odinsvägen...5 Flytta några av Dalarös gamla stockvirkeshus...6 Kultur och miljö kontra biltrafik...6 Tjänster och Service...6 Lokalförsörjning handel...6 Kommunikation...6 Skärgårdens Företagarförening...6 Skärgårdshälsan...7 Förutsättningar för distansarbete kommunikationsseminarie...7 Företagarcentrum...7 Utbildningssamverkan...7 Idrottshallen...8 Turism...8 Mottagandet av båtturismen...8 Hamnar...8 Nytt varmbadhus...8 Bilaga 1 Litteraturförteckning...10 Bilaga 2 Intressegruppers primära behov...11 Sid 2 av 11

3 INLEDNING Idéskrift Dalarös framtid Dalarö är sedan många århundraden centralort för södra skärgården. Genom sitt strategiska läge vid den urgamla segelleden mot Stockholm har Dalarö även fått en viktig roll för hela riket. Här anmodades på 1500-talet fiskare av Gustaf Wasa att mot viss ersättning ledsaga (den som säger farleden) Hans Majestäts skepp. Denna syssla utvidgades senare att även omfatta handelsfartyg. Redan 1393 omnämns Dalarö i samband med en märklig sjöstrid mellan tyskarna som då höll Stockholm och unionsdrottningen Margaretas fotfolk. Tyskarnas fartyg frös fast i isen vid Dalarö. När svenskarna anföll fartygen brast isen och tyskarna kunde vid islossningen fortsätta mot Stockholm. Dalarö har sedan genom århundradena innehaft denna centrala roll i rikets sjöfart och försvar. Först i och med nedläggningen av lotsstationen på 1980-talet kan man säga att Dalarös betydelse av detta slag avklingat. Dock har orten sedan mitten på 1800-talet ökat i betydelse som välkänd semesterort och som ett kulturellt centrum där många av våra kulturpersonligheter flanerat på Odinsvägen och ner mot hamnen. Dalarö finns bevarat i verk av August Strindberg, Ernst Josefsson, Anders Zorn m.fl. Dalarös betydelse som centralort i Stockholms skärgård är fortfarande betydande och som skyltfönster för Haninge kommun nyttjas Dalarö frekvent. Ingen plats/ort blir bättre än dess offentliga mötesplatser- torg, restauranter, kulturarenor etc *Det gäller att hitta karakteristika för den själ vi vill skall gälla på Dalarö -kultur, kvalitet. Det är viktigt att vi angriper frågorna utifrån en helhetssyn, så att vi inte förirrar oss in i detaljfrågor. Infrastruktur är viktigt- kommunikationer, vägar, P-platser, gästhamnar (jmf Nynäshamn), datakommunikation, jämförelse med gällande och kommande planer inom kommun, län, region (ex vis Kustplan). Det finns all anledning att föra en diskussion om hur Dalarö skall se ut och fungera i framtiden så att inte de stora kulturella och miljömässiga värdena försvinner. Av denna anledning har Dalarö Fastighetsägareförening skapat denna idéskrift som underlag för diskussioner rörande utvecklingen av det framtida Dalarö. Sid 3 av 11

4 INTRESSENTER I diskussionerna rörande Dalarös framtid torde man kunna urskilja olika intressenter, dvs människor och organisationer som på något sätt nyttjar Dalarö - antingen genom boende eller etablering på orten, anknytning genom tradition eller kultur eller genom sin verksamhet eller marknadsföring. Boende Dalarö o Fast boende i Dalarö o Fritidsboende i Dalarö Lokala företagare o Hantverkare o Butiksägare o Restaurangägare o Distansarbetare Turism o o Båtfolk Övrig turism Haninge Kommun o Skolan o Fritidsförvaltningen Boende på Ornö o Fast boende på Ornö o Fritidsboende på Ornö Föreningar Stockholms Län Staten I bilaga 2 redovisas en tabell där författarnas uppfattning om varje intressegrupps primära behov har redovisats. Denna förteckning är inte förankrad genom någon form av undersökning, utan är endast författarnas egen uppfattning och skall endast ses som ett diskussionsunderlag. IDÉER Nedan presenteras idéer/diskussionsunderlag om förändringar eller inriktningar utgående från följande perspektiv: Kultur Tjänster och service Turism Kommunikation Dalarös "uppgift" som replipunkt för Ornö, Utö, m fl öar och vad detta innebär, måste diskuteras. Projekt gemensamt med dessa öar kan eventuellt erhålla EU-bidrag. Goda exempel Det finns några goda exempel liknande situation som Dalarö, där ortsbefolkningen engagerat sig. På Tjörn har man gjort en lyckad satsning på Akvarellmuseét som givit positiva effekter på orten i övrigt. På Aspöja i S:t Anna s skärgård har byalaget framgångsrikt engagerat sig i planfrågor på ett konstruktivt sätt. Finns det fler goda exempel som kan ge oss inspiration? Kultur Dalarö som kulturellt centrum i skärgården har sitt ursprung i 1800-talet. I Mårten Sterners promenadguide skriver författaren: Redan 1839 får Dalarö reguljär ångbåtstrafik till Stockholm och från 1865 dagliga turer. Stockholmarna upptäcker ett nytt sätt att komma bort från den osunda huvudstaden. Sverige får efter skråtidens avskaffande 1846 Sid 4 av 11

5 och frihandelns införande en ny yrkesgrupp Grosshandlarna, som har tid och pengar att satsa på sin fritid. En ny era i Sverige börjar samtidigt som den nationalromantiska tiden infinner sig. Det blir populärt att ha sommarnöje. Många nya hus byggs i skärgården i den rådande nya Schweizerstilen. Läkarvetenskapen förnekar inte längre det stärkande i att ta sig ett bad i havet. Författare och konstnärer går i bräschen för den nya levnadsstilen. Dessa är bl.a.; Karl Asplund, Hjalmar Bergman, August Blanche, Eva Bonnier, Conny Burman, Doktor Anders Hagdahl, Verner von Heidenstam, Ernst Josephson, Oscar Levertin, Ulf Peder Olrog, Gits Olsson, Hanna och George Pauli, Frans Schartau, August Strindberg, Beppe Wolgers, Anders Zorn, m.fl. Dalarös vägnamn härstammar från 1859 då badhusläkaren Gustaf Tholander döpte alla befintliga vägar efter den då rådande förkärleken för gammal svensk historia om asa-gudarna. Några vägar som Tegnér-, Wallin-, Linné- och Geijersvägarna döptes som en påminnelse om samma nationalromantiska anda under 1800-talets andra hälft. Detta beskriver bakgrunden till Dalarös byggnadskulturella stil och som många anser vara värt att bevara. Hur kan vi förvalta detta arv om grundförutsättningarna, ex.vis ett rikt kulturliv saknas? Hur återerövras Dalarös ställning som kulturellt centrum i skärgården? Hur ser den kulturella verksamheten ut idag? Vad kan förstärkas och vad behöver kompletteras? Detta är några av de frågor man kan ställa och som kan utgöra underlag för en fortsatt diskussion. Nedan redovisas några förslag som kan utgöra utgångspunkt vid en diskussion om Dalarös framtida kulturella ställning. Kulturhus? Kan vi göra Dalarö attraktivt för utövande konstnärer? Ett kulturhus med möjligheter att på olika sätt publicera sina verk kan öka intresset från konstnärer från hela skärgårdsområdet. Bygga nytt, nyttja befintliga lokaler.? Galleri i Tullhuset. Eftersom Dalarö sommartid besöks av många människor, torde ett stort kundunderlag finnas för ett galleri gärna i anslutning till annan kulturell verksamhet. Intresset från konstnärer kan stimuleras om galleriet drivs utan större vinstintresse. Samordning med befintlig konsthantverkverksamhet är nödvändig. Dalarö Museum En portal för massorna som är "nyfikna på Dalarö" med också en populistisk inriktning. En marknadsföringsplats upprättas i anslutning till Turist- och serviceanläggning med nyckelorden publikfriande, byggnadshistoria, blomstringsperioden, turism genom tiderna, allmoge - herrskap. Framhäv det som attraherar besökarna, det som ger Dalarö särprägel. Teater Inspirera exempelvis Stadsteatern, Dramaten, Revyer mm att ge gästförställningar under hela året. Detta skulle ge en god tillströmning av gäster även under turismens lågsäsong. Tänkbara lokaler är kyrkan, Dalarö Skans, Folkhögskolan, Societetshuset, Gammelgården, skolan, kommunalhuset. Konserter Utöka utbudet av konserter. Öka intresset för Dalarö som inspirerande miljö för konserter av olika slag. Tänkbara lokaler är kyrkan, Dalarö Skans, Folkhögskolan, Societetshuset, Gammelgården, Skolan, kommunalhuset. Julmarknad efter Odinsvägen Låt julmarknaden utsträcka sig efter Odinsvägen från torget till hamnen. Denna idé som framförts av Ulla Jegnell ger många goda effekter på handel, miljö och annan näring. Marknadsaktiviteterna sprids ut och besökare får en annan bild av Dalarö. Marknaden inriktas på kvalitet och kultur. Sid 5 av 11

6 Flytta några av Dalarös gamla stockvirkeshus Flytta några av Dalarös gamla stockvirkeshus, som annars hotas av rivning, till blivande hembygdsgården/tullhusets park för att där använda dessa till turism, kultur, marknad, mm. Det går att lägga dessa i nordsydlig riktning på varsin sida längst ner i parken mot hamnen. Kultur och miljö kontra biltrafik Så sent som under modern tid då parlamentarism var infört förändrades Dalarös kulturarv och miljö på drastiskt sätt när kulturella landmärken såsom Dalarö Hotell, Varm & kallbadhusen revs. Idag ter sig motiven ytterst dunkla. Dalarö måste värnas mot framtida liknande angrepp. Idag upplevs de centrala delarna av Dalarö som ytterst kaotiska under högsäsong och helger p.g.a. en omfattande biltrafik, både som genomfart och anhalt. Vi måste verka för en långsiktig lösning av detta "problem". Tjänster och Service Dalarö ger idag service av olika slag till alla intressentgrupper. För att kunna upprätthålla en god service inom alla områden krävs ett så stort befolknings-/kundunderlag som möjligt. Genom att öka Dalarös betydelse som centralort i skärgården och genom att göra Dalarö tillgängligt för olika intressenter, säkerställs grundförutsättningarna för god service inom olika områden. Lokalförsörjning handel Det är väsentligt det ges möjlighet att bedriva handel under hela året för att samhället skall fungera. Större shoppingcentra i Handen minskar kundunderlaget under turismens lågsäsong, vilket inverkar menligt på möjligheter till ett självständigt fungerande Dalarö. En för handeln god miljö måste skapas och upprätthållas av Haninge Kommun. Kommunen bör fatta ett policybeslut som innebär att kommunen aktivt skall medverka till att förse handlare för daglighandel med erforderliga lokaler. Kombinerat med övriga förändringar i Dalarö ges på detta sätt handeln möjlighet att erbjuda god och konkurrenskraftig service. Kommunens agerande får inte inverka menligt på säsongsberoende handel. Kommunikation Det historiskt sett vanliga sättet att ta sig till/från Dalarö har varit sjövägen. Dock har teknikutveckling gjort att landvägstransporter idag är den enda kommunikationsformen mellan Stockholm och Dalarö. I och med detta har både kulturella värden och upplevelsevärden gått förlorade. Vi föreslår att berörda organ genomför en förstudie kring följande transportalternativ: A) Direktlinje landvägen Dalarö-Stockholm C B) Kombinerad land/sjö transport Dalarö - Saltsjöbaden - Nybroviken C) Sjötransport Dalarö-Nybroviken D) Ökad turtäthet på buss 839.Minst 2 ggr i timmen - hela dagarna. E) Bättre anslutningskommunikationer av andra bussar och tåg. F) Breddning av Dalarövägen för att öka trafiksäkerheten. Hela Dalarövägen belyst med gatlyktor. G) Skapande av trafiksäkra p-fickor utefter vägen för bärplockare och andra. Skärgårdens Företagarförening En betydande del av skärgårdens tjänsteutbud är hantverk av olika slag. Kunder är fast boende, fritidsboende och organisationer i Dalarö med dess omnejd i skärgården och på fastlandet. I dagsläget tycks det inte råda brist på uppdrag, men på sikt kan detta förhållande ändras under påverkan av konjunktursvängningar. Samordning av marknadsföring, inköp mm bör vara intressant för berörda företagare. Sid 6 av 11

7 Genom bildande av Skärgårdens Företagarförening eller genom utvidgning av befintliga företagareföreningar kan eventuella samordningsfördelar uppnås. Skärgårdshälsan Genom att Dalarö som centralort i skärgården förstärks kan en samordnad hälsoorganisation vara av intresse för Landstinget, oavsett om denna drivs i Landstingets regi eller via företag. En väl fungerande hälsoorganisation stärker Dalarö i rollen som centralort. Skärgårdshälsan skall inte driva utan endast samordna all form av hälsovård inom södra skärgårdsområdet såsom distriktsläkare, företagshälsovård, mödravård, tandläkare, friskvård osv. Skärgårdshälsan kan exempelvis samordna kontakter med Landsting, EU, kommuner, företag m.fl och via lokala entreprenörer tillhandahålla administrativa tjänster som exempelvis bokningar, telefonväxel, inköp mm. Kan exempelvis redan befintliga Callcenter (Ornö, Utö) vara intresserade? Förutsättningar för distansarbete kommunikationsseminarie Allt fler arbetar på distans. Antalet distansarbetare kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Även utbildning på distans ökar. En absolut grundförutsättning för denna typ av arbete är väl fungerande datakommunikationer. Haninge Kommun har tagit initiativ till en samverkansgrupp IT-skärgården som försöker påverka olika leverantörer att satsa på Dalarö och skärgården vad gäller datakommunikation. Gruppen har varit framgångsrik med följd att Stokab kommer att dra en fiberkabel till dels Dalarö och dels Utö. Stokab levererar endast kabeln till landfäste och inte någon annan form av tjänst Telia har installerat ADSL för samhället Dalarö (3,5 km radie). Det problem som denna grupp inte kan lösa utan lokala engagemang är distribution av bredband från sjökabel (Stokab) till konsument. Kundunderlaget på varje ort är för litet för att attrahera någon stor operatör. I Dalarö finns goda möjligheter att dra kabel från Stokabs landfäste till konsument. På öarna är förutsättningarna för dragning av fiberkablage små, varför andra lösningar måste realiseras (ex.vis radioförbindelse). Noteras bör att även öar med idag befintlig fiberkabel (ex.vis Sandhamn och Möja) har problem med drift av kommunikationen. Författarna föreslår att Haninge kommun, IT-skärgårdsgruppen, företag och intresserade distansarbetare bjuder in möjliga, lokala entreprenörer och datakunniga till ett seminarium syftande till att väcka intresse för drift av datakommunikationslösningar i skärgården. Företagarcentrum En stor andel av företagarna i Dalarö är småföretagare med kontor i bostaden. Möjligheterna att ta emot kunder, leverantörer eller andra är små. För större engagemang finns utmärkta kursgårdar, men möjligheten att låna ett enkelt konferensrum några timmar är små. Behov finns även av andra enklare tjänster som kopiering, distribution mm. Som en del av föreslagen verksamhet vid Fiskehamnen/Tullhuset förslås att ett företagscentrum bildas, där lokala entreprenörer kan erbjuda småföretagare olika tjänster. Denna verksamhet kan med fördel samordnas med exempelvis turistinformation, vandrarhem mm. Utbildningssamverkan Dalarö har sedan den nya detaljplanen antogs expanderat kraftigt. Detta har medfört ökat behov av en utbyggd skola. Utbyggnad har skett under olika etapper, men behovet av goda lokaler har inte trots detta mättats. Skolan torde även ha svårt att attrahera kompetenta lärare bland annat på rund av dåliga kommunikationer, lokalproblem mm. Skolans problem är Dalarös problem eftersom en förutsättning för ett fungerande samhälle är just förekomsten av en fungerande skola. Skolans problem borde således kunna lösas i samverkan med andra behov i Dalarö. Genom ett bredd samarbete mellan olika utbildningsverksamheter, konferensanläggningar, kyrkan, föreningar m.fl kan problemen lösas och en positiv situation kan uppstå. Behov av lokaler lämpade för utbildning och konferens finns hos flera intressenter. Gemensamt för dessa torde vara att verksamheten som skall drivas i lokalerna är det väsentliga, inte själva driften/ägandet av lokalerna. En stiftelse bildas med ändamål att förse olika intressenter med utbildnings-/konferenslokaler. Stiftelsens ägare bör vara skolan, företagarcentrum, landstinget, företag m fl. Sid 7 av 11

8 Idrottshallen Som ett alternativ till förslaget att riva Tre Berg och därmed förändra miljön runt torget är en alternativ placering på kommunens tomtmark bredvid Kommunalhuset. Det går då också att integrera fördelarna - fortfarande nära till skolan, närmre idrottsplatsen och nära till parkeringen Askfatshamnen. Går att använda sig av samma idéskiss som läget vid Tre Berg. Idrottshallen kan även ge båtturister möjlighet till dusch, bastu och café. Turism Turismen är av avgörande betydelse för Dalarö i rollen som centralort i skärgården. I sin marknadsföring av kommunen använder Haninge Kommun sig av Dalarö som förebild och som symbol för kommunens skärgårdsprofil. Handel i Dalarö och på öarna runt Dalarö är beroende av turism och detta påverkar möjligheten att upprätthålla service till fast boende under lågsäsong. En grundlig satsning bör göras så att turisten känner sig välkommen och ges möjlighet till ett bra utbud av service och kultur. Samhällets insats för turismen i Dalarö inskränker sig till ett för litet antal gästplatser för båtar, ett minimalt vandrarhem och en turistinformation! Gästhamnen i Askfatshamnen och skärgårdsmuseet drivs av lokala föreningar. Dalarös framsida måste göras mer tillgänglig för båtturism och att det då också finns möjlighet att tvätta, duscha och basta. Nedan redovisade förslag syftar till att öka intresset för Dalarö och att göra samhället tillgängligt. Mottagandet av båtturismen Om man dristar sig till att besöka Dalarö båtledes ges möjlighet att mot avgift förtöja båten antingen i Askfatshamnen eller vid brygga vid Spegels udde eller brygga vid hotellbryggan. I Askfatshamnen finns tillgång till toaletter och dusch, men ingen service för övrigt. Vid de andra bryggorna finns tillgång till toalett och närhet till affärer, bensinmack mm. Ingen av anläggningarna är byggda eller dimensionerade för någon genomtänkt turism. Varför besöker en båtturist Dalarö? Förutom proviantering och dylikt torde den bärande orsaken vara Dalarös rykte som gammal, anrik centralort i skärgården med ett rikt kulturellt arv och med en förhoppning om god service. Man får nog ha ett rikt själsliv om man skall känna historiens vingslag i någon av gästhamnarna. Är det över huvud taget möjligt att vid en vandring i Dalarö få information om orten, dess kultur, händelser i det förflutna mm? Författarna konstaterar att mycket lite är gjort för att välkomna turister. Det krävs en samlad satsning omfattande allt från hamnanläggningar till aktivitetsmöjligheter som speglar Dalarös särdrag. En förnimmelse av attraktion skall finnas när Dalarö angöres! Hamnar Eftersom båtturisten med största sannolikhet vill ha direkt tillgång till Dalarö och dess olika möjligheter är ett alternativ att samordna all gästhamnsverksamhet till en plats - Fiskehamnen. Öbornas behov av anläggningsplats är kombinerat med behov av sophantering, parkering, skyddad hamn och god säkerhet. Dessa krav kan bättre tillgodoses vid nuvarande gästbrygga vid hotellbryggan eller i Askfatshamnen. En ombyggnad av Fiskehamnen kan med fördel göras så att det första intrycket av Dalarö speglar ortens särart. Återskapa lite av den gamla miljön i och kring Fiskarhamnen, bl a återuppföra det gamla varmbadhuset och använda det till utrymmen för båtturism, dagsturister, hyresgäster, sommarboende och vinterboende. Vidare kan service byggas ut så att samverkan kan ske med andra verksamheter exempelvis verksamheter runt tullhuset, kyrkan, restauranger, andra kulturella verksamheter mm. Nytt varmbadhus. Långt in på 1900-talet fanns det flera badhus i Dalarö. Ett av dessa var varmbadhuset i Fiskehamnen. Som framgår av omslagets bilder har detta nu ersatts med en parkeringsplats och en sopcontainer för öborna. Fiskehamnen som förr nyttjades av lokalbefolkning, lotsen och tullen används idag som tilläggsplats för några större båtar och ett antal privatbåtar. Öborna har även en egen brygga för tillfällig förtöjning. Sid 8 av 11

9 Som ett led i en aktiv satsning på kultur och turism kan varmbadhuset återuppbyggas med samma arkitektur som det gamla badhuset. Husets funktioner skulle exempelvis kunna vara: Gästhamnskontor Dusch och bastu Vinterbad Tvätt Kulturarena för konserter, utställningar mm Turistinformation Vandrarhemsservice Presentationsplats för handel, hantverk och service. Lokaliteter för skolan, föreningar m.fl. Varmbadhuset skall även vara en fungerande del av de aktiviteter som sker i tullhuset och kyrkan. Sid 9 av 11

10 BILAGA 1 LITTERATURFÖRTECKNING Dalarö En promenadguide, 1995 Mårten Sterner, ISBN Dalarö- Några anteckningar ur en Södertörnsförsamlings historia. Axel Quist 1030, Alb Bonniers Boktryckeri, Rekolid Förlag 1985; ISBN Dalarö kring sekelskiftet 1900 Carl-Axel Cedergren. Hanvedens förlag. ISDN Glimtar från Dalarö. Torbjörn Landström m. Fl. Bonniers tidskriftsförlag ISDN Dalarö Skans upprustning och förnyelse. Byggnadsstyrelsen1993 Församlingspresentation, Dalarö Pastorat, Dalarö, E. Alfred Jansson 1936 Bonniers (till hugfästande av 300 årsminnet) Röster om en levande skärgård Red Erling Matz (till Edward Sjöbloms 80-årsdag) Andres Franzén Museet, Seth Neuman, 1990 Boken om Ornö, Ornö Sockenstuga, 1989 Dalarö Kyrka och samhälle, Sörmländska kyrkor 64, Södermalms museum, 1980 En Dalaröflickas memoarer, Alice Baeckman, Haningebygden nr 22, 1988 Haninge skärgård en historik, Peter Bratt och Rolf Källman, Kulturnämnden, Haninge Kommun, 1990 Kymendö blomkorg i havets våg, bygdemuseet Ornö Sockenstuga, 1993 Kymendö Strindbergs Hemsö, Karin Lindberg, Britt-Marie Utter Wahlström Livet på Utö vid mitten av 1800-talet, Sigurd Petri, Haningebygden nr 26, 1991 Strövtåg i Haninge II, Haningebygden nr 28, 1993 Sällsamheter söder om Stockholm, Christer Topelius Tullverket Utö, Harriet Hjort Wetterström Sid 10 av 11

11 BILAGA 2 INTRESSEGRUPPERS PRIMÄRA BEHOV Länsstyrelsen Staten Landstinget Föreningar Fritidsboende Ornö Fast boende Ornö Kultur & fritidsförvaltning Skolförvaltning Övrig Turism Båtturism Distansarbetare Restaurangägare Butiksägare Hantverkare Fritidsboende Dalarö Fast boende Dalarö Närhet till skolor X X X X Fungerande daglig handel X X X X X X X Närhet till samhällsservice (sjukvård, tandläkare mm) X X X X X X X X Närhet till friskvårdsaktiviteter X X X X X Närhet till kyrka, präst o dyl. X X X X X Goda kommunikationer till Stockholm X X X X X X X X X X X X X X Goda kommunikationer till Dalarö X X X X X X X X X X X X Bra datakommunikation (datakommunikation) X X X X X X X Bevara Dalarös kulturella särart X X X X X X X X X X God båthamn X X X X X X X X X X X Sid 11 av 11

Tidsaspekten diskuterades. Behovet att prioritera arbetet med visionen beroende på idéernas tidsordning på kort, mellanlång och på lång sikt.

Tidsaspekten diskuterades. Behovet att prioritera arbetet med visionen beroende på idéernas tidsordning på kort, mellanlång och på lång sikt. 1 DKFC Dalarö Kultur- och Föreningscentrum Ordförandemöte om Dalarö Vision 2015 02 19, Tullhuset, Dalarö Närvarande: Ordf / Leif Larsson Sekr / Lars-Olof Landin/LO Berit Karlsson Peter Lidén Jan Lundberg

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

SUNDBY PARK. Möjligheternas mötesplats

SUNDBY PARK. Möjligheternas mötesplats SUNDBY PARK Möjligheternas mötesplats 1 (5) För att skapa ett konkurrenskraftigt område som nyttjas dygnet runt, året om, krävs en integrering av bostäder, arbetsplatser och möjligheter till rekreation.

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 1 av 5 sidor RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN Vissa områden kan ha så stora kulturmiljövärden att de är av vikt för hela landet. Området förklaras då som ett riksintresse. När man utför förändringar

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Välkommen till Forum Oskarshamn Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Hotell Rum Oscar är ett hotell med stjärnstatus. För att hela tiden hålla hög kvalitet är vi granskade av

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Hotellfakta. Välkommen till Sveriges mest spännande hotell! Tfn +46 (0)143-315 30 hotel@klosterhotel.se www.klosterhotel.se

Hotellfakta. Välkommen till Sveriges mest spännande hotell! Tfn +46 (0)143-315 30 hotel@klosterhotel.se www.klosterhotel.se Välkommen till Sveriges mest spännande hotell! Hotellfakta Enligt VISITAS definition är vi ett fyrstjärnigt hotell och vi är även ett Miljömärkt hotell. Vi är ett av Countrysides och Smultronställens utvalda

Läs mer

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01 av Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling www.flyinge.nu Sammanfattning Föreningen Flyinge Utveckling (FU) vill skapa en väl integrerad bygd inom

Läs mer

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Slututbetalda leaderprojekt 2007 2011 fördelade på kategorier Exempel fysiska anläggningar Fysiska anläggningar exkl. förstudier

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM Org. nr: 802443-6944 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Skanörs Kallbadhus & Restaurang. Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013

Skanörs Kallbadhus & Restaurang. Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013 Skanörs Kallbadhus & Restaurang Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013 Initiativtagare Nicholas Hörlin, 1972, Uppväxt i Skanör & Falsterbo Har i över 10 år arbetat med affärsutveckling inom fastighetsbranschen.

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e R å g ö skärgårdsupplevelse arpa a r k i t e k t u r & p l a n e r i n g w w w. a r p a. s e Vi ser Rågöprojektet som en unik möjlighet att utveckla och bevara ett stycke fantastisk och orörd skärgård.

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE

ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE KULTURCENTRUM, ÅTVIDABERG IDÉSKISS 2011-03-24 Tankar från möte 10-06-04 och embryo till skiss ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE KOMMUN MED FRAMÅTANDA Mod, Helhetssyn och Långsiktighet Helhet /omland.

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer