Idéskrift om Dalarös framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéskrift om Dalarös framtid"

Transkript

1 Diskussionsunderlag framtaget av Dalarö Fastighetsägareförening inför framtidsseminariet om Dalarö den 24 november 2001 på Dalarö Folkhögskola Dalarö den 16 november 2001

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Intressenter...4 Idéer...4 Goda exempel...4 Kultur...4 Kulturhus?...5 Galleri i Tullhuset....5 Dalarö Museum...5 Teater...5 Konserter...5 Julmarknad efter Odinsvägen...5 Flytta några av Dalarös gamla stockvirkeshus...6 Kultur och miljö kontra biltrafik...6 Tjänster och Service...6 Lokalförsörjning handel...6 Kommunikation...6 Skärgårdens Företagarförening...6 Skärgårdshälsan...7 Förutsättningar för distansarbete kommunikationsseminarie...7 Företagarcentrum...7 Utbildningssamverkan...7 Idrottshallen...8 Turism...8 Mottagandet av båtturismen...8 Hamnar...8 Nytt varmbadhus...8 Bilaga 1 Litteraturförteckning...10 Bilaga 2 Intressegruppers primära behov...11 Sid 2 av 11

3 INLEDNING Idéskrift Dalarös framtid Dalarö är sedan många århundraden centralort för södra skärgården. Genom sitt strategiska läge vid den urgamla segelleden mot Stockholm har Dalarö även fått en viktig roll för hela riket. Här anmodades på 1500-talet fiskare av Gustaf Wasa att mot viss ersättning ledsaga (den som säger farleden) Hans Majestäts skepp. Denna syssla utvidgades senare att även omfatta handelsfartyg. Redan 1393 omnämns Dalarö i samband med en märklig sjöstrid mellan tyskarna som då höll Stockholm och unionsdrottningen Margaretas fotfolk. Tyskarnas fartyg frös fast i isen vid Dalarö. När svenskarna anföll fartygen brast isen och tyskarna kunde vid islossningen fortsätta mot Stockholm. Dalarö har sedan genom århundradena innehaft denna centrala roll i rikets sjöfart och försvar. Först i och med nedläggningen av lotsstationen på 1980-talet kan man säga att Dalarös betydelse av detta slag avklingat. Dock har orten sedan mitten på 1800-talet ökat i betydelse som välkänd semesterort och som ett kulturellt centrum där många av våra kulturpersonligheter flanerat på Odinsvägen och ner mot hamnen. Dalarö finns bevarat i verk av August Strindberg, Ernst Josefsson, Anders Zorn m.fl. Dalarös betydelse som centralort i Stockholms skärgård är fortfarande betydande och som skyltfönster för Haninge kommun nyttjas Dalarö frekvent. Ingen plats/ort blir bättre än dess offentliga mötesplatser- torg, restauranter, kulturarenor etc *Det gäller att hitta karakteristika för den själ vi vill skall gälla på Dalarö -kultur, kvalitet. Det är viktigt att vi angriper frågorna utifrån en helhetssyn, så att vi inte förirrar oss in i detaljfrågor. Infrastruktur är viktigt- kommunikationer, vägar, P-platser, gästhamnar (jmf Nynäshamn), datakommunikation, jämförelse med gällande och kommande planer inom kommun, län, region (ex vis Kustplan). Det finns all anledning att föra en diskussion om hur Dalarö skall se ut och fungera i framtiden så att inte de stora kulturella och miljömässiga värdena försvinner. Av denna anledning har Dalarö Fastighetsägareförening skapat denna idéskrift som underlag för diskussioner rörande utvecklingen av det framtida Dalarö. Sid 3 av 11

4 INTRESSENTER I diskussionerna rörande Dalarös framtid torde man kunna urskilja olika intressenter, dvs människor och organisationer som på något sätt nyttjar Dalarö - antingen genom boende eller etablering på orten, anknytning genom tradition eller kultur eller genom sin verksamhet eller marknadsföring. Boende Dalarö o Fast boende i Dalarö o Fritidsboende i Dalarö Lokala företagare o Hantverkare o Butiksägare o Restaurangägare o Distansarbetare Turism o o Båtfolk Övrig turism Haninge Kommun o Skolan o Fritidsförvaltningen Boende på Ornö o Fast boende på Ornö o Fritidsboende på Ornö Föreningar Stockholms Län Staten I bilaga 2 redovisas en tabell där författarnas uppfattning om varje intressegrupps primära behov har redovisats. Denna förteckning är inte förankrad genom någon form av undersökning, utan är endast författarnas egen uppfattning och skall endast ses som ett diskussionsunderlag. IDÉER Nedan presenteras idéer/diskussionsunderlag om förändringar eller inriktningar utgående från följande perspektiv: Kultur Tjänster och service Turism Kommunikation Dalarös "uppgift" som replipunkt för Ornö, Utö, m fl öar och vad detta innebär, måste diskuteras. Projekt gemensamt med dessa öar kan eventuellt erhålla EU-bidrag. Goda exempel Det finns några goda exempel liknande situation som Dalarö, där ortsbefolkningen engagerat sig. På Tjörn har man gjort en lyckad satsning på Akvarellmuseét som givit positiva effekter på orten i övrigt. På Aspöja i S:t Anna s skärgård har byalaget framgångsrikt engagerat sig i planfrågor på ett konstruktivt sätt. Finns det fler goda exempel som kan ge oss inspiration? Kultur Dalarö som kulturellt centrum i skärgården har sitt ursprung i 1800-talet. I Mårten Sterners promenadguide skriver författaren: Redan 1839 får Dalarö reguljär ångbåtstrafik till Stockholm och från 1865 dagliga turer. Stockholmarna upptäcker ett nytt sätt att komma bort från den osunda huvudstaden. Sverige får efter skråtidens avskaffande 1846 Sid 4 av 11

5 och frihandelns införande en ny yrkesgrupp Grosshandlarna, som har tid och pengar att satsa på sin fritid. En ny era i Sverige börjar samtidigt som den nationalromantiska tiden infinner sig. Det blir populärt att ha sommarnöje. Många nya hus byggs i skärgården i den rådande nya Schweizerstilen. Läkarvetenskapen förnekar inte längre det stärkande i att ta sig ett bad i havet. Författare och konstnärer går i bräschen för den nya levnadsstilen. Dessa är bl.a.; Karl Asplund, Hjalmar Bergman, August Blanche, Eva Bonnier, Conny Burman, Doktor Anders Hagdahl, Verner von Heidenstam, Ernst Josephson, Oscar Levertin, Ulf Peder Olrog, Gits Olsson, Hanna och George Pauli, Frans Schartau, August Strindberg, Beppe Wolgers, Anders Zorn, m.fl. Dalarös vägnamn härstammar från 1859 då badhusläkaren Gustaf Tholander döpte alla befintliga vägar efter den då rådande förkärleken för gammal svensk historia om asa-gudarna. Några vägar som Tegnér-, Wallin-, Linné- och Geijersvägarna döptes som en påminnelse om samma nationalromantiska anda under 1800-talets andra hälft. Detta beskriver bakgrunden till Dalarös byggnadskulturella stil och som många anser vara värt att bevara. Hur kan vi förvalta detta arv om grundförutsättningarna, ex.vis ett rikt kulturliv saknas? Hur återerövras Dalarös ställning som kulturellt centrum i skärgården? Hur ser den kulturella verksamheten ut idag? Vad kan förstärkas och vad behöver kompletteras? Detta är några av de frågor man kan ställa och som kan utgöra underlag för en fortsatt diskussion. Nedan redovisas några förslag som kan utgöra utgångspunkt vid en diskussion om Dalarös framtida kulturella ställning. Kulturhus? Kan vi göra Dalarö attraktivt för utövande konstnärer? Ett kulturhus med möjligheter att på olika sätt publicera sina verk kan öka intresset från konstnärer från hela skärgårdsområdet. Bygga nytt, nyttja befintliga lokaler.? Galleri i Tullhuset. Eftersom Dalarö sommartid besöks av många människor, torde ett stort kundunderlag finnas för ett galleri gärna i anslutning till annan kulturell verksamhet. Intresset från konstnärer kan stimuleras om galleriet drivs utan större vinstintresse. Samordning med befintlig konsthantverkverksamhet är nödvändig. Dalarö Museum En portal för massorna som är "nyfikna på Dalarö" med också en populistisk inriktning. En marknadsföringsplats upprättas i anslutning till Turist- och serviceanläggning med nyckelorden publikfriande, byggnadshistoria, blomstringsperioden, turism genom tiderna, allmoge - herrskap. Framhäv det som attraherar besökarna, det som ger Dalarö särprägel. Teater Inspirera exempelvis Stadsteatern, Dramaten, Revyer mm att ge gästförställningar under hela året. Detta skulle ge en god tillströmning av gäster även under turismens lågsäsong. Tänkbara lokaler är kyrkan, Dalarö Skans, Folkhögskolan, Societetshuset, Gammelgården, skolan, kommunalhuset. Konserter Utöka utbudet av konserter. Öka intresset för Dalarö som inspirerande miljö för konserter av olika slag. Tänkbara lokaler är kyrkan, Dalarö Skans, Folkhögskolan, Societetshuset, Gammelgården, Skolan, kommunalhuset. Julmarknad efter Odinsvägen Låt julmarknaden utsträcka sig efter Odinsvägen från torget till hamnen. Denna idé som framförts av Ulla Jegnell ger många goda effekter på handel, miljö och annan näring. Marknadsaktiviteterna sprids ut och besökare får en annan bild av Dalarö. Marknaden inriktas på kvalitet och kultur. Sid 5 av 11

6 Flytta några av Dalarös gamla stockvirkeshus Flytta några av Dalarös gamla stockvirkeshus, som annars hotas av rivning, till blivande hembygdsgården/tullhusets park för att där använda dessa till turism, kultur, marknad, mm. Det går att lägga dessa i nordsydlig riktning på varsin sida längst ner i parken mot hamnen. Kultur och miljö kontra biltrafik Så sent som under modern tid då parlamentarism var infört förändrades Dalarös kulturarv och miljö på drastiskt sätt när kulturella landmärken såsom Dalarö Hotell, Varm & kallbadhusen revs. Idag ter sig motiven ytterst dunkla. Dalarö måste värnas mot framtida liknande angrepp. Idag upplevs de centrala delarna av Dalarö som ytterst kaotiska under högsäsong och helger p.g.a. en omfattande biltrafik, både som genomfart och anhalt. Vi måste verka för en långsiktig lösning av detta "problem". Tjänster och Service Dalarö ger idag service av olika slag till alla intressentgrupper. För att kunna upprätthålla en god service inom alla områden krävs ett så stort befolknings-/kundunderlag som möjligt. Genom att öka Dalarös betydelse som centralort i skärgården och genom att göra Dalarö tillgängligt för olika intressenter, säkerställs grundförutsättningarna för god service inom olika områden. Lokalförsörjning handel Det är väsentligt det ges möjlighet att bedriva handel under hela året för att samhället skall fungera. Större shoppingcentra i Handen minskar kundunderlaget under turismens lågsäsong, vilket inverkar menligt på möjligheter till ett självständigt fungerande Dalarö. En för handeln god miljö måste skapas och upprätthållas av Haninge Kommun. Kommunen bör fatta ett policybeslut som innebär att kommunen aktivt skall medverka till att förse handlare för daglighandel med erforderliga lokaler. Kombinerat med övriga förändringar i Dalarö ges på detta sätt handeln möjlighet att erbjuda god och konkurrenskraftig service. Kommunens agerande får inte inverka menligt på säsongsberoende handel. Kommunikation Det historiskt sett vanliga sättet att ta sig till/från Dalarö har varit sjövägen. Dock har teknikutveckling gjort att landvägstransporter idag är den enda kommunikationsformen mellan Stockholm och Dalarö. I och med detta har både kulturella värden och upplevelsevärden gått förlorade. Vi föreslår att berörda organ genomför en förstudie kring följande transportalternativ: A) Direktlinje landvägen Dalarö-Stockholm C B) Kombinerad land/sjö transport Dalarö - Saltsjöbaden - Nybroviken C) Sjötransport Dalarö-Nybroviken D) Ökad turtäthet på buss 839.Minst 2 ggr i timmen - hela dagarna. E) Bättre anslutningskommunikationer av andra bussar och tåg. F) Breddning av Dalarövägen för att öka trafiksäkerheten. Hela Dalarövägen belyst med gatlyktor. G) Skapande av trafiksäkra p-fickor utefter vägen för bärplockare och andra. Skärgårdens Företagarförening En betydande del av skärgårdens tjänsteutbud är hantverk av olika slag. Kunder är fast boende, fritidsboende och organisationer i Dalarö med dess omnejd i skärgården och på fastlandet. I dagsläget tycks det inte råda brist på uppdrag, men på sikt kan detta förhållande ändras under påverkan av konjunktursvängningar. Samordning av marknadsföring, inköp mm bör vara intressant för berörda företagare. Sid 6 av 11

7 Genom bildande av Skärgårdens Företagarförening eller genom utvidgning av befintliga företagareföreningar kan eventuella samordningsfördelar uppnås. Skärgårdshälsan Genom att Dalarö som centralort i skärgården förstärks kan en samordnad hälsoorganisation vara av intresse för Landstinget, oavsett om denna drivs i Landstingets regi eller via företag. En väl fungerande hälsoorganisation stärker Dalarö i rollen som centralort. Skärgårdshälsan skall inte driva utan endast samordna all form av hälsovård inom södra skärgårdsområdet såsom distriktsläkare, företagshälsovård, mödravård, tandläkare, friskvård osv. Skärgårdshälsan kan exempelvis samordna kontakter med Landsting, EU, kommuner, företag m.fl och via lokala entreprenörer tillhandahålla administrativa tjänster som exempelvis bokningar, telefonväxel, inköp mm. Kan exempelvis redan befintliga Callcenter (Ornö, Utö) vara intresserade? Förutsättningar för distansarbete kommunikationsseminarie Allt fler arbetar på distans. Antalet distansarbetare kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Även utbildning på distans ökar. En absolut grundförutsättning för denna typ av arbete är väl fungerande datakommunikationer. Haninge Kommun har tagit initiativ till en samverkansgrupp IT-skärgården som försöker påverka olika leverantörer att satsa på Dalarö och skärgården vad gäller datakommunikation. Gruppen har varit framgångsrik med följd att Stokab kommer att dra en fiberkabel till dels Dalarö och dels Utö. Stokab levererar endast kabeln till landfäste och inte någon annan form av tjänst Telia har installerat ADSL för samhället Dalarö (3,5 km radie). Det problem som denna grupp inte kan lösa utan lokala engagemang är distribution av bredband från sjökabel (Stokab) till konsument. Kundunderlaget på varje ort är för litet för att attrahera någon stor operatör. I Dalarö finns goda möjligheter att dra kabel från Stokabs landfäste till konsument. På öarna är förutsättningarna för dragning av fiberkablage små, varför andra lösningar måste realiseras (ex.vis radioförbindelse). Noteras bör att även öar med idag befintlig fiberkabel (ex.vis Sandhamn och Möja) har problem med drift av kommunikationen. Författarna föreslår att Haninge kommun, IT-skärgårdsgruppen, företag och intresserade distansarbetare bjuder in möjliga, lokala entreprenörer och datakunniga till ett seminarium syftande till att väcka intresse för drift av datakommunikationslösningar i skärgården. Företagarcentrum En stor andel av företagarna i Dalarö är småföretagare med kontor i bostaden. Möjligheterna att ta emot kunder, leverantörer eller andra är små. För större engagemang finns utmärkta kursgårdar, men möjligheten att låna ett enkelt konferensrum några timmar är små. Behov finns även av andra enklare tjänster som kopiering, distribution mm. Som en del av föreslagen verksamhet vid Fiskehamnen/Tullhuset förslås att ett företagscentrum bildas, där lokala entreprenörer kan erbjuda småföretagare olika tjänster. Denna verksamhet kan med fördel samordnas med exempelvis turistinformation, vandrarhem mm. Utbildningssamverkan Dalarö har sedan den nya detaljplanen antogs expanderat kraftigt. Detta har medfört ökat behov av en utbyggd skola. Utbyggnad har skett under olika etapper, men behovet av goda lokaler har inte trots detta mättats. Skolan torde även ha svårt att attrahera kompetenta lärare bland annat på rund av dåliga kommunikationer, lokalproblem mm. Skolans problem är Dalarös problem eftersom en förutsättning för ett fungerande samhälle är just förekomsten av en fungerande skola. Skolans problem borde således kunna lösas i samverkan med andra behov i Dalarö. Genom ett bredd samarbete mellan olika utbildningsverksamheter, konferensanläggningar, kyrkan, föreningar m.fl kan problemen lösas och en positiv situation kan uppstå. Behov av lokaler lämpade för utbildning och konferens finns hos flera intressenter. Gemensamt för dessa torde vara att verksamheten som skall drivas i lokalerna är det väsentliga, inte själva driften/ägandet av lokalerna. En stiftelse bildas med ändamål att förse olika intressenter med utbildnings-/konferenslokaler. Stiftelsens ägare bör vara skolan, företagarcentrum, landstinget, företag m fl. Sid 7 av 11

8 Idrottshallen Som ett alternativ till förslaget att riva Tre Berg och därmed förändra miljön runt torget är en alternativ placering på kommunens tomtmark bredvid Kommunalhuset. Det går då också att integrera fördelarna - fortfarande nära till skolan, närmre idrottsplatsen och nära till parkeringen Askfatshamnen. Går att använda sig av samma idéskiss som läget vid Tre Berg. Idrottshallen kan även ge båtturister möjlighet till dusch, bastu och café. Turism Turismen är av avgörande betydelse för Dalarö i rollen som centralort i skärgården. I sin marknadsföring av kommunen använder Haninge Kommun sig av Dalarö som förebild och som symbol för kommunens skärgårdsprofil. Handel i Dalarö och på öarna runt Dalarö är beroende av turism och detta påverkar möjligheten att upprätthålla service till fast boende under lågsäsong. En grundlig satsning bör göras så att turisten känner sig välkommen och ges möjlighet till ett bra utbud av service och kultur. Samhällets insats för turismen i Dalarö inskränker sig till ett för litet antal gästplatser för båtar, ett minimalt vandrarhem och en turistinformation! Gästhamnen i Askfatshamnen och skärgårdsmuseet drivs av lokala föreningar. Dalarös framsida måste göras mer tillgänglig för båtturism och att det då också finns möjlighet att tvätta, duscha och basta. Nedan redovisade förslag syftar till att öka intresset för Dalarö och att göra samhället tillgängligt. Mottagandet av båtturismen Om man dristar sig till att besöka Dalarö båtledes ges möjlighet att mot avgift förtöja båten antingen i Askfatshamnen eller vid brygga vid Spegels udde eller brygga vid hotellbryggan. I Askfatshamnen finns tillgång till toaletter och dusch, men ingen service för övrigt. Vid de andra bryggorna finns tillgång till toalett och närhet till affärer, bensinmack mm. Ingen av anläggningarna är byggda eller dimensionerade för någon genomtänkt turism. Varför besöker en båtturist Dalarö? Förutom proviantering och dylikt torde den bärande orsaken vara Dalarös rykte som gammal, anrik centralort i skärgården med ett rikt kulturellt arv och med en förhoppning om god service. Man får nog ha ett rikt själsliv om man skall känna historiens vingslag i någon av gästhamnarna. Är det över huvud taget möjligt att vid en vandring i Dalarö få information om orten, dess kultur, händelser i det förflutna mm? Författarna konstaterar att mycket lite är gjort för att välkomna turister. Det krävs en samlad satsning omfattande allt från hamnanläggningar till aktivitetsmöjligheter som speglar Dalarös särdrag. En förnimmelse av attraktion skall finnas när Dalarö angöres! Hamnar Eftersom båtturisten med största sannolikhet vill ha direkt tillgång till Dalarö och dess olika möjligheter är ett alternativ att samordna all gästhamnsverksamhet till en plats - Fiskehamnen. Öbornas behov av anläggningsplats är kombinerat med behov av sophantering, parkering, skyddad hamn och god säkerhet. Dessa krav kan bättre tillgodoses vid nuvarande gästbrygga vid hotellbryggan eller i Askfatshamnen. En ombyggnad av Fiskehamnen kan med fördel göras så att det första intrycket av Dalarö speglar ortens särart. Återskapa lite av den gamla miljön i och kring Fiskarhamnen, bl a återuppföra det gamla varmbadhuset och använda det till utrymmen för båtturism, dagsturister, hyresgäster, sommarboende och vinterboende. Vidare kan service byggas ut så att samverkan kan ske med andra verksamheter exempelvis verksamheter runt tullhuset, kyrkan, restauranger, andra kulturella verksamheter mm. Nytt varmbadhus. Långt in på 1900-talet fanns det flera badhus i Dalarö. Ett av dessa var varmbadhuset i Fiskehamnen. Som framgår av omslagets bilder har detta nu ersatts med en parkeringsplats och en sopcontainer för öborna. Fiskehamnen som förr nyttjades av lokalbefolkning, lotsen och tullen används idag som tilläggsplats för några större båtar och ett antal privatbåtar. Öborna har även en egen brygga för tillfällig förtöjning. Sid 8 av 11

9 Som ett led i en aktiv satsning på kultur och turism kan varmbadhuset återuppbyggas med samma arkitektur som det gamla badhuset. Husets funktioner skulle exempelvis kunna vara: Gästhamnskontor Dusch och bastu Vinterbad Tvätt Kulturarena för konserter, utställningar mm Turistinformation Vandrarhemsservice Presentationsplats för handel, hantverk och service. Lokaliteter för skolan, föreningar m.fl. Varmbadhuset skall även vara en fungerande del av de aktiviteter som sker i tullhuset och kyrkan. Sid 9 av 11

10 BILAGA 1 LITTERATURFÖRTECKNING Dalarö En promenadguide, 1995 Mårten Sterner, ISBN Dalarö- Några anteckningar ur en Södertörnsförsamlings historia. Axel Quist 1030, Alb Bonniers Boktryckeri, Rekolid Förlag 1985; ISBN Dalarö kring sekelskiftet 1900 Carl-Axel Cedergren. Hanvedens förlag. ISDN Glimtar från Dalarö. Torbjörn Landström m. Fl. Bonniers tidskriftsförlag ISDN Dalarö Skans upprustning och förnyelse. Byggnadsstyrelsen1993 Församlingspresentation, Dalarö Pastorat, Dalarö, E. Alfred Jansson 1936 Bonniers (till hugfästande av 300 årsminnet) Röster om en levande skärgård Red Erling Matz (till Edward Sjöbloms 80-årsdag) Andres Franzén Museet, Seth Neuman, 1990 Boken om Ornö, Ornö Sockenstuga, 1989 Dalarö Kyrka och samhälle, Sörmländska kyrkor 64, Södermalms museum, 1980 En Dalaröflickas memoarer, Alice Baeckman, Haningebygden nr 22, 1988 Haninge skärgård en historik, Peter Bratt och Rolf Källman, Kulturnämnden, Haninge Kommun, 1990 Kymendö blomkorg i havets våg, bygdemuseet Ornö Sockenstuga, 1993 Kymendö Strindbergs Hemsö, Karin Lindberg, Britt-Marie Utter Wahlström Livet på Utö vid mitten av 1800-talet, Sigurd Petri, Haningebygden nr 26, 1991 Strövtåg i Haninge II, Haningebygden nr 28, 1993 Sällsamheter söder om Stockholm, Christer Topelius Tullverket Utö, Harriet Hjort Wetterström Sid 10 av 11

11 BILAGA 2 INTRESSEGRUPPERS PRIMÄRA BEHOV Länsstyrelsen Staten Landstinget Föreningar Fritidsboende Ornö Fast boende Ornö Kultur & fritidsförvaltning Skolförvaltning Övrig Turism Båtturism Distansarbetare Restaurangägare Butiksägare Hantverkare Fritidsboende Dalarö Fast boende Dalarö Närhet till skolor X X X X Fungerande daglig handel X X X X X X X Närhet till samhällsservice (sjukvård, tandläkare mm) X X X X X X X X Närhet till friskvårdsaktiviteter X X X X X Närhet till kyrka, präst o dyl. X X X X X Goda kommunikationer till Stockholm X X X X X X X X X X X X X X Goda kommunikationer till Dalarö X X X X X X X X X X X X Bra datakommunikation (datakommunikation) X X X X X X X Bevara Dalarös kulturella särart X X X X X X X X X X God båthamn X X X X X X X X X X X Sid 11 av 11

Innehållsförteckning. Intressegruppers primära behov. Vision Dalarö INLEDNING... 3 TEATER... 8 INTRESSEGRUPPERS PRIMÄRA BEHOV... 2 KONSERTER...

Innehållsförteckning. Intressegruppers primära behov. Vision Dalarö INLEDNING... 3 TEATER... 8 INTRESSEGRUPPERS PRIMÄRA BEHOV... 2 KONSERTER... DALARÖ SKALL GENOM SIN BEVARADE SÄRART UTGÖRA EN ATTRAKTIV ORT FÖR BOENDE OCH BESÖKARE I STOCKHOLMS SÖDRA SKÄRGÅRD OCH EN PLATS DÄR HISTORIEN OCH FRAMTIDEN MÖTS. Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INTRESSEGRUPPERS

Läs mer

1(7) VISION ÖREGRUND 2015

1(7) VISION ÖREGRUND 2015 1(7) VISION ÖREGRUND 2015 BAKGRUND Öregrund fick sitt privilegiebrev 1491 av Sveriges rikes råd i Uppsala. Skälet till att staden grundades var att Östhammarsborna ville flytta sin stad som var på väg

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Tidsaspekten diskuterades. Behovet att prioritera arbetet med visionen beroende på idéernas tidsordning på kort, mellanlång och på lång sikt.

Tidsaspekten diskuterades. Behovet att prioritera arbetet med visionen beroende på idéernas tidsordning på kort, mellanlång och på lång sikt. 1 DKFC Dalarö Kultur- och Föreningscentrum Ordförandemöte om Dalarö Vision 2015 02 19, Tullhuset, Dalarö Närvarande: Ordf / Leif Larsson Sekr / Lars-Olof Landin/LO Berit Karlsson Peter Lidén Jan Lundberg

Läs mer

Södra Skärgårdens Intresseförening Sammanträde på Ornö 2015 04 21

Södra Skärgårdens Intresseförening Sammanträde på Ornö 2015 04 21 2015 04 25 Södra Skärgårdens Intresseförening Sammanträde på Ornö 2015 04 21 Ordförande Bo Tyrefors hälsar välkommen till dagens möte. Trevligt att komma till Ornö och trevligt att så många Ornöbor slutit

Läs mer

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små resurser och stort engagemang kan åstadkomma en stor förändring.

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 1 Föreningens verksamhetsområde är Svärdsjö, på orter där andra intresseföreningar eller motsvarande inte finns.

Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 1 Föreningens verksamhetsområde är Svärdsjö, på orter där andra intresseföreningar eller motsvarande inte finns. Verksamhetsplan 2017 Om Svärdsjö Intresseförening Svärdsjö Intresseförening (SIf) är en ideell, politiskt och religiöst obunden, förening som har till uppgift att utveckla, skapa framtidstro och livskraft

Läs mer

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER 7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER Svinöra sommaren 2003 Foto: Eva Nyström Vision Piteå skall erbjuda ett bra företagsklimat för små och stora turistentreprenörer. Verksamheter knutna till

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN ÖNSKEMÅL FÖR MIG PERSONLIGEN -Möjlighet att bygga större än dagens tillåtna 80 + 20 m 2 -Ingen ny väg intill/nära min fastighet -Vill kunna välja NÄR vi

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Fiskarhamnen på Dalarö

Fiskarhamnen på Dalarö Fiskarhamnen på Dalarö Sammanställt 2012 Dalarö har två hamnar, Fiskarhamnen och Askfatshamnen. Fiskarhamnen är betydligt äldre än Askfatshamnen. Askfatshamnen anlades 1936 och har aldrig har använts som

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

Kommunikationer i skärgården

Kommunikationer i skärgården Fritidsnämnden 2006 12 13 91 189 Fritidsnämndens arbetsutskott 2006 11 29 64 135 Kommunikaskär.p12 06.217 83 Kommunikationer i skärgården Bakgrund Frågan om tillgänglighet är en av skärgårdens viktigaste

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Vi behöver fler starka destinationer i Sverige för att attrahera fler utländska besökare. Stockholms

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 bakgrund 3D visualisering baserad på ritningar från PEAB s och Sotenäsbostäders hemsidor Vy från norr Vy från sjösidan Vy från Norra hamnens

Läs mer

Skärgårdsverksamheten 2014

Skärgårdsverksamheten 2014 Skärgårdsverksamheten 2014 Skärgårdsverksamheten i Söderhamn Skärgårdsverksamheten kan lägga ännu ett framgångsrikt och utvecklande år bakom sig. Nu går vi vidare med upptaktsträffar inför ett regionalt

Läs mer

Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen på Lekanders konferenscenter Turism i Bohuslän

Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen på Lekanders konferenscenter Turism i Bohuslän Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen 2008-01-12 på Lekanders konferenscenter Konferensen samlade 50 personer. Deltagarlistan finns som bilaga 1 Turism i Bohuslän, VD Björn

Läs mer

LIS-Workshop 25 november Östergarnslandet

LIS-Workshop 25 november Östergarnslandet LIS-Workshop 25 november Östergarnslandet Introduktion Den 25 november 2014 hölls ett dialogmöte i Östergarn gamla skola. Ämnet för kvällen var landsbygdsutveckling i strandnära läge. Här redovisas arbetsmaterialet

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Bakgrundsfakta delvis hämtade från Länsstyrelsens Skärgårdsfakta 2015 SIKO organiserar de fastboende - en

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Betr. Program till detaljplan för del av Fåraby 1:13 m.fl. Norra magasinet, Havstenssund, er referens 2008.1305-314

Betr. Program till detaljplan för del av Fåraby 1:13 m.fl. Norra magasinet, Havstenssund, er referens 2008.1305-314 Havstenssunds Samhällsförening Sida 1 av 6 Havstenssund 2011-02-14 Tanums Kommun Miljö- och byggnadsnämnden 457 81 TANUMSHEDE Betr. Program till detaljplan för del av Fåraby 1:13 m.fl. Norra magasinet,

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur.

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotel Hørby Færgekro Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotellet erbjuder Hotel Hørby Færgekro erbjuder ett krouppehåll i vacker natur. Kroens restaurang serverar klassiska

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret PM 2009:119 RII (Dnr 304-736/2009) Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Orust kommun Ronny Svensson. Tjörns kommun Lena Karlstedt

Orust kommun Ronny Svensson. Tjörns kommun Lena Karlstedt Orust kommun Ronny Svensson Tjörns kommun Lena Karlstedt Utvecklingstrender för Öresund/Kattegatt/Skagerackregionens kuster De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen Den

Läs mer

SUNDBY PARK. Möjligheternas mötesplats

SUNDBY PARK. Möjligheternas mötesplats SUNDBY PARK Möjligheternas mötesplats 1 (5) För att skapa ett konkurrenskraftigt område som nyttjas dygnet runt, året om, krävs en integrering av bostäder, arbetsplatser och möjligheter till rekreation.

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Tavlebord lokala producenter och hantverkare i samverkan Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: TM068 b) Juridisk status på projektägare:

Läs mer

Kultur, fritid och rekreation

Kultur, fritid och rekreation Kultur, fritid och rekreation 153 154 KULTUR MÅLSÄTTNING - Det ska finnas förutsättningar för ett rikt kulturellt utbyte inom kommunen - Kommunen ska sträva efter att bli ett filmcentrum i regionen - Ett

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-09-26

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-09-26 1 (5) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-09-26 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Välkommen till Julita gård!

Välkommen till Julita gård! Julita gård 2014 23 Grind till lantbruksområdet M WC 22 21 20 26 Buss 27 WC P 24 Buss Lantbruksområdet Välkommen till Julita gård! 25 1. Entré & utgång Museibutik 2. Wärdshus 3. Bäckstugan 4. Pettsongården

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 1 av 5 sidor RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN Vissa områden kan ha så stora kulturmiljövärden att de är av vikt för hela landet. Området förklaras då som ett riksintresse. När man utför förändringar

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

VÄXJÖ KONSERTHUS KONFERENS & KONGRESS. Möten, fest & konferens

VÄXJÖ KONSERTHUS KONFERENS & KONGRESS. Möten, fest & konferens VÄXJÖ KONSERTHUS KONFERENS & KONGRESS Möten, fest & konferens Möten i centrum I Växjö finns två av Elitekedjans hotell. Elite Park Hotel med tillhörande Växjö Konserthus Kongress & Konferens, är en av

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Utställningshandling. Allmänt. Planprocessen. Centrala Staden. Detaljplan för SPIKÖN M FL ÖAR

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Utställningshandling. Allmänt. Planprocessen. Centrala Staden. Detaljplan för SPIKÖN M FL ÖAR 1 (5) Detaljplan för SPIKÖN M FL ÖAR Centrala Staden Dnr: 0004/2008 Utställningshandling Upprättad mars 2014 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Planprogram för bostäder inom fastigheterna Sintorp 4:26 och 4:71 i Frillesås

Planprogram för bostäder inom fastigheterna Sintorp 4:26 och 4:71 i Frillesås Planprogram för bostäder inom fastigheterna Sintorp 4:26 och 4:71 i Frillesås Upprättad i april 2013 av planavdelningen Planprogram samrådshandling Samrådstid 4 juni - 15 augusti 2013 P6/13.06 Diarienr:

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

Uthamnar och naturhamnar

Uthamnar och naturhamnar Uthamnar och naturhamnar Karleby 1748 Remmargrundet, N63 54,5' - E 22 50,0' Hamnnummer: 1748 Kartbladets nummer: F833 Remmargrundet ligger söder om Tankar fyrö. Båtarna fästs med ankare och bojar. I hamnen

Läs mer

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01 av Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling www.flyinge.nu Sammanfattning Föreningen Flyinge Utveckling (FU) vill skapa en väl integrerad bygd inom

Läs mer

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Prospekt anbud avseende objektet seskarö camping n Den norra framgångsregionen Haparanda-Tornio är av tradition centrum för handel, kunskap,

Läs mer

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Välkommen till Forum Oskarshamn Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Hotell Rum Oscar är ett hotell med stjärnstatus. För att hela tiden hålla hög kvalitet är vi granskade av

Läs mer

Fjällbacka Samhällsförening Årsmötesprotokoll 2013-12-03

Fjällbacka Samhällsförening Årsmötesprotokoll 2013-12-03 1 Fjällbacka Samhällsförening Årsmötesprotokoll 2013-12-03 Stora Hotellet närv ca 60 st Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson Dagordning och kallelse godkändes Ordförande att leda mötet valdes Rosita

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Södertälje och omvärlden

Södertälje och omvärlden Uppdrag från kommunstyrelsen Bostäder, affärer, restauranger, parkeringsplatser Båtliv i Maren Se över exploateringsgraden Ta bättre vara på Marens vatten Fritidsbåtar slussas genom Maren Översyn av trafikfrågorna

Läs mer

Yttrande över Fördjupad översiktsplan för området från Sjösa till Vålarö, Nyköpings Kommun, Dnr SHB 08/15.

Yttrande över Fördjupad översiktsplan för området från Sjösa till Vålarö, Nyköpings Kommun, Dnr SHB 08/15. 1(3) Saltholmen, 2010-06-30 Till Nyköpings kommun Samhällsbyggnad 611 83 Nyköping Yttrande över Fördjupad översiktsplan för området från Sjösa till Vålarö, Nyköpings Kommun, Dnr SHB 08/15. Brannebol Bryggförening

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Slututbetalda leaderprojekt 2007 2011 fördelade på kategorier Exempel fysiska anläggningar Fysiska anläggningar exkl. förstudier

Läs mer

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap.

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap. på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari 2016. 1. Önskemål om framtida föreläsare & workshop kring gott och fördelaktigt ledarskap. Vi tackar för inkommet

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik Kommunstyrelsen 2011 12 05 262 608 Arbets och personalutskottet 2011 11 14 225 483 Dnr 11.641 83 deckf11 Skärgårdstrafik 2012 2014 Ärendebeskrivning Styrande dokument för Luleå skärgård I strategin för

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Fördjupningar Bilaga 2 till översiktsplan

Fördjupningar Bilaga 2 till översiktsplan KS 163-2013/6 Fördjupningar Bilaga 2 till översiktsplan foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 SAMRÅD 4 april 2014 4 juni 2014 Innehållsförteckning Inledning 2 Teckenförklaring 3 A Centrum 4 B

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Minnesanteckningar Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling

Minnesanteckningar Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling 2015-05-21 Minnesanteckningar Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling Tid: 12 augusti 2015 kl. 13:00-16:00 Plats: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet Närvarande: Ledamöter: Carl-Axel Andersson

Läs mer

Lars-Erik Antonsson 2008.12.02

Lars-Erik Antonsson 2008.12.02 Syfte med kvällen? Utveckla dialogen! Vi är i samma båt med gemensam framtid där vi behöver varandra! Hitta medpartsroller.. Skapa insikt om våra situationer och våra roller i lagspelet Återkoppla vad

Läs mer

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Del av Konstparken, Piteå. Ulrika Bohman Stadsträdgårdsmästare / Avdelningschef park

Del av Konstparken, Piteå. Ulrika Bohman Stadsträdgårdsmästare / Avdelningschef park Del av Konstparken, Piteå Ulrika Bohman Stadsträdgårdsmästare / Avdelningschef park ORGANISATION Kultur, park & fritidsförvaltningen Kultur Park Fritid Avd.chef Drift Nyanläggning Skog Naturvårdsgr. 6

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer