2012 AORN Leadership Conference,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 AORN Leadership Conference,"

Transkript

1 2012 AORN Leadership Conference, Denver, Colorado juli Reserapport Text och foto: Per Wahlenius AORN, Association of perioperative Registered Nurses, är en amerikansk organisation för perioperativa sjuksköterskor med medlemmar. Organisationen har sitt huvudkontor i Denver och består av mer än 300 lokalavdelningar och 23 olika specialitetsgrupper, varav Leadership är en. Varje år håller AORN en ledarkonferens i Denver och årets upplaga, som samlat unge fär 300 deltagare hade som tema Path way to Collaboration: It Takes a Team. Konferensen vänder sig i första hand till personer med ledaruppdrag inom de olika lokalavdelningarna och specialitetsgrupperna men alla medlemmar i AORN är välkomna att delta. Inledande aktiviteter och workshops På fredagsmorgonen gavs möjlighet att besöka AORNs huvudkontor som ligger en liten bit utanför själva citykärnan. AORN Headquarters är en enorm byggnad i fyra våningar, varav AORN disponerar de två översta där 100 personer arbetar heltid för organisationen. Efter lunch anordnades det en Writer s Workshop som hjälp för oss konferensdeltagare att utveckla och förbättra skrivandets konst, framförallt att skriva vetenskapliga artiklar och få dem publicerade. Parallellt anordnades en session om kommunikationsstrategier hur ledningarna för lokalavdelningarna ska göra sina röster hörda genom att använda effektiva budskap och verktyg för att påverka beslutsfattare och politiker i viktiga frågor från gräsrotsnivå och uppåt. De tryckte på vikten av att använda alla tillgängliga medier, inte minst sociala medier. Senare på eftermiddagen gjordes en grundlig genomgång av AORNs stadgar och reglemente, vilket var ämnat för de olika lokalavdelningarnas och specialitetsgruppernas ledningar. En viktig fråga som gavs stort utrymme var hur man kan skapa engagemang för professionella organisationer? Hur behålla medlemmar och inte minst hur rekrytera nya medlemmar i yngre generationer? De flesta var överens om att det är viktigt att hänga med i IT-utvecklingen och att finnas i tillgängliga sociala medier såsom Facebook, Twitter, LinkedIn och förstås AORNs eget OR NurseLink. Att använda sig av grupp-sms för att påminna medlemmar 4 Chefer & Ledare

2 Rester av The wild west mitt i city. Chefer & Ledare 5

3 om olika aktiviteter ansågs vara effektivt. För att behålla och aktivera medlemmarna föreslogs också mer samverkan med industrin och att verka för sponsring av diverse aktiviteter. Den fråga som alla professionella organisationer behöver kunna svara på är What s in it for me? Det är viktigt för oss alla, oavsett om vi är styrelsemedlem, kontaktombud eller medlem att veta vad vi som förening och professionell organisation har att erbjuda chefer och ledare! Historia och framtid Efter välkomsthälsning av AORNs ordförande Deborah Spratt inledningstalade på lördagen Barbara Nichols, tidigare ordförande i American Nurses Association (ANA), vilket är ett av många stora uppdrag hon haft. Hon har beskrivits som en av de femtio mest inflytelserika personerna och initiativtagarna inom globala hälsofrågor och har en imponerande CV. Föredraget Perspective on Nursing: A Past to Remember gav en historisk återblick över hur sjuksköterskeprofessionen utvecklats och förändrats över tid, och hur den har påverkats av bland annat politiska strömningar, kvinnofrigörelse och jämställdhetsfrågor. Hon tryckte på att man måste studera historien för att förstå nuet och skapa en framtid. Samarbete och samverkan har alltid varit viktigt för sjuksköterskeprofessionen, hon tog som ett exempel när ANA bildades 1896 för att möjliggöra standardisering av sjuksköterskans arbete och utbildning. Än i dag är frågan om utbildning av sjuksköterskor i USA högaktuell. Fortfarande är det så att det utbildas sjuksköterskor utan kandidatexamen, vilket är ett problem ur ett professionellt perspektiv. Varför ska en arbets- En liten del av den stora kongresshallen på Sheraton. 6 Chefer & Ledare

4 givare satsa på att betala en sjuksköterska med kandidatexamen, när han kan få en billigare utan? Nichols framhöll att flesta professioner inom hälso- och sjukvården har en akademisk utbildning och det faktum att det går att bli sjuksköterska utan kandidatexamen driver utvecklingen i fel riktning, vilket inte gagnar professionen. Förutom tyngdpunkten på akademisk utbildning för sjuksköterskor skickade Nichols med budskapet att varje generation sjuksköterskor måste utvecklas i sin egen tidsålder för att utveckla professionen. Vad är det för kontext vi befinner oss i? Hur ser medelsjuksköterskan ut idag? En snabb undersökning i kongresshallen visade tydligt vad de flesta redan visste; snittåldern på yrkesverksamma sjuksköterskor är 47 år och såväl män som minoritetsgrupper är underrepresenterade i yrkeskåren. Så hur ska vi kunna rekrytera inför framtiden när den nuvarande sjuksköterskekåren inte avspeglar hur vårt samhälle ser ut idag? Jo, vi måste bygga på historia men hitta nya vägar att utveckla för att inte fastna i historiens monotoni. Framtiden ser inte ut som gårdagen. Hedra det förgångna och skapa en vision om framtiden. Och kom ihåg, det krävs alltid engagemang, samverkan, kraft och uthållighet för att nå framgång och förändring. Jag vill dela med mig av ett citat av Angela Barron McBride The best way to improve the image of nursing is for all nurses to become image makers (1988). Kulturförändring förbättrar patientsäkerheten En multiprofessionell panel bestående av såväl sjuksköterskor som läkare inom olika specialiteter höll ett föredrag om hur just multiprofessionellt samarbete och Sheraton Denver där konferensen hölls. Chefer & Ledare 7

5 samverkan vid University of Colorado Hospital möjliggjort en snabb, smidig och effektiv start av avancerad hybridsalsverksamhet. En hybridsal är en operationssal utrustad med högteknologisk röntgenutrustning motsvarande ett röntgenlab, där det går att genomföra såväl kateterburna interventioner som öppen kirurgi. Utmaningen med hybridsalar ligger bland annat i att hitta en optimal samverkan mellan olika yrkeskategorier som vanligtvis inte arbetar tillsammans inom samma väggar. Det kan till exempel röra sig om att belysa vilka rutiner och riktlinjer som finns för operations- respektive röntgenpersonal. Hur ser bemanningen ut i respektive organisation? Vilka kompetenser kommer att arbeta tillsammans? Vem gör vad med patienten, och när? Vilka ingrepp ska göras av vem? Vem ansvarar för vilken utrustning? Vilka system används för att dokumentera och debitera? Föredraget fokuserade på CRM, Crew Resource Management som verktyg för att främja kommunikationen inom multidisciplinära team, vilket har stor inverkan på teamarbetet och därmed patientsäkerheten. Det multiprofessionella samarbetet utgick från vad som var bäst för patienten, där frågan vem oftast blev sekundär. Utbildningsinsatserna var omfattande och har samtidigt utgjort en plattform som stödjer samverkan mellan två fristående men lika viktiga avdelningar/discipliner. Framgångsfaktorerna beskrivs som ett engagerat ledarskap, en lång inskolningsperiod, kliniska lärare delaktiga i hela processen och möjligheter till simulatorträning för hela teamet. Att arbeta över specialitetsgränserna innebar att olika perspektiv kom fram, där andra och fler lösningar på problem och utmaningar än de självklara inom respektive disciplin upptäcktes. Samarbetet innebar också att kommunikatio- AORNs ordförande Deborah Pratt hälsar alla välkomna. 8 Chefer & Ledare

6 Många tillfällen till diskussioner, här mitt bord med Kimberly, Kay, Nancy och Diana under första dagen. nen förändrades från vad kan vi göra på vårt håll, vilket ansågs begränsande, till vad kan vi åstadkomma tillsammans utan mentala begräsningar. Kulturförändringen som ansågs nödvändig för att få den avancerade och högteknologiska hybridsalen att fungera drevs av den centrala frågan Hur ska vi kunna kommunicera och samarbeta för patientens bästa?. En positiv aspekt av samarbetsprojektet var att denna kulturförändring sedan började sprida sig till andra delar av organisationen. En annan viktig fråga som togs upp under föredraget var behovet av att utveckla nya korskompetenser, inte minst med tanke på den snabba utvecklingen inom medicin och teknik med nya arbetssätt och metoder som följd. Det skulle kunna vara ett sätt att klara av utmaningarna med att rekrytera framtidens sjuksköterskor. Samverkan mot vårdskador Susan McLean Whitehurst har mer än trettio års erfarenhet som sjuksköterska inom en mängd olika specialiteter och även en gedigen chefskarriär i sin CV. Hon är också certifierad Six Sigma Master Black Belt och undervisar i Leanmetodik vid NC State University. För närvarande Mary Jo Steiert och Kay Ball (från hö) har bägge två varit ordföande för AORN. Vi hade givande diskussioner tillsammans med Kimberly och Susan dag två och tre. är hon projektledare och seniorkonsult vid Joint Commission Resources och arbetar i projektet Partnership for Patients. Under föredraget presenterade hon ett antal förbättringsprojekt och förändringsprocesser som bedrivs vid mer än 4000 sjukhus i USA för tillfället. Det nationella projektet har två mål, dels att reducera antalet negativa händelser/vårdskador med 40 % och dels att minska antalet återinläggningar till följd av vårdskador med 20 % till Bland de undvikbara vårdskadorna nämnde hon särskilt kateterassocierade urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner, venösa tromboser och trycksår, vilka har en hög prevalens inom det perioperativa området. Omsätter man målen till patienter och pengar skulle det innebära (i USA) 1,8 miljoner färre vårdskador och färre dödsfall samt 1,6 miljoner patienter som tillfrisknar utan återinläggning och 35 miljarder dollar sparade. Hon visade många typer av processkartor, diagram och verktyg som kan användas i detta arbete, men hon underströk samtidigt att tanken med förbättringsarbeten inte är att skapa grafer och staplar på papper utan att skapa förståelse för processer och flöden ur ett patientperspektiv. Återigen lyftes multidisciplinärt samarbete runt patienten fram som en Chefer & Ledare 9

7 Denver vid foten av Klippiga bergen. nyckel till framgång i arbetet och för att åstadkomma varaktiga förändringar. Även här togs CRM fram som exempel på hur man kan förbättra kommunikationen och försäkra sig om att alla i teamet kommer till tals och hon poängterade att det krävs ömsesidig tillit och respekt för varandra inom teamet. Det är värt att lägga fokus på att undersöka hur vi samarbetar och hur vi respekterar våra respektive kompetensområden som en del av förbättringsarbetet. Precis som här i Sverige pratade föreläsaren om vikten av att göra patienter och närstående delaktiga i arbetet med att minska negativa händelser/vårdskador. En patient, eller närstående till patient som drabbats av en undvikbar vårdskada, kommer att kunna tillföra mycket till arbetet med förbättringar. Det är viktigt att ta med deras perspektiv om vi ska få till stånd en kulturförändring inom vården. Patient eller närstående kan ställa frågor på ett annat sätt; Om det nu är en undvikbar risk eller skada hur kommer det sig då att jag/min närstående blivit drabbad? Varför har det blivit såhär? För att möta framtiden behövs det ett perspektivskifte från problemfokusering med krafter samlade kring vad vi inte kan göra och vad som är fel, till ett perspektiv där vi fokuserar det som fungerar, vad vi gör bra och vilka möjligheter som finns. Vad vi tänker, vad vi säger och vad vi sprider till andra runt omkring oss spelar roll! You nurse leaders are facilitators of change påpekade föreläsaren. Samarbete en väsentlig del i ledarskapet Föreläsaren Laura Boone, organisations- 10 Chefer & Ledare

8 Dramatisk solnedgång över Denver downtown med Klippiga bergen i bakgrunden. och utbildningskonsult med en master i pedagogik, inledde med ett citat av Andrew Carnegie för att beskriva effektiva team: Teamwork är förmågan att arbeta tillsammans mot en gemensam vision, förmågan att rikta individuella insatser och prestationer mot organisationens mål. Det är bränslet som möjliggör för vanliga människor att uppnå ovanliga resultat. Ledarskapet har en viktig funktion i att skapa effektiva team som samarbetar bra. En utmanande fråga till publiken var att fundera över polariteterna compete och complete utifrån ett samarbetsperspektiv. Vilka tävlar jag emot och hur kompletterar jag ett team? Det kan vara viktigt att fundera över för att lära känna dig själv bättre som ledare och lagspelare. Föreläsningen var innehållsrik och jag har använt Boones avslutande punkter som sammanfattning av föredraget. Som ledare är det viktigt att länka ihop teamets mål och syfte med organisationens vision och mål. Därför måste du ha klart för dig vilka din organisations övergripande mål och strategier är, så att du kan kommunicera dem till medarbetarna. Det är också väsentligt att verka för en gemensam vision för gruppen och att dess mål och strategier är kända i övriga organisationen. Bygg samarbete och samverkan genom att etablera gemensamma värderingar som svetsar gruppen samman. Förespråka teamwork som arbetssätt och motverka vi-och-dem tendenser. Underlätta samarbete i grupper genom ett medvetet ledarskap baserat på kunskap om gruppers utveckling (Tuckman s model för grupputveckling) och tillhandahåll tydlig riktning och prioriteringar. Det är Chefer & Ledare 11

9 också viktigt att klargöra roller och ansvar i teamet för att undvika konflikter. Involvera gruppmedlemmarna i problemlösning, uppmuntra och bygga vidare på andras idéer. Alla gruppmedlemmars bidrag är lika viktiga och de som har åstadkommit resultat ska få erkännande för det. Uppmärksamma och fira gruppens framgångar tillsammans. Föreläsaren avslutade med att fastslå att ledarens viktigaste funktion handlar om att skapa förtroende och det gör han/hon genom att vara öppen och närvarande. Samarbete och samverkan mellan människor för fantastiska resultat Robyn Benincasa är en adventure racer som deltagit i flera av världens mest svårbemästrade lagtävlingar där teamwork Barbara Nichols, en av föreläsarna. och samarbete är A och O för att gå i mål, och ibland för att faktiskt överleva under extremt svåra förhållanden. Robyn tog oss med på olika strapatser runt jorden, på cykel i öken, till fots 3000 meter över havet, i kajak på öppet hav, på snötäckta bergstoppar, på forsränning och mycket mer. En bra ledare skapar och stödjer teameffektivitet fastslår Robyn som inledning på sin presentation, som i grunden beskriver åtta punkter för ett framgångsrikt lagbygge och ledarskap allt baserat på hennes egna erfarenheter som extrem sportare. Som teambuilder är det viktigt att vara helhjärtat engagerad: att planera, att ha ett syfte och mål, att vara uthållig och att vara väl förberedd engagemanget tar vid där det roliga tar slut. Utmaningen för ledaren blir att skapa känslan av att gruppen har ett hjärta och ett medvetande inte fyra. Har man upplevt det vet man vad ett team är. Empati och medvetenhet betyder att knyta an till personer före uppgiften och coacha i stället för att kritisera. Medvetenheten handlar också om insikten att vi alla i grunden jobbar för människor och inte för företag. Förmåga att hantera motgångar är grundläggande, att se utmaningar framför hinder, att styras av hoppet att lyckas snarare än rädslan att misslyckas. Duktiga lagspelare accepterar motgångar, hanterar dem och ser möjligheter till lärande i dem och låter aldrig jakten på framgång stå i vägen för mindre framsteg. Att coacha och stötta utan tanke på egen vinning, att sätta laget först och att agera som ett team känslorna för laget kommer, är uttryck för ömsesidig respekt. Det krävs en förmåga att tro bortom förnuftet och att ge andra respekt, som en gåva, inte för att det krävs av hierarkiska skäl. Utmärkande är ett uttalat vi-tänkande, och ledaren förstår att ingen vinner ensam. Lagledaren lider med laget och hanterar alla problem, oavsett vems, som lagets problem. En skicklig ledare letar 12 Chefer & Ledare

10 Nätverkande med kollegor är alltid en av behållningarna med att delta vid konferenser. Det är intressant att upptäcka att vi trots många olikheter mellan Sverige och USA, delar många utmaningar inför framtiden. efter synergier överallt, ibland till och med hos motståndare. Det är viktigt att ta ägarskap över uppgiften. Teambuilders anlitar inspirerade lagkamrater motivation handlar om här och nu, medan inspiration är för alltid. Det kan också vara så att man behöver inspirera de anlitade, vilket ledaren gör genom att vara lyhörd för behov, utöva ett demokratiskt ledarskap och värdesätta unika kompetenser. En bra ledare och lagbyggare lämnar sitt ego vid startlinjen, tar emot och ber också om hjälp, ger credit åt andra och värdesätter teamets framgångar mer än de egna. Slutligen är det smart med ett rörligt ledarskap, att tillåta förändringar på ledarposten och acceptera ledarskap utifrån förmågan att leda snarare än baserat på titlar. Management handlar om att göra saker rätt Ledarskap handlar om att göra rätt saker, hävdar Robyn! Jag vill avsluta med att tacka styrelsen, som beviljat mig ett resestipendium som möjliggjorde den här resan. Per Wahlenius Vårdchef, Centraloperation, ANOPIVAkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, föreningens kontaktombud i Stockholms län. Foto: Göran Petersson Chefer & Ledare 13

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Sammanfattning Michael Södermalm

Sammanfattning Michael Södermalm Sammanfattning Michael Södermalm Seminariegruppen AB 2016 kontakt@ 1 Skapa motiverade team och attityder Michael Södermalm är en av landets mest uppskattade föreläsare och är specialist inom prestationspsykologi

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan...pnr och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. (Patient Närstående Rådgivare (PFA-USA)) 1 Capio S:t Görans verksamhetsstrategi Ständiga

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1 Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå LinkedInexpert.se 1 Bra sätt att använda LinkedIn Innehållsförteckning Många möjligheter med LinkedIn Historiskt sätt är LinkedIn känt för

Läs mer

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet Leda Leda är ett fornsvenskt ord som betyder föra Ledarskap ett förtroende från sina medarbetare uppstår i interaktionen För att kunna utöva ett ledarskap är det nödvändigt att ledaren har mandat från

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring.

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring. Vanlig ide om förbättringsarbete Förbättringskunskap INTRODUKTION HEL 2 2015 ht Barbro Krevers Avdelningen för hälso och sjukvårdsanalys Institutionen för medicin och hälsa Linköpings universitet Det blir

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17

ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17 ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17 som coachar viljekraft Utan tvekan har chefers och medarbetares arbetsbelastning ökat under de senaste 15 åren. Höga krav, högt tempo och långa

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Relational Coordination ett helt nytt sätt att utveckla organisationer och professionellt samarbete

Relational Coordination ett helt nytt sätt att utveckla organisationer och professionellt samarbete Relational Coordination ett helt nytt sätt att utveckla organisationer och professionellt samarbete Sammanfattning Goda relationer och bra kommunikation kring arbetsuppgiften ger stora positiva utslag

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Ledarskapet i vården spelar en avgörande roll för att skapa en vård som utgår från individens

Läs mer

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Raija Tyni-Lenné, PT, PhD Verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset Associated professor vid Karolinska Institutet 2 Solna

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Krister Björkegren & Karl Landergren

Kvalitet och patientsäkerhet. Krister Björkegren & Karl Landergren Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren & Karl Landergren Ytterligare krafttag behövs mätresultat vårdrelaterade infektioner 19 mars 11,5 % av de inneliggande patienterna hade på mätdagen en vårdrelaterad

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Medvetet utförande av ledarskap

Medvetet utförande av ledarskap Medvetet utförande av ledarskap Ett avhandlingsarbete om att kartlägga och utveckla arbetsledande beteenden påverka medarbetares arbetsutförande och prestation Simon Elvnäs Industridoktorand Tillämpad

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05 Säkert och effektivt teamarbete - CRM 1 Grundprincip för all vårdverksamhet. Ingen patient ska skadas i vården. Trots detta drabbas cirka 100 000 patienter av vårdskador varje år i Sverige. Socialstyrelsen

Läs mer

Teamet professioner och patienter i samverkan

Teamet professioner och patienter i samverkan Teamet professioner och patienter i samverkan Sommardialogen Susanne Kvarnström Fil dr, leg sjuksköterska, HR-strateg Collaboration in Health and Social Care Service User Participation and Teamwork in

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1 Leda förändring Sida 1 Utveckling av en organisations verksamhet mot nya mål innebär alltid att arbetssituationen för de medarbetare som ingår i verksamheten behöver förändras. För att lyckas måste de

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7. På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren

TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7. På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7 Distansuppgift 2. Egen tränarfilosofi? På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren 1. skriv en förteckning på dina starka

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN Beslutad av kommundirektören 2012-12-19 Riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun I Haninge kommuns personalpolitiska program sägs följande

Läs mer

Hur lyckas med förändring?

Hur lyckas med förändring? 1 Hur lyckas med förändring? Mattias Hermansson, förändringsledare 2 Agenda förändringsmättnad förändringsledning ledarskap och samarbete fokus 3 Vem är Mattias Hermansson? Förändringsledare Chef Föreläsare

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer