2012 AORN Leadership Conference,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 AORN Leadership Conference,"

Transkript

1 2012 AORN Leadership Conference, Denver, Colorado juli Reserapport Text och foto: Per Wahlenius AORN, Association of perioperative Registered Nurses, är en amerikansk organisation för perioperativa sjuksköterskor med medlemmar. Organisationen har sitt huvudkontor i Denver och består av mer än 300 lokalavdelningar och 23 olika specialitetsgrupper, varav Leadership är en. Varje år håller AORN en ledarkonferens i Denver och årets upplaga, som samlat unge fär 300 deltagare hade som tema Path way to Collaboration: It Takes a Team. Konferensen vänder sig i första hand till personer med ledaruppdrag inom de olika lokalavdelningarna och specialitetsgrupperna men alla medlemmar i AORN är välkomna att delta. Inledande aktiviteter och workshops På fredagsmorgonen gavs möjlighet att besöka AORNs huvudkontor som ligger en liten bit utanför själva citykärnan. AORN Headquarters är en enorm byggnad i fyra våningar, varav AORN disponerar de två översta där 100 personer arbetar heltid för organisationen. Efter lunch anordnades det en Writer s Workshop som hjälp för oss konferensdeltagare att utveckla och förbättra skrivandets konst, framförallt att skriva vetenskapliga artiklar och få dem publicerade. Parallellt anordnades en session om kommunikationsstrategier hur ledningarna för lokalavdelningarna ska göra sina röster hörda genom att använda effektiva budskap och verktyg för att påverka beslutsfattare och politiker i viktiga frågor från gräsrotsnivå och uppåt. De tryckte på vikten av att använda alla tillgängliga medier, inte minst sociala medier. Senare på eftermiddagen gjordes en grundlig genomgång av AORNs stadgar och reglemente, vilket var ämnat för de olika lokalavdelningarnas och specialitetsgruppernas ledningar. En viktig fråga som gavs stort utrymme var hur man kan skapa engagemang för professionella organisationer? Hur behålla medlemmar och inte minst hur rekrytera nya medlemmar i yngre generationer? De flesta var överens om att det är viktigt att hänga med i IT-utvecklingen och att finnas i tillgängliga sociala medier såsom Facebook, Twitter, LinkedIn och förstås AORNs eget OR NurseLink. Att använda sig av grupp-sms för att påminna medlemmar 4 Chefer & Ledare

2 Rester av The wild west mitt i city. Chefer & Ledare 5

3 om olika aktiviteter ansågs vara effektivt. För att behålla och aktivera medlemmarna föreslogs också mer samverkan med industrin och att verka för sponsring av diverse aktiviteter. Den fråga som alla professionella organisationer behöver kunna svara på är What s in it for me? Det är viktigt för oss alla, oavsett om vi är styrelsemedlem, kontaktombud eller medlem att veta vad vi som förening och professionell organisation har att erbjuda chefer och ledare! Historia och framtid Efter välkomsthälsning av AORNs ordförande Deborah Spratt inledningstalade på lördagen Barbara Nichols, tidigare ordförande i American Nurses Association (ANA), vilket är ett av många stora uppdrag hon haft. Hon har beskrivits som en av de femtio mest inflytelserika personerna och initiativtagarna inom globala hälsofrågor och har en imponerande CV. Föredraget Perspective on Nursing: A Past to Remember gav en historisk återblick över hur sjuksköterskeprofessionen utvecklats och förändrats över tid, och hur den har påverkats av bland annat politiska strömningar, kvinnofrigörelse och jämställdhetsfrågor. Hon tryckte på att man måste studera historien för att förstå nuet och skapa en framtid. Samarbete och samverkan har alltid varit viktigt för sjuksköterskeprofessionen, hon tog som ett exempel när ANA bildades 1896 för att möjliggöra standardisering av sjuksköterskans arbete och utbildning. Än i dag är frågan om utbildning av sjuksköterskor i USA högaktuell. Fortfarande är det så att det utbildas sjuksköterskor utan kandidatexamen, vilket är ett problem ur ett professionellt perspektiv. Varför ska en arbets- En liten del av den stora kongresshallen på Sheraton. 6 Chefer & Ledare

4 givare satsa på att betala en sjuksköterska med kandidatexamen, när han kan få en billigare utan? Nichols framhöll att flesta professioner inom hälso- och sjukvården har en akademisk utbildning och det faktum att det går att bli sjuksköterska utan kandidatexamen driver utvecklingen i fel riktning, vilket inte gagnar professionen. Förutom tyngdpunkten på akademisk utbildning för sjuksköterskor skickade Nichols med budskapet att varje generation sjuksköterskor måste utvecklas i sin egen tidsålder för att utveckla professionen. Vad är det för kontext vi befinner oss i? Hur ser medelsjuksköterskan ut idag? En snabb undersökning i kongresshallen visade tydligt vad de flesta redan visste; snittåldern på yrkesverksamma sjuksköterskor är 47 år och såväl män som minoritetsgrupper är underrepresenterade i yrkeskåren. Så hur ska vi kunna rekrytera inför framtiden när den nuvarande sjuksköterskekåren inte avspeglar hur vårt samhälle ser ut idag? Jo, vi måste bygga på historia men hitta nya vägar att utveckla för att inte fastna i historiens monotoni. Framtiden ser inte ut som gårdagen. Hedra det förgångna och skapa en vision om framtiden. Och kom ihåg, det krävs alltid engagemang, samverkan, kraft och uthållighet för att nå framgång och förändring. Jag vill dela med mig av ett citat av Angela Barron McBride The best way to improve the image of nursing is for all nurses to become image makers (1988). Kulturförändring förbättrar patientsäkerheten En multiprofessionell panel bestående av såväl sjuksköterskor som läkare inom olika specialiteter höll ett föredrag om hur just multiprofessionellt samarbete och Sheraton Denver där konferensen hölls. Chefer & Ledare 7

5 samverkan vid University of Colorado Hospital möjliggjort en snabb, smidig och effektiv start av avancerad hybridsalsverksamhet. En hybridsal är en operationssal utrustad med högteknologisk röntgenutrustning motsvarande ett röntgenlab, där det går att genomföra såväl kateterburna interventioner som öppen kirurgi. Utmaningen med hybridsalar ligger bland annat i att hitta en optimal samverkan mellan olika yrkeskategorier som vanligtvis inte arbetar tillsammans inom samma väggar. Det kan till exempel röra sig om att belysa vilka rutiner och riktlinjer som finns för operations- respektive röntgenpersonal. Hur ser bemanningen ut i respektive organisation? Vilka kompetenser kommer att arbeta tillsammans? Vem gör vad med patienten, och när? Vilka ingrepp ska göras av vem? Vem ansvarar för vilken utrustning? Vilka system används för att dokumentera och debitera? Föredraget fokuserade på CRM, Crew Resource Management som verktyg för att främja kommunikationen inom multidisciplinära team, vilket har stor inverkan på teamarbetet och därmed patientsäkerheten. Det multiprofessionella samarbetet utgick från vad som var bäst för patienten, där frågan vem oftast blev sekundär. Utbildningsinsatserna var omfattande och har samtidigt utgjort en plattform som stödjer samverkan mellan två fristående men lika viktiga avdelningar/discipliner. Framgångsfaktorerna beskrivs som ett engagerat ledarskap, en lång inskolningsperiod, kliniska lärare delaktiga i hela processen och möjligheter till simulatorträning för hela teamet. Att arbeta över specialitetsgränserna innebar att olika perspektiv kom fram, där andra och fler lösningar på problem och utmaningar än de självklara inom respektive disciplin upptäcktes. Samarbetet innebar också att kommunikatio- AORNs ordförande Deborah Pratt hälsar alla välkomna. 8 Chefer & Ledare

6 Många tillfällen till diskussioner, här mitt bord med Kimberly, Kay, Nancy och Diana under första dagen. nen förändrades från vad kan vi göra på vårt håll, vilket ansågs begränsande, till vad kan vi åstadkomma tillsammans utan mentala begräsningar. Kulturförändringen som ansågs nödvändig för att få den avancerade och högteknologiska hybridsalen att fungera drevs av den centrala frågan Hur ska vi kunna kommunicera och samarbeta för patientens bästa?. En positiv aspekt av samarbetsprojektet var att denna kulturförändring sedan började sprida sig till andra delar av organisationen. En annan viktig fråga som togs upp under föredraget var behovet av att utveckla nya korskompetenser, inte minst med tanke på den snabba utvecklingen inom medicin och teknik med nya arbetssätt och metoder som följd. Det skulle kunna vara ett sätt att klara av utmaningarna med att rekrytera framtidens sjuksköterskor. Samverkan mot vårdskador Susan McLean Whitehurst har mer än trettio års erfarenhet som sjuksköterska inom en mängd olika specialiteter och även en gedigen chefskarriär i sin CV. Hon är också certifierad Six Sigma Master Black Belt och undervisar i Leanmetodik vid NC State University. För närvarande Mary Jo Steiert och Kay Ball (från hö) har bägge två varit ordföande för AORN. Vi hade givande diskussioner tillsammans med Kimberly och Susan dag två och tre. är hon projektledare och seniorkonsult vid Joint Commission Resources och arbetar i projektet Partnership for Patients. Under föredraget presenterade hon ett antal förbättringsprojekt och förändringsprocesser som bedrivs vid mer än 4000 sjukhus i USA för tillfället. Det nationella projektet har två mål, dels att reducera antalet negativa händelser/vårdskador med 40 % och dels att minska antalet återinläggningar till följd av vårdskador med 20 % till Bland de undvikbara vårdskadorna nämnde hon särskilt kateterassocierade urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner, venösa tromboser och trycksår, vilka har en hög prevalens inom det perioperativa området. Omsätter man målen till patienter och pengar skulle det innebära (i USA) 1,8 miljoner färre vårdskador och färre dödsfall samt 1,6 miljoner patienter som tillfrisknar utan återinläggning och 35 miljarder dollar sparade. Hon visade många typer av processkartor, diagram och verktyg som kan användas i detta arbete, men hon underströk samtidigt att tanken med förbättringsarbeten inte är att skapa grafer och staplar på papper utan att skapa förståelse för processer och flöden ur ett patientperspektiv. Återigen lyftes multidisciplinärt samarbete runt patienten fram som en Chefer & Ledare 9

7 Denver vid foten av Klippiga bergen. nyckel till framgång i arbetet och för att åstadkomma varaktiga förändringar. Även här togs CRM fram som exempel på hur man kan förbättra kommunikationen och försäkra sig om att alla i teamet kommer till tals och hon poängterade att det krävs ömsesidig tillit och respekt för varandra inom teamet. Det är värt att lägga fokus på att undersöka hur vi samarbetar och hur vi respekterar våra respektive kompetensområden som en del av förbättringsarbetet. Precis som här i Sverige pratade föreläsaren om vikten av att göra patienter och närstående delaktiga i arbetet med att minska negativa händelser/vårdskador. En patient, eller närstående till patient som drabbats av en undvikbar vårdskada, kommer att kunna tillföra mycket till arbetet med förbättringar. Det är viktigt att ta med deras perspektiv om vi ska få till stånd en kulturförändring inom vården. Patient eller närstående kan ställa frågor på ett annat sätt; Om det nu är en undvikbar risk eller skada hur kommer det sig då att jag/min närstående blivit drabbad? Varför har det blivit såhär? För att möta framtiden behövs det ett perspektivskifte från problemfokusering med krafter samlade kring vad vi inte kan göra och vad som är fel, till ett perspektiv där vi fokuserar det som fungerar, vad vi gör bra och vilka möjligheter som finns. Vad vi tänker, vad vi säger och vad vi sprider till andra runt omkring oss spelar roll! You nurse leaders are facilitators of change påpekade föreläsaren. Samarbete en väsentlig del i ledarskapet Föreläsaren Laura Boone, organisations- 10 Chefer & Ledare

8 Dramatisk solnedgång över Denver downtown med Klippiga bergen i bakgrunden. och utbildningskonsult med en master i pedagogik, inledde med ett citat av Andrew Carnegie för att beskriva effektiva team: Teamwork är förmågan att arbeta tillsammans mot en gemensam vision, förmågan att rikta individuella insatser och prestationer mot organisationens mål. Det är bränslet som möjliggör för vanliga människor att uppnå ovanliga resultat. Ledarskapet har en viktig funktion i att skapa effektiva team som samarbetar bra. En utmanande fråga till publiken var att fundera över polariteterna compete och complete utifrån ett samarbetsperspektiv. Vilka tävlar jag emot och hur kompletterar jag ett team? Det kan vara viktigt att fundera över för att lära känna dig själv bättre som ledare och lagspelare. Föreläsningen var innehållsrik och jag har använt Boones avslutande punkter som sammanfattning av föredraget. Som ledare är det viktigt att länka ihop teamets mål och syfte med organisationens vision och mål. Därför måste du ha klart för dig vilka din organisations övergripande mål och strategier är, så att du kan kommunicera dem till medarbetarna. Det är också väsentligt att verka för en gemensam vision för gruppen och att dess mål och strategier är kända i övriga organisationen. Bygg samarbete och samverkan genom att etablera gemensamma värderingar som svetsar gruppen samman. Förespråka teamwork som arbetssätt och motverka vi-och-dem tendenser. Underlätta samarbete i grupper genom ett medvetet ledarskap baserat på kunskap om gruppers utveckling (Tuckman s model för grupputveckling) och tillhandahåll tydlig riktning och prioriteringar. Det är Chefer & Ledare 11

9 också viktigt att klargöra roller och ansvar i teamet för att undvika konflikter. Involvera gruppmedlemmarna i problemlösning, uppmuntra och bygga vidare på andras idéer. Alla gruppmedlemmars bidrag är lika viktiga och de som har åstadkommit resultat ska få erkännande för det. Uppmärksamma och fira gruppens framgångar tillsammans. Föreläsaren avslutade med att fastslå att ledarens viktigaste funktion handlar om att skapa förtroende och det gör han/hon genom att vara öppen och närvarande. Samarbete och samverkan mellan människor för fantastiska resultat Robyn Benincasa är en adventure racer som deltagit i flera av världens mest svårbemästrade lagtävlingar där teamwork Barbara Nichols, en av föreläsarna. och samarbete är A och O för att gå i mål, och ibland för att faktiskt överleva under extremt svåra förhållanden. Robyn tog oss med på olika strapatser runt jorden, på cykel i öken, till fots 3000 meter över havet, i kajak på öppet hav, på snötäckta bergstoppar, på forsränning och mycket mer. En bra ledare skapar och stödjer teameffektivitet fastslår Robyn som inledning på sin presentation, som i grunden beskriver åtta punkter för ett framgångsrikt lagbygge och ledarskap allt baserat på hennes egna erfarenheter som extrem sportare. Som teambuilder är det viktigt att vara helhjärtat engagerad: att planera, att ha ett syfte och mål, att vara uthållig och att vara väl förberedd engagemanget tar vid där det roliga tar slut. Utmaningen för ledaren blir att skapa känslan av att gruppen har ett hjärta och ett medvetande inte fyra. Har man upplevt det vet man vad ett team är. Empati och medvetenhet betyder att knyta an till personer före uppgiften och coacha i stället för att kritisera. Medvetenheten handlar också om insikten att vi alla i grunden jobbar för människor och inte för företag. Förmåga att hantera motgångar är grundläggande, att se utmaningar framför hinder, att styras av hoppet att lyckas snarare än rädslan att misslyckas. Duktiga lagspelare accepterar motgångar, hanterar dem och ser möjligheter till lärande i dem och låter aldrig jakten på framgång stå i vägen för mindre framsteg. Att coacha och stötta utan tanke på egen vinning, att sätta laget först och att agera som ett team känslorna för laget kommer, är uttryck för ömsesidig respekt. Det krävs en förmåga att tro bortom förnuftet och att ge andra respekt, som en gåva, inte för att det krävs av hierarkiska skäl. Utmärkande är ett uttalat vi-tänkande, och ledaren förstår att ingen vinner ensam. Lagledaren lider med laget och hanterar alla problem, oavsett vems, som lagets problem. En skicklig ledare letar 12 Chefer & Ledare

10 Nätverkande med kollegor är alltid en av behållningarna med att delta vid konferenser. Det är intressant att upptäcka att vi trots många olikheter mellan Sverige och USA, delar många utmaningar inför framtiden. efter synergier överallt, ibland till och med hos motståndare. Det är viktigt att ta ägarskap över uppgiften. Teambuilders anlitar inspirerade lagkamrater motivation handlar om här och nu, medan inspiration är för alltid. Det kan också vara så att man behöver inspirera de anlitade, vilket ledaren gör genom att vara lyhörd för behov, utöva ett demokratiskt ledarskap och värdesätta unika kompetenser. En bra ledare och lagbyggare lämnar sitt ego vid startlinjen, tar emot och ber också om hjälp, ger credit åt andra och värdesätter teamets framgångar mer än de egna. Slutligen är det smart med ett rörligt ledarskap, att tillåta förändringar på ledarposten och acceptera ledarskap utifrån förmågan att leda snarare än baserat på titlar. Management handlar om att göra saker rätt Ledarskap handlar om att göra rätt saker, hävdar Robyn! Jag vill avsluta med att tacka styrelsen, som beviljat mig ett resestipendium som möjliggjorde den här resan. Per Wahlenius Vårdchef, Centraloperation, ANOPIVAkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, föreningens kontaktombud i Stockholms län. Foto: Göran Petersson Chefer & Ledare 13

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Min Ledarskaps ST Varför Ledarskaps ST? Jag påbörjade min specialisttjänstgöring (ST) i klinisk farmakologi

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor LIU-IDA/KOGVET-A--13/004--SE Linköpings universitet Kognitionsvetenskap Linköping university Den är klurig eftersom vi jobbar med människor En kvalitativ intervjustudie om ledarskap i produktionen Masteruppsats

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer